Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Pisarovina

NN 125/2019 (20.12.2019.), Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Pisarovina

Općina Pisarovina

2517

Na temelju članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, br. 115/2016 i 101/2017) i članka 17. Statuta Općine Pisarovina (»Službene novine Općinu Pisarovina« broj 3/18), Općinsko vijeće Općine Pisarovina na svojoj 27. sjednici održanoj 12. prosinca 2019. godine donijelo je

ODLUKU

O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POREZIMA OPĆINE PISAROVINA

Članak 1.

U Odluci o porezima Općine Pisarovina (»Narodne novine« broj 61/17 i 107/17) u članku 1., stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza koji pripadaju Općini Pisarovina, njihove stope, visina te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.«.

Članak 2.

U članku 3. stavci 1. i 2. se brišu.

U stavku 3. iza broja »6% stavlja se točka te se riječi »na osnovicu iz stavka 2. ovog članka.« brišu.

Dosadašnji stavak 3., postaje stavak 1.

Članak 3.

Članak 4. briše se.

Članak 4.

Članci 5. i 6. brišu se.

Članak 5.

U članku 7. stavak 1. briše se.

U stavku 2. iza broja »3%« stavlja se točka te se riječi »na osnovicu iz stavka 1. ovog članka« brišu.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 1.

Članak 6.

Članak 8. briše se.

Članak 7.

Članci 10., 11. i 12. brišu se.

Članak 8.

U članku 13., stavak 2. briše se.

Članak 9.

U članku 16. iza riječi »Poreznu upravu.« rečenica »Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda (Financijska agencija) da naknadu koja pripada Poreznoj upravi, u visini od 5% od ukupno naplaćenih prihoda, obračuna i uplati u Državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.« briše se.

Članak 10.

Članak 18. briše se.

Članak 11.

Ova Odluka objaviti će se u »Narodnim novinama« te u »Službenim novinama Općine Pisarovina«.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 021-05/19-50/11
Urbroj: 238/21-01-19-23
Pisarovina, 12. prosinca 2019.

Predsjednik Općinskog vijeća
Tomo Smolković, v. r.