Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno osposobljavanje pilota sportsko-rekreativnih zrakoplova, balona i jedrilica

NN 126/2019 (24.12.2019.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno osposobljavanje pilota sportsko-rekreativnih zrakoplova, balona i jedrilica

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2544

Na temelju članka 142. točke 1. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI PODUZETNICI KOJI OBAVLJAJU STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE PILOTA SPORTSKO-REKREATIVNIH ZRAKOPLOVA, BALONA I JEDRILICA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno osposobljavanje pilota sportsko rekreativnih zrakoplova, balona i jedrilica (»Narodne novine«, broj 65/15 i 35/18) u članku 1. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno osposobljavanje zrakoplovnog osoblja:

a) pilota sportsko-rekreativnih zrakoplova,

b) pilota balona i

c) pilota jedrilica

kada se na to zrakoplovno osoblje ne primjenjuje Uredba Komisije (EU) 1178/2011. od 3. studenoga 2011. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano uz članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu (SL L 311, 25. 11. 2011), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena.«

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. točki 9. podtočka g) mijenja se i glasi:

»g) žiroplan s najvišom dopuštenom masom pri uzlijetanju do 560 kg;

kada se na njega ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa (SL L 212/1, 22. 8. 2018.).«

Članak 3.

U članku 9. stavku 2. točka a) briše se.

Dosadašnje točke b), c), d), e), f), g) postaju točke a), b), c), d), e), f).

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/76
Urbroj: 530-07-1-1-19-6
Zagreb, 16. prosinca 2019.

Ministar mora, prometa i infrastrukture
Oleg Butković, v. r.