Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu odjela za podršku žrtvama i svjedocima

NN 127/2019 (27.12.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu odjela za podršku žrtvama i svjedocima

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2569

Na temelju članka 29. stavka 2. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13, 33/15, 82/15 i 67/18), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU ODJELA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA

Članak 1.

U Pravilniku o radu odjela za podršku žrtvama i svjedocima (»Narodne novine«, broj 133/15) u članku 3. točki 3. riječ: »postavlja« zamjenjuje se riječima: »može postaviti«.

Članak 2.

U članku 7. riječ: »nadležnom« zamjenjuje se riječju: »nadležnim«.

Članak 3.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Opći poslovi podrške žrtvama, svjedocima i članovima njihovih obitelji obuhvaćaju:

– pružanje emocionalne podrške

– pružanje općih informacija o pravima žrtava i svjedoka te općih procesnih informacija o prethodnom, kaznenom i prekršajnom postupku, u skladu s odredbama posebnih propisa

– pružanje tehničkih i praktičnih informacija te pomoć u snalaženju u zgradi suda

– upućivanje na specijalizirane institucije ovisno o potrebama žrtava, svjedoka i osoba u njihovoj pratnji (članova obitelji, skrbnika)

– posredovanje u kontaktu sa službenicima suda

– pomoć u organizaciji dolaska na sud žrtvama i svjedocima u predmetima ratnih zločina

– na zahtjev tijela koja provode pojedinačnu procjenu žrtve dostavljanje potrebnih podataka kao i preporuka tijelima koja provode pojedinačnu procjenu žrtve prema pravilniku kojim se uređuje način provedbe pojedinačne procjene žrtve.«.

Članak 4.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»(1) Stručni i administrativni poslovi službenika Odjela za podršku su:

1. zaprimanje informacija o pozvanim žrtvama i svjedocima

2. dogovaranje pružanja podrške temeljem ostvarenog kontakta sa žrtvom ili svjedokom, kad je po nalogu suca, uputi državnog odvjetnika ili prema informacijama dostavljenim od strane drugih tijela ili organizacija civilnog društva potrebno osigurati podršku

3. organiziranje i pružanje emocionalne podrške te općih procesnih, tehničkih i praktičnih informacija, kao i kontaktiranje telefonskim putem svih žrtava i svjedoka ratnih zločina te ostalih žrtava i svjedoka po nalogu suca i po uputi državnog odvjetnika

4. pružanje podrške žrtvi ili svjedoku s invaliditetom po njihovom zahtjevu te kontaktiranje organizacija civilnog društva koje pružaju podršku osobama s invaliditetom, ovisno o specifičnim, individualnim potrebama same žrtve i svjedoka s invaliditetom

5. dogovaranje prijevoza žrtava i svjedoka u predmetima ratnih zločina, i ostalih žrtava u iznimnim situacijama, a po procjeni službenika za podršku

6. odgovaranje na upite u pisanom i usmenom obliku

7. vođenje evidencije pružene podrške i svih aktivnosti odjela redovitim popunjavanjem baze podataka na način da se podaci za protekli mjesec unose zaključno s petim danom tekućeg mjeseca

8. izrada tromjesečnih izvješća o radu

9. standardiziranje postupanja službenika za podršku

10. izrada pisanih materijala za edukacije volontera, te uputa i obrazaca za rad

11. pravovremeno i redovno održavanje sadržaja o aktivnostima i radu Odjela, objavljenih na internetskoj stanici suda

12. sudjelovanje u organiziranim oblicima stručnog usavršavanja (edukacije, supervizija, radionice, stručni i znanstveni skupovi, kongresi, konferencije, okrugli stolovi i slično)

13. suradnja s državnim odvjetništvima, policijom, tijelima državne uprave, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim ustanovama i organizacijama civilnog društva

14. predstavljanje rada Odjela, provođenje promidžbe sustava podrške te organiziranje i održavanje prezentacija u svrhu regrutacije volontera

15. zagovaranje i promoviranje prava žrtava i svjedoka, ukazivanjem na njihov položaj u sustavu te na mogućnosti i obaveze postupanja prema žrtvama

16. sudjelovanje u radnim skupinama za izradu propisa, akata i drugih dokumenata koji se odnose na prava žrtava i svjedoka

17. obavljanje drugih stručnih i administrativnih poslova po nalogu predsjednika suda.

(2) Poslovi službenika Odjela vezani uz odabir, edukaciju i organizaciju rada volontera su:

1. regrutacija, odabir, edukacija i koordinacija rada volontera

2. organiziranje i provođenje osnovne i tematskih edukacija (u suradnji s ministarstvom nadležnim za poslove pravosuđa i organizacijama civilnog društva te drugim organizacijama s kojima Odjel surađuje) sukladno zahtjevima poslova koje volonteri obavljaju

3. izrada uputa za rad i upoznavanje volontera s pravima i obvezama sukladno propisima o volonterstvu i ugovoru o volontiranju

4. pribavljanje pisane suglasnosti volontera u svrhu pribavljanja posebnog uvjerenja o podacima iz kaznene evidencije

5. pribavljanje posebnog uvjerenja o podacima iz kaznene evidencije za volontera

6. pribavljanje izjave o povjerljivosti/pisane suglasnosti o korištenju osobnih podataka volontera u svrhu rada i promocije Odjela te nagrađivanja volontera

7. komunikacija s volonterima vezano za utvrđivanje rasporeda dežurstava, izrada rasporeda dežurstava volontera, te evidencija volonterskih sati

8. redovni nadzor i podrška volonterima u njihovu radu analizom dnevnika rada i organiziranjem redovnih sastanaka i supervizije (u suradnji s ministarstvom nadležnim za poslove pravosuđa), kao i svakodnevnim nadgledanjem njihova rada

9. izdavanje pisane potvrde o volontiranju, na zahtjevu volontera izdavanje propisane potvrde o kompetencijama stečenim volontiranjem, te prema zaslugama volontera izdavanje preporuke

10. podnošenje godišnjeg izvješća nadležnom tijelu, sukladno propisima o volonterstvu

11. mjesečna dostava podataka ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa o volonterima i volonterskim satima

12. redovito popunjavanje baze podataka s podacima koji se odnose na odabir, edukaciju i organizaciju rada volontera uključujući detaljnu evidenciju volonterskih sati na način da se podaci za protekli mjesec unose zaključno s petim danom tekućeg mjeseca.«.

Članak 5.

U članku 13. stavku 2. riječ: »određuje« zamjenjuje se riječima: »može odrediti«.

Članak 6.

U članku 14. stavku 2. riječ: »Info« zamjenjuje se riječju: »info«.

Članak 7.

U članku 23.. riječ: »Info« zamjenjuje se riječju: »info«.

Članak 8.

U članku 26. stavku 1. podstavku 5. riječ: »završenu« zamjenjuje se riječju: »upisanu«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Volonter daje izjavu o povjerljivosti/pisanu suglasnosti o korištenju osobnih podataka volontera u svrhu rada i promocije Odjela kao i nagrađivanja volontera temeljem Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).«.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje se primjenjivati Obrazac 1. propisan Pravilnikom o radu odjela za podršku žrtvama i svjedocima (»Narodne novine«, broj 133/15) te se primjenjuje obrazac koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/143

Urbroj: 514-04-02-01-01/2-19-11

Zagreb, 4. prosinca 2019.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.

Obrazac 1.

TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ

Institucija:

ODJEL ZA PODRŠKU ŽRTVAMA
I SVJEDOCIMA

ŽUPANIJSKI SUD U ________________

Izvještaj za mjesece:Od:Do:
Izvješće sastavio/la:


UKUPAN BROJ RASPRAVA/ ISTRAŽNIH ROČIŠTA/ ISPITIVANJA:
Županijski sud u ____________________
Općinski sud u__________ – kazneni predmeti / Općinski kazneni sud u _______________
Općinski sud u ________ – prekršajni predmeti / Općinski prekršajni sud u ______________
ODO _____________________________
ŽDO _____________________________
Policija

UKUPAN BROJ ŽRTAVA/SVJEDOKA (djeca i odrasli, muškarci i žene, za sva tijela, uključujući i info pult i opće upite – bez sudskog poziva):

– Info pult

– Podrška za opće upite bez sudskog poziva

OD TOGA:

– žena:

muškaraca:

UKUPAN BROJ ŽRTVA/SVJEDOKA S INVALIDITETOM:

PRATNJA UKUPNO (za djecu i odrasle, za sva tijela):
Županijski sud u ____________________
Pratnja
Općinski sud u _______ – kazneni predmeti / Općinski kazneni sud u _______________
Pratnja
Općinski sud u _______ – prekršajni predmeti / Općinski prekršajni sud u ____________
Pratnja
ODO ____________________________
Pratnja
ŽDO ____________________________
Pratnja
Policija __________________________
Pratnja
UKUPAN BROJ S/Ž RATNIH ZLOČINA:
UKUPAN BROJ S/Ž RATNIH ZLOČINA ISPITANIH PUTEM VIDEO KONFERENCIJSKE VEZE:
UKUPAN BROJ DJECE SVJEDOKA (za sva tijela):
Pratnja (ukupno za sva tijela):
Podrška djeci – Županijski sud u _________________
Pratnja
Podrška djeci – Općinski sud u __________________ – kazneni predmeti / Općinski kazneni sud u ____________
Pratnja
Podrška djeci – Općinski sud u ______________ – prekršajni predmeti / Općinski prekršajni sud u ________________
Pratnja
DJECA U PRATNJI RODITELJA (djeca koja nisu svjedoci)
UKUPAN BROJ TELEFONSKIH POZIVA Ž/S (uključujući djecu i odrasle)
UKUPAN BROJ UPITA UPUĆEN ELEKTRONSKOM POŠTOM:
UKUPAN BROJ UPUĆENIH ZAHTJEVA ZA DOSTAVOM POTREBNIH PODATAKA VEZANO ZA POJEDINAČNU PROCJENU (UKUPAN BROJ ŽRTAVA U ZAHTJEVIMA)
Ukupan broj zahtjeva po kojima je postupljeno
Broj žrtava s kojima je obavljen razgovor
Broj žrtava s kojima nije bilo moguće obaviti razgovor

Tijela koja su uputila zahtjev:

1. policija

2. državno odvjetništvo (općinsko, županijsko – navesti koje)

3. sud (općinski, županijski – navesti koji)

UKUPAN BROJ VOLONTERA KOJI SU PRUŽILI PODRŠKU:
UKUPAN BROJ VOLONTERSKIH SATI:
UKUPAN BROJ SATI PRIPREME ZA VOLONTIRANJE:SAŽETAK AKTIVNOSTI ODJELA:

(provedene aktivnosti, kontakti s medijima, drugim ustanovama i nevladinim organizacijama, problemi, itd.)

ŽUPANIJSKI SUD U ___________

ODJEL ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA

TEL: ___________

e-mail: ______________________