Naredba o izmjenama Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske

NN 125/2019 (20.12.2019.), Naredba o izmjenama Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske

Ministarstvo poljoprivrede

2506

Na temelju članka 11. stavka 8. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13, 148/13 i 115/18) ministrica poljoprivrede donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA NAREDBE O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE POJAVE I RANOG OTKRIVANJA UNOSA VIRUSA AFRIČKE SVINJSKE KUGE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

I.

U Naredbi o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 96/19 i 99/19):

– Članak 5. mijenja se i glasi:

INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 5.

1. Nadzor nad provedbom mjera određenih ovom Naredbom provode veterinarski inspektori Državnog inspektorata Republike Hrvatske i u slučaju utvrđivanja nesukladnosti poduzimaju odgovarajuće mjere.

2. Nadležni veterinarski inspektori dužni su provesti nadzore svih gospodarstava na kojima se drže svinje na način kako je određeno u članku 1. točka 1. ove Naredbe po pitanju odobravanja uvjeta držanja sukladno ovoj Naredbi te u svrhu utvrđivanja brojnog stanja svinja na tim gospodarstvima.

3. Veterinarska inspekcija mora voditi popis odobrenih gospodarstava iz članka 1. stavka 1. ove Naredbe, uključujući i broj svinja te ostale podatke o nadzorima, i po zahtjevu ih dostavljati Ministarstvu poljoprivrede, Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane.

4. O rezultatima nadzora nad provedbom mjera iz točke 1. ovoga članka te utvrđenim nesukladnostima Državni Inspektorat Republike Hrvatske dostavlja Ministarstvu poljoprivrede, Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane kvartalno izvješće.

II.

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-02/19-01/45

Urbroj: 525-10/0560-19-10

Zagreb, 6. prosinca 2019.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.