Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

NN 126/2019 (24.12.2019.), Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

HRVATSKI SABOR

2529

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. prosinca 2019.

Klasa: 011-01/19-01/237

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 17. prosinca 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA

Članak 1.

U Kaznenom zakonu (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ispravak, 101/17. i 118/18.) u članku 14. stavku 3. iza riječi: »članka 116.,« riječi: »članka 152.,« brišu se.

Članak 2.

U članku 71. stavku 5. broj: »8.« zamjenjuje se brojem: »9.«.

Članak 3.

U članku 87. stavku 3. u prvoj rečenici iza riječi: »arbitar« stavlja se zarez, riječ: »i« briše se, a iza riječi: »javni bilježnik« briše se točka i dodaju riječi: »i stručni radnik koji obavlja poslove iz djelatnosti socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja.«.

Članak 4.

U članku 98. stavku 1. iza riječi: »činjenja« dodaju se riječi: »ili doprinosa u činjenju«, broj: »102.« zamjenjuje se brojem: »103.« te se briše zarez i dodaju riječi: »ili činjenja jednog ili više kaznenih djela iz«.

Članak 5.

U članku 116. stavku 1. riječi: »šest mjeseci do pet« zamjenjuju se riječima: »jedne do osam«.

U stavku 3. riječi: »jedne do osam« zamjenjuju se riječima: »tri do deset«.

Članak 6.

U članku 117. stavku 2. iza riječi: »zatvora« dodaju se riječi: »od jedne«.

Članak 7.

U članku 118. stavku 2. riječ: »jedne« zamjenjuje se riječju: »tri«.

Članak 8.

U članku 119. stavku 2. riječ: »jedne« zamjenjuje se riječju: »tri«.

Članak 9.

U članku 139. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Ako je kazneno djelo iz stavka 1. i 2. ovoga članka počinjeno prema službenoj ili odgovornoj osobi u obavljanju javne ovlasti ili u vezi s njezinim radom ili položajem, ili prema novinaru u vezi s njegovim poslom, ili prema odvjetniku u obavljanju njegove djelatnosti, ili iz mržnje, prema bliskoj osobi ili prema osobi posebno ranjivoj zbog njezine dobi, teže tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće, ili prema većem broju ljudi, ili ako je prouzročilo veću uznemirenost stanovništva, ili ako je osoba kojoj se prijeti dulje vrijeme stavljena u težak položaj, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(4) Kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka progoni se po privatnoj tužbi, a kazneno djelo iz stavka 2. ovoga članka progoni se po prijedlogu.«.

Članak 10.

U članku 140. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Ako je djelo iz stavka 1. ovoga članka počinjeno u odnosu na blisku osobu, osobu s kojom je počinitelj bio u intimnoj vezi ili prema djetetu, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora do tri godine.

(3) Kazneno djelo iz stavka 1. i 2. ovoga članka progoni se po prijedlogu, osim ako je počinjeno prema djetetu ili bliskoj osobi.«.

Članak 11.

Naslov iznad članka 148. i članak 148. brišu se.

Članak 12.

U članku 148.a iza broja: »147.« riječi: »i 148.« brišu se, a riječ: »njihova« zamjenjuje se riječju: »njegova«.

Članak 13.

Naslov iznad članka 152. i članak 152. brišu se.

Članak 14.

Članak 153. mijenja se i glasi:

»(1) Tko s drugom osobom bez njezina pristanka izvrši spolni odnošaj ili s njim izjednačenu spolnu radnju ili navede drugu osobu da bez svog pristanka s trećom osobom izvrši spolni odnošaj ili s njim izjednačenu spolnu radnju ili da bez svog pristanka nad samom sobom izvrši sa spolnim odnošajem izjednačenu spolnu radnju, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do pet godina.

(2) Tko djelo iz stavka 1. ovoga članka počini uporabom sile ili prijetnje da će izravno napasti na život ili tijelo silovane ili druge osobe, kaznit će se kaznom zatvora od tri do deset godina.

(3) Počinitelj koji je bio u otklonjivoj zabludi glede postojanja pristanka iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(4) Počinitelj koji je bio u otklonjivoj zabludi glede postojanja pristanka iz stavka 2. ovoga članka kaznit će se kaznom zatvora od jedne do pet godina.

(5) Pristanak iz stavka 1. ovoga članka postoji ako je osoba svojom voljom odlučila stupiti u spolni odnošaj ili s njime izjednačenu spolnu radnju i bila je sposobna donijeti i izraziti takvu odluku. Smatra se da takvog pristanka nema osobito ako je spolni odnošaj ili s njime izjednačena spolna radnja izvršena uz uporabu prijetnje, prijevare, zlouporabom položaja prema osobi koja se prema počinitelju nalazi u odnosu zavisnosti, iskorištavanjem stanja osobe zbog kojeg ona nije bila sposobna izraziti svoje odbijanje ili nad osobom kojoj je protupravno oduzeta sloboda.«.

Članak 15.

U članku 154. stavku 1. riječ: »jedne« zamjenjuje se riječju: »tri«, a broj: »152.« zamjenjuje se brojem: »153.«.

U stavku 2. iza riječi: »153. stavka« broj:» 1.« zamjenjuje se brojem: »2.«, a riječ: »tri« zamjenjuje se riječju: »pet«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako je kaznenim djelom iz članka 153. stavka 1. i 2. ovoga Zakona prouzročena smrt silovane osobe, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od najmanje pet godina.«.

Članak 16.

Članak 155. mijenja se i glasi:

»(1) Tko pod uvjetima iz članka 153. stavka 1., 3. i 5. ovoga Zakona kad nije počinjen ni pokušaj tog kaznenog djela počini bludnu radnju, kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine.

(2) Tko pod uvjetima iz članka 153. stavka 2. i 4. ovoga Zakona kad nije počinjen ni pokušaj tih kaznenih djela počini bludnu radnju, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(3) Tko pod uvjetima iz članka 154. ovoga Zakona kad nije počinjen ni pokušaj tog kaznenog djela počini bludnu radnju, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.«.

Članak 17.

U članku 156. stavku 1. riječ: »jedne« zamjenjuje se riječju: »dvije«.

U stavku 3. točka na kraju rečenice zamjenjuje se zarezom i dodaju se riječi: »osim ako je počinjeno prema osobi posebno ranjivoj zbog dobi.«.

Članak 18.

U članku 161. stavku 1. iza riječi: »članka 158.« dodaju se riječi: »ili članka 163. stavka 1. i 2. ili članka 164. stavka 1.«.

Članak 19.

U članku 163. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Dječja pornografija je materijal koji vizualno ili na drugi način prikazuje pravo dijete ili realno prikazano nepostojeće dijete ili osobu koja izgleda kao dijete u pravom ili simuliranom spolno eksplicitnom ponašanju ili koji prikazuje spolne organe pravog djeteta ili realno prikazanog nepostojećeg djeteta ili osobe koja izgleda kao dijete u spolne svrhe. Materijali koji prikazuju spolne organe pravog djeteta ili realno prikazanog nepostojećeg djeteta ili osobe koja izgleda kao dijete, a koji imaju umjetnički, medicinski ili znanstveni značaj ne smatraju se pornografijom u smislu ovoga članka.«.

Članak 20.

U članku 164. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Pornografska predstava je prikazivanje uživo ili putem komunikacijskih sredstava pravog djeteta ili realno prikazanog nepostojećeg djeteta ili osobe koja izgleda kao dijete u pravom ili simuliranom spolno eksplicitnom ponašanju ili spolnih organa pravog djeteta, realno prikazanog nepostojećeg djeteta ili osobe koja izgleda kao dijete u spolne svrhe.«.

Članak 21.

U članku 177. stavku 1. iza riječi: »zatvora« dodaju se riječi: »od jedne«.

U stavku 2. riječi: »šest mjeseci« zamjenjuju se riječju: »jedne«.

Članak 22.

U članku 179.a iza riječi: »položaj« briše se zarez i dodaju riječi: »ili stanje dugotrajne patnje,«, a iza riječi: »zatvora« dodaju se riječi: »od jedne«.

Članak 23.

U članku 311. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko se ne pridržava samostalne mjere opreza koja mu je određena sudskom odlukom.«.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., broj: »8.« zamjenjuje se brojem: »9.«.

Članak 24.

Iza članka 315.a dodaje se naslov iznad članka i članak 315.b koji glase:

»Prisila prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi

Članak 315.b

(1) Tko osobu u obavljanju poslova od javnog interesa ili javnog službenika u obavljanju javne službe silom ili prijetnjom da će izravno uporabiti silu spriječi u obavljanju poslova od javnog interesa ili javne službe, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(2) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka doveden u opasnost život ili tijelo osobe koja obavlja poslove od javnog interesa ili javnog službenika ili mu je nanesena tjelesna ozljeda ili je uporabljeno oružje ili opasno oruđe, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(3) Počinitelj kaznenog djela iz stavka 1. i 2. ovoga članka koji je bio izazvan protuzakonitim, bezobzirnim ili grubim postupanjem osobe koja obavlja poslove od javnog interesa ili javnog službenika može se osloboditi kazne.«.

Članak 25.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/206

Zagreb, 13. prosinca 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.