Uredba o dopunama Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi

NN 128/2019 (30.12.2019.), Uredba o dopunama Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2592

Na temelju članka 1. stavka 3. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine« broj 115/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. prosinca 2019. godine donijela

UREDBU

O DOPUNAMA UREDBE O TARIFI UPRAVNIH PRISTOJBI

Članak 1.

U Uredbi o Tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 8/17, 37/17, 129/17, 18/19 i 97/19), u Prilogu I. u napomeni Tarifnog broja 1. iza riječi: »državne uprave,« dodaju se riječi: »upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima u obavljanju povjerenih poslova državne uprave,«.

Članak 2.

U Tarifnom broju 2. stavku 1. iza riječi: »tijelima državne uprave« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnim osobama s javnim ovlastima u obavljanju povjerenih poslova državne uprave«.

Članak 3.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 022-03/19-03/91
Urbroj: 50301-25/27-19-3
Zagreb, 27. prosinca 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.