Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prenosivosti broja

NN 124/2019 (18.12.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prenosivosti broja

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

2477

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 76. stavka 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRENOSIVOSTI BROJA

Članak 1.

U Pravilniku o prenosivosti broja (»Narodne novine«, br. 24/15 i 71/16) u članku 2. točka 7. mijenja se i glasi:

»7. nepravovremeni prijenos broja: svaki prijenos broja izvan datuma i vremenskog okvira zapisanog u centralnoj administrativnoj bazi prenesenih brojeva, uključujući i slučajeve u kojima nakon prijenosa broja dolazi do neispravnog usmjeravanja poziva, odnosno nemogućnosti korištenja ili realizacije usluge, kao i kašnjenja u slučaju neopravdanog odbijanja ili odgode i slučajeve neželjenog prijenosa broja,«.

Članak 2.

U članku 5. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Primatelj broja mora u potpunosti pripremiti svoju elektroničku komunikacijsku mrežu i sustave, te provesti sva potrebna testiranja propisana ovim Pravilnikom prije priključenja novog krajnjeg korisnika.«.

Članak 3.

U članku 11. stavku 3. točki h. iza riječi »priključak« dodaju se riječi »i mogućnosti izdvajanja brojeva iz VPN serije«.

Članak 4.

U članku 13. stavku 4. riječi »dvadeset i pet (25)« zamjenjuju se riječima »petnaest (15)«, a riječi »jedinstvene izjave« zamjenjuju se riječima »sklapanja pretplatničkog ugovora«.

U stavku 5. točka d. mijenja se i glasi:

»d. ukoliko je podnositelj Zahtjeva za prijenos broja iskoristio pravo na jednostrani raskid ugovora sukladno posebnim propisima o zaštiti potrošača u kojem slučaju se obavijest o jednostranom raskidu smatra zahtjevom za otkazivanje prijenosa broja.«

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Zahtjev za otkazivanje prijenosa broja iz stavka 5. točke b., c. i d. ovog članka podnosi se primatelju broja, u pisanom ili elektroničkom obliku najkasnije 48 sati prije početka vremenskog okvira prijenosa broja iz članka 22. ovog Pravilnika.«

Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Iznimno od stavka 5. i 6. ovog članka, u slučaju prijenosa broja u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, kada je za promjenu operatora nužno ispunjavanje obrasca jedinstvene izjave, podnositelj Zahtjeva za prijenos broja može zatražiti otkazivanje prijenosa broja sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o načinu i obavljanu djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga.«

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.

Članak 5.

U članku 16. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U slučaju postojanja nesporne ugovorne obveze, davatelj broja obvezan je dati podnositelju Zahtjeva za prijenos broja informaciju o iznosu dugovanja u slučaju prijevremenog raskida ugovora, načinu uplate i načinu otkazivanja prijenosa broja, sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga.«

U stavku 2. riječi »deset (10)« zamjenjuju se riječima »pet (5)«.

Članak 6.

U članku 20. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Ukoliko je broj prenesen pogreškom, usluga na prenesenom broju nije uspješno realizirana, Zahtjev za prijenos broja je neopravdano odbijen ili je došlo do neželjenog prijenosa broja davatelj i primatelj broja obvezni su, najkasnije u roku od 48 sati od prijave navedenog događaja putem funkcionalnosti CAPB otkloniti nepravilnost.«

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Davatelj i primatelj broja obvezni su bez odgode obavijestiti Agenciju i korisnika o provedenim radnjama radi otklanjanja nepravilnosti iz stavka 5. ovog članka.«

Članak 7.

U članku 23. stavku 2. iza riječi »100 kuna« dodaje se riječ »po«.

Članak 8.

U članku 24. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Operatori su obvezni na svojim internetskim strancima objaviti upute za krajnje korisnike o mogućnosti besplatnog uključenja obavijesti o elektroničkoj komunikacijskoj mreži u koju je prenesen broj prema kojem se uspostavlja poziv te najmanje dva puta tijekom kalendarske godine SMS porukom obavještavati korisnike o navedenoj mogućnosti.«

Članak 9.

U Dodatku I. osmom odlomku točki f) iza riječi »priključak« dodaju se riječi »i mogućnosti izdvajanja brojeva iz VPN serije«.

Članak 10.

U Dodatku II. osmom odlomku točki f) iza riječi »priključak« dodaju se riječi »i mogućnosti izdvajanja brojeva iz VPN serije«.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 011-02/15-02/04

Urbroj: 376-05-3-2

Zagreb, 13. prosinca 2019.

Predsjednik Vijeća
Tonko Obuljen, v. r.