Odluka o pojedinim oblicima zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja koji se ostvaruju na osnovi uputnice i rokovima važenja uputnice

NN 127/2019 (27.12.2019.), Odluka o pojedinim oblicima zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja koji se ostvaruju na osnovi uputnice i rokovima važenja uputnice

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

2576

Na osnovi članka 24. točke 13. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) i članka 39. stavka 2. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 49/14, 51/14 – ispravak, 11/15, 17/15, 123/16 – ispravak, 129/17.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 50. sjednici održanoj 18. prosinca 2019. godine donijelo je

ODLUKU

O POJEDINIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOGA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KOJI SE OSTVARUJU NA OSNOVI UPUTNICE I ROKOVIMA VAŽENJA UPUTNICE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se pojedini oblici zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja koje osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) mogu ostvariti na osnovi tiskanice uputnice čiji je oblik i sadržaj utvrđen općim aktom Zavoda o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja, obuhvat zdravstvene zaštite te rokovi važenja uputnice ovisno o pojedinom obliku tražene zdravstvene zaštite.

Oblici zdravstvene zaštite iz stavka 1. ovoga članka i rokovi važenja uputnica utvrđeni su u tablici koja je otisnuta uz ovu Odluku i čini njezin sastavi dio.

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o pojedinim oblicima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koje se ostvaruje na osnovi uputnice i rokovima važenja uputnice (»Narodne novine«, broj 51/14., 76/14., 17/15., 90/16.).

Članak 3.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 025-04/19-01/358

Urbroj: 338-01-01-19-01

Zagreb, 18. prosinca 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.

OBLICI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I ROKOVI VAŽENJA UPUTNICA

OznakaVrsta zdravstvene zaštiteOznakaObuhvat zdravstvene zaštiteRok u kojem se osigurana osoba dužna javiti
zdr. ust.
Rokovi za realizaciju u kalendarskim danimaTražena vrsta uslugeUključuje:Dodatno:Obveze bolničkog/
vanbolničkog doktora specijaliste:
Osnovom uputnice nije moguće:
AKonzilijarna zdravstvena zaštitaA1Konzilijarni pregled90 DANA180 OD DANA NARUDŽBEKonzilijarno mišljenje po učinjenoj obradi, postavljenoj dijagnozi i uvedenoj terapijiNužnu dijagnostiku u sklopu pregleda (Rtg, EKG, UZV, EEG, VP, VEP,Lab, spirometrija, itd) i jedan nužni terapijski postupak radi aplikacije jednokratne terapijePrijeoperativna obradaIzdati preporuku o daljnjim obradama, preporučiti ambulantno liječenje, liječenje u dnevnoj bolnici, hospitalizaciju! Izdati preporuku o uvođenju/izmjeni terapije koristivši generičko nazivlje medikamentozne terapije gdje god je moguće.Izdati internu uputnicu za daljnje obrade i kontrolne preglede; Naručiti i izdati preporuku o kontrolnim pregledima; Izdati mišljenje o radnoj sposobnosti osiguranika osim u slučaju izričitog traženja izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite
A2Kontrolni konzilijarni pregled90 DANA180 OD DANA NARUDŽBE
A3

Dijagnostička pretraga

(prva)

90 DANA365 OD DANA NARUDŽBEPostavljanje dijagnoze, preventivno djelovanje, praćenje kroničnih bolesnika ili prijeoperativna priprema (obrada).Kao dio cjeline priznaje se i uzimanje i slanje materijala na patologiju, citologiju i mikrobiologiju. (UZV+punkcija, EGDS+PHD i sl.)
A4Drugo mišljenje prema indikaciji izabranog doktora90 DANA180 OD DANA NARUDŽBEuključuje mišljenje o utvrđenoj dijagnozi ili preporučenoj terapiji ili dijagnostici

Dati mišljenje o postavljenoj dijagnozi, preporučenoj terapiji ili dijagnostici
A5Konzultacija (uputnica bez osigurane osobe)
30 DANAkonzultacija vezana uz otpusno pismo ili povijest bolesti

Dati odgovor na konkretan upit doktora primarne zdravstvene zaštite vezano uz povijest bolesti ili otpusno pismo u navedenom roku od 30 dana
A6Kontrolna
dijagnostička
pretraga
90 DANA365 OD DANA NARUDŽBEKontrolna stanja kod ranije utvrđene dijagnoze i praćenje kroničnih bolesnika. Kao dio cjeline priznaje se i uzimanje i slanje materijala na patologiju, citologiju i mikrobiologiju. (UZV+punkcija, EGDS+PHD i sl.)Izdati preporuku o daljnjim obradama, preporučiti ambulantno liječenje, liječenje u dnevnoj bolnici, hospitalizaciju! Izdati preporuku o uvođenju/izmjeni terapije koristivši generičko nazivlje medikamentozne terapije gdje god je moguće.Izdati internu uputnicu za daljnje obrade i kontrolne preglede; Naručiti i izdati preporuku o kontrolnim pregledima; Izdati mišljenje o radnoj sposobnosti osiguranika osim u slučaju izričitog traženja izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite
BBolničko liječenjeB1Bolničko liječenje90 DANA365 OD OTPUSTA IZ BOLNICEDijagnostika, liječenje i/ili rehabilitacija koja se ne može provesti ambulantnom suradnjom primarne i sekundarne/tercijarne razine zdravstvene zaštiteIzdati interne uputnice za daljnje dijagnostičke obrade tijekom 6 mjeseci nakon otpusta unutar ili izvan ustanove temeljem preporuke na otpusnom pismu;
Izdati internu uput­nicu za najviše 3 kontrolna pregleda (osim transplatiranih i osiguranih osoba na dijalizi/neogra­ničen broj kontrola) tijekom najviše 365 dana od otpusta – DUŽAN JE ODMAH NARUČITI OSIGURANU OSOBU.
Izdati preporuku o uvođenju terapije koristivši generičko nazivlje medikamentozne terapije gdje god je moguće.
Izdati mišljenje o radnoj sposobnosti osiguranika osim u slučaju izričitog traženja izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite
B2Ponavljajuće bolničko liječenje90 DANA365 DANABolnička liječenja koja se očekivano ponavljaju u pravilu unutar 30 dana od prethodnog otpusta iz bolnice (npr. bolničko liječenje radi kemoterapije), a ne mogu se provesti ambulantnim liječenjem.Naručiti osiguranu osobu na sljedeću očekivanu hospitalizaciju. Izdati interne uputnice za daljnje dijagnostičke obrade tijekom 6 mjeseci nakon zadnjeg otpusta unutar ili izvan ustanove temeljem preporuke na otpusnom pismu;
Izdati internu uputnicu za najviše 3 kontrolna pregleda (osim transplatiranih i osiguranih osoba na dijalizi / neograničen broj kontrola) tijekom najviše 365 dana od zadnjeg otpusta – DUŽAN JE ODMAH NARUČITI OSIGURANU OSOBU.
Izdati preporuku o uvođenju terapije koristivši generičko nazivlje medikamentozne terapije gdje god je moguće.
Izdati mišljenje o radnoj sposobnosti osiguranika osim u slučaju izričitog traženja izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite
CSpecijalistička zdravstvena zaštitaC1Pregled i cjelovita obrada u specijalističkoj zdravstvenoj zaštiti90 DANA365 OD REALIZACIJESva izvršenja kroz interne uputnice vezana uz uputnu radnu dijagnozu u sekundarnoj/ tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti tijekom najviše 365 kalendarskih dana od dana prve realizacije.Izdane interne uputnice za maksimalno 3 kontrole unutar 365 danaIzdati interne uputnice za daljnje dijagnostičke obrade vezane uz uputnu radnu dijagnozu unutar ili izvan ustanove;
Izdati interne uputnice za kontrolne preglede (osim za kronične nezarazne bolesti: dijabetes, hipertenzija, KOPB i astma STARIJIMA OD 18 GODINA prema šiframa MKB : od E11 do E11.91, od E12 do E12.91, od E13 do E13.91, od E14 do E14.91, I10, od I11 do I11.91, od I12 do I12.91, od I13 do I13.9, od I15 do I15.9, od J44 do J44.9, od J45 do J45.98) – DUŽAN JE ODMAH NARUČITI OSIGURANU OSOBU.
Izdati preporuku o uvođenju terapije koristivši generičko nazivlje medikamentozne terapije gdje god je moguće.
Izdati mišljenje o radnoj sposobnosti osiguranika osim u slučaju izričitog traženja izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite
C2Pregled i obrada kroz Objedinjeni hitni bolnički prijam (OHBP);24 SATA24 SATA +7DANASva izvršenja u sekundarnoj/tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti tijekom 24 sata od trenutka prve realizacije. Napomena: Ne postoji razlika u postupanju s osiguranom osobom ukoliko je zaprimljena u hitni prijem bez uputnice!Izdane interne uputnice prilikom pregleda vežu se na ovu uputnicu najviše 7 dana od dana prve realizacije
Hitne specijalističke ambulante u bolničkim ustanovama bez organiziranog OHBP
C3Prijeoperativna obrada za nepokretne i/ili teško pokretne osigurane osobe90 DANA365 OD REALIZACIJECjelovita prijeoperativna obrada nepokretnih i/ili teško pokretnih osiguranih osoba po mogućnosti, kroz jednodnevnu obradu
DAmbulantno liječenjeD1Ambulantno liječenje90 DANA365 OD REALIZACIJEMala kirurgija, višednevno ili ponavljajuće liječenje prema unaprijed određenoj proceduri u pravilu u trajanju kraćem od 6 sati, te aplikacija ponavljajuće terapije kroz duže razdoblje)Najviše 365 kalendarskih dana od dana prve realizacije (izvršenog postupka)Nakon izvršenog pregleda odrediti sadržaj ambulantnog liječenja. Za sve dijagnostičke procedure koje indicira a sastavni su dio liječenja vezan uz uputnu dijagnozu, kao i za sve kontrolne preglede tijekom ambulantnog liječenja, dužan je izdati interne uputnice. Nakon završnog kontrolnog pregleda zaključuje ambulantno liječenje a daljnju skrb preuzima izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite . U završnom nalazu bolnički liječnik izdaje izvješće o provedenom liječenju te preporuku o daljnjem algoritmu kontrola a kod uvođenja terapije koristi se generičkim nazivljem ljekova gdje god je to moguće.
Hospitalizacijom prekinuto liječenje onkoloških, transplantiranih i dijaliziranih bolesnika temeljem uputnice D1 i D2 nastavlja se na uputnicu kojom je započeto liječenje. Liječenje u dnevnoj bolnici podrazumjeva potpunu skrb o osiguranoj osobi do završetka liječenja.
Izdati mišljenje o radnoj sposobnosti osiguranika osim u slučaju izričitog traženja izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite ;
Izdati interne uputnice za daljnje obrade (nakon završenog ambulantnog liječenja);
Izdati interne uputnice za kontrolne preglede (nakon završenog ambulantnog liječenja)
Primjeri: uklanjanje patoloških kožnih promjena, fizikalna terapija, mjesečna aplikacija lijekova s bolničke liste, upale rožnice, fototerapija i sl.
D2Dnevna bolnica90 DANA365 OD REALIZACIJE
(PSIH. D.B.
90)
Jednodnevna kirurgija, liječenje kojem može prethoditi ili iz kojeg može proizići dijagnostika, a koje je u pravilu u trajanju dužem od 6 i kraćem od 24 sata)Uputnica - najviše 365 kalendarskih dana od dana prve realizacije. Psihijatrijska dnevna bolnica - uputnica najviše 90 kalendarskih dana.
Primjeri: hemodijaliza, kemoterapija, psihijatrijska dnevna bolnica, operacija katarakte, operacije hernije, operacija proširenih vena, karpalnog tunela, liječenje krvnim pripravcima, i sl.