Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja podrijetla električne energije

NN 127/2019 (27.12.2019.), Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja podrijetla električne energije

Hrvatska energetska regulatorna agencija

2578

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 36. stavka 2. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. prosinca 2019. donijela

IZMJENE I DOPUNE

METODOLOGIJE UTVRĐIVANJA PODRIJETLA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 1.

U Metodologiji utvrđivanja podrijetla električne energije (»Narodne novine«, broj 133/14) u članku 3. stavku 1. iza riječi: »Zakonom o tržištu električne energije« dodaje se zarez i riječi: »Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji«.

U stavku 2. točka 1. briše se.

Dosadašnje točke 2. do 18. postaju točke 1. do 17.

U dosadašnjoj točki 6. koja postaje točka 5. iza riječi: »povučeno s korisničkog računa« brišu se zarez i riječi: »odnosno korisničkog računa povlaštenog proizvođača«.

Dosadašnja točka 15., koja postaje točka 14., mijenja se i glasi:

»14. sustav poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (u daljnjem tekstu: sustav poticanja) – poticanje izgradnje postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracijskih postrojenja kroz višegodišnji regulirani otkup proizvedene električne energije po zajamčenim cijenama, zajedno s precizno definiranim načinom otkupa proizvedene električne energije u postrojenjima za koja je proizvođač električne energije stekao status povlaštenog proizvođača i raspodjele električne energije opskrbljivačima, a koji su uređeni zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, tarifnim sustavom za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije te uredbom o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija,«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. podstavku 2. iza riječi: »a koju su« dodaju se riječi: »u propisanom udjelu«.

U stavku 2. riječi: »električnu energiju proizvedenu« zamjenjuju se riječima: »udio električne energije proizvedene«.

U stavku 3. iza riječi: »kogeneracije« dodaju se riječi: »ili ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom prema uredbi o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija«.

Iza stavka 5. dodaju se novi stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka operator tržišta izdaje jamstva podrijetla za električnu energiju iz sustava poticanja koju prodaje na tržištu električne energije.

(7) Električna energija iz stavka 6. ovoga članka smatra se po podrijetlu električnom energijom nabavljenom na tržištu odnosno ne uključuje i prateća jamstva podrijetla električne energije koja operator tržišta zasebno prodaje.«

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 8.

Članak 3.

U članku 9. podstavku 1. iza riječi: »potiče« dodaju se riječi: »koja je nabavljena po reguliranoj otkupnoj cijeni«.

U podstavku 2. iza riječi: »potiče« dodaju se riječi: »koja je nabavljena po reguliranoj otkupnoj cijeni«.

Članak 4.

U članku 12. stavku 2. podstavku 2. iza riječi: »operatora tržišta« dodaju se riječi: »po reguliranoj otkupnoj cijeni«.

Članak 5.

U članku 13. iza riječi: »proizvedenoj u sustavu poticanja« dodaju se riječi: »koju su opskrbljivači otkupili od operatora tržišta po reguliranoj otkupnoj cijeni«.

Članak 6.

U članku 16. stavku 5. iza riječi: »poticanja« dodaju se riječi: »koju su opskrbljivači otkupili od operatora tržišta po reguliranoj otkupnoj cijeni«.

U stavku 9. iza riječi: »poticanja« dodaju se riječi: »koju su opskrbljivači otkupili od operatora tržišta po reguliranoj otkupnoj cijeni«.

Članak 7.

U članku 20. stavku 1. podstavku 1. iza riječi: »poticanja« dodaju se riječi: »po reguliranoj otkupnoj cijeni«.

U stavku 2. iza riječi: »preuzeo iz sustava poticanja« dodaju se riječi: »po reguliranoj otkupnoj cijeni«.

Članak 8.

U članku 21. stavku 1. podstavku 1. iza riječi: »poticanja« dodaju se riječi: »po reguliranoj otkupnoj cijeni«.

U stavku 2. podstavku 1. iza riječi: »poticanja« dodaju se riječi: »po reguliranoj otkupnoj cijeni«.

U stavku 3. iza riječi: »poticanja« dodaju se riječi: »po reguliranoj otkupnoj cijeni«.

Članak 9.

U članku 27. stavku 1. podstavku 1. iza riječi: »poticanja« dodaju se riječi: »po reguliranoj otkupnoj cijeni«.

Članak 10.

Ove Izmjene i dopune Metodologije stupaju na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 310-03/19-18/1

Urbroj: 371-03-19-12

Zagreb, 23. prosinca 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.