Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o službenoj iskaznici i znački inspektora Državnog inspektorata

NN 123/2019 (13.12.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o službenoj iskaznici i znački inspektora Državnog inspektorata

DRŽAVNI INSPEKTORAT

2439

Na temelju članka 53. stavka 2. Zakona o Državnom inspektoratu (»Narodne novine« br. 115/18) glavni državni inspektor Državnog inspektorata donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI INSPEKTORA DRŽAVNOG INSPEKTORATA

Članak 1.

U Pravilniku o službenoj iskaznici i znački inspektora državnog inspektorata (»Narodne novine«, br. 84/19), u članku 13. riječi: »1. siječnja« zamjenjuju se riječima: »1. travnja«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/9
Urbroj: 443-01-01/7-19-5
Zagreb, 12. prosinca 2019.

Glavni državni inspektor
dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.