Pravilnik o troškovima koji se mogu plaćati iz imovine dobrovoljnog mirovinskog fonda te načinu i sadržaju izračuna pokazatelja ukupnih troškova dobrovoljnog mirovinskog fonda

NN 124/2019 (18.12.2019.), Pravilnik o troškovima koji se mogu plaćati iz imovine dobrovoljnog mirovinskog fonda te načinu i sadržaju izračuna pokazatelja ukupnih troškova dobrovoljnog mirovinskog fonda

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

2479

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) na temelju članka 111. stavka 3. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14, 29/18 i 115/18), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 12. prosinca 2019. godine donosi

PRAVILNIK

O TROŠKOVIMA KOJI SE MOGU PLAĆATI IZ IMOVINE DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG FONDA TE NAČINU I SADRŽAJU IZRAČUNA POKAZATELJA UKUPNIH TROŠKOVA DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG FONDA

Uvodne odredbe

Članak 1.

(1) Ovim se pravilnikom detaljnije propisuju troškovi koji se mogu plaćati iz imovine mirovinskog fonda te način i sadržaj izračuna pokazatelja ukupnih troškova mirovinskog fonda.

(2) Izrazi i pojmovi korišteni u ovom pravilniku imaju isto značenje kao i u Zakonu o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14, 29/18 i 115/18, dalje: Zakon).

Troškovi fonda

Članak 2.

(1) Naknada i troškovi plativi depozitaru iz članka 111. stavka 1. točka 2. Zakona obuhvaćaju naknade koje se plaćaju depozitaru s osnove obavljanja poslova depozitara iz članka 247. Zakona.

(2) Troškovi, provizije ili pristojbe vezane uz stjecanje ili prodaju imovine fonda, uključujući nužne troškove radi zaštite odnosno očuvanja imovine fonda, iz članka 111. stavka 1. točke 3. Zakona, odnose se na troškove, bez obzira plative depozitaru ili drugom subjektu, koji su nastali isključivo zbog stjecanja ili prodaje imovine mirovinskog fonda i koji mogu uključivati, ali nisu ograničeni na provizije i naknade investicijskom društvu, burzi, klirinškom društvu, skrbniku, troškove platnog prometa i sl.

Troškovi vanjskih suradnika

Članak 3.

Mirovinsko društvo koje u bilo kojem postupku vezanom uz stjecanje ili prodaju imovine mirovinskog fonda (primjerice postupak dubinskog snimanja nekog društva, izrada analize i dr.) koristi usluge vanjskih suradnika, poput odvjetnika (savjetovanje, zastupanje u upravnom postupku i dr.), savjetnika i/ili revizora, te troškove vezane uz njihov angažman plaća iz imovine mirovinskog društva.

Način i sadržaj izračuna pokazatelja ukupnih troškova mirovinskog fonda

Članak 4.

(1) Mirovinsko društvo dužno je ukupni iznos svih troškova iz članka 111. Zakona, koji se knjiže na teret mirovinskog fonda u poslovnoj godini, iskazati kao pokazatelj ukupnih troškova.

(2) Pokazatelj ukupnih troškova računa se na način da se zbroj ukupnih troškova iz stavka 1. ovoga članka, podijeli s prosječnom godišnjom neto imovinom mirovinskog fonda i pomnoži sa 100.

(3) Mirovinsko društvo dužno je pokazatelj ukupnih troškova iz stavka 1. ovoga članka iskazivati minimalno u sklopu revidiranih godišnjih izvještaja mirovinskog fonda propisanih pravilnikom kojim se uređuju godišnji, polugodišnji i drugi izvještaji dobrovoljnog mirovinskog fonda, unutar Izvještaja o posebnim pokazateljima mirovinskog fonda.

(4) Mirovinsko društvo dužno je pokazatelj ukupnih troškova iz stavka 1. ovoga članka za otvorene mirovinske fondove objaviti na svojoj mrežnoj stranici na vidljivom mjestu, dok je za zatvorene mirovinske fondove isti dužno učiniti dostupnim članu fonda na način definiran ugovorom iz članka 115. Zakona.

Završne odredbe

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-03/06

Urbroj: 326-01-70-72-19-3

Zagreb, 12. prosinca 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.