Pravilnik o dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu

NN 126/2019 (24.12.2019.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Ministarstvo financija

2539

Na temelju članka 99. stavka 2. i članka 100. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU

Članak 1.

U Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine«, broj 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18) u članku 2. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Iznimno od odredbi pravilnika kojim se utvrđuju proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno pravilima statističke metodologije Europske unije (ESA 2010, propisana Uredbom (EU) 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća), za potrebe računovodstvenih i drugih proračunskih evidencija i izvještaja Hrvatski zavod za zapošljavanje smatra se izvanproračunskim korisnikom.«.

Članak 2.

(1) U članku 18. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Predmeti iste vrste dugotrajne nefinancijske imovine razvrstavaju se u istu skupinu računa.

(4) Odluku o razvrstavanju dugotrajne nefinancijske imovine u proizvedenu dugotrajnu nefinancijsku imovinu ili sitni inventar te odluku o jednokratnom ispravku vrijednosti iz stavka 2. ovoga članka donosi čelnik.«

(2) Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 5., 6. i 7.

Članak 3.

U članku 27. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Skupina računa 04 – Sitni inventar čine predmeti proizvedene nefinancijske imovine male vrijednosti koji se ne utroše jednokratnom upotrebom u procesu poslovanja.«

Članak 4.

Raspored računa iz Računskog plana koji je sastavni dio Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu dopunjuje se na sljedeći način:

– dodaje se podskupina 125 Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo, odjeljak 1251 Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo i sljedeći osnovni računi:

12511Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih
12512Ispravak vrijednosti potraživanja za više plaćene poreze i doprinose
12513Ispravak vrijednosti ostalih potraživanja


Članak 5.

(1) Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

(2) Računi iz članka 4. ovoga Pravilnika kojima se dopunjuje Računski plan primjenjuju se u knjigovodstvenim evidencijama od 1. siječnja 2020. i u financijskom izvještavanju za izvještajna razdoblja od 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 011-01/16-01/91

Urbroj: 513-05-03-19-6

Zagreb, 12. prosinca 2019.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.