Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače

NN 10/2020 (24.1.2020.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

189

Na temelju članka 235. točke 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br.: 67/08, 48/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11, 80/13, 158/13 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/14, 64/15, 108/17 i 70/19) ministar zdravstva, uz suglasnost ministra unutarnjih poslova, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE

Članak 1.

U Pravilniku o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače (»Narodne novine«, br.: 137/15 i 132/17) članak 10. mijenja se i glasi:

»Članak 10.

(1) Doktor medicine koji sukladno odredbama zakona kojima je regulirana sigurnost prometa na cestama utvrdi na liječničkom pregledu ili u tijeku liječenja da vozač boluje od bolesti ili ima invalidnost radi koje više nije sposoban sigurno upravljati vozilom, obvezan je odmah po saznanju o tim promjenama obavijestiti policijsku upravu ili postaju u kojoj vozač ima prijavljeno prebivalište (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo), putem Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: CEZIH).

(2) Iznimno, ako doktor medicine iz stavka 1. ovoga članka nema mogućnost dostave obavijesti putem CEZIH-a, obvezan je odmah po saznanju da vozač boluje od bolesti ili ima invalidnost radi koje više nije sposoban sigurno upravljati vozilom, izvijestiti nadležno tijelo na obrascu Izvješća o promjeni zdravstvenog stanja ili tijeku liječenja vozača (u daljnjem tekstu: Obrazac) koji se nalazi u Prilogu II. koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.«

Članak 2.

Iza članka 10. dodaje se članak 10.a koji glasi:

»Članak 10.a

Nadležno tijelo obvezno je čuvati tajnost, odnosno povjerljivost podataka prikupljenih na način utvrđen člankom 10. ovoga Pravilnika sukladno odredbama zakona odnosno propisa donesenih na temelju zakona kojima se uređuje tajnost podataka i zaštita osobnih podataka.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. veljače 2020. godine.

Klasa: 011-02/19-02/127

Urbroj: 534-02-1-1/2-20-19

Zagreb, 20. siječnja 2020.

Ministar
prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., v. r.