Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek

NN 124/2019 (18.12.2019.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek

Hrvatska energetska regulatorna agencija

2474

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18) i članka 7. stavka 2. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine«, broj 34/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 17. prosinca 2019. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2020. ZA ENERGETSKI SUBJEKT HEP-PLIN d.o.o., CARA HADRIJANA 7, OSIJEK

I.

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Cara Hadrijana 7, Osijek, za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. godine, i to iznosi tarifnih stavki za isporučenu količinu plina sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. (»Narodne novine«, broj 15/19) u dijelu Priloga I. koji se odnosi na energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Cara Hadrijana 7, Osijek.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 310-34/19-04/78
Urbroj: 371-04-19-10
Zagreb, 17. prosinca 2019.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

PRILOG 1.

IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA ISPORUČENU KOLIČINU PLINA

Energetski subjekt: HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOMKRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM –
bez PDV-a
Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020.Ts1TM10,19850,03610,00970,2443kn/kWh
TM20,03610,2443kn/kWh
TM30,03610,2443kn/kWh
TM40,03250,2407kn/kWh
TM50,03250,2407kn/kWh
TM60,03070,2389kn/kWh
TM70,02890,2371kn/kWh
TM80,02710,2353kn/kWh
TM90,02530,2335kn/kWh
TM100,02170,2299kn/kWh
TM110,01810,2263kn/kWh
TM120,01440,2226kn/kWh