Odluka o regulatornom kapitalu institucija za platni promet

NN 126/2019 (24.12.2019.), Odluka o regulatornom kapitalu institucija za platni promet

Hrvatska narodna banka

2548

Na temelju članka 99. stavaka 3. i 6. i članka 104. stavka 3. Zakona o platnom prometu (»Narodne novine«, br. 66/2018.) te članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O REGULATORNOM KAPITALU INSTITUCIJA ZA PLATNI PROMET

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Odluke

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom propisuju se:

1) način izračuna visine regulatornoga kapitala institucije za platni promet

2) metoda izračuna minimalno potrebnoga regulatornoga kapitala institucije za platni promet

3) računovodstveni podaci koje je institucija za platni promet dužna odvojeno prikazati u revidiranom godišnjem financijskom izvještaju.

(2) Odredbe ove Odluke dužne su primjenjivati institucije za platni promet osnovane u Republici Hrvatskoj koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za pružanje platnih usluga.

(3) Stavak 2. ovog članka ne primjenjuje se na instituciju za platni promet koja je dobila odobrenje samo za pružanje platnih usluga iz članka 4. točaka 7. i/ili 8. Zakona o platnom prometu ni na instituciju za platni promet iz članka 99. stavka 5. Zakona o platnom prometu.

Usklađenost s pravnim aktima Europske unije

Članak 2.

Ovom Odlukom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se sljedeći akt Europske unije: Direktiva (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu, o izmjeni direktiva 2002/65/EZ, 2009/110/EZ i 2013/36/EU te Uredbe (EU) br. 1093/2010 i o stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 337, 23. 12. 2015.).

II. NAČIN IZRAČUNA VISINE REGULATORNOGA KAPITALA

Način izračuna visine regulatornoga kapitala

Članak 3.

(1) Regulatorni kapital jest kapital određen člankom 4. stavkom 1. točkom 118. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27. 6. 2013.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2019/876 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu omjera financijske poluge, omjera neto stabilnih izvora financiranja, zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze, kreditnog rizika druge ugovorne strane, tržišnog rizika, izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama, izloženosti prema subjektima za zajednička ulaganja, velikih izloženosti, zahtjeva za izvješćivanje i objavu, i Uredbe (EU) br. 648/2012 (Tekst značajan za EGP) (SL L 150, 7. 6. 2019., u nastavku teksta: Uredba (EU) br. 575/2013), pri čemu je najmanje 75% osnovnoga kapitala u obliku redovnoga osnovnoga kapitala iz članka 50. te Uredbe, a dopunski kapital jednak je ili manji od jedne trećine osnovnoga kapitala.

(2) U izračun visine regulatornoga kapitala iz stavka 1. ovog članka uključuju se:

1) stavke redovnoga osnovnoga kapitala iz članka 26. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 nakon provedbe prilagodbi koje zahtijevaju članci od 32. do 35. te Uredbe, odbitaka u skladu s člankom 36. te Uredbe te izuzeća i alternativa navedenih u člancima 48., 49. i 79. te Uredbe

2) stavke dodatnoga osnovnoga kapitala iz članka 51. Uredbe (EU) br. 575/2013 nakon odbitaka stavki iz članka 56. te Uredbe i primjene članka 79. te Uredbe, do najviše jedne trećine redovnoga osnovnoga kapitala i

3) stavke dopunskoga kapitala iz članka 62. Uredbe (EU) br. 575/2013 nakon odbitaka iz članka 66. te Uredbe i primjene članka 79. te Uredbe, do najviše jedne trećine osnovnoga kapitala.

(3) Ako je institucija za platni promet član iste grupe kojoj pripada druga institucija za platni promet, kreditna institucija, investicijsko društvo, društvo za upravljanje imovinom ili društvo za osiguranje, institucija za platni promet ne smije pri izračunu regulatornoga kapitala uključivati ulaganja u instrumente regulatornoga kapitala navedenih društava osim u slučaju iz članka 49. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013. Takva ulaganja institucija za platni promet dužna je pri izračunu regulatornoga kapitala iskazati kao odbitnu stavku od odgovarajućeg elementa regulatornoga kapitala, osim u slučaju iz članka 49. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013.

(4) U smislu stavka 3. ovog članka grupa jest grupa kako je uređeno člankom 3. stavkom 1. točkom 11. Zakona o platnom prometu (»Narodne novine«, br. 66/2018.).

Uključivanje instrumenata kapitala u regulatorni kapital

Članak 4.

(1) Instrumenti kapitala mogu se uključiti u izračun visine regulatornoga kapitala iz članka 3. stavka 1. ove Odluke, i to kao:

1) instrumenti redovnoga osnovnoga kapitala ako ispunjavaju sve uvjete iz članka 28. Uredbe (EU) br. 575/2013

2) instrumenti dodatnoga osnovnoga kapitala ako ispunjavaju sve uvjete iz članka 52. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 i

3) instrumenti dopunskoga kapitala ako ispunjavaju sve uvjete iz članka 63. Uredbe (EU) br. 575/2013, u opsegu utvrđenom u članku 64. te Uredbe.

(2) Institucija za platni promet dužna je prije uključivanja novog instrumenta kapitala u izračun visine regulatornoga kapitala procijeniti ispunjava li novi instrument kapitala propisane uvjete iz stavka 1. ovog članka te pisano obrazložiti tu procjenu.

(3) Pisano obrazloženje procjene iz stavka 2. ovog članka najmanje sadržava:

1) odredbe koje propisuju uvjete za instrument regulatornoga kapitala (propisani uvjeti)

2) navode ili pozivanja na odgovarajuće odredbe ugovora koji uređuje instrument kapitala ili drugi dokument relevantan za dokazivanje ispunjavanja svakoga propisanog uvjeta za instrument regulatornoga kapitala i

3) obrazloženu procjenu institucije za platni promet o ispunjavanju svakoga propisanog uvjeta.

(4) Pisano obrazloženje procjene iz stavka 3. ovog članka sastavlja se na obrascu iz Priloga 3. ove Odluke pod nazivom »Obrazac procjene ispunjavanja uvjeta za instrumente redovnoga osnovnoga kapitala«, Priloga 4. ove Odluke pod nazivom »Obrazac procjene ispunjavanja uvjeta za instrumente dodatnoga osnovnoga kapitala« ili Priloga 5. ove Odluke pod nazivom »Obrazac procjene ispunjavanja uvjeta za instrumente dopunskoga kapitala«.

(5) Ako je nakon provedene procjene institucija za platni promet utvrdila da su ispunjeni svi propisani uvjeti za uključivanje određenog instrumenta kapitala u regulatorni kapital, taj instrument kapitala može uključiti u izračun visine regulatornoga kapitala.

(6) Pisano obrazloženje procjene iz stavka 3. ovog članka na odgovarajućem obrascu iz stavka 4. ovog članka institucija za platni promet dužna je dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci u roku od 30 dana od dana uključivanja novog instrumenata kapitala u izračun visine regulatornoga kapitala. Institucija za platni promet dužna je u istom roku dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci popunjeni obrazac IPP-RK iz Priloga 1. ove Odluke sa stanjem na dan na koji je provedeno povećanje regulatornoga kapitala uključivanjem novih instrumenata kapitala.

III. METODA IZRAČUNA MINIMALNO POTREBNOGA REGULATORNOGA KAPITALA

Izračunavanje minimalno potrebnoga regulatornoga kapitala

Članak 5.

(1) Regulatorni kapital institucije za platni promet ni u jednom trenutku ne smije biti manji od iznosa koji je jednak umnošku zbroja sljedećih elemenata i faktora k.

1. 4% dijela obujma plaćanja do iznosa 37.500.000,00 kuna, plus

2. 2,5% dijela obujma plaćanja iznad iznosa 37.500.000,00 kuna do iznosa 75.000.000,00 kuna, plus

3. 1% dijela obujma plaćanja iznad iznosa 75.000.000,00 kuna do iznosa 750.000.000,00 kuna, plus

4. 0,5% dijela obujma plaćanja iznad iznosa 750.000.000,00 kuna do iznosa 1.875.000.000,00 kuna, plus

5. 0,25% dijela obujma plaćanja iznad iznosa 1.875.000.000,00 kuna.

(2) Obujam plaćanja iz stavka 1. ovog članka čini dvanaestinu ukupnog iznosa platnih transakcija koje je institucija za platni promet izvršila u prethodnoj godini.

(3) Faktor k iz stavka 1. ovog članka iznosi:

1. 0,5 ako institucija za platni promet obavlja samo usluge navedene u članku 4. točki 6. Zakona o platnom prometu

2. 1,0 ako institucija za platni promet obavlja bilo koju od usluga navedenih u članku 4. točkama od 1. do 5. Zakona o platnom prometu.

(4) Hrvatska narodna banka može na temelju članka 118. Zakona o platnom prometu, na osnovi procjene procesa upravljanja rizicima, baze podataka o rizicima i s njima povezanim gubicima ili mehanizama unutarnje kontrole institucije za platni promet naložiti odnosno dopustiti instituciji za platni promet da održava minimalni iznos regulatornoga kapitala u iznosu koji je do 20% veći ili manji od iznosa koji je izračunat u skladu sa stavcima od 1. do 3. ovog članka.

(5) Institucija za platni promet dužna je dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci jednom godišnje, i to istodobno s revidiranim godišnjim financijskim izvještajem iz članka 6. ove Odluke, obrazac IPP-MRK, dio B, iz Priloga 2. ove Odluke popunjen u skladu s uputama za popunjavanje iz tog priloga.

IV. RAČUNOVODSTVENI PODACI KOJE JE INSTITUCIJA ZA PLATNI PROMET DUŽNA ODVOJENO PRIKAZATI U REVIDIRANOM GODIŠNJEM FINANCIJSKOM IZVJEŠTAJU

Odvojeno prikazivanje računovodstvenih podataka

Članak 6.

(1) U skladu s člankom 104. stavkom 2. Zakona o platnom prometu, institucija za platni promet dužna je u revidiranom godišnjem financijskom izvještaju odvojeno prikazati računovodstvene podatke o visini regulatornoga kapitala i o minimalno potrebnom regulatornom kapitalu, i to u bilješkama uz financijske izvještaje.

(2) U skladu s člankom 106. Zakona o platnom prometu institucija za platni promet dužna je osigurati da se tijekom provođenja revizije godišnjih financijskih izvještaja provede revizija izvještaja o visini regulatornoga kapitala iz stavka 3. ovog članka i izvještaja o minimalno potrebnom regulatornom kapitalu iz stavka 4. ovog članka.

(3) Institucija za platni promet podatke o visini regulatornoga kapitala prikazuje u bilješkama uz financijske izvještaje u izvještaju o visini regulatornoga kapitala na obrascu IPP-RK iz Priloga 1. ove Odluke u skladu s uputama za popunjavanje iz tog priloga.

(4) Institucija za platni promet podatke o minimalno potrebnom regulatornom kapitalu prikazuje u bilješkama uz financijske izvještaje u izvještaju o minimalno potrebnom regulatornom kapitalu na obrascu IPP-MRK, dio A, iz Priloga 2. ove Odluke u skladu s uputama za popunjavanje iz tog priloga.

(5) Institucija za platni promet dostavlja revidirane izvještaje o visini regulatornoga kapitala i o minimalno potrebnom regulatornom kapitalu iz stavaka 3. i 4. ovog članka u skladu s člankom 106. stavkom 2. Zakona o platnom prometu.

(6) U skladu s člankom 119. stavkom 4. Zakona o platnom prometu Hrvatska narodna banka može zatražiti od institucije za platni promet dostavu nerevidiranih izvještaja o visini regulatornoga kapitala na obrascu IPP-RK iz Priloga 1. ove Odluke i o minimalno potrebnom regulatornom kapitalu na obrascu IPP-MRK iz Priloga 2. ove Odluke na bilo koji drugi dan u roku i na način koji odredi Hrvatska narodna banka.

Način dostavljanja izvješća

Članak 7.

(1) Institucija za platni promet dužna je Hrvatskoj narodnoj banci dostavljati revidirani godišnji financijski izvještaj na papiru, a obrasce iz bilješki uz financijske izvještaje iz članka 6. stavaka 3. i 4. ove Odluke i elektronički u obliku dokumenta u Excelu.

(2) Institucija za platni promet dužna je Hrvatskoj narodnoj banci dostavljati obrazac IPP-MRK, dio B, iz Priloga 2. ove Odluke isključivo elektronički u obliku dokumenta u Excelu.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Provođenje prve procjene usklađenosti instrumenata kapitala

Članak 8.

Institucija za platni promet dužna je provesti procjenu usklađenosti iz članka 4. stavka 2. ove Odluke postojećih instrumenata kapitala koji su uključeni u regulatorni kapital sa stanjem na dan 31. prosinca 2019. na obrascima iz članka 4. stavka 4. ove Odluke te o rezultatima procjene obavijestiti Hrvatsku narodnu banku u roku iz članka 106. stavka 2. Zakona o platnom prometu i pritom dostaviti propisane obrasce za procjenu.

Prestanak važenja

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o regulatornom kapitalu institucija za platni promet (»Narodne novine«, br. 73/2018.).

Stupanje na snagu

Članak 10.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 31. prosinca 2019., a počinje se primjenjivati na izvještaje koji se sastavljaju za 2019. godinu.

O. br. 332-020/12-19/BV

Zagreb, 20. prosinca 2019.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.

PRILOG 1.

IZVJEŠTAJ O VISINI REGULATORNOGA KAPITALA INSTITUCIJA ZA PLATNI PROMET

Ovaj Prilog sadržava obrazac IPP-RK na kojemu se sastavlja izvještaj o visini regulatornoga kapitala institucija za platni promet (u nastavku teksta: institucija ili institucije) iz članka 6. stavka 3. Odluke o regulatornom kapitalu institucija za platni promet te upute za popunjavanje i dostavu obrasca IPP-RK. Ovaj je Prilog sastavni dio Odluke o regulatornom kapitalu institucija za platni promet.

1. UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA IPP-RK

1.1. U zaglavlju obrasca IPP-RK (u nastavku teksta: obrazac) navode se sljedeći podaci:

Naziv institucije za platni promet – navodi se naziv institucije za platni promet.

OIB institucije za platni promet – navodi se osobni identifikacijski broj institucije za platni promet koji dodjeljuje Ministarstvo financija na temelju Zakona o osobnom identifikacijskom broju.

Datum – upisuje se 31. prosinca godine na koju se odnose podaci u obrascu u obliku 31.12.gggg.

1.2. Svi novčani iznosi navode se u punom iznosu (kune i lipe). Ako za određene elemente regulatornoga kapitala institucija za platni promet nema podataka, pozicije u tim recima popunjava nulama.

1.3. Izvještaj na papiru iz članka 7. ove Odluke institucija za platni promet dostavlja na sljedeću adresu:

Hrvatska narodna banka

Sektor bonitetne supervizije

p. p. 603

10002 Zagreb

Institucija za platni promet obrasce koje šalje elektronički dostavlja u obliku dokumenta u Excelu na e-adresu supervizijaIPP@hnb.hr.

DIO A – Izračun regulatornoga kapitala

U nastavku se navode upute za iskazivanje pojedinih pozicija obrasca IPP-RK, dio A.

1. Regulatorni kapital

Navodi se iznos regulatornoga kapitala u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 118. i člankom 72. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Regulatorni kapital institucije sastoji se od zbroja osnovnoga i dopunskoga kapitala.

Navodi se zbroj iznosa iz redaka 2. i 32.

2. Osnovni kapital

Navodi se iznos osnovnoga kapitala u skladu s člankom 25. Uredbe (EU) br. 575/2013. Osnovni kapital zbroj je redovnoga osnovnoga kapitala i dodatnoga osnovnoga kapitala te se u ovoj poziciji navodi zbroj iznosa iz redaka 3. i 22.

3. Redovni osnovni kapital

Navodi se iznos redovnoga osnovnoga kapitala u skladu s člankom 50. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Navodi se zbroj iznosa iz redaka od 4. do 21. ovog obrasca.

4. Instrumenti kapitala koji se priznaju kao redovni osnovni kapital

Navodi se iznos u skladu s člankom 26. stavkom 1. točkom (a), člankom 28. i člankom 30. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Ne uključuje se premija na dionice povezana s instrumentima kapitala iz članka 26. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 575/2013.

5. Premija na dionice

Navodi se iznos u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 124. i člankom 26. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) br. 575/2013.

Premija na dionice ima isto značenje kao i u primjenjivom računovodstvenom standardu. Iznos koji je potrebno iskazati u ovoj stavci dio je koji se odnosi na instrumente kapitala iz retka 4.

6. ( – ) Izravna, neizravna i sintetska ulaganja u vlastite instrumente redovnoga osnovnoga kapitala

Navodi se iznos u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkama 114. i 126., člankom 36. stavkom 1. točkom (f) i člankom 42. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Navode se vlastiti instrumenti redovnoga osnovnoga kapitala koje drži institucija koja izvješćuje na izvještajni datum. Podložno iznimkama iz članka 42. Uredbe (EU) br. 575/2013. Iznos koji je potrebno iskazati uključuje premiju na dionice povezanu s vlastitim dionicama.

U skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom (f) Uredbe (EU) br. 575/2013 također se od redovnoga osnovnoga kapitala odbijaju vlastiti instrumenti redovnoga osnovnoga kapitala za koje institucija ima stvarnu ili potencijalnu obvezu kupnje na temelju postojeće ugovorne obveze.

Pozicija se popunjava kao negativni iznos, odnosno s predznakom ( – ).

7. Zadržana dobit ili ( – ) preneseni gubitak

Navodi se iznos u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 123. i člankom 26. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EU) br. 575/2013.

Ova pozicija uključuje zadržanu dobit prethodnih godina ili preneseni gubitak.

Iznos prenesenoga gubitka upisuje se kao negativni iznos, odnosno s predznakom ( – ).

8. ( – ) Gubitak tekuće godine

Navodi se iznos u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013.

Pozicija se popunjava kao negativni iznos, odnosno s predznakom ( – ).

9. Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit

Navodi se iznos u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 100. i člankom 26. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EU) br. 575/2013.

Iznos koji je potrebno iskazati treba biti umanjen za porezne troškove predvidive u trenutku izračuna i prije primjene bonitetnih filtara. Iznos koji je potrebno iskazati utvrđuje se u skladu s člankom 13. stavkom 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 241/2014.

10. Ostale rezerve

Navodi se iznos u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 117. i člankom 26. stavkom 1. točkom (e) Uredbe (EU) br. 575/2013. Ostale rezerve definirane su kao rezerve u smislu primjenjivoga računovodstvenog okvira koje se moraju objaviti u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardom, isključujući iznose koji su već uključeni u akumuliranu ostalu sveobuhvatnu dobit ili zadržanu dobit. Iznos koji je potrebno iskazati ne uključuje porezne troškove predvidive u trenutku izračuna.

11. (+)/( – ) Usklađenja redovnoga osnovnoga kapitala zbog bonitetnih filtara

Navodi se iznos u skladu s člancima od 32. do 35. Uredbe (EU) br. 575/2013, a uključuje povećanje vlasničkoga kapitala koje proizlazi iz sekuritizirane imovine, rezerve na osnovi zaštite novčanog toka te dobitke ili gubitke nastale vrednovanjem po fer vrijednosti, koji proizlaze iz kreditnog rizika same institucije povezanog s obvezama po izvedenicama.

Iznos koji je potrebno iskazati može biti pozitivan ili negativan. Ako je negativan, iskazuje se s predznakom ( – ).

Iznosi ne uključuju porezne troškove predvidive u trenutku izračuna.

12. ( – ) Nematerijalna imovina

Navodi se iznos u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkama 113. i 115., člankom 36. stavkom 1. točkom (b) i člankom 37. Uredbe (EU) br. 575/2013. Nematerijalna imovina jest nematerijalna imovina u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardom te uključuje goodwill, također izračunat u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardom.

Pozicija se popunjava kao negativni iznos, odnosno s predznakom ( – ).

13. ( – ) Odgođena porezna imovina koja ovisi o budućoj profitabilnosti i ne proizlazi iz privremenih razlika i ne uključuje povezane porezne obveze

Navodi se iznos u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom (c) i člankom 38. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Pozicija se popunjava kao negativni iznos, odnosno s predznakom ( – ).

14. ( – ) Imovina mirovinskog fonda pod pokroviteljstvom poslodavca

Navodi se iznos u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 109., člankom 36. stavkom 1. točkom (e) i člankom 41. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Pozicija se popunjava kao negativni iznos, odnosno s predznakom ( – ).

15. ( – ) Recipročna međusobna ulaganja u redovni osnovni kapital

Navodi se iznos u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 122., člankom 36. stavkom 1. točkom (g) i člankom 44. Uredbe (EU) br. 575/2013. Navode se ulaganja u instrumente redovnoga osnovnoga kapitala koje izdaju subjekti financijskog sektora (kako su definirani u članku 4. stavku 1. točki 27. Uredbe (EU) br. 575/2013) ako postoji recipročno međusobno ulaganje za koje nadležno tijelo smatra da mu je cilj umjetno povećati regulatorni kapital institucije. Iznos koji je potrebno iskazati izračunava se na osnovi bruto dugih pozicija i uključuje stavke osigurateljnoga osnovnoga kapitala.

Pozicija se popunjava kao negativni iznos, odnosno s predznakom ( – ).

16. ( – ) Odbitak od stavki dodatnoga osnovnoga kapitala koji premašuje dodatni osnovni kapital

Navodi se iznos u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom (j) Uredbe (EU) br. 575/2013. Iznos koji je potrebno iskazati izravno se uzima iz ovog obrasca s pozicije rednog broja 30. »Odbitak od stavki dodatnoga osnovnoga kapitala koji premašuje dodatni osnovni kapital (odbijen u redovnom osnovnom kapitalu)«.

Iznos je potrebno odbiti od redovnoga osnovnoga kapitala.

Pozicija se popunjava kao negativni iznos, odnosno s predznakom ( – ).

17. ( – ) Instrumenti redovnoga osnovnoga kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

Navodi se iznos u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 27., člankom 36. stavkom 1. točkom (h), člancima od 43. do 46., člankom 49. stavcima 2. i 3. i člankom 79. Uredbe (EU) br. 575/2013. U ovoj poziciji iskazuje se dio ulaganja institucije u instrumente subjekata financijskog sektora (kako su definirani u članku 4. stavku 1. točki 27. Uredbe (EU) br. 575/2013) ako institucija nema značajno ulaganje koje je potrebno odbiti od redovnoga osnovnoga kapitala. Vidjeti alternative odbitku kada je institucija dio grupe nad kojom se provodi supervizija na konsolidiranoj osnovi (članak 49. stavci 2. i 3. Uredbe).

Pozicija se popunjava kao negativni iznos, odnosno s predznakom ( – ).

18. ( – ) Odgođena porezna imovina koja se može odbiti i koja ovisi o budućoj profitabilnosti i proizlazi iz privremenih razlika

Navodi se iznos u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom (c), člankom 38. i člankom 48. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013. Iskazuje se dio odgođene porezne imovine koja ovisi o budućoj profitabilnosti i proizlazi iz privremenih razlika (ne uključujući dio povezanih odgođenih poreznih obveza raspoređenih u odgođenu poreznu imovinu koja proizlazi iz privremenih razlika u skladu s člankom 38. stavkom 5. točkom (b) Uredbe (EU) br. 575/2013) koji je potrebno odbiti uz primjenu praga od 10% iz članka 48. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 575/2013.

Pozicija se popunjava kao negativni iznos, odnosno s predznakom ( – ).

19. ( – ) Instrumenti redovnoga osnovnoga kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

Navodi se iznos u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 27., člankom 36. stavkom 1. točkom (i), člancima 43., 45. i 47., člankom 48. stavkom 1. točkom (b), člankom 49. stavcima od 1. do 3. i člankom 79. Uredbe (EU) br. 575/2013. Iskazuje se dio ulaganja institucije u instrumente redovnoga osnovnoga kapitala subjekata financijskog sektora (kako su definirani u članku 4. stavku 1. točki 27. Uredbe (EU) br. 575/2013) ako institucija ima značajno ulaganje koje je potrebno odbiti, uz primjenu praga od 10% iz članka 48. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013. Vidjeti alternative odbitku kada je institucija dio grupe nad kojom se provodi supervizija na konsolidiranoj osnovi (članak 49. stavci 2. i 3. Uredbe).

U ovoj poziciji navodi se i iznos ulaganja institucije za platni promet u redovni osnovni kapital drugih društava iz grupe kojoj pripada i institucija za platni promet kako je propisano člankom 3. stavkom 3. ove Odluke.

Pozicija se popunjava kao negativni iznos, odnosno s predznakom ( – ).

20. ( – ) Iznos koji premašuje prag od 17,65%

Navodi se iznos u skladu s člankom 48. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013, odnosno dio odgođene porezne imovine koja ovisi o budućoj profitabilnosti i proizlazi iz privremenih razlika te izravna i neizravna ulaganja institucije u instrumente redovnoga osnovnoga kapitala subjekata financijskog sektora (kako su definirani u članku 4. stavku 1. točki 27. Uredbe (EU) br. 575/2013) ako institucija ima značajno ulaganje koje je potrebno odbiti, uz primjenu praga od 17,65% iz članka 48. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Pozicija se popunjava kao negativni iznos, odnosno s predznakom ( – ).

21. Elementi ili odbici od redovnoga osnovnoga kapitala – ostalo

Ovaj je redak osmišljen radi osiguravanja fleksibilnosti isključivo za potrebe izvješćivanja. Popunjava se samo u rijetkim slučajevima kada ne postoji konačna odluka o iskazivanju specifičnih stavki/odbitaka kapitala u postojećem obrascu IPP-RK. Kao posljedica toga, ovaj se redak popunjava samo ako se element redovnoga osnovnoga kapitala koji se odnosi na odbitak elementa redovnoga osnovnoga kapitala ne može rasporediti u jedan od redaka od 4. do 20.

22. Dodatni osnovni kapital

Navodi se iznos u skladu s člankom 61. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Navodi se zbroj iznosa iz redaka od 23. do 31. ovog obrasca.

23. Instrumenti kapitala koji se priznaju kao dodatni osnovni kapital

Navodi se iznos u skladu s člankom 51. točkom (a) te člancima od 52. do 54. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Iznos koji je potrebno iskazati ne uključuje premiju na dionice povezanu s instrumentima kapitala.

24. Premija na dionice

Navodi se iznos u skladu s člankom 51. točkom (b) Uredbe (EU) br. 575/2013. Premija na dionice ima isto značenje kao i u primjenjivom računovodstvenom standardu. Iznos koji je potrebno iskazati u ovoj stavci dio je koji se odnosi na instrumente kapitala iskazane pod rednim brojem 23.

25. ( – ) Izravna, neizravna i sintetska ulaganja u vlastite instrumente dodatnoga osnovnoga kapitala

Navodi se iznos u skladu s člankom 52. stavkom 1. točkom (b), člankom 56. točkom (a) i člankom 57. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Iskazuju se vlastiti instrumenti dodatnoga osnovnoga kapitala koje drži institucija koja izvješćuje na izvještajni datum. Podložno iznimkama iz članka 57. Uredbe (EU) br. 575/2013. Iznos koji je potrebno iskazati uključuje premiju na dionice povezanu s vlastitim dionicama. Stvarne ili potencijalne obveze kupnje vlastitih instrumenata dodatnoga osnovnoga kapitala također se iskazuju u ovoj stavci u skladu s člankom 56. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013.

Pozicija se popunjava kao negativni iznos, odnosno s predznakom ( – ).

26. ( – ) Recipročna međusobna ulaganja u dodatni osnovni kapital

Navodi se iznos u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 122., člankom 56. točkom (b) i člankom 58. Uredbe (EU) br. 575/2013. Navode se ulaganja u instrumente dodatnoga osnovnoga kapitala subjekata financijskog sektora (kako su definirani u članku 4. stavku 1. točki 27. Uredbe (EU) br. 575/2013) ako postoji recipročno međusobno ulaganje za koje nadležno tijelo smatra da mu je cilj umjetno povećati regulatorni kapital institucije. Iznos koji je potrebno iskazati izračunava se na osnovi bruto dugih pozicija i uključuje stavke osigurateljnoga dodatnoga osnovnoga kapitala.

Pozicija se popunjava kao negativni iznos, odnosno s predznakom ( – ).

27. ( – ) Instrumenti dodatnoga osnovnoga kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

Navodi se iznos u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 27., člankom 56. točkom (c) te člancima 59., 60. i 79. Uredbe (EU) br. 575/2013. Navodi se dio ulaganja institucije u instrumente subjekata financijskog sektora (kako su definirani u članku 4. stavku 1. točki 27. Uredbe (EU) br. 575/2013) ako institucija nema značajno ulaganje koje je potrebno odbiti od dodatnoga osnovnoga kapitala.

Pozicija se popunjava kao negativni iznos, odnosno s predznakom ( – ).

28. ( – ) Instrumenti dodatnoga osnovnoga kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

Navodi se iznos u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 27., člankom 56. točkom (d), člankom 59. i člankom 79. Uredbe (EU) br. 575/2013. Navode se ulaganja institucije u instrumente dodatnoga osnovnoga kapitala subjekata financijskog sektora (kako su definirani u članku 4. stavku 1. točki 27. Uredbe (EU) br. 575/2013) ako institucija ima značajno ulaganje koje je potrebno u potpunosti odbiti.

U ovoj poziciji navodi se i iznos ulaganja institucije za platni promet u dodatni osnovni kapital drugih društava iz grupe kojoj pripada i institucija za platni promet kako je propisano člankom 3. stavkom 3. Odluke (Način izračuna regulatornoga kapitala).

Pozicija se popunjava kao negativni iznos, odnosno s predznakom ( – ).

29. ( – ) Odbitak od stavki dopunskoga kapitala koji premašuje dopunski kapital

Navodi se iznos u skladu s člankom 56. točkom (e) Uredbe (EU) br. 575/2013. Iznos koji je potrebno iskazati uzima se izravno iz retka 39. ovog obrasca «Odbitak od stavki dopunskoga kapitala koji premašuje dopunski kapital (odbijen u dodatnom osnovnom kapitalu)«.

Pozicija se popunjava kao negativni iznos, odnosno s predznakom ( – ).

30. Odbitak od stavki dodatnoga osnovnoga kapitala koji premašuje dodatni osnovni kapital (odbijen u redovnom osnovnom kapitalu)

Navodi se iznos u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom (j) Uredbe (EU) br. 575/2013. Dodatni osnovni kapital ne može biti negativan, ali odbici dodatnoga osnovnoga kapitala mogu biti veći od dodatnoga osnovnoga kapitala uvećanog za povezanu premiju na dionice. Ako se to dogodi, dodatni osnovni kapital mora biti jednak nuli, a višak odbitaka od dodatnoga osnovnoga kapitala mora se odbiti od redovnoga osnovnoga kapitala. Ovom se stavkom postiže da zbroj iznosa u recima od 23. do 31. ovog obrasca nikad nije manji od nule. Ako ova stavka pokazuje pozitivnu vrijednost, tada iznos u retku 16. ovog obrasca ima vrijednost suprotnog predznaka.

31. Elementi ili odbici od dodatnoga osnovnoga kapitala – ostalo

Ovaj je redak osmišljen radi osiguravanja fleksibilnosti isključivo za potrebe izvješćivanja. Popunjava se samo u rijetkim slučajevima kada ne postoji konačna odluka o iskazivanju specifičnih stavki/odbitaka kapitala u postojećem obrascu IPP-RK. Kao posljedica toga, ovaj se redak popunjava samo ako se element dodatnoga osnovnoga kapitala koji se odnosi na odbitak elementa dodatnoga osnovnoga kapitala ne može rasporediti u jedan od redaka od 23. do 30.

32. Dopunski kapital

Navodi se iznos u skladu s člankom 71. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Navodi se zbroj iznosa iz redaka od 33. do 40. ovog obrasca.

33. Instrumenti kapitala koji se priznaju kao dopunski kapital

Navodi se iznos u skladu s člankom 62. točkom (a), člankom 63., a u opsegu utvrđenom u članku 64. Uredbe (EU) br. 575/2013, i člankom 65. Uredbe (EU) br. 575/2013. Iznos koji je potrebno iskazati ne uključuje premiju na dionice povezanu s ovim instrumentima.

34. Premija na dionice

Navodi se iznos u skladu s člankom 62. točkom (b) i člankom 65. Uredbe (EU) br. 575/2013. Premija na dionice ima isto značenje kao i u primjenjivom računovodstvenom standardu. Iznos koji je potrebno iskazati u ovoj stavci dio je koji se odnosi na instrumente kapitala iz retka 33. ovog obrasca.

35. ( – ) Izravna, neizravna i sintetska ulaganja u vlastite instrumente dopunskoga kapitala

Navodi se iznos u skladu s člankom 63. točkom (b) podtočkom i., člankom 66. točkom (a) i člankom 67. Uredbe (EU) br. 575/2013. Iskazuju se vlastiti instrumenti dopunskoga kapitala koje drži institucija koja izvješćuje na izvještajni datum. Podložno iznimkama iz članka 67. Uredbe (EU) br. 575/2013. Iznos koji je potrebno iskazati uključuje premiju na dionice povezanu s vlastitim dionicama. Stvarne ili potencijalne obveze kupnje vlastitih instrumenata dopunskoga kapitala također se iskazuju u ovoj stavci u skladu s člankom 66. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013.

Pozicija se popunjava kao negativni iznos, odnosno s predznakom ( – ).

36. ( – ) Recipročna međusobna ulaganja u dopunski kapital

Navodi se iznos u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 122., člankom 66. točkom (b) i člankom 68. Uredbe (EU) br. 575/2013. Iskazuju se ulaganja u instrumente dopunskoga kapitala subjekata financijskog sektora (kako su definirani u članku 4. stavku 1. točki 27. Uredbe (EU) br. 575/2013) ako postoji recipročno međusobno ulaganje za koje nadležno tijelo smatra da mu je cilj umjetno povećati regulatorni kapital institucije.

Iznos koji je potrebno iskazati izračunava se na osnovi bruto dugih pozicija i uključuje stavke osigurateljnoga dopunskoga kapitala i dopunskoga kapitala II.

Pozicija se popunjava kao negativni iznos, odnosno s predznakom ( – ).

37. ( – ) Instrumenti dopunskoga kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

Navodi se iznos u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 27., člankom 66. točkom (c) i člancima 69., 70. i 79. Uredbe (EU) br. 575/2013. Navodi se dio ulaganja institucije u instrumente subjekata financijskog sektora (kako su definirani u članku 4. stavku 1. točki 27. Uredbe (EU) br. 575/2013) ako institucija nema značajno ulaganje koje je potrebno odbiti od dopunskoga kapitala.

Pozicija se popunjava kao negativni iznos, odnosno s predznakom ( – ).

38. ( – ) Instrumenti dopunskoga kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

Navodi se iznos u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 27., člankom 66. točkom (d), člankom 69. i člankom 79. Uredbe (EU) br. 575/2013. Navodi se iznos ulaganja institucije u instrumente dopunskoga kapitala subjekata financijskog sektora (kako su definirani u članku 4. stavku 1. točki 27. Uredbe (EU) br. 575/2013) ako institucija ima značajno ulaganje koje je potrebno u potpunosti odbiti.

Pozicija se popunjava kao negativni iznos, odnosno s predznakom ( – ).

39. Odbitak od stavki dopunskoga kapitala koji premašuje dopunski kapital (odbijen u dodatnom osnovnom kapitalu)

Navodi se iznos u skladu s člankom 56. točkom (e) Uredbe (EU) br. 575/2013. Dopunski kapital ne može biti negativan, ali odbici dopunskoga kapitala mogu biti veći od dopunskoga kapitala uvećanog za povezanu premiju na dionice. Ako se to dogodi, dopunski kapital jednak je nuli, a višak odbitaka od dopunskoga kapitala odbija se od dodatnoga osnovnoga kapitala. Ovom se stavkom postiže da zbroj stavki u recima od 33. do 40. ovog obrasca nikad nije manji od nule. Ako ova stavka pokazuje pozitivnu vrijednost, stavka u retku 29. ima vrijednost suprotnog predznaka.

40. Elementi ili odbici od dopunskoga kapitala – ostalo

Ovaj je redak osmišljen radi osiguravanja fleksibilnosti isključivo za potrebe izvješćivanja. Popunjava se samo u rijetkim slučajevima kada ne postoji konačna odluka o iskazivanju specifičnih stavki/odbitaka kapitala u postojećem obrascu IPP-RK. Kao posljedica toga, ovaj se redak popunjava samo ako se element dopunskoga kapitala koji se odnosi na odbitak elementa dopunskoga kapitala ne može rasporediti u jedan od redaka od 33. do 39.

41. Bilješke

42. Dobit tekuće godine – Navodi se iznos dobiti tekuće godine za koju još ne postoji odluka glavne skupštine, odnosno skupštine o raspoređivanju i nije uključena u redovni osnovni kapital.

DIO B – Utvrđivanje kapitala raspoloživog za izračun visine regulatornoga kapitala

U nastavku se navode upute za iskazivanje pojedinih pozicija obrasca IPP-RK, dio B.

1. Redovni osnovni kapital

U stupcima 1. i 2. navodi se ukupan iznos redovnoga osnovnoga kapitala iskazan u retku 3. u dijelu A ovog obrasca.

2. Dodatni osnovni kapital

U stupcu 1. navodi se ukupan iznos dodatnoga osnovnoga kapitala koji je iskazan u retku 22. u dijelu A ovog obrasca.

U stupcu 2. navodi se dio iznosa dodatnoga osnovnoga kapitala iz stupca 1., ali najviše do jedne trećine redovnoga osnovnoga kapitala.

U stupcu 3. navodi se razlika između iznosa iz stupaca 1. i 2. ako je iznos razlike pozitivan.

3. Osnovni kapital

U stupcu 1. navodi se ukupan iznos osnovnoga kapitala koji je iskazan u retku 2. u dijelu A ovog obrasca.

U stupcu 2. navodi se iznos osnovnoga kapitala koji čine redovni osnovni kapital i dodatni osnovni kapital iz stupca 2. ovog dijela obrasca, pri čemu mora biti ispunjen uvjet da je najmanje 75% osnovnoga kapitala u obliku redovnoga osnovnoga kapitala.

4. Dopunski kapital

U stupcu 1. navodi se ukupan iznos dopunskoga kapitala koji je iskazan u retku 32. u dijelu A ovog obrasca.

U stupcu 2. navodi se dio iznosa dopunskoga kapitala iz stupca 1. koji je jednak ili manji od jedne trećine osnovnoga kapitala iz stupca 2. ovog dijela obrasca.

U stupcu 3. navodi se razlika između iznosa iz stupaca 1. i 2. ako je iznos razlike pozitivan.

5. Ukupni regulatorni kapital

U stupcu 2. navodi se zbroj iznosa osnovnoga kapitala i iznosa dopunskoga kapitala koji su iskazani u stupcu 2. ovog dijela obrasca.

2. IZVJEŠTAJ O VISINI REGULATORNOGA KAPITALA INSTITUCIJA ZA PLATNI PROMET – OBRAZAC IPP-RK

Naziv institucije za platni promet:

OIB institucije za platni promet:

Datum:

IPP-RK: Dio A – Izračun regulatornoga kapitala

Red. br.NazivIznos
1.REGULATORNI KAPITAL
2.OSNOVNI KAPITAL
3.REDOVNI OSNOVNI KAPITAL
4.Instrumenti kapitala koji se priznaju kao redovni osnovni kapital
5.Premija na dionice
6.( – ) Izravna, neizravna i sintetska ulaganja u vlastite instrumente redovnoga osnovnoga kapitala
7.Zadržana dobit ili ( – ) preneseni gubitak
8.( – ) Gubitak tekuće godine
9.Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit
10.Ostale rezerve
11.(+)/( – ) Usklađenja redovnoga osnovnoga kapitala zbog bonitetnih filtara
12.( – ) Nematerijalna imovina
13.( – ) Odgođena porezna imovina koja ovisi o budućoj profitabilnosti i ne proizlazi iz privremenih razlika i ne uključuje povezane porezne obveze
14.( – ) Imovina mirovinskog fonda pod pokroviteljstvom poslodavca
15.( – ) Recipročna međusobna ulaganja u redovni osnovni kapital
16.( – ) Odbitak od stavki dodatnoga osnovnoga kapitala koji premašuje dodatni osnovni kapital
17.( – ) Instrumenti redovnoga osnovnoga kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje
18.( – ) Odgođena porezna imovina koja se može odbiti i koja ovisi o budućoj profitabilnosti i proizlazi iz privremenih razlika
19.( – ) Instrumenti redovnoga osnovnoga kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje
20.( – ) Iznos koji premašuje prag od 17,65%
21.Elementi ili odbici od redovnoga osnovnoga kapitala – ostalo
22.DODATNI OSNOVNI KAPITAL
23.Instrumenti kapitala koji se priznaju kao dodatni osnovni kapital
24.Premija na dionice
25.( – ) Izravna, neizravna i sintetska ulaganja u vlastite instrumente dodatnoga osnovnoga kapitala
26.( – ) Recipročna međusobna ulaganja u dodatni osnovni kapital
27.( – ) Instrumenti dodatnoga osnovnoga kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje
28.( – ) Instrumenti dodatnoga osnovnoga kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje
29.( – ) Odbitak od stavki dopunskoga kapitala koji premašuje dopunski kapital
30.Odbitak od stavki dodatnoga osnovnoga kapitala koji premašuje dodatni osnovni kapital (odbijen u redovnom osnovnom kapitalu)
31.Elementi ili odbici od dodatnoga osnovnoga kapitala – ostalo
32.DOPUNSKI KAPITAL
33.Instrumenti kapitala koji se priznaju kao dopunski kapital
34.Premija na dionice
35.( – ) Izravna, neizravna i sintetska ulaganja u vlastite instrumente dopunskoga kapitala
36.( – ) Recipročna međusobna ulaganja u dopunski kapital
37.( – ) Instrumenti dopunskoga kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje
38.( – ) Instrumenti dopunskoga kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje
39.Odbitak od stavki dopunskoga kapitala koji premašuje dopunski kapital (odbijen u dodatnom osnovnom kapitalu)
40.Elementi ili odbici od dopunskoga kapitala – ostalo
41.Bilješke
42.Dobit tekuće godineIPP-RK: Dio B – Utvrđivanje kapitala raspoloživog za izračun visine regulatornoga kapitala

Red. br.Naziv stavkeUkupan iznosKapital raspoloživ za izračun regulatornoga kapitalaVišak
1.2.3.
1.Redovni osnovni kapital
2.Dodatni osnovni kapital
3.Osnovni kapital
4.Dopunski kapital
5.Ukupni regulatorni kapitalPRILOG 2.

IZVJEŠTAJ O MINIMALNO POTREBNOM REGULATORNOM KAPITALU INSTITUCIJA ZA PLATNI PROMET

Ovaj Prilog sadržava obrazac IPP-MRK na kojemu se sastavlja izvještaj o minimalno potrebnom regulatornom kapitalu institucija za platni promet (u nastavku teksta: institucija ili institucije) iz članka 5. stavka 5. i članka 6. stavka 4. Odluke o regulatornom kapitalu institucija za platni promet te upute za popunjavanje i dostavu obrasca IPP-MRK. Ovaj Prilog sastavni je dio Odluke o regulatornom kapitalu institucija za platni promet.

1. UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA IPP-MRK

1.1. U zaglavlju obrasca navode se sljedeći podaci:

Naziv institucije za platni promet – navodi se naziv institucije za platni promet.

OIB institucije za platni promet – navodi se osobni identifikacijski broj institucije za platni promet koji dodjeljuje Ministarstvo financija na temelju Zakona o osobnom identifikacijskom broju.

Datum – upisuje se 31. prosinca godine na koju se odnose podaci u obrascu u obliku 31.12.gggg.

1.2. Svi novčani iznosi navode se u punom iznosu (kune i lipe). Ako za određene elemente izvještaja institucija za platni promet nema podataka, pozicije u tim recima popunjava nulama.

1.3. Izvještaj na papiru iz članka 7. ove Odluke institucija za platni promet dostavlja na sljedeću adresu:

Hrvatska narodna banka

Sektor bonitetne supervizije

p. p. 603

10002 Zagreb

Institucija za platni promet obrasce koje šalje elektronički dostavlja u obliku dokumenta u Excelu na e-adresu supervizijaIPP@hnb.hr.

DIO A – Minimalno potreban regulatorni kapital za djelatnost pružanja platnih usluga

U nastavku se navode upute za pojedine retke obrasca IPP-MRK, dio A.

1. Ukupan iznos platnih transakcija u prethodnoj godini

U retku 1. navodi se podatak o ukupnom iznosu platnih transakcija koje je institucija za platni promet izvršila u prethodnoj godini. Primjerice, za obrazac koji se sastavlja na dan 31. 12. 2019. ovdje se iskazuju platne transakcije koje su izvršene u razdoblju od 1. 1. 2018. do 31. 12. 2018.

2. Obujam plaćanja

U retku 2. navodi se podatak o iznosu obujma plaćanja koji u skladu s člankom 5. stavkom 2. ove Odluke čini dvanaestinu ukup­nog iznosa platnih transakcija (iz retka 1. ovog dijela obrasca) koje je institucija za platni promet izvršila u prethodnoj godini.

3. Zbroj iznosa iz redaka od 4. do 8.

U retku 3. navodi se podatak o iznosu dobivenom zbrajanjem redaka od 4. do 8. ovog obrasca.

4. 4% dijela obujma plaćanja do iznosa 37.500.000,00 kuna.

U retku 4. navodi se podatak o iznosu koji čini 4% dijela obujma plaćanja do iznosa 37.500.000,00 kuna.

5. 2,5% dijela obujma plaćanja iznad iznosa 37.500.000,00 kuna do iznosa 75.000.000,00 kuna

U retku 5. navodi se podatak o iznosu koji čini 2,5% dijela obujma plaćanja iznad iznosa 37.500.000,00 kuna do iznosa 75.000.000,00 kuna.

6. 1% dijela obujma plaćanja iznad iznosa 75.000.000,00 kuna do iznosa 750.000.000,00 kuna

U retku 6. navodi se podatak o iznosu koji čini 1% dijela obujma plaćanja iznad iznosa 75.000.000,00 kuna do iznosa 750.000.000,00 kuna.

7. 0,5% dijela obujma plaćanja iznad iznosa 750.000.000,00 kuna do iznosa 1.875.000.000,00 kuna

U retku 7. navodi se podatak o iznosu koji čini 0,5% dijela obujma plaćanja iznad iznosa 750.000.000,00 kuna do iznosa 1.875.000.000,00 kuna.

8. 0,25% dijela obujma plaćanja iznad iznosa 1.875.000.000,00 kuna

U retku 8. navodi se podatak o iznosu koji čini 0,25% dijela obujma plaćanja iznad iznosa 1.875.000.000,00 kuna.

9. Iznos faktora k

U retku 9. navodi se podatak o iznosu faktora k koji u skladu s člankom 5. stavkom 3. ove Odluke iznosi:

– 0,5 ako institucija za platni promet obavlja samo usluge navedene u članku 4. točki 6. Zakona o platnom prometu

– 1,0 ako institucija za platni promet obavlja bilo koju od usluga navedenih u članku 4. točkama od 1. do 5. Zakona o platnom prometu.

10. Minimalno potreban regulatorni kapital za djelatnost pružanja platnih usluga

U retku 10. navodi se podatak o iznosu minimalno potrebnoga regulatornoga kapitala za djelatnost pružanja platnih usluga koji se u skladu s člankom 5. stavkom 1. ove Odluke izračunava kao umnožak faktora k (navedenog u retku 9. ovog obrasca) i zbroja iznosa iz točaka od 4. do 8. (navedenog u retku 3. ovog obrasca).

DIO B – Pokrivenost zahtjeva za minimalno potreban regulatorni kapital

U nastavku se navode upute za pojedine retke obrasca IPP-MRK, dio B.

1. Minimalno potreban regulatorni kapital za djelatnost pružanja platnih usluga

U stupcu 1. navodi se podatak o iznosu zahtjeva za minimalno potreban regulatorni kapital za djelatnost pružanja platnih usluga iz dijela A ovog obrasca (naveden u retku 10.).

U stupcu 2. iskazuje se dio ukupnoga regulatornoga kapitala iz obrasca IPP-RK, dio B (redak 5., stupac 2.), koji služi za pokriće zahtjeva za kapital za djelatnost pružanja platnih usluga. Iznos koji se navodi u ovoj poziciji ne može biti veći od iznosa iz stupca 1. ovog retka i ne može biti negativan.

2. Inicijalni kapital s obzirom na vrstu platne usluge koju institucija pruža

U stupcu 1. navodi se podatak o iznosu zahtjeva za inicijalni kapital u skladu s člankom 82. Zakona o platnom prometu.

U stupcu 2. iskazuje se dio ukupnoga regulatornoga kapitala iz obrasca IPP-RK, dio B (redak 5., stupac 2.), koji služi za pokriće zahtjeva za inicijalni kapital institucije. Iznos koji se navodi u ovoj poziciji ne može biti veći od iznosa iz stupca 1. ovog dijela obrasca i ne može biti negativan.

3. Ukupan minimalno potreban regulatorni kapital institucije

U stupcu 1. navodi se podatak o iznosu ukupno minimalno potrebnoga regulatornoga kapitala institucije koji čini iznos iz retka 1. ili retka 2. ovog dijela obrasca ovisno o tome koji je od tih iznosa veći.

U stupcu 2. navodi se podatak o regulatornom kapitalu institucije, i to iznos iz retka 1. ili iz retka 2. ovog dijela obrasca ovisno o tome koji je veći.

4. Ukupan regulatorni kapital

U stupcu 2. navodi se iznos ukupnoga regulatornoga kapitala iz obrasca IPP-RK, dio B (redak 5., stupac 2.).

5. Višak/( – ) manjak regulatornoga kapitala

U stupcu 2. navodi se iznos razlike između iznosa iz retka 4. iz ovog dijela obrasca i iznosa iz retka 3. stupca 1. iz ovog dijela obrasca. Drugim riječima, ovdje se iskazuje razlika između ukupnoga regulatornoga kapitala institucije i iznosa kapitala potrebnog za pokriće zahtjeva za ukupan minimalno potreban kapital institucije. Ako je iznos razlike pozitivan, institucija raspolaže viškom regulatornoga kapitala te u tom slučaju ovu poziciju popunjava kao pozitivan iznos. Ako je iznos razlike negativan, institucija nema dovoljno regulatornoga kapitala za pokriće svih propisanih zahtjeva za kapital te u tom slučaju ovu poziciju popunjava kao negativan iznos, odnosno s predznakom ( – ).

2. IZVJEŠTAJ O MINIMALNO POTREBNOM REGULATORNOM KAPITALU INSTITUCIJA ZA PLATNI PROMET – OBRAZAC IPP-MRK

Naziv institucije za platni promet:

OIB institucije za platni promet:

Datum:

IPP-MRK: Dio A – Minimalno potreban regulatorni kapital za djelatnost pružanja platnih usluga

Red. br.NazivIznos
1.Ukupan iznos platnih transakcija u prethodnoj godini
2.Obujam plaćanja
3.Zbroj iznosa iz točaka od 4. do 8.
4.4% dijela obujma plaćanja do iznosa 37.500.000,00 kuna
5.2,5% dijela obujma plaćanja iznad iznosa 37.500.000,00 kuna do iznosa 75.000.000,00 kuna
6.1% dijela obujma plaćanja iznad iznosa 75.000.000,00 kuna do iznosa 750.000.000,00 kuna
7.0,5% dijela obujma plaćanja iznad iznosa 750.000.000,00 kuna do iznosa 1.875.000.000,00 kuna
8.0,25% dijela obujma plaćanja iznad iznosa 1.875.000.000,00 kuna
9.Iznos faktora k
10.Minimalno potreban regulatorni kapital za djelatnost pružanja platnih uslugaIPP-MRK: Dio B – Pokrivenost zahtjeva za minimalno potreban regulatorni kapital

Red. br.NazivIznos zahtjevaPokrivenost regulatornim kapitalom
1.2.
1.Minimalno potreban regulatorni kapital za djelatnost pružanja platnih usluga
2.Inicijalni kapital s obzirom na vrstu platne usluge koju institucija pruža
3.Ukupan minimalno potreban regulatorni kapital institucije
4.Ukupan regulatorni kapital
5.Višak/( – ) manjak regulatornoga kapitala


PRILOG 3.

Obrazac

PROCJENE ISPUNJAVANJA UVJETA ZA INSTRUMENTE REDOVNOGA OSNOVNOGA KAPITALA

Ovaj Prilog sastavni je dio Odluke o regulatornom kapitalu institucija za platni promet.

Institucija za platni promet dužna je u Obrascu procjene ispunjavanja uvjeta za instrumente redovnoga osnovnoga kapitala provesti procjenu usklađenosti instrumenata redovnoga osnovnoga kapitala najmanje s uvjetima propisanima sljedećim odredbama:

– člankom 28. Uredbe (EU) br. 575/2013 (uvjeti za instrumente)

– člancima 7.a – 7.d Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 241/2014 (uvjeti za raspodjele po instrumentima) i

– člancima 8. i 9. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 241/2014 (neizravno financiranje).

Obrazac procjene ispunjavanja uvjeta za instrumente redovnoga osnovnoga kapitala
(naziv instrumenta)
(broj i navođenje odredbe koja propisuje svaki uvjet za pojedini instrument kapitala)(navođenje i pozivanje na odgovarajuće odredbe iz ugovora
koji uređuje instrument kapitala ili drugoga odgovarajućeg dokumenta povezane s ispunjavanjem svakoga propisanog uvjeta za instrument kapitala)
(obrazložena procjena ispunjenja svakoga propisanog uvjeta)
Članak 28. stavak 1. Uredbe (EU) br. 575/2013
(a) institucija izdaje instrumente izravno, uz prethodnu suglasnost vlasnika institucije ili, ako je to dopušteno na temelju mjerodavnoga nacionalnog prava, upravljačkog tijela institucije

(b) instrumenti su u potpunosti plaćeni, a stjecanje vlasništva nad tim instrumentima ne financira institucija izravno ili neizravno;

Samo onaj dio instrumenta kapitala koji je u potpunosti plaćen prihvatljiv je kao instrument redovnoga osnovnoga kapitala.

(povezane odredbe članaka 8. i 9. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 241/2014)
(c) instrumenti ispunjavaju sve sljedeće uvjete u vezi s njihovim raspoređivanjem:
i. ispunjavaju uvjete za kapital u smislu članka 22. Direktive 86/635/EEZ
ii. raspoređuju se kao kapital u smislu primjenjivoga računovodstvenog okvira
iii. raspoređuju se kao kapital u svrhu utvrđivanja bilančne insolventnosti, ako je to primjenjivo u skladu s nacionalnim pravom koje uređuje insolventnost
(d) instrumenti su jasno i odvojeno prikazani u bilanci u financijskim izvještajima institucije
(e) instrumenti su bez dospijeća
(f) glavnica instrumenata ne smije se smanjiti ili otplatiti, osim u jednom od sljedeća dva slučaja:
i. likvidacija institucije
ii. diskrecijski otkup instrumenata ili drugih diskrecijskih načina smanjenja kapitala, ako je ispunjen jedan od uvjeta iz članka 78. stavka 1. točke a) ili b) Uredbe (EU) br. 575/2013
(g) odredbe kojima se uređuju instrumenti ne navode izričito ili implicitno da bi se glavnica instrumenata smanjila ili otplatila ili da bi se mogla smanjiti ili otplatiti osim u slučaju likvidacije institucije i institucija ne daje takve navode na drugi način prije izdavanja instrumenata ili pri njihovu izdavanju ako je odbijanje institucije da otkupi takve instrumente zabranjeno na temelju mjerodavnoga nacionalnog prava
(h) instrumenti ispunjavaju sljedeće uvjete u vezi s raspodjelom:
i. ne postoji povlašteni tretman raspodjele u vezi s redoslijedom isplate raspodjela, uključujući i u odnosu na druge instrumente redovnoga osnovnoga kapitala, a uvjeti koji se primjenjuju u vezi s instrumentima ne daju povlaštena prava za isplatu raspodjela
(povezane odredbe članaka od 7.a do 7.d Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 241/2014)
ii. raspodjele se imateljima instrumenata mogu isplatiti samo iz stavki raspoloživih za raspodjelu
iii. uvjeti koji se primjenjuju u vezi s instrumentima ne uključuju gornju granicu ili drugu vrstu ograničenja maksimalne razine raspodjela
iv. razina raspodjela nije određena na temelju iznosa za koji su instrumenti kupljeni pri izdavanju
v. uvjeti koji se primjenjuju u vezi s instrumentima ne uključuju obvezu institucije da isplati raspodjele njihovim imateljima, a institucija nije ni na koji način podložna takvoj obvezi
vi. neisplata raspodjela ne predstavlja slučaj nastanka statusa neispunjavanja obveza institucije
vii. otkaz raspodjela instituciji ne nameće ograničenja
(i) u odnosu na sve instrumente kapitala koje izdaje institucija, instrumenti apsorbiraju prvi i razmjerno najveći udio nastalih gubitaka, a svaki instrument apsorbira gubitke u istoj mjeri kao i svi drugi instrumenti redovnoga osnovnoga kapitala
(j) instrumenti su podređeni u odnosu na sva druga potraživanja u slučaju insolventnosti ili likvidacije institucije
(k) instrumenti svojim vlasnicima daju pravo na potraživanje preostale imovine institucije, koja je u slučaju likvidacije institucije i nakon isplate svih nadređenih potraživanja razmjerna iznosu takvih izdanih instrumenata i nije fiksna ili podložna gornjoj granici
(l) instrumenti nisu osigurani niti pokriveni jamstvom koje poboljšava podređeni status potraživanja od strane bilo kojeg od sljedećih:
i. institucije ili njezinih društava kćeri
ii. matičnog društva institucije ili njegovih društava kćeri
iii. matičnog fin. holdinga ili njegovih društava kćeri
iv. mješovitog holdinga ili njegovih društava kćeri
v. mješovitoga financijskog holdinga ili njegovih društava kćeri
vi. bilo kojeg društva koje je usko povezano sa subjektima iz podtočaka od i. do v. ove točke
(m) instrumenti nisu podložni nikakvim ugovornim ili drugim sporazumima kojima se poboljšava podređeni status potraživanja na osnovi instrumenata u slučaju insolventnosti ili likvidacije
PRILOG 4.

Obrazac

PROCJENE ISPUNJAVANJA UVJETA ZA INSTRUMENTE DODATNOGA OSNOVNOGA KAPITALA

Ovaj Prilog sastavni je dio Odluke o regulatornom kapitalu institucija za platni promet.

Institucija za platni promet (u nastavku teksta: institucija) dužna je u Obrascu procjene ispunjavanja uvjeta za instrumente dodatnoga osnovnoga kapitala izvršiti procjenu usklađenosti instrumenata dodatnoga osnovnoga kapitala najmanje s uvjetima propisanima sljedećim odredbama:

– člancima od 52. do 54. Uredbe (EU) br. 575/2013 (uvjeti za instrumente) i

– člancima 8., 9. i 20. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 241/2014 (neizravno financiranje, poticaji na otkup).

Obrazac procjene ispunjavanja uvjeta za instrumente dodatnoga osnovnoga kapitala
(naziv instrumenta)
(broj i navođenje odredbe koja propisuje svaki uvjet za pojedini instrument kapitala)(navođenje i pozivanje na odgovarajuće odredbe iz ugovora koji uređuje instrument kapitala ili drugoga odgovarajućeg dokumenta povezane s ispunjavanjem svakoga propisanog uvjeta za instrument kapitala)(obrazložena procjena ispunjenja svakoga propisanog uvjeta)
Članak 52. stavak 1. Uredbe (EU) br. 575/2013

(a) instrumente je izravno izdala institucija i plaćeni su u potpunosti

Samo onaj dio instrumenta kapitala koji je u potpunosti plaćen prihvatljiv je kao instrument dodatnoga osnovnoga kapitala.

(b) instrumenti nisu u vlasništvu nijedne od sljedećih osoba:
i. institucija ili njezina društava kćeri
ii. društvo u kojemu institucija ima sudjelujući udio u obliku vlasništva, izravnog ili putem kontrole, nad 20% ili više glasačkih prava ili kapitala tog društva
(c) stjecanje vlasništva nad instrumentima ne financira institucija izravno ili neizravno
(povezane odredbe članaka 8. i 9. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 241/2014)
(d) instrumenti su podređeni u odnosu na instrumente dopunskoga kapitala u slučaju insolventnosti institucije
(e) instrumenti nisu ni osigurani niti pokriveni jamstvom koje poboljšava podređeni status potraživanja od strane bilo kojeg od sljedećih:
i. institucije ili njezinih društava kćeri
ii. matičnog društva institucije ili njegovih društava kćeri
iii. matičnoga financijskog holdinga ili njegovih društava kćeri
iv. mješovitog holdinga ili njegovih društava kćeri
v. mješovitoga financijskog holdinga ili njegovih društava kćeri
vi. bilo kojeg društva koje je usko povezano sa subjektima iz podtočaka od i. do v. ove točke
(f) instrumenti nisu podložni nikakvim ugovornim ili drugim sporazumima kojima se poboljšava podređeni status potraživanja na osnovi instrumenata u slučaju insolventnosti ili likvidacije
(g) instrumenti su bez dospijeća i odredbe kojima se uređuju ne uključuju poticaj instituciji da ih otkupi
(povezane odredbe članka 20. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 241/2014)
(h) ako instrumenti uključuju jednu ili više opcija prijevremenog otkupa, uključujući opcije kupnje, opcije se mogu izvršiti isključivo na osnovi diskrecijskog prava izdavatelja
(i) nad instrumentima se može izvršiti opcija kupnje, mogu se otkupiti ili ponovo kupiti samo ako je ispunjen jedan od uvjeta iz članka 78. stavka 1. točke a) ili b) Uredbe (EU) br. 575/2013, a najranije pet godina od dana izdavanja, osim kada su ispunjeni uvjeti iz članka 78. stavka 4. Uredbe (EU) br. 575/2013
(j) u odredbama kojima se uređuju instrumenti nije navedeno izričito ili implicitno da bi institucija, ovisno o slučaju, kupila, otkupila ili ponovo kupila instrumente, osim u slučaju insolventnosti ili likvidacije institucije i institucija ne daje takve navode na drugi način
(k) institucija ne navodi izričito ili implicitno da bi bili ispunjeni uvjeti iz članka 78. stavka 1. točaka a) ili b) Uredbe (EU) br. 575/2013 kako bi se mogli izvršiti opcija kupnje, otkup ili ponovni otkup instrumenata
(l) raspodjele u vezi s instrumentima ispunjavaju sljedeće uvjete:
i. isplaćuju se iz stavki raspoloživih za raspodjelu
ii. razina raspodjela po instrumentima ne mijenja se u odnosu na kreditnu sposobnost institucije ili njezina matičnog društva
iii. odredbe kojima se uređuju instrumenti daju instituciji puno diskrecijsko pravo da u bilo kojem trenutku otkaže raspodjelu po instrumentima na neograničeno razdoblje i na nekumulativnoj osnovi, a institucija ta otkazana plaćanja može upotrebljavati bez ograničenja za ispunjavanje dospjelih obveza
iv. otkaz raspodjela ne predstavlja slučaj nastanka statusa neispunjavanja obveza institucije
v. otkaz raspodjela instituciji ne nameće ograničenja
(m) instrumenti se ne uzimaju o obzir pri utvrđivanju premašuju li obveze institucije njezinu imovinu, ako takvo utvrđivanje u skladu s mjerodavnim nacionalnim pravom predstavlja provjeru insolventnosti
(n) odredbe kojima se uređuju instrumenti zahtijevaju da se po nastanku događaja koji je pokretač privremeno ili trajno smanji vrijednost glavnice instrumenta ili da se instrumenti pretvore u instrumente redovnoga osnovnoga kapitala
(o) odredbe kojima se uređuju instrumenti ne uključuju osobinu koja bi mogla biti prepreka dokapitalizaciji institucije

(p ) ako izdavatelj ima poslovni nastan u trećoj zemlji i u skladu s člankom 12. Direktive 2014/59/EU određen je kao dio sanacijske grupe čiji sanacijski subjekt ima poslovni nastan u Uniji ili ako izdavatelj ima poslovni nastan u državi članici, propisom ili ugovornim odredbama kojima se uređuju instrumenti zahtijeva se trajan otpis ili konverzija glavnice instrumenata u instrumente redovnoga osnovnoga kapitala, nakon odluke sanacijskog tijela o izvršenju ovlasti otpisa i konverzije iz članka 59. te direktive;

ako izdavatelj ima poslovni nastan u trećoj zemlji i u skladu s člankom 12. Direktive 2014/59/EU nije određen kao dio sanacijske grupe čiji sanacijski subjekt ima poslovni nastan u Uniji, propisom ili ugovornim odredbama kojima se uređuju instrumenti zahtijeva se trajan otpis ili konverzija glavnice instrumenata u instrumente redovnoga osnovnoga kapitala, nakon odluke relevantnog tijela iz treće zemlje

(q) ako izdavatelj ima poslovni nastan u trećoj zemlji i u skladu s člankom 12. Direktive 2014/59/EU određen je kao dio sanacijske grupe čiji sanacijski subjekt ima poslovni nastan u Uniji ili ako izdavatelj ima poslovni nastan u državi članici, instrumenti se mogu izdavati samo u skladu s propisima treće zemlje ili na temelju njih samo ako je prema tim propisima izvršenje ovlasti otpisa i konverzije iz članka 59. te direktive djelotvorno i izvršivo na temelju zakonskih odredaba ili pravno izvršivih ugovornih odredaba kojima se priznaje sanacija ili druge mjere otpisa ili konverzije
(r) instrumenti nisu predmet sporazuma o prijeboju ili netiranju kojima bi se umanjila njihova sposobnost za apsorbiranje gubitaka
Članak 53. Uredbe (EU) br. 575/2013
Ograničenja otkazivanja raspodjela po instrumentima dodatnoga osnovnoga kapitala i osobine koje bi mogle biti prepreka dokapitalizaciji institucije
Članak 54. Uredbe (EU) br. 575/2013
Smanjenje vrijednosti ili pretvaranje instrumenata dodatnoga osnovnoga kapitala

PRILOG 5.

Obrazac

PROCJENE ISPUNJAVANJA UVJETA ZA INSTRUMENTE DOPUNSKOGA KAPITALA

Ovaj Prilog sastavni je dio Odluke o regulatornom kapitalu institucija za platni promet.

Institucija za platni promet (u nastavku teksta: institucija) dužna je u Obrascu procjene ispunjavanja uvjeta za instrumente dopunskoga kapitala izvršiti procjenu usklađenosti instrumenata kapitala najmanje s uvjetima propisanima sljedećim odredbama:

– člankom 63. Uredbe (EU) br. 575/2013 (uvjeti za instrumente) i

– člancima 8., 9. i 20. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 241/2014 (neizravno financiranje, poticaji na otkup).

Obrazac procjene ispunjavanja uvjeta za instrumente dopunskoga kapitala
(naziv instrumenta)
(broj i navođenje odredbe koja propisuje svaki uvjet za pojedini instrument kapitala)(navođenje i pozivanje na odgovarajuće odredbe iz ugovora koji uređuje instrument kapitala ili drugoga odgovarajućeg dokumenta povezane s ispunjavanjem svakoga propisanog uvjeta za instrument kapitala)(obrazložena procjena ispunjenja svakoga propisanog uvjeta)
Članak 63. Uredbe (EU) br. 575/2013

(a) instrumente je izravno izdala institucija i plaćeni su u potpunosti;

Samo onaj dio instrumenta kapitala koji je u potpunosti plaćen prihvatljiv je kao instrument dopunskoga kapitala.

(b) instrumenti nisu u vlasništvu nijedne od sljedećih osoba:
i. institucija ili njezina društva kćeri
ii. društvo u kojemu institucija ima sudjelujući udio u obliku vlasništva, izravnog ili putem kontrole, nad 20% ili više glasačkih prava ili kapitala tog društva
(c) stjecanje vlasništva nad instrumentima ne financira institucija izravno ili neizravno
(povezane odredbe članaka 8. i 9. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 241/2014)
(d) potraživanja koja se odnose na glavnicu instrumenata u skladu s odredbama kojima se uređuju instrumenti podređena su u odnosu na potraživanja koja se odnose na instrumente prihvatljivih obveza
(e) instrumenti nisu osigurani ili nisu pokriveni jamstvom kojim bi se dala prednost naplati potraživanja od strane bilo kojeg od sljedećih:
i. institucije ili njezinih društava kćeri
ii. matičnog društva institucije ili njegovih društava kćeri
iii. matičnoga financijskog holdinga ili njegovih društava kćeri
iv. mješovitog holdinga ili njegovih društava kćeri
v. mješovitoga financijskog holdinga ili njegovih društava kćeri
vi. bilo kojeg društva koje je usko povezano sa subjektima iz podtočaka od i. do v. ove točke
(f) instrumenti nisu podložni nikakvim sporazumima kojima bi se dala prednost naplati potraživanja u okviru instrumenata
(g) instrumenti imaju izvorni rok dospijeća od najmanje pet godina
(h) odredbe kojima se uređuju instrumenti ne uključuju nikakav poticaj instituciji da otkupi ili otplati, prema potrebi, njihovu glavnicu prije njihova dospijeća
(povezane odredbe članka 20. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 241/2014)
(i) ako instrumenti uključuju jednu ili više opcija prijevremenog otkupa uključujući opcije kupnje, opcije se mogu izvršiti isključivo na osnovi diskrecijskog prava izdavatelja
(j) instrumenti se mogu prijevremeno kupiti, otkupiti, otplatiti ili ponovo kupiti samo ako je ispunjen jedan od uvjeta iz članka 78. stavka 1. točke a) ili b) Uredbe (EU) br. 575/2013, a najranije pet godina od dana izdavanja ili primitka, prema potrebi, osim kada su ispunjeni uvjeti iz članka 78. stavka 4. Uredbe (EU) br. 575/2013
(k) u odredbama kojima se uređuju instrumenti nije izričito ili implicitno navedeno da bi institucija, ovisno o slučaju, prijevremeno kupila, otkupila, otplatila ili ponovo kupila instrumente, osim u slučaju insolventnosti ili likvidacije institucije i institucija ne daje takve navode na drugi način
(l) odredbe kojima su instrumenti uređeni ne daju imatelju pravo da ubrza buduću planiranu isplatu kamata ili glavnice, osim u slučaju insolventnosti ili likvidacije institucije
(m) razina isplate kamata ili dividendi, ovisno o slučaju, po instrumentima ne mijenja se u odnosu na kreditnu sposobnost institucije ili njezina matičnog društva

(n) ako izdavatelj ima poslovni nastan u trećoj zemlji i u skladu s člankom 12. Direktive 2014/59/EU određen je kao dio sanacijske grupe čiji sanacijski subjekt ima poslovni nastan u Uniji ili ako izdavatelj ima poslovni nastan u državi članici, propisom ili ugovornim odredbama kojima se uređuju instrumenti zahtijeva se trajan otpis ili konverzija glavnice instrumenata u instrumente redovnoga osnovnoga kapitala, nakon odluke sanacijskog tijela o izvršenju ovlasti otpisa i konverzije iz članka 59. te direktive;

ako izdavatelj ima poslovni nastan u trećoj zemlji i u skladu s člankom 12. Direktive 2014/59/EU nije određen kao dio sanacijske grupe čiji sanacijski subjekt ima poslovni nastan u Uniji, propisom ili ugovornim odredbama kojima se uređuju instrumenti zahtijeva se trajan otpis ili konverzija glavnice

instrumenata u instrumente redovnoga osnovnoga kapitala, nakon odluke relevantnog tijela iz treće zemlje

(o) ako izdavatelj ima poslovni nastan u trećoj zemlji i u skladu s člankom 12. Direktive 2014/59/EU određen je kao dio sanacijske grupe čiji sanacijski subjekt ima poslovni nastan u Uniji ili ako izdavatelj ima poslovni nastan u državi članici, instrumenti se mogu izdavati samo u skladu s propisima treće zemlje ili na temelju njih samo ako je prema tim propisima izvršenje ovlasti otpisa i konverzije iz članka 59. te direktive djelotvorno i izvršivo na temelju zakonskih odredaba ili pravno izvršivih ugovornih odredaba kojima se priznaje sanacija ili druge mjere otpisa ili konverzije
(p) instrumenti nisu predmet sporazuma o prijeboju ili netiranju kojima bi se umanjila njihova sposobnost za apsorbiranje gubitaka