Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, broj 137/2013 i 82/2014)

NN 123/2019 (13.12.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, broj 137/2013 i 82/2014)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2435

Na temelju članka 46. stavka 4., članka 47. stavaka 4. i 9., članka 62. stavka 8. i članka 68. stavka 7. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/2013, 148/2013 i 115/2018), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIM ZAHTJEVIMA ZA STAVLJANJE U PROMET I UVOZ ŽIVOTINJA, SJEMENA, JAJNIH STANICA I ZAMETAKA KOJI NE PODLIJEŽU ZAHTJEVIMA PROPISA IZ DODATKA A DIJELA I. PRAVILNIKA O VETERINARSKIM I ZOOTEHNIČKIM PREGLEDIMA ODREĐENIH ŽIVOTINJA I PROIZVODA U PROMETU S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE (»Narodne novine«, broj 137/2013 i 82/2014)

Članak 1.

U Pravilniku o veterinarsko-zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, broj 137/2013 i 82/2014), članak 1. stavak 4. se mijenja i glasi:

»Ovim se Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva Vijeća 92/65/EEZ od 13. srpnja 1992. o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina i uvoz u Zajednicu životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu uvjetima zdravlja životinja utvrđenima u određenim propisima Zajednice iz Priloga A dijela I. Direktive 90/425/EEZ (SL L 268, 14. 9. 1992.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2019/1206 оd 12. srpnja 2019. o izmjeni dijela 1. Priloga E Direktivi Vijeća 92/65/EEZ u pogledu certifikata o zdravlju životinja za trgovinu psima, mačkama i pitomim vreticama (SL L 190, 16. 7. 2019.)«

Članak 2.

Prilog D mijenja se u skladu s Prilogom 1. ovog Pravilnika, koji je njegov sastavni dio.

Članak 3.

Dio 1. Priloga E mijenja se tekstom u Prilogu 2. ovom Pravilniku, koji je njegov sastavni dio.

Članak 4.

Certifikat iz Dijela 1. Priloga E Pravilniku zamjenjuje se certifikatom u Prilogu 3. ovom Pravilniku, koji je njegov sastavni dio.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/80

Urbroj: 525-10/1236-19-4

Zagreb, 4. prosinca 2019.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

Prilog D Pravilnika mijenja se kako slijedi:

(1) u dijelu I. poglavlja I. točka 1.1. zamjenjuje se sljedećim:

»1.1. biti pod nadzorom veterinara centra kojeg je ovlastilo nadležno tijelo;«;

(2) dio I. poglavlja II mijenja se kako slijedi:

(a) točka 1.5. zamjenjuje se sljedećim:

»1.5. podvrgnut je sljedećim testovima koji su provedeni i utvrđeni u laboratoriju koji je priznat od nadležnog tijela u skladu s programom iz točke 1.6. i koji je akreditiran za testove koji se navode u nastavku u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća:

(a) agar-gel imunodifuzijskom testu (Coggins test) ili ELISA testu na infekcioznu anemiju kopitara s negativnim rezultatom;

(b) testu izolacije virusa na virusni arteritis kopitara ili otkrivanje njegova genoma lančanom reakcijom polimerazom (PCR) ili PCR-om u stvarnom vremenu s negativnim rezultatom, na alikvotu ukupne količine sjemena pastuha donatora, osim ako je rezultat pastuha donatora u razrjeđenju seruma 1:4 serum neutralizacijskog testa na virusni arteritis kopitara bio negativan;

(c) testu identifikacije virusa na zarazni metritis kopitara s negativnim rezultatom u svakom slučaju od tri uzorka (brisa) uzetih od pastuha donatora u dva navrata u razmaku od najmanje 7 dana, a ni u kojem slučaju ne ranije od sedam dana (sustavne obrade) ili 21 dan (lokalne obrade) nakon moguće antimikrobne obrade pastuha donatora, barem sa sljedećih područja:

– prepucij,

– uretra,

– fossa glandis.

Prije otpreme u laboratorij uzorci moraju biti stavljeni u transportni medij s aktivnim ugljenom, npr. Transportni medij Amies.

Uzorci moraju biti podvrgnuti barem jednom od sljedećih testova:

i. na kulture u mikro-aerofilnim uvjetima najmanje 7 dana radi izoliranja bakterije Taylorella equigenitalis, unutar 24 sata nakon uzimanja uzoraka od životinje donatora, ili 48 sati ako se uzorci tijekom transporta drže na hladnom; ili

ii. lančanoj reakciji polimerazom (PCR) ili PCR-u u stvarnom vremenu radi otkrivanja genoma bakterije Taylorella equigenitalis, provedenom unutar 48 sati nakon uzimanja uzoraka od životinje donatora.

(b) u točki 1.6. podtočke (a), (b) i (c) zamjenjuju se sljedećim:

»(a) ako pastuh donator neprekidno boravi u centru za sakupljanje sjemena najmanje 30 dana prije datuma prvog sakupljanja sjemena i tijekom razdoblja sakupljanja i nijedan kopitar u centru za sakupljanje sjemena nije bio u izravnom kontaktu s kopitarima nižeg zdravstvenog statusa od pastuha donatora, testovi propisani točkom 1.5. provode se na uzorcima uzetima od pastuha donatora barem jednom godišnje na početku sezone reprodukcije ili prije prvog sakupljanja sjemena namijenjenog trgovini svježim, rashlađenim ili zamrznutim sjemenom i najmanje 14 dana nakon datuma početka boravka u trajanju od barem 30 dna prije datuma prvog sakupljanja sjemena;

(b) ako pastuh donator boravi u centru za sakupljanje sjemena najmanje 30 dana prije datuma prvog sakupljanja sjemena i tijekom razdoblja sakupljanja, ali povremeno smije napuštati centar pod odgovornošću veterinara centra tijekom neprekidnog razdoblja kraćeg od 14 dana i/ ili ako su drugi kopitari u centru za sakupljanje sjemena bili u izravnom kontaktu s kopitarima nižeg zdravstvenog statusa, testovi propisani točkom 1.5. provode se kako slijedi:

i. najmanje jednom godišnje na uzorcima uzetima od pastuha donatora na početku sezone reprodukcije ili prije prvog sakupljanja sjemena namijenjenog trgovini svježim, rashlađenim ili zamrznutim sjemenom i najmanje 14 dana nakon datuma početka boravka u trajanju od barem 30 dana prije datuma prvog sakupljanja sjemena; i

ii. tijekom razdoblja sakupljanja sjemena namijenjenog trgovini svježim, rashlađenim ili zamrznutim sjemenom kako slijedi:

– test propisan točkom 1.5. podtočkom (a) na uzorcima uzetim najviše 90 dana prije sakupljanja sjemena za trgovinu,

– test propisan točkom 1.5. podtočkom (b) na uzorcima uzetima najviše 30 dana prije sakupljanja sjemena za trgovinu, osim ako je pomoću testa izolacije virusa, PCR-om ili PCR-om u realnom vremenu na uzorcima alikvote ukupne količine sjemena koje je uzeto najviše šest mjeseci prije sakupljanja sjemena za trgovinu potvrđeno da pastuh donator nije prenositelj i ako je rezultat pastuha donatora u razrjeđenju seruma od najmanje 1:4 serum neutralizacijskog testa na virusni arteritis kopitara bio pozitivan,

– test propisan točkom 1.5. podtočkom (c) na uzorcima uzetima najviše 60 dana prije sakupljanja sjemena za trgovinu, koje se u slučaju PCR-a ili PCR-a u realnom vremenu može provoditi na tri uzorka (brisa) uzeta istom prilikom;

(c) ako pastuh donator ne ispunjuje zahtjeve iz podtočaka (a) i (b), a sjeme se sakuplja za trgovinu zamrznutim sjemenom, testovi propisani točkom 1.5. moraju se provesti na uzorcima uzetima od pastuha donatora kako slijedi:

i. najmanje jednom godišnje na početku sezone reprodukcije;

ii. tijekom razdoblja skladištenja iz točke 1.3. podtočke (b) odjeljka I. poglavlja III. i prije nego je sjeme udaljeno iz centra ili upotrijebljeno, na uzorcima uzetim najranije 14 dana i najkasnije 90 dana nakon sakupljanja sjemena.

Odstupajući od podtočke ii. prvog podstavka, uzorkovanje nakon sakupljanja i testiranje na virusni arteritis kopitara iz točke 1.5. podtočke (b) ne zahtijeva se ako je pomoću testa izolacije virusa, PCR-om ili PCR-om u realnom vremenu s negativnim rezultatom na uzorcima alikvote ukupne količine sjemena pastuha donatora koje je uzeto dva puta godišnje u razmacima od najmanje četiri mjeseca potvrđeno da seropozitivan pastuh donator nije prenositelj i ako je rezultat pastuha donatora u razrjeđenju seruma od najmanje 1:4 serum neutralizacijskog testa na virusni arteritis kopitara bio pozitivan.«

(3) Dio II. poglavlja III. mijenja se kako slijedi:

(a) točka 1.8. zamjenjuje se sljedećim:

»1.8. Zameci se moraju isprati, a prije i odmah nakon ispiranja zona pellucida odnosno embrionalna ovojnica u slučaju zametaka kopitara mora biti neoštećena. U skladu s priručnikom IETS potrebno je izmijeniti standardni postupak ispiranja tako da uključuje dodatna ispiranja enzimom tripsinom kada se to preporučuje radi inaktivacije ili uklanjanja određenih patogena.«;

(b) točka 1.10. zamjenjuje se sljedećim:

»1.10. Zona pellucida svakog zametka ili embrionalna ovojnica u slučaju zametka kopitara pregledava se pod povećanjem od najmanje 50 puta na cijeloj površini kako bi se utvrdilo da je neoštećena i slobodna od bilo kojega prijanjajućeg materijala.«

(4) U poglavlju IV. točka 4. zamjenjuje se sljedećim:

»4. Uz zahtjeve utvrđene Direktivom 90/426/EEZ, kobile donatori moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

4.1. nisu korištene za prirodni pripust tijekom najmanje 30 dana prije dana sakupljanja jajnih stanica ili zametaka i između datuma prvog uzorka iz točki 4.2. i 4.3. i datuma sakupljanja jajnih stanica i zametaka;

4.2. podvrgnute su agar-gel imunodifuzijskom testu (Coggins test) ili ELISA testu na infekcioznu anemiju kopitara s negativnim rezultatom, provedenom na uzorku krvi koji je uzet najmanje 14 dana od datuma početka razdoblja od najmanje 30 dana iz točke 4.1. i ne više od 90 dana prije sakupljanja jajnih stanica ili zametaka za trgovinu;

4.3. podvrgnute su testu identifikacije virusa na zarazni metritis kopitara s negativnim rezultatom, provedenom u svakom slučaju u laboratoriju iz točke 1.5. dijela I. poglavlja II. na najmanje dva uzorka (brisa) uzeta od kobile donatora, ni u kojem slučaju ranije od sedam dana (sustavne obrade) ili 21 dan (lokalne obrade) nakon moguće antimikrobne obrade kobile donatora, barem sa sljedećih područja:

– površine sluznice udubine u kojoj se nalazi dražica (fossa clitoridis),

– sinusa dražice.

Uzorci se uzimaju tijekom razdoblja iz točke 4.1. u dva navrata u razmaku od najmanje 7 dana u slučaju testa iz podtočke i. ili u samo jednom navratu u slučaju testa iz podtočke ii.

Prije otpreme u laboratorij uzorci moraju biti stavljeni u transportni medij s aktivnim ugljenom, npr. transportni medij Amies.

Uzorci moraju biti podvrgnuti barem jednom od sljedećih testova:

i. na kulture u mikroaerofilnim uvjetima najmanje 7 dana radi izoliranja bakterije Taylorella equigenitalis, unutar 24 sata nakon uzimanja uzoraka od životinje donatora, ili 48 sati ako se primjerci tijekom transporta drže na hladnom; ili

ii. lančanoj reakciji polimerazom (PCR) ili PCR-u u realnom vremenu radi otkrivanja genoma bakterije Taylorella equigenitalis, provedenom unutar 48 sati nakon uzimanja uzoraka od životinja donatora.«

PRILOG 2.

Dio 2. Priloga E Pravilnika – Veterinarski certifikat za trgovinu pčelama i bumbarima – mijenja se kako slijedi:

1. U rubrici 1.25. dodaje se potvrdni okvir sa sljedećim tekstom: »Proizvodnja (oprašivanje)«.

2. U rubrici 1.31. dodaje se stupac sa sljedećim tekstom: »Vrsta pošiljke« kao naslov te sljedećim stavkama za odabir pod tim naslovom, svaka od kojih je navedena u posebnom retku: »matice, pakiranja pčela, uže kolonije, kolonije.«

3. U rubrici II.1. u točki (b) nakon riječi »infestacija« umeće se sljedeći tekst:

»ili

(b) pošiljka se sastoji samo od kaveza s maticama od kojih svaki sadržava jednu maticu i najviše 20 pratiteljica te potječe iz područja koje je udaljena u polumjeru od najmanje 100 km od bilo kakvih ograničenja povezanih s navodnom ili potvrđenom pojavom tropileloze (Tropilaelaps spp.) te iz objekta koji ispunjava sljedeće uvjete:

– nalazi se na udaljenosti od najmanje 30 km od granice zaraženog područja koja je udaljena od mjesta na kojem je potvrđena pojava etinioze u polumjeru od najmanje 20 km; i

– nalazi se izvan područja ograničenog zaštitnim mjerama koje je utvrdila Unija zbog pojave etinioze; i

– nalazi se na području nad kojim nadležna tijela provode nadzor radi otkrivanja etinioze kako bi se pružila sigurnost otkrivanja etinioze od najmanje 95% ako je zaraženo najmanje 2% pčelinjaka; i

– nadležna tijela provode mjesečne preglede s negativnim rezultatima kako bi se pružila sigurnost otkrivanja etinioze od najmanje 95% ako je zaraženo najmanje 2% košnica; i

– svaki kavez ili cijela pošiljka pokrivena je finom mrežicom s veličinom pora od najviše 2mm odmah nakon vizualnog pregleda radi izdavanja veterinarskog certifikata;

ili

(b) bumbari su uzgajani u strukturama koje su izolirane od okoliša koje je priznalo i nadzire nadležno tijelo te u kojima nije prisutna etinioza.«

PRILOG 3.

»Dio 1. – Zdravstveni certifikat za trgovinu životinjama s gospodarstava (kopitari i papkari, ptice cijepljene protiv influence ptica, lagomorfi, psi, mačke i pitome vretice) 92/65 EI