Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima

NN 126/2019 (24.12.2019.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima

HRVATSKI SABOR

2527

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. prosinca 2019. godine.

Klasa: 011-01/19-01/234

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 17. prosinca 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA

Članak 1.

U Zakonu o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 21/18.) u članku 2. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010 (Tekst značajan za EGP) (SL L 174, 1. 7. 2011.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju te o izmjeni direktiva 2009/65/EZ, 2009/138/EZ i 2011/61/EU te uredaba (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 648/2012 SL L 347, 28. 12. 2017.) (u daljnjem tekstu: Direktiva 2011/61/EU)«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»(1) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija) nadležna je za provedbu i nadzor primjene ovoga Zakona i uredbi Europske unije iz članka 2. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Smjernice koje europska nadzorna tijela donose u skladu sa svojim ovlastima obvezujuće su za Agenciju i osobe čije su obveze definirane odredbama ovoga Zakona i relevantnih propisa, i to u opsegu koji je određen očitovanjem Agencije iz točke 1. ovoga stavka, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. da se, sukladno proceduri propisanoj uredbama kojima se osnivaju europska nadzorna tijela, Agencija očitovala da se obvezuje u cijelosti ili djelomično pridržavati odredbi pojedinih smjernica ili da se do određenog roka namjerava uskladiti s pojedinim smjernicama i

2. da je Agencija na svojoj internetskoj stranici objavila obavijest o očitovanju iz točke 1. ovoga stavka, pri čemu su stupanje na snagu i početak primjene određeni pojedinim smjernicama, osim kada se Agencija očitovala o namjeri usklađenja s pojedinim smjernicama do određenog roka, u kojem slučaju su stupanje na snagu i početak primjene određeni očitovanjem iz točke 1. ovoga stavka.

(3) Agencija na svojoj internetskoj stranici objavljuje poveznice na tekstove smjernica kojih se Agencija i/ili subjekti nadzora trebaju u cijelosti ili djelomično pridržavati ili s kojima se do određenog roka namjeravaju uskladiti, zajedno s obavijesti koja u odnosu na pojedine smjernice sadrži sljedeće informacije:

1. na koje se subjekte nadzora smjernica odnosi

2. primjenjuje li se smjernica u cijelosti ili djelomično i

3. datum početka primjene smjernice, s prijelaznim razdobljima, ako je primjenjivo.

(4) Subjekti nadzora Agencije i osobe na koje se smjernice iz stavka 2. ovoga članka primjenjuju dužni su poduzeti sve potrebne aktivnosti radi usklađenja s tim smjernicama, u opsegu i rokovima koji su određeni u obavijesti Agencije iz stavka 2. točke 2. ovoga članka.«.

Članak 3.

U članku 4. točka 11. mijenja se i glasi:

»11. kvalificirani ulagatelj je ulagatelj koji ispunjava sljedeće kriterije:

a) ima dovoljno iskustva i stručnih znanja da je sposoban razumjeti uključene rizike ulaganja u AIF, ulaganje u AIF je u skladu s njegovim ulagačkim ciljevima i

b) za potrebe ulaganja u jedan AIF spreman je uplatiti minimalno 400.000,00 kuna ili ekvivalentnu vrijednost u drugoj valuti, na način kako je propisano pravilima AIF-a, te koji ispunjava barem jedan od sljedeća dva uvjeta:

– vrijednost njegove netoimovine je najmanje 2.000.000,00 kuna ili ekvivalentna vrijednost u drugoj valuti

– radi ili je radio u financijskom sektoru najmanje godinu dana na stručnim poslovima koji zahtijevaju znanje o ulaganjima koja se mogu usporediti s ulaganjima u UAIF, ili njegovo poslovanje, bilo za vlastiti račun bilo za račun drugih osoba, obuhvaća upravljanje, stjecanje ili raspolaganje imovinom iste vrste kao i imovine AIF-a«.

Točke 27. i 28. mijenjaju se i glase:

»27. upravljanje AIF-om znači obavljanje barem jedne aktivnosti iz članka 11. stavka 3. točke 2. ili 3. ovoga Zakona, za jedan ili više AIF-ova

28. trgovanje znači svaku izravnu ili neizravnu distribuciju udjela AIF-a, na inicijativu UAIF-a ili u ime UAIF-a, ulagateljima s prebivalištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj i/ili u drugoj državi članici«.

U točki 49. podtočke d) i e) mijenjaju se i glase:

»d) osoba na rukovodećoj poziciji ili osoba koja je član društva u svakoj pravnoj osobi ovlaštenoj za distribuciju udjela AIF-a

e) radnik UAIF-a, radnik pravne osobe kojoj je UAIF delegirao svoje poslove ili zaposlenik pravne osobe ovlaštene za distribuciju udjela AIF-a, a koja je uključena u djelatnosti koje UAIF obavlja«.

Točka 58. mijenja se i glasi:

»58. kvalificirani ulagatelj u AIF rizičnog kapitala je kvalificirani ulagatelj u AIF s privatnom ponudom koji ima strategiju fonda rizičnog kapitala iz Dodatka IV. Delegirane uredbe 231/2013, a koji ispunjava sljedeće kriterije:

a) ima dovoljno iskustva i stručnih znanja da je sposoban razumjeti uključene rizike ulaganja u AIF, ulaganje u AIF je u skladu s njegovim ulagačkim ciljevima i

b) za potrebe ulaganja u jedan AIF spreman je uplatiti minimalno 400.000,00 kuna ili ekvivalentnu vrijednost u drugoj valuti, na način kako je propisano pravilima AIF-a

te koji ispunjava uvjet za profesionalnog ulagatelja sukladno zakonu kojim se uređuje tržište kapitala ili barem dva od sljedeća tri uvjeta:

c) vrijednost njegove netoimovine je najmanje 2.000.000,00 kuna ili ekvivalentna vrijednost u drugoj valuti

d) radi ili je radio u financijskom sektoru najmanje godinu dana na stručnim poslovima koji zahtijevaju znanje o ulaganjima koja se mogu usporediti s ulaganjima u UAIF, ili njegovo poslovanje, bilo za vlastiti račun bilo za račun drugih osoba, obuhvaća upravljanje, stjecanje ili raspolaganje imovinom iste vrste kao i imovine AIF-a

e) izvršio je primjereni broj transakcija značajnog volumena unutar godine dana, na za njega mjerodavnom tržištu«.

Iza točke 64. briše se točka te se dodaju točke 65. do 72. koje glase:

»65. subjekt financijskog sektora je subjekt kako je definiran člankom 4. stavkom 1. točkom 27. Uredbe (EU) br. 575/2013

66. osobe koje djeluju zajednički su:

a) fizičke ili pravne osobe koje surađuju međusobno ili s društvom za upravljanje na temelju sporazuma, izričitoga ili prešutnoga, usmenoga ili pisanoga, čiji je cilj stjecanje dionica ili poslovnog udjela s pravom glasa ili usklađeno ostvarivanje prava glasa ili

b) pravne osobe koje su međusobno povezane u smislu odredbi zakona kojim se uređuje osnivanje i ustroj trgovačkih društava

67. povezane osobe su dvije ili više pravnih ili fizičkih osoba i članovi njihovih užih obitelji koji su, ako se ne dokaže drugačije, za društvo za upravljanje jedan rizik jer:

a) jedna od njih ima, izravno ili neizravno, kontrolu nad drugom odnosno drugima ili

b) su međusobno povezane tako da postoji velika vjerojatnost da će zbog pogoršanja ili poboljšanja gospodarskog i financijskog stanja jedne osobe doći do pogoršanja ili poboljšanja gospodarskog i financijskog stanja jedne ili više drugih osoba, osobito ako između njih postoji mogućnost prijenosa gubitka, dobiti, kreditne sposobnosti ili ako poteškoće u izvorima financiranja odnosno podmirivanju obveza jedne osobe mogu prouzročiti poteškoće u izvoru financiranja odnosno podmirivanja obveza jedne ili više drugih osoba

68. grupa povezanih osoba su sve povezane osobe iz točke 66. ovoga članka i sve s njima povezane osobe

69. članovi uže obitelji povezane osobe iz točke 66. ovoga članka, u smislu ovoga Zakona, jesu:

1. bračni drug ili osoba s kojom duže živi u zajedničkom kućanstvu koja, prema posebnom zakonu, ima položaj jednak položaju u bračnoj zajednici

2. djeca ili posvojena djeca te osobe ili djeca ili posvojena djeca osoba iz podtočke 1. ove točke koja nemaju punu poslovnu sposobnost i

3. druge osobe koje nemaju punu poslovnu sposobnost i koje su stavljene pod skrbništvo te osobe

70. sekuritizacija je sekuritizacija kako je definirana člankom 2. točkom 1. Uredbe (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju te o izmjeni direktiva 2009/65/EZ, 2009/138/EZ i 2011/61/EU te uredaba (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 648/2012 (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2017/2402)

71. serviser je subjekt na kojeg je delegirano svakodnevno aktivno upravljanje portfeljem koji je uključen u sekuritizaciju u skladu s člankom 2. točkom 5. podtočkom b. Uredbe (EU) 2017/2402

72. distribucija je prodaja ili savjetovanje u odnosu na udjele u AIF-ovima koju obavljaju UAIF ili osobe iz članka 147. ovoga Zakona.«.

Članak 4.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»(1) Djelatnosti UAIF-a su:

1. osnovna djelatnost – upravljanje AIF-om

2. pomoćne djelatnosti:

a) upravljanje portfeljem, prema odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala

b) investicijsko savjetovanje, u vezi s financijskim instrumentima prema odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala i

c) pohrana i administriranje, u vezi s udjelima u investicijskom fondu i

d) obavljanje poslova servisera.

(2) Osim obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka UAIF može:

1. upravljati UCITS fondovima, uz uvjet da je od Agencije dobio odobrenje za rad u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje i upravljanje UCITS fondovima

2. upravljati fondovima osnovanima prema posebnim zakonima, uz uvjet da je od Agencije dobio odobrenje za upravljanje takvim fondovima.

(3) Upravljanje AIF-om obuhvaća:

1. osnivanje AIF-a, kada je to primjenjivo

2. upravljanje imovinom AIF-a

3. upravljanje rizicima

4. administrativne poslove

5. trgovanje udjelima AIF-a i

6. aktivnosti povezane s imovinom AIF-a, i to: usluge koje su potrebne za ispunjavanje fiducijarnih obveza UAIF-a, upravljanje objektima, aktivnosti upravljanja nekretninama, savjetovanje o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima, kao i savjetovanje i usluge vezane za spajanja, pripajanja i stjecanja udjela u društvima i ostale usluge povezane s upravljanjem AIF-om i društvima i ostalom imovinom u koju je uložio.

(4) Administrativni poslovi iz stavka 3. točke 4. ovoga članka obuhvaćaju:

1. pravne i računovodstvene usluge u vezi s upravljanjem AIF-om

2. zaprimanje i obradu upita ulagatelja

3. vrednovanje imovine AIF-a i utvrđivanje cijene udjela AIF-a, uključujući i izračun porezne obveze

4. praćenje usklađenosti

5. isplatu prihoda ili dobiti

6. izdavanje i otkup udjela

7. namiru ugovorenih obveza

8. vođenje poslovnih evidencija

9. vođenje registra udjela, kada je to primjenjivo i

10. objave i obavještavanje ulagatelja.

(5) Vanjski UAIF može obavljati sve djelatnosti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka za koje je od Agencije dobio odobrenja za rad.

(6) Zatvoreni AIF s unutarnjim upravljanjem ne može obavljati niti jednu drugu djelatnost osim upravljanja tim AIF-om.«.

Članak 5.

U članku 12. u uvodnoj rečenici iza riječi: »UAIF-a« dodaju se riječi: »iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona«.

U točki 2. iza riječi: »Agencije« dodaju se riječi: »u skladu s ovim Zakonom«.

Članak 6.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»(1) UAIF može obavljati djelatnosti UAIF-a iz članka 11. ovoga Zakona za koje je dobio odobrenje Agencije i upisao ih kao djelatnost u sudski registar, a poslove iz članka 11. stavka 1. točke 2. podtočke d. može obavljati uz prethodnu obavijest Agenciji.

(2) UAIF ne smije obavljati druge djelatnosti osim onih iz stavka 1. ovoga članka.

(3) U skladu s odredbama ovoga Zakona, UAIF može obavljati djelatnost upravljanja AIF-ovima koji su subjekt nadzora Agencije odnosno nadležnih tijela drugih država članica ili nadležnih tijela trećih država.

(4) UAIF koji obavlja djelatnost upravljanja UCITS fondovima dužan je, uz odredbe ovoga Zakona, poštovati i odredbe zakona kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

(5) UAIF koji obavlja djelatnosti upravljanja fondovima osnovanima prema posebnim zakonima dužan je, uz odredbe ovoga Zakona, poštivati i odredbe takvih posebnih zakona.

(6) UAIF koji obavlja djelatnosti upravljanja portfeljem, djelatnost investicijskog savjetovanja te djelatnost pohrane i administriranja dužan je, uz odredbe ovoga Zakona, poštovati i odredbe zakona kojim se uređuje tržište kapitala i propisa donesenih na temelju toga zakona, u opsegu određenom tim zakonom.

(7) UAIF, u skladu s odredbama ovoga Zakona, svoju djelatnost iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona može obavljati na području Republike Hrvatske, druge države članice i treće države, ako je to dozvoljeno propisima treće države.

(8) Pravila o pružanju investicijskih usluga i obavljanju investicijskih aktivnosti propisana odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala ne primjenjuju se za pružanje usluga u svojstvu druge ugovorne strane, u transakcijama u kojima sudjeluju državna tijela, osobe javnog prava u svezi s upravljanjem javnim dugom ili članovi Europskog sustava središnjih banaka koji obavljaju svoje zadaće u skladu s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice i Statutom Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke ili koji obavljaju iste zadaće u skladu s propisima država članica.

(9) Investicijska društva i kreditne institucije koje imaju odobrenje za rad koje je izdala Agencija ili Hrvatska narodna banka u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala odnosno zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija ne moraju dobiti odobrenje za rad na temelju ovoga Zakona kako bi pružale investicijske usluge kao što je upravljanje portfeljem u vezi s AIF-om.«.

Članak 7.

U članku 16. stavku 4. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. članak 11. stavak 1. točka 2. ovoga Zakona. Mali UAIF ne smije obavljati pomoćne djelatnosti UAIF-a iz ovoga Zakona«.

Članak 8.

U članku 17. stavku 2. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. članak 11. stavak 1. točka 2. ovoga Zakona. Srednji UAIF ne smije obavljati pomoćne djelatnosti UAIF-a iz ovoga Zakona«.

Točka 5. briše se.

Dosadašnje točke 6. do 8. postaju točke 5. do 7.

U stavku 3. točka 2. briše se.

Dosadašnja točka 3. postaje točka 2.

Dosadašnja točka 4., koja je postala točka 3., mijenja se i glasi:

»3. članka 110. stavaka 3. i 5.«.

Članak 9.

U članku 19. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Mali UAIF Agenciji može podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za rad srednjeg odnosno velikog UAIF-a te srednji UAIF može podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za rad velikog UAIF-a.«.

Članak 10.

U članku 28. iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Kada UAIF podnosi zahtjev iz stavka 6. ovoga članka, nije dužan dostaviti one informacije i dokumentaciju koju je Agenciji dostavio prilikom podnošenja zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka, uz uvjet da su takve informacije i dokumentacija ažurni.«.

Članak 11.

U članku 33. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) UAIF je dužan izvijestiti Agenciju o svim značajnim promjenama podataka i uvjeta pod kojima mu je izdano odobrenje za rad, a osobito o značajnim promjenama podataka koji su dostavljeni uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad, u roku od 30 dana prije implementacije ili nastanka značajnih promjena podataka i uvjeta pod kojim je izdano odobrenje za rad.«.

Članak 12.

U naslovu iznad članka 37. riječ: »Ukidanje« zamjenjuje se riječima: »Prestanak važenja i ukidanje«.

U članku 37. stavku 1. riječi: »Agencija će rješenjem ukinuti rješenje kojim je izdano odobrenje za rad UAIF-a« zamjenjuju se riječima: »Odobrenje za rad UAIF-a prestaje važiti«.

Iza stavka 1. dodaju se novi stavak 2. i stavak 3. koji glase:

»(2) Agencija može ukinuti zakonito rješenje kojim je dano odobrenje za rad UAIF-a ako je UAIF-u blokiran račun duže od 30 dana te je dovedena u pitanje njegova likvidnost ili solventnost.

(3) Ako nastupi razlog iz stavka 1. ovoga članka, Agencija donosi rješenje kojim se ukida odobrenje za rad i ostala rješenja izdana UAIF-u na temelju odredbi ovoga Zakona od dana nastupanja okolnosti iz stavka 1. ovoga članka.«.

Dosadašnji stavak 2., koji postaje stavak 4., mijenja se i glasi:

»(4) O prestanku važenja odnosno ukidanju odobrenja za rad Agencija obavještava depozitara i nadležni trgovački sud, a prema potrebi i Operatera Fonda za zaštitu ulagatelja i/ili druge institucije.«.

Članak 13.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»(1) Organi UAIF-a su:

a) kod dioničkog društva – glavna skupština, uprava i nadzorni odbor odnosno upravni odbor

b) kod društva s ograničenom odgovornošću – skupština, uprava i nadzorni odbor.

(2) Iznimno od stavka 1. točke b) ovoga članka, UAIF koji je osnovan u obliku društva s ograničenom odgovornošću i upravlja AIF-ovima koji se nude isključivo profesionalnim ulagateljima ne mora imati nadzorni odbor.

(3) Uprava UAIF-a mora skupno raspolagati stručnim znanjima, sposobnostima i iskustvom potrebnim za samostalno i neovisno vođenje poslova UAIF-a, a posebno za razumijevanje poslova i značajnih rizika UAIF-a.

(4) Nadzorni odbor UAIF-a mora skupno raspolagati stručnim znanjima, sposobnostima i iskustvom potrebnim za samostalno i neovisno nadziranje poslova UAIF-a, a posebno za razumijevanje poslova i značajnih rizika UAIF-a.

(5) O održanim sastancima ili sjednicama organa UAIF-a vode se zapisnici.

(6) Društvo za upravljanje dužno je najkasnije u roku od tri radna dana Agenciju izvijestiti o prestanku mandata pojedinog člana uprave ili nadzornog odbora te navesti razloge za prestanak mandata.«.

Članak 14.

Članak 42. mijenja se i glasi:

»(1) Član uprave UAIF-a može biti osoba koja u svakom trenutku dok obavlja tu dužnost ispunjava sljedeće uvjete:

1. ima odgovarajuće stručno znanje, sposobnost i iskustvo potrebno za vođenje poslova UAIF-a

2. nije bila član nadzornog odbora, član uprave ili osoba na drugom rukovodećem položaju u UAIF-u odnosno trgovačkom društvu kada je nad njim otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili kojem je poništeno ili ukinuto odobrenje za rad, osim ako Agencija ocijeni da ta osoba nije svojim nesavjesnim ili nestručnim radom i postupanjem utjecala na prouzročenje stečaja, prisilne likvidacije, poništavanje ili ukidanje odobrenja za rad

3. nad čijom imovinom nije otvoren stečajni postupak

4. ima dobar ugled

5. nije pravomoćno osuđena za prekršaj koji predstavlja grubo i/ili ponavljajuće kršenje propisa iz nadležnosti Agencije, Hrvatske narodne banke ili drugog nadležnog regulatornog tijela ili za kazneno djelo iz stavka 7. ovoga članka

6. nije suradnik osobe osuđene za kazneno djelo za koje se goni po službenoj dužnosti

7. na osnovi dosadašnjeg ponašanja moguće je opravdano zaključiti da će pošteno i savjesno obavljati poslove člana uprave UAIF-a

8. ispunjava uvjete za člana uprave propisane zakonom kojim se uređuje osnivanje i ustroj trgovačkih društva

9. nije član uprave odnosno prokurist drugog trgovačkog društva, osim ako Agencija ne propiše drugačije i

10. nije osoba za koju je Agencija odbila izdati odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave, i to najmanje godinu dana od dana donošenja rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave

11. nije osoba u odnosu na koju je Agencija ukinula ili poništila izdano odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave, i to najmanje pet godina od dana donošenja rješenja kojim se ukida ili poništava izdano odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave

12. može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju dužnosti iz svoje nadležnosti u UAIF-u.

(2) Pod iskustvom iz stavka 1. točke 1. ovoga članka podrazumijeva se najmanje trogodišnje iskustvo u upravi ili rukovođenju organizacijskim dijelovima UAIF-a, društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, kreditne institucije ili investicijskog društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili u drugoj državi članici odnosno pet godina iskustva u vođenju poslova ili radu na ključnim mjestima s visokim stupnjem samostalnosti u subjektu financijskog sektora, tijelu nadležnom za nadzor financijskih institucija, ili u odgovarajućem tijelu državne uprave odnosno iskustvo rukovođenja financijskim poslovima na razini uprave, neposredno ispod uprave ili na ključnim mjestima s visokim stupnjem samostalnosti u drugim institucijama ili pravnim osobama koje su prema zakonu kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika razvrstane u velike poduzetnike odnosno drugo odgovarajuće iskustvo u skladu s pravilnikom iz stavka 8. ovoga članka.

(3) Smatra se da fizička osoba koja nije državljanin Republike Hrvatske ispunjava uvjete o nekažnjavanju iz stavka 1. točke 5. ovoga članka ako nije pravomoćno osuđena za djela koja u svom opisu odgovaraju tim djelima.

(4) Članovi uprave UAIF-a moraju voditi poslovanje UAIF-a u punom radnom vremenu i biti u radnom odnosu s UAIF-om.

(5) Najmanje jedan član uprave mora znati hrvatski jezik tečno u govoru i pismu da bi mogao obavljati tu funkciju.

(6) Uvjeti za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a na odgovarajući se način primjenjuju i na prokurista UAIF-a, pri čemu za njega nije potrebno ishoditi odobrenje Agencije. Prokurist može zastupati UAIF samo zajedno s još jednim članom uprave.

(7) Agencija je ovlaštena podatke o prekršajnoj osuđivanosti člana uprave odnosno kandidata za člana uprave i suradnike kandidata odnosno člana uprave, te podatke o tome da nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela u Republici Hrvatskoj, kao i za kaznena djela u državi članici pribaviti iz kaznene odnosno prekršajne evidencije na temelju obrazloženog zahtjeva ili iz Europskog sustava kaznenih evidencija u skladu sa zakonom kojim se uređuju pravne posljedice osude, kaznena evidencija i rehabilitacija, i to za sljedeća kaznena djela:

– kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom (glava XIII.), kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa (glava XIV.), kaznena djela protiv imovine (glava XVII.), osim kaznenih djela povrede prava autora ili umjetnika izvođača (članak 229.), nedozvoljene uporabe autorskog djela ili izvedbe umjetnika izvođača (članak 230.), povrede prava proizvoditelja zvučne ili slikovne snimke i prava u svezi s radiodifuzijskim emisijama (članak 231.) i povrede prava iz prijavljenog ili zaštićenog izuma (članak 232.), kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja (glava XXI.), kaznena djela protiv vjerodostojnosti isprava (glava XXIII.), kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), osim kaznenih djela neizvršavanja zapovijedi (članak 340.) i povrede čuvanja državne granice (članak 341.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

– kaznena djela neovlaštenog korištenja i odavanja povlaštenih informacija, kaznena djela manipuliranja cijenama i širenja neistinitih informacija, kaznena djela navođenja neistinitih podataka u prospektu i njegova nedopuštena distribucija, kaznena djela nedopuštenog uvrštenja vrijednosnih papira, kaznena djela prikrivanja vlasništva i kaznena djela nedopuštene trgovine vrijednosnim papirima iz Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine«, br. 84/02. i 138/06.)

– kaznena djela korištenja, otkrivanja i preporučivanja povlaštenih informacija, kaznena djela manipulacije tržištem, kaznena djela neovlaštenog pružanja investicijskih usluga i kaznena djela neovlaštenog obavljanja poslova vezanog zastupnika i Zakona o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala (»Narodne novine«, br. 152/08.)

– kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva (glava IX.), kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kazneno djelo povreda ravnopravnosti (članak 125.), kaznena djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja (glava XII.), kaznena djela protiv spolnih sloboda (glava XVI.), kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama (članak 190.) i kazneno djelo omogućavanja trošenja droga (članak 191.), kazneno djelo uništenja ili oštećenja javnih naprava (članak 216.), kazneno djelo uništenja, oštećenja ili zlouporabe znakova za opasnost (članak 218.), kazneno djelo zlouporabe radioaktivnih tvari (članak 219.), kazneno djelo rukovanja općeopasnim tvarima (članak 220.), kazneno djelo napada na zrakoplov, brod ili nepokretnu platformu (članak 223.), kazneno djelo ugrožavanja prometa opasnom radnjom ili sredstvom (članak 224.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.), kaznena djela protiv gospodarstva (glava XXIV.), kaznena djela računalnoga krivotvorenja (članak 270.), računalne prijevare (članak 271.), kaznena djela krivotvorenja (glava XXVI.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), kazneno djelo pomoći počinitelju nakon počinjenja kaznenog djela (članak 303.), protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma (članak 326.), kazneno djelo zločinačkog udruženja (članak 328.), nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari (članak 331.), kaznena djela protiv strane države ili međunarodne organizacije (glava XXXIII.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.)

– kaznena djela iz Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11., 111/12., 68/13., 110/15. i 40/19.) ili

– kaznena djela iz Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 109/07., 125/11., 54/13. i 121/14.).

(8) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje kriterije za procjenu uvjeta iz stavaka 1. i 2. ovoga članka za članstvo u upravi UAIF-a, uključujući i specifične uvjete vezane za vrstu AIF-a kojim UAIF upravlja ili namjerava upravljati te dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave.«.

Članak 15.

U članku 45. stavku 1. iza riječi: »imenovana« dodaje se riječ: »samo«.

Stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Agencija rješenjem odlučuje o izdavanju odobrenja iz stavka 1. ovoga članka na temelju:

1. procjene i dokumentacije iz stavka 6. ovoga članka

2. programa vođenja poslova iz stavka 5. ovoga članka i

3. ostalih podataka kojima raspolaže.«.

Članak 16.

U članku 46. točki 1. broj: »7.« zamjenjuje se brojem: »8.«.

Iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

»2. procjena, dokumentacija te podaci iz članka 45. stavka 9. ovoga Zakona upućuju na to da predložena osoba za člana uprave nije primjerena za obavljanje te funkcije«.

Dosadašnje točke 2. i 3. postaju točke 3. i 4.

Članak 17.

Naslov iznad članka 47. i članak 47. brišu se.

Članak 18.

Naslov iznad članka 48. mijenja se i glasi: »Ukidanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a«.

Članak 48. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija ukida rješenje kojim je dano odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a u sljedećim slučajevima:

1. ako osoba u roku od šest mjeseci od izdavanja odobrenja ne bude imenovana ili ne stupi na dužnost na koju se odobrenje odnosi

2. ako osobi prestane dužnost na koju se odobrenje odnosi

3. ako osobi prestane radni odnos u UAIF-u

4. ako član uprave ne ispunjava uvjete pod kojima mu je odobrenje izdano

5. ako je član uprave prekršio odredbe o zabrani trgovanja ili izvršavanja transakcija odnosno davanja naloga za trgovanje na temelju povlaštenih informacija ili na način koji bi predstavljao tržišnu manipulaciju prema odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala i/ili

6. ako je član uprave teže ili sustavno kršio ovaj Zakon, propise donesene na temelju ovoga Zakona ili ostale primjenjive propise Republike Hrvatske ili Europske unije u vezi s funkcijom člana uprave ili poslovanjem UAIF-a, a osobito ako je zbog toga ugrožena likvidnost ili održavanje regulatornog kapitala UAIF-a ili se radi o jednakom kršenju koje se ponavlja dva puta u tri godine

7. ako u slučaju provedene obnove postupka utvrdi da je odobrenje izdano na temelju neistinitih ili netočnih podataka ili izjava bitnih za donošenje tog rješenja.

(2) Agencija može ukinuti rješenje kojim je dano odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a u sljedećim slučajevima:

1. ako član uprave nije osigurao provođenje ili nije proveo nadzorne mjere koje je naložila Agencija

2. ako član uprave nije osigurao adekvatne organizacijske uvjete iz članaka 53. – 68. ovoga Zakona

3. ako je član uprave u sukobu interesa zbog kojeg ne može ispunjavati svoje obveze i dužnosti pažnjom dobrog stručnjaka i/ili

4. ako član uprave redovito ne ispunjava obvezu utvrđivanja i ocjenjivanja učinkovitosti politika, mjera ili internih procedura vezanih za usklađenost UAIF-a i AIF-a kojim ono upravlja s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona ili ne ispunjava obvezu poduzimanja odgovarajućih mjera radi ispravljanja nedostataka odnosno nepravilnosti u poslovanju UAIF-a.

(3) U slučajevima iz stavka 2. ovoga članka Agencija može i posebnom nadzornom mjerom privremeno zabraniti obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a.

(4) O tužbama protiv akata Agencije iz stavaka 1. i 2. ovoga članka nadležni upravni sud odlučuje hitno, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana podnošenja tužbe.

(5) Ako Agencija ukine odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave, UAIF je obvezan bez odgode donijeti odluku o opozivu imenovanja tog člana uprave.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka i u drugom slučaju kada UAIF ne zadovoljava uvjet o najmanjem broju članova uprave iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona, nadzorni odbor UAIF-a dužan je bez odgode, u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i ustroj trgovačkih društava, imenovati zamjenika člana uprave iz redova svojih članova, bez odobrenja Agencije, te o tome bez odgode obavijestiti Agenciju.

(7) Nadzorni odbor odnosno članovi UAIF-a dužni su predložiti kandidata za člana uprave koji nedostaje i podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave u roku od 60 dana od dana ukidanja odobrenja Agencije u skladu s ovim člankom odnosno od primitka odluke Agencije o ukidanju odobrenja ili o odbijanju zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave.

(8) Zamjenik člana uprave iz stavka 6. ovoga članka imenuje se na mandat od najviše tri mjeseca i na navedenu se funkciju može ponovno imenovati isti ili drugi član nadzornog odbora, uz uvjet da zamjenski mandat tako imenovanog člana ne traje ukupno dulje od šest mjeseci.

(9) Kada UAIF osnovan u obliku društva s ograničenom odgovornošću nema nadzorni odbor i ne zadovoljava uvjet o najmanjem broju članova uprave iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona, članovi UAIF-a dužni su bez odgode i bez odobrenja Agencije imenovati zamjenika člana uprave te o tome bez odgode obavijestiti Agenciju. Tako imenovani zamjenik člana uprave mora ispunjavati uvjete iz članka 49. ovoga Zakona. Na imenovanje zamjenika člana uprave na odgovarajući se način primjenjuju odredbe stavaka 7. i 8. ovoga članka.«.

Članak 19.

Članak 49. mijenja se i glasi:

»(1) Za člana nadzornog odbora UAIF-a može biti izabrana ili imenovana osoba koja ima dobar ugled, odgovarajuće stručno znanje, sposobnost i iskustvo za nadziranje vođenja poslova UAIF-a te može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti u UAIF-u.

(2) Smatra se da je uvjet iz stavka 1. ovoga članka ispunjen ako osoba ima najmanje trogodišnje iskustvo vođenja ili nadzora nad vođenjem poslova UAIF-a, društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, kreditne institucije ili investicijskog društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili u drugoj državi članici, ili najmanje petogodišnje iskustvo vođenja ili nadzora nad vođenjem poslova financijske institucije odgovarajuće veličine odnosno drugo odgovarajuće iskustvo u skladu s uvjetima propisanima pravilnikom iz članka 6. ovoga stavka.

(3) Svaki član nadzornog odbora dužan je djelovati otvoreno, pošteno i neovisno kako bi mogao učinkovito procjenjivati i nadzirati odluke uprave i poslovanje UAIF-a.

(4) Agencija može naložiti UAIF-u opoziv člana nadzornog odbora UAIF-a ako:

1. član nadzornog odbora krši svoje dužnosti određene ovim Zakonom, drugim zakonima te propisima donesenim na temelju tih zakona ili primjenjivim propisima Europske unije

2. postoji ili nastupi zapreka za izbor ili imenovanje člana nadzornog odbora ili

3. član nadzornog odbora ne ispunjava uvjete iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka.

(5) Članovi nadzornog odbora UAIF-a ne smiju obavljati nikakve poslove niti pružati usluge kojima konkuriraju poslovanju UAIF-a ili kojima bi mogli biti u sukobu interesa u odnosu na poslovanje UAIF-a.

(6) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje uvjete koje moraju ispunjavati članovi nadzornog odbora UAIF-a.«.

Članak 20.

U članku 55. stavku 3. riječi: »iz članka 11. stavka 1. točke 1. podtočke b)« zamjenjuju se riječima: »iz članka 11. stavka 2. točke 1.«.

Članak 21.

Iza članka 58. dodaje se naslov iznad članka i članak 58.a koji glase:

»Izloženost sekuritizaciji

Članak 58.a

(1) Ako je UAIF odnosno pojedini AIF kojim UAIF upravlja izložen sekuritizaciji, UAIF je dužan napraviti pisanu procjenu ispunjava li predmetna sekuritizacija uvjete propisane Uredbom (EU) 2017/2402, u skladu s člankom 5. Uredbe (EU) 2017/2402.

(2) Ako sekuritizacija kojoj je izložen UAIF odnosno pojedini AIF kojim UAIF upravlja ne ispunjava uvjete propisane Uredbom (EU) 2017/2402, UAIF je dužan uz procjenu iz stavka 1. ovoga članka napraviti pisanu procjenu kako okolnosti vezane za predmetnu sekuritizaciju utječu ili mogu utjecati na interese ulagatelja u pojedini AIF.

(3) UAIF je dužan na temelju procjene iz stavka 2. ovoga članka usvojiti i poduzeti mjere za smanjenje izloženosti odnosno druge odgovarajuće korektivne mjere, ako je to potrebno u svrhu postupanja u najboljem interesu ulagatelja u pojedini AIF.

(4) Procjenu iz stavka 2. i mjere iz stavka 3. ovoga članka UAIF je dužan ažurirati periodički, najmanje jednom godišnje, te po svakoj materijalnoj promjeni izloženosti sekuritizaciji koja ne ispunjava uvjete propisane Uredbom (EU) 2017/2402.

(5) O mjerama iz stavka 3. ovoga članka UAIF je dužan voditi evidencije te ih dostaviti na zahtjev Agencije uz pisano obrazloženje kako one predstavljaju postupanje u najboljem interesu ulagatelja u pojedini AIF.«.

Članak 22.

U članku 61. stavku 3. iza riječi: »poslove« dodaju se riječi: »upravljanja imovinom i/ili upravljanja rizicima«.

Članak 23.

Članak 63. mijenja se i glasi:

»(1) UAIF-ovi koji su značajni po svojoj veličini, organizacijskoj strukturi, prirodi, opsegu i složenosti poslova koje obavljaju ili veličini AIF-ova kojima upravljaju dužni su osnovati odbor za primitke. Agencija rješenjem može po službenoj dužnosti ili na zahtjev osobe koja ima pravni interes utvrditi koji se UAIF-ovi smatraju značajnim u smislu ovoga stavka.

(2) Članovi nadzornog odbora odnosno, kada UAIF u skladu s ovim Zakonom nema nadzorni odbor, članovi UAIF-a između sebe biraju članove odbora za primitke, pri čemu odbor mora imati najmanje dva člana od kojih je jedan predsjednik, te mora biti uspostavljen na način koji omogućuje donošenje stručne i neovisne prosudbe o politici primitaka te o utjecaju primitaka na upravljanje rizicima.

(3) Odbor za primitke dužan je predlagati odluke nadzornom odboru UAIF-a vezane za primitke višeg rukovodstva, voditelja kontrolnih funkcija i radnika koji imaju utjecaj na izloženost UAIF-a odnosno AIF-a rizicima. Odbor za primitke dužan je u svome radu voditi računa o dugoročnim interesima UAIF-a, AIF-ova kojim upravlja, ulagatelja u AIF-ove kojima upravlja te drugih zainteresiranih strana.

(4) Kad je relevantnim propisom određeno da u nadzornom odboru mora biti predstavnik radnika, odbor za primitke uključuje jednog ili više predstavnika radnika. Ako odbor za primitke ima manje od tri člana, u odboru za primitke ne može biti više od jednog predstavnika radnika.«.

Članak 24.

U članku 71. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako UAIF upravlja AIF-om čiji se udjeli nude javnom ponudom, za delegiranje poslova iz članka 11. stavka 3. točaka 2. i 3. te stavka 4. točke 3. ovoga Zakona, kao i za delegiranje poslova kontrolnih funkcija iz članka 53. stavka 2. ovoga Zakona UAIF je dužan ishoditi odobrenje Agencije.«.

Članak 25.

Naziv POGLAVLJA IX. mijenja se i glasi: »STJECANJE ILI POVEĆANJE KVALIFICIRANOG UDJELA U UAIF-u«.

Članak 76. mijenja se i glasi:

»Na stjecanje, zajedničko djelovanje, povećanje ili otuđenje kvalificiranog udjela u UAIF-u, kao i na pravne posljedice nezakonitog stjecanja na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o stjecanju, zajedničkom djelovanju, povećanju ili otuđenju kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje iz zakona kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.«.

Članak 26.

Naslov iznad članka 77. i članak 77. brišu se.

Članak 27.

Naslov iznad članka 78. i članak 78. brišu se.

Članak 28.

U članku 83. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Kao vlasnik ili imatelj zasebne imovine AIF-ova iz stavka 1. ovoga članka u sve knjige, upisnike, registre ili očevidnike, javne ili privatne, kao upravitelj imovine upisuje se UAIF koji upravlja AIF-om, s naznakom, kada je to moguće i primjenjivo, da navedenu imovinu drži za račun AIF-a.«.

Članak 29.

U članku 91. ispred riječi: »UAIF« dodaje se oznaka stavka »(1)«.

U točki 5. iza riječi: »primitku« dodaju se riječi: », a najkasnije prilikom dostave naloga za namiru depozitaru«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) U slučaju iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka, UAIF je dužan bez odgode obavijestiti Agenciju o okolnostima koje mogu dovesti u pitanje načelo likvidnosti i/ili solventnosti UAIF-a i/ili AIF-a, poput ovrhe ili blokade računa.«.

Članak 30.

Naziv DIJELA ŠESTOG mijenja se i glasi: »EVIDENCIJE ULAGATELJA U AIF I RASPOLAGAJE UDJELOM«.

Naziv POGLAVLJA I. mijenja se i glasi: »EVIDENCIJE ULAGATELJA«.

Članak 31.

U članku 113. stavku 2. točke a) i b) mijenjaju se i glase:

»a) u skladu s odredbama članka 84. stavka 3. ovoga Zakona, UAIF, izravno ili putem distributera, zaprimio uredan zahtjev za izdavanje udjela i kada je ulagatelj izvršio valjanu uplatu iznosa iz zahtjeva, a UAIF u tom roku nije odbio sklapanje ugovora ili

b) podnesena uredna dokumentacija iz članka 114. ovoga Zakona voditelju registra.«.

Članak 32.

U članku 121. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) UAIF iz druge države članice koji u Republici Hrvatskoj, putem podružnice ili izravno, upravlja AIF-om dužan je primjenjivati i druge relevantne propise koji radi zaštite javnog interesa uređuju prava potrošača i sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, a na snazi su u Republici Hrvatskoj.«.

Članak 33.

U članku 124. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) UAIF može u Republici Hrvatskoj započeti s trgovanjem udjelima AIF-a iz treće države kojim upravlja od dana zaprimanja obavijesti Agencije iz stavka 3. ovoga članka u kojoj ga informira da može započeti s predmetnom aktivnošću. UAIF je dužan bez odgode obavijestiti Agenciju o početku trgovanja udjelima AIF-a iz treće države kojim upravlja u Republici Hrvatskoj.«.

Članak 34.

U članku 137. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) UAIF iz treće države koji u Republici Hrvatskoj upravlja AIF-om, putem podružnice ili izravno, dužan je primjenjivati i druge relevantne propise koji radi zaštite javnog interesa uređuju prava potrošača i sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, a na snazi su u Republici Hrvatskoj.«.

Članak 35.

U članku 138. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) UAIF može u Republici Hrvatskoj započeti s trgovanjem udjelima AIF-a iz druge države članice ili iz treće države od dana zaprimanja obavijesti Agencije iz stavka 3. ovoga članka u kojoj ga informira da može započeti s predmetnom aktivnošću. UAIF je dužan bez odgode obavijestiti Agenciju o početku trgovanja udjelima AIF-a iz druge države članice ili iz treće države u Republici Hrvatskoj.«.

Članak 36.

U članku 141. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Na UAIF iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 137. stavka 4. ovoga Zakona.«.

Članak 37.

U članku 142. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) UAIF iz druge države članice ili treće države koji u Republici Hrvatskoj trguje udjelima AIF-a osnovanog u drugoj državi članici odnosno trećoj državi, dužan je primjenjivati relevantne propise koji radi zaštite javnog interesa uređuju prava potrošača i sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, a na snazi su u Republici Hrvatskoj.«.

Članak 38.

U članku 147. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Distribuciju udjela AIF-ova, osim UAIF-a, mogu obavljati i osobe koje su prema zakonu kojim se uređuje tržište kapitala ovlaštene pružati investicijske usluge zaprimanja i prijenosa naloga i/ili investicijskog savjetovanja.«.

Članak 39.

Članak 148. mijenja se i glasi:

»(1) Prilikom distribucije udjela AIF-a osobe iz članka 147. ovoga Zakona nastupaju kao distributeri u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

(2) UAIF je dužan obavijestiti Agenciju o svakom ugovoru koji sklopi s distributerom iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Agencija pravilnikom propisuje sadržaj, način i rokove dostavljanja obavijesti iz stavka 2. ovoga članka.«.

Članak 40.

U članku 149. stavku 2. riječi: »o obavljanju poslova nuđenja udjela« zamjenjuju se riječima: »iz članka 148. stavka 2. ovoga Zakona«.

Stavci 3. i 4. brišu se.

Članak 41.

U članku 153. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Računovodstvene politike odnosno metodologije vrednovanja UAIF je dužan usvojiti za svaki AIF kojim upravlja, prilikom njegova osnivanja, te ih najkasnije sedam radnih dana prije stupanja na snagu bez odgode dostaviti depozitaru AIF-a i vanjskom procjenitelju.«.

Članak 42.

U članku 163. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje način zaprimanja zahtjeva za stjecanje ili otkup udjela za vrijeme trajanja obustave izdavanja i otkupa udjela, utvrđivanja cijene udjela i rokove isplate.«.

U stavku 5. točke a) i b) brišu se.

Dosadašnje točke c), d) i e) postaju točke a), b) i c).

Članak 43.

U članku 164. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. za otvoreni AIF s javnom ponudom i zatvoreni AIF bez pravne osobnosti s javnom ponudom usvojiti i objaviti prospekt, pravila i ključne podatke za ulagatelje u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom«.

Članak 44.

U članku 171. iza stavka 6. dodaju se novi stavak 7. i stavak 8. koji glase:

»(7) UAIF je dužan izvijestiti Agenciju o promjeni strukture portfelja AIF-a kojom se mijenja vrsta AIF-a određena pravilima tog AIF-a, odnosno prospektom kada je to primjenjivo.

(8) Agencija pravilnikom propisuje sadržaj, strukturu, način i rokove dostave izvješća iz stavka 7. ovoga članka.«.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 9.

Članak 45.

Članak 177. mijenja se i glasi:

»(1) UAIF iz Republike Hrvatske dužan je redovito izvještavati Agenciju o glavnim tržištima na kojima trguje i instrumentima kojima trguje za račun AIF-ova kojima upravlja.

(2) Izvještaji iz stavka 1. ovoga članka moraju sadržavati sveobuhvatnu informaciju o instrumentima kojima UAIF trguje, o tržištima na kojima je član ili gdje aktivno trguje te o glavnim izloženostima i najvažnijim koncentracijama za svaki od AIF-ova kojima UAIF upravlja.

(3) U izvršavanju svojih obveza iz stavaka 1. i 2. ovoga članka UAIF je dužan postupati u skladu s člankom 110. Delegirane uredbe 231/2013.

(4) UAIF iz Republike Hrvatske dužan je za svaki AIF iz Republike Hrvatske i iz druge države članice kojim upravlja i za svaki od AIF-ova kojima trguje u Europskoj uniji Agenciji dostavljati izvještaj o sljedećem:

a) postotku imovine AIF-a koja podliježe posebnim mjerama koje proizlaze iz njezine nelikvidne prirode

b) svim novim mjerama za upravljanje likvidnošću AIF-a

c) trenutačnom profilu rizičnosti AIF-a i sustavima za upravljanje rizicima koje koristi UAIF za upravljanje tržišnim rizikom, rizikom likvidnosti, rizikom druge ugovorne strane i ostalim rizicima, uključujući i operativni rizik

d) informacijama o glavnim kategorijama imovine u koje je uložena imovina AIF-a i

e) rezultatima testova na stres koji su provedeni u skladu s člankom 58. stavkom 7. točkom 2. i člankom 59. stavkom 2. ovoga Zakona.

(5) UAIF koji izravno ili neizravno, preko društva s kojim je povezan zajedničkim upravljanjem ili kontrolom, ili znatnim izravnim ili neizravnim udjelom, upravlja AIF-ovima čija ukupna imovina ne prelazi pragove iz članka 18. stavka 1. ovoga Zakona, dužan je izvještaje iz stavaka 1. i 4. ovoga članka Agenciji dostaviti u skladu s formalnim obrascem za izvještavanje određenim u Prilogu IV. Delegirane uredbe 231/2013 u roku od dva mjeseca nakon isteka poslovne godine za koju se izvještaji sastavljaju.

(6) UAIF je dužan, na zahtjev, Agenciji dostaviti i sljedeće dokumente:

a) godišnji izvještaj za svaki AIF iz Europske unije kojim upravlja i za svaki od AIF-ova kojima trguje u Europskoj uniji, za svaku financijsku godinu i

b) na kraju svakog tromjesečja detaljan popis svih AIF-ova kojima upravlja.

(7) UAIF koji upravlja AIF-ovima koji znatno koriste financijsku polugu dužan je Agenciji dostaviti informacije o sveukupnoj razini financijske poluge koju koristi svaki AIF kojim upravlja, raščlanjene na financijsku polugu koja proizlazi od pozajmljivanja novčanih sredstava ili vrijednosnih papira i na financijsku polugu ugrađenu u financijske izvedenice te mjeru do koje je imovina AIF-a ponovno korištena u okviru sporazuma o financijskoj poluzi istodobno s izvještajem iz stavka 4. ovoga članka.

(8) Informacije iz stavka 7. ovoga članka uključuju identitet pet najvećih izvora pozajmljenih novčanih sredstava ili vrijednosnih papira za svaki AIF kojim upravlja UAIF i iznose financijske poluge primljene od svakog od ovih izvora za svaki pojedini AIF.

(9) Za UAIF-ove iz treće države obveze izvještavanja navedene stavcima 7. i 8. ovoga članka ograničene su na AIF-ove iz Republike Hrvatske kojima upravljaju i na AIF-ove iz treće države kojima trguju u Republici Hrvatskoj.

(10) Kad je to potrebno za učinkovito praćenje sistemskog rizika, Agencija može zahtijevati dodatne informacije osim onih opisanih u ovom članku, na periodičnoj i na ad hoc osnovi. Agencija obavještava ESMA-u o dodatnim zahtjevima za informacijama.

(11) U iznimnim okolnostima i kada je to potrebno za osiguranje stabilnosti i integriteta financijskog sustava ili za promicanje dugoročnog održivog razvoja, Agencija može na zahtjev ESMA-e uvesti i dodatne zahtjeve za izvještavanjem UAIF-a u odnosu na one utvrđene ovim člankom.«.

Članak 46.

U članku 186. stavku 3. iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

»2. podružnica kreditne institucije iz države članice, osnovana u Republici Hrvatskoj u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i rad kreditnih institucija, koja ima odobrenje nadležnog tijela te države članice za obavljanje poslova pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima odnosno instrumentima osiguranja ili«.

Dosadašnja točka 2. postaje točka 3.

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje uvjete za upravitelje depozitara iz stavka 5. ovoga članka.«.

Članak 47.

U članku 187. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Depozitar AIF-a osnovanog u Republici Hrvatskoj isključivo može biti depozitar iz članka 186. stavka 3. ovoga Zakona, s tim da depozitar iz članka 186. stavka 3. točke 2. ovoga Zakona ne može biti depozitar AIF-ovima iz članka 151. ovoga Zakona čiji se udjeli nude malim ulagateljima.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) U smislu stavka 2. ovoga članka smatra se da je depozitar osnovan u onoj državi članici u kojoj ima sjedište ili podružnicu, a kako je definirana zakonom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija odnosno zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.«.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 6., broj: »4.« zamjenjuje se brojem: »5.«.

Članak 48.

Članak 207. mijenja se i glasi:

»(1) Izdano odobrenje na izbor depozitara prestaje važiti:

1. ako nad depozitarom bude otvoren stečajni postupak

2. ako dođe do otvaranja postupka likvidacije depozitara ili

3. ako bude doneseno rješenje kojim se ukida odobrenje za rad kreditnoj instituciji od strane nadležnog tijela koje je to odobrenje izdalo.

(2) Ako nastupi koji od razloga iz stavka 1. ovoga članka, Agencija donosi rješenje kojim se ukida odobrenje na izbor depozitara od dana nastupanja okolnosti iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Agencija rješenjem ukida izdano odobrenje na izbor depozitara u sljedećim slučajevima:

1. ako u slučaju provedene obnove postupka utvrdi da je odobrenje izdano na temelju neistinitih ili netočnih podataka ili izjava bitnih za donošenje tog rješenja

2. ako depozitar prestane ispunjavati uvjete pod kojima je odobrenje izdano

3. ako Agencija utvrdi da depozitar ne ispunjava svoje dužnosti u skladu s preuzetim obvezama i/ili odredbama ovoga Zakona, osobito u odnosu na delegirane poslove

4. ako postoje okolnosti koje dovode u sumnju sposobnost depozitara za uredno, pravodobno i kvalitetno ispunjenje dužnosti u skladu s preuzetim obvezama i/ili odredbama ovoga Zakona, osobito u odnosu na delegirane poslove

5. ako depozitar sustavno i/ili teško krši odredbe ovoga Zakona ili pravila AIF-a odnosno kada je primjenjivo prospekta AIF-a ili

6. kada Agencija opravdano sumnja da UAIF i depozitar djeluju u dosluhu na štetu interesa ulagatelja u AIF.

(4) U slučajevima iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka UAIF je dužan u roku od 30 dana od prestanka važenja odnosno ukidanja odobrenja na izbor depozitara zaključiti ugovor s drugim depozitarom i podnijeti zahtjev za izdavanje odgovarajućeg odobrenja Agencije u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(5) Agencija o zahtjevu iz stavka 4. ovoga članka odlučuje u roku od 15 radnih dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva.

(6) Ako UAIF ne postupi u skladu sa stavkom 4. ovoga članka ili ako Agencija odbije ili odbaci zahtjev iz stavka 3. ovoga članka, AIF-ovi za koje je depozitar obavljao poslove depozitara moraju biti likvidirani, u skladu s odredbama dijela trinaestoga ovoga Zakona.

(7) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje način postupanja UAIF-a i depozitara u slučajevima iz stavaka 1. do 3. ovoga članka.«.

Članak 49.

U članku 210. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) UAIF je dužan u roku od 30 dana prije primjene značajnih promjena izvijestiti Agenciju o svim predloženim odnosno planiranim značajnim promjenama dokumenata i uvjeta pod kojima mu je izdano odobrenje za osnivanje i upravljanje AIF-om, a osobito o značajnim promjenama dokumenata i podataka koji su dostavljeni uz zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om.«.

Članak 50.

U članku 215. stavku 2. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. troškovi, provizije ili pristojbe vezane za stjecanje, držanje ili prodaju imovine«.

U točki 8. iza riječi: »objava« briše se riječ: »i«.

Iza točke 8. dodaju se nova točka 9. i točka 10. koje glase:

»9. troškovi naknade članovima nadzornog odbora zatvorenog AIF-s pravnom osobnošću za njihov rad

10. odvjetnički, sudski, arbitražni i drugi slični troškovi u neposrednoj vezi sa zaštitom imovine AIF-a i«.

Dosadašnja točka 9. postaje točka 11.

Članak 51.

U članku 222. stavku 4. iza riječi: »Agenciju« dodaju se riječi: »i depozitara«.

Članak 52.

U članku 223. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Likvidaciju AIF-a bez pravne osobnosti, kao likvidator, provodi:

1. UAIF, osim ako je UAIF u stečaju ili mu je Agencija odnosno nadležno tijelo matične države članice UAIF-a ukinulo odobrenje za rad ili UAIF više nije u mogućnosti upravljati AIF-om

2. depozitar AIF-a, u slučaju nemogućnosti provedbe likvidacije AIF-a od strane UAIF-a zbog razloga propisanih točkom 1. ovoga stavka

3. likvidator AIF-a kojeg je imenovala Agencija, u slučaju kada je UAIF ili depozitar AIF-a u stečaju ili mu je Hrvatska narodna banka, Agencija odnosno nadležno tijelo matične države članice UAIF-a privremeno ili trajno ukinulo odobrenje za rad ili

4. UAIF, kada Agencija kao posebnu nadzornu mjeru naloži upravi UAIF-a likvidaciju AIF-a.«.

Članak 53.

U članku 232. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U postupcima koje vodi u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje opći upravni postupak Agencija donosi rješenja i zaključke. Protiv rješenja Agencije žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor. Tužba kojom se pokreće upravni spor protiv rješenja Agencije nema odgodni učinak.«.

U stavku 6. točki 9. riječi: »dijela jedanaestoga« brišu se.

Članak 54.

U članku 241. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Nakon obavljenog neposrednog nadzora ovlaštene osobe Agencije sastavljaju zapisnik o obavljenom nadzoru koji se uručuje subjektu nadzora, s detaljnim opisom utvrđenih činjenica odnosno opisom nedostataka, nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju subjekta nadzora, ako su oni utvrđeni u postupku nadzora. Uprava subjekta nadzora dužna je bez odgode zapisnik o obavljenom nadzoru dostaviti nadzornom odboru, kada je to primjenjivo prema članku 51. stavku 1. točki 2. ovoga Zakona.«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Ako subjekt nadzora, u skladu sa stavcima 4. i/ili 5. ovoga članka, otkloni sve nezakonitosti i/ili nepravilnosti, Agencija može donijeti rješenje kojim se utvrđuje da je postupak nadzora okončan, ali može i nevezano uz okončanje postupka nadzora rješenjem izreći odgovarajuću nadzoru mjeru.«.

Članak 55.

U članku 246. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Na temelju provedenog postupka neposrednog ili posrednog nadzora, osim ostalih mjera i postupaka predviđenih ovim Zakonom, Agencija može subjektu nadzora izreći nadzorne mjere propisane ovim Zakonom, člankom 21. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 345/2013 i člankom 22. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 346/2013 u svrhu zakonitog i urednog poslovanja subjekata nadzora, zaštite interesa ulagatelja i zaštite javnog interesa, a u slučaju utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti podnijeti odgovarajuću prijavu nadležnom tijelu.«.

Članak 56.

U članku 250. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Agencija može izreći opomenu UAIF-u i u onim slučajevima kada tijekom nadzora utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti za koje bi se inače izrekla nadzorna mjera otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti, a koje je UAIF do donošenja rješenja otklonio.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Ako u roku iz stavka 3. ovoga članka UAIF ne ispravi nezakonitost ili nepravilnost, Agencija može UAIF-u izreći nadzornu mjeru koju ocijeni potrebnom.«.

Članak 57.

U članku 257. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Agencija može ukinuti rješenje kojim je dano odobrenje za rad UAIF-u za sve ili za pojedine djelatnosti:

1. ako Agencija ocijeni da se poslovanje UAIF-a ne vodi pažnjom dobrog stručnjaka i u skladu s dobrom poslovnom praksom

2. ako je UAIF teže i/ili sustavno kršio odredbe ovoga Zakona, propise donesene na temelju ovoga Zakona ili druge propise kojih je dužan pridržavati se

3. ako UAIF-a ne postupi u skladu s rješenjem kojim Agencija nalaže mjere za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti iz članka 251. ovoga Zakona ili posebne nadzorne mjere iz članka 255. ovoga Zakona

4. ako UAIF ne postupi u skladu s rješenjem iz članka 263. stavka 5. ovoga Zakona

5. ako UAIF krši odredbe o pravodobnom i točnom izvješćivanju Agencije, više od dva puta u razdoblju od tri godine, ili ako na drugi način onemogućava nadzor Agencije nad svojim poslovanjem

6. ako UAIF obavlja poslove na način koji može pogoršati ili ugroziti njegovu likvidnost ili solventnost ili likvidnost AIF-ova kojima upravlja

7. ako UAIF nije organizirao poslovanje ili ne vodi svoje poslovne knjige ili poslovne knjige AIF-a kojim upravlja, ili administrativnu i drugu poslovnu dokumentaciju, na način koji u svakom trenutku omogućuje provjeru posluje li UAIF u skladu s propisima i pravilima o upravljanju rizicima, upravlja li UAIF AIF-om u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa koji su doneseni na temelju ovoga Zakona i drugih propisa kojih je dužan pridržavati se

8. ako UAIF sustavno i/ili teško krši organizacijske, tehničke, kadrovske ili druge uvjete za poslovanje propisane člancima 53. – 68. ovoga Zakona ili pravilnicima kojima se ti uvjeti pobliže uređuju ili

9. ako u slučaju provedene obnove postupka utvrdi da je odobrenje za rad izdano na temelju neistinitih ili netočnih podataka ili izjava bitnih za donošenje tog rješenja.«.

Članak 58.

U članku 265. ispred riječi: »Agencija« dodaje se oznaka stavka »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Agencija je nadležna za nadzor UAIF-a iz druge države članice koji u Republici Hrvatskoj, putem podružnice ili izravno, upravlja UCITS fondom iz Republike Hrvatske, u odnosu na obvezu postupanja u skladu s člankom 121. stavkom 5. ovoga Zakona.«.

Članak 59.

U članku 269. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Agencija je nadležna za nadzor UAIF-a iz treće države koji u Republici Hrvatskoj, putem podružnice ili izravno, upravlja UCITS fondom iz Republike Hrvatske, u odnosu na obvezu postupanja u skladu s člankom 137. stavkom 4. ovoga Zakona.«.

Članak 60.

U članku 281. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Obveza čuvanja povjerljivih podataka iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na:

1. dostavljanje povjerljivih podataka koji se priopćavaju za potrebe provođenja kaznenog postupka ili postupka koji mu prethodi, a to pisanim putem zatraži ili naloži nadležni sud, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova ako mu je to pisanim putem naložilo Državno odvjetništvo Republike Hrvatske ili to pisanim putem zatraži ovlašteno tijelo iz druge države članice

2. dostavljanje povjerljivih podataka u slučajevima kad je nad subjektom nadzora pokrenut stečajni postupak ili je u tijeku postupak prisilne likvidacije i

3. dostavljanje povjerljivih podataka istražnim povjerenstvima Hrvatskog sabora, pod uvjetom da se na članove istražnog povjerenstva primjenjuje obveza čuvanja povjerljivih podataka iz ovoga članka te da su sjednice istražnog povjerenstva u tom dijelu zatvorene za javnost.«.

U stavku 4. točki 1. riječ: »suglasnosti« zamjenjuje se riječju: »odobrenja«.

Članak 61.

U članku 283. stavku 1. točki 5. riječi: »iz članka 13. stavaka 5., 6. i 7. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »iz članka 13. stavaka 6., 7. i 8. ovoga Zakona«.

Iza točke 19. dodaju se nove točke 20. do 25. koje glase:

»20. kao UAIF koji je izložen sekuritizaciji ili UAIF koji upravlja pojedinim AIF-om koji je izložen sekuritizaciji ne napravi pisanu procjenu, kada je to dužan u skladu s odredbom članka 58.a stavka 1. ovoga Zakona, a u svezi s odredbom članka 5. Uredbe (EU) 2017/2402

21. kao UAIF koji je izložen sekuritizaciji ili UAIF koji upravlja pojedinim AIF-om koji je izložen sekuritizaciji ne napravi pisanu procjenu kako okolnosti vezane za predmetnu sekuritizaciju utječu ili mogu utjecati na interese ulagatelja u pojedini AIF, kada je to dužan u skladu s odredbom članka 58.a stavka 2. ovoga Zakona

22. kao UAIF koji je izložen sekuritizaciji ili UAIF koji upravlja pojedinim AIF-om koji je izložen sekuritizaciji pisanu procjenu iz članka 58.a stavka 2. ovoga Zakona ne ažurira u skladu s odredbama članka 58.a stavka 4. ovoga Zakona

23. kao UAIF koji je izložen sekuritizaciji ili UAIF koji upravlja pojedinim AIF-om koji je izložen sekuritizaciji u smislu članka 58.a stavka 2. ovoga Zakona ne usvoji ili ne poduzme mjere za smanjenje izloženosti odnosno druge odgovarajuće korektivne mjere, kada je to dužan u skladu s odredbom članka 58.a stavka 3. ovoga Zakona

24. kao UAIF koji je izložen sekuritizaciji ili UAIF koji upravlja pojedinim AIF-om koji je izložen sekuritizaciji u smislu članka 58.a stavka 2. ovoga Zakona ne ažurira mjere iz članka 58.a stavka 3. ovoga Zakona u skladu s odredbama članka 58.a stavka 4. ovoga Zakona

25. kao UAIF koji je izložen sekuritizaciji ili UAIF koji upravlja pojedinim AIF-om koji je izložen sekuritizaciji u smislu članka 58.a stavka 2. ovoga Zakona ne vodi evidencije o mjerama iz članka 58.a stavka 3. ovoga Zakona u skladu s odredbama članka 58.a stavka 5. ovoga Zakona«.

Dosadašnje točke 20. do 40. postaju točke 26. do 46.

Dosadašnja točka 41., koja postaje točka 47., mijenja se i glasi:

»47. kao UAIF iz Republike Hrvatske namjerava profesionalnim ulagateljima na području Republike Hrvatske distribuirati udjele AIF-a iz treće države kojima upravlja na način suprotan odredbi članka 123. stavka 1. ovoga Zakona«.

Iza nove točke 47. dodaju se nove točke 48. do 51. koje glase:

»48. kao UAIF iz Republike Hrvatske nudi udjele AIF-a iz treće države profesionalnim ulagateljima na području Republike Hrvatske, a nije ispunjen jedan ili više uvjeta iz članka 123. stavka 2. točaka a), b) ili c) ovoga Zakona

49. kao UAIF iz Republike Hrvatske nudi udjele AIF-a iz treće države profesionalnim ulagateljima na području Republike Hrvatske, a o tome nije prethodno dostavio obavijest Agenciji o namjeri takvog nuđenja u skladu s odredbom članka 124. stavka 1. ovoga Zakona

50. kao UAIF iz Republike Hrvatske nudi udjele AIF-a iz treće države profesionalnim ulagateljima na području Republike Hrvatske prije nego što je zaprimio obavijest Agencije kojom ga informira da može započeti s predmetnom aktivnošću, suprotno članku 124. stavku 4. ovoga Zakona

51. kao UAIF iz Republike Hrvatske nudi udjele AIF-a iz treće države profesionalnim ulagateljima na području Republike Hrvatske, a nije u slučaju značajne promjene Agenciji dostavio pisanu obavijest o namjeravanoj promjeni najmanje mjesec dana prije njezina provođenja odnosno odmah nakon što se neplanirana promjena dogodila, u skladu s člankom 124. stavkom 6. ovoga Zakona«.

Dosadašnje točke 42. do 60. postaju točke 52. do 70.

U dosadašnjoj točki 61., koja postaje točka 71., riječi: »stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »stavka 6.«.

Točka 62. briše se.

Dosadašnje točke 63. do 92. postaju točke 72. do 101.

Članak 62.

U članku 284. stavku 1. točki 2. broj: »3.« zamjenjuje se brojem: »5.«.

Iza točke 2. dodaje se točka 2.a koja glasi:

»2.a nije u roku od tri dana Agenciju izvijestio o prestanku mandata pojedinog člana uprave ili nadzornog odbora te naveo razloge za prestanak mandata, u skladu s odredbama članka 40. stavka 6. ovoga Zakona«.

Iza točke 38. dodaje se točka 38.a koja glasi:

»38.a ne izvijesti Agenciju o promjeni strukture portfelja AIF-a kojom se mijenja vrsta AIF-a određena prospektom tog AIF-a odnosno prospektom kada je to primjenjivo, u rokovima ili na način propisan odredbama članka 171. stavka 7. ovoga Zakona i pravilnika iz članka 171. stavka 8. ovoga Zakona«.

Članak 63.

U članku 285. točka 5. mijenja se i glasi:

»5. član nadzornog odbora UAIF-a koji obavlja poslove ili pruža usluge koje konkuriraju poslovanju UAIF-a ili kojima bi mogao biti u sukobu interesa u odnosu na poslovanje UAIF-a, protivno odredbi članka 49. stavka 5. ovoga Zakona«.

Članak 64.

U članku 288. stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. koja namjerava izravno ili neizravno steći ili povećati udjel u UAIF-u, a prethodno Agenciji ne podnese zahtjev za izdavanje suglasnosti u pisanom obliku, u skladu s odredbom članka 76. ovoga Zakona«.

U točki 5. riječi: »stavka 2.« brišu se.

Članak 65.

(1) U cijelom tekstu Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 21/18.) riječ: »nuditi« zamjenjuje se riječju: »distribuirati«, a riječ: »nudi« zamjenjuje se riječju: »distribuira«.

(2) U cijelom tekstu Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 21/18.) riječ: »nuđenje« u određenom padežu zamjenjuje se riječju: »distribucija« u odgovarajućem padežu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Pravilnici i započeti postupci

Članak 66.

(1) Agencija će pravilnike donesene na temelju odredbi Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 21/18.) uskladiti s odredbama ovoga Zakona u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se primjenom odredbi Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 21/18.).

Stupanje na snagu

Članak 67.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-01/109

Zagreb, 13. prosinca 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.