Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva

NN 123/2019 (13.12.2019.), Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Hrvatska komora inženjera građevinarstva

2450

Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 78/15, 114/18 i 110/19), uz prethodnu suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja klasa: 011-01/19-01/187, urbroj: 531-04-19-5 od 6. prosinca 2019. godine, Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva na 5. sjednici održanoj 6. prosinca 2019. godine donijela je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Članak 1.

U Statutu Hrvatske komore inženjera građevinarstva (»Narodne novine«, broj 132/15) u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

Komora je samostalna i neovisna strukovna organizacija ovlaštenih inženjera građevinarstva, inženjera gradilišta, voditelja radova, te stranih ovlaštenih osoba građevinske struke upisanih u imenik stranih ovlaštenih inženjera građevinarstva, koji obavljaju poslove regulirane profesije građevinske struke u svojstvu odgovorne osobe, u skladu s posebnim propisima koji uređuju obavljanje djelatnosti u području prostornoga uređenja i gradnje, i posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Članovi Komore s obveznim članstvom su ovlašteni inženjeri građevinarstva i strane ovlaštene osobe građevinske struke upisane u imenik stranih ovlaštenih inženjera građevinarstva koji u skladu s posebnim propisima obavljaju poslove regulirane profesije građevinske struke u djelatnosti projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja.

Inženjeri gradilišta i voditelji radova imaju pravo upisa u Imenik inženjera gradilišta i/ili imenik voditelja radova u skladu sa posebnim propisom koji uređuje obavljanje djelatnosti u području prostornoga uređenja i gradnje i propisa koji uređuje stjecanje članstva u Komori.«

Članak 3.

U članku 9. stavku 2. točki 3. riječi »ovlaštenih osoba građevinske struke« zamjenjuju se riječima »članova Komore«.

Članak 4.

U članku 12. stavak 1. točka 7. riječ »obvezno« briše se.

Članak 5.

U članku 17. stavku 1. točki 1. u podtočki 1. i 6. na kraju rečenice dodaje se »uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za graditeljstvo i prostorno uređenje«, u podtočki 9. riječ »proračun« zamjenjuje se riječju »plan«, a iza podtočke 9. dodaje se nova podtočka 10. koja glasi:

» – pravilnik o stručnom nadzoru nad radom članova Komore uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za graditeljstvo i prostorno uređenje.«

U članku 17. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. Prihvaća izvješće o izvršenju godišnjeg plana prihoda i rashoda, izvješće o izvršenju programa rada Komore i izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem Komore.«

U članku 17. stavku 1. točka 4. podtočka 3. brišu se riječi »na prijedlog predsjednika Komore«.

Članak 6.

U članku 18. stavku 2. riječi »Upravni odbor, a« zamjenjuju se riječju »i«.

Članak 7.

U članku 21. stavku 1. podstavak 19. riječi »proračun i završni račun« zamjenjuju se riječima »plan prihoda i rashoda i izvješće o izvršenju godišnjeg plana prihoda i rashoda«, a riječ »odobrenje« zamjenjuje se riječju »donošenje«.

Članak 8.

U članku 23. stavku 2. brišu se riječi »na prijedlog predsjednika Komore«.

Članak 9.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»Nadzorni odbor nadzire:

– provedbu Statuta Komore i drugih općih akata Komore,

– materijalno i financijsko poslovanje Komore i raspolaganje sredstvima Komore,

– rad Tajništva Komore.

Nadzorni odbor izvršava i druge poslove za koje ga ovlasti Skupština.«

Članak 10.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»Nadzorni odbor jednom godišnje podnosi Skupštini izvještaj o provedenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem Komore.«

Članak 11.

U članku 27. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Predsjednik Komore obavlja funkciju profesionalno na temelju ugovora o radu u punom radnom vremenu ili bez zasnivanja radnog odnosa uz posebnu naknadu za rad.«

Članak 12.

U članku 28. stavku 1. točki 8. riječ »vlasti,« briše se.

U članku 28. stavku 1. točki 9. riječ »proračuna« zamjenjuje se riječju »plana«.

Članak 13.

U članku 30. stavak 3. briše se.

Članak 14.

U članku 38. u stavku 2. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. imenike:

– Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva s razredom revidenata,

– Imenik inženjera gradilišta,

– Imenik voditelja radova,

– Imenik stranih ovlaštenih inženjera građevinarstva s razredom revidenata,

U članku 38. u stavku 2. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. Evidencije:

– Evidenciju odobrenja za rad izdanih stranim inženjerima

– Evidenciju stranih ovlaštenih osoba građevinske struke kojima je izdana potvrda za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, kontrole projekata

– Evidenciju osoba kojima su priznate inozemne stručne kvalifikacije

– Evidenciju izdanih EU potvrda.

U članku 38. u stavku 3. iza podstavka 4. dodaje se novi podstavak 5. koji glasi:

»Evidenciju voditelja radova – tehničara građevinske struke«

Članak 15.

Članak 41. mijenja se i glasi:

»Član Komore u skladu s uvjetima propisanim Zakonom i ovim Statutom može se upisati u više imenika Komore.«

Članak 16.

U članku 43. u stavku 1. riječi »Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, Imenik stranih ovlaštenih osoba građevinske struke, Imenik ovlaštenih voditelja građenja građevinske struke i Imenik ovlaštenih voditelja radova građevinske struke« zamjenjuju se riječima »Imenike Komore«.

U članku 43. u stavku 2. riječ »ovlaštenih« briše se.

U članku 43. stavak 3. i 4. brišu se.

Članak 17.

Članak 47. mijenja se i glasi:

»Postupak i način upisa u imenike, upisnike i evidencije propisuje Upravni odbor općim aktom koji se donosi uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za graditeljstvo i prostorno uređenje.«

Članak 18.

U članku 49. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Članstvo u Komori i pravo uporabe pečata, iskaznice i poslovne kartice s potpisnim i identifikacijskim certifikatom stječe se izvršnošću rješenja o upisu u odgovarajući imenik Komore u skladu sa Zakonom.

U članku 49. stavku 5. iza riječi »potpisom« veznik »i« zamjenjuje se sa »i/ili«.

U članku 49. stavak 6. mijenja se i glasi:

»Članovi Komore iskaznicom i poslovnom karticom s potpisnim i identifikacijskim certifikatom dokazuju identitet i pripadnost strukovnoj organizaciji«.

Članak 19.

U članku 52. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Tajništvo Komore organizira provođenje programa stručnog usavršavanja u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima te općim aktom Komore kojim se utvrđuje program.«

U članku 52. stavku 2. riječ »gradnju« zamjenjuje se riječju »graditeljstvo«.

Članak 20.

Članak 57. mijenja se i glasi:

»Nagodba u postupku mirenja pred Centrom za mirenje se zaključuje u pisanom obliku – zapisniku, koji potpisuju izmiritelj/i i sve stranke ili njihovi punomoćnici.

Nagodba koja se sklopi u postupku mirenja ima svojstvo ovršne isprave ako je u njoj sadržana obveza na činidbu o kojoj se stranke mogu nagoditi, te ako sadrži izjavu obveznika o neposrednom dopuštenju ovrhe (klauzula ovršnosti), s time da ta klauzula može biti sadržana i u posebnoj ispravi.

Stranke se mogu sporazumjeti da se nagodba sastavi u obliku javnobilježničkog akta, sudske nagodbe ili arbitražnog pravorijeka na temelju nagodbe.

Rad Centra za mirenje uređuje se pravilnikom o mirenju kojeg donosi Skupština u skladu sa Zakonom i odredbama propisa koji uređuje mirenje.«

Članak 21.

U članku 58. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Postupak primanja počasnih članova, te njihova prava i obveze uređuje se općim aktom koji donosi Skupština.«

Članak 22.

U članku 67. stavku 1. riječ »proračunom« zamjenjuje se riječju »planom«.

U članku 67. stavku 3. broj »4« zamjenjuje se brojem »2«, a riječ »proračun« zamjenjuje se riječju »plan«.

Članak 23.

Članak 69. mijenja se i glasi:

»Imovinu Komore čine njezine nekretnine, pokretnine, novčana sredstva i imovinska prava.«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Komora je dužna uskladiti organizaciju i opće akte s odredbama ovoga Statuta i Zakona do 21. veljače 2020. godine.

Članak 25.

Do dana stupanja na snagu općih akata koji se donose na temelju ovlasti iz ovoga Statuta primjenjuju se opći akti doneseni na temelju Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (»Narodne novine« br. 132/2015), u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama Zakona i ovoga Statuta.

Članak 26.

Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 170-01/19-01/3

Urbroj: 500-07-19-10

Zagreb, 6. prosinca 2019.

Predsjednica
Hrvatske komore inženjera građevinarstva
Nina Dražin Lovrec, dipl. ing. građ., v. r.