Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva uprave

NN 128/2019 (30.12.2019.), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva uprave

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2589

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. prosinca 2019. godine donijela

UREDBU

O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA UPRAVE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se unutarnje ustrojstvo Ministarstva uprave (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica i njihov djelokrug, način upravljanja i okvirni broj državnih službenika i namještenika u pojedinim ustrojstvenim jedinicama, način planiranja poslova, radno i uredovno vrijeme, kao i druga pitanja koja su od osobite važnosti za rad Ministarstva.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 2.

U sastavu Ministarstva ustrojavaju se

1. Kabinet ministra

2. Glavno tajništvo

3. Uprava za službenički sustav

4. Uprava za e-Hrvatsku

5. Uprava za politički sustav i organizaciju uprave

6. Samostalni sektor za razvoj javne uprave i EU projekte

7. Samostalni sektor za građanska stanja i modernizaciju upravnog postupanja

8. Samostalni sektor za upravnu inspekciju

9. Samostalni odjel za unutarnju reviziju.

1. KABINET MINISTRA

Članak 3.

Kabinet ministra je posebna unutarnja ustrojstvena jedinica Ministarstva koja obavlja poslove stručne i administrativne podrške za ministra i državne tajnike u cilju omogućavanja nesmetanog i uspješnog obavljanja njihovih službenih zadataka i protokolarnih poslova, odnosno u cilju realizacije programa aktivnosti ministra i državnih tajnika; obavlja poslove koji se odnose na protokol i odnose s javnošću, ostvarivanje prava na pristup informacijama, zaprimanje predstavki i pritužbi iz djelokruga Ministarstva; obavlja poslove u vezi s osiguranjem pravodobne dostave materijala za Vladu Republike Hrvatske i Hrvatski sabor; koordinira poslove međunarodne suradnje; priprema nastupe ministra i državnih tajnika u sredstvima javnog informiranja te u tome usko surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; obavlja poslove koji se odnose na komunikaciju i prezentaciju aktivnosti Ministarstva; izrađuje mišljenja na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga propisa i drugih akata iz djelokruga Ministarstva u suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; sudjeluje u izradi strateškog plana Ministarstva; koordinira provedbu politika i odluka po pitanjima iz djelokruga pojedinih uprava i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva te koordinira poslove koji obuhvaćaju djelokrug više unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva.

Kabinet ministra obavlja poslove pribavljanja dokumentacije i materijala od drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva za potrebe ministra i državnih tajnika, te inicira obavljanje poslove koji se odnose na jačanje horizontalne koordinacije unutar Ministarstva; obavlja poslove iz područja procjene učinaka propisa sukladno posebnom zakonu; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina, povjerenstava i drugih savjetodavnih radnih tijela; obavlja te organizira i koordinira postupke savjetovanja javnošću u postupku donošenja zakona te drugih propisa i akata; zaprima upite, predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba te postupa po istima; obavlja i druge stručne i administrativne poslove za potrebe ministra i državnih tajnika, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

2. GLAVNO TAJNIŠTVO

Članak 4.

Glavno tajništvo je posebna ustrojstvena jedinica Ministarstva koja obavlja pravne, organizacijske, financijsko-planske i računovodstvene poslove, poslove planiranja, razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima te opće, pomoćne i tehničke poslove većeg opsega za potrebe Ministarstva i Odbora za državnu službu; koordinira poslove izrade strateškog i godišnjeg plana te izrade izvješća o radu Ministarstva i drugih izvješća po nalogu ministra; usklađuje rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva; izrađuje prijedlog financijskog plana za tekuću godinu u skladu s uputama ministra, prati njegovo ostvarivanje i obavlja nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava za potrebe razdjela Ministarstva; obavlja računovodstvene poslove, poslove koordinacije uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrole u Ministarstvu; obavlja poslove vezane za ljudske potencijale Ministarstva, Odbora za državnu službu; koordinira predlaganje planova prijma, osposobljavanja i stručnog usavršavanja državnih službenika Ministarstva; nabavlja robu, radove i usluge; obavlja poslove uredskog poslovanja; obavlja opće, tehničke i druge pomoćne poslove; skrbi o urednom i pravilnom održavanju i korištenju imovine, sredstava za rad, opremanju prostora Ministarstva, voznom parku, korištenju i održavanju automobila; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Glavnom tajništvu, ustrojavaju se:

2.1. Sektor za financijsko upravljanje i nabavu

2.2. Sektor za ljudske potencijale, opće poslove i informiranje.

2.1. Sektor za financijsko upravljanje i nabavu

Članak 5.

Sektor za financijsko upravljanje i nabavu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu prijedloga državnog proračuna; obavlja poslove u vezi izvršavanja državnog proračuna te sastavlja, analizira i podnosi izvješća o trošenju proračunskih sredstava, unosi zahtjeve za isplatu proračunskih sredstava u sustav državne riznice; obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja računovodstva, izrađuje propisana financijska, statistička i ostala izvješća, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na plan nabave i investicije, financijske poslove vezane uz projekte i programe strane pomoći; surađuje s drugim tijelima državne uprave nadležnima za financije i reviziju; izrađuje procjenu fiskalnog učinka na zakone, uredbe, odluke, ugovore, akte planiranja (projekti, planovi, programi, strategije, politike i dr.); provodi postupke javne nabave roba, radova i usluga za potrebe Ministarstva; daje stručna mišljenja u okviru svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; upravlja funkcionalnostima centralnog obračuna plaća (u daljnjem tekstu: COP); usko surađuje s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za upravljanje funkcionalnostima u području Registra zaposlenih u javnom sektoru te Financijskom agencijom; izrađuje različite analiza na temelju podataka COP-a, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za financijsko upravljanje i nabavu, ustrojavaju se:

2.1.1. Služba za financijsko upravljanje

2.1.2. Služba za javnu nabavu.

2.1.1. Služba za financijsko upravljanje

Članak 6.

Služba za financijsko upravljanje obavlja stručne poslove koji se odnose na izradu prijedloga financijskog plana za Ministarstvo i razdjela Ministarstva kao dijela državnog proračuna, obavlja poslove koji se odnose na izradu mjesečnih financijskih planova; priprema i izrađuje izmjene i dopune te preraspodjelu sredstava financijskog plana razdjela Ministarstva; obavlja poslove koordinacije razvoja financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola; obavlja poslove područne riznice, vodi zakonom propisane poslovne knjige, kontrolira knjigovodstvenu dokumentaciju, obavlja kontiranje i knjiženje poslovnih događaja; priprema podatke za obračune plaća i ostalih primanja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, obavlja obračun i isplatu dohotka od obavljanja intelektualnih i ostalih usluga i autorskih honorara, izrađuje i nadležnim institucijama dostavlja propisana izvješća o isplatama; sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti Ministarstva; obavlja poslove knjigovodstvenog praćenja sredstava na osnovi posebnih propisa i pomoći Europske unije (u daljnjem tekstu: EU); upravljanje funkcionalnostima COP-a; usko surađuje s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za upravljanje funkcionalnostima u području Registra zaposlenih u javnom sektoru te Financijskom agencijom; izrada različitih analiza na temelju podataka COP-a; izrađuje stručna mišljenja u okviru svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za financijsko upravljanje, ustrojavaju se:

2.1.1.1. Odjel za plansko-analitičke poslove, riznicu i centralni obračun plaća

2.1.1.2. Odjel računovodstvenih poslova.

2.1.1.1. Odjel za plansko-analitičke poslove, riznicu i centralni obračun plaća

Članak 7.

Odjel za plansko-analitičke poslove, riznicu i centralni obračun plaća obavlja poslove koji se odnose na izradu planskih dokumenata Ministarstva te njihovu implementaciju, prati i analizira stanje, izrađuje smjernice i upute, koordinira izradu godišnjih planova Ministarstva i izvješća o radu, izrađuje i objedinjuje godišnja i polugodišnja izvješća, planira i prati osposobljavanje djelatnika koji su uključeni u izradu godišnjih izvješća i planova, te izrađuje stručne podloge (izvješća, analize, elaborate, studije i dr.) u okviru svoga djelokruga, obavlja poslove koordinacije razvoja financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola, što uključuje izradu prijedloga internih akata te izradu internih uputa za potrebe primjene i razvoja sustava unutarnjih kontrola; pružanje savjeta i potpore rukovoditeljima u oblikovanju i razvoju sustava unutarnjih kontrola; koordinaciju provođenja samoprocjene sustava unutarnjih kontrola putem Izjave o fiskalnoj odgovornosti; obavlja poslove ažuriranja dokumentacije vezane uz knjigu poslovnih procesa i registar rizika; te izrađuje procjenu fiskalnog učinka na zakone, uredbe, odluke, ugovore, akte planiranja (projekti, planovi, programi, strategije, politike i dr.); izrađuje različite analize na temelju podataka COP-a; obavlja poslove obračuna plaća i naknada zaposlenima; vodi blagajničko poslovanje; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Odjelu za plansko-analitičke poslove, riznicu i centralni obračun plaća, ustrojava se:

2.1.1.1.1. Pododsjek za riznicu i obračun plaća.

2.1.1.1.1. Pododsjek za riznicu i obračun plaća

Članak 8.

Pododsjek za riznicu i obračun plaća sudjeluje u pripremi i izradi financijskih planova na razini razdjela; predlaže preraspodjele proračunskih sredstava tijekom proračunske godine; analizira ostvarenje financijskih planova i sastavlja potrebna izvješća; kontrolira izvršenje državnog proračuna u odnosu na planirana sredstva; prikuplja i obavlja korekcije mjesečnih zahtjeva korisnika u okviru razdjela za zaposlene, materijalne i kapitalne izdatke; kontrolira ispravnost dostavljenih zahtjeva za plaćanjem izdataka s odobrenim sredstvima i usklađuje ih s Financijskom agencijom; unosi rezervacije, izrađuje zahtjeve za plaćanje, naloge za preknjiženja u sustavu riznice te surađuje s Ministarstvom financija u vezi s radom sustava riznice. Pododsjek obavlja obračun plaća i ostalih primanja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, obračun i isplatu dohotka od intelektualnih i ostalih usluga, izrađuje i dostavlja nadležnim institucijama propisana izvješća o isplatama svih vrsta dohotka te obveznih doprinosa, poreza i prireza, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

2.1.1.2. Odjel računovodstvenih poslova

Članak 9.

Odjel računovodstvenih poslova obavlja poslove organiziranja, koordiniranja i praćenja izvršenja svih financijskih i računovodstvenih poslova na razini razdjela, provodi postupak kontrole financijskog poslovanja korisnika razdjela Ministarstva kroz izradu konsolidiranih financijskih izvješća za određena izvještajna razdoblja, izvršava plaćanja za odobrene tekuće i kapitalne izdatke po pozicijama državnog proračuna; kontira, knjiži i knjigovodstveno prati izvršenje primitaka i izdataka po pozicijama državnog proračuna; priprema i izrađuje kvartalne obračune, završni račun, konsolidira financijska izvješća; sudjeluje u godišnjem popisu imovine, obveza i potraživanja te vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara i uredskog materijala, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Odjelu računovodstvenih poslova, ustrojava se:

2.1.1.2.1. Pododsjek za računovodstvo.

2.1.1.2.1. Pododsjek za računovodstvo

Članak 10.

Pododsjek za računovodstvo obavlja poslove organiziranja, koordiniranja i praćenja izvršenja svih financijskih i računovodstvenih poslova, vrši formalnu i računsku kontrolu knjigovodstvene dokumentacije, obavlja kontiranje i knjiženje poslovnih događaja u analitičkim evidencijama i glavnoj knjizi te izrađuje godišnja, polugodišnja, tromjesečna i mjesečna statistička izvješća; obavlja i brine se o rokovima plaćanja svih obveza; vodi sve potrebne knjigovodstvene evidencije i statistike iz financijskog i materijalnog poslovanja; sudjeluje u godišnjem popisu imovine; izrađuje preglede po vrstama rashoda; obavlja devizno poslovanje za potrebe Ministarstva; obavlja poslove vezane za uplatu i isplatu preko kunske i devizne blagajne, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

2.1.2. Služba za javnu nabavu

Članak 11.

Služba za javnu nabavu u suradnji s ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama priprema prijedlog godišnjeg plana nabave; provodi postupke javne nabave roba, radova i usluga za potrebe Ministarstva; prati odvijanje postupaka nabave sukladno planu nabave i sredstvima osiguranim planom proračuna Ministarstva u pogledu zadanih okvira visine i namjene sredstava; priprema i izrađuje ugovore iz područja nabave, vodi evidencije o postupcima nabave i evidencije zaključenih ugovora; obavlja poslove službenog prijevoza; obavlja poslove prijema i raspodjele opreme i materijala te podnosi zakonom i uredbama propisana izvješća; izrađuje stručna mišljenja u okviru svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.2. Sektor za ljudske potencijale, opće poslove i informiranje

Članak 12.

Sektor za ljudske potencijale, opće poslove i informiranje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na statusna i radno-pravna pitanja službenika i namještenika Ministarstva; u suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama obavlja poslove planiranja, upravljanja i razvoja ljudskih potencijala Ministarstva te Odbora za državnu službu, koordinira poslove izbora kandidata u postupcima javnih natječaja i internih oglasa, sudjeluje u izradi, donošenju i provedbi programa razvoja, upravljanja i stručnog usavršavanja; prati statusna stanja dužnosnika, državnih službenika i namještenika; obavlja poslove u vezi napredovanja, promicanja i premještaja državnih službenika i namještenika; obavlja poslove uredskog poslovanja za Ministarstvo; obavlja poslove u vezi zaštite na radu i zaštite od požara sukladno posebnim propisima, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz oblikovanje, sadržajno uređenje i održavanje mrežnih stranica Ministarstva u suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva te prema procjeni i potrebama priprema i objavljuje informacije za objavu na mrežnim stranicama Ministarstva; grafički i tekstualno uređuje materijale za internetsku objavu; sudjeluje u pripremi posebnih sadržaja i oblikovanju audio-vizualnih materijala za objavu na mrežnim stranicama Ministarstva i društvenim mrežama; obavlja poslove vezane uz vođenje analitike pristupa stranicama i sadržajima te analizira i vodi evidencije o posjećivanju mrežnih stranica Ministarstva; sudjeluje u izradi Središnjeg državnog portala Vlade Republike Hrvatske u dijelu koji se odnosi na djelokrug Ministarstva; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za ljudske potencijale, opće poslove i informiranje, ustrojavaju se:

2.2.1. Služba za ljudske potencijale i uredsko poslovanje

2.2.2. Služba za opće i pomoćno-tehničke poslove

2.2.3. Služba za informiranje.

2.2.1. Služba za ljudske potencijale i uredsko poslovanje

Članak 13.

Služba za ljudske potencijale i uredsko poslovanje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na statusna i radno-pravna pitanja službenika i namještenika Ministarstva; u suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama obavlja poslove planiranja, upravljanja i razvoja ljudskih potencijala Ministarstva i Odbora za državnu službu, kao i unosa podataka u Registar zaposlenih u javnom sektoru; vodi osobne očevidnike državnih službenika i namještenika Ministarstva te Odbora za državnu službu; koordinira poslove izbora kandidata u postupcima javnih natječaja i internih oglasa, pripremu prijedloga rješenja o prijmu i rasporedu službenika i namještenika u skladu s propisima te pripremu ostalih rješenja iz područja službeničkih i radno-pravnih odnosa; sudjeluje u izradi, donošenju i provedbi programa razvoja, upravljanja i stručnog usavršavanja; prati statusna stanja dužnosnika, državnih službenika i namještenika; obavlja poslove u vezi napredovanja, promicanja i premještaja državnih službenika i namještenika, te obavlja poslove u vezi zaštite na radu sukladno posebnim propisima.

Služba obavlja poslove uredskog poslovanja za Ministarstvo, a osobito poslove primanja i pregleda pismena i drugih dokumenata, njihovog razvrstavanja i raspoređivanja, upisivanja u odgovarajuće upisnike uredskog poslovanja; dostave pismena i predmeta u rad te otpremanja akata i drugih dokumenata; obavlja poslove arhiviranja arhivskog gradiva; evidentiranja predmeta i akata u odgovarajuće arhivske upisnike te poslove čuvanja, zaštite i izlučivanja arhivskog gradiva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.2.2. Služba za opće i pomoćno-tehničke poslove

Članak 14.

Služba za opće i pomoćno-tehničke poslove obavlja poslove koji se odnose na pravilno korištenje imovine i sredstava za rad te o tome vodi odgovarajuće evidencije; obavlja stručne poslove prevođenja, obavlja poslove u vezi korištenja i održavanja vozila, organizira prijevoz dužnosnika i službenika Ministarstva, obavlja poslove vezane uz rad čajne kuhinje, organizira poslove zaštite i obavlja poslove tekućeg održavanja zgrade, kotlovnice, instalacija, i uređaja; obavlja poslove dostave, čišćenja i održavanja radnih prostorija i okoliša te poslove zaštite od požara, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.2.3. Služba za informiranje

Članak 15.

Služba za informiranje obavlja stručne poslove vezane za planiranje, usmjeravanje, praćenje i provedbu strategije informiranja i odnosa s javnošću Ministarstva; obavlja poslove vezane za planiranje i provedbu komunikacije s medijima, komunikacije u odnosima s građanima, interne komunikacije i komunikacije s drugim tijelima državne uprave; obavlja poslove vezane za planiranje i provedbu medijskog, promidžbenog i vizualnog prezentiranja aktivnosti i poslova iz djelokruga Ministarstva; obavlja protokolarne poslove.

Služba obavlja poslove medijske prezentacije Ministarstva; priprema i objavljuje priopćenja za javnost, priprema materijale za javne nastupe ministra, drugih dužnosnika i službenika Ministarstva; obavlja poslove u vezi organiziranja konferencija i brifinga za medije, organizira i koordinira informiranje za dužnosnike, službenike i namještenike Ministarstva; izrađuje publikacije i druge informativne materijale Ministarstva; rješava o zahtjevima za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija; vodi očevidnik zaprimljenih zahtjeva te radi periodična i godišnja izvješća; zaprima pitanja građana, priprema odgovore, odgovara na upite i vodi evidencije o provedenoj komunikaciji s javnošću, te obavlja poslove analiziranja i vođenja evidencije o izvještavanju medija o radu Ministarstva.

Obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz oblikovanje, sadržajno uređenje i održavanje mrežnih stranica Ministarstva u suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva te prema procjeni i potrebama priprema i objavljuje informacije za objavu na mrežnim stranicama Ministarstva; grafički i tekstualno uređuje materijale za internetsku objavu; sudjeluje u pripremi posebnih sadržaja i oblikovanju audio-vizualnih materijala za objavu na mrežnim stranicama Ministarstva i društvenim mrežama; obavlja poslove vezane uz vođenje analitike pristupa stranicama i sadržajima te analizira i vodi evidencije o posjećivanju mrežnih stranica Ministarstva; sudjeluje u izradi Središnjeg državnog portala Vlade Republike Hrvatske u dijelu koji se odnosi na djelokrug Ministarstva; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3. UPRAVA ZA SLUŽBENIČKI SUSTAV

Članak 16.

Uprava za službenički sustav obavlja poslove koji se odnose na pravna pitanja službeničkog sustava, sustav plaća državnih službenika i namještenika te službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, suradnju i kolektivno pregovaranje sa sindikatima državnih službenika i namještenika, upravljanje i razvoj ljudskih potencijala u državnoj službi; upravljanje funkcionalnostima Registra zaposlenih u javnom sektoru i funkcionalnostima COP-a; obavljanje poslova provedbe upravnog nadzora nad primjenom propisa u području službeničkih odnosa, izradu strateških dokumenata, praćenje stanja te predlaganje mjera i planova za unaprjeđenje službeničkog sustava.

Uprava surađuje s domaćim i međunarodnim institucijama koje kreiraju politike, provode izobrazbu te jačaju suradnju u području službeničkog sustava; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na primjenu etičkih načela i jačanje integriteta u državnoj službi te promicanje i unaprjeđenje sustava vrijednosti u državnoj službi; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na razvoj državnoga ispita, odobravanje polaganja i organizaciju državnoga ispita; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za službenički sustav, ustrojavaju se:

3.1. Sektor za službeničke odnose

3.2. Sektor za državni ispit, etiku i stručno osposobljavanje i usavršavanje.

3.1. Sektor za službeničke odnose

Članak 17.

Sektor za službeničke odnose obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na pravna pitanja službeničkog sustava, sustav plaća državnih službenika i namještenika te službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi; suradnju i kolektivno pregovaranje sa sindikatima državnih službenika i namještenika; praćenje stanja i predlaganje mjera za unaprjeđenje službeničkog sustava, izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz područja službeničkih odnosa te davanje stručnih mišljenja i objašnjenja o pitanjima njihove provedbe; davanje stručnih mišljenja u okviru svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata; davanje prethodne suglasnosti na pravilnike o unutarnjem redu tijela državne uprave i ureda i stručnih službi Vlade Republike Hrvatske; obavlja poslove provedbe upravnog nadzora nad primjenom propisa u području službeničkih odnosa i provedbu nadzora nad općim aktima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u području službeničkih odnosa; u suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva izrađuje prijedloge strateških dokumenata te nacionalnih programa u dijelu koji se odnosi na reformu službeničkog i platnog sustava u državnoj službi i lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na upravljanje ljudskim potencijalima u državnoj službi te upravlja funkcionalnostima Registra zaposlenih u javnom sektoru i funkcionalnostima COP-a u suradnji s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za COP te Financijskom agencijom; pripremu izvješća za potrebe analize učinaka kolektivnog ugovora, izradu strateških i planskih dokumenata te propisa kojima se uređuju plaće i materijalna prava zaposlenih u državnoj službi i javnim službama; izrađuje strateške dokumente; prati stanje te predlaže mjere i planove za unapređenje službeničkog sustava; surađuje s domaćim i međunarodnim institucijama u području službeničkog sustava; obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe Službeničkog suda u Zagrebu, Višeg službeničkog suda i Zajedničke komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike; priprema dokumentaciju i strateške dokumente za korištenje fondova EU; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za službeničke odnose, ustrojavaju se:

3.1.1. Služba za službeničko zakonodavstvo

3.1.2. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima u državnoj službi.

3.1.1. Služba za službeničko zakonodavstvo

Članak 18.

Služba za službeničko zakonodavstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na pravna pitanja službeničkog sustava, sustav plaća državnih službenika i namještenika te službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi; suradnju i kolektivno pregovaranje sa sindikatima državnih službenika i namještenika; praćenje stanja i predlaganje mjera za unaprjeđenje službeničkog sustava; izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz područja službeničkih odnosa te davanje stručnih mišljenja i objašnjenja o pitanjima njihove provedbe, davanje stručnih mišljenja u okviru svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata; davanje prethodne suglasnosti na pravilnike o unutarnjem redu tijela državne uprave i ureda i stručnih službi Vlade Republike Hrvatske; obavlja poslove upravnog nadzora nad primjenom propisa u području službeničkih odnosa i poslove nadzora nad općim aktima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u području službeničkih odnosa, obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe Službeničkog suda, Višeg službeničkog suda i Zajedničke komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.1.2. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima u državnoj službi

Članak 19.

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima u državnoj službi obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: upravljanje ljudskim potencijalima u državnoj službi, upravljanje funkcionalnostima Registra zaposlenih u javnom sektoru u području upravljanja i razvoja ljudskih potencijala te COP-a; suradnju s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za upravljanje funkcionalnostima u području COP-a te Financijskom agencijom; pripremu izvješća za potrebe analize učinaka kolektivnog ugovora, izradu strateških i planskih dokumenata te propisa kojima se uređuju plaće i materijalna prava zaposlenih u državnoj službi i javnim službama; analitičke poslove i izradu izvješća o broju i strukturi zaposlenih u državnoj službi te prati i analizira podatke iz Registra zaposlenih u javnom sektoru; izradu planova prijma u državnu službu; pružanje stručne pomoći državnim tijelima u provedbi postupka prijma u državnu službu, postupka ocjenjivanja državnih službenika i namještenika, te drugim postupanjima iz područja upravljanja ljudskim potencijalima; na mrežnoj stranici Ministarstva objavljuje javne natječaje za prijam u državnu službu i interne oglase u državnoj službi, pozive za testiranje te izradu rješenja o prijmu u državnu službu; obavlja poslove nadzora nad raspisivanjem i provedbom javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi; obavlja poslove koji se odnose na davanje prethodne suglasnosti na planove prijma za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima i pripremu za objavu planova na mrežnoj stranici; pruža stručnu pomoć državnim tijelima i korisnicima te upravlja pristupom web-aplikaciji (CIRCA) u dijelu aplikacije za povećanje mobilnosti u državnoj upravi te u dijelu aplikacije koji sadrži podatke o službenicima na raspolaganju Vladi Republike Hrvatske; obavlja poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja u okviru svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata; poslove izrade kompetencijskog okvira u državnoj službi; prati stanje i predlaže mjere za unaprjeđenje sustava upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi; izrađuje nacrte strateških dokumenata vezanih za upravljanje ljudskim potencijalima i sudjeluje u njihovoj provedbi; pruža stručnu i tehničku potporu provedbi domaćih i međunarodnih istraživanja u državnim tijelima u sklopu različitih projekata u području službeničkog sustava te suradnja s drugim domaćim i međunarodnim institucijama koje kreiraju politike ili jačaju suradnju u području službeničkog sustava; obavlja i druge poslove koji se odnose na upravljanje ljudskim potencijalima u državnoj službi; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.2. Sektor za državni ispit, etiku i stručno osposobljavanje i usavršavanje

Članak 20.

Sektor za državni ispit, etiku i stručno osposobljavanje i usavršavanje obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na razvoj državnoga ispita te osiguravanje kvalitete u razvoju i provedbi državnoga ispita, odobravanje polaganja državnog ispita te organizaciju polaganja državnih ispita; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na organizaciju i provedbu stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika; izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz područja etike i razvoja ljudskih potencijala te davanja stručnih mišljenja i objašnjenja o pitanjima njihove provedbe; izrađuje stručna mišljenja u okviru svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata; surađuje u provedbi aktivnosti Državne škole za javnu upravu te drugih domaćih i međunarodnih institucija koje provode izobrazbu državnih službenika; obavlja upravne i stručne poslove vezane uz službeničku etiku i jačanje integriteta u državnoj službi te promicanje i unaprjeđenje sustava vrijednosti u državnoj službi; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na razvoj ljudskih potencijala u državnoj službi te provodi analize i procjene potreba za izobrazbom u državnoj službi i sudjeluje u pripremi plana izobrazbe državnih službenika; obavlja poslove vezane za odobravanje programa studijskog dopusta za osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika, izrađuje nacrte strateških dokumenata vezanih uz razvoj ljudskih potencijala i sudjeluje u njihovoj provedbi; surađuje s domaćim i međunarodnim institucijama koje kreiraju politike, provode izobrazbu ili jačaju suradnju u području razvoja ljudskih potencijala; priprema dokumentaciju i strateške dokumente za korištenje fondova EU; sudjeluje u planiranju financijskih sredstava u proračunu Ministarstva za projekte iz Sektora; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za državni ispit, etiku i stručno osposobljavanje i usavršavanje, ustrojavaju se:

3.2.1. Služba za državni ispit

3.2.2. Služba za etiku, sustav vrijednosti te stručno osposobljavanje i usavršavanje.

3.2.1. Služba za državni ispit

Članak 21.

Služba za državni ispit obavlja stručne poslove koji se odnose na razvoj državnog ispita, osiguravanje kvalitete u razvoju i provedbi državnoga ispita, osiguravanje standardiziranih postupaka ispitivanja, izradu ispitnog kataloga kao temeljnog dokumenta za ispitivanje, izradu sadržajne strukture ispita (specifikacija sadržaja ispitivanja) i nacrta ispita (specifikacija načina ispitivanja); obavlja poslove koordinacije i organizacije stručnih radnih skupina za razvoj i dorade ispitnog kataloga, specifikacija ispitivanja, ispitnih zadataka i ispita; obavlja poslove koordinacije i organizacije stručne recenzije i lekture ispitnog kataloga, specifikacija ispitivanja, ispitnih zadataka i ispita; obavlja poslove metodološke recenzije ispitnog kataloga, specifikacija ispitivanja, ispitnih zadataka i ispita; organizira i provodi edukacije za osobe koje sudjeluju u razvoju i provedbi državnoga ispita; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na odobravanje polaganja državnog ispita; obavlja administrativne i stručne poslove koji se odnose na provedbu polaganja državnog ispita na središnjoj i regionalnoj razini; izrađuje procedure i upute za provedbu ispitivanja te za razvoj ispitnih zadataka i ispita; priprema priručnike i druge materijale za kandidate za pripremu polaganje ispita; surađuje s javnopravnim tijelima u odnosu na organizaciju, nadzor i kontrolu postupka polaganja državnog ispita; sudjeluje u razvoju i ažuriranju aplikativnih informatičkih sustava za ispitivanje i organizaciju polaganja državnog ispita; vodi elektronički očevidnik o položenim državnim ispitima; sudjeluje u razvoju uvodnih programa izobrazbe državnih službenika; obavlja stručne poslove koji se odnose na razvoj i provedbu stručnih ispita, sukladno posebnim propisima; daje stručna mišljenja u okviru svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.2.2. Služba za etiku, sustav vrijednosti te stručno osposobljavanje i usavršavanje

Članak 22.

Služba za etiku, sustav vrijednosti te stručno osposobljavanje i usavršavanje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na službeničku etiku i jačanje integriteta u državnoj službi te promicanje i unaprjeđenje sustava vrijednosti u državnoj službi; izrađuje stručna mišljenja o pitanjima vezanim uz sukob interesa, koruptivno i drugo neetičko ponašanje državnih službenika; prati međunarodne standarde na području etičkog postupanja državnih službenika te izrađuje prijedloge za unaprjeđenje etičkih standarda sukladno međunarodnoj praksi; zaprima pritužbe državnih službenika i namještenika te građana na neetičko postupanje državnih službenika; promiče etička načela u državnoj službi putem okruglih stolova i izdavanja promidžbenih materijala; obavlja poslove dežurstva na otvorenom telefonu radi zaprimanja pritužbi na neetično ponašanje državnih službenika; vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama i podacima o provedenim ispitnim postupcima o osnovanosti pritužbe; evidenciju o imenovanim povjerenicima u državnim tijelima te evidenciju o provedbi edukacije povjerenika za etiku i izrađuje godišnje izvješće o podnesenim pritužbama na neetično postupanje državnih službenika te ga objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva; izrađuje i predlaže upute i pojašnjenja povjerenicima za etiku u državnim tijelima; izrađuje stručna mišljenja u okviru svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata; obavlja administrativne i stručne poslove za Etičko povjerenstvo; sudjeluje u izradi programa izobrazbe državnih službenika u području službeničke etike; obavlja stručne poslove koji se odnose organizaciju i provedbu stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na razvoj ljudskih potencijala u državnoj službi; priprema plan izobrazbe državnih službenika; odobrava programe studijskog dopusta za osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika; obavlja poslove u vezi davanja prethodne suglasnosti na prilagodbene i vježbeničke programe, izrađuje nacrte strateških dokumenata vezanih uz razvoj ljudskih potencijala i sudjeluje u njihovoj provedbi; pruža stručnu i tehničku potporu provedbi domaćih i međunarodnih istraživanja u državnim tijelima u sklopu različitih projekata u području razvoja ljudskih potencijala; surađuje u provedbi aktivnosti Državne škole za javnu upravu te drugih domaćih i međunarodnih institucija koje provode osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika; surađuje s domaćim i međunarodnim institucijama odnosno mrežama koje kreiraju politike, provode izobrazbu ili jačaju suradnju u području razvoja ljudskih potencijala. Daje stručna mišljenja u okviru svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4. UPRAVA ZA e-HRVATSKU

Članak 23.

Uprava za e-Hrvatsku obavlja poslove koji se odnose na informatizaciju unutarnjeg poslovanja državne uprave, međusobnu komunikaciju i interoperabilnost tijela državne uprave elektroničkim putem i modernizaciju poslova javne uprave kroz usluge elektroničke uprave, stručne poslove koji se odnose na planiranje, uvođenje i primjenu informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Uprava obavlja poslove koji se odnose na razvitak informacijskog sustava državne uprave; uspostavu tehnološke i sigurnosne informatičke infrastrukture u tijelima državne uprave; racionalizaciju uporabe informatičkih resursa u tijelima državne uprave; povezivanje informacijskih sustava tijela državne uprave kroz jedinstvenu informacijsko-komunikacijsku mrežu; praćenje i koordinaciju projekata iz područja informacijsko-komunikacijske tehnologije u tijelima državne uprave; sudjelovanje u donošenju i praćenju provedbe zakona i drugih propisa u području primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u tijelima državne uprave; praćenje i koordinacija razvoja registarskih sustava državne uprave; razvitak primjene informacijske i komunikacijske tehnologije u sustavima elektroničke uprave, pripremu i praćenje provedbe Strategije e-Hrvatska 2020 i pripadajućeg Akcijskog plana.

Uprava obavlja stručne i administrativne poslove u koordinaciji priprema i provedbe specifičnih ciljeva iz područja poslova e-Hrvatske, priprema dokumentaciju za korištenje programa EU iz područja poslova e-Hrvatske, kao i fondova, programa relevantnih međunarodnih institucija i država članica EU; obavlja poslove vezane uz poboljšanje dostupnosti elektroničkih usluga, standardizaciju komunikacije s korisnicima, uključivanja svih društvenih skupina za korištenje elektroničkih usluga, unaprjeđenje sustava upravljanja zajedničkim poslovnim procesima u Ministarstvu i drugim tijelima državne uprave te koordinaciju projekata u području informacijsko komunikacijske tehnologije.

Uprava surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za e-Hrvatsku, ustrojavaju se:

4.1. Sektor za državnu informacijsku infrastrukturu

4.2. Sektor za razvoj elektroničke uprave.

4.1. Sektor za državnu informacijsku infrastrukturu

Članak 24.

Sektor za državnu informacijsku infrastrukturu obavlja poslove na unaprjeđenju i upravljanju informacijsko-komunikacijskih sustava državne uprave temeljenih na načelima interoperabilnosti, razmjene i zajedničkog korištenja podataka, informacijske sigurnosti i zaštite podataka i osobnih podataka; planiranja, razvitka i podrške upravljanju Centrom dijeljenih usluga; koordinacije i aktivnog sudjelovanja u pripremi i provedbi svih strateških projekata informacijske infrastrukture i sigurnosti; osigurava i pruža stručnu tehničku i administrativnu pomoć tijelima i institucijama korisnicima digitalnih informacijskih servisa i usluga koje se pružaju putem Centra dijeljenih usluga te sustavu COP-a i upravljanju ljudskim potencijalima; predlaže i provodi mjere racionalizacije i optimizacije informatičkih resursa u tijelima državne uprave; priprema dokumentaciju i strateške dokumente za korištenje fondova EU; sudjeluje u planiranju financijskih sredstava u proračunu Ministarstva za projekte iz Sektora; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja u okviru svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za državnu informacijsku infrastrukturu, ustrojavaju se:

4.1.1. Služba za digitalne informacijske servise

4.1.2. Služba za upravljanje Centrom dijeljenih usluga.

4.1.1. Služba za digitalne informacijske servise

Članak 25.

Služba za digitalne informacijske servise obavlja poslove vezane za razvitak i uspostavu zajedničkih digitalnih servisa kao osnovnih gradbenih komponenti koje tijela i institucije trebaju koristiti prilikom razvoja elektroničkih usluga za korisnike ili se koriste prilikom razvoja zajedničkih horizontalnih rješenja potrebnih u radu javne uprave; podrške pri uspostavi kompleksnih i inovativnih usluga elektroničke uprave koji će omogućiti stvaranje zajedničke arhitekture informacijskih sustava državne uprave temeljenih na načelima interoperabilnosti, razmjene i zajedničkog korištenja podataka te stvaranje visoke razine informacijske sigurnosti i zaštite podataka i osobnih podataka; u suradnji s tijelom državne uprave nadležnim za razvoj digitalnog društva radi na primjeni standarda i normi radi ostvarivanja interoperabilnosti u primjeni informacijsko-komunikacijske tehnologije s naglaskom na otvorene norme i otvoreni kod; praćenje izvršenja proračuna s računa koji se odnose na informacijsko-komunikacijsku opremu i usluge; poslove podrške provedbi politika otvorenosti i dostupnosti informacija javnog sektora; priprema dokumentaciju i strateške dokumente za korištenje fondova EU; sudjeluje u planiranju financijskih sredstava u proračunu Ministarstva za projekte iz Službe; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja u okviru svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.1.2. Služba za upravljanje Centrom dijeljenih usluga

Članak 26.

Služba za upravljanje Centrom dijeljenih usluga obavlja administrativne i tehničke poslove pri planiranju, uspostavi i razvitku Centra dijeljenih usluga, različitih kategorija usluga koje se pružaju na principima usluga iz »računalnog oblaka« tijelima i institucijama javne uprave; koordinacije pružatelja usluga na principima Centra dijeljenih usluga za potrebe tijela javnog sektora; upravljanje zajedničkim resursima i dijeljenom infrastrukturom, platformama tijela i institucija javne uprave; razvitka inovativnih rješenja u primjeni tehnologije »računalnog oblaka«, kao i drugih povezanih tehnologija; suradnje na izradi politika razvoja širokopojasnog pristupa internetu u tijelima državne uprave; priprema dokumentaciju i strateške dokumente za korištenje fondova EU, sudjeluje u planiranju financijskih sredstava u proračunu Ministarstva za projekte iz Službe; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja u okviru svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.2. Sektor za razvoj elektroničke uprave

Članak 27.

Sektor za razvoj elektroničke uprave obavlja stručne poslove analize elektroničkog poslovanja u tijelima državne uprave; predlaže i provodi mjere za poboljšanje poslovanja državne uprave korištenjem informacijsko-komunikacijske tehnologije; obavlja stručne poslove na uspostavi zajedničkih (horizontalnih) rješenja državne uprave te poticanju razvitka usluga elektroničke uprave; poticanja primjene inovativnih rješenja za elektroničku upravu; prati i koordinira projekte iz područja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u tijelima državne uprave i projekte vezane uz razvitak državne informacijske infrastrukture; prati i koordinira razvitak registarskih sustava u tijelima državne uprave; sudjeluje u pripremi dokumentacije i strateških dokumenata za korištenje fondova EU i drugih relevantnih programa EU i njezinih članica; sudjeluje u planiranju financijskih sredstava u proračunu Ministarstva za projekte iz Sektora; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva.

Sektor obavlja poslove nadzora, vrednovanja i provedbe Strategije e-Hrvatska 2020 i pripadajućeg Akcijskog plana. Sektor obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja u okviru svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. Sektor obavlja stručne poslove koji se odnose na planiranje, uvođenje i primjenu informacijsko-komunikacijske tehnologije u radu Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za razvoj elektroničke uprave, ustrojavaju se:

4.2.1. Služba za modernizaciju usluga elektroničke uprave

4.2.2. Služba za razvoj zajedničkih aplikativnih rješenja

4.2.3. Služba za informatičku podršku.

4.2.1. Služba za modernizaciju usluga elektroničke uprave

Članak 28.

Služba za modernizaciju usluga elektroničke uprave obavlja poslove koji se odnose na usuglašavanje zajedničkih (horizontalnih) projekata radi usklađenog razvitka elektroničkih usluga i njihovog pružanja korisnicima usluga elektroničke uprave; koordinacija u planiranju i realizaciji projekata vezanih uz modernizaciju usluga kroz elektroničku upravu; sustavno upravljanje i osiguranje održivosti, kontrolu kvalitete i rizika u pružanju elektroničkih javnih usluga; sudjeluje u pripremi dokumentacije i strateških dokumenata za korištenje fondova EU; sudjeluje u planiranju financijskih sredstava u proračunu Ministarstva za projekte iz Službe; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva.

Služba obavlja poslove analize zajedničkih (horizontalnih) poslovnih procesa u tijelima državne uprave; pregleda, analize i koordinacije postojećih projekata vezanih uz razvitak elektroničkih usluga; poticanje razvitka kompleksnih elektroničkih usluga; u suradnji s tijelom državne uprave nadležnim za razvoj digitalnog društva radi na primjeni standarda u razvitku elektroničkih usluga s ciljem omogućavanja ravnopravnog sudjelovanja svih društvenih skupina u njihovom korištenju.

Služba obavlja stručne poslove koji se odnose na praćenje i analizu potreba korisnika te njihovo poticanje na promjenu u načinu korištenja javnih usluga putem elektroničke uprave; u suradnji s tijelom državne uprave nadležnim za razvoj digitalnog društva provodi sustavnu promociju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije u cilju popularizacije korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u području javne uprave i u društvu u cjelini te obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja u okviru svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.2.2. Služba za razvoj zajedničkih aplikativnih rješenja

Članak 29.

Služba za razvoj zajedničkih aplikativnih rješenja obavlja poslove koji se odnose na usuglašavanje ciljeva u korištenju informacijske i komunikacijske tehnologije pri razvitku zajedničkih, horizontalnih rješenja u radu elektroničke uprave; usuglašavanje potreba te priprema i vođenje poslova na uspostavi jedinstvenih aplikativnih rješenja radi poboljšanja učinkovitosti elektroničke uprave; poticanje primjene i koordinacija u planiranju i realizaciji projekata vezanih uz uspostavu i korištenje zajedničkih rješenja za horizontalne poslovne procese; praćenje i koordinacija razvoja registarskih sustava državne uprave; sustavno upravljanje i osiguranje održivosti, kontrolu kvalitete i rizika u korištenju horizontalnih rješenja; mjerenje učinaka i zadovoljstva korisnika horizontalnih rješenja; sudjeluje u pripremi dokumentacije radi korištenja fondova EU u projektima namijenjenim za razvitak i uspostavu horizontalnih rješenja u području javne uprave; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; obavlja poslove praćenja, vrednovanja i provedbe Strategije e-Hrvatska 2020 i pripadajućeg Akcijskog plana; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.2.3. Služba za informatičku podršku

Članak 30.

Služba za informatičku podršku obavlja stručne poslove koji se odnose na planiranje, uvođenje i primjenu informacijsko-komunikacijske tehnologije u radu Ministarstva; izrađuje planove te utvrđuje i primjenjuje norme za odabir i uporabu strojne i programske opreme te druge tehničke opreme za potrebe Ministarstva; brine o redovitom održavanju postojeće opreme i programskih rješenja; kontrolira i osigurava ispravno funkcioniranje računalne, komunikacijske i druge tehničke opreme u Ministarstvu te prati i osigurava pouzdan i usklađen rad svih dijelova informatičkih sustava kao što su operacijski sustavi, aplikativna programska rješenja, baze podataka i različiti programski alati; predlaže unaprjeđenja u načinu organizacije, smještaju, primjeni i korištenju informatičke tehnologije, aplikacija i podataka; vodi evidenciju računalne opreme te prati potrebe za nabavom nove informatičke opreme; osigurava informatičku i tehničku potporu svim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; pruža pomoć korisnicima informatičkog sustava te izrađuje interne upute za korištenje informatičke infrastrukture Ministarstva; uspostavlja i upravlja s razinama prava pristupa korisnika do pojedinih sustava, dijelova tih sustava i podataka; utvrđuje i nadzire provedbu sigurnosne politike za pristup i korištenje informacijskih i telekomunikacijskih sustava i resursa Ministarstva; predlaže, koordinira i provodi mjere zaštite informacijskih i telekomunikacijskih sustava; planira, organizira i provodi poslove povezivanja informacijsko-komunikacijskih sustava Ministarstva na državnu informacijsku infrastrukturu, kao i poslove povezivanja sa sustavima drugih tijela; periodički i prema potrebi izrađuje analize, statistike i izvješća; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova iz svoga djelokruga; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5. UPRAVA ZA POLITIČKI SUSTAV I ORGANIZACIJU UPRAVE

Članak 31.

Uprava za politički sustav i organizaciju uprave obavlja poslove provedbe državne politike i druge upravne i stručne poslove koji se odnose na politički i izborni sustav, sustav i ustrojstvo državne uprave i ustanove, poslove upravnog nadzora koji se odnose na sustav i ustrojstvo državne uprave te poslove neposredne provedbe zakona koji se odnose na unošenje riječi »Hrvatska« i drugog službenog znakovlja u tvrtke i nazive pravnih osoba.

Uprava obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na oblikovanje, provedbu i evaluaciju politike decentralizacije, sustav i ustrojstvo lokalne i područne (regionalne) samouprave; upravni nadzor u području sustava i ustrojstva lokalne i područne (regionalne) samouprave; nadzor zakonitosti općih akata, zakonitosti i načina rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa koji se odnose na sustav i ustrojstvo lokalne i područne (regionalne) samouprave; davanje stručnih mišljenja i objašnjenja o pitanjima njihove provedbe.

Uprava rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka te obavlja druge upravne i stručne poslove koji se odnose na registraciju političkih stranaka i vjerskih zajednica; rješava u upravnim stvarima drugostupanjskog postupka koji se odnose na udruge, strane udruge, zaklade i strane zaklade: provodi upravni nadzor nad provedbom zakona kojima se uređuju statusna pitanja političkih stranaka, udruga, zaklada i vjerskih zajednica, izrađuje nacrte prijedloga propisa iz svoga djelokruga i nadzire njihovu provedbu, izrađuje stručna mišljenja i objašnjenja o njihovoj primjeni te vodi službene evidencije iz svoga djelokruga.

Uprava obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina koja su propisana Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i drugim posebnim zakonima.

Uprava obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu izvješća koja se odnose na prava pripadnika nacionalnih manjina u okviru djelokruga Ministarstva te izradu izvješća o provedbi mjera iz strategija koje se odnose na prava pripadnika nacionalnih manjina u okviru svoga djelokruga.

Uprava rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka i vodi registar te obavlja druge upravne i stručne poslove koji se odnose na registraciju vijeća, koordinaciju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za politički sustav i organizaciju uprave, ustrojavaju se:

5.1. Sektor za politički sustav i državnu upravu

5.2. Sektor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

5.3. Sektor za neprofitne pravne osobe i nacionalne manjine.

5.1. Sektor za politički sustav i državnu upravu

Članak 32.

Sektor za politički sustav i državnu upravu obavlja poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona kojim se uređuje izborni i politički sustav, nacrta prijedloga zakona kojim se uređuje financiranje političkih aktivnosti, izborna promidžba i referendum, nacrta prijedloga zakona kojim se uređuje ostvarivanje biračkog prava, nacrta prijedloga zakona kojim se uređuje postupak primopredaje vlasti, nacrta prijedloga zakona kojim se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika te poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona kojim se uređuje sustav državne uprave, nacrta prijedloga zakona kojim se uređuje ustrojstvo i djelokrug tijela državne uprave, nacrta prijedloga zakona kojim se uređuju ustanove, nacrta prijedloga zakona kojim se ovlašćuje Vlada Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, nacrta prijedloga zakona kojim se uređuju natpisne ploče javnopravnih tijela, te izradu prijedloga strateških i planskih dokumenata i predlaganje odgovarajućih izmjena zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga u svrhu njihova materijalnog usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije.

Sektor obavlja poslove upravnog nadzora u upravnim područjima sustava i ustrojstva državne uprave, poslove neposredne provedbe zakona koji se odnose na prvostupanjsko rješavanje zahtjeva za unošenje u naziv ustanove riječi »Hrvatska« drugog službenog znakovlja u naziv ustanove sukladno zakonu kojim se uređuju ustanove te obavlja i druge upravne i stručne poslove koji se odnose na pružanje pravne i stručne pomoći tijelima državne uprave te davanje mišljenja javnopravnim tijelima te drugim pravnim i fizičkim osobama o odgovarajućoj primjeni zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga, praćenje stanja te izradu stručnih podloga te, po potrebi, analiza, elaborata i izvješća o provedbi propisa iz svoga djelokruga.

U Sektoru za politički sustav i državnu upravu, ustrojavaju se:

5.1.1. Služba za politički i izborni sustav

5.1.2. Služba za sustav i nadzor državne uprave.

5.1.1. Služba za politički i izborni sustav

Članak 33.

Služba za politički i izborni sustav obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izborni sustav na državnoj razini; izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske; financiranje političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma; ostvarivanje političkog prava sudjelovanja na izborima, pravo glasa i kandidature; postupak primopredaje vlasti; obveze i prava državnih dužnosnika; praćenje stanja i predlaganje mjera za unaprjeđenje izbornog sustava i financiranja političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma; obavljanje poslova nacionalne kontaktne točke za razmjenu informacija potrebnih za provedbu Uredbe br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada; izradu analiza i stručnih podloga u području izbornog i političkog sustava; izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz područja političkog i izbornog sustava te nacrta prijedloga zakona o referendumu i drugim oblicima neposrednog odlučivanja i izjašnjavanja hrvatskih državljana s biračkim pravom; izradu stručnih mišljenja i objašnjenja o načinu njihove provedbe; izrađuje stručna mišljenja u okviru svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata; izradu prijedloga stajališta na prijedloge akata EU u okviru djelokruga Službe; praćenje i predlaganje usklađivanja propisa iz djelokruga Službe s pravnom stečevinom EU; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.2. Služba za sustav i nadzor državne uprave

Članak 34.

Služba za sustav i nadzor državne uprave obavlja poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona kojim se uređuje sustav državne uprave, nacrta prijedloga zakona kojim se uređuje ustrojstvo i djelokrug tijela državne uprave, nacrta prijedloga zakona kojim se uređuju ustanove, nacrta prijedloga zakona kojim se ovlašćuje Vlada Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, nacrta prijedloga zakona kojim se uređuju natpisne ploče javnopravnih tijela, izradu prijedloga uredbe o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave, izradu prijedloga strateških i planskih dokumenata u upravnim područjima sustava i ustrojstva državne uprave te predlaganje odgovarajućih izmjena zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga u svrhu njihova materijalnog usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije.

Služba obavlja poslove upravnog nadzora koji se odnose na nadzor usklađenosti nacrta prijedloga zakona kojima se uređuje stvarna nadležnost za obavljanje poslova državne uprave ili se utvrđuje povjeravanje poslova državne uprave ili se utvrđuju ovlaštenja za donošenje provedbenih propisa i privremenih interventnih mjera s odredbama zakona kojim se uređuje sustav državne uprave, provedbu nadzora usklađenosti prijedloga uredbi o unutarnjem ustrojstvu tijela državne uprave s odredbama zakona kojim se uređuje sustav državne uprave, zakona kojim se uređuje ustrojstvo i djelokrug tijela državne uprave i uredbe kojom se utvrđuju opća pravila za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave, nadzor usklađenosti nacrta pravilnika o unutarnjem redu s uredbama o unutarnjem ustrojstvu tijela državne uprave te na izradu prijedloga općih i pojedinačnih uputa o načinu provedbe propisa iz svoga djelokruga.

Služba obavlja poslove koji se odnose na prvostupanjsko rješavanje zahtjeva za unošenje u naziv ustanove riječi »Hrvatska«, »Republika«, »država« i njihovih izvedenica, drugih državna znamenja te naziva drugih država ili međunarodnih (međudržavnih) organizacija, njihovih grbova, zastava i drugog službenog znakovlja u naziv ustanove sukladno zakonu kojim se uređuju ustanove.

Služba obavlja druge poslove koji se odnose na pružanje pravne i stručne pomoći tijelima državne uprave pri izradi prijedloga uredbi o unutarnjem ustrojstvu, davanje mišljenja javnopravnim tijelima te drugim pravnim i fizičkim osobama o odgovarajućoj primjeni zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga, izradu stručnih podloga te, po potrebi, analiza, elaborata i izvješća o provedbi propisa iz svoga djelokruga, praćenje stanja u državnoj upravi te praćenje pravne prakse u državnoj upravi drugih država članica Europske unije.

5.2. Sektor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

Članak 35.

Sektor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na sustav i ustrojstvo lokalne i područne (regionalne) samouprave; teritorijalni i organizacijski ustroj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; decentralizaciju, djelovanje predstavničkih i izvršnih tijela; zakonitost akata, postupanja i načina rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; upravni nadzor; izborni sustav na lokalnoj razini; izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa, praćenje njihove primjene te davanje stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe; predlaganje mjera za unaprjeđenje stanja; izradu analiza, izvješća, evidencija i drugih akata; suradnju s udrugama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim institucijama u području lokalne i područne (regionalne) samouprave; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, ustrojavaju se:

5.2.1. Služba za decentralizaciju i teritorijalni ustroj

5.2.2. Služba za nadzor lokalne i područne (regionalne) samouprave.

5.2.1. Služba za decentralizaciju i teritorijalni ustroj

Članak 36.

Služba za decentralizaciju i teritorijalni ustroj obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na sustav i ustrojstvo lokalne i područne (regionalne) samouprave; organizacijski i teritorijalni ustroj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; oblikovanje politike i evaluaciju procesa decentralizacije, ustrojavanje upravnih odjela i službi (upravih tijela) jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; izborni sustav na lokalnoj razini; ostvarivanje političkog prava sudjelovanja na lokalnim izborima, pravo glasa i kandidature; praćenje rezultata izbora izvršnih tijela i članova predstavničkih tijela; djelovanje i način rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; prava članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i njihovih zamjenika; praćenje sustava mjesne samouprave u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa, praćenje njihove primjene te davanje stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe; rješavanje pitanja područnih odnosa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; praćenje stanja i predlaganje mjera za unaprjeđenje sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave; praćenje sustava mjesne samouprave u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; izradu periodičnih izvješća i analiza te strateških dokumenata iz djelokruga Službe; izradu stručnih mišljenja, odgovora i drugih podnesaka; izradu mišljenja o usklađenosti drugih propisa s propisima iz djelokruga lokalne i područne (regionalne) samouprave; suradnju s drugim tijelima državne uprave; suradnju s udrugama jedinica i drugim institucijama u području lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Služba obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na dobivanje odobrenja za sudjelovanje u Europskim grupacijama za teritorijalnu suradnju; obavljanje nadzora zakonitosti sporazuma o međunarodnoj sklopljenih između jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s odgovarajućim lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država; sudjelovanje u postupku imenovanja članova i zamjenika članova iz Republike Hrvatske u Odbor regija Europske unije te članova i zamjenika članova u Izaslanstvo jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe.

Služba obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na praćenje stanja u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i izradu stručnih podloga i elaborata; vođenje evidencija za djelotvorno praćenje stanja u području lokalne i područne (regionalne) samouprave; praćenje pravne prakse u lokalnoj samoupravi drugih zemalja; izradu komparativnih analiza i studija; obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na poticanje znanstvenog i stručnog razvitka lokalne samouprave; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

5.2.2. Služba za nadzor lokalne i područne (regionalne) samouprave

Članak 37.

Služba za nadzor lokalne i područne (regionalne) samouprave obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa u području sustava i ustrojstva lokalne i područne (regionalne) samouprave; provedbu nadzora zakonitosti općih akata; provedbu nadzora zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata; provedbu nadzora nad usklađivanjem statuta i drugih općih akata s važećim propisima te nadzora zakonitosti i načina rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa, praćenje njihove primjene te davanje stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe; obavljanje stručnih poslova vezanih uz konstituiranje predstavničkih tijela; djelovanje predstavničkih i izvršnih tijela te načina obavljanja dužnosti; utvrđivanje uvjeta valjanosti mandata, njihovog trajanja i prestanka, mirovanja mandata i zamjenjivanja članova predstavničkih tijela; prati nastupanje uvjeta za raspuštanje predstavničkih tijela, imenovanje povjerenika Vlade Republike Hrvatske; prati nastupanje uvjeta za raspisivanje prijevremenih izbora te lokalnih referenduma; vodi evidencije o podacima potrebnim za rad Službe; izrađuje izvješća, analize, stručna mišljenja i druge akte; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.3. Sektor za neprofitne pravne osobe i nacionalne manjine

Članak 38.

Sektor za neprofitne pravne osobe i nacionalne manjine rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka i vodi registre te obavlja druge upravne i stručne poslove koji se odnose na registraciju i upis promjena političkih stranaka, vjerskih zajednica i organizacijskih oblika vjerskih zajednica; rješava upravne stvari prvostupanjskog postupka koje se odnose na izdavanje odobrenja za riječ »Hrvatska« u nazivu pravnih osoba trgovačkih društava te odobrenja za izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske; vodi evidencije o odobrenim i nestalim pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske; rješava u upravnim stvarima drugostupanjskog postupka registracije i upisa promjena udruga, stranih udruga, zaklada i stranih zaklada; obavlja upis pravnih osoba Katoličke crkve u Evidenciju pravnih osoba Katoličke crkve u Republici Hrvatskoj i upis ustrojstvenih oblika političkih stranaka u propisanu evidenciju; provodi upravni nadzor nad provedbom zakona kojima se uređuju statusna pitanja političkih stranaka, udruga, zaklada i vjerskih zajednica; izrađuje nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa koji se odnose na statusna pitanja političkih stranaka, udruga, zaklada i vjerskih zajednica te nacrt prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa koji se odnose na zaštitu prava na pristup informacijama u suradnji s drugim nadležnim tijelom; izrađuje analize na temelju podataka iz službenih evidencija; upravlja jedinstvenim informatičkim programom registra udruga, stranih udruga, zaklada i stranih zaklada te utvrđuje ispravnost sadržaja aplikativnih informatičkih rješenja službenih evidencija utemeljenih na odredbama zakona i drugih propisa te predlaže mjere za poboljšanje ustrojstva i načina vođenja postojećih evidencija.

Sektor obavlja upravne i stručne poslove rješavanja u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka i vodi registar, te obavlja druge upravne i stručne poslove koji se odnose na registraciju vijeća, koordinaciju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Sektor obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izbore i ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina na zastupljenost u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te na zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana; izbore za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina; provedbu nadzora nad statutima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u dijelu koji se odnosi na manjinska prava; sudjelovanje u praćenju ostvarivanja prava na zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u tijelima državne uprave i tijelima jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; izradu stručnih mišljenja vezanih uz ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina na zastupljenost u predstavničkim, izvršnim i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; izradu analiza i izvješća o ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina u okviru djelokruga Ministarstva.

Sektor priprema izvješća koja se odnose na provedbu mjera vezanih za preporuke pučkog pravobranitelja, izvješća o provedbi mjera iz strategija koje se odnose na područje ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina te ostala izvješća u okviru svoga djelokruga; izrađuje stručna mišljenja u okviru svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i drugim tijelima državne uprave, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za neprofitne pravne osobe i nacionalne manjine, ustrojavaju se:

5.3.1. Služba za neprofitne pravne osobe

5.3.2. Služba za nacionalne manjine.

5.3.1. Služba za neprofitne pravne osobe

Članak 39.

Služba za neprofitne pravne osobe rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka te obavlja druge upravne i stručne poslove koji se odnose na registraciju i upis promjena političkih stranaka, vjerskih zajednica i organizacijskih oblika vjerskih zajednica; vodi Registar političkih stranaka Republike Hrvatske, Evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj i Evidenciju pravnih osoba Katoličke Crkve, rješava upravne stvari prvostupanjskog postupka koje se odnose na izdavanje odobrenja za riječ »Hrvatska« u nazivu trgovačkih društava te odobrenja za izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske; vodi evidencije o odobrenim i nestalim pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske; rješava u upravnim stvarima drugostupanjskog postupka registracije i upisa promjena udruga u Registar udruga Republike Hrvatske, stranih udruga u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, zaklada u Registar zaklada Republike Hrvatske i stranih zaklada u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj; obavlja upis i upis promjena pravnih osoba Katoličke crkve u Evidenciju pravnih osoba Katoličke crkve u Repub­lici Hrvatskoj i upis ustrojstvenih oblika političkih stranaka u popis ustrojstvenih oblika političkih stranaka; izrađuje nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa koji se odnose na statusna pitanja političkih stranaka, udruga, zaklada i vjerskih zajednica te nacrt prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa koji se odnose na zaštitu prava na pristup informacijama u suradnji s drugim nadležnim tijelom; provodi upravni nadzor nad provedbom zakona iz djelokruga Službe; izrađuje analize na temelju podataka iz službenih evidencija; izdaje potvrde iz službenih evidencija; upravlja jedinstvenim informatičkim programom registra udruga, stranih udruga, zaklada i stranih zaklada te utvrđuje ispravnost sadržaja aplikativnih informatičkih rješenja službenih evidencija utemeljenih na odredbama zakona i drugih propisa te predlaže mjere za poboljšanje ustrojstva i načina vođenja postojećih evidencija; izrađuje stručna mišljenja na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata u okviru svoga djelokruga; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

5.3.2. Služba za nacionalne manjine

Članak 40.

Služba za nacionalne manjine obavlja upravne i stručne poslove rješavanja u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka koji se odnose na registraciju vijeća, koordinaciju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Služba obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izbore i ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina na zastupljenost u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te na zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana; izbore za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina; provedbu nadzora nad statutima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u dijelu koji se odnosi na manjinska prava; vođenje Registra vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina; sudjelovanje u praćenju ostvarivanja prava na zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u tijelima državne uprave i tijelima jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave izradu stručnih mišljenja vezanih uz ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina na zastupljenost u predstavničkim, izvršnim i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izradu analiza i izvješća o ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina u okviru djelokruga Ministarstva te izvješća o provedbi mjera iz strategija koje se odnose na prava pripadnika nacionalnih manjina u okviru svoga djelokruga; izradu izvješća koja se odnose na provedbu mjera vezanih za preporuke Pučkog pravobranitelja u okviru svoga djelokruga; izrađuje stručna mišljenja na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata u okviru svoga djelokruga; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i drugim tijelima državne uprave, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

6. SAMOSTALNI SEKTOR ZA RAZVOJ JAVNE UPRAVE I EU PROJEKTE

Članak 41.

Samostalni sektor za razvoj javne uprave i EU projekte obavlja stručne i administrativne poslove u vezi s organizacijom i provedbom aktivnosti predviđenih u okviru strateških i provedbenih dokumenata za područje razvoja javne uprave; sudjeluje u praćenju provedbe Nacionalnog programa reformi kroz Europski semestar; prati utjecaje EU politika, provedbu resornih javnih politika i strateških dokumenata; prikuplja i obrađuje podatke o provedbi reforme javne uprave; prikuplja, objedinjava i sistematizira službene podatke o javnoj upravi u Republici Hrvatskoj, o sustavima javne uprave te o reformskim inicijativama, projektima i inovacijama u području javne uprave u zemljama EU i drugim zemljama; surađuje s međunarodnim i EU institucijama te uspostavlja i unaprjeđuje suradnju sa znanstveno-istraživačkom zajednicom i udrugama; koordinira procese upravljanja kvalitetom i uvođenja standarda upravljanja u tijela javne uprave; obavlja stručne poslove vezane uz pripremu, izradu, provedbu, praćenje i koordinaciju projekata Ministarstva financiranih iz različitih izvora uključujući, između ostalog, programe EU, međunarodne financijske institucije te ostale izvore financiranja kojima je korisnik Ministarstvo; ostvaruje suradnju između Ministarstva i institucija javne uprave drugih zemalja sa svrhom pružanja pomoći i prenošenja znanja u područjima javne uprave uključujući pripremu i praćenje provedbe twinning projekata financiranih sredstvima EU; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i drugim tijelima javne uprave, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Samostalnom sektoru za razvoj javne uprave i EU projekte, ustrojavaju se:

6.1. Služba za planiranje razvoja javne uprave i upravljanje kvalitetom

6.2. Služba za pripremu i provedbu EU projekata.

6.1. Služba za planiranje razvoja javne uprave i upravljanje kvalitetom

Članak 42.

Služba za planiranje razvoja javne uprave i upravljanje kvalitetom obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na koordinaciju procesa izrade akata strateškog planiranja za područje razvoja javne uprave u skladu s politikama EU; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga resornih javnih politika i strateških dokumenata; priprema izvješća o provedbi razvoja javne uprave; sudjeluje u uspostavi i implementaciji pokazatelja ishoda i učinaka za praćenje učinkovitosti postavljenih ciljeva iz akata koji se odnose na razvoj javne uprave; predlaže mjere u slučaju neostvarenja pojedinih pokazatelja; koordinira procese upravljanja kvalitetom i uvođenja standarda u tijelima javne uprave; izrađuje i ažurira norme i standarde kvalitete javne uprave; pruža potporu tijelima javne uprave u uvođenju standarda upravljanja kvalitetom; obavlja poslove vezane uz razvoj administrativnih kapaciteta u području upravljanja kvalitetom; administrira i upravlja informacijskim sustavom za kvalitetu i procese te izrađuje i ažurira norme i standarde za optimizaciju, standardizaciju i unaprjeđenje procesa javne uprave; prati stanje primjene procesa i standarda kvalitete; surađuje sa znanstveno-istraživačkom zajednicom i udrugama te međunarodnim i EU institucijama koje se bave razvojem javne uprave; kontinuirano prati utjecaje provedbe pojedinih resornih javnih politika, strateških dokumenata te nacionalnih i EU propisa na pojedine aspekte sustava javne uprave u Republici Hrvatskoj; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i drugim tijelima javne uprave, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

6.2. Služba za pripremu i provedbu EU projekata

Članak 43.

Služba za pripremu i provedbu EU projekata obavlja poslove vezane uz korištenje sredstava i pripremu projekata financiranih iz programa EU, međunarodnih financijskih institucija i ostalih izvora; obavlja poslove prikupljanja informacija o potrebama i projektnim idejama, koordinira pripremu, predlaganje te izradu projektnih sažetaka, sudjeluje u pripremi natječajne dokumentacije, objavi i provedbi natječaja za izvođenje radova, nabavu roba i pružanje usluga; koordinira rad ustrojstvenih jedinica Ministarstva uključenih u pripremu i provedbu projekata; surađuje s upravljačkim i posredničkim tijelima, Ministarstvom financija i ostalim tijelima uključenim u pripremu projekata; izrađuje analize stanja dostupnih izvora sredstava pomoći i planove za prikupljanje sredstava pomoći za projekte čiji je korisnik Ministarstvo, kao i za projekte kojima Ministarstvo daje stručnu pomoć drugim zemljama; sudjeluje u izradi ponudbene dokumentacije te u provedbi twinning projekata.

Služba obavlja administrativne, stručne, tehničke i druge poslove koji se odnose na podršku korisnicima projekata u fazi pripreme projekata: analizira i procjenjuje potrebnu projektnu dokumentaciju, osigurava podršku u izradi projektne dokumentacije; daje stručne upute i mišljenja o sadržaju i opsegu pripremljene projektne dokumentacije te ostalim važnim elementima projekta; kontrolira usklađenost tehničke dokumentacije s propisima i pravilima struke; komunicira sa zainteresiranim sudionicima u fazi pripreme i provedbe projekata; sudjeluje u pripremi zahtjeva za pokretanje postupka javne nabave te sudjeluje u ugovaranju usluge stručnog nadzora.

Služba obavlja administrativne, stručne, tehničke i druge poslove u fazi provedbe i praćenja projekata: provodi stalan nadzor nad provedbom projekata za ugovore koji su sklopljeni; priprema zahtjeve za nadoknadom sredstava te kontrolira izvješća partnera na projektima te radne naloge stručnjaka; obavlja poslove u nadležnosti Službe koji se odnose na provedbu plaćanja sukladno potpisanim ugovorima; analizira i prati troškovnike projekata i usklađuje financijske podatke s nadležnim službama Ministarstva; izrađuje izvješća o praćenju provedbe projekata; organizira sastanke o statusu provedbe projekata, osigurava pravovremenu i učinkovitu provedbu predlaganjem korektivnih upravljačkih radnji na temelju praćenja projekata; analizira eventualne nepravilnosti i probleme u provedbi projekata i predlaže rješenja za njihovo otklanjanje; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i drugim tijelima javne uprave, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

7. SAMOSTALNI SEKTOR ZA GRAĐANSKA STANJA I MODERNIZACIJU UPRAVNOG POSTUPANJA

Članak 44.

Samostalni sektor za građanska stanja i modernizaciju upravnog postupanja obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na državne matice; registar životnog partnerstva; registar birača; promjene osobnog imena; provedbu nadzora nad pravilnom primjenom propisa i pravodobnim izvršavanjem obveza prema diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu; predlaže mjere za poboljšanje uspostavljanja i načina vođenja evidencija o osobnim stanjima građana u elektroničkom obliku i digitalizaciju pružanja usluga; usmjerava i nadzire unos, ažuriranje i povezivanje podataka u evidencijama o osobnim stanjima građana; unaprjeđuje aplikativna rješenja za vođenje tih evidencija, održava stručna savjetovanja o načinu provedbe zakona i drugih propisa iz djelokruga Sektora; izrađuje nacrte prijedloga propisa i daje stručna mišljenja i objašnjenja o provedbi propisa iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Sektor obavlja nadzor nad provedbom ZUP-a i primjenom pravnih instituta propisanih ZUP-om, usklađenost materijalnih propisa s temeljnim odredbama ZUP-a; prati stanje o primjeni ZUP-a te predlaže poduzimanje mjera za poboljšanje učinkovitosti; inicira potrebnu izmjenu zakonskih propisa iz djelokruga Sektora; izrađuje i daje stručna mišljenja o obavljanju pojedinih upravnih radnji propisanih ZUP-om te načinu primjene pravnih instituta; sudjeluje u provedbi projekta za razvoj i implementaciju informatičkog sustava za nadzor ZUP-a i usmjerava rad na njegovoj realizaciji; izrađuje stručna mišljenja u vezi poništavanja ili ukidanja rješenja, odnosno oglašivanja rješenja ništavim od strane Vlade Republike Hrvatske kao tijela ovlaštenog za nadzor te odlučuje o sukobu nadležnosti javnopravnih tijela u upravnim stvarima u kojima nema tijela drugog stupnja.

Sektor obavlja upravne i druge stručne poslove u vezi s izradom i provedbom propisa o uredskom poslovanju, propisa o sadržaju naziva tijela državne uprave, lokalne i područne (regionalne) i mjesne samouprave.

Sektor obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja u okviru svojeg djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata; priprema dokumentaciju i strateške dokumente za korištenje fondova EU; sudjeluje u planiranju financijskih sredstava u proračunu Ministarstva za projekte iz Sektora; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Samostalnom sektoru za građanska stanja i modernizaciju upravnog postupanja, ustrojavaju se:

7.1. Služba za državne matice

7.2. Služba za registar birača

7.3. Služba za upravna postupanja.

7.1. Služba za državne matice

Članak 45.

Služba za državne matice obavlja upravne i druge stručne poslove drugostupanjskog upravnog postupka u upravnim stvarima koje se odnose na promjene osobnog imena i upise u državne matice; nadzire pravilnost verifikacije upisa u središnjoj bazi podataka; usmjerava i nadzire unos, ažuriranje i povezivanje podataka u evidencijama o osobnim stanjima građana; utvrđuje ispravnost sadržaja aplikativnih informatičkih rješenja evidencija o osobnim stanjima građana; vodi postupak po zahtjevima drugih korisnika za dostavu i korištenje osobnih podataka iz središnje baze osobnih stanja građana i evidenciju o osobnim podacima danim na korištenje; predlaže mjere za poboljšanje uspostavljanja i načina vođenja evidencija o osobnim stanjima građana; obavlja nadzor nad izdavanjem isprava, pravilnom primjenom propisa i pravodobnim izvršavanjem obveza prema diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske; provodi nadzor nad provedbom propisa o hrvatskom državljanstvu u dijelu koji se odnosi na stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske; utvrđuje pravnu utemeljenost upisa u državne matice činjenica iz osobnih stanja građana nastalih u inozemstvu i prosljeđuje upise iz inozemstva nadležnim matičnim uredima u Republici Hrvatskoj; pribavlja isprave za inozemstvo; obavlja poslove koji se odnose na povrat crkvenih knjiga; izrađuje upute za primjenu međunarodnih sporazuma i konvencija iz područja građanskih stanja; predlaže i izrađuje ustroj matičnih ureda i matičnih područja.

Služba izrađuje nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i daje stručna mišljenja i objašnjenja o provedbi propisa iz svoga djelokruga; obrađuje pitanja i pojave u svezi s izvršavanjem zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe, daje stručna mišljenja i objašnjenja te održava stručna savjetovanja o načinu provedbe zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja u okviru svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

7.2. Služba za registar birača

Članak 46.

Služba za registar birača rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog i drugostupanjskog postupka koje se odnose na vođenje registra birača; utvrđuje jedinstveno programsko rješenje za vođenje registra birača; obavlja nadzor nad vođenjem registra birača i izdavanjem isprava; prati poštivanje zakonskih rokova i obveza u vrijeme raspisivanja izbora; koordinira obavljanje aktivne i prethodne registracije u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu; a osobito stručno obrađuje pitanja i pojave u provedbi zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe; kontrolira brojčane podatke, izrađuje analize, tabelarne i grafičke prikaze struktura i vrste birača; predlaže mjere za poboljšanje ustrojstva i načina vođenja registra birača; usmjerava i nadzire unos, ažuriranje i povezivanje podataka u registru birača; razmjenjuje podatke o biračkom pravu državljana članica Europske unije radi ostvarivanja prava glasovanja na izborima za članove u Europski parlament i na lokalnim izborima; vodi postupak po zahtjevima drugih korisnika za dostavu i korištenje osobnih podataka iz središnje baze osobnih stanja građana i evidenciju o osobnim podacima danim na korištenje; izrađuje statističke analize i grafičke prikaze podataka o osobnom stanju građana.

Služba izrađuje nacrte prijedloga propisa i daje stručna mišljenja i objašnjenja o provedbi propisa iz svoga djelokruga; obrađuje pitanja i pojave u vezi s izvršavanjem zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe, daje stručna mišljenja i objašnjenja te održava stručna savjetovanja o načinu provedbe zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja u okviru svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

7.3. Služba za upravna postupanja

Članak 47.

Služba za upravna postupanja obavlja nadzor nad provedbom ZUP-a i primjenom pravnih instituta propisanih ZUP-om i njihovu usklađenost s temeljnim odredbama ZUP-a, daje stručna mišljenja iz svojeg djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa i akata o usklađenosti s odredbama ZUP-a; utvrđuje metodologiju izvješćivanja i praćenja o postupanju u rješavanju upravnih stvari te osiguravanju zakonitosti, djelotvornosti i svrhovitosti provedbe upravnog postupka javnopravnih tijela; obavlja stručne poslove koji se odnose na provedbu aktivnosti projekta za razvoj informatičkog sustava za nadzor ZUP-a i usmjerava rad na njegovoj implementaciji; izrađuje izvješće o rješavanju upravnih stvari te o provedenim postupcima zaštite od postupanja javnopravnih tijela i postupanja pružatelja javnih usluga; prati stanje o primjeni ZUP-a te predlaže poduzimanje mjera za poboljšanje učinkovitosti pojednostavljenjem upravnih radnji korištenjem informatičke tehnologije; inicira potrebnu izmjenu zakonskih propisa kojima se uređuju pojedina pitanja upravnog postupka; izrađuje i daje stručna mišljenja o obavljanju pojedinih upravnih radnji propisanih ZUP-om te načinu primjene pravnih instituta, objavljuje odgovore na često postavljena pitanja o primjeni ZUP-a na mrežnoj stranici Ministarstva, nadzire i sudjeluje u provedbi programa izobrazbe o ZUP-u.

Služba usmjerava rad javnopravnih tijela na razvoju i implementaciji IT sustava za nadzor ZUP-a za njegovu pravodobnu učinkovitu primjenu; izrađuje stručna mišljenja o primjeni ZUP-a u vezi poništavanja ili ukidanja rješenja, odnosno oglašivanja rješenja ništavim od strane Vlade Republike Hrvatske kao tijela ovlaštenog za nadzor; odlučuje o sukobu nadležnosti javnopravnih tijela u upravnim stvarima u kojima nema tijela drugog stupnja.

Služba obavlja upravne i stručne poslove u vezi s nadzorom i provedbom propisa o uredskom poslovanju, propisa o sadržaju naziva tijela državne uprave, lokalne i područne (regionalne) i mjesne samouprave; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

8. SAMOSTALNI SEKTOR ZA UPRAVNU INSPEKCIJU

Članak 48.

Samostalni sektor za upravnu inspekciju obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje sustav, ustrojstvo i način rada tijela državne uprave, drugih državnih tijela, tijela i upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuju službenički odnosi u navedenim tijelima; primjenu zakona kojim se uređuje upravni postupak, primjenu propisa o uredskom poslovanju, propisa o sadržaju naziva tijela i uporabi propisanih obilježja i simbola te propisa o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske u nadziranim tijelima i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti; postupa po predstavkama podnesenim radi osiguranja ili zaštite prava građana i pravnih osoba pred nadziranim tijelima i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, a koje se odnose na predmet inspekcijskog nadzora; nadzire uvjete i način ostvarivanja javnosti rada nadziranih tijela i pravnih osoba koje imaju javne ovlasti; provodi inspekcijski nadzor u slučajevima utvrđenim posebnim zakonom; po potrebi sudjeluje s drugim ustrojstvenim jedinicama u provedbi upravnog nadzora; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima državne uprave, a osobito s inspekcijskim službama te obavlja i druge upravne i stručne poslove koji su posebnim zakonima i drugim propisima stavljeni u djelokrug upravne inspekcije; daje stručna mišljenja u okviru svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Samostalnom sektoru za upravnu inspekciju, ustrojavaju se:

8.1. Služba za inspekciju državne uprave

8.2. Služba za inspekciju lokalne i područne (regionalne) samouprave.

8.1. Služba za inspekciju državne uprave

Članak 49.

Služba za inspekciju državne uprave obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje sustav, ustrojstvo i način rada tijela državne uprave i drugih državnih tijela; primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuju službenički odnosi u navedenim tijelima; primjenu zakona kojim se uređuje upravni postupak, primjenu propisa o uredskom poslovanju, propisa o sadržaju naziva tijela i uporabi propisanih obilježja i simbola te propisa o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske u nadziranim tijelima te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti i čiji je osnivač Republika Hrvatska, u dijelu obavljanja javnih ovlasti; postupa po predstavkama podnesenim radi osiguranja ili zaštite prava građana i pravnih osoba pred nadziranim tijelima i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, a koje se odnose na predmet inspekcijskog nadzora; nadzire uvjete i način ostvarivanja javnosti rada nadziranih tijela i pravnih osoba koje imaju javne ovlasti; provodi inspekcijski nadzor u slučajevima utvrđenim posebnim zakonom; po potrebi provodi inspekcijski nadzor nad tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti i čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; po potrebi sudjeluje s drugim ustrojstvenim jedinicama u provedbi upravnog nadzora te obavlja i druge upravne i stručne poslove koji su posebnim zakonima i drugim propisima stavljeni u djelokrug upravne inspekcije; daje stručna mišljenja u okviru svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.2. Služba za inspekciju lokalne i područne (regionalne) samouprave

Članak 50.

Služba za inspekciju lokalne i područne (regionalne) samouprave obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje sustav, ustrojstvo i način rada tijela i upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuju službenički odnosi u navedenim tijelima; primjenu zakona kojim se uređuje upravni postupak, primjenu propisa o uredskom poslovanju, propisa o sadržaju naziva tijela i uporabi propisanih obilježja i simbola te propisa o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske u nadziranim tijelima te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti i čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u dijelu obavljanja javnih ovlasti; postupa po predstavkama podnesenim radi osiguranja ili zaštite prava građana i pravnih osoba pred nadziranim tijelima i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, a koje se odnose na predmet inspekcijskog nadzora; nadzire uvjete i način ostvarivanja javnosti rada nadziranih tijela i pravnih osoba koje imaju javne ovlasti; provodi inspekcijski nadzor u slučajevima utvrđenim posebnim zakonom; po potrebi provodi inspekcijski nadzor nad tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti i čiji je osnivač Republika Hrvatska; po potrebi sudjeluje s drugim ustrojstvenim jedinicama u provedbi upravnog nadzora te obavlja i druge upravne i stručne poslove koji su posebnim zakonima i drugim propisima stavljeni u djelokrug upravne inspekcije; daje stručna mišljenja u okviru svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Članak 51.

Poslove iz djelokruga Službe za inspekciju državne uprave obavljaju upravni inspektori u sjedištu Ministarstva.

Poslove iz djelokruga Službe za inspekciju lokalne i područne (regionalne) samouprave obavljaju:

– upravni inspektori u sjedištu Ministarstva za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije

– samostalni izvršitelji u Osijeku za područje Osječko-baranjske županije

– samostalni izvršitelji u Rijeci za područje Primorsko-goranske županije

– samostalni izvršitelji u Splitu za područje Splitsko-dalmatinske županije

– samostalni izvršitelj u Dubrovniku za područje Dubrovačko-neretvanske županije

– samostalni izvršitelj u Zadru za područje Zadarske županije

– samostalni izvršitelj u Puli za područje Istarske županije

– samostalni izvršitelj u Gospiću za područje Ličko-senjske županije

– samostalni izvršitelj u Karlovcu za područje Karlovačke županije

– samostalni izvršitelj u Čakovcu za područje Međimurske županije

– samostalni izvršitelj u Krapini za područje Krapinsko-zagorske županije

– samostalni izvršitelj u Varaždinu za područje Varaždinske županije

– samostalni izvršitelj u Koprivnici za područje Koprivničko-križevačke županije

– samostalni izvršitelj u Bjelovaru za područje Bjelovarsko-bilogorske županije

– samostalni izvršitelj u Virovitici, za područje Virovitičko-podravske županije

– samostalni izvršitelj u Požegi za područje Požeško-slavonske županije

– samostalni izvršitelj u Slavonskom Brodu za područje Brodsko-posavske županije

– samostalni izvršitelj u Vukovaru za područje Vukovarsko-srijemske županije

– samostalni izvršitelj u Sisku za područje Sisačko-moslavačke županije

– samostalni izvršitelj u Šibeniku za područje Šibensko-kninske županije.

Upravni inspektori iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka provode inspekcijski nadzor nad:

– Gradom Zagrebom i upravnim tijelima Grada Zagreba

– pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i obavljaju djelatnost na području grada Zagreba, u dijelu obavljanja javnih ovlasti

– tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Zagrebačke županije te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i obavljaju djelatnost na području Zagrebačke županije, u dijelu obavljanja javnih ovlasti.

Upravni inspektori iz stavka 2. podstavaka 2. do 20. ovoga članka provode inspekcijski nadzor nad:

– tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području županije u kojoj je mjesto njihova rada

– pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i obavljaju djelatnost na području županije, u kojoj je mjesto njihova rada, u dijelu obavljanja javnih ovlasti.

Upravni inspektor raspoređen na radno mjesto u Službi za inspekciju državne uprave, prema potrebi može obavljati inspekcijske poslove iz djelokruga Službe za inspekciju lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Upravni inspektor raspoređen na radno mjesto u Službi za inspekciju lokalne i područne (regionalne) samouprave, prema potrebi može obavljati inspekcijske poslove iz djelokruga Službe za inspekciju državne uprave.

Samostalni izvršitelji koji obavljaju poslove iz djelokruga Službe za inspekciju lokalne i područne (regionalne) samouprave prema potrebi mogu obavljati poslove i na području druge županije.

Iznimno, inspekcijski nadzor mogu provoditi i drugi državni službenici koje za to ovlasti ministar uprave i koji ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova upravnih inspektora.

9. SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Članak 52.

Samostalni odjel za unutarnju reviziju provodi unutarnje revizije za cjelokupno Ministarstvo i korisnike proračuna iz nadležnosti koji nemaju, odnosno nisu u obvezi ustrojiti vlastitu unutarnju reviziju u skladu s najboljom strukovnom praksom i standardima unutarnje revizije te kodeksom strukovne etike; neovisno i objektivno obavlja poslove unutarnje revizije, daje stručno mišljenje i preporuke za poboljšanje sustava unutarnjih kontrola; ima savjetodavnu ulogu u cilju poboljšanja poslovanja; obavlja unutarnju reviziju svih programa, projekata, aktivnosti i poslovnih procesa; obavlja revizije usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima te aktima Ministarstva, revizije uspješnosti poslovanja i financijske revizije te revizije informacijskih sustava; procjenjuje cjelokupno poslovanje kroz procese i sustav unutarnjih kontrola te analizira, testira i ocjenjuje sustav unutarnjih kontrola u poslovnim procesima iz djelokruga Ministarstva; provodi unutarnju reviziju projekata financiranih iz sredstava EU; procjenjuje sustav unutarnjih kontrola u korištenju sredstava EU; provodi pojedinačne unutarnje revizije i daje preporuke revidiranim jedinicama i ministru; obavlja posebne revizije na zahtjev ministra; izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji koja podnosi ministru; prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija; izrađuje strateške i godišnje planove unutarnje revizije; izrađuje pojedinačna, periodična i godišnja izvješća o radu unutarnje revizije; surađuje s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva financija nadležnom za harmonizaciju aktivnosti razvoja sustava unutarnjih kontrola te joj dostavlja strateške i godišnje planove; prati i predlaže stalnu izobrazbu unutarnjih revizora; procjenjuje praćenje provedbe preporuka Državnog ureda za reviziju; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

III. UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Članak 53.

Ministar predstavlja Ministarstvo i upravlja njegovim radom.

Državni tajnik provodi utvrđenu politiku Vlade Republike Hrvatske u jednom ili više upravnih područja za koje je nadležan, sukladno ovlaštenju i nalozima ministra.

Radom Glavnog tajništva rukovodi glavni tajnik Ministarstva.

Radom upravne organizacije ustrojene u sastavu Ministarstva rukovodi ravnatelj.

Radom Kabineta ministra rukovodi tajnik Kabineta ministra.

Radom sektora rukovodi načelnik sektora.

Radom službe rukovodi voditelj službe.

Radom samostalnog sektora rukovodi načelnik samostalnog sektora.

Radom samostalnog odjela rukovodi voditelj samostalnog odjela.

Radom odjela rukovodi voditelj odjela.

Radom pododsjeka rukovodi voditelj pododsjeka.

Članak 54.

Državni tajnik za svoj rad odgovara ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Ravnatelj za svoj rad odgovara nadležnom državnom tajniku, ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Glavni tajnik Ministarstva za svoj rad odgovara ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Tajnik Kabineta ministra za svoj rad odgovara ministru.

Načelnik sektora u sastavu upravne organizacije za svoj rad odgovara rukovoditelju upravne organizacije u čijem sastavu je raspoređen te nadležnom državnom tajniku i ministru.

Voditelj službe u sastavu upravne organizacije za svoj rad odgovara rukovoditelju upravne organizacije i unutarnje ustrojstvene jedinice u čijem sastavu je raspoređen te nadležnom državnom tajniku i ministru.

Načelnik sektora u sastavu Glavnog tajništva za svoj rad odgovara ministru, nadležnom državnom tajniku i glavnom tajniku Ministarstva.

Voditelj službe u sastavu Glavnog tajništva za svoj rad odgovara ministru, nadležnom državnom tajniku, glavnom tajniku Ministarstva i načelniku sektora u čijem se sastavu ta služba nalazi.

Voditelj odjela u sastavu Glavnog tajništva za svoj rad odgovara ministru, nadležnom državnom tajniku, glavnom tajniku Ministarstva, načelniku sektora i voditelju službe u čijem se sastavu taj odjel nalazi.

Voditelj pododsjeka u sastavu Glavnog tajništva za svoj rad odgovara ministru, nadležnom državnom tajniku, glavnom tajniku Ministarstva i čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica u čijem se sastavu taj pododsjek nalazi.

Načelnik samostalnog sektora za svoj rad odgovara ministru i nadležnom državnom tajniku.

Voditelj službe u sastavu samostalnog sektora za svoj rad odgovara ministru, nadležnom državnom tajniku i načelniku samostalnog sektora u čijem se sastavu ta služba nalazi.

Voditelj samostalnog odjela za svoj rad odgovara ministru.

IV. OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Članak 55.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva utvrđuje se u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 56.

Pitanja od važnosti za rad Ministarstva koja nisu uređena Uredbom o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave i ovom Uredbom, uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva.

Pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se broj potrebnih državnih službenika i namještenika s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća i stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti te druga pitanja važna za rad Ministarstva koja nisu uređena ovom Uredbom.

Članak 57.

Ministar će donijeti Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Ministar će donijeti rješenja o rasporedu za državne službenike i namještenike u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva.

Članak 58.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva uprave (»Narodne novine«, br. 116/17 i 79/19).

Članak 59.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 022-03/19-03/98
Urbroj: 50301-25/06-19-2
Zagreb, 27. prosinca 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U MINISTARSTVU UPRAVE

Redni brojNaziv unutarnje ustrojstvene jediniceBroj službenika i
namještenika
1.KABINET MINISTRA8
2.GLAVNO TAJNIŠTVO1
2.1.Sektor za financijsko upravljanje i nabavu1
2.1.1.Služba za financijsko upravljanje1
2.1.1.1.Odjel za plansko-analitičke poslove, riznicu i centralni obračun plaća2
2.1.1.1.1.Pododsjek za riznicu i obračun plaća3
2.1.1.2.Odjel računovodstvenih poslova1
2.1.1.2.1.Pododsjek za računovodstvo3
2.1.2.Služba za javnu nabavu5
2.2.Sektor za ljudske potencijale, opće poslove i informiranje1
2.2.1.Služba za ljudske potencijale i uredsko poslovanje11
2.2.2.Služba za opće i pomoćno-tehničke poslove11
2.2.3.Služba za informiranje3
GLAVNO TAJNIŠTVO – UKUPNO43
3.UPRAVA ZA SLUŽBENIČKI SUSTAV1
3.1.Sektor za službeničke odnose1
3.1.1.Služba za službeničko zakonodavstvo6
3.1.2.Služba za upravljanje ljudskim potencijalima u državnoj službi7
3.2.Sektor za državni ispit, etiku i stručno osposobljavanje i usavršavanje1
3.2.1.Služba za državni ispit7
3.2.2.Služba za etiku, sustav vrijednosti te stručno osposobljavanje i usavršavanje5
Uprava za službenički sustav – UKUP­NO28
4.UPRAVA ZA e-HRVATSKU1
– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
4.1.Sektor za državnu informacijsku infrastrukturu1
4.1.1.Služba za digitalne informacijske servise5
4.1.2.Služba za upravljanje Centrom dijeljenih usluga5
4.2.Sektor za razvoj elektroničke uprave1
4.2.1.Služba za modernizaciju usluga elektroničke uprave5
4.2.2.Služba za razvoj zajedničkih aplikativnih rješenja5
4.2.3.Služba za informatičku podršku5
Uprava za e-Hrvatsku – UKUPNO31
5.UPRAVA ZA POLITIČKI SUSTAV I ORGANIZACIJU UPRAVE1
5.1.Sektor za politički sustav i državnu upravu1
5.1.1.Služba za politički i izborni sustav5
5.1.2.Služba za sustav i nadzor državne uprave5
5.2.Sektor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu1
5.2.1.Služba za decentralizaciju i teritorijalni ustroj6
5.2.2.Služba za nadzor lokalne i područne (regionalne) samouprave5
5.3.Sektor za neprofitne pravne osobe i nacionalne manjine1
5.3.1.Služba za neprofitne pravne osobe7
5.3.2.Služba za nacionalne manjine5
Uprava za politički sustav i organizaciju uprave – UKUPNO37
6.SAMOSTALNI SEKTOR ZA RAZVOJ JAVNE UPRAVE I EU PROJEKTE1
6.1.Služba za planiranje razvoja javne uprave i upravljanje kvalitetom8
6.2.Služba za pripremu i provedbu EU projekata8
Samostalni sektor za razvoj javne uprave i EU projekte – UKUPNO17
7.SAMOSTALNI SEKTOR ZA GRAĐANSKA STANJA I MODERNIZACIJU UPRAVNOG POSTUPANJA1
7.1.Služba za državne matice6
7.2.Služba za registar birača5
7.3.Služba za upravna postupanja6
Samostalni sektor za građanska stanja i modernizaciju upravnog postupanja – UKUPNO18
8.SAMOSTALNI SEKTOR ZA UPRAVNU INSPEKCIJU1
8.1.Služba za inspekciju državne uprave7
8.2.Služba za inspekciju lokalne i područne (regionalne) samouprave1
neposredno u Službi, u sjedištu Ministarstva6
samostalni izvršitelji u Osijeku za područje Osječko-baranjske županije2
samostalni izvršitelji u Rijeci za područje Primorsko-goranske županije2
samostalni izvršitelji u Splitu za područje Splitsko-dalmatinske županije2
samostalni izvršitelj u Dubrovniku za područje Dubrovačko-neretvanske županije1
samostalni izvršitelj u Zadru za područje Zadarske županije1
samostalni izvršitelj u Puli za područje Istarske županije1
samostalni izvršitelj u Gospiću za područje Ličko-senjske županije1
samostalni izvršitelj u Karlovcu za područje Karlovačke županije1
samostalni izvršitelj u Čakovcu za područje Međimurske županije1
samostalni izvršitelj u Krapini za područje Krapinsko-zagorske županije1
samostalni izvršitelj u Varaždinu za područje Varaždinske županije1
samostalni izvršitelj u Koprivnici za područje Koprivničko-križevačke županije1
samostalni izvršitelj u Bjelovaru za područje Bjelovarsko-bilogorske županije1
samostalni izvršitelj u Virovitici za područje Virovitičko-podravske županije1
samostalni izvršitelj u Požegi za područje Požeško-slavonske županije1
samostalni izvršitelj u Slavonskom Brodu za područje Brodsko-posavske županije1
samostalni izvršitelj u Vukovaru za područje Vukovarsko-srijemske županije1
samostalni izvršitelj u Sisku za područje Sisačko-moslavačke županije1
samostalni izvršitelj u Šibeniku za područje Šibensko-kninske županije1
Samostalni sektor za upravnu inspekciju – UKUPNO37
9.SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU3
MINISTARSTVO UPRAVE – UKUP­NO222