Zakon o izmjenama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

NN 127/2019 (27.12.2019.), Zakon o izmjenama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

HRVATSKI SABOR

2561

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU MINISTARSTAVA I DRUGIH SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. prosinca 2019.

Klasa: 011-01/19-01/231

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 17. prosinca 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU MINISTARSTAVA I DRUGIH SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

Članak 1.

U Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 93/16., 104/16. i 116/18.) naziv Zakona mijenja se i glasi: »Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave«.

Članak 2.

Članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Zakonom ustrojavaju se tijela državne uprave te se utvrđuje njihov djelokrug.«.

Članak 3.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Tijela državne uprave su ministarstva i državne upravne organizacije.«.

Članak 4.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Ministarstva jesu:

1. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

2. Ministarstvo unutarnjih poslova

3. Ministarstvo obrane

4. Ministarstvo financija

5. Ministarstvo pravosuđa

6. Ministarstvo uprave

7. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

8. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

9. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

10. Ministarstvo kulture

11. Ministarstvo turizma

12. Ministarstvo poljoprivrede

13. Ministarstvo znanosti i obrazovanja

14. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

15. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

16. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

17. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

18. Ministarstvo hrvatskih branitelja

19. Ministarstvo zdravstva

20. Ministarstvo državne imovine.«.

Članak 5.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Državne upravne organizacije jesu:

1. Središnji državni ured za šport

2. Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

3. Središnji državni ured za središnju javnu nabavu

4. Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

5. Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

6. Hrvatska vatrogasna zajednica

7. Državni inspektorat

8. Državna geodetska uprava

9. Državni hidrometeorološki zavod

10. Državni zavod za intelektualno vlasništvo

11. Državni zavod za mjeriteljstvo

12. Državni zavod za statistiku.«.

Članak 6.

U članku 6. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo obavlja inspekcijske poslove u području civilne zaštite, zaštite od požara, proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari i oružja, privatne zaštite i detektivskih poslova, radiološke i nuklearne sigurnosti te protuminskog djelovanja.«.

Članak 7.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo kulture obavlja upravne i druge poslove u području kulture koji se odnose na: razvitak i unapređenje kulture, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog života i kulturnih djelatnosti; osnivanja ustanova i drugih pravnih osoba u kulturi; promicanje kulturnih veza s drugim zemljama i međunarodnim institucijama; stručne i upravne poslove za Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO; poticanje razvoja kulturnih i kreativnih industrija; normativne i upravne poslove u području medija; poticanje programa kulturnih potreba pripadnika hrvatskoga naroda u drugim zemljama; osiguravanje financijskih, materijalnih i drugih uvjeta za obavljanje i razvitak djelatnosti kulture, a osobito muzejske, galerijske, knjižničarske, arhivske, kazališne, glazbene i glazbeno-scenske, nakladničke, likovne i audiovizualne.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: istraživanje, proučavanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje kulturne baštine; središnju informacijsko-dokumentacijsku službu; utvrđivanje svojstva zaštićenih kulturnih dobara; propisivanje mjerila za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske; skrb, usklađivanje i vođenje nadzora nad financiranjem programa zaštite kulturne baštine; osnivanje i nadzor nad ustanovama za obavljanje poslova djelatnosti zaštite kulturne baštine; ocjenjivanje uvjeta za rad pravnih i fizičkih osoba na restauratorskim, konzervatorskim i drugim poslovima zaštite kulturne baštine; osiguranje uvjeta za obrazovanje i usavršavanje stručnih radnika u poslovima zaštite kulturne baštine; provedbu nadzora prometa, uvoza i izvoza zaštićenih kulturnih dobara; utvrđivanje uvjeta za korištenje i namjenu kulturnih dobara te upravljanje kulturnim dobrima sukladno propisima; utvrđivanje posebnih uvjeta građenja za zaštitu dijelova kulturne baštine; obavljanje inspekcijskih poslova zaštite kulturne baštine.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na praćenje i usklađivanje politika u području zaštite autorskog i srodnih prava te provedbu mjera za unapređenje utvrđenog stanja u ovom području.

Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug posebnim zakonom.«.

Članak 8.

U članku 19. stavku 3. riječ: »središnjih« briše se.

Članak 9.

U članku 23. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo zdravstva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; praćenje i unapređivanje zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba stanovništva, zaštitu stanovništva od zaraznih i nezaraznih bolesti, neionizirajućih zračenja; zaštitu od buke; zdravstvenu ispravnost i higijenu hrane u skladu s posebnim propisom o hrani; predmete opće uporabe; ograničavanje uporabe duhana i srodnih proizvoda; kemikalije; biocidne proizvode; vodu za ljudsku potrošnju; područje genetski modificiranih organizama; proizvodnju, promet i potrošnju droga, psihotropnih tvari i prekursora; odobravanje provođenja kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih proizvoda, donacije lijekova i medicinskih proizvoda zdravstvenim ustanovama; odobravanje donacija robe, radova, usluga i financijskih sredstava u zdravstvu; korištenje zdravstvenih potencijala; investiranje u zdravstvu; osnivanje zdravstvenih ustanova i privatne prakse te trgovačkih društava za obavljanje zdravstvene djelatnosti; zdravstvene usluge u turizmu; organiziranje stručnih ispita zdravstvenih radnika te njihovo specijalističko usavršavanje; priznavanje naziva primarijusa; dodjelu naziva zdravstvenim ustanovama: referentni centar, klinika, klinička bolnica i klinički bolnički centar; upravni nadzor nad radom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskoga Crvenog križa, komora i drugih pravnih osoba u zdravstvu s javnim ovlastima; zdravstveno-inspekcijski nadzor nad radom zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika, privatnom praksom te trgovačkih društava za obavljanje zdravstvene djelatnosti: inspekcijski nadzor nad ispitivanjem, izradom, prometom, posredovanjem, provjerom kakvoće lijekova, ispitivanih lijekova, djelatnih i pomoćnih tvari te oglašavanjem o lijeku te nadzor nad proizvodnjom, prometom, ocjenom sukladnosti medicinskog proizvoda te oglašavanjem o medicinskom proizvodu i vigilancijom medicinskih proizvoda; nadzor nad provođenjem odobrenih kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih proizvoda, inspekcijski nadzor u području biomedicine i biovigilanciju; provođenje postupka akreditacije nositelja zdravstvene djelatnosti; provođenje postupka provjere uspostavljenosti standarda kvalitete; provođenje postupka procjene zdravstvenih tehnologija; vođenje baze podataka procijenjenih zdravstvenih tehnologija; uspostavljanje sustava za procjenu novih ili već postojećih zdravstvenih tehnologija; suradnju s pravnim i fizičkim osobama na području procjene zdravstvenih tehnologija; ostvarivanje međunarodne suradnje na području procjene zdravstvenih tehnologija; vođenje registra danih akreditacija nositelja zdravstvene djelatnosti te osiguravanje baze podataka vezano uz akreditiranje, unapređivanje kvalitete zdravstvene zaštite, edukaciju i procjenjivanje medicinskih tehnologija; organiziranje edukacije na području osiguranja, unapređenja i promicanja kvalitete zdravstvene zaštite te procjene zdravstvenih tehnologija; nadziranje standarda zdravstvenih osiguranja; obavljanje i drugih poslova na području osiguranja, unapređenja, promicanja i praćenja kvalitete zdravstvene zaštite; planiranje strateškog razvoja te primjenu standarda kvalitete i sigurnosti ljudskih presadaka (organi, tkiva i stanice) i krvnih pripravaka u svrhu osiguranja visoke razine zaštite zdravlja u području biomedicine i transplantacije; upravljanje i koordiniranje sustava zdravstva u većim incidentnim/kriznim situacijama.«.

Članak 10.

U članku 27. stavku 1. riječ: »središnja« briše se.

Članak 11.

U članku 29.a stavak 1. mijenja se i glasi:

»Hrvatska vatrogasna zajednica obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na vatrogastvo; provodi osposobljavanje pripadnika vatrogasnih postrojbi; pruža tehničku pomoć u nezgodama i opasnim situacijama; obavlja inspekcijske poslove u području vatrogastva te obavlja i druge poslove u svezi s vatrogastvom.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Hrvatska vatrogasna zajednica preuzima poslove inspekcije vatrogastva iz djelokruga Ministarstva unutarnjih poslova.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Hrvatska vatrogasna zajednica od Ministarstva unutarnjih poslova preuzima opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze, razmjerno preuzetim poslovima, te državne službenike zatečene na obavljanju preuzetih poslova.

Čelnik Hrvatske vatrogasne zajednice će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona s ministrom unutarnjih poslova sklopiti sporazum o preuzimanju u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu državnih službenika koji su zatečeni na preuzetim poslovima.

Državni službenici iz stavka 3. ovoga članka nastavljaju obavljati poslove i zadržavaju sva prava iz radnog odnosa sukladno dosadašnjim rješenjima o rasporedu, do donošenja rješenja o rasporedu na odgovarajuća radna mjesta u Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici.

Na preuzete državne službenike iz stavka 3. ovoga članka koji neće biti raspoređeni primijenit će se odredbe zakona kojim se uređuje radnopravni odnos državnih službenika o stavljanju državnih službenika na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske.

Članak 13.

Vlada Republike Hrvatske će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva kulture s odredbama ovoga Zakona.

Čelnici tijela državne uprave iz stavka 1. ovoga članka uskladit će pravilnike o unutarnjem redu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu uredbi iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 14.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 2. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/226

Zagreb, 13. prosinca 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.