Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku naknadne uplate doprinosa otpisanih zbog zastare ili nenaplativosti za osiguranike koji su sami za sebe obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa

NN 124/2019 (18.12.2019.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku naknadne uplate doprinosa otpisanih zbog zastare ili nenaplativosti za osiguranike koji su sami za sebe obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

2473

Na temelju članka 234. stavka 2. i članka 237. stavka 2. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08, 152/08, 94/09, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16 i 106/18) te članka 21. točke 1. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, br. 28/14, 24/15 i 73/19), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uz suglasnost ministra financija, na sjednici održanoj 10. prosinca 2019., donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O POSTUPKU NAKNADNE UPLATE DOPRINOSA OTPISANIH ZBOG ZASTARE ILI NENAPLATIVOSTI ZA OSIGURANIKE KOJI SU SAMI ZA SEBE OBVEZNICI DOPRINOSA I OBVEZNICI PLAĆANJA DOPRINOSA

Članak 1.

U Pravilniku o postupku naknadne uplate doprinosa otpisanih zbog zastare ili nenaplativosti za osiguranike koji su sami za sebe obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa (»Narodne novine« broj 50/14) članak 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Zahtjev za naknadnu uplatu doprinosa otpisanih zbog zastare prava na naplatu, odnosno otpisanih zbog nenaplativosti, podnosi se mjesno nadležnoj ispostavi Porezne uprave do isteka pet godina od dana kada je rješenje o utvrđivanju zastare prava na naplatu postalo pravomoćno, odnosno do isteka pet godina od dana kada je utvrđena nenaplativost doprinosa«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 041-01/19-02/13

Urbroj: 341-99-01/01-19-7

Zagreb, 10. prosinca 2019.

Predsjednica Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Melita Čičak, v. r.