Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore inženjera elektrotehnike

NN 129/2019 (31.12.2019.), Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore inženjera elektrotehnike

Hrvatska komora inženjera elektrotehnike

2629

Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 78/15, 114/18 i 110/19) a u vezi s člankom 11. stavka 1. točka 1. Statuta Hrvatske komore inženjera elektrotehnike (»Narodne novine«, broj 137/15 i 35/19), uz prethodnu suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja klasa: 011-01/19-01/192, urbroj: 531-04-19-4, od 18. prosinca 2019. godine, Skupština Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, na sjednici održanoj 20. prosinca 2019. godine, donijela je

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

HRVATSKE KOMORE INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE

Članak 1.

U Statutu Hrvatske komore inženjera elektrotehnike (»Narodne novine«, broj 137/15 i 35/19) u članku 1. stavku 1. iza riječi »uređuju« dodaje se riječ »nadležnost,«.

Članak 2.

U članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Komora je samostalna i neovisna strukovna organizacija koja čuva ugled, čast i prava članova Komore, promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu te se skrbi o tome da članovi Komore savjesno i u skladu sa zakonom i javnim interesom obavljaju svoje poslove i pri tome štite i unaprjeđuju hrvatsku graditeljsku baštinu i vrsnoću izgrađenog prostora u skladu s posebnim propisima.«

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje 2.

Članak 3.

U članku 3. stavak 1. briše se.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 1., te se iza riječi »Komori« brišu riječi »je obvezno i«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»(3) U Komoru se obavezno udružuju ovlašteni inženjeri elektrotehnike koji u svojstvu ovlaštene osobe obavljaju stručne poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja radi zastupanja i usklađivanja zajedničkih interesa, zaštite javnog interesa i zaštite interesa trećih osoba.

(4) U Komoru se udružuju strane osobe elektrotehničke struke, koji u skladu s posebnim propisima obavljaju poslove regulirane profesije elektrotehničke struke u djelatnosti projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja.

(5) Inženjeri gradilišta i voditelji radova slobodno odlučuju o svojem pristupanju članstvu Komore i istupu iz članstva Komore.«

Članak 4.

U članku 11. stavka 1. točka 1. iza riječi »statut Komore« dodaju se riječi »uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za graditeljstvo i prostorno uređenje«.

U stavku 1. točki 2. iza riječi »Komore« dodaje se »i prihvaća izvješće o izvršenju tog programa«.

U stavku 1. dodaju se točke 6. i 7. koje glase:

»6. Pravilnik o upisima uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za graditeljstvo i prostorno uređenje.

7. Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom članova Komore uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za graditeljstvo i prostorno uređenje«.

U stavku 1. točka 6. postaje točka 8. te se iza riječi »struke« dodaju riječi »uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za graditeljstvo i prostorno uređenje«.

U stavku 1. točke 7. i 8. postaju 9. i 10.

U stavku 1. točka 9. postaje točka 11. te se mijenja i glasi:

»11. godišnji plan prihoda i rashoda Komore i prihvaća izvješće o izvršenju tog plana«.

U stavku 2. mijenja se točka 3. i glasi:

»3. o raspisivanju izbora za tijela Komore te provodi imenovanja i razrješenja u skladu s Zakonom, statutom Komore te drugim općim aktima Komore«.

U stavku 3. iza riječi »prihvaća« brišu se riječi »izvješće o izvršenju godišnjeg proračuna prihoda i rashoda, izvještaj o radu Komore i«.

U stavku 4. točki 3. riječi »na prijedlog predsjednika Komore« brišu se.

Članak 5.

U članku 15. stavku 1. točka 16. mijenja se i glasi:

»16. sastavlja godišnji plan prihoda i rashoda Komore i izvješće o izvršenju tog plana i podnosi ih na odobrenje Skupštini«.

U stavku 1. točka 27. mijenja se i glasi:

»27. osniva i imenuje članove radnih tijela Komore u skladu s općim aktima Komore«.

Članak 6.

U članku 17. stavku 2. riječi: »na prijedlog predsjednika Komore« brišu se.

Članak 7.

U članku 18. stavku 1. točki 1. iza riječi »Komore« zarez i riječi: »te ostvarivanje prava i izvršavanje obveza članova Komore« brišu se.

U stavku 1. točki 4. riječ »obavljenom« mijenja se riječju »provedenom«.

Članak 8.

U članku 21. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Predsjednik Komore obavlja svoju funkciju profesionalno na temelju ugovora o radu u punom radnom vremenu ili bez zasnivanja radnog odnosa uz posebnu naknadu za rad.«

Članak 9.

U članku 22. stavak 1. točki 8. riječ »vlasti« i zarez iza te riječi brišu se.

U stavci 1. točki 9. riječ »proračuna« zamjenjuje se riječju »plana«.

Članak 10.

U članku 30. stavka 2. mijenja se i glasi:

»Komora u okviru javnih ovlasti uspostavlja i vodi:

1. Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike

2. Imenik inženjera gradilišta elektrotehničke struke

3. Imenik voditelja radova elektrotehničke struke

4. Imenik stranih ovlaštenih osoba koje su njezini članovi, a koji sadržava struku i stručni smjer ovlaštenog inženjera elektrotehnike

5. Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja

6. Upisnik zajedničkih ureda.

7. Evidenciju odobrenja za rad izdanih stranim inženjerima elektrotehničke struke

8. Evidenciju stranih ovlaštenih osoba koje povremeno ili privremeno obavljaju poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe

9. Evidenciju osoba kojima je priznala inozemne stručne kvalifikacije

10. Evidenciju izdanih EU potvrda, provodi obradu/pripremu IMI dosjea u informacijskom sustavu unutarnjeg tržišta i izdaje europsku profesionalnu karticu«.

U stavki 3. točki 4. riječ »trajnog« briše se.

Članak 11.

Ispod naslova glave VI. briše se naslov »Strukovni naziv«.

Članak 12.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»Upisom u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike stječe se strukovni naziv ovlašteni inženjer elektrotehnike.«

Članak 13.

Članak 33. mijenja se i glasi:

»(1) Članstvo u Komori i pravo uporabe pečata, iskaznice i poslovne kartice s potpisnim i identifikacijskim certifikatom stječe se izvršnošću rješenja o upisu u odgovarajući imenik.

(2) Rješenje o upisu u odgovarajući imenik te rješenje o brisanju, odnosno prestanku članstva donosi Komora.«

Članak 14.

U članku 35. stavku 1. riječi »ovlaštenih voditelja građenja« i »ovlaštenih voditelja radova zamjenjuju se riječima »inženjera gradilišta« i »voditelja radova«.

U stavku 2. riječi »Upravni odbor« zamjenjuju se riječima »Skupština Komore uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za graditeljstvo i prostorno uređenje«.

Članak 15.

U članku 37. stavka 2. mijenja se i glasi:

»(2) Oblik i obvezatni sadržaj ploče iz stavka 1. ovoga članka propisuje se općim aktom«.

Članak 16.

U članku 39. riječi »Upravni odbor« zamjenjuju se riječima »Skupština Komore uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za graditeljstvo i prostorno uređenje.«

Članak 17.

U članku 41. stavku 1. iza riječi »obrascima« dodaju se riječi »ili putem sustava e-građanin«.

Stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Na temelju upisa u odgovarajući imenik, članu Komore se izdaje pečat, iskaznica i poslovna kartica s potpisnim i identifikacijskim certifikatom. Pečat, iskaznica i poslovna kartica s potpisnim i identifikacijskim certifikatom su vlasništvo Komore.

(3) Veličinu i oblik, te način izdavanja, uporaba i vraćanje iskaznice, pečata i poslovne kartice uređuje se općim aktom.«

U stavku 5. iza riječi »pečata,« dodaje se »odnosno s potpisnim i identifikacijskim certifikatom«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Članovi Komore iskaznicom, odnosno poslovnom karticom dokazuju identitet u obavljanju poslova u skladu s zakonom kojima se uređuju poslovi i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje.«

Članak 18.

U članku 43. stavku 2. točki 3. riječi »ovlaštenih osoba elektrotehničke struke« zamjenjuju se s riječima »članova Komore«.

U stavku 2. točki 10. riječi »projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja i izvođenja u djelatnosti građenja« zamjenjuju se riječima »u djelatnostima gradnje«.

Članak 19.

U članku 59. iza stavka 1. dodaju se nove stavke 2. i 3. koje glase:

»(2) Opći akti Komore kojima se uređuju upisi u imenike, upisnike i evidencije Komore, stručni nadzor članova Komore i uvjeti za privremeno ili povremeno pružanje usluga stranih profesionalnih osoba te priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija donose se uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za graditeljstvo i prostorno uređenje.

(3) Komora je dužna svoje opće akte usklađivati sa propisima Europske unije, zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.

Članak 20.

U članku 62. stavku 1. riječ »proračunom« zamjenjuje se riječju »planom«.

U stavku 3. riječi »proračun« zamjenjuje se riječju »plan«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

(1) Komora je dužna uskladiti organizaciju i opće akte s odredbama ovoga Statuta i Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 78/15, 114/18 i 110/19), te posebnih zakona koji uređuju djelatnosti prostornoga uređenja i gradnje i posebnog zakona koji uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, najkasnije do 21. veljače 2020. godine.

(2) Komora je dužna u trgovačkom registru Trgovačkog suda izvršiti usklađenje djelatnosti sa Zakonom, u roku dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Statuta.

Članak 22.

Do dana stupanja na snagu općih akata koji se donose na temelju ovlasti iz ovoga Statuta primjenjuju se opći akti doneseni na temelju Statuta Hrvatske komore inženjera elektrotehnike (»Narodne novine«, broj 137/15 i 35/19), u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama Zakona i ovoga Statuta.

Članak 23.

Tumačenje pojedinih odredaba ovoga Statuta daje Upravni odbor.

Članak 24.

Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 100-01/19-01/1

Urbroj: 504-00-19-8

Zagreb, 20. prosinca 2019.

Predsjednik
Hrvatske komore inženjera elektrotehnike
Živko Radović, dipl. ing. el., v. r.