Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ovlaštenju strojovođa

NN 126/2019 (24.12.2019.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ovlaštenju strojovođa

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2545

Na temelju članka 96. stavka 7., članka 97. stavka 12. i članka 98. stavka 7. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (»Narodne novine«, br. 82/13., 18/15., 110/15. i 70/17.), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OVLAŠTENJU STROJOVOĐA

Članak 1.

U Pravilniku o ovlaštenju strojovođa (»Narodne novine«, br. 96/13., 74/15. i 75/16.) članak 2. mijenja se i glasi:

»Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi:

– Direktiva 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o davanju ovlaštenja strojovođama koji upravljaju lokomotivama i vlakovima na željezničkom sustavu Zajednice (SL L 315., 3. 12. 2007.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2019/554 оd 5. travnja 2019. o izmjeni Priloga VI. Direktivi 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o davanju ovlaštenja strojovođama koji upravljaju lokomotivama i vlakovima na željezničkom sustavu Zajednice (Tekst značajan za EGP) (SL L 97, 8. 4. 2019.)

– Direktiva Komisije 2014/82/EU оd 24. lipnja 2014. o izmjeni Direktive 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu općeg stručnog znanja, zdravstvenih zahtjeva i zahtjeva povezanih s dozvolama (tekst značajan za EGP) (SL L 184., 25. 6. 2014.) i

– Direktiva Komisije (EU) 2016/882 оd 1. lipnja 2016. o izmjeni Direktive 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu jezičnih zahtjeva (Tekst značajan za EGP) (SL L 146., 3. 6. 2016.).«

Članak 2.

U Prilogu 4. »Stručno znanje o željezničkoj infrastrukturi i zahtjevi za potvrdu« točka 8. »Provjera znanja jezika« mijenja se i glasi:

»8. JEZIK, kako je utvrđeno člankom 1. Uredbe Komisije (EU) 2019/554«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-03/96

Urbroj: 530-08-2-1-2-19-6

Zagreb, 17. prosinca 2019.

Ministar
Oleg Butković, v. r.