Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2020. godini

NN 128/2019 (30.12.2019.), Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2020. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2597

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 143. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. prosinca 2019. godine donijela

ODLUKU

O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE BILANČNIH PRAVA ZA FINANCIRANJE MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA JAVNIH POTREBA OSNOVNOG ŠKOLSTVA
U 2020. GODINI

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se ukupna bilančna prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva i kriteriji i mjerila za utvrđivanje bilančnih prava županijama, Gradu Zagrebu i gradovima za:

– materijalne i financijske rashode

– rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (u daljnjem tekstu: tekuće i investicijsko održavanje)

– rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

II.

Županijama, Gradu Zagrebu i gradovima utvrđuju se bilančna prava za financiranje materijalnih i financijskih rashoda, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje, te rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnog školstva u visini koja osigurava minimalni financijski standard osnovnih škola.

Obračun iznosa materijalnih i financijskih rashoda izvršen je prema podacima o visini ovih rashoda, koja je bila utvrđena Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2019. godini (»Narodne novine«, broj 2/19), sukladno Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2020. – 2022. i Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020. – 2022.

Obračun iznosa rashoda za tekuće i investicijsko održavanje, koji se sukladno Računskom planu proračuna odnose na odjeljak 3224 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, odjeljak 3237 – Intelektualne i osobne usluge i odjeljak 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, izvršen je prema podacima o broju učenika, broju razrednih odjela i broju školskih zgrada u školskoj godini 2019./20. na osnovi prosječnih kalkulativnih cijena kako slijedi: po učeniku 62,00 kune godišnje, po razrednom odjelu 1.032,77 kuna godišnje, po školskoj zgradi 7.564,08 kuna godišnje.

Obračun iznosa rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, koji se sukladno Računskom planu proračuna odnose na skupinu 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i skupinu 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, izvršen je prema podacima o broju učenika, broju razrednih odjela i broju školskih zgrada u školskoj godini 2019./20. na osnovi prosječnih kalkulativnih cijena kako slijedi: po učeniku 189,65 kuna godišnje, po razrednom odjelu 3.158,95 kuna godišnje i po školskoj zgradi 4.990,19 kuna godišnje.

PRIKAZ OBRAČUNA BILANČNIH PRAVA ZA MATERIJALNE I FINANCIJSKE RASHODE, RASHODA ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE TE RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI U 2020. GODINI

Red. br.Nositelj financiranjaObračunati iznos materijalnih i financijskih rashoda te rashoda za tekuće i investicijsko održavanjeObračunati iznos rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Ukupno minimalni financijski standard osnovnog školstva

(kn)

01234=2+3
ŽUPANIJE
1.Zagrebačka39.511.2485.470.06944.981.317
2.Krapinsko-zagorska24.427.1714.115.50428.542.675
3.Sisačko-moslavačka28.185.8132.924.53231.110.345
4.Karlovačka19.271.5792.188.14121.459.720
5.Varaždinska34.457.8664.347.68438.805.550
6.Koprivničko-križevačka12.323.5732.070.04314.393.616
7.Bjelovarsko-bilogorska19.577.6543.143.27222.720.926
8.Primorsko-goranska25.151.1664.239.10329.390.269
9.Ličko-senjska12.271.2711.223.66113.494.932
10.Virovitičko-podravska14.575.6582.330.27516.905.933
11.Požeško-slavonska15.573.3321.786.54117.359.873
12.Brodsko-posavska22.732.0623.098.63725.830.699
13.Zadarska24.280.0913.258.18927.538.280
14.Osječko-baranjska43.325.6556.714.27150.039.926
15.Šibensko-kninska14.222.5331.525.68115.748.214
16.Vukovarsko-srijemska21.783.3323.730.63825.513.970
17.Splitsko-dalmatinska55.146.6669.346.51964.493.185
18.Istarska17.307.0552.365.17619.672.231
19.Dubrovačko-neretvanska17.614.2523.057.03420.671.286
20.Međimurska16.733.2003.108.23819.841.438
21.Grad Zagreb101.730.08023.241.376124.971.456
UKUPNO ŽUPANIJE580.201.25793.284.584673.485.841


Red. br.Nositelj financiranjaObračunati iznos materijalnih i financijskih rashoda te rashoda za tekuće i investicijsko održavanjeObračunati iznos rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Ukupno minimalni financijski standard osnovnog školstva

(kn)

01234=2+3
GRADOVI
1.Velika Gorica11.457.4172.286.78013.744.197
2.Samobor7.602.6741.236.5238.839.197
3.Vrbovec3.720.201661.1334.381.334
4.Zaprešić2.756.997682.5333.439.530
5.Krapina1.811.584461.0032.272.587
6.Sisak7.685.9421.295.5488.981.490
7.Kutina4.550.073876.2405.426.313
8.Karlovac9.378.3411.618.92910.997.270
9.Varaždin6.899.2621.418.3178.317.579
10.Koprivnica6.037.5501.056.6467.094.196
11.Križevci4.458.735850.4605.309.195
12.Đurđevac1.596.757288.1651.884.922
13.Bjelovar5.744.4061.176.7076.921.113
14.Rijeka15.296.1803.301.32018.597.500
15.Crikvenica1.374.024316.9151.690.939
16.Opatija1.049.404218.7231.268.127
17.Gospić3.494.058447.6513.941.709
18.Virovitica4.362.360885.4685.247.828
19.Požega4.665.104723.8605.388.964
20.Slavonski Brod11.070.9272.253.96713.324.894
21.Zadar8.468.3292.696.99111.165.320
22.Osijek13.886.5402.825.40016.711.940
23.Šibenik7.002.6281.373.8568.376.484
24.Vinkovci5.435.9481.325.4606.761.408
25.Vukovar7.386.697967.1628.353.859
26.Makarska1.873.473611.4802.484.953
27.Split17.366.5135.049.74522.416.258
28.Pula-Pola8.707.8021.780.06110.487.863
29.Labin2.380.934537.0832.918.017
30.Pazin5.868.840618.2196.487.059
31.Poreč – Parenzo3.207.608659.1893.866.797
32.Rovinj – Rovigno2.082.291505.4342.587.725
33.Umag – Umago2.874.237468.2033.342.440
34.Dubrovnik6.335.5251.371.6157.707.140
35.Čakovec4.319.0651.198.7285.517.793
UKUPNO GRADOVI212.208.42644.045.514256.253.940
SVEUKUPNO RH792.409.683137.330.098929.739.781


III.

Sredstva ukupnog minimalnog financijskog standarda osnovnog školstva iz točke II. ove Odluke, županije, Grad Zagreb i gradovi planiraju i realiziraju na osnovi vlastitih financijskih planova, a za rashode utvrđene u točki I. ove Odluke.

Županije, Grad Zagreb i gradovi u financijskim planovima iz stavka 1. ove točke iskazuju ukupni iznos minimalnog financijskog standarda, a pojedine rashode iz točke I. ove Odluke planiraju i realiziraju u skladu s objektivnim potrebama za financiranje sustava osnovnog školstva u 2020. godini.

IV.

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva županije, Grad Zagreb i gradovi ostvaruju iz dodatnog udjela poreza na dohodak po stopi od 1,9%.

Ako županije, Grad Zagreb i gradovi iz dodatnog udjela poreza na dohodak po stopi od 1,9% ne ostvare sredstva potrebna za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, razliku do ukupnog minimalnog financijskog standarda ostvaruju s pozicije izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu, u razdjelu 080 Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Ostvarivanje prihoda za izvršavanje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva prati Ministarstvo znanosti i obrazovanja na temelju mjesečnih izvještaja o ostvarenim prihodima od dodatnog udjela u porezu na dohodak koje dostavlja Ministarstvo financija, a kontrolu izvršavanja rashoda obavlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

V.

Županije, Grad Zagreb i gradovi dužni su donijeti vlastite odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2020. godini u okvirima ukupnog minimalnog financijskog standarda osnovnog školstva utvrđenog u točki II. ove Odluke.

VI.

Županije, Grad Zagreb i gradovi dužni su Ministarstvu znanosti i obrazovanja izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine dostaviti do 31. ožujka 2021. godine na obrascu OŠ-DEC-IZVJEŠĆE, koji je sastavni dio ove Odluke.

VII.

Županije, Grad Zagreb i gradovi dužni su sredstva za rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja te sredstva za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini realizirati u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna nabava.

VIII.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 022-03/19-04/505
Urbroj: 50301-27/25-19-2
Zagreb, 27. prosinca 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.