Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Češki jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C)

NN 129/2019 (31.12.2019.), Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Češki jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C)

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

2617

Na temelju članka 27. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET ČEŠKI JEZIK I KULTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ (MODEL C)

I.

Ovom odlukom donosi se kurikulum za nastavni predmet Češki jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C).

II.

Sastavni dio ove odluke je kurikulum nastavnog predmeta Češki jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C).

III.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se za učenike 1. i 5. razreda osnovne škole i 1. razreda srednjih škola od školske godine 2019./2020., za učenike 2., 3., 6. i 7. razreda osnovne škole te 2. i 3. razreda srednjih škola od školske godine 2020./2021., a za učenike 4. i 8. razreda osnovne škole i 4. razreda srednjih škola od školske godine 2021./2022.

Klasa: 016-01/19-01/00201

Urbroj: 533-09-19-0010

Zagreb, 3. prosinca 2019.

Ministrica

prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.

KURIKULUM ZA NASTAVNI PREDMET ČEŠKI JEZIK I KULTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ (MODEL C)

A. OPIS PREDMETA

Česi u Hrvatskoj jedna su od 22 Ustavom priznate nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine u Hrvatskoj živi 9.641 deklariranih Čeha, od čega najviše u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Administrativno i kulturno središte Čeha Hrvatske je grad Daruvar. Općina Končanica jedina je administrativna jedinica u Hrvatskoj u kojoj Česi čine većinsko stanovništvo. Češke besede osnovne su građanske udruge u kojoj Česi u Hrvatskoj njeguju svoj jezik i kulturu.

Pravo za odgoj i obrazovanje na svom jeziku i pismu pripadnici nacionalnih manjina ostvaruju u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina te Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Pripadnici nacionalnih manjina svoje ustavno pravo na odgoj i obrazovanje ostvaruju trima osnovnim modelima (A, B i/ili C model) i posebnim oblicima školovanja.

Kurikulum predmeta Češki jezik i kultura po Modelu C namijenjen je djeci pripadnicima češke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, djeci koja imaju češko podrijetlo, a nastava je istovremeno otvorena i za ostalu djecu koja žele učiti češki jezik i upoznati češku kulturu. Predmet Češki jezik i kultura po Modelu C poučava se i uči u okviru Jezično-komunikacijskog područja kao jezik češke nacionalne manjine na svim odgojno-obrazovnim razinama i ciklusima. Predmet je i u izravnoj vezi s Društveno-humanističkim i Umjetničkim područjem. Svaki odgojno-obrazovni ciklus uvažava razvojne faze učenika te se individualnim pristupom svim učenicima nadovezuje na prethodno stečena znanja i vještine. Češki jezik i kultura kao manjinski jezik po Modelu C ne ubraja se u izbornu nastavu te mu se pristupa kao drugom materinskom jeziku. Odabirom manjinskog materinskog jezika učeniku se ne smanjuje broj izbornih predmeta koje može pohađati.

Poučavanje jezika, pa tako i drugog materinskog, od temeljnog je značaja za osobni razvoj i socijalizaciju učenika. Po značaju i učincima ono prelazi okvire znanja sadržaja samog predmeta. Omogućuje učenicima osobno izražavanje i razvoj pojedinca (kognitivni i socijalno-emotivni), djelotvornu komunikaciju s drugima u različitim životnim situacijama te sudjelovanje učenika u brojnim aktivnostima vezanim uz kulturu i tradiciju češke nacionalne manjine u Hrvatskoj. Jezik također odražava identitet naroda koji njime govori i ključni je medij kojim se prenosi i njeguje njegovo kulturno i povijesno nasljeđe. Učenje češkog jezika kao istovremeno učenje češke kulture značajna je odrednica koncepta učenja jezika nacionalnih manjina u Modelu C. Osim stjecanja jezično-govornih kompetencija (unutar kojih se razvijaju sve temeljne kompetencije što ih promiče kurikulum, a uključuju oblike mišljenja i rada, sposobnost korištenja alatima i strategijama učenja te osobnu, socijalnu i međukulturnu kompetenciju), učenje češkog jezika i kulture uključuje i stjecanje znanja o Republici Češkoj i njezinoj kulturi u širem smislu; o češkoj književnosti, češkoj povijesnoj, kulturnoj i prirodnoj baštini, svakodnevnom životu češkog suvremenog društva te njegovanje tradicija i običaja češke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. Ovakvo kompleksno i integrirano učenje i poučavanje češkog jezika i kulture pridonosi boljem shvaćanju života češke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj i života u Republici Češkoj te razvoju osjećaja osobne pripadnosti češkoj kulturi. Sve zajedno pridonosi očuvanju jezičnog i kulturnog identiteta, tradicije i običaja češke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

Kurikulum predmeta Češki jezik i kultura po Modelu C integrirani je kurikulum koji povezuje opće i posebne sadržaje i ciljeve. Usmjeren je na postignuća učenika u svim područjima: kognitivnom, afektivnom i psihomotornom. Polazi od njihova iskustva i kulturnog konteksta, jezične i kulturne posebnosti i time potiče iskustveno i situacijsko učenje. Uvažava složenost znanja i umijeća, njihovu primjenu u različitim okolnostima, problemima i situacijama, višejezičnost i multikulturalnost.

Kurikulum također polazi od činjenice da je struktura učenika u razredima ili odgojno-obrazovnim skupinama vrlo heterogena, da je čine učenici različitog predznanja, različite dobi, različite kulturne sredine i različitih interesa i obrazovnih potreba. Zbog toga su odgojno-obrazovni ishodi dovoljno široko koncipirani da se mogu prilagoditi danoj situaciji, odnosno svakom učeniku individualno, a vrednovanje ishoda provodi se uvijek u skladu s brojem godina učenja češkog jezika i kulture.

Učenici Češkog jezika i kulture po Modelu C temeljno se obrazuju na hrvatskom jeziku, a učenik spoznaje i vještine stečene u predmetima priroda i društvo, povijest, geografija, likovna i glazbena kultura i umjetnost nadograđuje u predmetu Češki jezik i kultura po Modelu C.

Predmet Češki jezik i kultura po Modelu C vrlo je kompleksnog karaktera, a zbog preglednosti podijeljen je u tri domene/makrokoncepta: Govorimo češki, Čarolija pisane riječi i Kultura. Ove se domene/makrokoncepti u procesu učenja i poučavanja uzajamno isprepliću.

Kratka oznaka predmeta Češki jezik i književnost je ČJIK.

B. ODGOJNO-OBRAZOVNI CILJEVI UČENJA I POUČAVANJA ČEŠKOG JEZIKA I KULTURE (MODEL C)

Jezik je sredstvo izražavanja i komuniciranja. Ovladanost jezikom temelj je za učenje tijekom cijeloga života.

Učenik:

– uspješno koristi češki jezik u govoru i pismu u različitim komunikacijskim i životnim situacijama, putem različitih medija i u različite svrhe

– razvija čitalačku pismenost, čitalačku kulturu i čitalačku naviku na tekstovima različitih sadržaja i vrsta

– prepoznaje češku povijesnu i kulturnu baštinu te geografska obilježja Republike Češke kao jednu od odrednica vlastitog osobnog i nacionalnog identiteta

– vlada znanjima o osnovnim obilježjima češke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj i suvremenog češkog društva u usporedbi s drugim jezicima i kulturama i to s razumijevanjem, uvažavanjem i poštivanjem drugih i drugačijih uz osjećaj pripadnosti češkoj nacionalnoj manjini u Republici Hrvatskoj

– osposobljen je za ulogu aktivnog i odgovornog građanina koji svojom aktivnošću u kulturnim programima, priredbama i manifestacijama češke nacionalne manjine u Hrvatskoj doprinosi njenom očuvanju te očuvanju češke kulture i tradicije u budućnosti, a ujedno ima razvijenu potrebu za cjeloživotno učenje.

C. DOMENE/KONCEPTI U ORGANIZACIJI PREDMETNOG KURIKULUMA

Predmet Češki jezik i kultura po Modelu C uči se i poučava u tri međusobno povezane domene:

1. Govorimo češki – Mluvíme česky

2. Čarolija pisane riječi – Kouzlo psaného slova

3. Kultura

Domene su utemeljene na primarnoj ljudskoj potrebi za komunikacijom s drugima u zajednici, na razvoju višestruke čitalačke pismenosti i društveno-kulturnoj svijesti. U svim se domenama razvija jezično-komunikacijska kompetencija te ovladavanje jezičnim vještinama slušanja, govorenja, čitanja, pisanja i prevođenja te njihova međudjelovanja uz stalni razvoj aktivnog rječnika. Domene su ujedno i u izravnoj vezi s ciljevima Društveno-humanističkog i Umjetničkog područja. Svaka od ovih domena u svojem nazivu izražava osnovnu ideju i cilj učenja i poučavanja češkog jezika i kulture, važnost aktivne uporabe češkog jezika u komunikaciji s drugima te važnost otkrivanja stvaralačke i umjetničke uloge jezika i njegova kulturnoga značenja. Učenik otkriva radost i užitak čitanja te postaje svjestan doživljaja svijeta kroz estetsku vrijednost jezika uz razvoj kritičke pismenosti prema izgovorenom, napisanom i pročitanom izričaju te na kraju važnost kulture kao neodvojive kategorije naroda.

Ovladavajući jezikom, učenik stječe samopouzdanje i osjećaj vlastite vrijednosti, a raznovrsnim se načinima i metodama rada osobito potiče i razvija suradnja. Poučavanje i učenje predmeta Češki jezik i kultura podrazumijeva inzistiranje na poštivanju različitosti, ravnopravnoj podjeli zadataka i preuzimanju odgovornosti uz uvažavanje različitih stavova, vrijednosti i mišljenja te je usmjereno na razvijanje pozitivnog odnosa prema višejezičnosti i prema poštivanju kulturnih različitosti.

Tri međusobno povezane domene učenja i poučavanja Češkog jezika i kulture po Modelu C daju učiteljima autonomiju da sami odabiru teme i podteme svakog područja (jezičnog, književnog i kulturnog) u skladu s uvjetima izvođenja nastave, a ponajprije u skladu s interesima učenika, što doprinosi pobuđivanju znatiželje i motivacije za usvajanje novih spoznaja, znanja i vještina.

Usvajanjem ovih domena razvijaju se i druge kompetencije potrebne u nizu drugih predmeta i međupredmetnim temama (Hrvatski jezik i književnost, strani jezici, Priroda i društvo, Povijest, Geografija, Likovna i Glazbena kultura i umjetnost, Građanski odgoj i obrazovanje, Učiti kako učiti, Uporaba komunikacijsko-informacijske tehnologije, Osobni i socijalni razvoj itd.).

Domena GOVORIMO ČEŠKI podrazumijeva razvoj komunikacijsko-funkcionalne pismenosti te obuhvaća jezik kao temeljno sredstvo komunikacije u svrhu ovladavanja recepcijskim i produkcijskim jezičnim djelatnostima i njihovim međudjelovanjem zbog razmjene informacija, ideja, stavova i vrijednosti.

U okviru ove domene oblikuju se i razvijaju jezične, sociolingvističke, pragmatičke i strategijske kompetencije. Učenici stječu kompetencije stvaralaštva i kreativnosti, stvaraju tekstove različitih sadržaja na češkom jeziku u različite svrhe. Razmjenom ideja, mišljenja, osjećaja, tumačenjem planova, interpretacijom značenja te izravnom interakcijom s drugima u različitim kontekstima, medijima i komunikacijskim situacijama, učenici razvijaju i socijalizacijske sposobnosti. Ovladavajući jezikom, učenik stječe samopouzdanje i osjećaj vlastite vrijednosti. Učenici stečena znanja i vještine primjenjuju u svakodnevnom životu te aktivno koriste češki jezik u govoru i pismu u interakciji s drugim govornicima češkog jezika. Učenici ujedno razvijaju potrebu cjeloživotnog učenja i usavršavanja češkog jezika.

Domena ČAROLIJA PISANE RIJEČI podrazumijeva razvoj čitalačke pismenosti, odnosno razumijevanje, tumačenje i vrednovanje tekstova čeških autora i autora češke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. Čitanje je jedna od temeljnih jezičnih djelatnosti, a važno je, osim u učenju materinskog i stranog jezika, i u ostalim nastavnim predmetima te u svakodnevnom životu za dalje školovanje i djelovanje u zajednici i životu nacionalne manjine.

Učenici se čitanjem upoznaju s osnovnim književnim vrstama, uče njihova specifična obilježja, produbljuju shvaćanje književnosti te iznose vlastita stajališta o pročitanom djelu. Uče razlikovati književnu fikciju od stvarnosti. Postupno stječu i razvijaju naviku čitanja i sposobnost recepcije, interpretacije i stvaranja književnog teksta.

Učenici dolaze do spoznaja i doživljaja koji mogu pozitivno utjecati na njihove stavove i životne vrijednosti.

Osim čitanja književnih djela koja služe umjetničkom doživljaju jezika, u nastavi je nužno koristiti i neknjiževne tekstove za razumijevanje riječi i shvaćanje poruke tj. sadržaja. Čitanje neknjiževnih tekstova pridonosi razumijevanju kulture čitanja i povezivanje nastave sa životnim potrebama.

Čitanjem se potiče maštovitost, radoznalost, razvija se način izražavanja, kritičko mišljenje, rješavanje problema, donošenje odluka te informacijska, digitalna i medijska pismenost. Učenika se usmjerava i na samostalno prikupljanje informacija iz različitih izvora, na rad s književnim izvorima i tekstovima različitog tipa. Bogaćenjem vlastitog rječnika stječe samopouzdanje u javnim nastupima. Razvija pozitivan odnos prema književnosti i drugim oblicima umjetnosti koji se temelje na umjetničkom tekstu.

Domena KULTURA podrazumijeva poimanje češke kulture u najširem smislu i obuhvaća usvajanje znanja o češkoj povijesnoj i kulturnoj baštini te o geografskim obilježjima Republike Češke. Ova domena integrira i teme medijske kulture te elemente umjetničkog područja i umjetničkog izražavanja: uvježbavanje i izvođenje čeških narodnih plesova, recitacija, pjesama i dramskih tekstova na češkom jeziku.

Učenici se upoznaju s velikanima i značajnim događajima češke opće povijesti, češke likovne i glazbene umjetnosti i osnovnim geografskim obilježjima Republike Češke što pridonosi razumijevanju i produbljivanju znanja, vrijednosti i stavova Društveno-humanističkog i Umjetničkog područja kurikuluma. Učenici istražuju češku opću povijest, povijest likovne i glazbene umjetnosti i geografska obilježja Republike Češke u različitim izvorima te razvijaju kritičko mišljenje, razumiju ljudsko djelovanje i iskustvo u prošlosti i suvremenosti, snalaze se u vremenu i prostoru. Učenici stečena znanja i vještine primjenjuju u svakodnevnom životu, rješavaju probleme, aktivno sudjeluju u kreiranju vlastite budućnosti te su osposobljeni za međuljudsku i međukulturnu suradnju njegujući socijalne vrednote. Učenici slobodno izražavaju svoje misli, osjećaje, iskustva, stavove i vrijednosti oblikovanjem ideja i komunikacijom putem umjetnosti, razvijaju maštu i oplemenjuju vlastiti emocionalni razvoj te stječu samopouzdanje.

Učenici razvijaju svijest o pripadanju i vlastitoj aktivnoj ulozi odgovornog građanina u društvu, lokalnoj i široj zajednici, a posebice u češkoj nacionalnoj manjini u Republici Hrvatskoj.

Domene u organizaciji Kurikuluma nastavnog predmeta Češki jezik i kultura po Modelu C – grafički prikaz

D. ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHODI, RAZDRADA ISHODA I RAZINE USVOJENOSTI PO RAZREDIMA I DOMENAMA/KONCEPTIMA

Domene Govorimo češki, Čarolija pisane riječi i Kultura sastavni su dijelovi kurikuluma nastavnoga predmeta Češki jezik i kultura po Modelu C i čine jedinstvenu i nedjeljivu cjelinu čiji se odgojno-obrazovni ishodi međusobno prožimaju i nadopunjuju. U svakoj se domeni uz odgojno-obrazovne ishode navodi i razrada ishoda, pokazatelj usvojenosti tog ishoda na razini »dobar« te sadržaji i preporuke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda.

Odgojno-obrazovni ishodi sve tri domene Govorimo češki, Čarolija pisane riječi i Kultura ostvaruju se usporedno, na temelju istih jezičnih sadržaja.

Ishodi se postupno razvijaju po razredima i ciklusima. Kurikulumom predložena razrada ishoda nije iscrpna te je učitelj autonomno nadopunjuje sukladno sposobnostima, (pred)znanju, potrebama i interesima svojih učenika. Učitelj također autonomno određuje konkretne aktivnosti i sadržaje, materijale za učenje, metode poučavanja i učenja kojima će ostvariti ishode.

Razina usvojenosti odgojno-obrazovnog ishoda »dobar« ne predstavlja brojčano vrednovanje, već se njime određuje opseg i dubina znanja, stupanj razvijenosti vještina i usvojenosti stavova. Razina usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda »dobar« služi kao okvir za procjenu usvojenosti i razumijevanja dubine i širine pojedinoga ishoda na kraju razreda. Ostale razine usvojenosti odgojno-obrazovnog ishoda navode se u metodičkom priručniku ovog predmeta.

Ishodi domene Govorimo češki podijeljeni su prema receptivnim i produktivnim jezičnim djelatnostima, a razvojnost od nižih k višim razredima ostvaruje se povećavanjem složenosti i dužine tekstova koje učenik razumije i proizvodi. Tekst podrazumijeva sve proizvode jezične uporabe – govoreni, pisani, vizualni i multimodalni. Multimodalni tekstovi kombiniraju jezik s drugim sustavima komuniciranja kao što su tiskani ili digitalni tekst, vizualna pomagala te zvučna ili govorena riječ.

Ovisno o godini učenja i poučavanja jezika, tekstovi se razlikuju po dužini i složenosti. Broj riječi koji definira dužinu teksta razlikuje se u receptivnim i produktivnim djelatnostima.

Prema složenosti tekst može biti vrlo jednostavan, jednostavan, srednje složen i složen. Složenost teksta ovisi o kvantitativnim i kvalitativnim pokazateljima složenosti i učenikovu poznavanju teme teksta. Kvantitativni pokazatelji složenosti odnose se na obilježja riječi i rečenica poput duljine, učestalosti i složenosti, a kvalitativni pokazatelji na vrstu teksta, složenost izloženih ideja, stil autora i način na koji je tekst strukturiran i prezentiran. Budući da su učenikova prethodna znanja o temi također bitan čimbenik o kojem ovisi složenost teksta, procjena složenosti ovisi i o osobnoj procjeni učitelja.

Uz odgojno-obrazovne ishode navedeni su sadržaji i preporuke za ostvarivanje ishoda izraženi na razini razreda. Sadržaji uključuju preporučene teme i funkcije, a preporuke donose smjernice za poučavanje češkog jezika i kulture. Učitelj ima autonomiju u prilagođavanju i proširivanju sadržaja i metoda. Navedeni sadržaji i preporuke služe samo kao orijentir učitelju pri određivanju sadržaja i metoda. Sadržaji usvojeni u prethodnom razredu mogu se proširivati i produbljivati.

U odgojno-obrazovnim ishodima, u svim godinama učenja i poučavanja, naveden je samo dio gramatičkih struktura te nije riječ o iscrpnome popisu gramatičkih sadržaja. Strukture su navedene u onome razredu u kojem se očekuje ovladanost na razini uporabe, što ne znači da se one neće pojaviti i prije na razini prepoznavanja ili da se poslije neće proširivati njihova funkcija. Dapače, gramatičke bi se strukture trebale reciklirati kroz godine učenja. Isto tako sadržaji se odabiru primjereno razvojnoj dobi učenika, vodeći računa o korelaciji s drugim nastavnim predmetima i međupredmetnim temama. Ciklički se ponavljaju i proširuju u odnosu na prethodne razrede, a usklađuju se s individualnim mogućnostima i predznanjem te željama i potrebama učenika ovisno o njihovim obrazovnim aspiracijama i/ili profesionalnim putevima.

Oznake ishoda u predmetnome kurikulumu opisuju odnosi li se ishod na osnovnu (OŠ) ili srednju školu (SŠ), iz koje su domene (A, B ili C) te u kojem se razredu ostvaruju (1. – 8.). Druga se brojka odnosi na redoslijed ishoda unutar domene u pojedinom razredu.

Osnovna škola Češki jezik i kultura – 105 sati godišnje

Osnovna škola Češki jezik i kultura 1. razred – 105 sati godišnje
DOMENA A: GOVORIMO ČEŠKI
Odgojno-obrazovni ishodiRazdrada ishodaOdgojno-obrazovni ishodi na razini usvojenosti »dobar« na kraju razreda

ČJIK OŠ A.1.1.

Učenik reagira neverbalno i verbalno na slušne i vizualne poticaje.

– prepoznaje pojedine riječi ili fraze izgovorene sporijim tempom, jasno i razgovjetno

– povezuje izgovorene riječi sa slikovnim prikazima ili predmetima

– imenuje predmete i osobe u razredu ili na vizualnim predlošcima

– reagira pokretom i mimikom na verbalni poticaj

– učenik reagira na učestale riječi i vrlo jednostavne rečenice

Učenik uz povremenu pomoć neverbalno i verbalno reagira na učestale riječi i upute.

ČJIK OŠ A. 1.2.

Učenik preslikava grafijske slike jednostavnih riječi i vrlo kratkih rečenica.

– preslikava slovo po slovo jednostavnih poznatih riječi ili fraza

– povezuje pisani oblik riječi sa slikovnim predloškom

– povezuje zvučnu sliku pojedinih fonema s njihovim grafijskim oblikom u riječima i kratkim rečenicama

Učenik preslikava riječi i vrlo kratke rečenice uglavnom točno i uz povremenu pomoć učitelja.

ČJIK OŠ A.1.3.

Učenik reproducira riječi i vrlo kratke rečenice.

– ponavlja riječi i vrlo kratke i vrlo jednostavne rečenice na temelju zvučnog predloška oponašajući izgovor i intonaciju

– imenuje i pokazuje predmete iz svog okruženja

Učenik uz povremenu pomoć govori riječi i vrlo kratke, uvježbane rečenice.

ČJIK OŠ A.1.4.

Učenik sudjeluje u vrlo kratkome razgovoru i razmjenjuje naučene vrlo kratke i vrlo jednostavne rečenice.

– upotrebljava osnovne komunikacijske obrasce

(pozdravlja, predstavlja se i sl.)

– postavlja vrlo kratka i jednostavna, uvježbana pitanja i odgovara na njih

– oblikuje i izgovara vrlo kratke i vrlo jednostavne, uvježbane rečenice

Učenik uz povremenu pomoć sudjeluje u vrlo kratkome i vrlo jednostavnome razgovoru.

Sadržaji za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Preporučene teme: učenikov zavičaj, školski pribor i učionica, brojevi, boje, obitelj, godišnja doba, domaće životinje, nazivi dana u tjednu, posebni datumi.

Preporučeni jezični sadržaji:

Funkcije: uljudno ophođenje, pozdravljanje i oslovljavanje, predstavljanje, čestitanje, imenovanje, brojenje.

Leksičke se strukture biraju primjereno razvojnoj dobi učenika vodeći računa o povezanosti s drugim nastavnim predmetima imeđupredmetnim temama.

Gramatičke se strukture biraju primjereno razvojnoj dobi učenika i proizlaze iz preporučenih funkcija.

Preporuke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Poučavanje jezičnih sadržaja (leksičkih i gramatičkih struktura) temelji se na govornoj komunikaciji i učenju iz situacije posredstvom mimike, gesta, pokreta, likovnog izraza, igre, pjesme i dramatizacije pomoću zornih sredstava. Novi se sadržaji uvode na temelju poznatih jezičnih sadržaja koji su prilagođeni razini jezičnoga razvoja i iskustvu učenika, istovremeno se potiče višejezičnost.

Učitelj organizira aktivnosti govorenja i razgovaranja u kojima će učenik sudjelovati u govornom činu u osmišljenim komunikacijskim situacijama.

DOMENA B: ČAROLIJA PISANE RIJEČI

ČJIK OŠ B.1.1.

Učenik izražava verbalno/neverbalno misli, osjećaje, zapažanja nakon čitanja/slušanja književnog/neknjiževnog teksta.

– izražava osjećaje nakon čitanja/slušanja književnoga teksta riječima, crtežom ili pokretom

– izražava opisane situacije i doživljeno u književnom tekstu riječima i crtežom

– govori o čemu razmišlja i kako se osjeća nakon čitanja/slušanja

– iskazuje mišljenje o postupcima likova

Učenik uz povremenu pomoć izražava svoja zapažanja, misli i osjećaje te opisuje situacije iz svakodnevnog života slične onima u tekstu.

– uspoređuje postupke likova s vlastitim postupcima

– pripovijeda o događajima iz svakodnevnog života koji su slični onima u književnome tekstu

– iskazuje sviđa li mu se književni tekst ili ne

– izdvaja iz teksta što mu se sviđa i što mu se ne sviđa

ČJIK OŠ B.1.2.

Učenik sluša/čita s razumijevanjem

književni tekst, kazuje o čemu tekst govori i prepoznaje termine za književne vrste na češkom jeziku prema obliku u skladu s jezičnim razvojem i dobi.

– iznosi svojim riječima doživljaj i zapažanja o pročitanome književnom tekstu

– usmeno odgovara na pitanja o pročitanome književnom tekstu

– pažljivo sluša dok učitelj čita književni tekst

– čita kratki književni tekst nekoliko puta radi potpunijeg razumijevanja teksta primjereno početnomu svladavanju vještine čitanja te pazi na pravilan izgovor karakterističnih čeških glasova

Učenik sluša/čita s razumijevanjem književni tekst, usmeno odgovara na pitanja o sadržaju teksta i prepoznaje književne vrste prema obliku uz povremenu pomoć učitelja.

ČJIK OŠ B.1.3.

Učenik razlikuje različite medijske sadržaje primjerene dobi interesima.

– razlikuje vrste medija primjerene djeci

– razgovara o omiljenim medijskim sadržajima: animirani filmovi, filmska bajka

– sluša ili samostalno čita kraće tekstove u dječjem časopisu »Dětský koutek«

– prepoznaje edukativne digitalne medije primjerene dobi i služi se njima

Učenik prepoznaje medije i medijske sadržaje primjerene dobi i interesu i izdvaja omiljene sadržaje.

Sadržaji za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Ishodi iz domene Čarolija pisane riječi mogu se ostvarivati na temelju istih jezičnih sadržaja pomoću kojih se ostvaruju odgojno-obrazovni ishodi iz domene Govorimo češki i/ili Kultura.

Preporučene vrste tekstova: slikopriča, slikopjesma, kratka pripovijetka, bajka, dječja pjesma, kratki igrokaz, zagonetka, brojalica.

Medijski sadržaji: češki animirani filmovi, filmske bajke, dječji časopis »Dětský koutek«.

Preporuke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Ishodi se ostvaruju usporedno s ostvarivanjem odgojno-obrazovnih ishoda iz domene Govorimo češki i/ili Kultura.

DOMENA C: KULTURA

ČJIK OŠ C.1.1.

Učenik uočava i prepoznaje osnovne činjenice i obilježja češke kulture i uočava sličnosti s hrvatskom kulturom.

– uočava tipična češka imena i prezimena

– imenuje i prepoznaje posebnosti i načine obilježavanja čeških blagdana

– sluša dječje i tradicionalne češke pjesme

– prepoznaje naziv države

– prepoznaje i razlikuje barem dva lika čeških animiranih filmova i rado ih gleda

– prepoznaje češki dječji časopis kao način komunikacije i sa zanimanjem se upoznaje sa sadržajem časopisa

– razvija početni pozitivan stav za učenje češkog jezika i kulture

Učenik uz povremenu pomoć uočava i prepoznaje osnovne činjenice i obilježja češke kulture.

ČJIK OŠ C.1.2.

Učenik uočava i primjenjuje najosnovnije tehnike kreativnog izražavanja na češkom jeziku.

– kreativno se izražava pjesmom, glumom i plesom

– slušno prepoznaje češke dječje pjesmice, pjesme, brojalice

– izrađuje slikovni rječnik

– izrezuje, slaže i boji crteže/slike

Učenik se uključuje i uglavnom aktivno sudjeluje u aktivnostima.

Sadržaji za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Ishodi iz domene Kultura mogu se ostvarivati na temelju istih jezičnih sadržaja pomoću kojih se ostvaruju odgojno-obrazovni ishodi iz

domene Govorimo češki i/ili Čarolija pisane riječi.

Učitelj ima autonomiju u prilagođavanju i proširivanju sadržaja i tema koje su djelomično iskazane u razradi pojedinog ishoda u domeni Kultura.

Preporuke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Učeniku se nudi stvaralački način izražavanja i mogućnost dokazivanja u kreativnom izričaju. Aktivnosti se mogu ostvarivati individualnim i timskim radom. Drugi ishod u domeni Kultura prati se i ne podliježe vrednovanju naučenog (brojčano ocjenjivanje), važan je odnos učenika prema aktivnosti i uključenosti u aktivnost.

Učitelj cijeni učenikovu samostalnost i samoinicijativnost te poštuje njegove individualne mogućnosti.

Aktivnosti i sadržaji iskazani u ovome ishodu uvjetovani su dobi i interesima učenika, fizičkim okruženjem (lokalne zajednice i ponudi društveno-kulturnih i umjetničkih sadržaja) te upućivanjem na digitalne sadržaje dostupne svima bez obzira na mjesto školovanja ili stanovanja. Ishodom se potiče osobni razvoj te aktivno uključivanje učenika u kulturni i društveni život zajednice s naglaskom na uključenost u češku manjinsku zajednicu.

Osnovna škola Češki jezik i kultura 2. razred – 105 sati godišnje
DOMENA A: GOVORIMO ČEŠKI
Odgojno-obrazovni ishodiRazdrada ishodaOdgojno-obrazovni ishodi na razini usvojenosti »dobar« na kraju razreda

ČJIK OŠ A.2.1.

Učenik reagira neverbalno i verbalno na slušne i vizualne poticaje.

– povezuje izgovorene riječi sa slikovnim prikazima ili predmetima

– imenuje predmete i osobe u razredu ili na vizualnim predlošcima

– učenik reagira na učestale riječi i jednostavne rečenice – uočava osnovne posebnosti izgovora i intonacije češkoga jezika (kratki i dugi samoglasnici, tvrdi, meki i neutralni suglasnici)

Učenik uz povremenu pomoć neverbalno i verbalno reagira na učestale riječi i upute.

ČJIK OŠ A.2.2.

Učenik preslikava grafijske slike jednostavnih riječi i kratkih rečenica.

– preslikava slova češke abecede (čiji je izgovor vrlo sličan pisanome obliku)

– povezuje pisani oblik riječi sa slikovnim predloškom

– povezuje zvučnu sliku pojedinih fonema s njihovim grafijskim oblikom u riječima i kratkim rečenicama

Učenik prepisuje jednostavne riječi i kratke rečenice uglavnom točno i uz povremenu pomoć.

ČJIK OŠ A.2.3.

Učenik reproducira riječi i vrlo kratke rečenice.

– ponavlja vrlo kratke i vrlo jednostavne rečenice na temelju zvučnog predloška

– imenuje i pokazuje predmete iz svog okruženja

– izgovara rečenice, brojalice i pjesmice

Učenik uz povremenu pomoć pravilno izgovara poznate riječi i kratke rečenice.

ČJIK OŠ A.2.4.

Učenik sudjeluje u vrlo kratkome razgovoru i razmjenjuje naučene vrlo kratke i jednostavne rečenice.

– upotrebljava osnovne komunikacijske obrasce

– postavlja vrlo jednostavna, uvježbana pitanja i odgovara na njih

– oblikuje i izgovara vrlo kratke, uvježbane rečenice

Učenik uz povremenu pomoć sudjeluje u vrlo kratkome i vrlo jednostavnome razgovoru.

Sadržaji za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Preporučene teme: učenikov zavičaj, brojevi, obitelj, škola, životinje, godišnja doba, igračke, doba dana, tijelo, odjeća i obuća, hrana i piće, posebni datumi.

Preporučeni jezični sadržaji:

Funkcije: uljudno ophođenje, imenovanje (osobe, životinje, predmeta, radnje), davanje jednostavnih uputa (što činiti), brojenje. Leksičke se strukture biraju primjereno razvojnoj dobi učenika vodeći računa o povezanosti s drugim nastavnim predmetima i međupredmetnim temama. Ciklički se ponavljaju i proširuju u odnosu na prethodni razred.

Gramatičke se strukture biraju primjereno razvojnoj dobi učenika i proizlaze iz preporučenih funkcija. Ciklički se ponavljaju i proširuju u odnosu na prethodni razred.

Preporuke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Poučavanje jezičnih sadržaja (leksičkih i gramatičkih struktura) temelji se na govornoj komunikaciji i učenju iz situacije posredstvom mimike, gesta, pokreta, likovnog izraza, igre, pjesme i dramatizacije pomoću zornih sredstava. Novi se sadržaji uvode na temelju poznatih jezičnih sadržaja koji su prilagođeni razini jezičnoga razvoja i iskustvu učenika, istovremeno se potiče višejezičnost.

Učitelj organizira aktivnosti govorenja i razgovaranja u kojima će učenik sudjelovati u govornom činu u osmišljenim komunikacijskim situacijama.

DOMENA B: ČAROLIJA PISANE RIJEČI

ČJIK OŠ B.2.1.

Učenik izražava misli, osjećaje, zapažanja nakon čitanja/slušanja književnog teksta.

– izražava misli i osjećaje nakon čitanja književnoga teksta

– opisuje situacije, događaje i likove u književnim tekstovima s obzirom na vlastiti doživljaj

– povezuje postupke likova iz književnoga teksta s vlastitim postupcima i postupcima osoba

koje ga okružuju

– pripovijeda o događajima iz svakodnevnoga života koji su slični onima u književnome tekstu

– izdvaja iz teksta što mu se sviđa i što mu se ne sviđa

– objašnjava razloge zbog kojih mu se tekst sviđa ili ne sviđa

Učenik uz povremenu pomoć izražava svoja zapažanja, misli i osjećaje te opisuje situacije iz svakodnevnog života slične onima u tekstu.

ČJIK OŠ B.2.2.

Učenik sluša/čita s razumijevanjem

književni tekst i razlikuje termine za književne vrste na češkom jeziku prema obliku i i sadržaju.

– razlikuje termine priča, pjesma, bajka, zagonetka, igrokaz, říkadlo na češkom jeziku po obliku i sadržaju

– prepoznaje glavne i sporedne likove

– prepoznaje početak, središnji dio i završetak priče

– uočava obilježja igrokaza za djecu: lica, dijalog

– prepoznaje čudesne i izmišljene elemente u pjesmama za djecu i bajkama

– odgovara na pitanja o pročitanome književnom tekstu

– čita kratki književni tekst nekoliko puta radi potpunijeg razumijevanja teksta primjereno svladavanju vještine čitanja te pazi na pravilan izgovor karakterističnih čeških glasova

Učenik sluša/čita s razumijevanjem književni tekst, uz povremenu pomoć učitelja usmeno odgovara na pitanja o sadržaju teksta i prepoznaje književne vrste prema obliku.

ČJIK OŠ B.2.3.

Učenik se stvaralački izražava prema vlastitome interesu potaknut različitim iskustvima i doživljajima tijekom nastavnoga procesa.

– stvara različite individualne uratke na hrvatskom i/ili češkom jeziku, uređuje zidni pano, dramatizira tekstove i priprema za izvedbu,

osmišljava scenografiju, izrađuje kostime, izražava se pokretom, crta slikovnicu i dr.

– koristi se jezičnim vještinama, aktivnim rječnikom i temeljnim znanjima sa svrhom oblikovanja uradaka u kojima dolazi do izražaja kreativnost,

originalnost i stvaralačko mišljenje

– razvija vlastiti potencijal za stvaralaštvo

Učenik se uz povremeni poticaj i povremenu pomoć stvaralački izražava.

Sadržaji za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Ishodi iz domene Čarolija pisane riječi mogu se ostvarivati na temelju istih jezičnih sadržaja pomoću kojih se ostvaruju odgojno-obrazovni ishodi iz domene Govorimo češki i/ili Kultura.

Preporučene vrste tekstova: slikopriča, slikopjesma, kratka pripovijetka, bajka, dječja pjesma, kratki igrokaz, zagonetka, brojalica.

Medijski sadržaji: češki animirani filmovi, filmske bajke, dječji časopis »Dětský koutek«.

Preporuke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Ishodi se ostvaruju usporedno s ostvarivanjem odgojno-obrazovnih ishoda iz domene Govorimo češki i/ili Kultura.

DOMENA C: KULTURA

ČJIK OŠ C.2.1.

Učenik uočava i navodi osnovne činjenice i obilježja češke kulture i Republike Češke.

– prepoznaje i imenuje osnovne kulturno specifične elemente

-prepoznaje najpoznatija obilježja Republike Češke i nacionalne simbole (zastava)

– imenuje i razlikuje češke blagdane i prepoznaje običaje vezane uz njih

razvija pozitivan stav, zanimanje i radoznalost za učenje češkog jezika i kulture radeći na i s izvornim materijalima (češke pjesmice, animirani filmovi, dječji časopis itd.)

Učenik uz povremenu pomoć nabraja osnovne činjenice i najpoznatija obilježja češke kulture i Republike Češke.

ČJIK OŠ C.2.2.

Učenik izabire i primjenjuje najosnovnije tehnike kreativnog izražavanja na češkom jeziku.

– sudjeluje u aktivnostima (vrlo kratkim predstavama) koje povećavaju zadovoljstvo učenja češkog jezika i kulture

– izvodi češke dječje i narodne pjesme, brojalice, češke dječje igre s pjevanjem uz slušanje glazbe i prati pokretom pjesme i skladbe

– izvodi jednostavne plesne pokrete čeških narodnih plesova

– crta i boji

Učenik se uključuje i uglavnom aktivno sudjeluje u aktivnostima.

Sadržaji za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Ishodi iz domene Kultura mogu se ostvarivati na temelju istih jezičnih sadržaja pomoću kojih se ostvaruju odgojno-obrazovni ishodi iz

domene Govorimo češki i/ili Čarolija pisane riječi.

Učitelj ima autonomiju u prilagođavanju i proširivanju sadržaja i tema koje su djelomično iskazane u razradi pojedinog ishoda u domeni Kultura.

Preporuke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Učeniku se nudi stvaralački način izražavanja i mogućnost dokazivanja u kreativnom izričaju. Aktivnosti se mogu ostvarivati individualnim i timskim radom. Drugi ishod u domeni Kultura prati se i ne podliježe vrednovanju naučenog (brojčano ocjenjivanje), važan je odnos učenika prema aktivnosti i uključenosti u aktivnost.

Učitelj cijeni učenikovu samostalnost i samoinicijativnost te poštuje njegove individualne mogućnosti.

Aktivnosti i sadržaji iskazani u ovome ishodu uvjetovani su dobi i interesima učenika, fizičkim okruženjem (lokalne zajednice i ponudi društveno-kulturnih i umjetničkih sadržaja) te upućivanjem na digitalne sadržaje dostupne svima bez obzira na mjesto školovanja ili stanovanja. Ishodom se potiče osobni razvoj te aktivno uključivanje učenika u kulturni i društveni život zajednice s naglaskom na uključenost u češku manjinsku zajednicu.

Osnovna škola Češki jezik i kultura 3. razred – 105 sati
DOMENA A: GOVORIMO ČEŠKI
Odgojno-obrazovni ishodiRazdrada ishodaOdgojno-obrazovni ishodi na razini usvojenosti »dobar« na kraju razreda

ČJIK OŠ A.3.1.

Učenik razumije vrlo kratke i jednostavne rečenice u govornom i pisanom obliku.

– učenik reagira na učestale riječi i jednostavne rečenice

– razumije konkretne, vrlo kratke i vrlo jednostavne tekstove povezane s neposrednim okružjem

– prepoznaje ključne informacije te ih povezuje s osobnim iskustvom i znanjem

Učenik uz povremenu pomoć razumije vrlo kratke i jednostavne rečenice u govornome i pisanome obliku.

ČJIK OŠ A.3.2.

Učenik reproducira riječi i vrlo kratke rečenice.

– oblikuje i pravilno izgovara vrlo kratke i vrlo jednostavne tekstove od nekoliko rečenica

– imenuje osobe, predmete, jednostavne radnje i situacije nizom od nekoliko kratkih i vrlo jednostavnih uvježbanih rečenica

– upotrebljava vrlo jednostavna jezična sredstva

Učenik uz povremenu pomoć pravilno izgovara poznate riječi i kratke rečenice.

ČJIK OŠ A.3.3.

Učenik sudjeluje u razgovoru koristeći se kratkim i jednostavnim rečenicama.

– upotrebljava naučene osnovne komunikacijske obrasce

– oblikuje i izgovara kratke rečenice s ciljem razmjene informacija

– postavlja jednostavna, uvježbana pitanja i odgovara na njih

– sudjeluje u uvježbanim kratkim dijalozima i igranju uloga

Učenik sudjeluje u vrlo kratkome i jednostavnome razgovoru uz povremenu pomoć.

ČJIK OŠ A.3.4.

Učenik piše vrlo kratak i vrlo jednostavan tekst poznate tematike.

– piše vrlo kratak i jednostavan tekst na temelju predloška

– odgovara na postavljena jednostavna pitanja

Učenik uz povremenu pomoć piše vrlo kratak i vrlo jednostavan tekst poznate tematike na temelju predloška uz manje pogreške.

Sadržaji za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Preporučene teme: učenikov zavičaj, brojevi, godišnja doba, priroda, kalendar – nazivi mjeseca, strane svijeta, dom, kupovina, koliko je sati, sport, slobodno vrijeme, briga o zdravlju, promet, posebni datumi.

Preporučeni jezični sadržaji:

Funkcije: opisivanje (osobe, životinje, predmeta, radnje, vremena, prirode, doma), postavljanje pitanja, imenovanje, pripovijedanje (što se dogodilo).

Leksičke se strukture biraju primjereno razvojnoj dobi učenika vodeći računa o povezanosti s drugim nastavnim predmetima i međupredmetnim temama. Ciklički se ponavljaju i proširuju u odnosu na prethodni razred.

Gramatičke se strukture biraju primjereno razvojnoj dobi učenika i proizlaze iz preporučenih funkcija. Ciklički se ponavljaju i proširuju u odnosu na prethodni razred.

Preporuke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Poučavanje jezičnih sadržaja (leksičkih i gramatičkih struktura) temelji se na govornoj komunikaciji i učenju iz situacije posredstvom mimike, gesta, pokreta, likovnog izraza, igre, pjesme i dramatizacije pomoću zornih sredstava. Novi se sadržaji uvode na temelju poznatih jezičnih sadržaja koji su prilagođeni razini jezičnoga razvoja i iskustvu učenika, istovremeno se potiče višejezičnost.

Učitelj organizira aktivnosti govorenja i razgovaranja u kojima će učenik sudjelovati u govornom činu u osmišljenim komunikacijskim situacijama.

DOMENA B: ČAROLIJA PISANE RIJEČI

ČJIK OŠ B.3.1.

Učenik izražava svoja zapažanja, misli i osjećaje nakon slušanja/čitanja književnoga teksta i povezuje ih s vlastitim iskustvom.

– izražava misli i osjećaje nakon čitanja književnoga teksta

– opisuje situacije, događaje i likove u književnim tekstovima s obzirom na vlastiti doživljaj

– povezuje postupke likova iz književnoga teksta s vlastitim postupcima i postupcima osoba koje ga okružuju

– pripovijeda o događajima iz svakodnevnoga života koji su slični onima u

književnome tekstu

– iskazuje mišljenje o događajima i postupcima likova u priči

Učenik uz povremenu pomoć izražava svoja zapažanja, misli i osjećaje te opisuje situacije iz svakodnevnog života slične onima u tekstu.

ČJIK OŠ B.3.2.

Učenik sluša/čita s razumijevanjem

književni tekst i razlikuje književne vrste prema obliku i sadržaju.

– razlikuje dijelove pjesme: stih, strofa

– prepoznaje i izdvaja riječi koje se rimuju u pjesmama i igrokazima za djecu

– prepoznaje čudesne i izmišljene elemente u pjesmama za djecu i bajkama

– odgovara na pitanja o pročitanome književnom tekstu

– prepričava književni tekst svojim riječima

– čita kratki književni tekst nekoliko puta radi potpunijeg razumijevanja teksta i pazi na pravilan izgovor i intonaciju

Učenik sluša/čita s razumijevanjem književni tekst, uz povremenu pomoć učitelja usmeno odgovara na pitanja o sadržaju teksta i prepoznaje književne vrste

prema obliku.

ČJIK OŠ B.3.3.

Učenik pronalazi podatke u obavijesnom tekstu iz različitih izvora.

– čita tekstove u zabavno-poučnim časopisima za djecu

– razlikuje obavijesne tekstove od književnih

– pronalazi podatke u jednom od izvora informacija, izdvaja ključne podatke

Učenik uz povremenu pomoć pronalazi podatke.

Sadržaji za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Ishodi iz domene Čarolija pisane riječi mogu se ostvarivati na temelju istih jezičnih sadržaja pomoću kojih se ostvaruju odgojno-obrazovni ishodi iz domene Govorimo češki i/ili Kultura.

Preporučene vrste tekstova: slikopriča, kratka pripovijetka, bajka, dječja pjesma, kratki igrokaz, zagonetka, brojalica, kazalište lutaka, strip.

Medijski sadržaji: češki animirani filmovi, filmske bajke, dječji časopis »Dětský koutek«.

Preporuke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Ishodi se ostvaruju usporedno s ostvarivanjem odgojno-obrazovnih ishoda iz domene Govorimo češki i/ili Kultura.

DOMENA C: KULTURA

ČJIK OŠ C.3.1.

Učenik razlikuje

osnovne činjenice i obilježja Republike Češke i češke kulture od hrvatske kulture.

– ističe sličnosti među kulturno specifičnim elementima

– izdvaja prepoznatljiva obilježja Republike Češke i pronalazi analogije u hrvatskoj kulturi, imenuje glavni grad

– imenuje i razlikuje češke blagdane i običaje vezane uz njih

– stječe pozitivan stav prema učenju češkog jezika i kulture radeći na i s izvornim materijalima (češke dječje i tradicionalne pjesme, animirani filmovi, filmska bajka, lutkarsko stvaralaštvo, dječji časopis itd.)

Učenik uz povremenu pomoć prepoznaje i razlikuje primjere sličnosti među kulturno specifičnim elementima, imenuje osnovna obilježja Republike Češke te prepoznaje analogije u hrvatskoj kulturi.

ČJIK OŠ C.3.2.

Učenik proširuje raspon najosnovnijih tehnika kreativnog izražavanja na češkom jeziku.

– sudjeluje u kratkim predstavama

– izvodi češke dječje i narodne pjesme, brojalice, češke dječje igre s pjevanjem uz slušanje glazbe i prati različitim vrstama pokreta (mimika, geste, ples) pjesme i skladbe

– izvodi plesne pokrete čeških narodnih plesova

– crta i boji

Učenik se uključuje i uglavnom aktivno sudjeluje u aktivnostima.

Sadržaji za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Ishodi iz domene Kultura mogu se ostvarivati na temelju istih jezičnih sadržaja pomoću kojih se ostvaruju odgojno-obrazovni ishodi iz

domene Govorimo češki i/ili Čarolija pisane riječi. Učitelj ima autonomiju u prilagođavanju i proširivanju sadržaja i tema koje su djelomično iskazane u razradi pojedinog ishoda u domeni Kultura.

Preporuke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Učeniku se nudi stvaralački način izražavanja i mogućnost dokazivanja u kreativnom izričaju. Aktivnosti se mogu ostvarivati individualnim i timskim radom. Drugi ishod u domeni Kultura prati se i ne podliježe vrednovanju naučenog (brojčano ocjenjivanje), važan je odnos učenika prema aktivnosti i uključenosti u aktivnost.

Učitelj cijeni učenikovu samostalnost i samoinicijativnost te poštuje njegove individualne mogućnosti.

Aktivnosti i sadržaji iskazani u ovome ishodu uvjetovani su dobi i interesima učenika, fizičkim okruženjem (lokalne zajednice i ponudi društveno-kulturnih i umjetničkih sadržaja) te upućivanjem na digitalne sadržaje dostupne svima bez obzira na mjesto školovanja ili stanovanja. Ishodom se potiče osobni razvoj te aktivno uključivanje učenika u kulturni i društveni život zajednice s naglaskom na uključenost u češku manjinsku zajednicu.

Osnovna škola Češki jezik i kultura 4. razred – 105 sati godišnje
DOMENA A: GOVORIMO ČEŠKI
Odgojno-obrazovni ishodiRazdrada ishodaOdgojno-obrazovni ishodi na razini usvojenosti »dobar« na kraju razreda

ČJIK OŠ A.4.1.

Učenik razumije i reproducira niz jednostavnih rečenica i kratkih tekstova.

– razumije konkretne, kratke i jednostavne tekstove

– uočava osnovnu poruku u jednostavnim tekstovima

– prepoznaje ključne informacije te ih povezuje s osobnim iskustvom i znanjem

– iskazuje osnovne podatke o sebi i drugima, vlastite osjećaje i zanimanje za osjećaje drugih

– vlada komunikacijskim bontonom u svakodnevnom životu

– oblikuje vrlo kratke i vrlo jednostavne tekstove od nekoliko rečenica i izgovara ih oponašajuci izgovor i intonaciju govornoga modela

Učenik uz povremenu pomoć pokazuje razumijevanje kratkoga i jednostavnoga teksta poznate tematike te uz povremenu pomoć govori niz jednostavnih rečenica i kratkih tekstova.

ČJIK OŠ A.4.2.

Učenik sudjeluje u vrlo kratkom razgovoru i razmjenjuje kratke i jednostavne rečenice.

– postavlja kratka i vrlo jednostavna pitanja u uvježbanim situacijama i odgovara na takva pitanja

– sudjeluje u uvježbanim dijalozima i igranju uloga

Učenik uz povremenu pomoć sudjeluje u vrlo kratkom i jednostavnom razgovoru.

ČJIK OŠ A.4.3.

Učenik piše vrlo kratak i jednostavan tekst poznate tematike.

– piše vrlo kratak i jednostavan tekst na temelju predloška

– odgovara na postavljena jednostavna pitanja

Učenik uz povremenu pomoć piše vrlo kratak i jednostavan tekst poznate tematike na temelju predloška uz manje pogreške.

Sadržaji za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Preporučene teme: učenikov zavičaj, brojevi, godišnja doba, priroda, vremenske prilike, zanimanja, slobodno vrijeme, glazba, sport,

zdravlje, grad, drugi i drugačiji, posebni datumi.

Preporučeni jezični sadržaji:

Funkcije: opisivanje, traženje i pružanje informacija, traženje i davanje uputa (vezano uz lokaciju), uspoređivanje,

pisanje čestitki, razglednica i vrlo kratkih osobnih poruka.

Leksičke se strukture biraju primjereno razvojnoj dobi učenika vodeći računa o povezanosti s drugim nastavnim predmetima i međupredmetnim temama. Ciklički se ponavljaju i proširuju u odnosu na prethodni razred.

Gramatičke se strukture biraju primjereno razvojnoj dobi učenika i proizlaze iz preporučenih funkcija. Ciklički se ponavljaju i proširuju u odnosu na prethodni razred.

Preporuke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Poučavanje jezičnih sadržaja (leksičkih i gramatičkih struktura) temelji se na govornoj komunikaciji i učenju iz situacije posredstvom mimike, gesta, pokreta, likovnog izraza, igre, pjesme i dramatizacije pomoću zornih sredstava. Pažnja se pridaje razvoju djelatnosti čitanja i pisanja. Novi se sadržaji uvode na temelju poznatih jezičnih sadržaja koji su prilagođeni razini jezičnoga razvoja i iskustvu učenika, istovremeno se potiče višejezičnost.

Učitelj organizira aktivnosti govorenja i razgovaranja u kojima će učenik sudjelovati u govornom činu u osmišljenim komunikacijskim situacijama.

DOMENA B: ČAROLIJA PISANE RIJEČI

ČJIK OŠ B.4.1.

Učenik iskazuje i objašnjava svoja zapažanja, misli i osjećaje nakon slušanja/čitanja književnoga teksta te povezuje sadržaj i temu teksta s vlastitimiskustvom.

– objašnjava vlastita zapažanja, misli i osjećaje nakon čitanja/slušanja književnoga teksta i uspoređuje s ostalim učenicima

– opisuje situacije, događaje i likove u književnim tekstovima s obzirom na vlastiti doživljaj

– povezuje temu i sadržaj teksta s vlastitim iskustvom

– pripovijeda o događajima iz svakodnevnoga života koji su slični onima u književnome tekstu

– preoblikuje pročitani književni tekst: stvara novi svršetak, mijenja postupke

likova, uvodi nove likove, sudjeluje u priči

Učenik uz povremenu pomoć iskazuje svoje objašnjenje i misli nakon slušanja/čitanja teksta.

ČJIK OŠ B.4.2.

Učenik sluša/čita s razumijevanjem književni tekst i razlikuje termine za književne vrste prema obliku i sadržaju.

– razlikuje nazive na češkom

za pripovijetku, pjesmu, bajku,

basnu, zagonetku,igrokaz i dječji roman po obliku i sadržaju

– odgovara na pitanja o opisanome događaju, liku, pjesmi, situaciji u književnome tekstu

– opisuje situacije, događaje i likove u književnim tekstovima

– prepoznaje glavne i sporedne likove u priči

– razlikuje dijelove pjesme: stih, strofa

– prepoznaje i izdvaja riječi koje se rimuju u pjesmama i igrokazima za djecu

Učenik čita književni tekst i uz povremenu pomoć prepričava tekst.

– zapaža ritam i rimu u poeziji za djecu

– prepoznaje čudesne i izmišljene elemente u pjesmama za djecu i bajkama

– čita kratki književni tekst nekoliko puta radi potpunijeg razumijevanja teksta i pravilno izgovara i naglašava riječi

– prepričava književni tekst svojim riječima

ČJIK OŠ B.4.3.

Učenik pronalazi ključne podatke i poruku u obavijesnom tekstu iz različitih izvora.

– čita tekstove u zabavno-poučnim časopisima za djecu i češkim internetskim stranicama

– razlikuje obavijesne tekstove od književnih,

– pronalazi podatke u jednom od izvora informacija, izdvaja ključne podatke

– prepoznaje ključni podatak

– razlikuje medije kao izvore podataka

Učenik uz povremenu pomoć pronalazi ključne podatke i poruku teksta.

Sadržaji za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Ishodi iz domene Čarolija pisane riječi mogu se ostvarivati na temelju istih jezičnih sadržaja pomoću kojih se ostvaruju odgojno-obrazovni ishodi iz domene Govorimo češki i/ili Kultura.

Preporučene vrste tekstova: slikopriča, kratka pripovijetka, bajka, dječja pjesma, kratki igrokaz, zagonetka, brojalica, basna, kazalište lutaka, strip.

Medijski sadržaji:

– češki animirani filmovi, filmske bajke

– dječji časopis »Dětský koutek«

– češke dječje internetske stranice.

Preporuke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Ishodi se ostvaruju usporedno s ostvarivanjem odgojno-obrazovnih ishoda iz domene Govorimo češki i/ili Kultura.

DOMENA C: KULTURA

ČJIK OŠ C.4.1.

Učenik potkrepljuje osnovne činjenice o Republici Češkoj konkretnim primjerima i prepoznaje sličnosti i razlike između češke i hrvatske kulture.

– izdvaja obilježja Republike Češke koja su slična ili istovjetna onima u hrvatskoj kulturi (zastava, himna)

– iz raznih multimodalnih izvora pronalazi činjenice o Republici Češkoj

– snalazi se na zemljovidu Republike Češke i određuje smještaj češke države obzirom na strane svijeta, na zemljovidu pronalazi i pokazuje gradove Prag i Brno

– prepoznaje, opisuje i poštuje različite kulturne obrasce (češke običaje, vjerovanja) na primjerima koje susreće u svojoj neposrednoj okolini ili kraju iz kojeg potječe

– stječe pozitivan stav i razvija zanimanje za učenje češkog jezika i kulture radeći na i s izvornim materijalima (češke dječje, tradicionalne i moderne pjesme, animirani, igrani i lutkarski film, dječji časopis itd.)

Učenik uz povremenu pomoć prepoznaje posebnosti češke kulture te obilježja Republike Češke slična/istovjetna onima u hrvatskoj kulturi.

ČJIK OŠ C.4.2.

Učenik uočava i primjenjuje osnovne tehnike kreativnoga izražavanja na češkom jeziku.

– aktivno sudjeluje u zajedničkoj izvedbi (predstavi, priredbi), usklađuje vlastitu izvedbu s izvedbama drugih, obogaćuje izvođenje i vrednuje izvedbu

– pjevanjem izvodi autorske i tradicijske češke pjesme

– izvodi glazbene igre s pjevanjem uz slušanje glazbe

– izvodi jednostavnije oblike plesnih struktura čeških narodnih i modernih plesova s pjevanjem samostalno ili u skupini

– predstavlja vlastitu izvedbu u razredu i/ili izvan njega

– likovno se izražava u različitim likovnim tehnikama

Učenik se uključuje i uglavnom aktivno sudjeluje u aktivnostima.

Sadržaji za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Ishodi iz domene Kultura mogu se ostvarivati na temelju istih jezičnih sadržaja pomoću kojih se ostvaruju odgojno-obrazovni ishodi iz

domene Govorimo češki i/ili Čarolija pisane riječi. Učitelj ima autonomiju u prilagođavanju i proširivanju sadržaja i tema koje su djelomično iskazane u razradi pojedinog ishoda u domeni Kultura.

Preporuke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Učeniku se nudi stvaralački način izražavanja i mogućnost dokazivanja u kreativnom izričaju. Aktivnosti se mogu ostvarivati individualnim i timskim radom. Drugi ishod u domeni Kultura prati se i ne podliježe vrednovanju naučenog (brojčano ocjenjivanje), važan je odnos učenika prema aktivnosti i uključenosti u aktivnost.

Učitelj cijeni učenikovu samostalnost i samoinicijativnost te poštuje njegove individualne mogućnosti.

Aktivnosti i sadržaji iskazani u ovome ishodu uvjetovani su dobi i interesima učenika, fizičkim okruženjem (lokalne zajednice i ponudi društveno-kulturnih i umjetničkih sadržaja) te upućivanjem na digitalne sadržaje dostupne svima bez obzira na mjesto školovanja ili stanovanja. Ishodom se potiče osobni razvoj te aktivno uključivanje učenika u kulturni i društveni život zajednice s naglaskom na uključenost u češku manjinsku zajednicu.

Osnovna škola Češki jezik i kultura 5. razred – 105 sati
DOMENA A: GOVORIMO ČEŠKI
Odgojno-obrazovni ishodiRazdrada ishodaOdgojno-obrazovni ishodi na razini usvojenosti »dobar« na kraju razreda

ČJIK OŠ A.5.1.

Učenik razumije i reproducira kratke i jednostavne tekstove poznate tematike.

– pokazuje razumijevanje teksta

– prepoznaje glavnu misao i izdvaja ključne informacije u kratkome i jednostavnome tekstu

– postavlja pitanja i odgovara na pitanja

– govori kratak i jednostavan tekst poznate tematike u sadašnjem i prošlom vremenu

– prepričava kratak i jednostavan tekst

Učenik uz povremenu pomoć razumije kratak tekst poznate tematike te uz povremenu pomoć govori niz jednostavnih rečenica i kratkih tekstova.

ČJIK OŠ A.5.2.

Učenik sudjeluje u kratkom i jednostavnom razgovoru poznate tematike.

– postavlja jednostavna pitanja i odgovara na takva pitanja

– sudjeluje u vrlo kratkom neplaniranome razgovoru poznate tematike

– sudjeluje u uvježbanim dijalozima i igranju uloga

– pokušava samostalno produktivno upotrijebiti uvježbana preporučena jezična sredstva za produkciju novih, neuvježbanih iskaza


Učenik uz povremenu pomoć sudjeluje u kratkom i jednostavnom razgovoru.

ČJIK OŠ A.5.3.

Učenik piše kratak i jednostavan tekst poznate tematike.

– oblikuje kratke i jednostavne tekstove prema poznatome i uvježbanome predlošku

primjenjuje pravila pisanja kratkih čestitki, razglednica i vrlo kratkih osobnih poruka

– odgovora na postavljena pitanja

– pravilno piše poznate i učestale riječi


Učenik uz povremenu pomoć piše kratak i jednostavan tekst poznate tematike na temelju predloška uz manje pogreške.

Sadržaji za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Preporučene teme: moja svakodnevica, život u školi, aktivnosti za slobodno vrijeme, moj dom, stanovanje, u restoranu, orijentacija, zavičaj i domovina,

zemlje i nacionalnosti, drugi i drugačiji, svijet oko mene, dječja književnost, posebni dani i datumi.

Preporučeni jezični sadržaji:

Funkcije: opisivanje navika i rutinskih radnji, traženje i davanje uputa, izricanje vremena, upotreba brojeva, izražavanje odnosa između bića, stvari, pisanje čestitki, razglednica i vrlo kratkih osobnih poruka.

Leksičke se strukture biraju primjereno razvojnoj dobi učenika vodeći računa o povezanosti s drugim nastavnim predmetima i međupredmetnim temama. Ciklički se ponavljaju i proširuju u odnosu na prethodni razred.

Gramatičke se strukture biraju primjereno razvojnoj dobi učenika i proizlaze iz preporučenih funkcija. Ciklički se ponavljaju i proširuju u odnosu na prethodni razred.

Preporuke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Poučavanje jezičnih sadržaja temelji se na govornoj komunikaciji i učenju iz situacije igrom, pjesmom i dramatizacijom te pomoću zornih sredstava. Novi se sadržaji uvode na temelju poznatih jezičnih sadržaja koji su prilagođeni razini jezičnoga razvoja i iskustvu učenika, istovremeno se potiče višejezičnost.

Učitelj organizira aktivnosti govorenja i razgovaranja u kojima će učenik sudjelovati u govornom činu u osmišljenim komunikacijskim situacijama.

DOMENA B: ČAROLIJA PISANE RIJEČI

ČJIK OŠ B.5.1.

Učenik čita s razumijevanjem književni i neknjiževni tekst.

– koristi nazive na češkom za pripovijetku, pjesmu, bajku, basnu, zagonetku, igrokaz, dječji roman,

– koristi rječnike,

– prepričava sadržaj pročitanoga djela i pjesme

– prikazuje tijek događaja i likove u priči govorom, pismom, crtežom, stripom i pokretom

– preoblikuje fabularni tijek pročitanoga književnoga teksta

– izražajno čita književne tekstove

– razlikuje književni tekst od neknjiževnih tekstova


Učenik uz povremenu pomoć prepričava tekst.

ČJIK OŠ B.5.2.

Učenik objašnjava svoja zapažanja, misli i osjećaje nakon čitanja/slušanja književnog teksta i povezuje sadržaj i temu s vlastitim iskustvom.

– izražava svoj doživljaj književnoga teksta usmeno, pisano, crtežom, pokretom

– iznosi svoja zapažanja o književnome tekstu

– razgovara s ostalim učenicima o vlastitome doživljaju teksta

– povezuje književni tekst s vlastitim iskustvom

– povezuje temu i motive teksta s vlastitim iskustvom

– objašnjava i uspoređuje svoja zapažanja, misli i osjećaje nakon

slušanja/čitanja književnoga teksta s mislima i osjećajima drugih učenika

Učenik uz povremenu pomoć iznosi svoja zapažanja i misli te sudjeluje u razgovoru o tekstu.

ČJIK OŠ B.5.3.

Učenik izdvaja

ključnu poruku ili

podatak u

obavijesnome tekstu

iz različitih medija

primjerenih dobi

učenika.

– izabire i čita tekstove u poučnim časopisima za djecu, knjigama za djecu i

edukativnim internetskim stranicama

– razlikuje medije kao izvore potrebnih informacija

– razlikuje obavijesne tekstove od književnih tekstova

– prepoznaje ključni podatak u tekstu

– objašnjava podatke iz teksta

– pronalazi podatke u tekstovima iste tematike na različitim medijima kombinirajući izvore informacija prema svojim interesima i potrebama

– iznosi svoja zapažanja i misli o pročitanome tekstu

Učenik uz povremenu pomoć izdvaja poruku ili podatke.

Sadržaji za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Ishodi iz domene Čarolija pisane riječi mogu se ostvarivati na temelju istih jezičnih sadržaja pomoću kojih se ostvaruju odgojno-obrazovni ishodi iz domene Govorimo češki i/ili Kultura.

Preporučene vrste tekstova: kratka pripovijetka, bajka, dječje i druge pjesme, kratki igrokaz, dječji roman, strip.

Medijski sadržaji:

– češki animirani filmovi, filmske bajke

– dječji časopis »Dětský koutek«

– češke dječje edukativne internetske stranice.

Preporuke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Ishodi se ostvaruju usporedno s ostvarivanjem odgojno-obrazovnih ishoda iz domene Govorimo češki i/ili Kultura.

DOMENA C: KULTURA

ČJIK OŠ C.5.1.

Učenik primjenjuje osnovna znanja o Republici Češkoj unutar vlastite kulture i nadograđuje prethodno stečena znanja.

– sudjeluje u obilježavanju i objašnjava važnost posebnih datuma, dana, čeških blagdana i praznika koji nisu uobičajeni za hrvatsku kulturu

– tumači i istražuje geografski položaj Republike Češke te povijesne događaje češke najranije povijesti u raznim multimodalnim izvorima

– stječe pozitivan stav prema učenju češkog jezika i kulture radeći na i s izvornim materijalima (češka glazba, češki filmovi, češki časopisi, djela češke likovne umjetnosti i kulturne baštine)

Učenik se uz povremenu pomoć orijentira na zemljovidu Republike Češke te opisuje najvažnije povijesne događaje i osobe češke najranije povijesti.

ČJIK OŠ C.5.2.

Učenik odabire i koristi osnovne tehnike kreativnog izražavanja na češkom jeziku.

– aktivno sudjeluje u zajedničkoj izvedbi (predstavi, priredbi), usklađuje vlastitu izvedbu s izvedbama drugih, obogaćuje izvođenje i vrednuje izvedbu

– pjevanjem izvodi autorske i tradicijske češke pjesme

– izvodi glazbene igre s pjevanjem uz slušanje glazbe

– izvodi jednostavnije oblike plesnih struktura čeških narodnih i modernih plesova s pjevanjem i oblikuje nove plesne strukture samostalno ili u skupini

– predstavlja vlastitu izvedbu u razredu i/ili izvan njega

– likovno se izražava u različitim likovnim tehnikama i/ili novomedijskom tehnologijom (digitalni fotoaparat, pametni telefon i sl. te programi za obradu fotografija)

Učenik se uključuje i uglavnom aktivno sudjeluje u aktivnostima.

Sadržaji za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Ishodi iz domene Kultura mogu se ostvarivati na temelju istih jezičnih sadržaja pomoću kojih se ostvaruju odgojno-obrazovni ishodi iz

domene Govorimo češki i/ili Čarolija pisane riječi. Učitelj ima autonomiju u prilagođavanju i proširivanju sadržaja i tema koje su djelomično iskazane u razradi pojedinog ishoda u domeni Kultura.

Preporuke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Učeniku se nudi stvaralački način izražavanja i mogućnost dokazivanja u kreativnom izričaju. Aktivnosti se mogu ostvarivati individualnim i timskim radom. Drugi ishod u domeni Kultura prati se i ne podliježe vrednovanju naučenog (brojčano ocjenjivanje), važan je odnos učenika prema aktivnosti i uključenosti u aktivnost.

Učitelj cijeni učenikovu samostalnost i samoinicijativnost te poštuje njegove individualne mogućnosti.

Aktivnosti i sadržaji iskazani u ovome ishodu uvjetovani su dobi i interesima učenika, fizičkim okruženjem (lokalne zajednice i ponudi društveno-kulturnih i umjetničkih sadržaja) te upućivanjem na digitalne sadržaje dostupne svima bez obzira na mjesto školovanja ili stanovanja. Ishodom se potiče osobni razvoj te aktivno uključivanje učenika u kulturni i društveni život zajednice s naglaskom na uključenost u češku manjinsku zajednicu.

Osnovna škola Češki jezik i kultura 6. razred – 105 sati godišnje
DOMENA A: GOVORIMO ČEŠKI
Odgojno-obrazovni ishodiRazdrada ishodaOdgojno-obrazovni ishodi na razini usvojenosti »dobar« na kraju razreda

ČJIK OŠ A.6.1.

Učenik razumije i reproducira kratke i jednostavne tekstove poznate tematike.

– učenik pokazuje razumijevanje kratkog i jednostavnog teksta poznate tematike i izdvaja glavnu poruku teksta te izdvaja osnovne informacije

– učenik oblikuje i izgovara kratak i jednostavan tekst u sadašnjem, prošlom i budućem vremenu

– opisuje osobe i radnje u neposrednom okruženju jednostavnim rečenicama

– prepričava kratak i jednostavan tekst koristeći se poznatim rječnikom

Učenik uz povremenu pomoć pokazuje razumijevanje kratkoga teksta poznate tematike te uz povremenu pomoć govori kratke tekstove.

ČJIK OŠ A.6.2.

Učenik sudjeluje u kratkom razgovoru poznate tematike.

– postavlja jednostavna pitanja u uvježbanim situacijama i odgovara na takva pitanja

– sudjeluje u kratkim dijalozima i igranju uloga

– upotrebljava preporučena jezična sredstva u uvježbanim iskazima

Učenik uz povremenu pomoć sudjeluje u kratkom razgovoru.

ČJIK OŠ A.6.3.

Učenik piše kratak tekst poznate tematike.

– oblikuje vrlo kratke i vrlo jednostavne tekstove prema poznatome i uvježbanome predlošku

primjenjuje pravila pisanja kratkih čestitki, razglednica i vrlo kratkih osobnih poruka

– dopunjava različite jednostavne obrasce (prenosi informacije) poznatim riječima

– pravilno piše poznate i učestale riječi

– odgovora na postavljena pitanja

Učenik uz povremenu pomoć piše kratak tekst poznate tematike na temelju predloška uz manje pogreške.

Sadržaji za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Preporučene teme: svijet oko mene, drugi i drugačiji, obrazovanje, književnost za djecu i mlade, zdravlje, okoliš, slobodno vrijeme,

planiranje vremena, posebni dani i datumi.

Preporučeni jezični sadržaji:

Funkcije: govorenje o sebi i drugima, opisivanje ljudi, stvari, mjesta i osjećaja, prepričavanje prošlih događaja, izražavanje planova za budućnost, izražavanje (ne)slaganja, uspoređivanje, čestitanje, uljudno ophođenje u svakodnevnim susretima, opisivanje drugih i drugačijih ljudi, kultura i običaja.

Leksičke se strukture biraju primjereno razvojnoj dobi učenika vodeći računa o povezanosti s drugim nastavnim predmetima i međupredmetnim temama. Ciklički se ponavljaju i proširuju u odnosu na prethodni razred.

Gramatičke se strukture biraju primjereno razvojnoj dobi učenika i proizlaze iz preporučenih funkcija. Ciklički se ponavljaju i proširuju u odnosu na prethodni razred.

Preporuke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Poučavanje jezičnih sadržaja temelji se na govornoj i pisanoj komunikaciji i učenju iz situacije igrom, pjesmom i dramatizacijom te pomoću zornih sredstava. Novi se sadržaji uvode na temelju poznatih jezičnih sadržaja koji su prilagođeni razini jezičnoga razvoja i iskustvu učenika, istovremeno se potiče višejezičnost.

Učitelj organizira aktivnosti govorenja i razgovaranja u kojima će učenik sudjelovati u govornom činu u osmišljenim komunikacijskim situacijama.

DOMENA B: ČAROLIJA PISANE RIJEČI

ČJIK OŠ B.6.1.

Učenik iznosi vlastiti neposredni doživljaj književnog teksta i povezuje ga sa svijetom oko sebe.

– izražava svoje osnovne osjećaje (čuđenje, radost, milosrđe, sažaljenje,

napetost iščekivanja, ljutnju, užas, strah) kao reakciju na književni tekst

– uočava da je poetski izraz osoban i subjektivan

– pokazuje zanimanje za likove i događaje koji su povezani s njime i vlastitim doživljajem

– razvija sposobnost imaginacije koja doživljavanjem fiktivnoga odražava stvarne osjećaje, stavove i vrijednosti (npr. čitajući fiktivnu priču, učenik kao da sudjeluje u stvarnome događaju)

– uspoređuje vlastita iskustva s iskustvima nastalima tijekom čitanja

Učenik uz povremenu pomoć iznosi svoja zapažanja i misli i na poticaj sudjeluje u razgovoru o tekstu.

ČJIK OŠ B.6.2.

Učenik prosuđuje književni tekst na temelju znanja i iskustva o svijetu oko sebe i objašnjava uočene ideje i problematiku.

– stvara vizualne prezentacije književnoga teksta

– poistovjećuje se sa sudbinom likova i procjenjuje njihove postupke

– komentira glavne događaje i obrazlaže vlastito viđenje događaja

– uspoređuje vlastito mišljenje o tekstu s drukčijim mišljenjima

– prepoznaje glavne ideje književnoga teksta

Učenik uz povremenu pomoć prosuđuje tekst.

ČJIK OŠ B.6.3.

Učenik pronalazi potrebne informacije u skladu sa svojim potrebama i interesima.

– razlikuje izvore informacija: tiskane i digitalne

– pronalazi informacije u različitim izvorima prema svojim interesima i

potrebama

– izabire ključne riječi za internetsko pretraživanje

– služi se sadržajem i kazalom pojmova u traženju informacija

– ovladava osnovnim tehnikama pretraživanja interneta

– provjerava točnost informacija

– citira izvor informacija

Učenik pronalazi potrebne informacije uz pomoć učitelja.

Sadržaji za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Ishodi iz domene Čarolija pisane riječi mogu se ostvarivati na temelju istih jezičnih sadržaja pomoću kojih se ostvaruju odgojno-obrazovni ishodi iz domene Govorimo češki i/ili Kultura.

Preporučene vrste tekstova: kratka pripovijetka, dječje i druge pjesme, kratki igrokaz, dječji roman, strip.

Medijski sadržaji:

– češki animirani filmovi, filmske bajke, češki igrani filmovi

– dječji časopis »Dětský koutek«

– edukativni sadržaji na češkim internetskim stranicama.

Preporuke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Ishodi se ostvaruju usporedno s ostvarivanjem odgojno-obrazovnih ishoda iz domene Govorimo češki i/ili Kultura.

DOMENA C: KULTURA

ČJIK OŠ C.6.1.

Učenik istražuje i opisuje dodatne informacije o Republici Češkoj radi razumijevanja kulturno uvjetovanih sadržaja (o vlastitoj kulturi i stranim kulturama).

– obilježava i objašnjava važnost posebnih datuma, dana čeških blagdana i praznika te običaja koji nisu uobičajeni za hrvatsku kulturu

– pronalazi i preispituje činjenice povezane s prirodno-geografskim osobinama Republike Češke, povijesnim događajima i osobama češke srednjovjekovne i rane novovjeke povijesti, djelima češke kulturne baštine (likovna i glazbena umjetnost) te s češkim institucijama i medijima u raznim multimodalnim izvorima

– istražuje i opisuje osnovne činjenice i obilježja češke nacionalne manjine u Hrvatskoj

– razvija samopouzdanje pri korištenju češkog jezika i uz detaljne smjernice sudjeluje u simuliranim situacijama stvarnog života te se sa zanimanjem izravno upoznaje s češkom kulturom u autentičnom okruženju

Učenik uz povremenu pomoć navodi i sažeto prepričava, usvojene činjenice o češkoj kulturi te povezuje činjenice povezane s češkom kulturom i kulturom češke nacionalne manjine u Hrvatskoj u cjelovitu sliku i navodi sličnosti s hrvatskom kulturom.

ČJIK OŠ C.6.2.

Učenik povezuje i upotrebljava osnovne tehnike kreativnog izražavanja na češkom jeziku.

– aktivno sudjeluje u zajedničkoj izvedbi (predstavi, priredbi), usklađuje vlastitu izvedbu s izvedbama drugih, obogaćuje izvođenje i vrednuje izvedbu

– pjevanjem izvodi autorske i tradicijske češke pjesme

– izvodi jednostavnije oblike plesnih struktura čeških narodnih i modernih plesova s pjevanjem i oblikuje nove plesne strukture samostalno ili u skupini

– predstavlja vlastitu izvedbu u razredu i/ili izvan njega

– likovno se izražava u različitim likovnim tehnikama i/ili novomedijskom tehnologijom (digitalni fotoaparat, pametni telefon i sl. te programi za obradu fotografija i programi za montažu)

Učenik se uključuje i uglavnom aktivno sudjeluje u aktivnostima.

Sadržaji za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Ishodi iz domene Kultura mogu se ostvarivati na temelju istih jezičnih sadržaja pomoću kojih se ostvaruju odgojno-obrazovni ishodi iz

domene Govorimo češki i/ili Čarolija pisane riječi. Učitelj ima autonomiju u prilagođavanju i proširivanju sadržaja i tema koje su djelomično iskazane u razradi pojedinog ishoda u domeni Kultura.

Preporuke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Učeniku se nudi stvaralački način izražavanja i mogućnost dokazivanja u kreativnom izričaju. Aktivnosti se mogu ostvarivati individualnim i timskim radom. Drugi ishod u domeni Kultura prati se i ne podliježe vrednovanju naučenog (brojčano ocjenjivanje), važan je odnos učenika prema aktivnosti i uključenosti u aktivnost.

Učitelj cijeni učenikovu samostalnost i samoinicijativnost te poštuje njegove individualne mogućnosti.

Aktivnosti i sadržaji iskazani u ovome ishodu uvjetovani su dobi i interesima učenika, fizičkim okruženjem (lokalne zajednice i ponudi društveno-kulturnih i umjetničkih sadržaja) te upućivanjem na digitalne sadržaje dostupne svima bez obzira na mjesto školovanja ili stanovanja. Ishodom se potiče osobni razvoj te aktivno uključivanje učenika u kulturni i društveni život zajednice s naglaskom na uključenost u češku manjinsku zajednicu.
Osnovna škola Češki jezik i književnost 7. razred – 105 sati godišnje
DOMENA A: GOVORIMO ČEŠKI
Odgojno-obrazovni ishodiRazdrada ishodaOdgojno-obrazovni ishodi na razini usvojenosti »dobar« na kraju razreda

ČJIK OŠ A.7.1.

Učenik razumije srednje duge tekstove i reproducira kratke i jednostavne tekstove poznate tematike.

– razumije srednje dug i jednostavan slušani, pisani i audiovizualni tekst poznate tematike

prepoznaje glavnu misao, izdvaja informacije u srednje dugome i jednostavnome prilagođenom tekstu

– razumije jednostavne sadržaje u tradicionalnim i suvremenim medijima

– planira, oblikuje i govori kratke i jednostavne tekstove o poznatim temama

opisuje poznate situacije, radnje i odnose i prepričava događaje

– opširnije izvještava o poznatim temama

Učenik uz povremenu pomoć razumije srednje dugi tekst poznate tematike te uz povremenu pomoć govori kratke tekstove.

ČJIK OŠ A.7.2.

Učenik sudjeluje u vrlo kratkom neplaniranom i planiranom kratkom razgovoru.

– postavlja pitanja i odgovara na pitanja koristeći se prikladnim morfosintaktičkim strukturama

– sudjeluje u kratkim i jednostavnim vođenim i improviziranim dijalozima i igrama uloga

– sudjeluje u neplaniranome razgovoru poznate tematike

Učenik uz povremenu pomoć sudjeluje u kratkom razgovoru.

ČJIK OŠ A.7.3.

Učenik piše kratak tekst primjenjujući osnovna pravopisna pravila.

– planira strukturu i sadržaj teksta

– piše kratak i jednostavan tekst u sadašnjem, prošlom i budućem vremenu

– koristi se primjerenim veznim sredstvima i odgovarajućim jezičnim strukturama

primjenjuje pravopisna pravila u različitim aktivnostima pisanja, djelomično točno upotrebljava interpunkcijske znakove

Učenik uz povremenu pomoć piše kratak tekst poznate tematike na temelju predloška uz manje pogreške.

Sadržaji za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Preporučene teme: svijet oko mene, zbilja i mašta, tehnologija, industrija, češki izumi, kultura i zabava, interesi mladih, književnost za mlade, putovanja,

drugi i drugačiji, slavni Česi i Čehinje, posebni dani i datumi.

Preporučeni jezični sadržaji:

Funkcije: razumijevanje svijeta tehnologije i industrije, opisivanje slobodnog vremena, kreativno izražavanje, izražavanje savjeta, uljudno ophođenje u svakodnevnim susretima, opisivanje stvarnog i izmišljenog, opisivanje prošlih, sadašnjih i budućih radnji i događaja.

Leksičke se strukture biraju primjereno razvojnoj dobi učenika vodeći računa o povezanosti s drugim nastavnim predmetima i međupredmetnim temama. Ciklički se ponavljaju i proširuju u odnosu na prethodni razred.

Gramatičke se strukture biraju primjereno razvojnoj dobi učenika i proizlaze iz preporučenih funkcija.

Ciklički se ponavljaju i proširuju u odnosu na prethodni razred.

Preporuke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Poučavanje jezičnih sadržaja temelji se na uravnoteženome odnosu svih četiriju jezičnih vještina u komunikacijskome kontekstu. Novi se sadržaji uvode na temelju poznatih jezičnih sadržaja koji su prilagođeni razini jezičnoga razvoja i iskustvu učenika, istovremeno se potiče višejezičnost.

DOMENA B: ČAROLIJA PISANE RIJEČI

ČJIK OŠ B.7.1.

Učenik obrazlaže vlastita iskustva i stavove te ih uspoređuje s onima u književnome tekstu.

– povezuje vlastita iskustva i stavove s onima uočenima u književnome tekstu

– izražava vlastite predodžbe o stvarnosti i uvjerenja na temelju fiktivnoga iskustva čitatelja – razvija fantazijske sposobnosti i sposobnosti predviđanja te razumijevanja

sebe samoga i drugih ljudi

– čita iz užitka

Učenik uz povremenu pomoć obrazlaže svoja iskustva i stavove.

ČJIK OŠ B.7.2.

Učenik prosuđuje književni tekst i obrazlaže vlastite stavove u vezi s pročitanim tekstom.

– svojim riječima inerpretira pročitani tekst

– uočava kako stavovi i vrijednosti u književnim tekstovima utječu na čitatelje, uspoređuje ih s vlastitim stavovima i vrijednostima

– opisuje na koji način i u kojoj mjeri književni tekst utječe na oblikovanje njegovih stavova i vrijednosti

Učenik uz povremenu pomoć interpretira tekst i iznosi stavove.

ČJIK OŠ B.7.3.

Učenik samostalno izabire informacije iz različitih izvora, provjerava njihovu korisnost i točnost u skladu s postavljenim zadatkom.

– pronalazi informacije u različitim izvorima prema svojim interesima i

potrebama (literatura u skladu s postavljenim zadatkom, informacije o temi koja ga zanima i sl.)

– pronalazi potpune i provjerene informacije

– provjerava točnost prikupljenih informacija

– uspoređuje informacije sličnoga sadržaja pronađene u različitim izvorima i izabire ih prema korisnosti

Učenik uz povremenu pomoć izabire informacije i izvršava zadatke.

Sadržaji za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Ishodi iz domene Čarolija pisane riječi mogu se ostvarivati na temelju istih jezičnih sadržaja pomoću kojih se ostvaruju odgojno-obrazovni ishodi iz domene Govorimo češki i/ili Kultura.

Preporučene vrste tekstova: pripovijetka, pjesma, igrokaz, roman, strip i neknjiževni tekstovi.

Medijski sadržaji:

– češki igrani i dokumentarni filmovi

– dječji časopis »Dětský koutek«, časopis »Jednota«

– edukativni i popularno-znanstveni sadržaji na češkim internetskim stranicama.

Preporuke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Ishodi se ostvaruju usporedno s ostvarivanjem odgojno-obrazovnih ishoda iz domene Govorimo češki i/ili Kultura.

DOMENA C: KULTURA

ČJIK OŠ C.7.1.

Učenik uspoređuje sličnosti i razlike između vlastite i češke kulture i drugih kultura.

– obilježava posebne datume, dane, češke blagdane i praznike te ih globalno usvaja kao dio vlastite kulture razvijajući svijest o svom češkom podrijetlu

– izvještava o obilježjima čeških običaja te ih uspoređuje s hrvatskim običajima i običajima drugih kultura

– iz raznih multimodalnih izvora izdvaja važne činjenice o Republici Češkoj, češkoj kulturi i češkoj kulturnoj baštini, o demografskim i gospodarskim posebnostima, o značajnim događajima i osobama češke novovjeke povijesti do 20. stoljeća te o djelima i osobama češke likovne i glazbene umjetnosti

Učenik uz povremenu pomoć navodi i imenuje sličnosti i razlike među različitim kulturama.

– opisuje i tumači kulturno-prosvjetnu djelatnost i značaj češke nacionalne manjine u Hrvatskoj

– postupno razvija samopouzdanje i kritičko mišljenje pri korištenju jezičnih djelatnosti češkog jezika, uz detaljne smjernice sudjeluje u simuliranim situacijama stvarnoga života te se sa zanimanjem izravno upoznaje s češkom kulturom u autentičnom okruženju

ČJIK OŠ C.7.2.

Učenik prilagođava i upotrebljava osnovne tehnike kreativnog izražavanja na češkom jeziku.

– aktivno sudjeluje u zajedničkoj izvedbi (predstavi, priredbi), usklađuje vlastitu izvedbu s izvedbama drugih, obogaćuje izvođenje i vrednuje izvedbu

– pjevanjem izvodi autorske i tradicijske češke pjesme

– izvodi jednostavnije oblike plesnih struktura čeških narodnih i modernih plesova s pjevanjem i oblikuje nove plesne strukture samostalno ili u skupini

– predstavlja vlastitu izvedbu u razredu i/ili izvan njega

– likovno se izražava u različitim likovnim tehnikama i/ili novomedijskom tehnologijom (digitalni fotoaparat, pametni telefon i sl. te programi za obradu fotografija i programi za montažu i obradu videa)

Učenik se uključuje i uglavnom aktivno sudjeluje u aktivnostima.

Sadržaji za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Ishodi iz domene Kultura mogu se ostvarivati na temelju istih jezičnih sadržaja pomoću kojih se ostvaruju odgojno-obrazovni ishodi iz domene Govorimo češki i/ili Čarolija pisane riječi. Učitelj ima autonomiju u prilagođavanju i proširivanju sadržaja i tema koje su djelomično iskazane u razradi pojedinog ishoda u domeni Kultura.

Preporuke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Učeniku se nudi stvaralački način izražavanja i mogućnost dokazivanja u kreativnom izričaju. Aktivnosti se mogu ostvarivati individualnim i timskim radom. Drugi ishod u domeni Kultura prati se i ne podliježe vrednovanju naučenog (brojčano ocjenjivanje), važan je odnos učenika prema aktivnosti i uključenosti u aktivnost.

Učitelj cijeni učenikovu samostalnost i samoinicijativnost te poštuje njegove individualne mogućnosti.

Aktivnosti i sadržaji iskazani u ovome ishodu uvjetovani su dobi i interesima učenika, fizičkim okruženjem (lokalne zajednice i ponudi društveno-kulturnih i umjetničkih sadržaja) te upućivanjem na digitalne sadržaje dostupne svima bez obzira na mjesto školovanja ili stanovanja. Ishodom se potiče osobni razvoj te aktivno uključivanje učenika u kulturni i društveni život zajednice s naglaskom na uključenost u češku manjinsku zajednicu.Osnovna škola Češki jezik i kultura 8. razred – 105 sati
DOMENA A: GOVORIMO ČEŠKI
Odgojno-obrazovni ishodiRazdrada ishodaOdgojno-obrazovni ishodi na razini usvojenosti »dobar« na kraju razreda

ČJIK OŠ A.8.1.

Učenik razumije i reproducira srednje duge i jednostavne tekstove poznate tematike.

– razumije srednje dug i jednostavan slušani, pisani i audiovizualni tekst poznate tematike

prepoznaje glavnu misao, izdvaja informacije u srednje dugom jednostavnome i prilagođenom tekstu

– razumije jednostavne sadržaje u tradicionalnim i suvremenim medijima

– planira, oblikuje i govori kratke i jednostavne tekstove o poznatim temama

opisuje poznate situacije, radnje i odnose i prepričava događaje

– opširnije izvještava o poznatim temama

Učenik uz povremenu pomoć razumije srednje dugi tekst poznate tematike te uz povremenu pomoć govori srednje duge tekstove.

ČJIK OŠ A.8.2.

Učenik sudjeluje u kratkom neplaniranom i planiranom srednje dugom razgovoru.

– postavlja i odgovara na pitanja

– sudjeluje u kratkim vođenim i improviziranim dijalozima i igrama uloga

– sudjeluje u kratkom neplaniranome razgovoru poznate tematike

Učenik uz povremenu pomoć sudjeluje u srednje dugome razgovoru.

ČJIK OŠ A.8.3.

Učenik piše srednje dug tekst poznate tematike.

– primjenjuje pravila pisanja vrlo jednostavnih tekstnih vrsta: vrlo kratki opisi povezani s osobnim iskustvima, kratke osobne poruke, razglednice i čestitke – povezuje nekoliko rečenica u logičnu cjelinu

– pokušava samostalno produktivno uporabiti uvježbana preporučena jezična sredstava za produkciju novih, neuvježbanih iskaza – pravilno piše poznate i učestale riječi, djelomično točno upotrebljava interpunkcijske znakove

Učenik uz povremenu pomoć piše srednje dugi tekst.

Sadržaji za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Preporučene teme: svijet oko mene, putovanja, drugi i drugačiji, zdrav život, planovi za budućnost, svijet znanosti i umjetnosti, književnost za mlade, tradicionalno i moderno, češki izumi, slavni Česi i Čehinje, posebni dani i datumi.

Preporučeni jezični sadržaji:

Funkcije: razgovori o putovanjima, opisivanje mjesta, razmjena informacija o zdravom načinu života, primjena kreativnosti u znanosti, izražavanje aktivnih i pasivnih radnji, uljudno ophođenje, opisivanje prošlih, sadašnjih i budućih radnji i događaja.

Leksičke se strukture biraju primjereno razvojnoj dobi učenika vodeći računa o povezanosti s drugim nastavnim predmetima i međupredmetnim temama. Ciklički se ponavljaju i proširuju u odnosu na prethodni razred.

Gramatičke se strukture biraju primjereno razvojnoj dobi učenika i proizlaze iz preporučenih funkcija. Ciklički se ponavljaju i proširuju u odnosu na prethodni razred.

Preporuke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Poučavanje jezičnih sadržaja temelji se na uravnoteženome odnosu svih četiriju jezičnih vještina u komunikacijskome kontekstu. Novi se sadržaji uvode na temelju poznatih jezičnih sadržaja koji su prilagođeni razini jezičnoga razvoja i iskustvu učenika, istovremeno se potiče višejezičnost.

DOMENA B: ČAROLIJA PISANE RIJEČI

ČJIK OŠ B.8.1.

Učenik tumači književni tekst na temelju čitateljskoga iskustva i usporedbe s

drugim tekstovima.

– imenuje i opisuje događaje u kronološkome slijedu radi

cjelovitoga razumijevanja

– uočava strukturu književnoga teksta

– opisuje različite okolnosti, tj. namjeru autora koji usmjerava pažnju čitatelja

na specifičnosti u književnome tekstu

– opisuje figurativni jezik pjesništva

Učenik uz povremenu pomoć tumači tekst.

ČJIK OŠ B.8.2.

Učenik interpretira

književni tekst na

temelju vlastitoga

čitateljskoga

iskustva i

konteksta

te kritički vrednuje.

– prosuđuje različite osobine likova kroz govor lika, njegovo

razmišljanje, emocionalne i psihičke reakcije, moralne stavove i njihov međusobni odnos

– procjenjuje etičku i estetsku razinu književnoga teksta

– uspoređuje problematiku književnoga teksta s vlastitim iskustvom – donosi zaključke o književnome tekstu i potkrepljuje ih dokazima

– tumači vlastita stajališta o književnome tekstu

– prosuđuje književne i neknjiževne tekstove

Učenik uz povremenu pomoć interpretira tekst.

ČJIK OŠ B.8.3.

Učenik prosuđuje utjecaj medijskih tekstova sa svrhom komercijalizacije i oblikovanja stavova.

– objašnjava snagu medijskih poruka kojima je svakodnevno okružen i njihov

utjecaj na vlastiti doživljaj stvarnosti i oblikovanje vlastitih stavova

Učenik uz povremenu pomoć objašnjava medijske tekstove i njihove poruke.

Sadržaji za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Ishodi iz domene Čarolija pisane riječi mogu se ostvarivati na temelju istih jezičnih sadržaja pomoću kojih se ostvaruju odgojno-obrazovni ishodi iz domene Govorimo češki i/ili Kultura.

Preporučene vrste tekstova: pripovijetka, pjesma, igrokaz, roman, strip i neknjiževni tekstovi.

Medijski sadržaji:

– češki igrani i dokumentarni filmovi

– dječji časopis »Dětský koutek«, časopis »Jednota«

– edukativni i popularno-znanstveni sadržaji na češkim internetskim stranicama.

Preporuke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Ishodi se ostvaruju usporedno s ostvarivanjem odgojno-obrazovnih ishoda iz domene Govorimo češki i/ili Kultura.

DOMENA C: KULTURA

ČJIK OŠ C.8.1.

Učenik kritički povezuje informacije o češkoj kulturi, kulturi češke nacionalne manjine u Hrvatskoj i drugim kulturama u novim kontekstima.

– obilježava posebne datume, dane, češke blagdane i praznike kao dio vlastite kulture i uspoređuje ih s važnim datumima drugih kultura

– u različitim multimodalnim izvorima pronalazi i obrazlaže informacije o Republici Češkoj, češkoj kulturi i kulturnoj baštini, o prirodno-geografskim i društveno-gospodarskim obilježjima, o važnim događajima i osobama češke moderne povijesti (20.st.), o reprezentativnim djelima i osobama češke likovne i glazbene umjetnosti

– izvodi zaključke i prilagođava informacije različitim kontekstima

– opisuje, navodi i razumije uzroke i posljedice doseljavanja Čeha u Hrvatsku te povezuje te informacije s vlastitom obiteljskom poviješću

– razvija samopouzdanje i kritičko mišljenje pri korištenju jezičnih djelatnosti češkog jezika te otvoreno prihvaća prilike za korištenje češkog jezika izvan nastave i za upoznavanje s češkom kulturom u autentičnom okruženju

Učenik uz povremenu pomoć povezuje nove informacije o Republici Češkoj, češkoj kulturi, kulturi češke nacionalne manjine u Hrvatskoj i drugim kulturama te primjenjuje informacija u poznatome kontekstu.

ČJIK OŠ C.8.2.

Učenik razvija i koristi tehnike kreativnog izražavanja na češkom jeziku.

– aktivno sudjeluje u zajedničkoj izvedbi (predstavi, priredbi), usklađuje vlastitu izvedbu s izvedbama drugih, obogaćuje izvođenje i vrednuje izvedbu

– pjevanjem izvodi autorske i tradicijske češke pjesme

– izvodi jednostavnije oblike plesnih struktura čeških narodnih i modernih plesova s pjevanjem i oblikuje nove plesne strukture samostalno ili u skupini

– predstavlja vlastitu izvedbu u razredu i/ili izvan njega

– likovno se izražava u različitim likovnim tehnikama i/ili novomedijskom tehnologijom (digitalni fotoaparat, pametni telefon i sl. te programi za obradu fotografija i programi za montažu i obradu videa)

Učenik se uključuje i uglavnom aktivno sudjeluje u aktivnostima.

Sadržaji za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Ishodi iz domene Kultura mogu se ostvarivati na temelju istih jezičnih sadržaja pomoću kojih se ostvaruju odgojno-obrazovni ishodi iz domene Govorimo češki i/ili Čarolija pisane riječi. Učitelj ima autonomiju u prilagođavanju i proširivanju sadržaja i tema koje su djelomično iskazane u razradi pojedinog ishoda u domeni Kultura.

Preporuke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Učeniku se nudi stvaralački način izražavanja i mogućnost dokazivanja u kreativnom izričaju. Aktivnosti se mogu ostvarivati individualnim i timskim radom. Drugi ishod u domeni Kultura prati se i ne podliježe vrednovanju naučenog (brojčano ocjenjivanje), važan je odnos učenika prema aktivnosti i uključenosti u aktivnost.

Učitelj cijeni učenikovu samostalnost i samoinicijativnost te poštuje njegove individualne mogućnosti.

Aktivnosti i sadržaji iskazani u ovome ishodu uvjetovani su dobi i interesima učenika, fizičkim okruženjem (lokalne zajednice i ponudi društveno-kulturnih i umjetničkih sadržaja) te upućivanjem na digitalne sadržaje dostupne svima bez obzira na mjesto školovanja ili stanovanja. Ishodom se potiče osobni razvoj te aktivno uključivanje učenika u kulturni i društveni život zajednice s naglaskom na uključenost u češku manjinsku zajednicu.
Srednja škola Češki jezik i kultura – 105 sati godišnje

Srednja škola Češki jezik i kultura 1. razred – 105 sati godišnje
DOMENA A: GOVORIMO ČEŠKI
Odgojno-obrazovni ishodiRazdrada ishodaOdgojno-obrazovni ishodi na razini usvojenosti »dobar« na kraju razreda

ČJIK SŠ A.1.1.

Učenik razumije dugi tekst i reproducira dugi i jednostavan tekst.

– analizira glavnu poruku teksta i izdvaja ključne informacije

– razlikuje bitne od nebitnih informacija

– planira, oblikuje i govori tekstove srednje dužine o poznatim temama

– opisuje, prepričava i izvještava o sadržajima povezanima s poznatim temama

– iznosi kratke i uvježbane prezentacije o poznatim temama te jednostavno objašnjava svoje mišljenje – samostalno produktivno upotrebljava uvježbana preporučena jezična sredstva za produkciju novih, neuvježbanih iskaza

Učenik prepoznaje glavnu poruku, ključne informacije i primjenjuje ih uz povremenu pomoć.Učenik uz povremenu pomoć govori dug i jednostavan tekst uz manje pogreške.


ČJIK SŠ A.1.2.

Učenik sudjeluje u dužem planiranome i jednostavnom neplaniranome razgovoru poznate tematike.

– razmjenjuje informacije i sudjeluje u dugim razgovorima o poznatim temama – samostalno produktivno upotrebljava uvježbana preporučena jezična sredstva za produkciju novih, neuvježbanih iskaza

– prilagođava naglasak i intonaciju različitim komunikacijskim situacijama

– razlikuje književni i neknjiževni oblik

Učenik sudjeluje u različitim oblicima dužeg razgovora uz povremenu pomoć.

ČJIK SŠ A.1.3.

Učenik piše dug tekst koristeći se jezičnim strukturama srednje razine složenosti.

– primjenjuje pravila pisanja jednostavnih tekstnih vrsta: kratki opisi događaja i osobnih iskustava

– prenosi informacije iz poznatih tekstova

– upotrebljava neformalni stil pisanja tekstova

– upotrebljava jednostavna vezna sredstva za povezivanje rečenica unutar teksta

– samostalno produktivno upotrebljava uvježbana preporučena jezična sredstva za produkciju novih, neuvježbanih iskaza

– pravilno piše većinu poznatih riječi i djelomično točno upotrebljava interpunkcijske znakove

Učenik uz povremenu pomoć piše dug i srednje složen tekst tekst uz manje pogreške.

Sadržaji za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Preporučene teme: ovo sam ja, moj svijet, moji školski dani, posebni dani i datumi, umjetnost, priroda i ekologija, sport, glazba, identitet, digitalno građanstvo, putovanja, aktualne društvene teme.

Preporučeni jezični sadržaji:

Funkcije: provjeravanje razumijevanja, izražavanje mišljenja, ideja i stavova, izražavanje (ne)slaganja, objašnjavanje i obrazloženje, izricanje pretpostavki, opisivanje nada i planova, oblikovanje i iznošenje argumenata, sustavno izlaganje, izražavanje apstraktnih ideja, sudjelovanje u diskusiji.

Leksičke se strukture biraju primjereno razvojnoj dobi učenika vodeći računa o povezanosti s drugim nastavnim predmetima i međupredmetnim temama. Ciklički se ponavljaju i proširuju u odnosu na prethodni razred, a usklađuju se sa željama i potrebama učenika ovisno o njihovim obrazovnim aspiracijama i/ili profesionalnim putovima.

Gramatičke se strukture biraju primjereno razvojnoj dobi učenika i proizlaze iz preporučenih funkcija. Ciklički se ponavljaju i proširuju u odnosu na prethodni razred.

Preporuke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Poučavanje jezičnih sadržaja temelji se na uravnoteženome odnosu svih četiriju jezičnih vještina u komunikacijskome kontekstu. Novi se sadržaji uvode na temelju poznatih jezičnih sadržaja, prilagođeno razini jezičnoga razvoja i iskustvu učenika. Kod učenika se potiče višejezičnost.

Neke preporučene aktivnosti: opisivanje predmeta i slika, razne igre, jednostavni dijalozi s uvježbanim jezičnim sredstvima koji predočuju stvarne komunikacijske situacije, projekti zadatci (plakat), predstava, dramatizacija/skeč, izrada prezentacija, letka ili brošure. U skladu s prethodno stečenim znanjem, uključiti usporedbe češkog i hrvatskog jezika ili drugih jezika koje učenici uče.

DOMENA B: ČAROLIJA PISANE RIJEČI

ČJIK SŠ B.1.1.

Učenik izražava svoje mišljenje i obrazlaže svoj stav o tekstu.

– zražava dojam o književnom tekstu (emocionalni, spoznajni, estetski)

– iskazuje svoje mišljenje o onome o čemu tekst govori

– obrazlaže razumijevanje teksta

– iznosi svoj kritički stav o tekstu na temelju čitateljskog iskustva, znanja o svijetu i književnosti

Učenik uz povremenu pomoć izražava svoje mišljenje i stav.

ČJIK SŠ B.1.2.

Učenik interpretira književni tekst te se stvaralački izražava prema vlastitom interesu.

– učenik razgovara o različitim interpretacijama teksta

– objašnjava razliku između fiktivnog i stvarnog svijeta

– primjenjuje osnovne književno-teorijske pojmove relevantne za interpretaciju teksta

– uspoređuje različite interpretacije teksta

– samostalno priprema i oblikuje vlastite radove u kojima dolazi do izražaja kreativnost, originalnost i stvaralačko mišljenje

Učenik uz pomoć učitelja interpretira tekst i oblikuje vlastite radove.

ČJIK SŠ B.1.3.

Učenik čita s razumijevanjem različite tipove tekstova i iz različitih izvora.

– čita opisne i pripovjedne tekstove prema osobnom i profesionalnom interesu

– izdvaja informacije, razlikuje podatke po važnosti, objašnjava značenja, izražajno čita naglas primjenjujući pravilan naglasak i pravogovor

– utvrđuje ključne podatke

Učenik opisuje osnovna obilježja tekstova i izdvaja informacije te odabire relevantne informacije iz različitih izvora.

Sadržaji za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Ishodi iz domene Čarolija pisane riječi mogu se ostvarivati na temelju istih jezičnih sadržaja pomoću kojih se ostvaruju odgojno-obrazovni ishodi iz domene Govorimo češki i/ili Kultura.

Preporuke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Odabir pisanih tekstova i drugih medija temelji se na osobnom i profesionalnom interesu učenika.

Preporučene vrste tekstova: pjesme (tradicionalne i suvremene), strip, obrazac s osobnim podatcima (npr. CV), dijaloški tekst, članci/tekstovi iz časopisa za mlade i manjinskog časopisa na češkom jeziku, književni tekstovi primjereni za mlade, razni oblici prilagođenih ili autentičnih narativnih i znanstvenih tekstova primjerenih uzrastu, iskustvu i jezičnom izričaju učenika (npr. informativni tekstovi poput obavijesti, poruka, uputa, intervjua, izlaganja, izvještavanja, biografskih prikaza, vijesti, vođeni/slobodni sastavak.

Neke preporučene aktivnosti: dopunjavanje tekstova, recitiranje, gluma, razne igre, pisanje novog kraja priče ili dijela teksta koji nedostaje, rekonstruiranje redoslijeda teksta na temelju prepoznavanja vremenskih i uzročno-posljedičnih veza.

Ishodi se ostvaruju usporedno s ostvarivanjem odgojno-obrazovnih ishoda iz domene Govorimo češki i/ili Kultura.

DOMENA C: KULTURA

ČJIK SŠ C.1.1.

Učenik raspravlja o informacijama o češkoj kulturi, kulturi češke nacionalne manjine u Hrvatskoj i drugim kulturama.

proširuje raspon informacija o Republici Češkoj, češkoj kulturi i kulturi češke nacionalne manjine u Hrvatskoj

– utvrđuje sličnosti i razlike između hrvatske kulture, češke kulture i kulture češke nacionalne manjine u Hrvatskoj

– istražuje i opisuje obilježja suvremene Republike Češke, informira se o aktualnim događanjima i važnim pojedincima

– opisuje položaj češke nacionalne manjine u Hrvatskoj i zanima se o doprinosu pojedinaca Čeha ili Hrvata češkog porijekla hrvatskoj kulturi i znanosti

– razvija samopouzdanje pri korištenju jezičnih djelatnosti češkog jezika te se sa zanimanjem izravno susreće s češkom kulturom u autentičnom okruženju

Učenik uz povremenu pomoć obrazlaže sličnosti i razlike između češke kulture, kulture češke nacionalne manjine u Hrvatskoj i hrvatske kulture te tumači zaključke o svim ovim kulturama i vlastitoj kulturi.

ČJIK SŠ C.1.2.

Učenik izabire različite tehnike kreativnog izražavanja na češkom jeziku.

– ostvaruje različite glazbeno, dramsko-scenske i plesne aktivnosti u skladu s vlastitim interesima i sklonostima samostalno ili u skupini

– u skladu s interesima javno nastupa u razredu, školi ili izvan nje

Učenik u skladu s vlastitim interesima i sklonostima te uz učiteljev poticaj izabire različite tehnike kreativnog izražavanja i ostvaruje različite glazbene, dramsko-scenske i plesne aktivnosti te samostalno/u skupini javno nastupa u školi ili izvan nje.

Sadržaji za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Ishodi iz domene Kultura mogu se ostvarivati na temelju istih jezičnih sadržaja pomoću kojih se ostvaruju odgojno-obrazovni ishodi iz

domene Govorimo češki i/ili Čarolija pisane riječi. Učitelj ima autonomiju u prilagođavanju i proširivanju sadržaja i tema koje su djelomično iskazane u razradi pojedinog ishoda u domeni Kultura.

Preporuke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Učeniku se nudi stvaralački način izražavanja i mogućnost dokazivanja u kreativnom izričaju. Aktivnosti se mogu ostvarivati individualnim i timskim radom. Drugi ishod u domeni Kultura prati se i ne podliježe vrednovanju naučenog (brojčano ocjenjivanje), važan je odnos učenika prema aktivnosti i uključenosti u aktivnost.

Učitelj cijeni učenikovu samostalnost i samoinicijativnost te poštuje njegove individualne mogućnosti.

Aktivnosti i sadržaji iskazani u ovome ishodu uvjetovani su dobi i interesima učenika, fizičkim okruženjem (lokalne zajednice i ponudi društveno-kulturnih i umjetničkih sadržaja) te upućivanjem na digitalne sadržaje dostupne svima bez obzira na mjesto školovanja ili stanovanja. Ishodom se potiče osobni razvoj te aktivno uključivanje učenika u kulturni i društveni život zajednice s naglaskom na uključenost u češku manjinsku zajednicu.

Srednja škola Češki jezik i kultura 2. razred – 105 sati godišnje
DOMENA A: GOVORIMO ČEŠKI
Odgojno-obrazovni ishodiRazdrada ishodaOdgojno-obrazovni ishodi na razini usvojenosti »dobar« na kraju razreda

ČJIK SŠ A.2.1.

Učenik razumije dug i srednje složen tekst te govori dug tekst srednje razine složenosti.

– iznosi mišljenje ili stav i objašnjava ih na jednostavan, organiziran i smislen način

– prezentira jednostavnu, poznatu temu

– razumljivo izgovara riječi i ispravno intonira rečenice

– samostalno produktivno rabi uvježbana preporučena jezična sredstva za produkciju novih, neuvježbanih iskaza

– razlikuje književni i neknjiževni oblik

Učenik prepoznaje glavnu poruku, analizira neke ključne informacije i primjenjuje ih uz povremenu pomoć.Učenik uz povremenu pomoć govori dug i srednje složen tekst uz manje pogreške.

ČJIK SŠ A.2.2.

Učenik sudjeluje u različitim oblicima dugog i srednje složenog razgovora.

– razmjenjuje informacije u srednje dugim i srednje složenim razgovorima

– sporazumijeva se u spontanim svakodnevnim govornim situacijama

– odgovara na pitanja i postavlja pitanja

Učenik sudjeluje u različitim oblicima dugog i srednje složenog razgovora uz povremenu pomoć.

ČJIK SŠ A.2.3.

Učenik piše srednje dug i srednje složen tekst.

– planira sadržaj teksta, uređuje i organizira tekst

– samostalno produktivno rabi uvježbana preporučena jezična sredstva za produkciju novih, neuvježbanih iskaza

– pravilno piše poznate riječi, uglavnom točno piše interpunkcijske znakove

Učenik uz povremenu pomoć piše dug i srednje složen tekst uz manje pogreške.

Sadržaji za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Preporučene teme: moj svijet, kultura, film, mediji, slobodno vrijeme, mladi, obrazovanje, planovi za budućnost, putovanja, interesi, aktualne društvene teme, posebni dani i datumi.

Preporučeni jezični sadržaji:

Funkcije: prepričavanje, izražavanje vjerojatnosti, razvijanje argumentacije, potkrepljivanje mišljenja dokazima, postavljanje potpitanja radi boljeg razumijevanja, objašnjavanje i obrazloženje, izricanje pretpostavki, sustavno izlaganje, sudjelovanje u diskusiji.

Leksičke se strukture biraju primjereno razvojnoj dobi učenika vodeći računa o povezanosti s drugim nastavnim predmetima i međupredmetnim temama. Ciklički se ponavljaju i proširuju u odnosu na prethodni razred, a usklađuju se sa željama i potrebama učenika ovisno o njihovim obrazovnim aspiracijama i/ili profesionalnim putovima.

Gramatičke se strukture biraju primjereno razvojnoj dobi učenika i proizlaze iz preporučenih funkcija. Ciklički se ponavljaju i proširuju u odnosu na prethodni razred.

Preporuke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Poučavanje jezičnih sadržaja temelji se na uravnoteženome odnosu svih četiriju jezičnih vještina u komunikacijskome kontekstu. Novi se sadržaji uvode na temelju poznatih jezičnih sadržaja, prilagođeno razini jezičnoga razvoja i iskustvu učenika. Kod učenika se potiče višejezičnost.

Neke preporučene aktivnosti: opisivanje predmeta i slika, razne igre, jednostavni dijalozi s uvježbanim jezičnim sredstvima koji predočuju stvarne komunikacijske situacije, projekti zadatci (plakat), predstava, dramatizacija/skeč, izrada prezentacija, letka ili brošure. U skladu s prethodno stečenim znanjem, uključiti usporedbe češkog i hrvatskog jezika ili drugih jezika koje učenici uče.

DOMENA B: ČAROLIJA PISANE RIJEČI

ČJIK SŠ B.2.1.

Učenik izražava svoje mišljenje i obrazlaže svoj stav o tekstu.

– izražava dojam o književnom tekstu (emocionalni, spoznajni, estetski)

– iskazuje svoje mišljenje o onome o čemu tekst govori

– obrazlaže razumijevanje teksta

– argumentira svoj kritički stav o tekstu na temelju čitateljskog iskustva, znanja o svijetu i književnosti

Učenik uz povremenu pomoć iznosi svoj stav i obrazlaže ga.

ČJIK SŠ B.2.2.

Učenik interpretira književni tekst te se stvaralački izražava prema vlastitom interesu.

– učenik razgovara o različitim interpretacijama teksta

– objašnjava razliku između fiktivnog i stvarnog svijeta

– primjenjuje osnovne književno-teorijske pojmove relevantne za interpretaciju teksta

– uspoređuje različite interpretacije teksta

– samostalno priprema i oblikuje vlastite radove u kojima dolazi do izražaja kreativnost, originalnost i stvaralačko mišljenje

Učenik uz pomoć interpretira tekst i priprema vlastite radove.

ČJIK SŠ B.2.3.

Učenik čita s razumijevanjem različite tipove tekstova i iz različitih izvora.

– čita tekstove prema osobnom i profesionalnom interesu

– izdvaja informacije, razlikuje i analizira podatke po važnosti, objašnjava značenja

– izražajno čita naglas primjenjujući pravilan naglasak i pravogovor

– utvrđuje ključne podatke

– sažima podatke u tekstu

– povezuje informacije u tekstu s vlastitim iskustvom

– prepoznaje značnje riječi iz konteksta

Učenik opisuje osnovna obilježja tekstova i izdvaja informacije te odabire relevantne informacije iz različitih izvora.

Sadržaji za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Ishodi iz domene Čarolija pisane riječi mogu se ostvarivati na temelju istih jezičnih sadržaja pomoću kojih se ostvaruju odgojno-obrazovni ishodi iz domene Govorimo češki i/ili Kultura.

Preporuke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Ishodi se ostvaruju usporedno s ostvarivanjem odgojno-obrazovnih ishoda iz domene Govorimo češki i/ili Kultura.

Odabir pisanih tekstova i drugih medija temelji se na osobnom i profesionalnom interesu učenika. Preporučene vrste tekstova: pjesme (tradicionalne i suvremene), strip, obrazac s osobnim podatcima (npr. CV), dijaloški tekst, članci/tekstovi iz časopisa za mlade i manjinskog časopisa na češkom jeziku, književni tekstovi primjereni za mlade, razni oblici prilagođenih ili autentičnih narativnih i znanstvenih tekstova primjerenih uzrastu, iskustvu i jezičnom izričaju učenika (npr. informativni tekstovi poput obavijesti, poruka, uputa, intervjua, izlaganja, izvještavanja, biografskih prikaza, vijesti, vođeni/slobodni sastavak.

Neke preporučene aktivnosti: dopunjavanje tekstova, recitiranje, gluma, razne igre, pisanje novog kraja priče ili dijela teksta koji nedostaje, rekonstruiranje redoslijeda teksta na temelju prepoznavanja vremenskih i uzročno-posljedičnih veza.

DOMENA C: KULTURA

ČJIK SŠ C.2.1.

Učenik istražuje o češkoj kulturi, kulturi češke nacionalne manjine u Hrvatskoj i drugim kulturama.

– otkriva nova saznanja o Republici Češkoj, češkoj kulturi i kulturi češke nacionalne manjine u Hrvatskoj u školskom i izvanškolskom okružju

– analizira sličnosti i razlike među vlastitom kulturom, češkom kulturom i kulturom češke nacionalne manjine u Hrvatskoj

– informira se o aktualnostima u češkoj nacionalnoj manjini u Hrvatskoj (emisije na televiziji, radio emisije, češki manjinski tisak i sl.)

– razvija samopouzdanje pri korištenju jezičnih djelatnosti češkog jezika argumentirajući vlastite stavove te se sa zanimanjem izravno susreće s češkom kulturom u autentičnom okruženju

Učenik uz povremenu pomoć istražuje o češkoj kulturi, kulturi češke nacionalne manjine u Hrvatskoj u različitim kontekstima te opisuje sličnosti i razlike među tima kulturama i vlastitom.

ČJIK SŠ C.2.2.

Učenik povezuje i upotrebljava različite tehnike kreativnog izražavanja na češkom jeziku.

– ostvaruje različite glazbene, dramsko-scenske i plesne aktivnosti u skladu s vlastitim interesima i sklonostima samostalno ili u skupini

– u skladu s interesima javno nastupa u razredu, školi ili izvan nje

Učenik u skladu s vlastitim interesima i sklonostima te uz učiteljev poticaj povezuje i upotrebljava različite tehnike kreativnog izražavanja i ostvaruje različite glazbene, dramsko-scenske i plesne aktivnosti te samostalno/u skupini javno nastupa u školi ili izvan nje.

Sadržaji za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Ishodi iz domene Kultura mogu se ostvarivati na temelju istih jezičnih sadržaja pomoću kojih se ostvaruju odgojno-obrazovni ishodi iz

domene Govorimo češki i/ili Čarolija pisane riječi. Učitelj ima autonomiju u prilagođavanju i proširivanju sadržaja i tema koje su djelomično iskazane u razradi pojedinog ishoda u domeni Kultura.

Preporuke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Učeniku se nudi stvaralački način izražavanja i mogućnost dokazivanja u kreativnom izričaju. Aktivnosti se mogu ostvarivati individualnim i timskim radom. Drugi ishod u domeni Kultura prati se i ne podliježe vrednovanju naučenog (brojčano ocjenjivanje), važan je odnos učenika prema aktivnosti i uključenosti u aktivnost.

Učitelj cijeni učenikovu samostalnost i samoinicijativnost te poštuje njegove individualne mogućnosti.

Aktivnosti i sadržaji iskazani u ovome ishodu uvjetovani su dobi i interesima učenika, fizičkim okruženjem (lokalne zajednice i ponudi društveno-kulturnih i umjetničkih sadržaja) te upućivanjem na digitalne sadržaje dostupne svima bez obzira na mjesto školovanja ili stanovanja. Ishodom se potiče osobni razvoj te aktivno uključivanje učenika u kulturni i društveni život zajednice s naglaskom na uključenost u češku manjinsku zajednicu.

Srednja škola Češki jezik i kultura 3. razred – 105 sati godišnje
DOMENA A: GOVORIMO ČEŠKI
Odgojno-obrazovni ishodiRazdrada ishodaOdgojno-obrazovni ishodi na razini usvojenosti »dobar« na kraju razreda

ČJIK SŠ A.3.1.

Učenik razumije dug i složen tekst te govori dug tekst srednje razine složenosti.

– pokazuje razumijevanje teksta opće tematike

pokazuje razumijevanje složenijih leksičkih struktura

analizira glavnu poruku, ključne i specifične informacije i implicitne poruke u tekstu

razlikuje bitnu od nebitne informacije – govori duge i složene tekstove

– detaljno opisuje, prepričava, izvještava i uspoređuje sadržaje te iznosi mišljenje ili stav o njima

– jasno prezentira poznatu temu

Učenik prepoznaje glavnu poruku, analizira neke ključne informacije i primjenjuje ih uz povremenu pomoć.Učenik uz povremenu pomoć govori dug i srednje tekst uz manje pogreške.

ČJIK SŠ A.3.2.

Učenik sudjeluje u dužem neplaniranom razgovoru i dugom planiranom razgovoru.

– sporazumijeva se u spontanim svakodnevnim govornim situacijama

– započinje, prati, održava i završava razgovor

– prosuđuje stupanj formalnosti i prilagođava ga kontekstu

Učenik sudjeluje u različitim oblicima dugog i složenog razgovora uz povremenu pomoć.

ČJIK SŠ A.3.3.

Učenik piše dug tekst koristeći se složenim jezičnim strukturama.

– primjenjuje pravila pisanja jednostavnih i složenih tekstnih vrsta (sastavak, sažetak jednostavnoga teksta o poznatim temama, osobno pismo)

– prenosi informacije iz njemu bliskih i poznatih izvora

– razvija temu, opisuje stvarne i zamišljene događaje, osobna iskustva, izražava osobna i tuđa mišljenja

– povezuje više odlomaka u tekst, uređuje i organizira tekst

– samostalno produktivno upotrebljava uvježbana preporučena jezična sredstva za produkciju novih, neuvježbanih iskaza

Učenik uz povremenu pomoć piše dug i složen tekst uz manje pogreške.

Sadržaji za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Preporučene teme: moj svijet, zdrav život, različiti životni stilovi, znanost i tehnologija, volontiranje, aktivizam, aktualne društvene teme,

posebni dani i datumi.

Preporučeni jezični sadržaji:

Funkcije: izražavanje hipotetskih situacija, izražavanje mišljenja, opisivanje vremenskih i prostornih logičkih odnosa, objašnjavanje i obrazloženje, sustavno izlaganje, sudjelovanje u diskusiji.

Leksičke se strukture biraju primjereno razvojnoj dobi učenika vodeći računa o povezanosti s drugim nastavnim predmetima i međupredmetnim temama. Ciklički se ponavljaju i proširuju u odnosu na prethodni razred, a usklađuju se sa željama i potrebama učenika ovisno o njihovim obrazovnim aspiracijama i/ili profesionalnim putovima.

Gramatičke se strukture biraju primjereno razvojnoj dobi učenika i proizlaze iz preporučenih funkcija. Ciklički se ponavljaju i proširuju u odnosu na prethodni razred.

Preporuke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Poučavanje jezičnih sadržaja temelji se na uravnoteženome odnosu svih četiriju jezičnih vještina u komunikacijskome kontekstu. Novi se sadržaji uvode na temelju poznatih jezičnih sadržaja, prilagođeno razini jezičnoga razvoja i iskustvu učenika. Kod učenika se potiče višejezičnost.

Neke preporučene aktivnosti: opisivanje predmeta i slika, razne igre, jednostavni dijalozi s uvježbanim jezičnim sredstvima koji predočuju stvarne komunikacijske situacije, projektni zadatci (plakat), predstava, dramatizacija/skeč, izrada prezentacija, letka ili brošure. U skladu s prethodno stečenim znanjem, uključiti usporedbe češkog i hrvatskog jezika ili drugih jezika koje učenici uče.

DOMENA B: ČAROLIJA PISANE RIJEČI

ČJIK SŠ B.3.1.

Učenik izražava svoje mišljenje i obrazlaže svoj stav o tekstu.

– izražava dojam o književnom tekstu (emocionalni, spoznajni, estetski)

– iskazuje svoje mišljenje o onome o čemu tekst govori

– obrazlaže razumijevanje teksta

– argumentira svoj kritički stav o tekstu na temelju čitateljskog iskustva, znanja o svijetu i književnosti

Učenik uz povremenu pomoć izražava svoj stav.

ČJIK SŠ B.3.2.

Učenik interpretira književni tekst te se stvaralački izražava prema vlastitom interesu.

učenik razgovara i obrazlaže različite interpretacije teksta

– objašnjava i argumentira razliku između fiktivnog i stvarnog svijeta

– primjenjuje osnovne književno-teorijske pojmove relevantne za interpretaciju teksta

– uspoređuje različite interpretacije teksta

– samostalno priprema i oblikuje vlastite radove u kojima dolazi do izražaja kreativnost, originalnost i stvaralačko mišljenje

Učenik uz pomoć interpretira tekst i priprema vlastite radove.

ČJIK SŠ B.3.3.

Učenik čita s razumijevanjem različite tipove tekstova i iz različitih izvora.

– čita tekstove prema osobnom i profesionalnom interesu

– izdvaja informacije, razlikuje i analizira podatke po važnosti, objašnjava značenja

– izražajno čita naglas primjenjujući pravilan naglasak i pravogovor

– utvrđuje ključne podatke

– izdvaja i tumači ideje, razlikuje činjenice od stavova

– sažima podatke u tekstu

– povezuje informacije u tekstu s vlastitim iskustvom

– prepoznaje značenje riječi iz konteksta

Učenik uz povremenu pomoć odabire relevantne informacije, uspoređuje ih i povezuje s vlastitim iskustvom.

Sadržaji za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Ishodi iz domene Čarolija pisane riječi mogu se ostvarivati na temelju istih jezičnih sadržaja pomoću kojih se ostvaruju odgojno-obrazovni ishodi iz domene Govorimo češki i/ili Kultura.

Preporuke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Odabir pisanih tekstova i drugih medija temelji se na osobnom i profesionalnom interesu učenika. Preporučene vrste tekstova: pjesme (tradicionalne i suvremene), strip, obrazac s osobnim podatcima (npr. CV), dijaloški tekst, članci/tekstovi iz časopisa za mlade i manjinskog časopisa na češkom jeziku, književni tekstovi primjereni za mlade, razni oblici prilagođenih ili autentičnih narativnih i znanstvenih tekstova primjerenih uzrastu, iskustvu i jezičnom izričaju učenika (npr. informativni tekstovi poput obavijesti, poruka, uputa, intervjua, izlaganja, izvještavanja, biografskih prikaza, vijesti, vođeni/slobodni sastavak.

Neke preporučene aktivnosti: dopunjavanje tekstova, recitiranje, gluma, razne igre, pisanje novog kraja priče ili dijela teksta koji nedostaje, rekonstruiranje redoslijeda teksta na temelju prepoznavanja vremenskih i uzročno-posljedičnih veza.

Ishodi se ostvaruju usporedno s ostvarivanjem odgojno-obrazovnih ishoda iz domene Govorimo češki i/ili Kultura.

DOMENA C: KULTURA

ČJIK SŠ C.3.1.

Učenik integrira različite informacije o Republici Češkoj i različite elemente češke kulture, kulture češke nacionalne manjine u Hrvatskoj i stvara cjelovitu sliku vlastite i drugih kultura.

– objašnjava složenost vlastite, češke i drugih kultura analizirajući njihove sastavne dijelove

– poopćava vlastite ideje o vlastitoj, češkoj i drugim kulturama i objašnjava ih integrirajući različite kulturne elemente

– pronalazi i prezentira informacije o aktualnim događanjima i važnim pojedincima u Republici Češkoj i češkoj nacionalnoj manjini u Hrvatskoj

– postiže samopouzdanje pri korištenju jezičnih djelatnosti češkog jezika te se sa zanimanjem izravno susreće s češkom kulturom u autentičnom okruženju izražavajući svoje stavove, osjećaje i mišljenja

Učenik uz povremenu pomoć integrira različite informacije o Republici Češkoj i različite elemente češke kulture, kulture češke nacionalne manjine u Hrvatskoj u cjelovitu sliku te objašnjava sličnosti i razlike među njima, vlastitom kulturom i drugim kulturama.

ČJIK SŠ C.3.2.

Učenik koristi i prilagođava različite tehnike kreativnog izražavanja na češkom jeziku i kritički ih prosuđuje.

– ostvaruje različite glazbene, dramsko-scenske i plesne aktivnosti u skladu s vlastitim interesima i sklonostima samostalno ili u skupini

– u skladu s interesima javno nastupa u razredu, školi ili izvan nje

Učenik u skladu s vlastitim interesima i sklonostima te uz učiteljev poticaj koristi i prilagođava različite tehnike kreativnog izražavanja i ostvaraje različite glazbene, dramsko-scenske i plesne aktivnosti te samostalno/u skupini javno nastupa u školi ili izvan nje.

Sadržaji za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Ishodi iz domene Kultura mogu se ostvarivati na temelju istih jezičnih sadržaja pomoću kojih se ostvaruju odgojno-obrazovni ishodi iz

domene Govorimo češki i/ili Čarolija pisane riječi. Učitelj ima autonomiju u prilagođavanju i proširivanju sadržaja i tema koje su djelomično iskazane u razradi pojedinog ishoda u domeni Kultura.

Preporuke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Učeniku se nudi stvaralački način izražavanja i mogućnost dokazivanja u kreativnom izričaju. Aktivnosti se mogu ostvarivati individualnim i timskim radom. Drugi ishod u domeni Kultura prati se i ne podliježe vrednovanju naučenog (brojčano ocjenjivanje), važan je odnos učenika prema aktivnosti i uključenosti u aktivnost.

Učitelj cijeni učenikovu samostalnost i samoinicijativnost te poštuje njegove individualne mogućnosti.

Aktivnosti i sadržaji iskazani u ovome ishodu uvjetovani su dobi i interesima učenika, fizičkim okruženjem (lokalne zajednice i ponudi društveno-kulturnih i umjetničkih sadržaja) te upućivanjem na digitalne sadržaje dostupne svima bez obzira na mjesto školovanja ili stanovanja. Ishodom se potiče osobni razvoj te aktivno uključivanje učenika u kulturni i društveni život zajednice s naglaskom na uključenost u češku manjinsku zajednicu.

Srednja škola Češki jezik i kultura 4. razred – 96 sati godišnje
DOMENA A: GOVORIMO ČEŠKI
Odgojno-obrazovni ishodiRazdrada ishodaOdgojno-obrazovni ishodi na razini usvojenosti »dobar« na kraju razreda

ČJIK SŠ A.4.1.

Učenik razumije i reproducira duge i složene govorne tekstove.

– planira, oblikuje i govori duge i složene tekstove

– opisuje, objašnjava, prepričava i iznosi zaključke na strukturiran i jasan način

– izražava osobno mišljenje i kritički razmatra sadržaj iz različitih izvora

– jasno i strukturirano prezentira poznatu temu

– razumljivo izgovara riječi i ispravno intonira rečenice

– razlikuje književni i govorni oblik i situacije u kojima se koristi.

Učenik prepoznaje glavnu poruku, analizira neke ključne informacije i primjenjuje ih uz povremenu pomoć.Učenik uz povremenu pomoć govori dug i srednje tekst uz manje pogreške.

ČJIK SŠ A.4.2.

Učenik sudjeluje u dugoj i složenoj govornoj interakciji.

– razmjenjuje, provjerava i potvrđuje informacije u dugim i srednje složenim razgovorima

– sudjeluje u spontanim razgovorima

– započinje i potiče razgovor u raznim situacijama

– prosuđuje stupanj formalnosti i prilagođava ga kontekstu (književni i govorni oblik)

– razumljivo izgovara riječi i ispravno intonira rečenice

Učenik sudjeluje u različitim oblicima dugog i složenog razgovora uz povremenu pomoć.

ČJIK SŠ A.4.3.

Učenik piše duge i složene tekstove.

– primjenjuje pravila pisanja jednostavnih i složenih tekstnih vrsta: sastavak, osvrt na knjigu ili film, upute za provođenje određene svakodnevne aktivnosti, jednostavan članak o temi iz osobnoga

života, službeno pismo ili elektronička pošta (prijava na posao, prijava za fakultet i sl.)

– opisuje stvarne i zamišljene događaje, obrazlaže svoje stavove

– samostalno primjenjuje neformalni oblik pisanja tekstova, formalni oblik uz predložak

– povezuje više odlomaka u tekst, uređuje i organizira tekst

– pravilno piše nepoznate riječi, točno upotrebljava interpunkcijske znakove

Učenik uz povremenu pomoć piše dug i složen tekst uz manje pogreške.

Sadržaji za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Preporučene teme: moj svijet, zdrav život, različiti životni stilovi, svijet rada, znanost i tehnologija, svijet umjetnosti, politika, gospodarstvo, poduzetništvo, globalizacija, aktualne društvene teme, održivi razvoj, posebni dani i datumi.

Preporučeni jezični sadržaji:

Funkcije: izražavanje apstraktnih ideja, izražavanje mišljenja, opisivanje vremenskih i prostornih logičkih odnosa, objašnjavanje i obrazloženje, sustavno izlaganje, sudjelovanje u diskusiji.

Leksičke se strukture biraju primjereno razvojnoj dobi učenika vodeći računa o povezanosti s drugim nastavnim predmetima i međupredmetnim temama. Ciklički se ponavljaju i proširuju u odnosu na prethodni razred, a usklađuju se sa željama i potrebama učenika ovisno o njihovim obrazovnim aspiracijama i/ili profesionalnim putovima.

Gramatičke se strukture biraju primjereno razvojnoj dobi učenika i proizlaze iz preporučenih funkcija. Ciklički se ponavljaju i proširuju u odnosu na prethodni razred.

Preporuke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Poučavanje jezičnih sadržaja temelji se na uravnoteženome odnosu svih četiriju jezičnih vještina u komunikacijskome kontekstu. Novi se sadržaji uvode na temelju poznatih jezičnih sadržaja, prilagođeno razini jezičnoga razvoja i iskustvu učenika. Kod učenika se potiče višejezičnost.

Neke preporučene aktivnosti: opisivanje predmeta i slika, razne igre, jednostavni dijalozi s uvježbanim jezičnim sredstvima koji predočuju stvarne komunikacijske situacije, projekti zadatci (plakat), predstava, dramatizacija/skeč, izrada prezentacija, letka ili brošure. U skladu s prethodno stečenim znanjem, uključiti usporedbe češkog i hrvatskog jezika ili drugih jezika koje učenici uče.

DOMENA B: ČAROLIJA PISANE RIJEČI

ČJIK SŠ B.4.1.

Učenik izražava svoje mišljenje i obrazlaže svoj stav o tekstu.

– izražava dojam o književnom tekstu (emocionalni, spoznajni, estetski)

– iskazuje svoje mišljenje o onome o čemu tekst govori

– obrazlaže razumijevanje teksta

– argumentira svoj kritički stav o tekstu na temelju čitateljskog iskustva, znanja o svijetu i književnosti

Učenik uz povremenu pomoć izražava svoj stav.

ČJIK SŠ B.4.2.

Učenik interpretira književni tekst te se stvaralački izražava prema vlastitom interesu.

U – učenik raspravlja i obrazlaže i različite interpretacije teksta

– objašnjava razloge i posljedice različitih interpretacija teksta

– primjenjuje osnovne književno-teorijske pojmove relevantne za interpretaciju teksta

– uspoređuje različite interpretacije teksta

– samostalno priprema i oblikuje vlastite radove u kojima dolazi do izražaja kreativnost, originalnost i stvaralačko mišljenje

Učenik uz pomoć interpretira tekst i priprema vlastite radove.

ČJIK SŠ B.4.3.

Učenik čita s razumijevanjem različite tipove tekstova i iz različitih izvora.

– čita tekstove prema osobnom i profesionalnom interesu

– izdvaja informacije, razlikuje i analizira podatke po važnosti, objašnjava značenja

– izražajno čita naglas primjenjujući pravilan naglasak i pravogovor – utvrđuje ključne podatke

– izdvaja i tumači ideje, razlikuje činjenice od stavova

– sažima podatke u tekstu

- povezuje informacije u tekstu s vlastitim iskustvom

– prepoznaje značenje riječi iz konteksta

– kritički vrednuje tekst

– kritički se odnosi i vrednuje informacije iz stručne literature, interneta i tiska

Učenik uz povremenu pomoć analizira relevantne informacije, uspoređuje ih i kritički vrednuje.

Sadržaji za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Ishodi iz domene Čarolija pisane riječi mogu se ostvarivati na temelju istih jezičnih sadržaja pomoću kojih se ostvaruju odgojno-obrazovni ishodi iz domene Govorimo češki i/ili Kultura.

Preporuke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Odabir pisanih tekstova i drugih medija temelji se na osobnom i profesionalnom interesu učenika. Preporučene vrste tekstova: pjesme (tradicionalne i suvremene), strip, obrazac s osobnim podatcima (npr. CV), dijaloški tekst, članci/tekstovi iz časopisa za mlade i manjinskog časopisa na češkom jeziku, književni tekstovi primjereni za mlade, razni oblici prilagođenih ili autentičnih narativnih i znanstvenih tekstova primjerenih uzrastu, iskustvu i jezičnom izričaju učenika (npr. informativni tekstovi poput obavijesti, poruka, uputa, intervjua, izlaganja, izvještavanja, biografskih prikaza, vijesti, vođeni/slobodni sastavak.

Neke preporučene aktivnosti: dopunjavanje tekstova, recitiranje, gluma, razne igre, pisanje novog kraja priče ili dijela teksta koji nedostaje, rekonstruiranje redoslijeda teksta na temelju prepoznavanja vremenskih i uzročno-posljedičnih veza.

Ishodi se ostvaruju usporedno s ostvarivanjem odgojno – obrazovnih ishoda iz domene Govorimo češki i/ili Kultura.

DOMENA C: KULTURA

ČJIK SŠ C.4.1.

Učenik raspravlja o različitim informacijama o Republici Češkoj i o složenim elementima češke kulture, kulture češke nacionalne manjine u Hrvatskoj i argumentira važnost i značaj višejezičnosti i multikulturalnosti.

– iznosi argumentirane stavove o elementima češke kulture i kulture češke nacionalne manjine u Hrvatskoj

– objašnjava međuovisnost različitih elemenata koji definiraju kulturu i njihovu promjenjivost

– analizira i raspravlja o različitim informacijama, o aktualnim događanjima i važnim pojedincima u Republici Češkoj i u češkoj nacionalnoj manjini u Hrvatskoj te o hrvatsko-češkim vezama kroz povijest

– izražava se sa samopouzdanjem na češkom jeziku u stvarnim situacijama te se sa zanimanjem izravno susreće s češkom kulturom u autentičnom okruženju i kritički prosuđuje različite stavove, ideje i vrijednosti

Učenik uz povremenu pomoć analizira vlastite stavove o elementima češke kulture i kulture češke nacionalne manjine u Hrvatskoj te povezuje elemente koji definiraju kulturu i objašnjava njihovu promjenjivost.

ČJIK SŠ C.4.2.

Učenik se koristi širokim spektrom tehnika kreativnog izražavanja na češkom jeziku i kritički ih prosuđuje.

– ostvaruje različite glazbene, dramsko-scenske i plesne aktivnosti u skladu s vlastitim interesima i sklonostima

– u skladu s interesima javno nastupa u razredu, školi ili izvan nje samostalno ili u skupini

– razvija i pokazuje sposobnost estetske prosudbe i kritičkog mišljenja

Učenik se u skladu s vlastitim interesima i sklonostima te uz učiteljev poticaj koristi širokim spektrom tehnika kreativnog izražavanja i ostvaruje različite glazbene, dramsko – scenske i plesne aktivnosti te samostalno/u skupini javno nastupa u školi ili izvan nje.

Sadržaji za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Ishodi iz domene Kultura mogu se ostvarivati na temelju istih jezičnih sadržaja pomoću kojih se ostvaruju odgojno-obrazovni ishodi iz

domene Govorimo češki i/ili Čarolija pisane riječi. Učitelj ima autonomiju u prilagođavanju i proširivanju sadržaja i tema koje su djelomično iskazane u razradi pojedinog ishoda u domeni Kultura.

Preporuke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Učeniku se nudi stvaralački način izražavanja i mogućnost dokazivanja u kreativnom izričaju. Aktivnosti se mogu ostvarivati individualnim i timskim radom. Drugi ishod u domeni Kultura prati se i ne podliježe vrednovanju naučenog (brojčano ocjenjivanje), važan je odnos učenika prema aktivnosti i uključenosti u aktivnost.

Učitelj cijeni učenikovu samostalnost i samoinicijativnost te poštuje njegove individualne mogućnosti.

Aktivnosti i sadržaji iskazani u ovome ishodu uvjetovani su dobi i interesima učenika, fizičkim okruženjem (lokalne zajednice i ponudi društveno-kulturnih i umjetničkih sadržaja) te upućivanjem na digitalne sadržaje dostupne svima bez obzira na mjesto školovanja ili stanovanja. Ishodom se potiče osobni razvoj te aktivno uključivanje učenika u kulturni i društveni život zajednice s naglaskom na uključenost u češku manjinsku zajednicu.
POJMOVNIK KURIKULUMA PREDMETA ČEŠKI JEZIK I KULTURA PO MODELU C

U drugom odgojno-obrazovnom ishodu u domeni Kultura pojam kreativno izražavanje podrazumijeva elemente umjetničkog područja i umjetničkog izražavanja, uvježbavanje i izvođenje čeških narodnih plesova, recitacija, pjesama i dramskih tekstova na češkom jeziku. Tehnike i sadržaji za ostvarivanje ovog ishoda odabiru se prema interesu učenika i mogućnostima učitelja. Jednako tako, ostvarivanje ovog ishoda moguće je ostvariti u suradnji s vanjskim suradnicima – stručnjacima u određenom umjetničkom području i/ili članovima čeških udruga – Čeških beseda.

Pojam autentično okruženje u domeni Kultura podrazumijeva kulturne, umjetničke i druge hrvatske institucije, manjinske kulturno-prosvjetne udruge i kulturno-umjetničke manifestacije, kao i Republiku Češku te digitalno okruženje.

Pojam češka kultura u domeni Kultura za srednju školu podrazumijeva sadržaje i teme o češkoj općoj povijesti, geografiji, povijesti češke glazbene i likovne umjetnosti te kulturnoj i prirodnoj baštini Republike Češke. Odabir je usklađen sa željama i potrebama učenika ovisno o njihovim obrazovnim aspiracijama i/ili karijernim putevima.

Pojam multimodalni izvor znanja podrazumijeva kombinaciju više različitih izvora znanja.

Definicija teksta:


Vrlo kratak tekstKratak tekstSrednje dug tekstDug tekst
Slušanje i čitanjedo 100 riječi

100 – 300 riječi (ovisno o godini učenja)

5. r. = 100 – 200

6. r. = 200 – 300

300 – 600 riječi

(ovisno o godini

učenja)

7. r. = 300 – 500

8. r. = 500 – 600

više od 600 riječi
Pisanjedo 40 riječi

40 – 80 riječi

(ovisno o tekstnoj

vrsti)

5. r. = 40 – 60

6. r. = 60 – 70

7. r. = 70 – 80

80 – 200 riječi

(ovisno o tekstnoj

vrsti)

8. r. = 80 – 100

više od 200 riječi
GovorenjeOko 1 minutu1 – 2 minute3 – 5 minuta5 – 10 minutaE. POVEZANOST S ODGOJNO-OBRAZOVNIM PODRUČJIMA, MEĐUPREDMETNIM TEMAMA I OSTALIM PREDMETIMA

Pravo za odgoj i obrazovanje na svom jeziku i pismu pripadnici nacionalnih manjina ostvaruju u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina te Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Pripadnici nacionalnih manjina svoje ustavno pravo na odgoj i obrazovanje ostvaruju trima osnovnim modelima (A, B i/ili C model) i posebnim oblicima školovanja.

Kurikulum predmeta Češki jezik i kultura po Modelu C proizlazi iz Ustava Republike Hrvatske i navedenih Zakona Republike Hrvatske te iz Okvira nacionalnoga kurikuluma. Sastavni je dio Jezično-komunikacijskog područja kao jezik češke nacionalne manjine u Hrvatskoj u sklopu kojega se razvija jezično-komunikacijska kompetencija kao jedna od ključnih kompetencija za prijenos i stjecanje znanja, vještina, sposobnosti, stavova i vrijednosti.

Zbog činjenice da je u poučavanju i učenju češkog jezika jezik ujedno i sadržaj i sredstvo poučavanja i učenja, kurikulum nastavnoga predmeta Češki jezik i kultura po Modelu C ovisno o ciklusu, povezan je sa svim odgojno-obrazovnim područjima, međupredmetnim temama te gotovo svim nastavnim predmetima.

S obzirom da je kurikulum Češkog jezika i kulture po Modelu C izrazito kompleksan jer učenje i poučavanje češkog jezika podrazumijeva i istovremeno učenje i poučavanje o češkoj kulturi u najširem smislu, kurikulum je izravno povezan s predmetima Društveno-humanističkog i Umjetničkog područja, osobito s predmetima Priroda i društvo, Povijest, Geografija, Likovna i Glazbena kultura i umjetnost.

Očekivanja definirana kurikulumima međupredmetnih tema Učiti kako učiti, Osobni i socijalni razvoj, Građanski odgoj i obrazovanje i Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije izravno su integrirana u odgojno-obrazovne ishode kurikuluma predmeta Češki jezik i kultura po Modelu C. Druge međupredmetne teme realiziraju se izborom sadržaja na češkom jeziku.

Češki jezik i kultura po Modelu C kao drugi materinski jezik, sadržajno je i metodološki blisko povezan s Hrvatskim jezikom te sa stranim jezicima, a integriranim poučavanjem jezika i sadržaja učenju jezika dodaje se element svrhovitosti. U kasnijim ciklusima takav način rada usklađuje se sa željama i potrebama učenika ovisno o njihovim obrazovnim aspiracijama i/ili karijernim putevima.

S obzirom da je češki jezik jezik češke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, moguće je i preporučuje se ostvarivati različite projekte, programe i suradnju s udrugama – Češkim besedama, što će između ostaloga doprinijeti razvoju potrebe cjeloživotnog obrazovanja. Zbog bliske povijesne, ali i suvremene povezanosti Republike Hrvatske i Republike Češke, češki je jezik sredstvo kojim omogućujemo ekonomsku i obrazovnu mobilnost mladih, kao i drugih građana Republike Hrvatske.

F. UČENJE I POUČAVANJE NASTAVNOGA PREDMETA ČEŠKI JEZIK I KULTURA

Iskustva učenja

Suvremeno poučavanje i učenje Češkog jezika i kulture usmjereno je na učenika i njegov proces učenja. Takvim pristupom poučavanju i učenju uzima se u obzir individualne osobine učenika, njegove potrebe i interese te potiče učenikov kognitivni, afektivni, moralni i tjelesni razvoj, što učeniku osigurava cjelovit razvoj i osposobljava ga za samostalno cjeloživotno učenje.

Učenje jezika je dinamičan, aktivan proces koji učeniku pruža mogućnost za suradničko, istraživačko, kreativno i inovativno učenje te za raznoliku uporabu jezika. Stoga učenje i poučavanje Češkog jezika i kulture treba stvarati prilike za konkretnu primjenu naučenoga povezivanjem s izvanškolskim okružjem. Razvijanje pozitivnih stavova o češkome jeziku i kulturi, uz motivaciju, osobne interese i pozitivne emocije, od izuzetne je važnosti u učenju i razvoju uvjerenja o vlastitoj uspješnosti u procesu ovladavanja češkim jezikom.

Cilj je učenja i poučavanja Češkog jezika i kulture razvijati kod učenika komunikacijsku jezičnu kompetenciju proširenu elementima međukulturne kompetencije te ih pripremati za samostalno učenje kao temelj cjeloživotnoga učenja.

Učenje i poučavanje Češkog jezika i kulture treba uvažavati različite stilove učenja, obuhvaćati raznolike oblike poučavanja i rada te biti prilagođeno dobi učenika te (pred)znanju jezika.

U prvom odgojno-obrazovnom ciklusu i dijelom drugog odgojno-obrazovnog ciklusa u poučavanju i učenju Češkog jezika i kulture težište je na aktivnostima slušanja i govorenja, a učenje i poučavanje temelji se na učenju svim osjetilima te na igri. U odgojno-obrazovnim ciklusima koji slijede, poučavanje i učenje postupno se sve više okreću osvještavanju jezičnih struktura i njihovih funkcija koje se temelje na kognitivnome pristupu te većoj samostalnosti učenika. Sve nastavne aktivnosti organizirane su tako da uzimaju u obzir individualne razlike i razvojne mogućnosti učenika, tako da učeniku omogućuju povezivanje novih znanja i vještina s onima prethodno usvojenima te tako da potiču učeničku samostalnost i promiču razvoj odgovornosti za vlastito učenje, a usmjerene su k ostvarivanju svih odgojno-obrazovnih ishoda svih triju domena koje čine zaokruženu cjelinu za svaku godinu učenja.

Uloga učitelja

Tijekom učenja i poučavanja Češkog jezika i kulture usmjerenoga na učenika iznimno je važna uloga učitelja. Poticanje učenikova interesa za češki jezik i održavanje motivacije za nastavak učenja jedan je od ključnih preduvjeta za uspješno učenje i poučavanje, osobito u ranome učenju jezika. Stoga je važna zadaća učitelja osigurati ugodno i poticajno razredno ozračje izborom aktivnosti primjerenih učenikovu kognitivnom i afektivnom razvoju, vodeći računa o stilovima učenja i drugim individualnim razlikama među učenicima. Učitelj jezične pogreške učenika prihvaća kao sastavni dio procesa učenja češkog jezika u kojemu učenik bez stresa i straha pred učiteljem i vršnjacima sudjeluje u razmjeni ideja i komunikaciji što mu omogućava doživljaj uspjeha te ga potiče na samopouzdano i odvažno služenje jezikom. Učitelj je animator, voditelj, pomagač i savjetnik u nastavnome procesu koji podržava i vodi učenika u procesu učenja poučavajući ga ne samo jezičnim, nego i izvanjezičnim sadržajima te prati i daje povratnu informaciju o napretku učenja i postignuću učenika.

Učitelj učenicima olakšava ovladavanje češkim jezikom i razumijevanje češke kulture posredujući između jezika i kultura.

S ciljem osiguravanja kvalitete učenja i poučavanja i napretka učenika, učitelj treba dobro poznavati cijelu kurikularnu vertikalu predmeta Češki jezik i kultura kako bi se izbjegli nagli skokovi u prijelazu iz jednoga ciklusa u drugi. Učitelj treba biti osposobljen za samostalno donošenje odluka o primjeni kurikuluma s obzirom na različitu dob učenika i različito predznanje jezika u grupi, izboru sadržaja i materijala te izboru metoda poučavanja. Učitelj promišlja o vlastitim postupcima, metodama i rezultatima te ih kontinuirano prilagođava (ima mogućnost prilagoditi razine i broja ishoda). Također, učitelj ima aktivnu ulogu u suradnji s roditeljima, svojim sustručnjacima, drugim učiteljima u školi i izvan nje, raznim manjinskim organizacijama te mjerodavnim obrazovnim institucijama kako bi učeniku omogućio što bolje i učinkovitije napredovanje u usvajanju znanja, vještina i stavova.

Od učitelja se očekuje profesionalni pristup koji podrazumijeva etičnost, pravednost, dosljednost i sustavnost. Učitelj treba kontinuirano pratiti suvremene pristupe u području metodike i glotodidaktike te se redovito neformalno, dakle samostalno, ali i formalno usavršavati za što mu uvjete trebaju ostvariti mjerodavne institucije.

Učitelj planira, kombinira i izmjenjuje znanstveno utemeljene strategije i pristupe poučavanja primjerene učenikovim razvojnim mogućnostima i potrebama radi ostvarivanja odgojno-obrazovnih ishoda. Učitelj se koristi strategijama i pristupima poučavanju koji se razlikuju od tradicionalnih u kojima je učitelj bio prenositelj znanja. U suvremenoj nastavi učitelj usmjerava učenje stavljajući naglasak na zajedničko sudjelovanje učenika i učitelja u procesu učenja.

Učitelj se koristi strategijama poučavanja koje potiču učenike na razmišljanje o vlastitome učenju, o tome što trebaju znati i moći, na povezivanje s usvojenim znanjima i vještinama (vertikalno usklađivanje) i na primjenjivanje novostečenih znanja i vještina u drugim predmetima i područjima (horizontalno usklađivanje).

Učitelj stvara uvjete koji potiču proces učenja, prepoznaje osobne predispozicije svakoga učenika, njegove prednosti i slabosti te prilagođava svoje poučavanje birajući metode i aktivnosti koje učeniku najbolje odgovaraju i koje dovode do učinkovitoga usvajanja vještina slušanja, govorenja, čitanja i pisanja u procesu učenja i poučavanja Češkoga jezika i kulture.

Jedan od preduvjeta za uspješno ovladavanje jezikom jest izloženost i njegova uporaba, a s obzirom da je većinom nedovoljna zastupljenost češkog jezika u neposrednome okruženju učenika, učitelj u nastavu češkoga jezika uključuje različite sadržaje, organizira izvanučioničku nastavu, ugošćuje izvorne govornike i vanjske suradnike te učenicima omogućuje digitalno povezivanje s drugim učenicima govornicima češkoga jezika u Republici Hrvatskoj, Republici Češkoj i svijetu, a sve kako bi učenicima osigurao mogućnost za međukulturne susrete i autentičnu komunikaciju s govornicima češkoga jezika.

Materijali i izvori

Učitelj odabire i izrađuje nastavne materijale i koristi se nastavnim materijalima iz različitih izvora u skladu s planiranim aktivnostima koje su usmjerene ostvarivanju odgojno-obrazovnih ishoda, vodeći računa o razvojnoj dobi, razini ovladanosti jezikom te interesima i potrebama učenika. To uključuje i materijale za integrirano učenje jezika i sadržaja čime se sadržaji predmeta Češki jezik i kultura povezuju sa sadržajima drugih područja i predmeta i na taj se način potiče multidisciplinarnost.

Osim odobrenih udžbenika i pomoćnih nastavnih sredstava, učitelj se koristi prilagođenim i autentičnim materijalima, uključujući digitalne, interaktivne i multimedijske sadržaje.

Učitelj se može koristiti autorskim udžbenicima koji su objavljeni u Republici Hrvatskoj, ali i originalnim udžbenicima koji su uvezeni iz Republike Češke. Potrebno je naglasiti važnost izlaganja jezičnim i kulturološkim sadržajima izvan učionice, npr. televizijskim programima na češkome jeziku ili programima predviđenim za učenje češkoga jezika, kao i općenito svim vrstama multimedijskih sadržaja na češkome jeziku. U skladu sa svojom aktivnom ulogom u procesu učenja i poučavanja učenici sudjeluju u pronalasku, odabiru i izradi vlastitih materijala i izvora učenja. Nastavni materijali učenicima su smisleni i razumljivi, potiču na istraživanje i propitivanje znanja, pretpostavki, ideja i ponašanja čime pozitivno utječu na razvoj kritičkoga i kreativnoga mišljenja.

Okruženje za učenje

Uspjeh u učenju i poučavanju češkog jezika i kulture u velikoj mjeri ovisi o okružju u kojemu učenik stječe nova znanja i vještine jer poticajno i raznoliko okružje pridonosi bržem i lakšem usvajanju. U takvom je okružju učenje i poučavanje usmjereno na učenika, učenik se ne boji pogrešaka, spremno surađuje s drugim učenicima i uvažava ih, a znanja i vještine koje usvaja, u bliskoj su vezi s njegovim svakodnevnim iskustvom i aktivnostima. To je okružje u kojem se njeguje kultura zajedništva i međusobnoga poštovanja, a u takvu se okruženju razvija humanost, prihvaćaju se različitosti, prepoznaje se važnost pozitivnih emocija i motivacije za učenje te se potiče kritičko mišljenje, istraživanje i kreativnost.

Učenje češkoga jezika se odvija u školskome i izvanškolskome okružju. Kako bi se omogućila raznovrsnost okružja u kojemu se uči i poučava te pogodovalo učinkovitomu učenju, poželjno je učenje i poučavanje nadograditi planiranim aktivnostima kao što su npr. kontakt s govornicima češkoga jezika u stvarnome i digitalnome okružju, posjeti kulturnim institucijama i centrima, projekcijama, izložbama, muzejima, manjinskim udrugama, posjete i školske ekskurzije u Republiku Češku, posjete i suradnja učenika češkog jezika po Modelu A, B i Češkog jezika i kulture po Modelu C, međunarodne razmjene učenika i dr.

Upotreba suvremenih tehnologija tijekom učenja i poučavanja također je jedan od čimbenika koji pridonose stvaranju poticajnoga i produktivnoga okružja.

Učitelj osigurava razredne uvjete u kojima se potiče slobodna i smislena komunikacija, pri čemu se pogreške smatraju prilikama za učenje i sastavnim dijelom ovladavanja češkim jezikom. Na taj se način njeguje i razvija učenikovo samopouzdanje i pozitivna slika o sebi kao pojedincu i kao međukulturno kompetentnome govorniku češkoga jezika.

Vrijeme poučavanja i učenja

Predmet Češki jezik i kultura u hrvatskome odgojno-obrazovnom sustavu uči se kao jezik češke nacionalne manjine u Hrvatskoj, odnosno kao drugi materinski jezik, i to od 1. razreda, ali isto tako postoji mogućnost uključivanja učenika u nastavu u bilo kojem razredu i bez obzira na razinu njegovog predznanja. Ovisno o godini početka, učenje u pravilu traje raznoliko. Vrlo je važno što ranije započeti s učenjem češkog jezika i kulture te time stvoriti temelje za postizanje visoke razine jezičnoga umijeća. Uspjeh u učenju tim je bolji što su učenici više izloženi češkome jeziku te im to treba omogućiti u što većoj mjeri na što više načina, npr. razrednim govorom na češkome jeziku i/ili integriranim učenjem češkog jezika i kulture kao što je i preporučeno.

Budući da odgojno-obrazovni ishodi svih triju domena čine jednu integriranu cjelinu, učitelj im posvećuje podjednaku pozornost, s malo većim naglaskom na domenu Govorimo češki.

Ostvarivanju pojedinoga odgojno-obrazovnog ishoda učitelj posvećuje onoliko vremena koliko procijeni da je potrebno kako bi svi učenici postigli najvišu razinu usvojenosti u skladu sa svojim sposobnostima i mogućnostima.

Osim važnosti formalnoga obrazovanja, učitelj upozorava i na važnost i potrebu neformalnoga i informalnoga učenja kao sastavnoga dijela cjeloživotnoga učenja.

Grupiranje učenika

Jedan od objektivnih preduvjeta za kvalitetan proces učenja i poučavanja Češkoga jezika i kulture jest rad u skupinama s manjim brojem učenika približno jednake dobi, sličnih razvojnih obilježja i iste razine ovladanosti komunikacijskom kompetencijom.

Kako bi svaki pojedinac imao mogućnost aktivnoga sudjelovanja i izražavanja, što je temeljni preduvjet za razvoj komunikacijske kompetencije, ne preporučuje se da u skupini bude više od 10 učenika. Stoga je, s obzirom na specifičnosti češkog (manjinskog) jezika u osnovnim i srednjim školama, prilikom oblikovanja razrednih odjeljenja ili odgojno-obrazovnih skupina potrebno voditi računa o razini poznavanja jezika, kao i o dobi i razvojnim obilježjima učenika koji čine jedno odjeljenje ili skupinu.

U nastavi Češkoga jezika i kulture učenicima se omogućuje razvijanje suradničkih vještina organiziranjem rada u paru ili u skupinama, a darovitim pojedincima osigurava se i mogućnost mentoriranja drugih učenika.

G. VREDNOVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH ISHODA U NASTAVNOME PREDMETU ČEŠKI JEZIK I KULTURA

Vrednovanje odgojno-obrazovnih ishoda u nastavnome predmetu Češki jezik i kultura u skladu je s načelima postavljenima Okvirom za vrednovanje procesa i ishoda učenja u osnovnoškolskome i srednjoškolskome obrazovanju . U sklopu kurikuluma predmeta opisuju se elementi i pristupi vrednovanju te načini davanja povratnih informacija i izvješćivanja o usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda.

Elementi vrednovanja u Češkom jeziku i kulturi su znanja i vještine definirane odgojno-obrazovnim ishodima unutar domena Govorimo češki, Čarolija pisane riječi i Kultura. Ostvarenost ishoda iz domene Govorimo češki te dio ishoda iz Čarolije pisane riječi i Kulture koji se odnose na usvajanje znanja, iskazuje se opisno u prvom ciklusu, odnosno opisno i brojčano u ostalim ciklusima, dok se usvojenost ishoda iz Čarolije pisane riječi i Kulture koji se odnose na ovladavanje vještinama i razvoj stavova, odnosno ishodi vezani uz kreativno izražavanje, iskazuju u svim odgojno-obrazovnim ciklusima isključivo opisno.

Elementi ocjenjivanja su:

1. slušanje s razumijevanjem

2. govorenje

3. čitanje s razumijevanjem

4. pisanje

5. češka kultura i civilizacija.

Elementi ocjenjivanja razlikuju se u pojedinim ciklusima jer ovise o razvojnoj dobi učenika. U prvome ciklusu vrednuje se (ali ne ocjenjuje brojčanom ocjenom) ostvarenost ishoda u govorenju i slušanju, a tek od drugog ciklusa nadalje vrednuje se i ocjenjuje brojčanom ocjenom čitanje i pisanje. Učenička se izvedba procjenjuje temeljem unaprijed izrađenih kriterija za jezičnu vještinu koja se vrednuje u skladu s unaprijed određenim znanjima o jeziku i vještinama za uporabu jezičnoga znanja u komunikacijskome činu.

Funkcionalni aspekt jezika ima prednost pred formalnim aspektom te su zbog toga kriteriji razumljivosti poruke i ostvarenja jezične interakcije nadređeni kriteriju točnosti. Pri vrednovanju vodi se računa o tome da ovladavanje jezičnim zakonitostima nije samo sebi svrha, već je sredstvo za ostvarivanje uspješne komunikacije te da su pogreške u jezičnome izričaju prihvatljiva i očekivana sastavnica ovladavanja jezikom. Jezične strukture sastavni su dio četiriju jezičnih vještina (slušanje, govor, čitanje, pisanje) te se ovladanost njima vrednuje integrirano, kao jedan od kriterija uspješne ostvarenosti ishoda unutar domene Govorimo češki i Čarolija pisane riječi. Element ocjenjivanja Češka kultura i civilizacija u prvom ciklusu vrednuje se opisno, a u ostalim ciklusima opisno i brojčano te se odnosi na uspješnost ostvarenosti prvog ishoda u domeni Kultura. Usvojenost drugog ishoda u domeni Kultura i civilizacija uopće se ne vrednuje i ne ocjenjuje.

Učinkovito vrednovanje za učenje uključuje učiteljevo kontinuirano i sustavno prikupljanje i bilježenje informacija o ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda tijekom odgojno-obrazovnoga procesa. Ono je sastavni dio procesa učenja i poučavanja koji ne rezultira ocjenama. Usmjereno je na poticanje refleksije o učenju, na razumijevanje procesa i rezultata učenja te na povećanje učinkovitosti učenja i poučavanja.

Vrednovanje za učenje uključuje različite formalne i neformalne metode te raznolike formate, poput postavljanja pitanja, provjere domaćih zadaća, kraćih pisanih provjera znanja, lista provjere, anegdotskih zabilješki, portfolija, opažanja itd.

Vrednovanje kao učenje podrazumijeva aktivno uključivanje učenika u proces vrednovanja uz stalnu podršku učitelja, a odvija se putem sustavne samorefleksije, samovrednovanja i vršnjačkoga vrednovanja radi poticanja učenikove autonomije i samoreguliranoga učenja, tj. razvoja svijesti o vlastitome učenju. U ovome se procesu vrednovanja koriste portfolio, dnevnik učenja, rubrike za samovrednovanje i vršnjačko vrednovanje, upitnici, razredna rasprava i sl. Učenici su uključeni u izradu kriterija za vrednovanje i samovrednovanje što pridonosi njihovu razumijevanju razine usvojenosti znanja i razvijenosti vještina i stavova potrebnih za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda. Kao ni vrednovanje za učenje, ni ovaj proces ne rezultira ocjenama, već kvalitativnim povratnim informacijama.

Vrednovanje naučenoga prvenstveno je sumativno, a može služiti i u formativne i dijagnostičke svrhe za planiranje daljnjega učenja i poučavanja. Svrha je utvrđivanje razine usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda definiranih kurikulumom predmeta Češki jezik i kultura tijekom godine ili na kraju školske godine, kao i upozoravanje na dijelove komunikacijske kompetencije koji zahtijevaju poboljšanje. Ostvarenost odgojno-obrazovnih ishoda vrednuje se s obzirom na definirane razine usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda. Učitelj prilikom vrednovanja za svaki element vrednovanja prema tim razinama razrađuje deskriptore koji određuju opseg znanja, dubinu razumijevanja i stupanj razvijenosti vještina potreban za određenu ocjenu. Koriste se usmene i pisane provjere znanja, portfolio, učenički projekti, rasprave, eseji, simulacije itd. Ocjena se temelji na jednome ili na više oblika vrednovanja. Oblici i sadržaji provjere odgovaraju zahtjevima jezične uporabe u stvarnim jezičnim, situacijskim i kulturnim uvjetima u kojima se traži uporaba različitih znanja, vještina i sposobnosti.

Pri tome se vodi računa o definiranim kriterijima vrednovanja, o odabiru valjanih i pouzdanih metoda te sigurnosti i transparentnosti procesa-svrha vrednovanja, sadržaji, postupci, oblik, sastavnice i trajanje ispita, način i kriteriji bodovanja i rezultati unaprijed su definirani i jasni učitelju, učeniku i roditelju.

Sustavnim i redovitim izvješćivanjem o učenikovu napredovanju u svim domenama daje se povratna informacija o razini ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda te se predlažu načini i postupci potrebni za njihovo poboljšanje.

Prilikom određivanja zaključne ocjene učitelj uzima u obzir ostvarenost ishoda provjerenu različitim oblicima vrednovanja u više vremenskih točaka. Razina »dobar« usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda koja je definirana ovim predmetnim kurikulumom, služi kao opći orijentir i pomoć pri određivanju zaključne ocjene.

Tijekom svih odgojno-obrazovnih ciklusa zaključna ocjena proizlazi iz razine usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda iz svih triju domena. U zaključnoj ocjeni udio ostvarenosti ishoda domene Govorimo češki čini 40 % procjene, a udio ostvarenosti ishoda domena Čarolija pisane riječi i Kultura po 30% procjene. Budući da se učenjem i poučavanjem Češkog jezika i kulture razvijaju sve generičke kompetencije, od trećega se ciklusa nadalje procjenjuje i njihov razvoj putem elemenata odgovornosti, samoregulacije i samoinicijativnosti te komunikacije i suradnje o čemu učitelj izvještava koristeći se listom procjene od tri stupnja: potrebna podrška, dobro, iznimno.

Budući da je pohađanje nastave Češkog jezika i kulture otvoreno učenicima s različitim razinama predznanja ili bez predznanja, kao i da se mogu uključiti u nastavni proces u bilo kojem ciklusu, učitelj prilagođava i smanjuje očekivane ishode te u skladu s tim izvršava i vrednovanje.
KURIKULUM PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A KULTURA PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY V CHORVATSKÉ REPUBLICE (MODEL C)

A. POPIS PŘEDMĚTU

Češi v Chorvatsku jsou jednou z 22 Ústavou uznaných národnostních menšin v Chorvatské republice. Podle posledního sčítání lidu z roku 2011 v Chorvatsku žije 9.641 deklarovaný Čech, z toho nejvíce v Bjelovarsko – bilogorském županství. Administrační a kulturní středisko Čechů v Chorvatsku je město Daruvar. Obec Končenice je jedinou administrativní jednotkou v Chorvatsku, ve které Češi tvoří většinu. České besedy jsou základními spolky, ve kterých Češi v Chorvatsku pečují o svůj jazyk a o svou kulturu.

Právo na výchovu a vzdělání ve svém jazyce a písmu příslušníci národnostních menšin uplatňují v souladu s Ústavou Chorvatské republiky, Ústavním zákonem o právech národnostních menšin a se Zákonem o vzdělání v jazyce a v písmu národnostních menšin. Příslušníci národnostních menšin uplatňují své ústavní právo na vzdělání třemi základními modely (Model A, B a / nebo C) a zvláštními formami vzdělávání.

Kurikulum českého jazyka a kultury ve formě Modelu C je určen dětem příslušníkům české národnostní menšiny v Chorvatské republice, dětem českého původu, ale výuka je také přístupná i dalším dětem, které se chtějí učit českému jazyku a seznámit se s českou kulturou. Předmět Český jazyk a kultura dle Modelu C se vyučuje a učí v rámci Jazykové a komunikační oblasti jako jazyk české národnostní menšiny na všech vzdělávacích a věkových úrovních. Předmět má také přímý vztah k Společenské a humanitní oblasti a k Umělecké oblasti. Každé vzdělávací období respektuje vývojové fáze žáků a vztahuje se k dříve získaným znalostem a dovednostem prostřednictvím individuálního přístupu ke všem žákům. Český jazyk a kultura jako menšinový jazyk dle Modelu C není volitelný předmět, je to druhý mateřský jazyk. Zvolením menšinového mateřského jazyka žákům se nesnižuje počet volitelných předmětů, kterých se mohou účastnit.

Výuka jazyka, včetně druhého mateřského, má zásadní význam pro osobní rozvoj a socializaci žáků. Svým významem a svými účinky přesahuje znalosti obsahu samotného předmětu. Umožňuje žákům vyjadřovat se a rozvíjet se individuálně (kognitivně a sociálně-emočně), efektivně komunikovat s ostatními v různých životních situacích a zapojovat se do řady aktivit souvisejících s kulturou a tradicí české národnostní menšiny v Chorvatsku. Jazyk také odráží identitu národa, který daným jazykem mluví a je klíčovým prostředkem, jehož prostřednictvím se přenáší a rozvíjí jeho kulturní a historické dědictví. Výuka českého jazyka jako souběžné učení o české kultuře je významným rysem koncepce výuky jazyků národnostních menšin v Modelu C. Kromě získávání jazykových kompetencí (v rámci kterých se rozvíjejí všechny základní kompetence podporované kurikulem, včetně forem myšlení a práce, schopnosti používat způsoby a strategie učení a osobní, sociální a mezikulturní kompetence), výuka českého jazyka a kultury zahrnuje také získávání znalostí o České republice a její kultuře v širokém smyslu; o české literatuře, českém historickém, kulturním a přírodním dědictví, každodenním životě české soudobé společnosti a péči o tradice a zvyky české národnostní menšiny v Chorvatské republice. Taková komplexní a integrovaná výuka českého jazyka a kultury přispívá k lepšímu pochopení života české národnostní menšiny v Chorvatské republice a života v České republice jako i k rozvoji pocitu osobní příslušnosti k české kultuře. To vše přispívá k zachování jazykové a kulturní identity, tradic a zvyků české národnostní menšiny v Chorvatské republice.

Kurikulum předmětu Český jazyk a kultura dle Modelu C je integrované kurikulum, které propojuje všeobecné a konkrétní obsahy a cíle. Zaměřuje se na výsledky žáků ve všech oblastech: kognitivním, afektivním a psychomotorickém. Kurikulum má východisko v jejich zkušenostech a v kulturním kontextu, v jazykových a kulturních specifičnostech, a tak podporuje prožitkové a situační učení. Respektuje složitost znalostí a dovedností, jejich uplatňování v různých okolnostech, problémech a situacích, mnohojazyčnost a multikulturalismus.

Kurikulum také respektuje skutečnost, že struktura žáků ve třídách nebo vzdělávacích skupinách je velmi různorodá, že se skládá ze žáků s různými znalostmi, různého věku a že pochází z různých kulturních komunit a že také mají různé zájmy a vzdělávací potřeby. Z tohoto důvodu jsou vzdělávací výstupy široce koncipovány tak, aby se mohli přizpůsobit dané situaci, tj. každému žákovi individuálně. Hodnocení výsledků je vždy provedeno v souladu s počtem let učení se českému jazyku a kultuře.

Žáci Českého jazyka a kultury dle Modelu C se obecně vzdělávají v chorvatském jazyce. Znalosti a dovednosti, které žáci získají v předmětech Příroda a společnost, Dějiny, Zeměpis, Výtvarná a Hudební kultura/umění, se v rámci předmětu Český jazyk a kultura dle Modelu C rozšiřují a doplňují.

Předmět Český jazyk a kultura dle Modelu C je velmi složitý, a proto je rozdělen do tří oblastí / makro konceptů: Mluvíme česky, Kouzlo psaného slova a Kultura. Tyto oblasti/makro koncepty jsou v průběhu učení a výuky vzájemně propojené.

Zkratkou předmětu Český jazyk a kultura je ČJIK.

B. VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ CÍLE PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A KULTURA (MODEL C)

Jazyk je prostředkem vyjadřování a komunikace. Jazykové znalosti jsou základem celoživotního učení.

Žák:

– úspěšně používá český jazyk v mluveném a písemném projevu v různých komunikačních a životních situacích, prostřednictvím různých médií a pro různé účely

– rozvíjí čtenářskou gramotnost, čtenářskou kulturu a návyky čtení textů různých typů a obsahů

– uznává české historické a kulturní dědictví a geografické rysy České republiky jako jeden z determinantů vlastní osobní a národní identity

– zná základní charakteristiky české národnostní menšiny v Chorvatské republice a současné české společnosti ve srovnání s jinými jazyky a kulturami, s porozuměním, úctou a respektem k ostatním a jiným a s pocitem příslušnosti k české národnostní menšině v Chorvatské republice

– je připraven pro roli aktivního a odpovědného občana, který svou činností v kulturních programech, událostech a akcích české národnostní menšiny v Chorvatsku přispívá k jejímu zachování a k zachování české kultury a tradic v budoucnosti, současně má rozvinutou potřebu celoživotního učení.

C. OBLASTI/KONCEPTY V ORGANIZACI KURIKULA PŘEDMĚTU

Předmět Český jazyka a kultura dle Modelu C se učí a vyučuje ve třech vzájemně souvisejících oblastech:

1. Govorimo češki – Mluvíme česky

2. Čarolija pisane riječi – Kouzlo psaného slova

3. Kultura

Oblasti se zakládají na primární lidské potřebě komunikace s ostatními ve společnosti, na rozvoji čtenářské gramotnosti a sociálně-kulturního povědomí. Ve všech oblastech se rozvíjí kompetence v oblasti jazykové komunikace a osvojení jazykových dovedností při poslechu, mluvení, čtení, psaní a překladu, jakož i jejich interakce s neustálým rozvojem aktivní slovní zásoby. Oblasti také přímo souvisejí s cíli Společenské a humanitní oblasti a Umělecké oblasti. Každá z těchto oblastí svým jménem vyjadřuje základní myšlenku, cíl učení a výuky českého jazyka a kultury, důležitost aktivního používání českého jazyka v komunikaci s ostatními a důležitost objevování tvůrčí a umělecké role jazyka a jeho kulturního významu. Žák objevuje radost a potěšení ze čtení a uvědomuje si zkušenost světa prostřednictvím estetické hodnoty jazyka. Rozvíjí kritickou gramotnost o svém mluveném a psaném projevu, a také o přečteném projevu, a konečně si uvědomuje význam kultury jako neoddělitelné kategorie národů.

Ovládnutím jazyka získá žák sebevědomí a pocit vlastní hodnoty. Prostřednictvím různých způsobů a metod práce se zvlášť podporuje a rozvíjí spolupráce. Učení a vyučování předmětu Český jazyk a kultura vyžaduje úctu k rozmanitosti, rovnoprávném rozdělení úkolů a převzetí odpovědnosti s úctou k odlišným postojům, hodnotám a názorům, je zaměřeno k rozvoji pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti.

Tři vzájemně související oblasti učení a vyučování Českého jazyka a kultury dle Modelu C umožňují učitelům autonomii ve výběru témat v každé oblasti (jazykové, literární a kulturní) v souladu s podmínkami vyučování a nejvíce v souladu se zájmy žáků, což přispívá k vzniku zvědavosti a motivace pro získání nových poznatků, znalostí a dovedností.

Ovládnutím těchto oblastí rozvíjí se i ostatní kompetence nutné v řadě jiných předmětů a průřezových tématech (Chorvatský jazyk a literatura, cizí jazyky, Příroda a společnost, Dějiny, Geografie, Výtvarná a Hudební kultura a Výtvarné a Hudební umění, Občanská výchova, Učení, jak se učit, Použití komunikační a informační technologie, Osobní a sociální rozvoj atd.)

Oblast MLUVÍME ČESKY se vztahuje na rozvoj komunikační a funkční gramotnosti. Jazyk chápe jako základní prostředek komunikace s cílem ovládnutí recepčních a produkčních jazykových dovedností a jejich vzájemného působení pro výměnu informací, myšlenek, postojů a hodnot.

V rámci této oblasti se vytvářejí a rozvíjí jazykové, sociolingvistické, pragmatické a strategické kompetence. Žáci získávají kompetence tvoření a tvořivosti, vytvářejí různé texty v českém jazyce a pro různé účely. Výměnou myšlenek, postojů, pocitů, interpretací plánů, interpretací významů a v přímé interakci s jinými v různých kontextech, médiích a komunikačních situacích žáci rozvíjí také společenské dovednosti. Ovládnutím jazyka, žák získává sebevědomí a pocit vlastní hodnoty. Žáci používají získané znalostí a dovedností v každodenním životě a aktivně používají český jazyk v mluveném a písemném projevu v interakci s jinými česky mluvícími lidmi. Žáci zároveň rozvíjí potřebu celoživotního učení a zdokonalování se v českém jazyce.

Oblast KOUZLO PSANÉHO SLOVA se vztahuje na rozvoj čtenářské gramotnosti, vlastně na porozumění, interpretaci a hodnocení textů českých autorů a autorů příslušníků české národnostní menšiny v Chorvatské republice. Čtení je jednou ze základních jazykových dovedností, a je velice důležité, nejen pro učení se mateřskému a cizímu jazyk, ale také pro ostatní vyučovací předměty a také pro každodenní život pro další vzdělávání a působení ve společnosti a v životě národnostní menšiny.

Žáci se v průběhu čtení seznamují se základními literárními druhy, učí se o jejich specifických charakteristikách, prohlubují porozumění literatury a také vyjadřují své vlastní názory o přečteném díle. Učí se rozlišit literární fikci od reality. Postupně získávají a vytvářejí návyk čtení a schopnost recepce, interpretace a tvorby literárních textů.

Žáci získávají poznatky a zkušenosti, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje a životní hodnoty.

Kromě čtení literárních děl, které slouží k získání umělecké zkušenosti s jazykem, při výuce je nutné používat také neliterární texty pro porozumění slovům a sdělením, tj. obsahům. Čtení neliterárních textů přispívá k pochopení kultury čtení a propojení výuky s životními potřebami.

Čtení podporuje tvořivost a zvědavost. Čtením se rozvíjí vyjadřování, kritické myšlení, řešení problémů, rozhodování a také informační, digitální a mediální gramotnost. Žák je veden k tomu, aby samostatně shromažďoval informace z různých zdrojů, k práci s literárními texty a s texty různých druhů. Obohacením osobního slovníku získává sebevědomí při veřejném vystupování. Rozvíjí kladný vztah k literatuře a k jiným uměleckým formám, které se zakládají na uměleckém textu.

Oblast KULTURA se vztahuje na pochopení české kultury v nejširším slova smyslu a zahrnuje získání znalostí o českém historickém a kulturním dědictví a také o geografických rysech České republiky. Tato oblast také integruje témata mediální kultury a prvky umělecké oblasti a uměleckého vyjadřování: nacvičování a předvádění českých lidových tanců, recitací, zpěvu a dramatických textů v českém jazyce.

Žáci se seznamují s významnými osobnostmi a důležitými událostmi z českých dějin, z českého výtvarného umění, z hudby a také o základních geografických rysech České republiky. Toto přispívá k porozumění a prohloubení znalostí, hodnot a postojů ze Společenské a Umělecké části kurikula. Žáci zkoumají české dějiny obecně, dějiny výtvarného umění a hudby a geografické vlastnosti České republiky z různých zdrojů a rozvíjí kritické myšlení, porozumí lidské činnosti a zkušenostem v minulosti i současnosti, orientují se v čase a v prostoru. Žáci získané znalosti a dovednosti používají v každodenním životě, řeší problémy, aktivně se podílejí na vytváření své vlastní budoucnosti, umí mezilidsky a mezikulturně spolupracovat, pečují o sociální hodnoty. Žáci volně vyjadřují svá mínění, pocity, zkušenosti, postoje a hodnoty tvořením myšlenek a komunikací prostřednictvím umění, rozvíjí fantazii a obohacují vlastní emoční rozvoj a získávají sebevědomí. Žáci rozvíjí pocit příslušnosti a vlastní aktivní roli zodpovědného občana ve společnosti, v místní a širší komunitě, zvlášť v rámci české národnostní menšiny v Chorvatské republice.

Oblasti v organizaci Kurikula vyučovacího předmětu Český jazyk a kultura podle Modelu C – grafické znázornění

D. VÝCHOVNĚ – VZDĚLÁVACÍ VÝSTUPY, DÍLČÍ VÝSTUPY A ÚROVNĚ OSVOJENÍ PODLE TŘÍD A OBLASTÍ/KONCEPTŮ

Oblasti Mluvíme česky, Kouzlo psaného slova a Kultura jsou nedílnou části kurikula vyučovacího předmětu Český jazyk a kultura podle Modelu C a tvoří celek. Jejich výchovně-vzdělávací výstupy se vzájemně prolínají a doplňují. V každé oblasti jsou uvedeny výchovně-vzdělávací výstupy a také dílčí výstupy, výchovně – vzdělávací výstup na úrovni osvojení »dobrý« a také obsahy a doporučení pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů.

Výchovně-vzdělávací výstupy ve všech třech oblastech Mluvíme česky, Kouzlo psaného slova a Kultura osvojují zároveň, na základě stejných jazykových obsahů.

Výstupy se vzestupně rozvíjí dle tříd a období. Kurikulem navržené dílčí výstupy nejsou důkladné a učitel má autonomii doplňovat je na základě schopností, (dřívějších) znalostí, potřeb a zájmů svých žáků.. Učitel také samostatně určuje konkrétní aktivity a obsahy, učební materiály, vyučovací metody a metody učení, kterými dosáhne naplnění výstupů.

Úroveň osvojení »dobrý« není známkou, tato úroveň určuje rozsah a hloubku znalostí, stupeň rozvoje dovedností a získávání postojů. Úroveň osvojení »dobrý« představuje rámec pro hodnocení a také pochopení hloubky a šířky každého výstupu na konci ročníku. Ostatní úrovně osvojení výchovně – vzdělávacích výstupů jsou uvedené v metodické příručce tohoto předmětu.

Výstupy z oblasti Mluvíme česky jsou rozdělené podle recepčních a produkčních jazykových dovedností, rozvíjí se od tříd prvního stupně k třídám vyššího stupně, a to zvýšením složitosti a délkou textů, kterým žák rozumí a které tvoří. Text zahrnuje všechny jazykové druhy – mluvené, psané, vizuální a multimodální. Multimodální texty kombinují jazyk s jinými systémy komunikace např. tištěný nebo digitální text, vizuální pomůcky a také zvukové nebo mluvené slovo.

Podle toho, jak dlouho se žáci učí češtinu, se texty rozlišují podle délky a složitosti. Počet slov, který určuje délku textu, se rozlišují v recepčních a produkčních dovednostech.

Podle složitosti text může být velmi jednoduchý, jednoduchý, středně složitý a složitý. Složitost textu záleží na kvantitativních a kvalitativních ukazatelích složitosti a také na tom, jak dobře žák zná téma textu. Kvantitativní ukazatele složitosti textu se vztahují na rysy slov a vět např. na délku, jak často se používají a na složitost. Kvalitativní ukazatele se vztahují na druh textu, složitost uvedených myšlenek, styl autora a na způsob obsahu a prezentace textu. Protože předchozí znalost tématu ze strany žáka je také důležitým faktorem, na kterém závisí složitost textu, závisí hodnocení složitosti také na osobním hodnocení učitele.

Kromě výchovně-vzdělávacích výstupů v kurikulu jsou také uvedené obsahy a doporučení pro dosažení výstupů pro každý ročník zvlášť. Obsahy zahrnují doporučená témata a funkce a doporučení poskytují návody pro výuku českého jazyka a kultury. Učitel má autonomií přizpůsobovat a rozšiřovat obsahy a metody. Uvedené obsahy a doporučení jsou pouze směrnice učiteli pro určení obsahů a metod. Obsahy z předchozího ročníku se mohou rozšiřovat a prohlubovat

Ve výchovně-vzdělávacích výstupech, ve všech ročnících vyučování, uvedená je pouze část gramatických struktur, nelze je chápat jako úplný seznam gramatických obsahů. Struktury jsou uvedené v ročníku, ve kterém se očekává jejich osvojení na úrovni použití, ale to neznamená, že se stejné struktury neobjeví i dříve na úrovni poznání nebo, že se později nebude rozšiřovat jejich funkce. Vlastně, gramatické struktury se mají recyklovat během učení. Obsahy se vybírají podle vývojového věku žáka, dbá se o korelaci s ostatními vyučovacími předměty a o korelaci s průřezovými tématy. Cyklicky se opakují a rozšiřují vzhledem k předchozím ročníkům, jsou v souladu s individuálními možnostmi a předem získanými znalostmi, stejně jako s přáními a potřebami žáků v souladu s jejich vzdělávacími ambicemi a/nebo profesními cestami.

Označení výstupů v předmětovém kurikulu ukazují, zda se výstup vztahuje k základní (ZŠ) nebo k střední škole (SŠ), z které jsou oblasti (A, B nebo C) a ve kterém ročníku se osvojují (1. – 8.). Druhá číslice se vztahuje na pořadí výstupů v rámci oblasti v určitém ročníku.

Základní škola Český jazyk a kultura – 105 hodin ročně

Základní škola Český jazyk a kultura 1. ročník – 105 hodin ročně
OBLAST A: MLUVÍME ČESKY
Výchovně-vzdělávací výstupyDílčí výstupyVýchovně-vzdělávací výstupy na úrovni osvojení »dobrý« na konci ročníku

ČJIK ZŠ A.1.1.

Žák reaguje neverbálně a verbálně na sluchový a vizuální podnět.

– rozumí jednotlivým

slovům nebo frázím, které jsou vyslovené pomalejším tempem, jasně a zřetelně

– spojuje vyslovená slova s obrázky nebo předměty

– pojmenovává předměty a osoby ve třídě nebo na základě vizuálních opor

– reaguje pohybem a mimikou na verbální podnět

– žák reaguje na často vyslovená slova a velmi jednoduché věty

Žák za občasné pomoci neverbálně a verbálně reaguje na často vyslovená slova a pokyny.

ČJIK ZŠ A. 1.2.

Žák dokáže přepsat grafickou podobu jednoduchých slov a velmi krátkých vět.

– přepisuje písmeno za písmenem jednoduchých známých slov nebo frází

– spojuje psanou podobu slov s vizuální oporou

– spojuje zvukový obraz jednotlivých fonémů s jejich grafickou formou ve slovech a krátkých větách

Žák píše slova a velmi krátké věty většinou správně a za občasné pomoci učitele.

ČJIK ZŠ A.1.3.

Žák vyslovuje slova a velmi krátké věty.

– opakuje slova a velmi krátké a velmi jednoduché věty na základě zvukových vzorů, imituje výslovnost a intonaci

– pojmenovává a ukazuje předměty ve svém okolí

Žák za občasné pomoci vyslovuje slova a velmi krátké nacvičené věty.

ČJIK ZŠ A.1.4.

Žák účinkuje ve velmi krátkém rozhovoru a konverzuje naučenými velmi krátkými a velmi jednoduchými větami.

– používá základní komunikační vzorky (pozdravuje, představuje se apod.)

– klade velmi krátké a jednoduché nacvičené otázky a odpovídá na ně

– formuje a vyslovuje velmi krátké a velmi jednoduché, nacvičené věty

Žák za občasné pomoci účinkuje ve velmi krátkém a velmi jednoduchém rozhovoru.

Obsahy pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Doporučená témata: domov žáka, školní příbor a třída, čísla, barvy, rodina, roční období, domácí zvířata, názvy dnů v týdnu, zvláštní data.

Doporučené jazykové obsahy:

Funkce: slušné chování, pozdravy a oslovení, představení, blahopřání, jmenování, počítání.

Lexikální struktury se vybírají v souladu s věkem žáků a dbá se na propojenost s jinými vyučovacími předměty a průřezovými tématy.

Gramatické struktury se vybírají v souladu s věkem žáků a vyplývají z doporučených funkcí.

Doporučení pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Vyučování jazykových obsahů (lexikálních a gramatických struktur) je založeno na hlasové komunikaci a na situačním učení prostřednictvím mimiky, gesta, pohybu, výtvarného výrazu, hry, písničky a dramatizace za pomoci vizuálních prostředků. Nové obsahy se uvádějí na základě dříve známých jazykových obsahů, jež jsou přizpůsobené úrovni jazykového rozvoje a zkušenosti žáků, zároveň se podporuje vícejazyčnost.

Učitel organizuje aktivity mluvení a rozhovoru, do kterých se žák zapojí mluvou v plánovaných komunikačních situacích.

OBLAST B: KOUZLO PSANÉHO SLOVA

ČJIK ZŠ B.1.1.

Žák vyjadřuje verbálně/neverbálně své myšlenky, pocity a postřehy po čtení/poslechu literárního/neliterárního textu.

– vyjadřuje pocity po čtení/poslechu literárního textu slovy, kresbou nebo pohybem

– vyjadřuje popsané situace a to co prožil po dobu čtení literárního textu slovy a kresbou

– vyjadřuje, o čem přemýšlí a jak se cítí po čtení/poslechu

– vyjadřuje své myšlenky o postupech postav

Žák za občasné pomoci vyjadřuje své postřehy, myšlenky a pocity, popisuje situace z každodenního života, které jsou podobné situacím v textu.

– porovnává postupy postav s vlastními postupy

– vypráví o událostech z každodenního života, které jsou podobné událostem v literárním textu

– vyjadřuje, zda se mu líbí literární text nebo nelíbí

– z textu vybírá, co se mu líbí a co se mu nelíbí

ČJIK ZŠ B.1.2.

Žák poslouchá/čte s porozuměním literární text, umí říct o čem je obsah textu a rozpozná názvy literárních druhů v českém jazyce dle formy v souladu s jazykovým rozvojem a věkem.

– svými slovy vyjadřuje svůj názor a postřehy o přečteném literárním textu

– ústně odpovídá na otázky o přečteném literárním textu

– pozorně poslouchá po dobu čtení literárního textu učitelem

– čte krátký literární text několikrát kvůli celkovému porozumění textu v souladu se základním zvládnutím čtení a dává pozor na správnou výslovnost charakteristických českých hlásek

Žák poslouchá/čte s porozuměním literární text, ústně odpovídá na otázky o obsahu textu a rozpozná literární druhy podle formy za občasné pomoci učitele.

ČJIK ZŠ B.1.3.

Žák rozlišuje různé mediální obsahy určené pro jeho věk a v souladu se zájmy.

– rozlišuje druhy médií určených pro děti

– mluví o oblíbených mediálních obsazích: kreslené filmy, filmové pohádky

– poslouchá nebo samostatně čte kratší texty v dětském časopisu

«Dětský koutek«

– rozpozná edukační digitální média v souladu se svým věkem a používá je

Žák rozpozná média a mediální obsahy v souladu s věkem a zájmy a zvolí oblíbené obsahy.

Obsahy pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Výstupy z oblasti Kouzlo psaného slova lze realizovat na základě stejných jazykových obsahů, kterými se realizují výchovně – vzdělávací výstupy z oblasti Mluvíme česky a/nebo Kultura.

Doporučené druhy textů: malované čtení, malované básničky, krátké povídky, pohádky, dětské písničky, krátké divadelní hry, hádanky, říkanky.

Mediální obsahy: české kreslené filmy, filmové pohádky, dětský časopis »Dětský koutek«.

Doporučení pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Výstupy se realizují zároveň s realizací výchovně – vzdělávacích výstupů z oblasti Mluvíme česky a/nebo Kultura.

OBLAST C: KULTURA

ČJIK ZŠ C.1.1.

Žák vnímá a rozpoznává základní fakta a rysy české kultury a vnímá podobnosti s chorvatskou kulturou.

– vnímá typická česká jména a příjmení

– pojmenovává a rozpoznává zvláštnosti a způsoby připomínání českých svátků

– poslouchá dětské a tradiční lidové české písničky

– rozpoznává název státu

– rozpoznává a liší alespoň dvě postavy z českých kreslených filmů a rád se dívá na filmy

– rozpoznává český dětský časopis jako způsob komunikace a se zájmem se seznamuje s obsahem časopisu

– rozvíjí základní pozitivní vztah k učení českého jazyka a kultury

Žák za občasné pomoci vnímá a rozpoznává základní fakta a rysy české kultury.

ČJIK ZŠ C.1.2.

Žák vnímá a používá nejzákladnější techniky kreativního vyjádření v českém jazyce.

– kreativně se vyjadřuje písničkou, herectvím a tancem

– sluchově rozpoznává české dětské písničky, básničky, říkanky

– tvoří obrázkový slovník

– vystřihává, skládá, barví kresby/malby

Žák se zapojuje a většinou aktivně účinkuje v aktivitách.

Obsahy pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Výstupy z oblasti Kultura lze realizovat na základě stejných jazykových obsahů, kterými se realizují výchovně – vzdělávací výstupy z oblasti Mluvíme česky a/nebo Kouzlo psaného slova.

Učitel má autonomií v přizpůsobování a rozšiřování obsahů a témat, které jsou jen částečně uvedeny v dílčích výstupech v oblasti Kultura.

Doporučení pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Žákům se nabízí tvůrčí způsob vyjadřování a možnost kreativně se vyjadřovat. Aktivity se mohou realizovat individuální a týmovou prací. Druhý výstup v oblasti Kultura se pouze sleduje a nepodléhá hodnocení naučeného (numerické známkování), je důležitý vztah žáka k aktivitě a jeho zapojenost do aktivity.

Učitel si váží samostatnosti a iniciativy žáka a respektuje jeho individuální schopnosti.

Aktivity a obsahy v tomto výstupu jsou podmíněné věkem a zájmem žáků, fyzickým prostředím (místní komunita a nabídka společenských, kulturních a uměleckých obsahů) a odkazem na digitální obsahy, které jsou přístupné všem bez ohledu na místo vzdělání nebo bydlení. Výstupem se podporuje osobní rozvoj a aktivní zapojení žáků do kulturního a společenského života komunity s důrazem na zapojení do české menšinové komunity.

Základní škola Český jazyk a kultura 2. ročník – 105 hodin ročně
OBLAST A: MLUVÍME ČESKY
Výchovně-vzdělávací výstupyDílčí výstupyVýchovně-vzdělávací výstupy na úrovni osvojení »dobrý« na konci ročníku

ČJIK ZŠ A.2.1.

Žák reaguje neverbálně a verbálně na sluchový a vizuální podnět.

– spojuje vyslovená slova s obrázky nebo předměty

– pojmenovává předměty a osoby ve třídě nebo na základě vizuálních opor

– žák reaguje na častá slova a jednoduché věty

– vnímá základní zvláštnosti výslovnosti a intonace českého jazyka (krátké a dlouhé samohlásky, tvrdé, měkké a obojetné souhlásky)

Žák za občasné pomoci neverbálně a verbálně reaguje na častá slova a pokyny.

ČJIK ZŠ A.2.2.

Žák dokáže přepsat grafickou podobu jednoduchých slova a krátkých vět.

– přepisuje písmena české abecedy (čí výslovnost je velmi podobná v psané formě)

– spojuje psanou podobu slov s vizuální oporou

– spojuje zvukový obraz jednotlivých fonémů s jejich grafickou podobou ve slovech a krátkých větách

Žák píše slova a krátké věty většinou správně a za občasné pomoci.

ČJIK ZŠ A.2.3.

Žák vyslovuje slova a velmi krátké věty.

– opakuje velmi krátké a jednoduché věty na základně zvukových vzorů

– pojmenovává a ukazuje předměty ve svém okolí

– vyslovuje věty, říkanky a básničky

Žák za občasné pomoci správně vyslovuje známá slova a krátké věty.

ČJIK ZŠ A.2.4.

Žák účinkuje ve velmi krátkém rozhovoru a konverzuje naučenými velmi krátkými a jednoduchými větami.

– používá základní komunikační vzorky

– klade velmi jednoduché, nacvičené otázky a odpovídá na ně

– formuje a vyslovuje velmi krátké, nacvičené věty

– používá základní komunikační předlohy

Žák za občasné pomoci účinkuje ve velmi krátkém a velmi jednoduchém rozhovoru.

Obsahy pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Doporučená témata: domov žáka, čísla, rodina, škola, zvířata, roční období, hračky, části dne, tělo, oblečení a obuv, jídlo a pití, zvláštní data.

Doporučené jazykové obsahy:

Funkce: slušné chování, jmenování (osob, zvířat, předmětů, aktivit), poskytování jednoduchých pokynů (co dělat), počítání.

Lexikální struktury se vybírají v souladu s věkem žáků a dbá se na propojenost s jinými vyučovacími předměty a průřezovými tématy. Cyklicky se opakují a rozšiřují vzhledem k předchozímu ročníku.

Gramatické struktury se vybírají v souladu s věkem žáků a vyplývají z doporučených funkcí. Cyklicky se opakují a rozšiřují vzhledem k předchozímu ročníku.

Doporučení pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Vyučování jazykových obsahů (lexikálních a gramatických struktur) je založeno na hlasové komunikaci a na situačním učení prostřednictvím mimiky, gesta, pohybu, výtvarného výrazu, hry, písničky a dramatizace za pomoci vizuálních prostředků. Nové obsahy se uvádějí na základě dříve známých jazykových obsahů, jež jsou přizpůsobené úrovni jazykového rozvoje a zkušenosti žáků, zároveň se podporuje vícejazyčnost.

Učitel organizuje aktivity mluvení a rozhovoru, do kterých se žák zapojí mluvou v plánovaných komunikačních situacích.

OBLAST B: KOUZLO PSANÉHO SLOVA

ČJIK ZŠ B.2.1.

Žák vyjadřuje své myšlenky, pocity a postřehy po čtení/poslechu literárního textu.

– vyjadřuje myšlenky a pocity po čtení literárního textu

– popisuje situace, události a postavy v literárních textech v souvislosti s vlastním dojmem

– spojuje postupy postav z literárního textu s vlastními postupy a s postupy osob z jeho života

– vypráví o událostech z každodenního života, které jsou podobné událostem v literárním textu

– z textu vybírá, co se mu líbí a co se mu nelíbí

– vysvětluje důvody, proč se mu text líbí nebo nelíbí

Žák za občasné pomoci vyjadřuje své postřehy, myšlenky a pocity a také popisuje situace z každodenního života, které jsou podobné situacím v textu.

ČJIK ZŠ B.2.2.

Žák poslouchá/čte s porozuměním literární text a rozlišuje názvy literárních textu v českém jazyce v souvislosti s formou a obsahem.

– rozlišuje názvy: povídka, básnička, pohádka, hádanka, divadelní hra, říkadlo v českém jazyce podle formy a obsahu

– rozpoznává hlavní a vedlejší postavy

– rozpoznává začátek, střed a závěrečnou část povídky

– vnímá rysy divadelní hry pro děti: postavy, dialog

– rozpoznává fantastické a vymyšlené prvky dětských básní a pohádek

– odpovídá na otázky o přečteném literárním textu

– čte krátký text několikrát kvůli celkovém porozumění textu v souladu se zvládnutím čtení a dává pozor na správnou výslovnost charakteristických českých hlásek

Žák poslouchá/čte s porozuměním literární text, za občasné pomoci učitele ústně odpovídá na otázky o obsahu textu a rozpoznává literární druhy podle formy.

ČJIK ZŠ B.2.3.

Žák se kreativně vyjadřuje podle vlastních zájmů a na podnět různých zkušeností po dobu vyučování.

– tvoří různé individuální práce v chorvatštině a/nebo v češtině, organizuje nástěnku, účinkuje v dramatizaci textů a připravuje se na představení, tvoří scénografii, kostýmy, vyjadřuje se pohybem, kreslí obrázkové knihy atd.

– používá jazykové dovednosti, aktivním slovníkem a základními znalostmi za účelem tvoření prací, ve kterých přichází do popředí kreativita, originalita a tvořivost

– rozvíjí vlastní tvůrčí schopnost

Žák se za občasné pomoci a na podnět učitele kreativně vyjadřuje.

Obsahy pro dosažení výchovněvzdělávacích výstupů

Výstupy z oblasti Kouzlo psaného slova lze realizovat na základě stejných jazykových obsahů, kterými se realizují výchovně – vzdělávací výstupy z oblasti Mluvíme česky a/nebo Kultura.

Doporučené druhy textů: malované čtení, malované básničky, krátké povídky, pohádky, dětské písničky, krátké divadelní hry, hádanky, říkanky.

Mediální obsahy: české kreslené filmy, filmové pohádky, dětský časopis »Dětský koutek«.

Doporučení pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Výstupy se realizují zároveň s realizací výchovně – vzdělávacích výstupů z oblasti Mluvíme česky a/nebo Kultura.

OBLAST C: KULTURA

ČJIK ZŠ C.2.1.

Žák vnímá a vyjmenovává základní fakta a rysy české kultury a České republiky.

– rozpoznává a vyjmenovává základní kulturně specifické prvky

– rozpoznává nejznámější symboly a státní symboly České republiky (vlajka)

– vyjmenovává a rozpoznává české svátky a rozpoznává zvyky

– rozvíjí pozitivní vztah, zájem a zvědavost k učení českého jazyka a kultury, pracuje na a s autentickými materiály (české písničky, kreslené filmy, dětský časopis atd.)

Žák za občasné pomoci napočítává základní fakta a nejznámější symboly české kultury a České republiky.

ČJIK ZŠ C.2.2.

Žák vybírá a používá nejzákladnější techniky kreativního vyjádření v českém jazyce.

– účinkuje v aktivitách (velmi krátkých divadelních hrách), které zvyšují potěšení v učení českého jazyka a kultury

– interpretuje české dětské a lidové písničky, říkanky, české dětské hry se zpěvem, poslouchá hudbu a doprovází pohybem básně, písně a skladby –
tančí jednoduché taneční kroky českých lidových tanců

– kreslí a maluje

Žák se zapojuje a většinou aktivně účinkuje v aktivitách.

Obsahy pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Výstupy z oblasti Kultura lze realizovat na základě stejných jazykových obsahů, kterými se realizují výchovně – vzdělávací výstupy z oblastí Mluvíme česky a/nebo Kouzlo psaného slova.

Učitel má autonomií v přizpůsobování a rozšiřování obsahů a témat, které jsou jen částečně uvedeny v dílčích výstupech v oblasti Kultura.

Doporučení pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Žákům se nabízí tvůrčí způsob vyjadřování a možnost dokazovat se kreativním vyjádřením. Aktivity se mohou realizovat individuální a týmovou prací. Druhý výstup v oblasti Kultura se pouze sleduje a nepodléhá hodnocení naučeného (numerické známkování), je důležitý vztah žáka k aktivitě a jeho zapojenost do aktivity.

Učitel si váží samostatnosti a iniciativy žáka a respektuje jeho individuální schopnosti.

Aktivity a obsahy v tomto výstupu jsou podmíněné věkem a zájmem žáků, fyzickým prostředím (místní komunita a nabídka společenských, kulturních a uměleckých obsahů) a odkazem na digitální obsahy, které jsou přístupné všem bez ohledu na místo vzdělání nebo bydlení. Výstupem se podporuje osobní rozvoj a aktivní zapojení žáků do kulturního a společenského života komunity s důrazem na zapojení do české menšinové komunity.

Základní škola Český jazyk a kultura 3. ročník – 105 hodin ročně
OBLAST A: MLUVÍME ČESKY
Výchovně-vzdělávací výstupyDílčí výstupyVýchovně-vzdělávací výstupy na úrovni osvojení »dobrý« na konci ročníku

ČJIK ZŠ A.3.1.

Žák rozumí velmi krátkým a jednoduchým větám v mluvené a psané formě.

– žák reaguje na častá slova a jednoduché věty

– rozumí konkrétním, velmi krátkým a velmi jednoduchým textům v souvislosti s jeho okolím

– rozpoznává klíčové informace, které spojuje s osobní zkušeností a znalostmi

Žák za občasné pomoci rozumí velmi krátkým a jednoduchým větám v mluvené a psané formě.

ČJIK ZŠ A.3.2.

Žák vyslovuje slova a velmi krátké věty.

– tvoří a správně vyslovuje velmi krátké a velmi jednoduché texty skládající se z několika vět

– pojmenovává osoby, předměty, jednoduché činnosti a situace v několika krátkých a velmi jednoduchých nacvičených větách

– používá velmi jednoduché jazykové prostředky

Žák za občasné pomoci správně vyslovuje známá slova a krátké věty.

ČJIK ZŠ A.3.3.

Žák účinkuje v rozhovoru, používá krátké a jednoduché věty.

– používá naučené základní komunikační předlohy

– tvoří a vyslovuje krátké věty kvůli výměně informací

– klade jednoduché, nacvičené otázky a odpovídá na ně

– účinkuje v nacvičených krátkých dialozích a hraní rolí

Žák účinkuje ve velmi krátkém a jednoduchém rozhovoru za občasné pomoci.

ČJIK ZŠ A.3.4.

Žák píše velmi krátký a jednoduchý text na známé téma.

– píše velmi krátký a jednoduchý text na základě předlohy

– odpovídá na jednoduché otázky

Žák za občasné pomoci píše velmi krátký a velmi jednoduchý text na známé téma a na základě předlohy s několika chybami.

Obsahy pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Doporučená témata: domov žáka, čísla, roční období, příroda, kalendář – názvy měsíců, světové strany, dům, nákup, kolik je hodin, sport, volný čas, péče o zdraví, doprava, zvláštní data.

Doporučené jazykové obsahy:

Funkce: popisování (osoby, zvířata, předměty, čas, příroda, dům), kladení otázek, jmenování, povídání (co se stalo).

Lexikální struktury se vybírají v souladu s věkem žáků a dbá se na propojenost s jinými vyučovacími předměty a průřezovými tématy. Cyklicky se opakují a rozšiřují vzhledem k předchozímu ročníku.

Gramatické struktury se vybírají v souladu s věkem žáků a vyplývají z doporučených funkcí. Cyklicky se opakují a rozšiřují vzhledem k předchozímu ročníku.

Doporučení pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Vyučování jazykových obsahů (lexikálních a gramatických struktur) je založeno na hlasové komunikaci a na situačním učení prostřednictvím mimiky, gesta, pohybu, výtvarného výrazu, hry, písničky a dramatizace za pomoci vizuálních prostředků. Nové obsahy se uvádějí na základě dříve známých jazykových obsahů, jež jsou přizpůsobené úrovni jazykového rozvoje a zkušenosti žáků, zároveň se podporuje vícejazyčnost.

Učitel organizuje aktivity mluvení a rozhovoru, do kterých se žák zapojí mluvou v plánovaných komunikačních situacích.

OBLAST B: KOUZLO PSANÉHO SLOVA

ČJIK ZŠ B.3.1.

Žák vyjadřuje své postřehy, myšlenky a pocity po poslechu/čtení literárního textu a spojuje je s vlastní zkušeností.

– vyjadřuje myšlenky a pocity po čtení literárního textu

– popisuje situace, události a postavy v literárních textech s ohledem na vlastní dojem

– spojuje postupy postav z literárního textu s vlastními postupy a postupy osob z jeho života

– vypraví o událostech z každodenního života, které jsou podobné událostem v literárním textu

– vyjadřuje názor o událostech a postupech postav v příběhu

Žák za občasné pomoci vyjadřuje své postřehy, myšlenky a pocity, popisuje situace z každodenního života, které jsou podobné situacím v textu.

ČJIK OŠ B.3.2.

Žák poslouchá/čte s porozuměním literární text a rozlišuje literární druhy podle formy a obsahu.

– rozlišuje části básně: verš, sloka

– rozpoznává a volí slova, která se rýmují v dětských básních a divadelních hrách

– rozpoznává fantastické a vymyšlené prvky dětských básní a pohádek

– odpovídá na otázky o přečteném literárním textu

– vypráví literární text svými slovy

– čte krátký text několikrát kvůli celkovému porozumění textu v souladu se zvládnutím čtení a dává pozor na správnou výslovnost charakteristických českých souhlásek

Žák poslouchá/čte s porozuměním literární text, za občasné pomoci učitele ústně odpovídá na otázky o obsahu textu a rozpoznává literární druhy podle formy.

ČJIK ZŠ B.3.3.

Žák vyhledává údaje v informačním textu v různých zdrojích.

– čte texty v zábavných a edukačních dětských časopisech

– rozlišuje informační texty od literárních

– vyhledává údaje v jednom ze zdrojů informací, shrnuje klíčové údaje

Žák za občasné pomoci vyhledává údaje.

Obsahy pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstup

Výstupy z oblasti Kouzlo psaného slova lze realizovat na základě stejných jazykových obsahů, kterými se realizují výchovně – vzdělávací výstupy z oblasti Mluvíme česky a/nebo Kultura.

Doporučené druhy textů: malované čtení, krátké povídky, pohádky, dětské básničky a písničky, krátké divadelní hry, hádanky, říkanky, loutkové divadlo, komiks.

Mediální obsahy: české kreslené filmy, filmové pohádky, dětský časopis »Dětský koutek«.

Doporučení pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Výstupy se realizují zároveň s realizací výchovně – vzdělávacích výstupů z oblasti Mluvíme česky a/nebo Kultura.

OBLAST C: KULTURA

ČJIK ZŠ C.3.1.

Žák rozlišuje základní fakta a rysy České republiky a české kultury od chorvatské kultury.

– zdůrazňuje podobnosti mezi kulturně specifickými prvky

– identifikuje charakteristické rysy České republiky a nachází analogie v chorvatské kultuře, vyjmenovává hlavní město

– pojmenovává a rozlišuje české svátky a zvyky

– získává pozitivní vztah k učení českého jazyka a kultuře, pracuje s autentickými materiály (české dětské a lidové písničky, kreslené filmy, filmové pohádky, loutkové divadlo, dětský časopis atd.)

Žák za občasné pomoci rozpoznává a rozlišuje příklady podobnosti mezi kulturně specifickými prvky, vyjmenovává základní rysy České republiky a rozpoznává analogie v chorvatské kultuře.

ČJIK ZŠ C.3.2.

Žák rozšiřuje rozpětí nejzákladnějších technik kreativního vyjadřování v českém jazyce.

– účinkuje v krátkých představeních

– interpretuje české dětské a lidové písničky, říkanky, české dětské hry se zpěvem, poslouchá hudbu a doprovází různými pohyby (mimika, gesto, tanec) básně, písně a skladby

– tančí české lidové tance

– kreslí a maluje

Žák se zapojuje a většinou aktivně účinkuje v aktivitách.

Obsahy pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Výstupy z oblasti Kultura lze realizovat na základě stejných jazykových obsahů, kterými se realizují výchovně – vzdělávací výstupy z oblastí Mluvíme česky a/nebo Kouzlo psaného slova.

Učitel má autonomií v přizpůsobování a rozšiřování obsahů a témat, které jsou jen částečně uvedené v dílčích výstupech v oblasti Kultura.

Doporučení pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Žákům se nabízí tvůrčí způsob vyjadřování a možnost dokazovat se kreativním vyjadřováním. Aktivity se mohou realizovat individuální a týmovou prací. Druhý výstup v oblasti Kultura se pouze sleduje a nepodléhá hodnocení naučeného (numerické známkování), je důležitý vztah žáka k aktivitě a jeho zapojenost do aktivity.

Učitel si váží samostatnosti a iniciativy žáka a respektuje jeho individuální schopnosti.

Aktivity a obsahy v tomto výstupu jsou podmíněné věkem a zájmem žáků, fyzickým prostředím (místní komunita a nabídka společenských, kulturních a uměleckých obsahů) a odkazem na digitální obsahy jsou přístupné všem bez ohledu na místo vzdělání nebo bydlení. Výstupem se podporuje osobní rozvoj a aktivní zapojení žáků do kulturního a společenského života komunity s důrazem na zapojení do české menšinové komunity.

Základní škola Český jazyk a kultury 4. ročník – 105 hodin ročně
OBLAST A: MLUVÍME ČESKY
Výchovně-vzdělávací výstupyDílčí výstupyVýchovně-vzdělávací výstupy na úrovni osvojení »dobrý« na konci ročníku

ČJIK ZŠ A.4.1.

Žák rozumí a reprodukuje řadu jednoduchých vět a krátkých textů.

– rozumí konkrétní, krátké a jednoduché texty

– vnímá základní myšlenku v jednoduchých textech

– rozpoznává klíčové informace a spojuje je s osobní zkušeností a znalostmi

– vyjadřuje základní údaje o sobě a o jiných osobách, vlastní city a zájem o city jiných

– ovládá komunikačním bontonem v každodenním životě

– tvoří velmi krátké a velmi jednoduché texty z několika vět a vyslovuje je napodobujíc výslovnost a intonaci mluvené předlohy

Žák za občasné pomoci ukazuje porozumění krátkého a jednoduchého textu na známé téma a za občasné pomoci reprodukuje řadu jednoduchých vět a krátkých textů.

ČJIK ZŠ A.4.2.

Žák účinkuje ve velmi krátkém rozhovoru a vyměňuje krátké a jednoduché věty.

– kláde krátké a velmi jednoduché otázky v nacvičených situacích a odpovídá na stejné otázky

– účinkuje v nacvičených dialozích a hraní rolí

Žák za občasné pomoci účinkuje ve velmi krátkém a jednoduchém rozhovoru.

ČJIK ZŠ A.4.3.

Žák píše velmi krátký a jednoduchý text na známé téma.

– píše velmi krátký a jednoduchý text na základě vzoru

– odpovídá na položené jednoduché otázky

Žák za občasné pomoci píše velmi krátký a jednoduchý text na známé téma a na základě vzoru s menšími chybami.

Obsahy pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Doporučená témata: domov žáka, čísla, roční období, příroda, počasí, zaměstnání, volný čas, hudba, sport, zdraví, město, jiný a jinačí, zvláštní data.

Doporučené jazykové obsahy:

Funkce: popisování, hledání a poskytování informací (v souvislosti s lokací), přirovnávání, psaní přání, pohledů a velmi krátkých osobních vzkazů.

Lexikální struktury se vybírají v souladu s věkem žáků a dbá se na propojenost s jinými vyučovacími předměty a průřezovými tématy. Cyklicky se opakují a rozšiřují vzhledem k předchozímu ročníku.

Gramatické struktury se vybírají v souladu s věkem žáků a vyplývají z doporučených funkcí. Cyklicky se opakují a rozšiřují vzhledem k předchozímu ročníku.

Doporučení pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Vyučování jazykových obsahů (lexikálních a gramatických struktur) je založeno na hlasové komunikaci a na situačním učení prostřednictvím mimiky, gesta, pohybu, výtvarného výrazu, hry, písničky a dramatizace za pomoci vizuálních prostředků. Dává se pozor na rozvoj čtení a psaní. Nové obsahy se uvádějí na základě dříve známých jazykových obsahů, jež jsou přizpůsobené úrovní jazykového rozvoje a zkušeností žáků, zároveň se podporuje vícejazyčnost.

Učitel organizuje aktivity mluvení a rozhovoru, do kterých se žák zapojuje mluvou v plánovaných komunikačních situacích.

OBLAST B: KOUZLO PSANÉHO SLOVA

ČJIK ZŠ B.4.1.

Žák vyjadřuje a vysvětluje postřehy, myšlenky a pocity po poslechu/čtení literárního textu a spojuje obsah a téma textu s vlastní zkušeností.

– vysvětluje vlastní postřehy, myšlenky a pocity po čtení/poslechu literárního textu s ostatními žáky

– popisuje situace, události a postavy v literárních textech s ohledem na vlastní dojem

– spojuje téma a obsah textu s vlastní zkušeností

– vypraví o událostech z každodenního života, které jsou podobné událostem v literárním textu

– mění přečtený literární text: tvoří nový konec, mění postupy postav, uvádí nové postavy, účinkuje v příběhu

Žák za občasné pomoci vyjadřuje svá vysvětlení a myšlenky po poslechu/čtení textu.

ČJIK ZŠ B.4.2.

Žák poslouchá/čte s porozuměním literární text a rozlišuje názvy literárních druhů podle formy a obsahu

– rozlišuje názvy v českém jazyce: povídka, báseň, pohádka, bajka, hádanka, divadelní hra a dětský román podle formy a obsahu

– odpovídá na otázky o popsané události, postavě, básni, situaci v literárním textu

– popisuje situace, události a postavy v literárních textech

– rozpoznává hlavní a vedlejší postavy v příběhu

rozlišuje části básně: verš, sloka

– rozpoznává a identifikuje slova, která se rýmují v básních a divadelních hrách pro děti

– vnímá rytmus a rým v dětské poezii

– rozpoznává fantastické a vymyšlené prvky dětských básní a pohádek

– čte krátký literární text několikrát kvůli celkovému porozumění textu a správně vyslovuje a dává přízvuk slovům

– převypráví literární text svými slovy

Žák čte literární text a za občasné pomoci převypráví text.

ČJIK ZŠ B.4.3.

Žák vyhledává klíčové údaje a hlavní myšlenku v informačním textu z různých zdrojů.

– čte texty v zábavně – edukačních časopisech pro děti a v českých internetových stránkách

– rozlišuje informační texty od literárních

– objevuje údaje v jednom zdroji informací, shrnuje klíčové údaje

– uvědomuje si klíčový údaj

– rozlišuje média jako zdroj informací

Žák za občasné pomoci vyhledává klíčové údaje a hlavní myšlenku textu.

Obsahy pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Výstupy z oblasti Kouzlo psaného slova lze realizovat na základě stejných jazykových obsahů, kterými se realizují výchovně – vzdělávací výstupy z oblasti Mluvíme česky a/nebo Kultura.

Doporučené druhy textů: malované čtení, krátké povídky, pohádky, dětské básničky a písničky, krátké divadelní hry, říkanky, bajky, loutkové divadlo, komiks.

Mediální obsahy:

– české kreslené filmy, filmové pohádky,

– dětský časopis »Dětský koutek«

– české dětské internetové stránky.

Doporučení pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Výstupy se realizují zároveň s realizací výchovně – vzdělávacích výstupů z oblasti Mluvíme česky a/nebo Kultura.

OBLAST C: KULTURA

ČJIK ZŠ C.4.1.

Žák vysvětluje základní údaje o České republice konkrétními příklady a rozpoznává podobnosti a rozdíly mezi českou a chorvatskou kulturou.

– identifikuje rysy České republiky, které jsou podobné nebo totožné těm v chorvatské kultuře (vlajka, hymna)

– z různých multimodálních zdrojů vyhledává fakta o České republice

– ovládá zeměpisnou mapu České republiky a umí určit pozici českého státu v souvislosti se stranami světa, na zeměpisné mapě umí najít a ukázat města Prahu a Brno

– rozpoznává, popisuje a ctí různé kulturní vzory (české zvyky, víru) na příkladech, s kterými se setkává ve svém blízkém okolí nebo v kraji odkud pochází –
získává pozitivní vztah a rozvíjí zájem o učení českého jazyka a kulturu, pracuje s autentickými materiály (české dětské, lidové a moderní písničky, kreslené filmy, filmové pohádky, loutkový film, dětský časopis atd.)


Žák za občasné pomoci rozpoznává zvláštnosti české kultury a rysy České republiky, které jsou podobéá/totožné těm v chorvatské kultuře.

ČJIK ZŠ C.4.2.

Žák si uvědomuje a používá základní techniky kreativního vyjadřování v českém jazyce.

– aktivně účinkuje ve společném vystoupení (představení, besídka), ladí vlastní výkon s výkonem ostatních, obohacuje výkon a hodnotí vystoupení

– zpívá autorské a tradiční české písně

– interpretuje hudební hry se zpěvem a hudbou

– tančí jednoduché české lidové a moderní tance se zpěvem samostatně nebo ve skupině

– představuje vlastní výkon ve třídě nebo mimo třídu

– umělecky se vyjadřuje různými výtvarnými technikami

Žák se zapojuje a většinou se aktivně účastí aktivit.

Obsahy pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Výstupy z oblasti Kultura lze realizovat na základě stejných jazykových obsahů, kterými se realizují výchovně – vzdělávací výstupy z oblastí Mluvíme česky a/nebo Kouzlo psaného slova.

Učitel má autonomií v přizpůsobování a rozšiřování obsahů a témat, které jsou jen částečně uvedené v dílčích výstupech v oblasti Kultura.

Doporučení pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Žákům se nabízí tvůrčí způsob vyjadřování a možnost dokazovat se kreativním vyjádřením. Aktivity se mohou realizovat individuální a týmovou prací. Druhý výstup v oblasti Kultura se pouze sleduje a nepodléhá hodnocení naučeného (numerické známkování), je důležitý vztah žáka k aktivitě a jeho zapojenost do aktivity.

Učitel si váží samostatnosti a iniciativy žáka a respektuje jeho individuální schopnosti.

Aktivity a obsahy v tomto výstupu jsou podmíněné věkem a zájmem žáků, fyzickým prostředím (místní komunita a nabídka společenských, kulturních a uměleckých obsahů) a odkazem na digitální obsahy, které jsou přístupné všem bez ohledu na místo vzdělání nebo bydlení. Výstupem se podporuje osobní rozvoj a aktivní zapojení žáků do kulturního a společenského života komunity s důrazem na zapojení do české menšinové komunity.

Základní škola Česká jazyk a kultura 5. ročník – 105 hodin ročně
OBLAST A: MLUVÍME ČESKY
Výchovně-vzdělávací výstupyDílčí výstupyVýchovně-vzdělávací výstupy na úrovni osvojení »dobrý« na konci ročníku

ČJIK ZŠ A.5.1.

Žák rozumí a reprodukuje krátké a jednoduché texty známé tématiky.

– rozumí textu

– rozpoznává hlavní myšlenku a shrnuje klíčové informace v krátkém a jednoduchém textu

– klade otázky a odpovídá na ně

– rozumí textu

– mluví krátký a jednoduchý text na známé téma v přítomném a minulém čase

– vypráví krátký a jednoduchý text

Žák za občasné pomoci rozumí krátkému textu na známé téma a s občasnou pomocí mluví řadu jednoduchých vět a krátkých textů.

ČJIK ZŠ A.5.2.

Žák účinkuje v krátkém a jednoduchém rozhovoru na známé téma.

– klade jednoduché otázky a odpovídá na stejné otázky

– účinkuje ve velmi krátkém neplánovaném rozhovoru na známé téma

– účinkuje v nacvičených dialozích a hrání rolí

– pokouší se samostatně používat nacvičené doporučené jazykové prostředky pro produkci nových, nenacvičených sdělení

Žák za občasné pomoci účinkuje v krátkém a jednoduchém rozhovoru.

ČJIK ZŠ A.5.3.

Žák píše krátký a jednoduchý text na známé téma.

– tvoří krátké a jednoduché texty podle známé a nacvičené předlohy

– používá pravidla psaní krátkých přání, pohledů a velmi krátkých osobních vzkazů

– odpovídá na otázky

– správně píše známá a častá slova

Žák za občasné pomoci píše krátký a jednoduchý text na známé téma a na základě vzoru, s menšími chybami.

Obsahy pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Doporučená témata:

můj každodenní život, život ve škole, aktivity ve volném čase, můj dům, bydlení, v restauraci, orientace, domov, země a národnosti, jiný a jinačí, svět kolem mě, dětská literatura, zvláštní dny a data.

Doporučené jazykové obsahy:

Funkce: popisování zvyků a běžných akcí – co děláme, hledání a poskytování pokynů, určování času, čísla v praxi, vyjadřování vztahů mezi bytostmi, věcmi, psaní přání, pohledů a velmi krátkých osobních vzkazů.

Lexikální struktury se vybírají v souladu s věkem žáků a dbá se na propojenost s jinými vyučovacími předměty a průřezovými tématy.

Gramatické struktury se vybírají v souladu s věkem žáků a vyplývají z doporučených funkcí. Cyklicky se opakují a rozšiřují vzhledem k předchozímu ročníku.

Doporučení pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Vyučování jazykových obsahů je založeno na hlasové komunikaci a na situačním učení prostřednictvím hry, zpěvu a dramatizace za pomoci vizuálních prostředků. Nové obsahy se uvádějí na základě dříve známých jazykových obsahů, jež jsou přizpůsobené úrovni jazykového rozvoje a zkušenosti žáků, zároveň se podporuje vícejazyčnost.

Učitel organizuje aktivity mluvení a rozhovoru, do kterých se žák zapojí mluvou v plánovaných komunikačních situacích.

OBLAST B: KOUZLO PSANÉHO SLOVA

ČJIK ZŠ B.5.1.

Žák čte s porozuměním literární a neliterární text

– používá názvy v českém jazyce: povídka, báseň, pohádka, bajka, hádanka, divadelní hra, dětský román

– používá slovníky

– vypráví obsah přečteného díla a básně

– představuje průběh příběhu a postavy ústně, písemně, kresbou, komiksem a pohybem

– mění dějovou linii přečteného literárního textu

– zřetelně čte literární texty

– rozlišuje literární od neliterárního textu

Žák za občasné pomoci vypráví text.

ČJIK ZŠ B.5.2.

Žák vysvětluje své postřehy, myšlenky a pocity po čtení/poslechu literárního textu a spojuje obsah a téma s vlastní zkušeností.

– vyjadřuje svůj zážitek literárního textu ústně, písemně, kresbou, pohybem

– vyjadřuje své dojmy o literárním textu

– mluví s ostatními žáky o vlastním zážitku textu

– spojuje literární text s vlastní zkušeností

– spojuje téma a motivy textu s vlastní zkušeností

– vysvětluje a porovnává své postřehy, myšlenky a pocity po poslechu/čtení literárního textu s myšlenkami a pocity ostatních žáků

Žák za občasné pomoci vyjadřuje své postřehy a myšlenky, účinkuje v rozhovoru o textu.

ČJIK ZŠ B.5.3.

Žák identifikuje klíčovou myšlenku nebo údaj v informačním textu z různých zdrojů a z různých médií vhodných pro svůj věk

– vybírá a čte texty v poučných časopisech pro děti, v knihách pro děti a na edukačních internetových stránkách

– rozlišuje média jako zdroj potřebných informací

– rozlišuje informační texty od literárních textů

– rozpoznává klíčový údaj v textu

– vysvětluje údaje z textu

– vyhledává údaje o textech se stejnou tématikou v různých médiích, kombinuje zdroje informací v souladu se svými zájmy a potřebami

– vyjadřuje své postřehy a myšlenky o přečteném textu

Žák za občasné pomoci identifikuje myšlenku nebo údaje.

Obsahy pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Výstupy z oblasti Kouzlo psaného slova lze realizovat na základě stejných jazykových obsahů, kterými se realizují výchovně – vzdělávací výstupy z oblasti Mluvíme česky a/nebo Kultura.

Doporučené druhy textů: krátké povídky, pohádky, dětské a ostatní básničky a písničky, krátké divadelní hry, dětský román, komiks.

Mediální obsahy:

– české kreslené filmy, filmové pohádky,

– dětský časopis »Dětský koutek«,

– české dětské edukační internetové stránky.

Doporučení pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Výstupy se realizují zároveň s realizací výchovně – vzdělávacích výstupů z oblasti Mluvíme česky a/nebo Kultura.

OBLAST C: KULTURA

ČJIK ZŠ C.5.1.

Žák používá základní znalosti o České republice v rámci své vlastní kultury a rozšiřuje předem získané znalosti.

– účinkuje v oslavách a vysvětluje důležitost zvláštních, dnů, českých svátků, které nejsou obvykle v chorvatské kultuře

– interpretuje a zkoumá geografickou polohu České republiky a historické události českých nejstarších dějin v různých multimodálních zdrojích –
získává pozitivní vztah k učení českého jazyka a o kultuře, pracuje na a s autentickými materiály (česká hudba, české filmy, české časopisy, díla českého výtvarného umění a kulturního dědictví)


Žák se za občasné pomoci orientuje na zeměpisné mapě České republiky a popisuje nejdůležitější události a osoby českých nejstarších dějin.

ČJIK OŠ C.5.2.

Žák vybírá a používá základní techniky kreativního vyjadřování v českém jazyce.

– aktivně účinkuje ve společném vystoupení (představení, besídka), ladí vlastní výkon s výkonem ostatních, obohacuje výkon a hodnotí vystoupení

– zpívá autorské a tradiční české písně

– interpretuje hudební hry se zpěvem a hudbou

– tančí jednoduché české lidové a moderní tance se zpěvem a tvoří nové taneční struktury samostatně nebo ve skupině

– představuje vlastní výkon ve třídě nebo mimo třídu

– umělecky se vyjadřuje různými výtvarnými technikami a/nebo moderní technologií (digitální fotoaparát, chytrý telefon atd. a programy pro zpracování fotografií


Žák se zapojuje a většinou aktivně účinkuje v aktivitách.

Obsahy pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Výstupy z oblasti Kultura lze realizovat na základě stejných jazykových obsahů, kterými se realizují výchovně – vzdělávací výstupy z oblastí Mluvíme česky a/nebo Kouzlo psaného slova.

Učitel má autonomií v přizpůsobování a rozšiřování obsahů a témat, které jsou jen částečně uvedeny v dílčích výstupech v oblasti Kultura.

Doporučení pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Žákům se nabízí tvůrčí způsob vyjadřování a možnost prezentovat se kreativním vyjádřením. Aktivity se mohou realizovat individuální a týmovou prací. Druhý výstup v oblasti Kultura se pouze sleduje a nepodléhá hodnocení naučeného (numerické známkování), je důležitý vztah žáka k aktivitě a jeho zapojenost do aktivity.

Učitel si váží samostatnosti a iniciativy žáka a respektuje jeho individuální schopnosti.

Aktivity a obsahy v tomto výstupu jsou podmíněné věkem a zájmem žáků, fyzickým prostředím (místní komunita a nabídka společenských, kulturních a uměleckých obsahů) a odkazem na digitální obsahy, které jsou přístupné všem bez ohledu na místo vzdělání nebo bydlení. Výstupem se podporuje osobní rozvoj a aktivní zapojení žáků do kulturního a společenského života komunity s důrazem na zapojení do české menšinové komunity.

Základní škola Český jazyk a kultury 6. ročník – 105 hodin ročně
OBLAST A: MLUVÍME ČESKY
Výchovně-vzdělávací výstupyDílčí výstupyVýchovně-vzdělávací výstupy na úrovni osvojení »dobrý« na konci ročníku

ČJIK ZŠ A.6.1.

Žák rozumí a reprodukuje krátké a jednoduché texty na známé téma.

– žák rozumí krátkému a jednoduchému textu na známé téma a identifikuje hlavní myšlenku textu a shrnuje základní informace

– žák tvoří a mluví krátký a jednoduchý text v přítomném, minulém a budoucím čase

– popisuje osoby a akce v nejbližším okolí jednoduchými větami

– vypráví krátký a jednoduchý text, používá známou slovní zásobu

Žák za občasné pomoci rozumí krátkému textu na známé téma a za občasné pomoci mluví krátké texty.

ČJIK ZŠ A.6.2.

Žák účinkuje v krátkém rozhovoru na známé téma.

– klade jednoduché otázky v nacvičených situacích a odpovídá na stejné otázky

– účinkuje v krátkých dialozích a hrání rolí

– používá doporučené jazykové prostředky v nacvičených projevech

Žák za občasné pomoci účinkuje v krátkém rozhovoru.

ČJIK ZŠ A.6.3.

Žák píše krátký text na známé téma.

– tvoří velmi krátké a velmi jednoduché texty podle známé a nacvičené předlohy

– používá pravidla pro psaní krátkých přání, pohledů a velmi krátkých osobních vzkazů

– doplňuje různé jednoduché předlohy (přenáší informace) známými slovy

správně píše známá a častá slova

– odpovídá na otázky

Žák za občasné pomoci píše krátký text na známé téma a na základě předlohy s menšími chybami.

Obsahy pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Doporučená témata:

svět kolem mě, jiní a jinačí, vzdělávání, literatura pro děti a mládež, zdraví, okolí, volný čas, plánování času, zvláštní dny a data.

Doporučené jazykové obsahy:

Funkce: mluvení o sobě a o jiných, popisování lidí, věcí, míst a pocitů, vyprávění minulých událostí, vyjadřování budoucích plánů, vyjadřování (ne)souhlasu, porovnání, gratulace, slušné chování v každodenních situacích, popisování jiných a jinačích lidí, kultur a zvyků.

Lexikální struktury se vybírají v souladu s věkem žáků a dbá se na propojenost s jinými vyučovacími předměty a průřezovými tématy.

Gramatické struktury se vybírají v souladu s věkem žáků a vyplývají z doporučených funkcí. Cyklicky se opakují a rozšiřují vzhledem k předchozímu ročníku.

Doporučení pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Vyučování jazykových obsahů je založeno na mluvené a psané komunikaci a na situačním učení prostřednictvím hry, zpěvu a dramatizace za pomoci vizuálních prostředků. Nové obsahy se uvádějí na základě dříve známých jazykových obsahů, jež jsou přizpůsobené úrovni jazykového rozvoje a zkušenosti žáků, zároveň se podporuje vícejazyčnost.

Učitel organizuje aktivity mluvení a rozhovoru, do kterých se žák zapojí mluvou v plánovaných komunikačních situacích.

OBLAST B: KOUZLO PSANÉHO SLOVA

ČJIK ZŠ B.6.1.

Žák vyjadřuje svůj vlastní okamžitý zážitek literárního textu a spojuje ho se světem kolem sebe.

– vyjadřuje své základní pocity (údiv, radost, dobromyslnost, lítost, napětí očekávání, hněv, hrůza, strach) jako reakci na literární text

– všímá si, že poetický výraz je osobní a subjektivní

– zajímá se o postavy a události, které jsou spojené s ním a vlastní zkušeností

– rozvíjí schopnost představivosti, která prožitím fiktivního, odráží skutečné pocity, postoje a hodnoty (např. čtením fiktivního příběhu, žákovi se zdá, že účinkuje ve skutečné události)

– porovnává vlastní zkušenosti s těmi, které získává v průběhu čtení

Žák za občasné pomoci vyjadřuje své postřehy a myšlenky a s podnětem učitele účinkuje v rozhovoru o textu.

ČJIK ZŠ B.6.2.

Žák hodnotí literární text na základě znalosti a zkušenosti o světě kolem sebe, pozoruje a vysvětluje ideje a problematiku.

– tvoří vizuální prezentace literárního textu

– ztotožňuje se s osudy postav a hodnotí jejich postupy

– komentuje hlavní události a vysvětluje vlastní představy události

– porovnává vlastní názory o textu s jinými myšlenkami

– rozpoznává hlavní myšlenku literárního textu

Žák za občasné pomoci hodnotí text.

ČJIK ZŠ B.6.3.

Žák vyhledává potřebné informace v souladu se svými potřebami a zájmy.

– rozlišuje zdroje informací: tištěné a digitální

– vyhledává informace v různých zdrojích v souladu se svými zájmy a potřebami

– vybírá klíčová slova pro vyhledávání na internetu

– používá obsah a glosář pojmů pro vyhledávání informací

– ovládá základní techniky vyhledávání na internetu

– ověřuje správnost informací

– cituje zdroj informací

Žák vyhledává potřebné informace s pomocí učitele.

Obsahy pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Výstupy z oblasti Kouzlo psaného slova lze realizovat na základě stejných jazykových obsahů, kterými se realizují výchovně – vzdělávací výstupy z oblasti Mluvíme česky a/nebo Kultura.

Doporučené druhy textů: krátké povídky, dětské a ostatní básničky a písničky, krátké divadelní hry, dětský román, komiks.

Mediální obsahy:

– české kreslené filmy, filmové pohádky, české filmy

– dětský časopis »Dětský koutek«

– edukační obsahy v českých internetových stránkách.

Doporučení pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Výstupy se realizují zároveň s realizací výchovně – vzdělávacích výstupů z oblasti Mluvíme česky a/nebo Kultura.

OBLAST C: KULTURA

ČJIK ZŠ C.6.1.

Žák zkoumá a popisuje dodatečné informace o České republice kvůli porozumění kulturně podmíněnému obsahu (o vlastní kultuře a cizích kulturách).

– oslavuje a vysvětluje důležitost zvláštních dat, dnů, českých svátků a zvyků,, které nejsou obvykle v chorvatské kultuře

– vyhledává a přezkoumává fakta o přírodně – geografických rysech České republiky, historických událostech a osobách českých dějin ve středověku a raném novověku, dílech českého kulturního dědictví (výtvarné umění a hudba) a o českých institucích a médiích v různých multimodálních zdrojích

– zkoumá a popisuje základní fakta a rysy české národnostní menšiny v Chorvatsku

– rozvíjí sebevědomí při používání českého jazyka a na základě podrobných pokynů účinkuje v simulovaných situacích skutečného života a se zájmem se přímo seznamuje s českou kulturou v autentickém prostředí

Žák za občasné pomoci vyjmenovává a stručně vypráví naučená fakta o české kultuře a spojuje fakta v souvislosti s českou kulturou a kulturou české národnostní menšiny v Chorvatsku do celkové představy a určuje podobnosti s chorvatskou kulturou.

ČJIK ZŠ C.6.2.

Žák spojuje a používá základní techniky kreativního vyjadřování v českém jazyce

– aktivně účinkuje ve společném vystoupení (představení, besídka), ladí vlastní výkon s výkonem ostatních, obohacuje výkon a hodnotí vystoupení

– zpívá autorské a tradiční české písně

– tančí jednoduché české lidové a moderní tance se zpěvem, tvoří nové taneční struktury samostatně nebo ve skupině

– představuje vlastní výkon ve třídě nebo mimo třídu

– umělecky se vyjadřuje různými výtvarnými technikami a/nebo moderní technologií (digitální fotoaparát, chytrý telefon atd. a programy pro zpracování a montáž fotografií)

Žák se zapojuje a většinou aktivně účinkuje v aktivitách.

Obsahy pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Výstupy z oblasti Kultura lze realizovat na základě stejných jazykových obsahů, kterými se realizují výchovně – vzdělávací výstupy z oblastí Mluvíme česky a/nebo Kouzlo psaného slova.

Učitel má autonomií v přizpůsobování a rozšiřování obsahů a témat, které jsou jen částečně uvedeny v dílčích výstupech v oblasti Kultura.

Doporučení pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Žákům se nabízí tvůrčí způsob vyjadřování a možnost prezentovat se kreativním vyjadřováním. Aktivity se mohou realizovat individuální a týmovou prací. Druhý výstup v oblasti Kultura se pouze sleduje a nepodléhá hodnocení naučeného (numerické známkování), je důležitý vztah žáka k aktivitě a jeho zapojenost do aktivity.

Učitel si váží samostatnosti a iniciativy žáka a respektuje jeho individuální schopnosti.

Aktivity a obsahy v tomto výstupu jsou podmíněné věkem a zájmem žáků, fyzickým prostředím (místní komunitaa nabídka společenských, kulturních a uměleckých obsahů) a odkazem na digitální obsahy, které jsou přístupné všem bez ohledu na místo vzdělání nebo bydlení. Výstupem se podporuje osobní rozvoj a aktivní zapojení žáků do kulturního a společenského života komunity s důrazem na zapojení do české menšinové komunity.
Základní škola Český jazyk a kultura 7. třída – 105 hodin ročně
OBLAST A: MLUVÍME ČESKY
Výchovně-vzdělávací výstupyDílčí výstupyVýchovně-vzdělávací výstupy na úrovni osvojení »dobrý« na konci ročníku

ČJIK ZŠ A.7.1.

Žák rozumí středně dlouhým textům a reprodukuje krátké a jednoduché texty na známé téma.

– rozumí středně dlouhým a jednoduchým poslechovým, psaným a audiovizuálním textům na známé téma

identifikuje hlavní myšlenku, odděluje informace ve středně dlouhém a jednoduchém přizpůsobeném textu

– rozumí jednoduchým obsahům v tradičních a soudobých médiích

– plánuje, formuluje a mluví krátké a jednoduché texty na známé téma

popisuje známé situace, jednání a vztahy, vypráví děje

– obsáhle referuje o známém tématu

Žák za občasné pomoci rozumí středně dlouhému textu na známé téma a za občasné pomoci mluví krátký text.

ČJIK ZŠ A.7.2.

Žák účinkuje ve velmi krátkém neplánovaném a plánovaném rozhovoru.

– klade otázky a odpovídá na ně, přitom používá vhodné morfosyntaktické struktury

– účinkuje v krátkém a jednoduchém řízeném a improvizovaném dialogu a v hraní rolí

– účinkuje v neplánovaném rozhovoru na známé téma

Žák se za občasné pomoci účastní krátkého rozhovoru.

ČJIK ZŠ A.7.3.

Žák píše krátký text a přitom používá základní pravopisná pravidla.

– plánuje strukturu a obsah textu

– píše krátký a jednoduchý text v přítomném, minulém a budoucím čase

– používá vhodné spojky a jazykové struktury

aplikuje pravopisná pravidla v různých aktivitách psaní, částečně přesně používá interpunkční znaménka

Žák za občasné pomoci píše krátký text na známé téma podle předlohy s několika chybami.

Obsahy pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Doporučená témata: svět kolem nás, realita a fantazie, technologie, průmysl, české vynálezy, kultura a zábava, zájmy mladých lidí, literatura pro mládež, cestování, jiný a jinačí, slavní Češi a Češky, významné dny a data.

Doporučené jazykové obsahy:

Funkce: chápání světa technologie a průmyslu, popis volného času, kreativní vyjadřování, vyjádření rady, slušné jednání v každodenních situacích, popis skutečného a fiktivního, popis minulých, současných a budoucích dějů a příběhů.

Lexikální struktury se vybírají v souladu s věkem žáků a dbá se na propojenost s jinými vyučovacími předměty a průřezovými tématy. Cyklicky se opakují a rozšiřují vzhledem k předchozímu ročníku.

Gramatické struktury se vybírají v souladu s věkem žáků a vyplývají z doporučených funkcí.

Cyklicky se opakují a rozšiřují vzhledem k předchozímu ročníku

Doporučení pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Vyučování jazykových obsahů je založeno na vyrovnaném poměru všech čtyřech jazykových dovedností v komunikačním kontextu. Nové obsahy se zavádějí na základě dříve známých jazykových obsahů, jež jsou přizpůsobené úrovni jazykového rozvoje a zkušenosti žáků, zároveň se podporuje vícejazyčnost.

OBLAST B: KOUZLO PSANÉHO SLOVA

ČJIK ZŠ B.7.1.

Žák vysvětluje

vlastní zkušenosti a postoje, srovnává je s těmi z literárního textu.

– spojuje vlastní zkušenost a postoje s těmi postřehnutými v literárním textu

– vyjadřuje vlastní představy o realitě a přesvědčení na základě fiktivní zkušenosti čtenáře – rozvíjí schopnost fantazie a schopnost předvídání jakož i pochopení sebe sama a jiných lidí

– čte pro potěšení

Žák za občasné pomoci vysvětluje vlastní zkušenosti a postoje.

ČJIK ZŠ B.7.2.

Žák posuzuje literární text a vysvětluje vlastní postoje v souvislosti s přečteným textem.

– svými slovy interpretuje přečtený text

– všímá si, jak postoje a hodnoty z literárního textu mají vliv na čtenáře,

srovnává je s vlastními postoji a hodnotami

– popisuje jakým způsobem a v jaké míře literární text ovlivňuje tvoření jeho postojů a hodnot

Žák za občasné pomoci interpretuje text a vyjadřuje postoje.

ČJIK ZŠ B.7.3.

Žák samostatně

vybírá informace

z různých zdrojů,

ověřuje jejich užitečnost a přesnost ve shodě se zadaným úkolem.

– vyhledává informace z různých zdrojů podle vlastních zájmů a potřeb (literatura ve shodě se zadaným úkolem, informace o tématu o jaké má zájem apod.)

– nalézá úplné a ověřené informace

– ověřuje přesnost získaných informací

– srovnává informace s podobným obsahem získané z různých zdrojů a vybírá je podle užitečnosti

Žák za občasné pomoci vybírá informace a řeší úkoly.

Obsahy pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Výstupy z oblasti Kouzlo psaného slova lze realizovat na základě stejných jazykových obsahů, kterými se realizují výchovně – vzdělávací výstupy z oblasti Mluvíme česky a/nebo Kultura.

Doporučené druhy textů: povídka, báseň, scénka, román, komiks a neliterární text.

Mediální obsahy:

– český hraný a dokumentární film

– dětský časopis »Dětský koutek«, časopis »Jednota«

– edukační a populárně-vědecké texty na českých internetových stránkách.

Doporučení pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Výstupy se realizují zároveň s realizací výchovně – vzdělávacích výstupů z oblasti Mluvíme česky a/nebo Kultura

OBLAST C: KULTURA

ČJIK ZŠ C.7.1.

Žák porovnává podobnosti a odlišnosti mezi vlastní a českou kulturou a jinými kulturami.

– zná významná data, dny, české svátky a státní svátky a globálně je vnímá jako součást vlastní kultury a přitom rozvíjí povědomí o svém českém původu

– referuje o českých zvycích a porovnává je s chorvatskými zvyky a zvyky jiných kultur

– z různých multimodálních zdrojů odděluje důležitá fakta o České republice, české kultuře a českém kulturním dědictví, o demografických a hospodářských rysech, o významných událostech a osobnostech českých novověkých dějin do 20. století jakož i dílech a osobnostech výtvarného a hudebního umění

– popisuje a vysvětluje kulturně-osvětovou činnost a význam české menšiny v Chorvatsku

– postupně rozvíjí sebevědomí a kritické myšlení použitím jazykových dovedností českého jazyka, pomoci podrobných směrnic se účastní v simulované situaci skutečného života a se zájmem se přímo seznamuje s českou kulturou v autentickém prostředí


Žák za občasné pomoci uvádí a pojmenovává podobnosti a odlišnosti mezi různými kulturami.

ČJIK ZŠ C.7.2.

Žák přizpůsobuje a používá základní techniky kreativního vyjadřování v češtině.

– aktivně se zúčastňuje v společném vystoupení (představení, besídka), koordinuje vlastní vystoupení s vystoupením jiných, obohacuje vystoupení a hodnotí ho

– zpívá autorské a tradiční české písně

– předvádí jednoduché taneční struktury českých lidových a moderních tanců se zpěvem a vytváří nové taneční struktury samostatně nebo ve skupině

– prezentuje vlastní výkon ve třídě a/nebo mimo třídu

– výtvarně se vyjadřuje v různých výtvarných technikách a/nebo v nových technologiích (digitální fotoaparát, chytrý telefon apod. jakož i v programech pro zpracování fotografií a programech prostřih a zpracování videa)

Žák se zapojuje a převážně aktivně se zúčastňuje různých aktivit.

Obsahy pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Výstupy z oblasti Kultura lze realizovat na základě stejných jazykových obsahů, kterými se realizují výchovně – vzdělávací výstupy z oblastí Mluvíme česky a/nebo Kouzlo psaného slova.

Učitel má autonomií v přizpůsobování a rozšiřování obsahů a témat, které jsou jen částečně uvedeny v dílčích výstupech v oblasti Kultura.

Doporučení pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Žákům se nabízí tvůrčí způsob vyjadřování a možnost dokazovat se kreativním vyjadřováním. Aktivity se mohou realizovat individuální a týmovou prací. Druhý výstup v oblasti Kultura se pouze sleduje a nepodléhá hodnocení naučeného (numerické známkování), je důležitý vztah žáka k aktivitě a jeho zapojenost do aktivity.

Učitel si váží samostatnosti a iniciativy žáka a respektuje jeho individuální schopnosti.

Aktivity a obsahy v tomto výstupu jsou podmíněné věkem a zájmem žáků, fyzickým prostředím (místní komunita a nabídka společenských, kulturních a uměleckých obsahů) a odkazem na digitální obsahy jsou přístupné všem bez ohledu na místo vzdělání nebo bydlení. Výstupem se podporuje osobní rozvoj a aktivní zapojení žáků do kulturního a společenského života komunity s důrazem na zapojení do české menšinové komunity.Základní škola Český jazyk a kultura 8. třída – 105 hodin
OBLAST A: MLUVÍME ČESKY
Výchovně-vzdělávací výstupyDílčí výstupyVýchovně-vzdělávací výstupy na úrovni osvojení »dobrý« na konci ročníku

ČJIK ZŠ A.8.1.

Žák rozumí středně dlouhým textům a reprodukuje středně dlouhé a jednoduché texty na známé téma.

– rozumí středně dlouhému a jednoduchému poslechovému, psanému a audiovizuálnímu text na známé téma

identifikuje hlavní myšlenku, odděluje informace ve středně dlouhém, jednoduchém a přizpůsobeném textu

– rozumí jednoduchým obsahům v tradičních a soudobých médiích

– plánuje, formuluje a mluví krátké a jednoduché texty na známé téma

popisuje známé situace, jednání a vztahy, vypráví děj

– obsáhle referuje o známém tématu

Žák za občasné pomoci rozumí středně dlouhému textu na známé téma a za občasné pomoci mluví středně dlouhý text.

ČJIK ZŠ A.8.2.

Žák účinkuje v krátkém neplánovaném a plánovaném středně dlouhém rozhovoru.

– klade otázky a odpovídá na ně

– účinkuje v krátkém řízeném a improvizovaném dialogu a hraní rolí

– účinkuje v krátkém neplánovaném rozhovoru známého tématu

Žák se za občasné pomoci účastní v středně dlouhém rozhovoru.

ČJIK ZŠ A.8.3.

Žák píše středně dlouhý text na známé téma.

– aplikuje pravidla psaní velmi jednoduchých textů: velmi krátké popisy spojené s vlastní zkušeností, krátké osobní vzkazy, pohlednice a přání

– spojuje několik vět do logického celku

– pokouší se samostatně produktivně používat nacvičené doporučené jazykové prostředky pro produkci nových, neprocvičených sdělení

– správně píše známá a běžná slova, částečně přesně používá interpunkční znaménka


Žák za občasné pomoci píše středně dlouhý text.

Obsahy pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Doporučená témata: svět kolem nás, cestování, jiný a jinačí, zdravý život, plány do budoucna, svět vědy a umění, literatura pro mládež, tradiční a moderní, české vynálezy, slavní Češi a Češky, významné dny a data.

Doporučené jazykové obsahy:

Funkce: rozhovory o cestování, popis města, výměna informací o zdravém způsobu života, uplatnění kreativity ve vědě, vyjadřování aktivu a pasivu, slušné jednání, popis minulých, současných a budoucích dějů a příběhů.

Lexikální struktury se vybírají v souladu s věkem žáků a dbá se na propojenost s jinými vyučovacími předměty a průřezovými tématy. Cyklicky se opakují a rozšiřují vzhledem k předchozímu ročníku.

Gramatické struktury se vybírají v souladu s věkem žáků a vyplývají z doporučených funkcí. Cyklicky se opakují a rozšiřují vzhledem k předchozímu ročníku.

Doporučení pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Vyučování jazykových obsahů je založeno na vyrovnaném poměru všech čtyřech jazykových dovedností v komunikačním kontextu. Nové obsahy se zavádějí na základě dříve známých jazykových obsahů, jež jsou přizpůsobené úrovni jazykového rozvoje a zkušenosti žáků, zároveň se podporuje vícejazyčnost.

OBLAST B: KOUZLO PSANÉHO SLOVA

ČJIK ZŠ B.8.1.

Žák vykládá literární text na základě čtenářské zkušenosti a porovnání s jinými texty.

– jmenuje a popisuje příběh chronologicky kvůli celkovému porozumění

– všímá si struktury literárního textu

– popisuje různé okolnosti, tj. autorův záměr, který láká čtenářovu pozornost zvláštnostmi v literárním textu

– popisuje básnický figurativní jazyk


Žák za občasné pomoci vykládá text.

ČJIK ZŠ B.8.2.

Žák interpretuje

literární text na základě vlastní čtenářské zkušenosti a kontextu, též kriticky hodnotí.

– posuzuje různé vlastnosti postav, jejich hovor, přemýšlení, emocionální a psychické reakce, morální postoj a jejich vzájemný vztah

– odhaduje etickou a estetickou úroveň literárního textu

– porovnává problematiku literárního textu z vlastní zkušenosti

– vyvozuje závěr o literárním textu s doložením

– vykládá vlastní postoje o literárním textu

– posuzuje literární a neliterární texty


Žák za občasné pomoci interpretuje text.

ČJIK ZŠ B.8.3.

Žák posuzuje sdělení

vliv mediálních textů za účelem komercializace a formování postojů.

– vysvětluje sílu mediálních, kterými je každodenně obklopen a jejich vliv na vlastní vnímání reality a formování vlastních postojů


Žák za občasné pomoci vysvětluje mediální texty a jejich sdělení.

Obsahy pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Výstupy z oblasti Kouzlo psaného slova lze realizovat na základě stejných jazykových obsahů, kterými se realizují výchovně – vzdělávací výstupy z oblasti Mluvíme česky a/nebo Kultura.

Doporučené druhy textů: povídka, báseň, scénka, román, komiks a neliterární text

Mediální obsahy

– český hraný a dokumentární film

– dětský časopis »Dětský koutek«, časopis »Jednota«

– edukační a populárně-vědecké obsahy na českých internetových stránkách.

Doporučení pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Výstupy se realizují zároveň s realizací výchovně – vzdělávacích výstupů z oblasti Mluvíme česky a/nebo Kultura.

OBLAST C: KULTURA

ČJIK ZŠ C.8.1.

Žák kriticky propojuje informace o české kultuře, kultuře české národnostní menšiny v Chorvatsku a jiných kulturách v novém kontextu.

– zná významná data, dny, české svátky a státní svátky jako součást vlastní kultury a srovnává je s významnými dny jiných kultur

– v různých multimodálních zdrojích vyhledává a odůvodňuje důležité informace o České republice, české kultuře a českém kulturním dědictví, o přírodně-geografických a sociálně-ekonomických rysech, o významných událostech a osobnostech českých moderních dějin (20. století), o reprezentativních dílech a osobnostech výtvarného a hudebního umění

– vyvozuje závěry a přizpůsobuje informace v různém kontextu

– popisuje, pojmenovává a rozumí příčinám a důsledkům přistěhování Čechů do Chorvatska a spojuje tyto informace s vlastními rodinnými příběhy


Žák za občasné pomoci spojuje nové informace o České republice, české kultuře, kultuře české národnostní menšiny v Chorvatsku a jiných kulturách. Uplatňuje informace ve známém kontextu.

– rozvíjí sebevědomí a kritické myšlení použitím jazykových dovedností českého jazyka, otevřeně akceptuje příležitost používat češtinu mimo výuku a poznávat českou kulturu v autentickém prostředí

ČJIK ZŠ C.8.2.

Žák rozvíjí a používá techniky kreativní vyjadřování v češtině.

– aktivně se účastní společného vystoupení (představení, besídka), koordinuje vlastní vystoupení s vystoupením jiných, obohacuje vystoupení a hodnotí ho

– zpívá autorské a tradiční české písně

– předvádí jednoduché taneční struktury českých lidových a moderních tanců se zpěvem a vytváří nové taneční struktury samostatně nebo ve skupině

– prezentuje vlastní výkon ve třídě a/nebo mimo třídu

– výtvarně se vyjadřuje v různých výtvarných technikách a/nebo v nových technologiích (digitální fotoaparát, chytrý telefon apod. sl. jakož i v programech pro zpracování fotografií a programech pro střih a zpracování videa)


Žák se zapojuje a převážně aktivně se zúčastňuje různých aktivit.

Obsahy pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Výstupy z oblasti Kultura lze realizovat na základě stejných jazykových obsahů, kterými se realizují výchovně – vzdělávací výstupy z oblastí Mluvíme česky a/nebo Kouzlo psaného slova.

Učitel má autonomií v přizpůsobování a rozšiřování obsahů a témat, které jsou jen částečně uvedeny v dílčích výstupech v oblasti Kultura.

Doporučení pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Žákovi se nabízí tvůrčí způsob vyjadřování a možnost prezentovat se kreativním vyjadřováním. Aktivity se mohou realizovat individuální a týmovou prací. Druhý výstup v oblasti Kultura se ze sleduje a nepodléhá hodnocení naučeného (numerické známkování), je důležitý vztah žáka k aktivitě a jeho zapojenost do aktivity.

Učitel si váží samostatnosti a iniciativy žáka a respektuje jeho individuální schopnosti.

Aktivity a obsahy v tomto výstupu jsou podmíněné věkem a zájmem žáků, fyzickým prostředím (místní komunita a nabídka společenských, kulturních a uměleckých obsahů) a odkazem na digitální obsahy, které jsou přístupné všem bez ohledu na místo vzdělání nebo bydlení. Výstupem se podporuje osobní rozvoj a aktivní zapojení žáků do kulturního a společenského života komunity s důrazem na zapojení do české menšinové komunity.Střední škola Český jazyk a kultura – 105 hodin ročně

Střední škola Český jazyka a kultura 1. ročník – 105 hodin ročně
OBLAST A: MLUVÍME ČESKY
Výchovně-vzdělávací výstupyDílčí výstupyVýchovně-vzdělávací výstupy na úrovni osvojení »dobrý« na konci ročníku

ČJIK SŠ A.1.1.

Žák rozumí dlouhému textu a reprodukuje dlouhý a jednoduchý text.

– rozebírá hlavní sdělení textu a vybírá klíčové informace

– rozlišuje podstatné informace od nepodstatných

– plánuje, formuluje a mluví středně dlouhé texty na známé téma

– popisuje, vypráví a referuje o obsahu spojeném se známými tématy

– mluví krátké a nacvičené prezentace na známé téma a jednoduchým způsobem odůvodňuje svůj názor

– samostatně produktivně používá nacvičené doporučené jazykové prostředky pro produkci nových, nenacvičených sdělení

Žák identifikuje hlavní sdělení, klíčové informace a uplatňuje je za občasné pomoci.

Žák za občasné pomoci mluví dlouhý a jednoduchý text s menšími chybami.


ČJIK SŠ A.1.2.

Žák účinkuje v delším plánovaném a jednoduchém neplánovaném rozhovoru na známé téma.

– vyměňuje informace a účinkuje v delším rozhovoru na známé téma

– samostatně produktivně používá nacvičené doporučené jazykové prostředky pro produkci nových nenacvičených sdělení

– přizpůsobuje přízvuk a intonaci v různých komunikačních situacích

– rozlišuje literární a neliterární text

Žák účinkuje v různých podobách delšího rozhovoru za občasné pomoci.

ČJIK SŠ A.1.3.

Žák píše dlouhý text a používá jazykové struktury střední úrovně složitosti.

– aplikuje pravidla psaní jednoduchých druhů textů: krátký popis událostí a osobní zkušenosti

– sděluje informace ze známých textů

– používá neformální styl psaní textů

– používá jednoduché spojky pro spojování vět v textu

– samostatně produktivně používá nacvičené doporučené jazykové prostředky pro produkci nových nenacvičených sdělení

– správně píše většinu známých slov a částečně přesně používá interpunkční znaménka

Žák za občasné pomoci píše dlouhý a středně složitý text s menšími chybami.

Obsahy pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Doporučená témata: to jsem já, můj svět, moje školní dny, významné dny a data, umění, příroda a ekologie, sport, hudba, identita, digitální občan, cestování, aktuální společenská témata.

Doporučené jazykové obsahy:

Funkce: ověření porozumění, vyjadřování názorů, idejí a postojů, vyjadřování (ne)souhlasu, vysvětlení a odůvodnění, sdělení předpokladů, popis nadějí a plánů, formulování a vyjádření argumentů, systematický výklad, vyjádření abstraktních idejí, účast v diskusi.

Lexikální struktury se vybírají v souladu s věkem žáků a dbá se na propojenost s jinými vyučovacími předměty a průřezovými tématy. Cyklicky se opakují a rozšiřují vzhledem k předchozímu ročníku, rovněž jsou sladěny s přáními a potřebami žáků v závislosti na jejich vzdělávacích preferencích a/nebo profesním záměru.

Gramatické struktury se vybírají v souladu s věkem žáků a vyplývají z doporučených funkcí. Cyklicky se opakují a rozšiřují vzhledem k předchozímu ročníku.

Doporučení pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Vyučování jazykových obsahů je založeno na vyrovnaném poměru všech čtyřech jazykových dovedností v komunikačním kontextu. Nové obsahy se zavádějí na základě známých jazykových obsahů, jež jsou přizpůsobené úrovni jazykového rozvoje a zkušenosti žáků, zároveň se podporuje vícejazyčnost.

Nějaké doporučené aktivity: popis věci a obrazu, různé hry, jednoduché dialogy s nacvičenými jazykovými prostředky, které znázorňují skutečné komunikační situace, projektové úkoly (plakát), představení, dramatizace/skeč, zpracování prezentace, letáku nebo brožury. Ve shodě s předchozími znalostmi, porovnávat češtinu a chorvatštinu anebo i s jinými jazyky, kterým se žáci učí..

OBLAST B: KOUZLO PSANÉHO SLOVA

ČJIK SŠ B.1.1.

Žák vyjadřuje svůj názor a odůvodňuje svůj postoj o textu.

– vyjadřuje dojem o literárním textu (citový, poznávací a estetický)

– vyjadřuje svůj názor o obsahu textu

– odůvodňuje porozumění textu

– sděluje kritický postoj o textu na základě čtenářské zkušenosti, poznání světa a literatury

Žák za občasné pomoci vyjadřuje svůj názor a postoj.

ČJIK SŠ B.1.2.

Žák interpretuje literární text a tvořivě se vyjadřuje podle vlastního zájmu.

– žák mluví o různých interpretacích textu, vysvětluje rozdíl mezi fiktivním a skutečným světem

– uplatňuje základní termíny literární teorie důležité pro interpretaci textu, – porovnává různé interpretace textu

– samostatně připravuje a formuluje vlastní projevy, v nichž je zřejmá kreativita, originalita a tvořivé myšlení

Žák za pomoci učitele interpretuje text a formuluje vlastní úkon.

ČJIK SŠ B.1.3.

Žák čte s porozuměním různé typy textů z různých zdrojů.

– čte popisné a vyprávěcí texty podle osobního a profesního zájmu

– odděluje informace, rozlišuje údaje podle důležitosti, vysvětluje významy, výrazně čte nahlas, přitom má správný důraz a výslovnost

– zjišťuje klíčové údaje

Žák popisuje základní druh textu a odděluje informace, rovněž vybírá relevantní informace z různých zdrojů.

Obsahy pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Výstupy z oblasti Kouzlo psaného slova lze realizovat na základě stejných jazykových obsahů, kterými se realizují výchovně – vzdělávací výstupy z oblasti Mluvíme česky a/nebo Kultura.

Doporučení pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Výběr psaných textů a jiných médií je založen na osobním a profesním zájmu žáka.

Doporučené druhy textů: básně (tradiční a moderní), komiks, formulář s osobními údaji (např. CV), dialog, článek/text z časopisu pro mládež a menšinového časopisu v češtině, literární texty přiměřené pro mládež, různé podoby adaptovaných nebo autentických vyprávěcích a vědeckých textů přiměřených věkové skupině žáků, zkušenosti a jazykovému vyjadřování žáka (např. informační texty jako oznámení, sdělení, návod, interview, zpráva, ukázka životopisu, sloh.

Některé doporučené aktivity: doplnění textu, recitování, dramatizace, různé hry, psaní nového konce příběhu nebo části, která schází, rekonstrukce pořadí textu na základě poznání časové a příčinné souvislosti.

Výstupy se realizují současně s realizací výchovně – vzdělávacích výstupů z oblasti Mluvíme česky a/nebo Kultura.

OBLAST C: KULTURA

ČJIK SŠ C.1.1.

Žák diskutuje o informacích o české kultuře, kultuře české národnostní menšiny v Chorvatsku a jiných kulturách.

prohlubuje rozsah informací o České republice, české kultuře a kultuře české národnostní menšiny v Chorvatsku

– zjišťuje podobnosti a odlišnosti mezi chorvatskou a českou kulturou a kulturou české národnostní menšiny v Chorvatsku

– vyhledává a popisuje rysy současné České republiky, informuje se o aktuálních událostech a významných osobnostech

– popisuje postavení české národnostní menšiny v Chorvatsku a zajímá se o přínos jednotlivců Čechů nebo Chorvatů českého původu chorvatské kultuře a vědě

– rozvíjí sebevědomí při používání jazykových dovedností v češtině, se zájmem se přímo seznamuje s českou kulturou v autentickém prostředí


Žák za občasné pomoci odůvodňuje podobnosti a odlišnosti mezi českou kulturou, kulturou české menšiny v Chorvatsku a chorvatské kultury. Vysvětluje závěry o všech těchto kulturách a o vlastní kultuře.

ČJIK SŠ C.1.2.

Žák vybírá různé techniky kreativního vyjadřování v češtině.

– realizuje různé hudební, dramaticko-scénické a taneční aktivity ve shodě s vlastními zájmy a zálibami samostatně nebo ve skupině

– ve shodě se zájmy veřejně vystupuje ve třídě, ve škole nebo mimo školu

Žák ve shodě s vlastními zájmy nebo zálibami, z podnětu učitele, vybírá různé techniky kreativního vyjadřování a realizuje různé hudební, dramaticko-scénické a taneční aktivity a samostatně nebo ve skupině veřejně vystupuje ve škole nebo mimo školu.

Obsahy pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Výstupy z oblasti Kultura lze realizovat na základě stejných jazykových obsahů, kterými se realizují výchovně – vzdělávací výstupy z oblastí Mluvíme česky a/nebo Kouzlo psaného slova.

Učitel má autonomií v přizpůsobování a rozšiřování obsahů a témat, které jsou jen částečně uvedeny v dílčích výstupech v oblasti Kultura.

Doporučení pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Žákovi se nabízí tvůrčí způsob vyjadřování a možnost prezentovat se kreativním vyjadřováním. Aktivity se mohou realizovat individuální a týmovou prací. Druhý výstup v oblasti Kultura se pouze sleduje a nepodléhá hodnocení naučeného (numerické známkování), je důležitý vztah žáka k aktivitě a jeho zapojenost do aktivity.

Učitel si váží samostatnosti a iniciativy žáka a respektuje jeho individuální schopnosti.

Aktivity a obsahy v tomto výstupu jsou podmíněné věkem a zájmem žáků, fyzickým prostředím (místní komunita a nabídka společenských, kulturních a uměleckých obsahů) a odkazem na digitální obsahy, které jsou přístupné všem bez ohledu na místo vzdělání nebo bydlení. Výstupem se podporuje osobní rozvoj a aktivní zapojení žáků do kulturního a společenského života komunity s důrazem na zapojení do české menšinové komunity.

Střední škola Český jazyka a kultura 2.ročník – 105 hodin ročně
OBLAST A: MLUVÍME ČESKY
Výchovně-vzdělávací výstupyDílčí výstupyVýchovně-vzdělávací výstupy na úrovni osvojení »dobrý« na konci ročníku

ČJIK SŠ A.2.1.

Žák rozumí dlouhému a středně složitému text a mluví dlouhý a středně složitý text.

– vyjadřuje myšlenku nebo postoj a vysvětluje je jednoduchým, uspořádaným a smysluplným způsobem

– prezentuje jednoduché, známé téma

– srozumitelně vyslovuje slova se správnou intonací věty

– samostatně produktivně používá nacvičené doporučené jazykové prostředky pro produkci nových, nenacvičených sdělení

– rozlišuje literární a neliterární text

Žák identifikuje hlavní sdělení, rozebírá klíčové informace a uplatňuje je za občasné pomoci.

Žák za občasné pomoci mluví dlouhý a středně složitý text s menšími chybami.

ČJIK SŠ A.2.2.

Žák účinkuje v různých podobách dlouhého a středně složitého rozhovoru.

– vyměňuje informace ve středně dlouhém a středně složitém rozhovoru

– dorozumí se ve spontánních každodenních hovorových situacích

– odpovídá na otázky a klade otázky

Žák účinkuje v různých podobách dlouhého a středně složitého rozhovoru za občasné pomoci.

ČJIK SŠ A.2.3.

Žák píše dlouhý a středně složitý text.

– plánuje obsah textu, upravuje a uspořádává text

– samostatně produktivně používá nacvičené doporučené jazykové prostředky pro produkci nových nenacvičených sdělení

– správně píše známá slova, převážně přesně píše interpunkční znaménka

Žák za občasné pomoci píše dlouhý a středně složitý text s menšími chybami.

Obsahy pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Doporučená témata: můj svět, kultura, film, média, volný čas, mladí, vzdělávání, plány do budoucna, cestování, zájmy, aktuální společenské tématy, významné dny a data.

Doporučené jazykové obsahy:

Funkce: vyprávění, vyjadřování pravděpodobnosti, rozvíjení argumentace, doložení myšlenek důkazy, kladení podotázek kvůli lepšímu porozumění, vysvětlení a odůvodnění, sdělení předpokladů, systematický výklad, účast v diskusi.

Lexikální struktury se vybírají v souladu s věkem žáků a dbá se na propojenost s jinými vyučovacími předměty a průřezovými tématy. Cyklicky se opakují a rozšiřují vzhledem k předchozímu ročníku, rovněž jsou sladěny s přáními a potřebami žáků v závislosti na jejich vzdělávacích preferencích a/nebo profesním záměru.

Gramatické struktury se vybírají v souladu s věkem žáků a vyplývají z doporučených funkcí. Cyklicky se opakují a rozšiřují vzhledem k předchozímu ročníku.

Doporučení pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Vyučování jazykových obsahů je založeno na vyrovnaném poměru všech čtyřech jazykových dovedností v komunikačním kontextu. Nové obsahy se zavádějí na základě známých jazykových obsahů, jež jsou přizpůsobené úrovni jazykového rozvoje a zkušenosti žáků, zároveň se podporuje vícejazyčnost.

Některé doporučené aktivity: popis věci a obrazu, různé hry, jednoduché dialogy s nacvičenými jazykovými prostředky, které znázorňují skutečné komunikační situace, projektové úkoly (plakát), představení, dramatizace/skeč, zpracování prezentace, letáku nebo brožury. Ve shodě s předchozími znalostmi, porovnávat češtinu a chorvatštinu anebo i s jinými jazyky, kterým se žáci učí.

OBLAST B: KOUZLO PSANÉHO SLOVA

ČJIK SŠ B.2.1.

Žák vyjadřuje svůj názor a odůvodňuje svůj postoj o textu.

– vyjadřuje dojem o literárním textu (citový, poznávací a estetický)

– vyjadřuje svůj názor o obsahu textu

– odůvodňuje porozumění textu

– argumentuje kritický postoj o textu na základě čtenářské zkušenosti, poznání světa a literatury

Žák za občasné pomoci vyjadřuje a odůvodňuje svůj postoj.

ČJIK SŠ B.2.2.

Žák interpretuje literární text a tvořivě se vyjadřuje podle vlastního zájmu.

žák mluví o různých interpretacích textu, vysvětluje rozdíl mezi fiktivním a skutečným světem

– uplatňuje základní termíny literární teorie důležité pro interpretaci textu, porovnává různé interpretace textu

– samostatně připravuje a formuluje vlastní sdělení, v nichž je zřejmá kreativita, originalita a tvořivé myšlení

Žák za pomoci učitele interpretuje text a připravuje vlastní sdělení.

ČJIK SŠ B.2.3.

Žák čte s porozuměním různé typy textů z různých zdrojů.

– čte texty podle osobního a profesního zájmu

– odděluje informace, rozlišuje a analyzuje údaje podle důležitosti, vysvětluje významy,

– výrazně čte nahlas se správnou výslovností a přitom klade správný důraz – zjišťuje klíčové údaje

– shrnuje údaje v textu

– spojuje informace z textu s vlastní zkušeností

– chápe význam slova podle kontextu

Žák popisuje základní druhy textu a odděluje informace, rovněž vybírá relevantní informace z různých zdrojů.

Obsahy pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Výstupy z oblasti Kouzlo psaného slova lze realizovat na základě stejných jazykových obsahů, kterými se realizují výchovně – vzdělávací výstupy z oblasti Mluvíme česky a/nebo Kultura.

Doporučení pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Výstupy se realizují současně s realizací výchovně – vzdělávacích výstupů z oblasti Mluvíme česky a/nebo Kultura.

Výběr psaných textů a jiných médií je založen na osobním a profesním zájmu žáka.

Doporučené druhy textů: básně (tradiční a moderní), komiks, formulář s osobními údaji (např. CV), dialog, článek/text z časopisu pro mládež a menšinového časopisu v češtině, literární texty přiměřené pro mládež, různé podoby adaptovaných nebo autentických vyprávěcích a vědeckých textů přiměřených věkové skupině žáků, zkušeností a jazykovém vyjadřování žáka (např. informační texty jako oznámení, sdělení, návod, interview, zpráva, ukázka životopisu, novinky, sloh.

Některé doporučené aktivity: doplnění textu, recitování, dramatizace, různé hry, psaní nového konce příběhu nebo části, která schází, rekonstrukce pořadí textu na základě poznání časové a příčinné souvislosti.

OBLAST C: KULTURA

ČJIK SŠ C.2.1.

Žák vyhledává českou kulturu, kulturu české národnostní menšiny v Chorvatsku a jiné kultury.

– získává nové poznatky o České republice, české kultuře a kultuře české národnostní menšiny v Chorvatsku ve školním a mimoškolním prostředí

– rozebírá podobnosti a odlišnosti mezi vlastní kulturou, českou kulturou a kulturou české národnostní menšiny v Chorvatsku

– informuje se o aktuálních událostech v české menšině v Chorvatsku (vysílání v TV a rádiu, český menšinový tisk apod.)

– rozvíjí sebevědomí při používání jazykových dovedností v češtině, argumentuje vlastní postoje a se zájmem se přímo seznamuje s českou kulturou v autentickém prostředí

Žák za občasné pomoci vyhledává o české kultuře, kultuře české národnostní menšiny v Chorvatsku v různém kontextu a popisuje podobnosti a odlišnosti mezi těmi kulturami a vlastni kulturou.

ČJIK SŠ C.2.2.

Žák spojuje a používá různé techniky kreativního vyjadřování v češtině.

– realizuje různé hudební, dramaticko-scénické a taneční aktivity ve shodě s vlastními zájmy a zálibami samostatně nebo ve skupině

– ve shodě se zájmy veřejně vystupuje ve třídě, ve škole nebo mimo školu

Žák ve shodě s vlastními zájmy nebo zálibami, z podnětu učitele, spojuje a používá různé techniky kreativního vyjadřování a realizuje různé hudební, dramaticko-scénické a taneční aktivity a samostatně nebo ve skupině veřejně vystupuje ve škole nebo mimo školu.

Obsahy pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Výstupy z oblasti Kultura lze realizovat na základě stejných jazykových obsahů, kterými se realizují výchovně – vzdělávací výstupy z oblastí Mluvíme česky a/nebo Kouzlo psaného slova.

Učitel má autonomií v přizpůsobování a rozšiřování obsahů a témat, které jsou jen částečně uvedeny v dílčích výstupech v oblasti Kultura.

Doporučení pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Žákovi se nabízí tvůrčí způsob vyjadřování a možnost prezentovat se kreativním vyjadřováním. Aktivity se mohou realizovat individuální a týmovou prací. Druhý výstup v oblasti Kultura se pouze sleduje a nepodléhá hodnocení naučeného (numerické známkování), je důležitý vztah žáka k aktivitě a jeho zapojenost do aktivity.

Učitel si váží samostatnosti a iniciativy žáka a respektuje jeho individuální schopnosti.

Aktivity a obsahy v tomto výstupu jsou podmíněné věkem a zájmem žáků, fyzickým prostředím (místní komunita a nabídka společenských, kulturních a uměleckých obsahů) a odkazem na digitální obsahy, které jsou přístupné všem bez ohledu na místo vzdělání nebo bydlení. Výstupem se podporuje osobní rozvoj a aktivní zapojení žáků do kulturního a společenského života komunity s důrazem na zapojení do české menšinové komunity.

Střední škola Český jazyka a kultura 3. ročník – 105 hodin ročně
OBLAST A: MLUVÍME ČESKY
Výchovně-vzdělávací výstupyDílčí výstupyVýchovně-vzdělávací výstupy na úrovni osvojení »dobrý« na konci ročníku

ČJIK SŠ A.3.1.

Žák rozumí dlouhému a složitému textu a mluví dlouhý a středně složitý text.

– prokazuje porozumění textu na obecné téma

– rozumí složitým lexikálním strukturám

– analyzuje hlavní sdělení, klíčové a specifické informace jakož i implicitní sdělení textu

– srozumitelně vyslovuje slova se správnou intonací věty

– rozlišuje podstatné a nepodstatné informace

– mluví dlouhý, složitý text,

podrobně popisuje, vypráví, referuje a porovnává obsahy, sděluje své myšlenky nebo názor o nich

– jasně prezentuje známé téma

Žák identifikuje hlavní sdělení, rozebírá klíčové informace a uplatňuje je za občasné pomoci.

Žák za občasné pomoci mluví dlouhý a středně složitý text s menšími chybami.

ČJIK SŠ A.3.2.

Žák účinkuje v delším neplánovaném a dlouhém plánovaném rozhovoru.

– dorozumí se v spontánních každodenních hovorových situacích

– začíná, sleduje, udržuje a ukončuje rozhovor

– posuzuje stupeň formality a přizpůsobuje ho kontextu

Žák účinkuje v různých podobách dlouhého a složitého rozhovoru za občasné pomoci.

ČJIK SŠ A.3.3.

Žák píše dlouhý text a používá složité jazykové struktury.

– aplikuje pravidla psaní jednoduchých a složitých textů (sloh, shrnutí jednoduchého textu na známé téma, osobní dopis)

– sděluje informace z jemu blízkých a známých zdrojů

– vyvíjí téma, popisuje skutečné a vymyšlené příběhy, osobní zkušenosti, vyjadřuje osobní a cizí názory

– spojuje více odstavců do textu, upravuje a uspořádává text

– samostatně produktivně používá nacvičené doporučené jazykové prostředky pro produkci nových nenacvičených sdělení

Žák za občasné pomoci píše dlouhý a složitý text s menšími chybami.

Obsahy pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Doporučená témata: můj svět, zdravý život, různé životní styly, věda a technologie, dobrovolnictví, aktivismus, aktuální společenská témata, významné dny a data.

Doporučené jazykové obsahy:

Funkce: vyjadřování hypotetické situace, vyjadřování názorů, popis časových a prostorově logických vztahů, vysvětlení a odůvodnění, systematický výklad, účast v diskusi.

Lexikální struktury se vybírají v souladu s věkem žáků a dbá se na propojenost s jinými vyučovacími předměty a průřezovými tématy. Cyklicky se opakují a rozšiřují vzhledem k předchozímu ročníku, rovněž jsou sladěny s přáním a potřebám žáků v závislosti na jejich vzdělávacích preferencích a/nebo profesním záměru.

Gramatické struktury se vybírají v souladu s věkem žáků a vyplývají z doporučených funkcí. Cyklicky se opakují a rozšiřují vzhledem k předchozímu ročníku.

Doporučení pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Vyučování jazykových obsahů je založeno na vyrovnaném poměru všech čtyřech jazykových dovedností v komunikačním kontextu. Nové obsahy se zavádějí na základě známých jazykových obsahů, jež jsou přizpůsobené úrovni jazykového rozvoje a zkušenosti žáků, zároveň se podporuje vícejazyčnost.

Nějaké doporučené aktivity: popis věci a obrazu, různé hry, jednoduché dialogy s nacvičenými jazykovými prostředky, které znázorňují skutečné komunikační situace, projektové úkoly (plakát), představení, dramatizace/skeč, zpracování prezentace, letáku nebo brožury. Ve shodě s předchozími znalostmi, porovnávat češtinu a chorvatštinu anebo i s jinými jazyky, kterým se žáci učí.

OBLAST B: KOUZLO PSANÉHO SLOVA

ČJIK SŠ B.3.1.

Žák vyjadřuje svůj názor a odůvodňuje svůj postoj o textu.

– vyjadřuje dojem o literárním textu (citový, poznávací a estetický)

– vyjadřuje svůj názor o obsahu textu

– odůvodňuje porozumění textu

– argumentuje svůj kritický postoj o textu na základě čtenářské zkušenosti, poznání světa a literatury


Žák za občasné pomoci vyjadřuje svůj postoj.

ČJIK SŠ B.3.2.

Žák interpretuje literární text a tvořivě se vyjadřuje podle vlastního zájmu.

– žák mluví a odůvodňuje různé interpretace textu, vysvětluje rozdíl mezi fiktivním a skutečným světem

– uplatňuje základní termíny literární teorie důležité pro interpretaci textu

– porovnává různé interpretace textu

– samostatně připravuje a formuluje vlastní sdělení, v nichž je zřejmá kreativita, originalita a tvořivé myšlení


Žák za pomoci učitele interpretuje text a připravuje vlastní sdělení.

ČJIK SŠ B.3.3.

Žák čte s porozuměním různé typy textů z různých zdrojů.

– čte texty podle osobního a profesního zájmu

– odděluje informace, rozlišuje a analyzuje údaje podle důležitosti, vysvětluje významy,

– čte texty podle osobního a profesního zájmu

– odděluje informace, rozlišuje a analyzuje údaje podle důležitosti, vysvětluje významy,

– výrazně čte nahlas, přitom klade správný důraz a má správnou výslovnost

– zjišťuje klíčové údaje

– odděluje a vykládá ideje, rozlišuje fakta a postoje

– shrnuje údaje v textu

– spojuje informace z textu s vlastní zkušeností

– chápe význam slova podle kontextu

Žák za občasné pomoci vybírá důležité informace, porovnává je a spojuje s vlastní zkušeností.

Obsahy pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Výstupy z oblasti Kouzlo psaného slova lze realizovat na základě stejných jazykových obsahů, kterými se realizují výchovně – vzdělávací výstupy z oblasti Mluvíme česky a/nebo Kultura.

Doporučení pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Výběr psaných textů a jiných médií je založen na osobním a profesním zájmu žáka.

Doporučené druhy textů: básně (tradiční a moderní), komiks, formulář s osobními údaji (např. CV), dialog, článek/text z časopisu pro mládež a menšinového časopisu v češtině, literární texty přiměřené pro mládež, různé podoby adaptovaných nebo autentických vyprávěcích a vědeckých textů přiměřených věkové skupině žáků, zkušenosti a jazykovému vyjadřování žáka (např. informační texty jako oznámení, sdělení, návod, interview, zpráva, ukázka životopisu, novinky, sloh.

Některé doporučené aktivity: doplnění textu, recitování, dramatizace, různé hry, psaní nového konce příběhu nebo části, která schází, rekonstrukce pořadí textu na základě poznání časové a příčinné souvislosti.

Výstupy se realizují současně s realizací výchovně – vzdělávacích výstupů z oblasti Mluvíme česky a/nebo Kultura.

OBLAST C: KULTURA

ČJIK SŠ C.3.1.

Žák integruje různé informace o České republice a různé prvky české kultury, kultury české národnostní menšiny v Chorvatsku a tvoří celkový přehled vlastní a jiných kultur.

– vysvětluje složitost vlastní, české a jiných kultur rozebráním jejich komponent

– zobecňuje vlastní ideje o vlastní, české a jiných kulturách a vysvětluje je integrováním různých kulturních prvků

– vyhledává a prezentuje informace o aktuálních událostech a významných jednotlivcích v České republice a české národnostní menšině v Chorvatsku

– nabývá sebevědomí při používání jazykových dovedností v češtině, se zájmem se přímo seznamuje s českou kulturou v autentickém prostředí, přitom vyjadřuje své postoje, pocity a názory

Žák za občasné pomoci integruje různé informace o České republice a různé prvky české kultury, kultury české národnostní menšiny v Chorvatsku a tvoří celkový přehled. Vysvětluje podobnosti a odlišnosti mezi nimi, vlastní kulturou a jinými kulturami.

ČJIK SŠ C.3.2.

Žák používá a přizpůsobuje různé techniky kreativního vyjadřování v češtině a kriticky je posuzuje.

– realizuje různé hudební, dramaticko-scénické a taneční aktivity ve shodě s vlastními zájmy a zálibami samostatně nebo ve skupině

– ve shodě se zájmy veřejně vystupuje ve třídě, ve škole nebo mimo školu

Žák ve shodě s vlastními zájmy nebo zálibami, z podnětu učitele, používá a přizpůsobuje různé techniky kreativního vyjadřování a realizuje různé hudební, dramaticko-scénické a taneční aktivity a samostatně nebo ve skupině veřejně vystupuje ve škole nebo mimo školu.

Obsahy pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Výstupy z oblasti Kultura lze realizovat na základě stejných jazykových obsahů, kterými se realizují výchovně – vzdělávací výstupy z oblastí Mluvíme česky a/nebo Kouzlo psaného slova. Učitel má autonomií v přizpůsobování a rozšiřování obsahů a témat, které jsou jen částečně uvedeny v dílčích výstupech v oblasti Kultura.

Doporučení pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Žákovi se nabízí tvůrčí způsob vyjadřování a možnost prezentovat se kreativním vyjadřováním. Aktivity se mohou realizovat individuální a týmovou prací. Druhý výstup v oblasti Kultura se pouze sleduje a nepodléhá hodnocení naučeného (numerické známkování), je důležitý vztah žáka k aktivitě a jeho zapojenost do aktivity.

Učitel si váží samostatnosti a iniciativy žáka a respektuje jeho individuální schopnosti.

Aktivity a obsahy v tomto výstupu jsou podmíněné věkem a zájmem žáků, fyzickým prostředím (místní komunita a nabídka společenských, kulturních a uměleckých obsahů) a odkazem na digitální obsahy, které jsou přístupné všem bez ohledu na místo vzdělání nebo bydlení. Výstupem se podporuje osobní rozvoj a aktivní zapojení žáků do kulturního a společenského života komunity s důrazem na zapojení do české menšinové komunity

Střední škola Český jazyka a kultura 4. ročník – 96 hodin ročně
OBLAST A: MLUVÍME ČESKY
Výchovně-vzdělávací výstupyDílčí výstupyVýchovně-vzdělávací výstupy na úrovni osvojení »dobrý« na konci ročníku

ČJIK SŠ A.4.1.

Žák rozumí a reprodukuje dlouhý a složitý mluvený text.


– plánuje, formuluje a mluví dlouhé a složité texty

– popisuje, vysvětluje, vypráví a vyvozuje závěry strukturovaným a zřetelným způsobem

– vyjadřuje osobní názor a kriticky posuzuje obsah z různých zdrojů

– zřetelně a strukturovaně prezentuje známé téma

– srozumitelně vyslovuje slova se správnou intonací věty

– rozlišuje spisovnou a hovorovou podobu jazyka a situace, v nichž se používají

Žák identifikuje hlavní sdělení, rozebírá klíčové informace a uplatňuje je za občasné pomoci.

Žák za občasné pomoci mluví dlouhý a složitý text s menšími chybami.

ČJIK SŠ A.4.2.

Žák účinkuje v dlouhé a složité hovorové interakci.

– vyměňuje, ověřuje a potvrzuje informace v dlouhých a středně složitých rozhovorech

– účinkuje v spontánních rozhovorech

– začíná a iniciuje rozhovor v různých situacích

– posuzuje stupeň formálnosti a přizpůsobuje ho kontextu (spisovná a hovorová čeština)

– srozumitelně vyslovuje slova se správnou intonací věty

Žák účinkuje v různých podobách dlouhého a složitého rozhovoru za občasné pomoci.

ČJIK SŠ A.4.3.

Žák píše dlouhé a složité texty.

– aplikuje pravidla psaní jednoduchých a složitých textů: líčení, kritika knihy nebo filmu, návod na provedení každodenní aktivity, jednoduchý text na téma z osobního života, úřední dopis nebo elektronická pošta (podání přihlášky na fakultu, do práce apod.)

– popisuje skutečné a vymyšlené příběhy, odůvodňuje své postoje

– samostatně aplikuje neformální podobu psaní textů, formální podle předlohy

– spojuje více odstavců do textu, upravuje a uspořádává text

– správně píše neznámá slova, přesně používá interpunkční znaménka

Žák za občasné pomoci píše dlouhý a složitý text s menšími chybami

Obsahy pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Doporučená témata: můj svět, zdravý život, různé životní styly, svět práce, věda a technologie, umění, politika, hospodářství, podnikatelství, globalizace, aktuální společenské témata, udržitelný rozvoj, významné dny a data.

Doporučené jazykové obsahy:

Funkce: vyjadřování abstraktních idejí, vyjadřování názorů, popis časových a prostorově logických vztahů, vysvětlení a odůvodnění, systematický výklad, účast v diskusi.

Lexikální struktury se vybírají v souladu s věkem žáků a dbá se na propojenost s jinými vyučovacími předměty a průřezovými tématy. Cyklicky se opakují a rozšiřují vzhledem k předchozímu ročníku, rovněž jsou sladěny s přáními a potřebami žáků v závislosti na jejich vzdělávacích preferencích a/nebo profesním záměru.

Gramatické struktury se vybírají v souladu s věkem žáků a vyplývají z doporučených funkcí. Cyklicky se opakují a rozšiřují vzhledem k předchozímu ročníku.

Doporučení pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Vyučování jazykových obsahů je založeno na vyrovnaném poměru všech čtyřech jazykových dovednostech v komunikačním kontextu. Nové obsahy se zavádějí na základě známých jazykových obsahů, jež jsou přizpůsobené úrovni jazykového rozvoje a zkušenosti žáků, zároveň se podporuje vícejazyčnost.

Některé doporučené aktivity: popis věci a obrazu, různé hry, jednoduché dialogy s nacvičenými jazykovými prostředky, které znázorňují skutečné komunikační situace, projektové úkoly (plakát), představení, dramatizace/skeč, zpracování prezentace, letáku nebo brožury. Ve shodě s předchozími znalostmi, porovnávat češtinu a chorvatštinu anebo i s jinými jazyky, kterým se žáci učí.

OBLAST B: KOUZLO PSANÉHO SLOVA

ČJIK SŠ B.4.1.

Žák vyjadřuje svůj názor a odůvodňuje svůj postoj o textu.

– vyjadřuje dojem o literárním textu (citový, poznávací a estetický

– vyjadřuje svůj názor o obsahu textu

– odůvodňuje porozumění textu

– argumentuje svůj kritický postoj o textu na základě čtenářské zkušenosti, poznání světa a literatury

Žák za občasné pomoci vyjadřuje svůj postoj.

ČJIK SŠ B.4.2.

Žák interpretuje literární text a tvořivě se vyjadřuje podle vlastního zájmu

– žák diskutuje a odůvodňuje různé interpretace textu,

– vysvětluje příčiny a následky různých interpretací textů

– aplikuje základní termíny literární teorie důležité pro interpretaci textu

– porovnává různé interpretace textu

– samostatně připravuje a formuluje vlastní sdělení, v nichž je zřejmá kreativita, originalita a tvořivé myšlení

Žák za pomoci učitele interpretuje text a připravuje vlastní sdělení.

ČJIK SŠ B.4.3.

Žák čte s porozuměním různé typy textů z různých zdrojů

– čte texty podle osobního a profesního zájmu

– odděluje informace, rozlišuje a analyzuje údaje podle důležitosti, vysvětluje významy,

– výrazně čte nahlas, přitom kladě správný důraz a a má správnou výslovnost

– zjišťuje klíčové údaje

– odděluje a vykládá ideje, rozlišuje fakta a postoje -shrnuje údaje v textu

– spojuje informace z textu s vlastní zkušeností

– chápe význam slova podle kontextu

– kriticky hodnotí text -kriticky se staví a hodnotí informace z odborné literatury, internetu a tisku

Žák za občasné pomoci rozebírá důležité informace, porovnává je a kriticky hodnotí.

Obsahy pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Výstupy z oblasti Kouzlo psaného slova lze realizovat na základě stejných jazykových obsahů, kterými se realizují výchovně – vzdělávací výstupy z oblasti Mluvíme česky a/nebo Kultura.

Doporučení pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Výběr psaných textů a jiných médií je založen na osobním a profesním zájmu žáka.

Doporučené druhy textů: básně (tradiční a moderní), komiks, formulář s osobními údaji (např. CV), dialog, článek/text z časopisu pro mládež a menšinového časopisu v češtině, literární texty přiměřené pro mládež, různé podoby adaptovaných nebo autentických vyprávěcích a vědeckých textů přiměřených věkové skupině žáků, zkušenosti a jazykovému vyjadřování žáka (např. informační texty jako oznámení, sdělení, návod, interview, zpráva, ukázka životopisu, novinky, sloh.

Některé doporučené aktivity: doplnění textu, recitace, dramatizace, různé hry, psaní nového konce příběhu nebo části, která schází, rekonstrukce pořadí textu na základě poznání časové a příčinné souvislosti.

Výstupy se realizují současně s realizací výchovně – vzdělávacích výstupů z oblasti Mluvíme česky a/nebo Kultura.

OBLAST C: KULTURA

ČJIK SŠ C.4.1.

Žák diskutuje o různých informacích o České republice a o složitých prvcích české kultury, kultury české národnostní menšiny v Chorvatsku a argumentuje důležitost a význam vícejazyčnosti a multikulturnosti.

– sděluje argumentované postoje o prvcích české kultury a kultury české národnostní menšiny v Chorvatsku

– vysvětluje vzájemný vztah mezi různými prvky, které specifikují kulturu a jejich proměnlivost

– vyhledává a diskutuje o různých informacích, o aktuálních událostech a významných jednotlivcích v České republice a české národnostní menšině v Chorvatsku, jakož i o chorvatsko-českých vztazích v dějinách

– vyjadřuje se sebevědomě v češtině ve skutečných situacích, se zájmem se přímo seznamuje s českou kulturou v autentickém prostředí, kriticky posuzuje různé postoje, ideje a hodnoty.

Žák za občasné pomoci rozebírá vlastní postoje o prvcích české kultury a kultury české národnostní menšiny v Chorvatsku a spojuje prvky, které specifikují kulturu, a vysvětluje jejich proměnlivost.

ČJIK SŠ C.4.2.

Žák používá široké spektrum technik kreativního vyjadřování v češtině a kriticky je posuzuje.

– realizuje různé hudební, dramaticko-scénické a taneční aktivity ve shodě s vlastními zájmy a zálibami samostatně nebo ve skupině

– ve shodě se zájmy veřejně vystupuje ve třídě, ve škole nebo mimo školu

– rozvíjí a ukazuje schopnost estetického posouzení a kritického myšlení

Žák ve shodě s vlastními zájmy nebo zálibami, z podnětu učitele, používá široké spektrum technik kreativního vyjadřování a realizuje různé hudební, dramaticko-scénické a taneční aktivity a samostatně nebo ve skupině veřejně vystupuje ve škole nebo mimo školu.

Obsahy pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Výstupy z oblasti Kultura lze realizovat na základě stejných jazykových obsahů, kterými se realizují výchovně – vzdělávací výstupy z oblastí Mluvíme česky a/nebo Kouzlo psaného slova. Učitel má autonomií v přizpůsobování a rozšiřování obsahů a témat, které jsou jen částečně uvedeny v dílčích výstupech v oblasti Kultura.

Doporučení pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů

Žákovi se nabízí tvůrčí způsob vyjadřování a možnost prezentovat se kreativním vyjadřováním. Aktivity se mohou realizovat individuální a týmovou prací. Druhý výstup v oblasti Kultura se pouze sleduje a nepodléhá hodnocení naučeného (numerické známkování), je důležitý vztah žáka k aktivitě a jeho zapojenost do aktivity.

Učitel si váží samostatnosti a iniciativy žáka a respektuje jeho individuální schopnosti.

Aktivity a obsahy v tomto výstupu jsou podmíněné věkem a zájmem žáků, fyzickým prostředím (místní komunita a nabídka společenských, kulturních a uměleckých obsahů) a odkazem na digitální obsahy, které jsou přístupné všem bez ohledu na místo vzdělání nebo bydlení. Výstupem se podporuje osobní rozvoj a aktivní zapojení žáků do kulturního a společenského života komunity s důrazem na zapojení do české menšinové komunity
GLOSÁŘ KURIKULA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A KULTURY PODLE MODELU C

V druhém výchovně-vzdělávacím výstupu v oblasti Kultura termín kreativní vyjadřování se vztahuje na prvky z umělecké oblasti a uměleckého vyjádření, nacvičování a předvedení českých lidových tanců, recitací, písniček a dramatické tvorby v českém jazyce. Techniky a obsahy k uskutečnění tohoto výstupu se volí podle zájmu žáků a možností učitele. Realizaci tohoto výstupu rovněž lze uskutečnit ve spolupráci s externími spolupracovníky – odborníky v určité umělecké oblasti a/nebo se členy českých spolků – Českých besed.

Termín autentické prostředí v oblasti Kultura označuje kulturní, umělecké a jiné chorvatské instituce, menšinové kulturně-vzdělávací spolky a kulturně-umělecké akce jakož i Českou republiku a digitální prostředí.

Termín česká kultura v oblasti Kultura pro střední školu označuje obsahy a témata o českých dějinách, geografii, dějinách českého hudebního a výtvarného umění jakož i o kulturním a přírodním dědictví České republiky. Výběr lze přizpůsobit přáním a potřebám žáků v závislosti na jejich vzdělávacích zájmech a/nebo profesní dráze.

Termín multimodální zdroj poznání označuje kombinaci různých zdrojů poznání.

Definice textu:


Velmi krátký textKrátký textStředně dlouhý textDlouhý text
Poslech a čtenído 100 slov

100 – 300 slov

(záleží na ročníku učení)

5.tř. = 100 – 200

6. tř. = 200 – 300


300 – 600 slov

(záleží na ročníku učení)

7. tř. = 300 – 500

8. tř. = 500 – 600

nad 600 slov
Psanído 40 slov

40 – 80 slov

(záleží na typu textu)

5. tř.. = 40 – 60

6. tř. = 60 – 70

7. tř. = 70 – 80

80 – 200 slov

(záleží na typu textu)

8. tř. = 80 – 100

nad 200 slov
MluveníAsi 1 minutu1 – 2 minuty3 – 5 minut5 – 10 minut


E. PROPOJENÍ S VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍMI OBLASTMI, PRŮŘEZOVÝMI TÉMATY A OSTATNÍMI PŘEDMĚTY

Právo na výchovu a vzdělání ve svém jazyce a písmu příslušníci národnostních menšin užívají v souladu s Ústavou Chorvatské republiky, Ústavním zákonem o právech národnostních menšin a Zákonem o výchově a vzdělávání v jazyce a písmu národnostních menšin. Příslušníci národnostních menšin uplatňují vlastní ústavní právo na výchovu a vzdělávání třemi základními modely (Model A, B a/nebo C) a zvláštními formami vzdělávání.

Kurikulum předmětu Český jazyk a kultura dle Modelu C vychází z Ústavy Chorvatské republiky a zmíněných Zákonů Chorvatské republiky jakož i Rámce národního kurikula. Je součástí Jazykově-komunikační oblasti jakožto jazyk české národnostní menšiny v Chorvatsku, v jehož rámci se rozvíjí jazykově-komunikační kompetence jako jedna z klíčových kompetencí pro předávání a nabývání vědomostí, dovedností, postojů a hodnot.

Vzhledem k tomu, že je ve výuce a učení se českému jazyku jazyk současně obsahem a prostředkem, kurikulum vyučovacího předmětu Český jazyk a kultura dle Modelu C, v závislosti na věk je propojen se všemi výchovně-vzdělávacími oblastmi, průřezovými tématy a téměř všemi vyučovacími předměty.

S ohledem na to, že je kurikulum Českého jazyka a kultury dle Modelu C velmi složitý, protože učení a vyučování českého jazyka znamená rovněž i učení a vyučování o české kultuře v nejširším slova smyslu, kurikulum přímo navazuje na předměty Společenské a humanitní oblasti a na předměty Umělecké oblasti, obzvlášť na předměty Příroda a společnost, Dějiny, Zeměpis, Výtvarná a Hudební kultura/umění.

Očekávání stanovená kurikuly průřezových témat Učení, jak se učit, Osobní a sociální rozvoj, Občanská výchova a Použití komunikační a informační technologie jsou přímo integrovaná do výchovně-vzdělávacích výstupů kurikula předmětu Český jazyka a kultura dle Modelu C. Ostatní průřezová témata se realizují výběrem obsahů v českém jazyce.

Český jazyk a kultura dle Modelu C jako druhý mateřský jazyk, svým obsahem a metodicky úzce navazuje na předměty Chorvatský jazyk a na cizí jazyky a na integrovanou výuku jazyka a obsahů. V pozdějších obdobích se tento způsob práce přizpůsobuje přáním a potřebám žáků v závislosti na jejich vzdělávacích zájmech a/nebo profesní dráze.

Vzhledem tomu, že český jazyk je jazyk české národnostní menšiny v Chorvatské republice, je možné a doporučuje se realizace různých projektů, programů a spolupráce se spolky – Českými besedami. Mimo jiné, spolupráce přispívá rozvoji potřeby celoživotního vzdělávání. Kvůli blízké historické, ale i současné vázanosti Chorvatské a České republiky, český jazyk je také prostředek, kterým se umožňuje ekonomická a vzdělávací mobilita mladých, jakož i ostatních občanů Chorvatské republiky.

F. UČENÍ A VÝUKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A KULTURA

Zkušenost z učení

Moderní výuka a učení Českého jazyka a kultury je zaměřená na žáka a na jeho proces učení. Takovým přístupem k výuce a učení se zohledňují individuální vlastností žáka, jeho potřeby a zájmy. Rovněž je podněcován žákův kognitivní, afektivní, morální a tělesný rozvoj, což žákovi poskytuje celkový rozvoj a připravuje ho k samostatnému celoživotnímu učení.

Učení jazyka je dynamický, aktivní proces poskytující žákům možnosti pro vzájemné, badatelské, kreativní a inovativní učení, jakož i používání různých jazyků. Učení a výuka Českého jazyka a kultury tudíž má vytvářet příležitosti pro konkrétní uplatnění toho, co se žáci naučili propojením s mimoškolním prostředím. Rozvoj kladných postojů o českém jazyku a kultuře s motivací, osobní zájmy a kladné emoce jsou mimořádně důležité v učení a rozvoji názor o vlastním úspěchu během procesu osvojování českého jazyka.

Cílem učení a výuky Českého jazyka a kultury je rozvíjet u žáků komunikační jazykovou kompetenci rozšířenou o prvky mezikulturní kompetence a připravovat je k samostatnému učení jakožto podkladu celoživotnímu učení.

Učení a výuka Českého jazyka a kultury má zohledňovat různé učební styly, zahrnovat různé formy výuky a činnosti a má být přizpůsobena věku žáků a stupni znalosti jazyka.

V prvním výchovně-vzdělávacím období a částečně v druhém výchovně-vzdělávacím období v učení Českého jazyka a kultury je těžiště na aktivitách poslechu a mluvení. Učení a výuka jsou založeny na učení všemi smysly a učení hrou. V následujících výchovně-vzdělávacích obdobích se učení a výuka postupně zaměřují na poznání jazykových struktur a jejich funkcí, jež jsou založeny na kognitivním přístupu a na větší samostatnosti žáků. Veškeré výukové aktivity jsou organizovány tak, že zohledňují individuální odlišnosti a rozvojové možnosti žáků tak, aby jim umožnily propojení nových vědomostí a dovedností s těmi předběžně osvojenými, čímž povzbuzují samostatnost žáka a podporují rozvoj odpovědnosti pro vlastní učení. Aktivity jsou tak zaměřeny k uskutečnění všech výchovně-vzdělávacích výstupů všech třech oblastí, které tvoří celek pro každý rok učení.

Role učitele

Během učení a výuky Českého jazyka a kultury, která je zaměřena na žáka, je mimořádně důležitá role učitele. Jeden z klíčových předpokladů pro úspěšné učení a výuku je podněcovat zájem žáka o český jazyk a udržovat motivaci pro pokračování v učení zejména v počátečním učení jazyka. Důležitou rolí učitele je tudíž zajistit pohodlné a povzbuzující třídní prostředí výběrem aktivit přiměřených pro žákův kognitivní a afektivní rozvoj. Přitom má učitel na zřeteli učební styly a další individuální odlišnosti žáků. Učitel jazykové chyby žáka akceptuje jakožto součást procesu učení českého jazyka, ve kterém se žák, bez stresu a strachu z učitele a vrstevníků, zúčastňuje v komunikaci a výměně názorů, což mu poskytuje pocit úspěchu a podněcuje ho, aby sebevědomě a směle používal jazyk. Učitel je animátor, vedoucí, pomocník a rádce ve výukovém procesu, který podporuje a řídí žáka v procesu učení, a neučí ho pouze jazykovým, nýbrž ho učí i mimojazykovým obsahům, sleduje ho a poskytuje zpětnou informaci o pokroku v učení a dosaženém úspěchu.

Učitel žákům usnadňuje osvojování českého jazyka a porozumění české kultuře jakožto zprostředkovatel mezi jazyky a kulturami.

Za účelem zajištění kvalitního učení a výuky, jakož i pokroku žáka, učitel má dobře znát celou kurikulární vertikálu předmětu Český jazyk a kultura, aby byly zamezeny prudké skoky při přechodu z jednoho období na druhé. Učitel má být schopen samostatně rozhodovat o uplatnění kurikula s ohledem na odlišný věk a různý stupeň znalosti jazyka ve skupině, výběr obsahu, materiálu a volbu učebních metod. Učitel uvažuje o vlastních postupech, metodách a výsledcích a nepřetržitě je přizpůsobuje (má možnost přizpůsobit úroveň a počet výstupů). Učitel má rovněž aktivní roli ve spolupráci s rodiči, svými kolegy odborníky, jinými učiteli ve škole a mimo školu, různými menšinovými organizacemi a příslušnými vzdělávacími institucemi, aby žákovi umožnil čím lepší a účinnější pokrok v osvojování vědomostí, schopností a postojů.

Po učiteli se vyžaduje profesní přístup, kterým se rozumí etičnost, spravedlnost, důslednost a systematičnost. Učitel má nepřetržitě sledovat moderní přístupy v oblasti metodiky a glotodidaktiky, pravidelně se neformálně, tedy samostatně, ale i formálně zdokonalovat. Podmínky k tomu mají zajistit příslušné instituce.

Učitel plánuje, kombinuje a mění vědecky založené strategie a přístupy k výuce přiměřené žákovým rozvojovým možnostem a potřebám pro realizaci výchovně-vzdělávacích výstupů. Učitel používá strategie a přístupy výuky, odlišné od tradičních, ve kterých učitel pouze předával znalosti. V moderní výuce učitel zaměřuje učení s důrazem na společnou účast žáků a učitele v procesu učení.

Učitel používá strategie výuky, které podněcují žáka k přemýšlení o vlastním učení, o tom co mají vědět a moct, o propojení osvojených znalostí s dovednostmi (vertikální sladění) a uplatnění nově nabytých znalosti a vědomosti v jiných předmětech a oblastech (horizontální sladění).

Učitel vytváří podmínky, které podněcují proces učení, zná osobní predispozice každého žáka, jeho výhody a nedostatky, přitom přizpůsobuje vlastní výuku výběrem metod a aktivit vyhovujícím pro žáka a vedou k účinnému ovládání schopností poslechu, mluvení, čtení a psaní v procesu učení a výuky Českého jazyka a kultury.

Jeden z předpokladů úspěšného osvojení jazyka je exponovanost jazyku a jeho použití. S ohledem na to, že je většinou nedostatečně zastoupený český jazyk v bezprostředním okolí žáků, učitel do výuky českého jazyka zapojuje různé obsahy, organizuje mimoškolní výuku, zve rodilé mluvčí a externí spolupracovníky, umožňuje digitální spojení s jinými žáky, kteří mluví česky v Chorvatské republice, České republice a ve světě. To vše, aby žákům umožnil mezikulturní setkání a autentickou komunikaci s mluvčími českého jazyka.

Materiály a zdroje

Učitel vybírá a zpracovává výukové materiály. Používá materiály z různých zdrojů ve shodě s plánovanými aktivitami, které jsou zaměřené k realizaci výchovně-vzdělávacích výstupů, přitom dbá o věku, stupni ovládání jazyka, zájmech a potřebách žáků. To zahrnuje i materiály pro integrované učení jazyka a obsahu čímž se obsah předmětu Český jazyk a kultura propojuje s obsahy z jiných oblastí a předmětů, a tak se podněcuje multidisciplinaritu.

Mimo schválené učebnice a pomocné výukové prostředky, učitel používá přizpůsobené a autentické materiály včetně digitálních, interaktivních a multimediálních.

Učitel může používat autorské učebnice publikované v Chorvatské republice, ale také originální učebnice dovezené z České republiky. Je nutné zdůraznit potřebu vystavovat žáky jazykovým s kulturologickým obsahům mimo třídu, např. televizním pořadům v češtině nebo pořadům, které jsou určeny k učení českého jazyka, respektive všem typům multimediálních obsahu v češtině. Ve shodě s vlastní aktivní rolí v procesu učení a výuky, žáci se podílí ve vyhledávání, výběru a zpracovávání vlastních materiálů a zdrojů. Výukové materiály jsou pro žáky smysluplné a srozumitelné, povzbuzují je ke zkoumání a prověřování vědomostí, domněnek, idejí a chování čímž pozitivně ovlivňují rozvoj kritického a kreativního myšlení.

Vzdělávací prostředí

Úspěšné učení a výuka českého jazyka a kultury ve značné míře záleží na prostředí, ve kterém žák nabývá nové znalosti a dovednosti. Povzbudivé a pestré prostředí přispívá rychlejšímu a snadnějšímu osvojování učiva. V takovém prostředí je učení a výuka zaměřeno na žáka, žák nemá strach z chyb, ochotně spolupracuje s jinými žáky a váží si jich, zatímco znalosti a dovednosti, kterým se učí, jsou blízké s jeho každodenní zkušenosti a aktivitami. To je prostředí, ve kterém se dbá o kulturu komunity a vzájemný respekt. V takovém prostředí se rozvíjí lidskost, jsou akceptovány odlišnosti, uznává se důležitost pozitivních emocí a motivace k učení, podněcuje se kritické myšlení, zkoumání a kreativita.

Učení českého jazyka se odvíjí ve školním a mimoškolním prostředí. Pro zajištění pestrosti prostředí pro učení a výuku, jednak pro příznivé a účinné učení je žádoucí učení a výuku doplnit plánovanými aktivitami jako jsou např. kontakty s rodilými mluvčími v skutečném a digitálním prostředí, návštěvy kulturních institucí a center, projekcí, výstav, muzeí, menšinových spolků, návštěvy a školní zájezdy do České republiky, návštěvy a spolupráce žáků českého jazyka podle Modelu A, B a Českého jazyka a kultury podle Modelu C, mezinárodní výměnné pobyty aj.

Použití moderních technologií během učení a výuky je též jeden z činitelů, který přispívá vytvoření povzbudivého a produktivního prostředí.

Učitel zajišťuje třídní podmínky, v nichž se povzbuzuje volná a smysluplná komunikace přičemž jsou chyby považovány jako příležitost k učení a jsou součásti ovládání českého jazyka. Takovým způsobem se zvyšuje a rozvíjí sebevědomí žáka a pozitivní představa o sobě jako jedinci a jako mezikulturně kompetentnímu mluvčímu českého jazyka.

Doba učení a výuky

Předmět Český jazyk a kultura se v chorvatském výchovně-vzdělávacím systému učí jako jazyk české národnostní menšiny v Chorvatsku, respektive jako druhý mateřský jazyk, a to od 1. třídy, ale je možnost zapojení žáka do výuky v kterékoliv třídě bez ohledu na jeho úroveň znalosti jazyka. V závislosti na začáteční rok výuky, učení zpravidla trvá různou dobu. Velmi je důležité začít s učením českého jazyka a kultury co nejdříve a tak vytvořit předpoklady k dosažení vysoké úrovně jazykové znalosti. Úspěch je tím lepší, čím jsou žáci více vystaveny českému jazyku a je nutné umožnit jim to v největší možné míře a všemi dostupnými způsoby, např. hovorem ve třídě v češtině a/nebo integrovaným učením českého jazyka a kultury, jak je doporučeno.

Jelikož výchovně-vzdělávací výstupy všech třech oblastí tvoří jeden integrovaný celek, učitel jim věnuje přibližně stejnou pozornost, ale s trochu větším důrazem na oblast Mluvíme česky.

Realizaci jednotlivého výchovně-vzdělávacího výstupu učitel věnuje tolik času, kolik odhaduje, že je nutné, aby všichni žáci dosáhli nejvyšší úroveň osvojení ve shodě s vlastními dovednostmi i možnostmi.

Kromě důležitosti formálního vzdělání, učitel upozorňuje na důležitost a potřebu neformálního a formálního učení jako součásti celoživotního učení.

Skupiny žáků

Jedním z objektivních předpokladů pro kvalitní proces učení a výuku Českého jazyka a kultury je práce ve skupinách s menším počtem žáků přibližně stejného věku, s podobnými rozvojovými rysy a kteří jsou na stejné úrovně osvojení komunikačních kompetencí.

Aby každý jednotlivec měl možnost aktivní účasti a vyjadřování, což je základním předpokladem pro rozvoj komunikační kompetence, není doporučeno mít ve skupině více než 10 žáků. S ohledem na specifičnost českého (menšinového) jazyka v základních a středních školách, při formování tříd anebo výchovně-vzdělávacích skupin, je nutné dbát o úrovni jazykové znalosti, jakož i o věku a rozvojových rysech žáků, kteří tvoří jednu třídu či skupinu.

Ve výuce Českého jazyka a kultury se žákům umožňuje rozvoj vzájemných dovedností prací v páru nebo ve skupinách, zatímco nadaný jednotlivci mohou převzít roli mentora jiným žákům.

G. HODNOCENÍ VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍCH VÝSTUPŮ VE VYUČOVACÍM PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A KULTURA

Hodnocení výchovně-vzdělávacích výstupů ve vyučovacím předmětu Český jazyk a kultura je v souladu se zásadami určenými v Rámci pro hodnocení procesů a výstupu učení v základním a středoškolským vzdělání. V rámci kurikula jsou popsaný prvky a přístupy k hodnocení, způsoby poskytování zpětné informace a oznámení o osvojení výchovně-vzdělávacích výstupů.

Prvky hodnocení v Českém jazyce a kultuře jsou znalosti a dovednosti určeny výchovně-vzdělávacími výstupy v rámci oblasti Mluvíme česky, Kouzlo psaného slova a Kultura. Realizace výstupů z oblasti Mluvíme česky a část výstupů z Kouzla psaného slova a Kultury, které se vztahují k nabytí znalostí, se vyjadřuje slovním hodnocením v prvním období, respektive slovním hodnocením v ostatních obdobích, zatímco osvojení výstupů z Kouzla psaného slova a Kultury, které se vztahují na osvojení dovedností a rozvoje postojů, výstupů souvisejících s kreativním vyjadřováním se vyjadřují ve všech výchovně-vzdělávacích obdobích výhradně slovním hodnocením.

Prvky hodnocení:

1. poslech s porozuměním

2. mluvení

3. čtení s porozuměním

4. psaní

5. česká kultura a civilizace.

Prvky hodnocení se liší v jednotlivých obdobích, protože záleží na věku žáka. V prvním období se hodnotí (ale nevyjadřuje známkou) realizace výstupů mluvení a poslechu, a teprve počínaje druhým obdobím a dále se hodnotí známkou čtení a psaní. Žákův výkon se hodnotí podle předem určených kritérií pro jazykovou dovednost, která se hodnotí ve shodě s předem určenými znalostmi o jazyce a dovednostech pro použití jazykových znalostí v komunikačním jednání.

Funkcionální aspekt jazyka má přednost před formálním aspektem a proto jsou kritéria srozumitelnosti sdělení a realizace jazykové interakce nadřazeny kritériu přesnosti. Při hodnocení se dbá, aby se osvojení jazykových zákonnostmi nestalo účelem samo pro sebe, nýbrž prostředkem pro realizaci úspěšné komunikace, a že jsou chyby v jazykovém projevu akceptovatelná a očekávána součást osvojování jazyka. Jazykové struktury jsou součásti čtyř jazykových dovedností (poslech, mluvení, čtení a psaní) a jejich osvojení se hodnotí integrovaně, jakožto jedno z kritérií úspěšné realizace výstupů v oblasti Mluvíme česky a Kouzlo psaného slova. Prvek hodnocení Česká kultura a civilizace v prvním období se hodnotí slovním hodnocením, a v dalších obdobích slovním hodnocením a známkou a vztahuje se k úspěšné realizaci prvního výstupu v oblasti Kultura. Osvojení druhého výstupu v oblasti Kultura a civilizace se vůbec nehodnotí a neznámkuje.

Účinné hodnocení učení zahrnuje učitelovo nepřetržité a systematické sbírání a zaznamenání informací o realizaci výchovně-vzdělávacích výstupů během výchovně-vzdělávacího procesu. Je součásti procesu učení a výuky ale nevede k známkování. Má být podnětem k rozjímání o učení, na porozumění procesů a výsledků učení jakož i navýšení účinnosti učení a výuky.

Hodnocení učení zahrnuje různé formální a neformální metody a různé formáty jako kladení otázek, prověření domácích úkolů, krátké písemné prověrky, ověřovací list, krátké poznámky, portfolio, pozorování atd.

Hodnocení jako učení předpokládá aktivní zapojení žáka do procesu hodnocení za stálé podpory učitele. Odvíjí se pomoci systematické sebereflexe, sebehodnocení a vrstevnického hodnocení kvůli podněcování autonomie žáka a samoregulace učení tj. vnímáni o vlastním učení. V tomto procesu hodnocení se používá portfolio, deník učení, položka pro sebehodnocení a vrstevnické hodnocení, dotazníky, třídní diskuse apod. Žáci jsou zapojeni do zpracování kritérií pro hodnocení a sebehodnocení, což přispívá k jejich porozumění úrovně osvojení znalostí a rozvinutosti dovedností, které jsou nutné pro realizaci výchovně-vzdělávacích výstupů. Stejně jako hodnocení učení, ani tento proces se nehodnotí známkou, nýbrž kvalitní zpětnou informací.

Hodnocení získaných znalostí je v první řadě sumativní, ale lze jej použít i za formativními a diagnostickými účely pro plánování dalšího učení a výuky. Účelem je zjištění úrovně osvojení výchovně-vzdělávacích výstupů stanovených v kurikulu předmětu Český jazyk a kultura během roku nebo na konci školního roku, tudíž jako upozornění na část komunikační kompetence, kterou je nutno zlepšit. Realizace výchovně-vzdělávacích výstupů se hodnotí s ohledem na určené úrovně osvojení výchovně-vzdělávacích výstupů. Učitel při hodnocení pro každý hodnocený prvek podle úrovně rozepisuje deskriptory určující obsah znalosti, hloubku porozumění a stupeň rozvoje dovedností, které jsou nutné pro určitou známku. Používají se ústní a písemné zkoušky, portfolio, žákovské projekty, diskuse, sloh, simulace apod. Známka je založená na jedné nebo více podob hodnocení. Podoba a obsah zkoušky vyhovuje požadavkům jazykového použití ve skutečných jazykových, situačních a kulturních podmínkách, ve kterých se požaduje použití různých znalostí, dovedností a schopností.

Přitom se mají v patrnosti stanovená kritéria hodnocení, výběru správných a spolehlivých metodách, přesvědčivost jakož i transparentnost procesu – účelu hodnocení, obsahu, postupu, podobě, složkách a trvání zkoušky. Způsob a kritéria bodování a výsledků jsou předem stanovené a zřejmé učiteli, žákovi a rodičovi.

Systematickým a pravidelným informováním o pokroku žáka ve všech oblastech se poskytuje zpětná informace o úrovni realizace výchovně-vzdělávacích výstupů. Rovněž se navrhují způsoby a postupy nutné pro jejich zlepšení.

Při určení výsledné známky učitel zohledňuje realizaci výstupu, která je ověřená různými podobami hodnocení ve více časových bodů. Úroveň »dobrý« osvojení výchovně-vzdělávacích výstupů určená tímto předmětovým kurikulem slouží jako všeobecná orientace a pomoc při určení výsledné známky.

Během všech výchovně-vzdělávacích období, výsledná známka vyplývá z úrovně osvojení výchovně-vzdělávacích výstupů ze všech třech oblastí. Ve výsledné známce podíl realizace výstupu z oblasti Mluvíme česky činí 40% odhadu zatímco podíl realizace výstupu Kouzlo psaného slova a Kultura činí 30%. Jelikož se učením a výukou Českého jazyka a kultury rozvíjí všechny generické kompetence, od třetího období dále se odhaduje i jejich rozvoj pomoci odpovědnosti, samoregulace a iniciativy jakož i komunikace a spolupráce, o čemž učitel informuje pomoci tří stupňů: potřebuje podporu, dobré, výjimečné.

Jelikož je školní docházka na předmět Českého jazyka a kultury umožněná žákům s různým stupněm znalostí nebo bez znalostí, jednak, aby se mohli zapojit do vyučovacího procesu v kterémkoliv období, učitel přizpůsobuje a snižuje očekávané výstupy v souladu s tím, a takto provádí i hodnocení.