Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

NN 126/2019 (24.12.2019.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

HRVATSKI SABOR

2531

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. prosinca 2019.

Klasa: 011-01/19-01/239

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 17. prosinca 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji (»Narodne novine«, br. 70/17.) u članku 8. stavku 1. iza riječi: »tazbini« riječi: »u bračnoj i izvanbračnoj zajednici« brišu se.

Članak 2.

U članku 10. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. primjena fizičke sile uslijed koje nije nastupila tjelesna ozljeda«.

Članak 3.

U članku 20. stavku 1. iza riječi: »Zakona i« dodaju se riječi: »Kaznenog zakona te«.

Članak 4.

U članku 21. stavku 3. riječi: »o primjeni ovog Zakona« zamjenjuju se riječima: »te daje prijedloge i mišljenja u vezi s primjenom ovoga Zakona i Kaznenog zakona«.

Članak 5.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»(1) Tko počini nasilje iz članka 10. ovoga Zakona, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od najmanje 2000,00 kuna ili kaznom zatvora do 90 dana.

(2) Tko ponovi nasilje iz stavka 1. ovoga članka, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od najmanje 6000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju od najmanje 30 dana.

(3) Tko u nazočnosti djeteta ili osobe s invaliditetom ili osobe starije životne dobi počini nasilje iz članka 10. ovoga Zakona, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od najmanje 7000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju od najmanje 45 dana.

(4) Tko ponovi nasilje u obitelji iz stavka 3. ovoga članka, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od najmanje 8000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju od najmanje 60 dana.

(5) Ako je nasilje iz stavka 1. ovoga članka počinjeno na štetu djeteta ili osobe s invaliditetom ili osobe starije životne dobi, počinitelj će se kazniti za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od najmanje 12.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju od najmanje 70 dana.

(6) Tko ponovi nasilje u obitelji iz stavka 5. ovoga članka, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od najmanje 17.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju od najmanje 80 dana.«.

Članak 6.

U članku 23. broj: »1000,00« zamjenjuje se brojem: »3000,00«.

Članak 7.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/208
Zagreb, 13. prosinca 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.