Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu

NN 126/2019 (24.12.2019.), Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

2542

Na temelju članka 20. stavka 9. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18), ministar nadležan za rad donosi

PRAVILNIK

O OBAVLJANJU POSLOVA ZAŠTITE NA RADU

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom se uređuje obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca i utvrđuju uvjeti za njihovo obavljanje.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Poslove zaštite na radu kod poslodavca obavlja stručnjak zaštite na radu koji ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom, odnosno poslodavac sam ili njegov ovlaštenik u skladu s odredbama članka 4. ovoga Pravilnika.

(2) Stručnjak zaštite na radu iz stavka 1. ovoga članka može kod poslodavca, ovisno o broju radnika i djelatnosti, obavljati poslove zaštite na radu kao stručnjak zaštite na radu I. ili II. stupnja.

(3) Stručnjak zaštite na radu koji kod poslodavca obavlja poslove zaštite na radu, odnosno poslodavac koji sam obavlja poslove zaštite na radu ili njegov ovlaštenik, moraju imati odgovarajuće obrazovanje iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti ili iz drugog područja koje odgovara djelatnosti poslodavca.

Članak 3.

(1) Stručnjak zaštite na radu I. stupnja je osoba koja ima najmanje srednju školsku ili srednju stručnu spremu i koja:

1) je položila opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, ili

2) ima srednju školsku ili srednju stručnu spremu i priznat joj je status stručnjaka zaštite na radu, ili

3) posjeduje uvjerenje o položenom specijalističkom usavršavanju iz zaštite na radu po programu odobrenom od tijela nadležnog za obrazovanje.

(2) Stručnjak zaštite na radu II. stupnja je osoba koja ima završen najmanje preddiplomski studij sa stečenim nazivom prvostupnik (baccalaureus) i koja:

1) je položila opći i posebni dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu ili

2) ima priznat status stručnjaka zaštite na radu.

Članak 4.

Poslodavac koji zapošljava do uključivo 49 radnika poslove zaštite na radu može obavljati on sam ili njegov ovlaštenik, ako:

1) ispunjava uvjete za stručnjaka zaštite na radu I. stupnja iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika, ili

2) je stekao potrebna znanja iz zaštite na radu tijekom školovanja, ili

3) je položio državni ispit za poslove građenja ili projektiranja kojim je obuhvaćena i materija zaštite na radu, ili

4) je položio majstorski ispit u djelatnosti koju obavlja, u kojemu je bila obuhvaćena i zaštita na radu.

Članak 5.

(1) Poslodavac može ugovoriti obavljanje poslova zaštite na radu s ovlaštenom osobom za zaštitu na radu u slučaju objektivnih i opravdanih razloga, kojima se smatraju:

1) započinjanje obavljanja djelatnosti, u trajanju najviše tri mjeseca od dana kad je za poslodavca nastupila obveza primjene propisa zaštite na radu

2) nepredvidivi razlozi (smrt, otkaz i sl.) zbog kojih poslodavac privremeno ostane bez stručnjaka zaštite na radu, u trajanju najviše tri mjeseca od dana kad su nastupili ti razlozi

3) ako poslodavac koji zapošljava do uključivo 249 radnika među radnicima zaposlenim na neodređeno vrijeme nema radnika s potrebnom stručnom spremom za polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu

4) ako poslodavac dodatno zapošljava radnike, sezonski ili privremeno ili koristi ustupljene radnike za privremeno obavljanje poslova, što povećava zahtjeve za obavljanje poslova zaštite na radu u skladu s ovim Pravilnikom, pri čemu takvo zapošljavanje ne traje duže od šest mjeseci neprekidno, a prekid kraći od dva mjeseca se ne smatra prekidom navedenog razdoblja

5) ako poslodavac koji zapošljava do uključivo 49 radnika ne može organizirati obavljanje poslova zaštite na radu jer kod poslodavca nema radnika koji ispunjava uvjete za obavljanje tih poslova.

(2) Stručnjak zaštite na radu kojega je ovlaštena osoba odredila za obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca iz stavka 1. ovoga članka obvezan ih je obavljati na mjestima rada poslodavca.

(3) Nakon obavljenih poslova iz stavka 2. ovoga članka, stručnjak zaštite na radu ovlaštene osobe obvezno u pisanom obliku obavještava poslodavca o utvrđenom stanju primjene pravila zaštite na radu te o mjerama za unaprjeđenje stanja.

Članak 6.

Kod poslodavca koji zapošljava do uključivo 49 radnika, poslove zaštite na radu obavlja najmanje jedan stručnjak zaštite na radu I. stupnja u skladu s odredbama članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika, odnosno poslodavac sam ili njegov ovlaštenik u skladu s odredbama članka 4. ovoga Pravilnika.

Članak 7.

(1) Kod poslodavca koji zapošljava od 50 do uključivo 249 radnika, poslove zaštite na radu obavlja najmanje jedan stručnjak zaštite na radu II. stupnja.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, kod poslodavca koji zapošljava od 50 do uključivo 249 radnika i kod kojeg najmanje 80 posto radnika obavlja isključivo poslove s malim rizicima, poslove zaštite na radu može obavljati najmanje jedan stručnjak zaštite na radu I. stupnja.

Članak 8.

(1) Kod poslodavca koji zapošljava od 250 do uključivo 499 radnika, poslove zaštite na radu obavlja najmanje jedan stručnjak zaštite na radu II. stupnja i jedan stručnjak zaštite na radu I. stupnja, a do svakih sljedećih 500 radnika još najmanje jedan stručnjak zaštite na radu II. stupnja.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako kod poslodavca najmanje 80 posto radnika obavlja isključivo poslove s malim rizicima, poslove zaštite na radu može obavljati najmanje jedan stručnjaka zaštite na radu II. stupnja, a na svakih sljedećih 2000 radnika još najmanje po jedan stručnjak zaštite na radu II. stupnja.

Članak 9.

Kada više poslodavaca koji posluju na istoj lokaciji međusobno ugovaraju organiziranje i provođenje zaštite na radu, pod pojmom iste lokacije smatra se poslovanje na istoj adresi ili poslovanje u istoj građevini odnosno u više različitih građevina (može značiti različite kućne brojeve) koje se nalaze u ograđenom prostoru (isti poslovni krug).

Članak 10.

Osoba koju je poslodavac odredio za obavljanje poslova zaštite na radu (stručnjak zaštite na radu, ovlaštenik odnosno poslodavac), radi provedbe stalnog stručnog usavršavanja, obavještavanja i razmjene informacija u području zaštite na radu, upisuje se u Informacijski sustav zaštite na radu prema Uputama za pristup elektroničkoj usluzi koje se objavljuju na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za rad.

Članak 11.

Primjer poslova s malim rizicima, kao okvirna smjernica, naveden je u pravilniku o izradi procjene rizika.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (»Narodne novine«, broj 112/14, 43/15, 72/15 i 140/15).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/15

Urbroj: 524-03-03-01/1-19-12

Zagreb, 10. prosinca 2019.

Ministar
Josip Aladrović, v. r.