Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izradi procjene rizika

NN 129/2019 (31.12.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izradi procjene rizika

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

2615

Na temelju članka 18. stavka 6. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18) ministar nadležan za rad donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZRADI PROCJENE RIZIKA

Članak 1.

U Pravilniku o izradi procjene rizika (»Narodne novine«, broj 112/14) u članku 1. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Poslodavac nema obvezu dokumentiranja procjene rizika za poslove koje radnik povremeno obavlja na izdvojenom mjestu rada, ako su to administrativni, uredski i slični poslovi za koje je u skladu s odredbama ovoga Pravilnika prethodno procijenjen i dokumentiran mali rizik i koje radnik redovito obavlja u prostoru poslodavca.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 2.

U članku 5. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Za procjenjivanje i dokumentiranje procjene rizika mogu se koristiti i interaktivni internetski alati (OiRA – Online interactive Risk Assessment) koji se odnose na poslove u određenim zanimanjima ili djelatnostima, kada su za pojedine poslove ti alati stavljeni na korištenje putem mrežne stranice ministarstva nadležnog za rad.«

Članak 3.

U članku 8. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, pojedini poslovi iz Priloga II. ovoga Pravilnika mogu se zbog određenih izvora opasnosti, štetnosti i napora na mjestu rada procijeniti i drugim razinama rizika.«

Članak 4.

U članku 10. stavak 2. briše se.

Članak 5.

U članku 12. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Pri procjenjivanju rizika obvezno sudjeluju radnici koji obavljaju poslove za koje se procjenjuju rizici, odnosno povjerenik radnika za zaštitu na radu koji zastupa radnike koji obavljaju poslove za koje se procjenjuju rizici, ovlaštenik poslodavca koji je ovlašten za organizacijsku jedinicu u kojoj se obavljaju poslovi za koje se procjenjuju rizici i stručnjaci zaštite na radu, a poslodavac po potrebi uključuje i stručnjake iz pojedinih područja.«

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Poslodavac periodički preispituje provedbu plana mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora te ocjenjuje učinkovitost planiranih i provedenih mjera sa svrhom upravljanja rizicima, njihovog smanjivanja te osiguranja više razine sigurnosti i zaštite zdravlja na mjestu rada.

(4) U provedbi stavka 2. i. 3. ovoga članka, poslodavac uzima u obzir naročito slijedeće pokazatelje:

1) stanje provedbe zaštite na radu temeljem nalaza o obavljenim unutarnjim nadzorima nad primjenom pravila zaštite na radu na mjestima rada kao i nalaza inspekcijskih tijela

2) učestalost nastanka ozljeda na mjestu rada, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom te nezgoda na radu, uzimajući u obzir njihove izvore i uzroke nastanka kao i težine posljedica

3) pritužbe radnika, osoba na radu i povjerenika radnika za zaštitu na radu na provedbu zaštite na radu te njihove prijedloge u odnosu na utvrđivanje izvora opasnosti, štetnosti i napora na mjestima rada

4) analizu provedbe odluka i zaključaka sa sjednica odbora zaštite na radu.«

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/107

Urbroj: 524-03-03/1-19-27

Zagreb, 18. prosinca 2019.

Ministar
Josip Aladrović, v. r.