Odluka o ustrojavanju Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda

NN 123/2019 (13.12.2019.), Odluka o ustrojavanju Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2429

Na temelju članka 100. stavka 3. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. prosinca 2019. godine donijela

ODLUKU

O USTROJAVANJU SLUŽBENIČKOG SUDA I VIŠEG SLUŽBENIČKOG SUDA

I.

Ovom Odlukom ustrojava se Službenički sud i Viši službenički sud, te određuje njihov djelokrug, kao i druga pitanja od značaja za njihov rad.

II.

Za odlučivanje o teškim povredama službene dužnosti državnih službenika i namještenika u prvom stupnju, kao i lakim povredama službene dužnosti te udaljenju iz službe državnih službenika i namještenika u drugom stupnju, ustrojava se Službenički sud, sa sjedištem u Zagrebu, ako posebnim zakonom za službenike pojedinih državnih tijela nije drukčije određeno.

Uredske i druge poslove za Službenički sud obavljat će tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose.

III.

Za odlučivanje u drugom stupnju o teškim povredama službene dužnosti državnih službenika i namještenika te službenika i namještenika u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ustrojava se Viši službenički sud, sa sjedištem u Zagrebu.

Uredske i druge poslove za Viši službenički sud obavljat će tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose.

IV.

Tajnike i zapisničare Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda imenovat će čelnik tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

V.

Predsjednici, članovi, tajnici i zapisničari Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda imaju pravo na novčanu naknadu za svoj rad.

Naknada se određuje po završenom predmetu, posebno za predsjednika vijeća, članove vijeća, tajnika te zapisničara Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda.

Iznos novčane naknade iz stavka 1. ove točke rješenjem utvrđuje čelnik tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

VI.

Zaglavlje akta Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv »Republika Hrvatska«, naziv Službeničkog suda, odnosno Višeg službeničkog suda, brojčanu oznaku predmeta, mjesto i datum izrade akta.

Pečat Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda iz stavka 1. ove točke promjera je 38 mm i sadrži u sredini grb Republike Hrvatske, a oko njega naziv »Republika Hrvatska« i naziv Službeničkog suda, odnosno Višeg službeničkog suda.

VII.

Sredstva za rad Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

VIII.

Uredski poslovi za Službenički sud i Viši službenički sud obavljaju se sukladno propisima kojima se uređuje uredsko poslovanje.

IX.

Službenički sud u Zagrebu i Viši službenički sud, ustrojeni Odlukom o ustrojavanju službeničkih sudova i Višeg službeničkog suda (»Narodne novine«, broj 102/18), nastavljaju s radom kao Službenički sud i Viši službenički sud ustrojeni ovom Odlukom.

Predsjednici i članovi Službeničkog suda u Zagrebu i Višeg službeničkog suda imenovani Rješenjima Vlade Republike Hrvatske, klase: 080-02/18-01/177, urbroja: 50301-15/07-18-02, od 13. prosinca 2018. godine i klase: 080-02/18-01/179, urbroja: 50301-15/07-18-02, od 13. prosinca 2018. godine, nastavljaju s radom kao članovi Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda ustrojenih ovom Odlukom.

X.

Stupanjem na snagu ove Odluke s radom prestaju službenički sudovi u Osijeku, Rijeci i Splitu.

XI.

Započete predmete pred službeničkim sudovima iz točke X. ove Odluke, koji ne budu dovršeni do stupanja na snagu ove Odluke, preuzet će Službenički sud.

XII.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojavanju službeničkih sudova i Višeg službeničkog suda (»Narodne novine«, broj 102/18).

XIII.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-04/472

Urbroj: 50301-25/06-19-2

Zagreb, 11. prosinca 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.