Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2019. godinu

NN 10/2020 (24.1.2020.), Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2019. godinu

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

193

Na temelju odredbi članka 15. stavka 1. točke 1. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05 i 12/12), primjenom odredbi članka 113. stavka 4. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14, 93/15, 64/18 i 115/18) i članka 4. stavka 1. Pravilnika o načinu i roku izračuna zajamčenog prinosa obveznog mirovinskog fonda (»Narodne novine« broj 103/14), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. siječnja 2020. donijela je

ODLUKU

O ZAJAMČENOM PRINOSU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2019. GODINU

Članak 1.

(1) Referentni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije A za 2019. godinu utvrđen u visini ponderirane aritmetičke sredine stopa prosječnih godišnjih prinosa svih mirovinskih fondova kategorije A za razdoblje od prethodne tri kalendarske godine iznosi 6,104 %.

(2) Zajamčeni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije A za 2019. godinu utvrđen u visini referentnog prinosa za fondove kategorije A umanjenog za dvanaest postotnih bodova iznosi -5,896 %.

Članak 2.

(1) Referentni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije B za 2019. godinu utvrđen u visini ponderirane aritmetičke sredine stopa prosječnih godišnjih prinosa svih mirovinskih fondova kategorije B za razdoblje od prethodne tri kalendarske godine iznosi 4,317 %.

(2) Zajamčeni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije B za 2019. godinu utvrđen u visini referentnog prinosa za fondove kategorije B umanjenog za šest postotnih bodova iznosi -1,683 %

Članak 3.

(1) Referentni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije C za 2019. godinu utvrđen u visini ponderirane aritmetičke sredine stopa prosječnih godišnjih prinosa svih mirovinskih fondova kategorije C za razdoblje od prethodne tri kalendarske godine iznosi 4,827 %.

(2) Zajamčeni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije C za 2019. godinu utvrđen u visini referentnog prinosa za fondove kategorije C umanjenog za tri postotna boda iznosi 1,827 %.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-03/03

Ubroj: 326-01-40-41-20-1

Zagreb, 16. siječnja 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.