Pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede

NN 11/2020 (29.1.2020.), Pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede

203

Na temelju članka 101. stavka 2., članka 102. stavka 21., članka 104. stavka 6., članka 105. stavka 8., članka 106. stavka 3., članka 108. stavka 9. i članka 112. stavka 4. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O KONTROLNOM SUSTAVU EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se detaljne odredbe vezane uz provedbu pravila ekološke poljoprivrede, obrazac zahtjeva i dokazi o ispunjavanju uvjeta u postupku ovlašćivanja kontrolnih tijela, sadržaj, oblik i način vođenja Popisa kontrolnih tijela, postupci kontrolnih tijela u okviru kontrole i postupanja po provedenoj kontroli ekološke proizvodnje i proizvoda, izvještaji o provedenoj kontroli, katalog korektivnih mjera, sadržaj, oblik i način vođenja baze podataka o sortama sjemena ili sjemenskog krumpira ili vegetativnog reprodukcijskog materijala iz ekološke proizvodnje koji je dostupan na tržištu, rokove i obrasce za dostavu podataka i način provođenja pravila o ekološkoj proizvodnji, obrazac zahtjeva za postupak upisa subjekata u Upisnik subjekata, sadržaj, oblik i način vođenja Upisnika subjekata, izuzeća predviđena člankom 28. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007, granične prijelaze preko kojih se obavlja uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja, te izgled nacionalnog znaka za označavanje ekoloških proizvoda.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom osigurava provedba sljedećih uredbi Europske unije:

1. Uredba Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (SL L 189, 20. 7. 2007.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Vijeća (EU) br. 517/2013 od 13. svibnja 2013. o prilagodbi određenih uredaba i odluka u područjima slobodnog kretanja robe, slobode kretanja osoba, prava poduzeća, politike tržišnoga natjecanja, poljoprivrede, sigurnosti hrane, veterinarstva i fitosanitarne politike, prometne politike, energetike, poreza, statistike, transeuropskih mreža, pravosuđa i temeljnih prava, pravde, slobode i sigurnosti, okoliša, carinske unije, vanjskih odnosa, vanjske, sigurnosne i obrambene politike i institucija zbog pristupanja Republike Hrvatske (SL L 158, 10. 6. 2013.), (u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 834/2007)

2. Uredba Komisije (EZ) br. 1235/2008 od 8. prosinca 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja (SL L 334, 8. 12. 2008.), kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/446 od 19. ožujka 2019. o izmjeni i ispravku Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja (SL L 77, 20. 3. 2019.), (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 1235/2008)

3. Uredba Komisije (EZ) br. 889/2008 od 5. rujna 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označavanja i kontrolu (SL L 250, 18. 9. 2008.), kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 2018/1584 od 22. listopada 2018. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu (SL L 264, 23. 10. 2018.), (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 889/2008).

II. UPISNIK SUBJEKATA

Upis u Upisnik subjekata

Članak 3.

(1) Fizičke i pravne osobe iz članka 102. stavka 1. (u daljem tekstu: subjekti) Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18, u daljnjem tekstu: Zakon) radi upisa u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji (u daljnjem tekstu: Upisnik subjekata) u skladu s člankom 108. Zakona, podnosi zahtjev za upis u Upisnik subjekata (u daljnjem tekstu: zahtjev za upis) u podružnicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) na obrascu ZUS iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(2) Subjekt u zahtjevu za upis navodi kategorije ii/ili potkategorije iz Upisnika subjekata koje imaju sljedeće oznake:

A – kategorija – PROIZVOĐAČI

A1 – potkategorija biljna proizvodnja

A2 – potkategorija stočarska proizvodnja

A3 – potkategorija mješovita proizvodnja (biljna i stočarska)

A4 – potkategorija sakupljanje samoniklog bilja i gljiva

A5 – potkategorija pčelarstvo

A6 – potkategorija akvakultura

B – kategorija – PRERAĐIVAČI

C – kategorija – UVOZNICI

D – kategorija – IZVOZNICI

E – kategorija – DISTRIBUTERI/TRGOVCI

(3) Subjekti iz kategorije A, podkategorije A1, A2 i A3 prethodno upisu u Upisnik subjekata moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednika iz članka 118., stavka 1. Zakona.

(4) Subjekti iz kategorije A uz zahtjev za upis iz stavka 1. ovoga članka, prilažu sljedeće dokaze:

a) zapisnik o obavljenoj prvoj službenoj kontroli koju je obavilo jedno kontrolno tijelo s Popisa iz članka 17. stavka 1. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: kontrolno tijelo), ne stariji od 60 dana od datuma obavljene službene kontrole

b) presliku ugovora o provođenju službene kontrole sklopljenog s kontrolnim tijelom (u daljnjem tekstu: Ugovor o kontroli)

c) izjavu subjekta da je upoznat uvjetima propisanim Uredbom Vijeća (EZ) br. 834/2007, Uredbom Komisije 889/2008 te da prihvaća obveze proizvodnje u skladu s odredbom članka 8. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 i pravila proizvodnje iz članka 102. Zakona, izjavu da li se bavi bio-dinamičkom proizvodnjom i izjavu da pristaje na objavu osobnih podataka koje su dio obrasca ZUS iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(5) Subjekti iz kategorija B, C, D i E, uz zahtjev za upis iz stavka 1. ovoga članka, osim dokaza iz stavka 4. podstavaka a) i b) ovoga članka, dodatno prilažu obrtnicu ili izvod iz registra trgovačkog suda/registra udruga.

(6) Subjekt može biti upisan u više kategorija ili pod kategorija stavka 2. ovoga članka, sukladno zapisniku o službenoj kontroli kontrolnog tijela iz stavka 4. podstavka a) ovoga članka.

(7) Agencija za plaćanja će u postupku rješavanja zahtjeva za upis po službenoj dužnosti provesti provjere subjekta vezane uz uvjete iz članka 109. stavka 5. Zakona.

Podaci iz Upisnika subjekata koji su javni

Članak 4.

(1) Upisnik subjekata u skladu s člankom 108. Zakona, vodi i ažurira Agencija za plaćanja u elektroničkom obliku.

(2) Upisnik subjekata sadrži najmanje sljedeće podatke o subjektu:

a) naziv subjekta

b) osobni identifikacijski broj subjekta (OIB)

c) ime, prezime, OIB odgovorne osobe u subjektu

b) kategorija i potkategorija subjekata

d) naziv kontrolnog tijela s kojim subjekt ima sklopljen Ugovor o kontroli

e) datum ulaska u kontrolni sustav ekološke poljoprivrede

f) datum prve službene kontrole

g) datum brisanja subjekta iz Upisnika subjekata

h) kontakt podaci subjekta: adresa, telefon, web, e-mail.

Ažuriranje podataka u Upisniku subjekata

Članak 5.

(1) Datum ulaska subjekta u kontrolni sustav ekološke poljoprivrede iz članka 4. stavka 2. podstavka e) je datum donošenja Rješenja o upisu u Upisnik subjekata.

(2) Subjekti upisani u Upisnik subjekata dužni su Agenciji za plaćanja prijaviti promjene podataka iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika u roku od 30 dana od dana njihova nastanka i priložiti dokaze o tome.

(3) Datum upisa/prijave promjena u Upisniku subjekata je datum donošenja rješenja o upisu/promjenama u Upisniku subjekata.

(4) Subjekti se brišu iz Upisnika subjekata pod uvjetima iz članka 109. Zakona.

(5) Ukoliko Agencija za plaćanja nakon proteka 30 dana od zaprimanja obavijesti iz članka 19. stavka 3. ovoga Pravilnika, utvrdi da subjekt nema valjan Ugovor o kontroli s kontrolnim tijelom o tome će obavijestiti Sektor za nadzor poljoprivrede Državnog inspektorata (u daljnjem tekstu: Poljoprivredna inspekcija) radi pokretanja postupka iz članka 109. stavka 2. Zakona.

(6) Datum brisanja iz Upisnika subjekata je datum donošenja rješenja o brisanju iz Upisnika subjekata.

Popis subjekata

Članak 6.

(1) Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) objavljuje Popis subjekata s pripadajućim dokazima sukladnosti u obliku potvrdnice /certifikata proizvoda u elektroničkom obliku na službenim mrežnim stranicama na temelju podataka koje u elektroničkom obliku dostavljaju kontrolna tijela.

(2) Kontrolno tijelo dužno je podatke o izdanim potvrdnicama/certifikatima iz stavka 1. ovoga članka, dostaviti Ministarstvu elektroničkim putem na mjesečnoj razini do desetog dana u mjesecu za prethodni mjesec, a za vjerodostojnost podataka odgovorno je kontrolno tijelo.

(3) Sadržaj javnih podataka iz Popisa subjekata iz stavka 1. ovoga članka (poveznice s podacima o izdanim potvrdnicama/certifikatima) koji se vodi na službenim mrežnim stranicama, prikazan je na obrascu SPS iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

III. ZAHTJEV ZA OVLAŠĆIVANJE KONTROLNIH TIJELA

Podnošenje zahtjeva

Članak 7.

(1) Kontrolno tijelo podnosi Ministarstvu zahtjev za ovlaštenje u provođenju kontrola u ekološkoj proizvodnji (u daljnjem tekstu: Zahtjev za ovlaštenje) u skladu s člankom 104. stavkom 3. Zakona na obrascu ZOKT iz Priloga 3. ovoga Pravilnika.

(2) Uz Zahtjev za ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka, prilažu se sljedeći opći dokazi:

a) izvadak iz registra Trgovačkog suda u kojem je naveden odgovarajući predmet poslovanja

b) dokaz o vlasništvu ili ugovor o zakupu poslovnog prostora za obavljanje poslova u vezi s djelatnosti iz stavka 2. podstavka a) ovoga članka, s naznakom veličine i tlocrtom poslovnog prostora

c) prihvatljivi dokaz o posjedovanju odgovarajuće opreme za obavljanje poslova u vezi s djelatnosti iz stavka 2. podstavka a) ovoga članka je: izvod iz popisa imovine i/ili popis inventara ili popis opreme za provođenje kontrole s navedenim brojem komada opreme (računalna oprema, oprema za uzimanje uzoraka i druga potrebna oprema) koja je primjerena broju djelatnika, opsegu poslova i specifičnim potrebama

d) preslika ugovora sklopljenog sa službenim laboratorijem koji je ovlašten u skladu s posebnim propisima kojima se uređuju službene kontrole koje se provode u skladu s propisima o hrani, hrani za životinje, zdravlju i dobrobiti životinja

e) aktivna web-adresa službene internetske stranice koja mora sadržavati troškovnik naknade za provođenje kontrola, popis subjekata pod nadzorom i važeće potvrdnice/certifikate, obrasce za komunikaciju sa subjektima, poveznice s relevantnim nacionalnim i EU propisima, poveznicu s bazom podataka za poljoprivredni reprodukcijski materijal i katalog mjera

f) preslika Potvrde o akreditaciji s pripadajućim prilogom, koja je izdana od strane Hrvatske akreditacijske agencije i važeća je na dan podnošenja zahtjeva ili je izdana od akreditacijskog tijela koje je potpisnik multilateralnog sporazuma na razini Europske suradnje za akreditaciju (EA).

(3) Ministarstvo će u postupku rješavanja Zahtjeva za ovlaštenje po službenoj dužnosti provesti provjere kontrolnog tijela vezane uz uvjete iz članka 107. stavka 7. Zakona.

Standardni postupak kontrole

Članak 8.

(1) Kontrolno tijelo uz Zahtjev za ovlaštenje prilaže primjer Ugovora o kontroli i opis standardnog postupka kontrole kako je predviđen člankom 27. 6. a) Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007.

(2) Dokumentacija priložena uz opis standardnog postupka kontrole obuhvaća obrasce za dokumentiranje pojedinih postupaka kontrole opisanih u Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007.

(3) Opis standardnog postupka kontrole uključuje obrasce u koje subjekti unose neophodne podatke kada se programi kontrole primjenjuju prvi put u skladu s člankom 63. stavkom 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 i u slučaju izmjene u skladu s člankom 64. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008.

(4) Opis standardnog postupka kontrole uključuje primjer dokumentacije za provedbu kontrolnih posjeta i za evaluaciju tih posjeta, odnosno obrazac kontrolnih listi za svako područje kontrole iz Glave IV, Poglavlja 2 do 7 Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008, obrazac zapisnika o provedenoj kontroli, obrazac za svaku razinu utvrđene nepravilnosti sukladno katalogu mjera iz kojih je nedvosmislena utvrđena nepravilnost i obrazac potvrdnice iz članka 68. odnosno iz Priloga XII. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008.

(5) Iz dostavljenih obrazaca mora biti vidljivo da obrazac zapisnika o provedenoj kontroli i obrazac utvrđenih nepravilnosti potpisuju kontrolor kontrolnog tijela i predstavnik kontroliranog subjekta koji ima pravo komentara na zapisnik, neposredno nakon zaključenja kontrole, kao i da jedan primjerak zapisnika zadržava kontrolirani subjekt.

(6) Opis standardnog postupka kontrole uključuje primjer obavijesti subjektu o rezultatima kontrole. Obavijest sadrži popis utvrđenih nepravilnosti, rok za njihovo uklanjanje i izrečene mjere.

(7) Iz opisa standardnog postupka kontrole mora biti vidljivo da nakon utvrđenih nepravilnosti kod subjekta kontrolno tijelo provodi naknadnu kontrolu na teret subjekta, kako bi potvrdilo da su naređene mjere provedene.

(8) Opis standardnog postupka kontrole osim zahtjeva iz stavaka 1. do 7. ovoga članka, uključuje i certifikacijsku shemu, troškovnik naknade za obavljanje kontrola iz stavka 1. ovoga članka i opis postupanja u slučaju prigovora.

Procedura procjene rizika

Članak 9.

(1) Kontrolno tijelo uz Zahtjev za ovlaštenje prilaže proceduru procjene rizika (u daljnjem tekstu: Procjenu rizika) u skladu s kojom provodi godišnju procjenu rizika subjekata s kojima će sklopiti Ugovor o kontroli, kako je predviđeno člankom 27. stavkom 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007.

(2) Procjena rizika iz stavka 1. ovoga članka osobito uzima u obzir sljedeće kriterije:

1. tržišni značaj proizvoda (veličina/obujam/količina proizvodnje)

2. struktura i složenost poduzeća, broj i struktura dobavljača međuproizvoda, podugovorene aktivnosti

3. promjena u vlasničkoj ili upravljačkoj strukturi poduzeća

4. interni sustav osiguranja kvalitete

5. ekološka i neekološka proizvodnja

6. tip proizvodnje

7. prethodne utvrđene nepravilnosti u odnosu na odredbe Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007.

(3) Procjena rizika iz stavka 1. ovoga članka uređuje da:

1. se rezultati procjene rizika koriste kao osnova za određivanje učestalosti najavljenih i nenajavljenih godišnjih kontrola kako je predviđeno člankom 65. stavkom 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008, za određivanje broja najavljenih ili nenajavljenih dodatnih kontrola ili nasumičnih kontrola kako je predviđeno člankom 65. stavkom 4. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008

2. na temelju Procjene rizika kontrolno tijelo obavezno provodi najmanje jednu dodatnu kontrolu kod 10 % subjekata s kojima je sklopilo Ugovor o kontroli

3. kontrolu sljedivosti i bilance mase za kategoriju subjekata PRERAĐIVAČI iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika, kod kontroliranog subjekta temeljem Procjene rizika. Najmanje 10 kontrola sljedivosti i bilance mase za barem jedan proizvod mora se provesti na svakih 100 subjekata s kojima kontrolno tijelo ima sklopljen Ugovor o kontroli

4. Od ukupnog broja kontrola iz članka 65. stavka 1. i 4. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 koje provodi kontrolno tijelo u jednoj godini, najmanje 10% kontrola treba biti nenajavljeno.

5. Dodatne i nenajavljene kontrole se provode sukladno potrebi i razini rizika subjekta.

Procedura uzorkovanja

Članak 10.

(1) Kontrolno tijelo uz Zahtjev za ovlaštenje prilaže proceduru u skladu s kojom provodi redovno uzorkovanje i uzorkovanje u slučaju nepravilnosti.

(2) Uzorkovanje se provodi sukladno posebnom propisu kojim se uređuju službene kontrole koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, zdravlju i dobrobiti životinja.

(3) Svaki uzeti uzorak se dokumentira u izvješću o kontroli, navode se podaci o vrsti proizvoda, količini i lotu te razlogu uzorkovanja.

(4) Uzorkovanje se provodi temeljem analize rizika kod najmanje 5 % subjekata s kojima je kontrolno tijelo sklopilo Ugovor o kontroli.

(5) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, ukoliko je kod kontrolnog tijela broj subjekata za pojedinu kategoriju iz članka 3. stavka 2. manji od 20, potrebno je uzeti najmanje jedan uzorak godišnje kod subjekata iz te kategorije.

(6) Plan uzorkovanja kontrolno tijelo sastavlja temeljem Procjene rizika na početku svake kalendarske godine i dostavlja ga Ministarstvu i Poljoprivrednoj inspekciji, najkasnije do 28. veljače tekuće godine.

Procedura razmjene informacija

Članak 11.

(1) Kontrolno tijelo uz Zahtjev za ovlaštenje prilaže proceduru u skladu s kojom razmjenjuje informacije s Ministarstvom, Poljoprivrednom inspekcijom, Agencijom za plaćanja, Državnim zavodom za statistiku i kontrolnim tijelima ovlaštenim u Republici Hrvatskoj i drugim državama članicama.

(2) Kada subjekt mijenja kontrolno tijelo sukladno članku 20. ovoga Pravilnika, prethodno kontrolno tijelo temeljem zahtjeva novog kontrolnog tijela dostavlja izravno novom kontrolnom tijelu podatke o subjektu koji su neophodni u smislu članka 31. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 i članka 92. stavka 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008.

(3) Podaci iz stavka 2. ovoga članka obuhvaćaju razdoblje od najmanje 2 godine prije promjene kontrolnog tijela, a osobito se odnose na prethodno utvrđene nepravilnosti i korektivne mjere koje se primjenjuju na subjekta te uvjete kojima mora udovoljiti, koje novo kontrolno tijelo obavezno nastavlja provoditi.

Procedura kontrolnih posjeta

Članak 12.

(1) Kontrolno tijelo uz Zahtjev za ovlaštenje prilaže proceduru u skladu s kojom provodi prvu službenu kontrolu i daljnje praćenje subjekata koja obuhvaća način planiranje datuma kontrole.

(2) Dogovoreni datumi kontrole iz stavka 1. ovoga članka se dokumentiraju u spisu subjekta i ne mogu se promijeniti bez opravdanog razloga.

(3) U slučaju da se zakazana službena kontrola ne može provesti zbog opravdanog razloga subjekta ili kontrolnog tijela, razlog odgode se dokumentira u spisu subjekta te se zakazuje novi datum kontrole što je skorije moguće.

(4) U slučaju nenajavljene kontrole provodi se nadzor do one mjere do koje je to moguće, a nenajavljenom kontrolom smatra se kontrola koja subjektu u pravilu nije najavljena ili u iznimnim slučajevima nije najavljena više od 24 sata unaprijed radi osiguravanja prisustva subjekta tijekom kontrole.

(5) Plan službenih najavljenih i nenajavljenih kontrola, kontrolno tijelo sastavlja na početku svake kalendarske godine i dostavlja ga Ministarstvu i Poljoprivrednoj inspekciji, najkasnije do 28. veljače tekuće godine.

Procedura primjene Kataloga mjera

Članak 13.

(1) Kontrolno tijelo uz Zahtjev za ovlaštenje prilaže proceduru u skladu s kojom primjenjuje Katalog mjera iz članka 34. ovoga Pravilnika na subjekte s kojima je sklopilo Ugovor o kontroli u slučaju nepravilnosti i kršenja odredbi Uredbi iz članka 2. ovoga Pravilnika, Zakona i provedbenih propisa.

(2) Procedurom iz stavka 1. ovoga članka treba opisati kako kontrolno tijelo nalaže provedbu korektivnih mjera u slučaju utvrđenih nepravilnosti i kršenja.

(3) Procedurom iz stavka 1. ovoga članka treba opisati kako kontrolno tijelo provjerava i potvrđuje provedbu korektivnih mjera u slučaju utvrđenih nepravilnosti i kršenja.

Zahtjevi za osoblje kontrolnog tijela

Članak 14.

(1) Kontrolno tijelo uz Zahtjev za ovlaštenje prilaže životopise osoblja, organizacijsku shemu s prikazom osoblja i sheme za pojedine faze postupka službene kontrole te dokaze da:

a) raspolaže dovoljnim brojem kvalificiranog i educiranog osoblja za provođenje kontrola, kako su predviđene Uredbama iz članka 2. ovoga Pravilnika, Zakonom i provedbenim propisima

b) osoblje kontrolnog tijela je objektivno, neutralno i nepristrano.

(2) Smjernice sa zahtjevima za osoblje kontrolnog tijela nalaze se u Prilogu 5. ovoga Pravilnika.

(3) Kontrolno tijelo drugih država članica koje ima sjedište pravne osobe registrirano na teritoriju druge države članice Europske unije ili potpisnice Sporazuma o europskom gospodarskom prostoru te Švicarske Konfederacije umjesto dokaza iz stavka 1. dostavlja:

a) jednakovrijedan dokaz o udovoljavanju uvjeta iz stavka 1. podstavka a) i b) ovoga članka u pogledu osoblja

b) dokaz na hrvatskom jeziku o registraciji pravne osobe na teritoriju druge države članice Europske unije ili potpisnice Sporazuma o europskom gospodarskom prostoru te Švicarske Konfederacije iz kojeg je razvidan naziv države u kojoj pravna osoba ima sjedište

c) pisanu izjavu da će svi postupci i vođenje dokumentacije biti na hrvatskom jeziku.

(4) Kontrolno tijelo obavještava Ministarstvo o svim promjenama u dokumentima iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana od nastanka promjene.

IV. OVLAŠTENJE KONTROLNOG TIJELA

Rješenje o ovlaštenju

Članak 15.

(1) Podaci iz Zahtjeva za ovlaštenje koji se navode na rješenju o ovlaštenju iz članka 104. Zakona su:

a) naziv kontrolnog tijela

b) osobni identifikacijski broj kontrolnog tijela (OIB)

c) matični broj pravne osobe (MBS) ili registracijski broj druge države članice

d) kodni broj kontrolnog tijela iz članka 16. ovoga Pravilnika

e) adresa sjedišta kontrolnog tijela (ulica, grad, država)

f) područja službenih kontrola za koje je kontrolno tijelo ovlašteno

g) podatak o ugovorenom ovlaštenom službenom laboratoriju.

(2) O svakoj promjeni podataka iz stavka 1. ovoga članka kontrolno tijelo obvezno je obavijestiti Ministarstvo u roku od 15 dana od nastanka promjene.

Kodni broj kontrolnog tijela

Članak 16.

(1) Kod izdavanja rješenja o ovlaštenju iz članka 15. stavka 1. ovoga Pravilnika, Ministarstvo kontrolnom tijelu dodjeljuje kodni broj iz članka 58. stavka 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008.

(2) U Republici Hrvatskoj kodni broj je sljedeći: HR-EKO-00, pri čemu je:

1. »HR« – oznaka Republike Hrvatske

2. »EKO« – izraz koji uspostavlja poveznicu s ekološkim postupkom proizvodnje

3. »00« – referentni broj od dvije znamenke.

Popis ovlaštenih kontrolnih tijela

Članak 17.

(1) Popis ovlaštenih kontrolnih tijela namijenjen je ostvarivanju načela pravne sigurnosti između države i pojedinca te pojedinca prema trećim osobama o činjenicama koje su predmetom upisa, a prema načelu javnosti podaci iz popisa su javni.

(2) Podaci koji se vode u Popisu ovlaštenih kontrolnih tijela su sljedeći:

a) naziv kontrolnog tijela

b) osobni identifikacijski broj pravne osobe (OIB)

c) matični broj pravne osobe (MBS) ili registracijski broj druge države članice

d) kodni broj kontrolnog tijela iz članka 16. ovoga Pravilnika

e) adresa sjedišta kontrolnog tijela i država

f) područja službenih kontrola za koje je kontrolno tijelo ovlašteno i osobe ovlaštene za provođenje službenih kontrola

g) podatak o ugovorenom ovlaštenom službenom laboratoriju

h) podatak o rješenju kojim je kontrolno tijelo ovlašteno (datum, klasa, ur.broj)

i) podatak o rješenju kojim je ukinuto ovlaštenje kontrolnom tijelu, do izvršnosti rješenja

j) podaci o kontaktima telefonom i telefaksom te e-adresa kontrolnog tijela

k) web-adresa odnosno podaci o službenim mrežnim stranicama kontrolnog tijela.

(3) Svaku promjenu podataka iz stavka 2. ovoga članka kontrolna tijela prijavljuju Ministarstvu u roku od 15 dana od nastanka promjene, osim podataka iz podstavka h) i i) koje upisuje i ažurira Ministarstvo.

V. UGOVOR O KONTROLI

Sklapanje ugovora o kontroli

Članak 18.

(1) Subjekt koji se uključuje u kontrolni sustav ekološke proizvodnje svoje aktivnosti stavlja pod nadzor kontrolnog tijela i sklapa Ugovor o kontroli.

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sklapa se na neodređeno vrijeme trajanja.

(3) Obavijest o sklopljenom Ugovoru o kontroli kontrolno tijelo dostavlja Ministarstvu i Agenciji za plaćanja na mjesečnoj razini, do dvadesetoga dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Raskidanje ugovora o kontroli

Članak 19.

(1) Ukoliko se Ugovor o kontroli raskida na zahtjev subjekta, radi razmjene informacija iz članka 11. ovoga Pravilnika, subjekt je obvezan navesti kontrolno tijelo s Popis ovlaštenih kontrolnih tijela s kojim namjerava sklopiti novi Ugovor o kontroli.

(2) U slučaju da subjekt nakon raskida Ugovora o kontroli ne namjerava sklopiti novi Ugovor o kontroli s drugim kontrolnim tijelom, o tome prilaže potpisanu Izjavu o izlasku iz kontrolnog sustava te na taj način subjekt napušta kontrolni sustav u ekološkoj proizvodnji, a po obavijesti kontrolnog tijela o raskidu Ugovora o kontroli Agencija za plaćanja će u skladu s člankom 109. stavkom 2. Zakona brisati subjekta iz Upisnika subjekata.

(3) U slučaju jednostranog ili sporazumnog raskida Ugovora o kontroli, kontrolno tijelo koje raskida ugovor sa subjektom o tome bez odgađanja obavještava Ministarstvo, Agenciju za plaćanja i Poljoprivrednu inspekciju.

(4) U obavijesti iz stavka 3. ovoga članka navodi se raskida li se ugovor sporazumno ili jednostrano, sažeti opis razloga za raskid ugovora, te naziv kontrolnog tijela s kojim subjekt namjerava sklopiti novi Ugovor o kontroli ili potpisana Izjava o izlasku subjekta iz kontrolnog sustava iz stavka 3. ovoga članka.

Promjena kontrolnog tijela subjekta

Članak 20.

(1) Subjekti uključeni u kontrolni sustav mogu promijeniti kontrolno tijelo s kojim su sklopili Ugovor o kontroli najviše jednom godišnje, u periodu od 1. siječnja do 1. ožujka, nakon završenog postupka certifikacije.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, subjekti mogu promijeniti kontrolno tijelo i izvan roka iz stavka 1. ovoga članka, prije završenog postupka certifikacije, ukoliko niti jedna službena kontrola u predmetnoj godini nije provedena, uz prethodno odobrenje Ministarstva.

(3) Kontrolno tijelo koje provede službene kontrole kod subjekta obavezno je dovršiti postupak certifikacije, odnosno izdati potvrdnicu ukoliko su za to ispunjeni uvjeti.

VI. PRAVILA PROIZVODNJE

Obaveza subjekata

Članak 21.

Subjekti upisani u Upisnik subjekata iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika obvezni su se pridržavati pravila proizvodnje iz članaka 102. Zakona.

Baza podataka o biljnom reprodukcijskom materijalu

Članak 22.

(1) Bazu podataka za biljni reprodukcijski materijal iz ekološke proizvodnje i iz prijelaznog razdoblja (u daljem tekstu: Baza BRM) iz članka 48. stavka 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 vodi Ministarstvo, u elektroničkom obliku na službenim mrežnim stranicama.

(2) Dobavljač biljnog reprodukcijskog materijala podnosi Ministarstvu zahtjev za upis biljnog reprodukcijskog materijala u Bazu BRM na obrascu ZUBRM iz Priloga 6. ovoga Pravilnika, kontinuirano tijekom godine.

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka prilažu se dokazi iz članka 50. stavka 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008.

(4) Podatke koji se vode u Bazi BRM Ministarstvo ažurira kvartalno i to 15. ožujka, 15. lipnja, 15. rujna i 15. prosinca, tekuće godine. Dostupni podaci na službenim mrežnim stranicama se odnose na minimalno 3 godine.

(5) Dobavljači su obvezni u svrhu ažuriranja podataka iz stavka 2. ovoga članka, najkasnije 15 dana prije roka za ažuriranje iz stavka 4. ovoga članka dostaviti ažurirani popis dostupnog biljnog reprodukcijskog materijala, a ukoliko biljni reprodukcijski materijal više nije dostupan o tome odmah obavijestiti Ministarstvo.

(6) Ukoliko dobavljač ne dostavi popis iz stavka 5. ovoga članka, podaci će se smatrati nedostupnima te će ih Ministarstvo brisati iz Baze BRM.

(8) Za vjerodostojnost i točnost podataka koji se vode u Bazi BRM odgovorni su davatelji podataka, odnosno dobavljači.

(7) Ministarstvo dostavlja Komisiji obavijesti iz članka 48. stavka 3. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008.

Smještaj pčelinjaka

Članak 23.

Smještaj pčelinjaka mora biti u skladu s člankom 13. stavkom 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 i posebnim propisima o držanju pčela i katastru pčelinje paše.

Ograđeni prostori za perad

Članak 24.

Razdoblje iz članka 23. stavka 5. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 tijekom kojeg ograđeni prostori za perad koja se uzgaja u turnusima moraju ostati prazni radi obnove vegetacije je najmanje tri tjedna.

Jedinice akvakulture

Članak 25.

(1) Dopušta se u mrjestilištima ili mladičnjacima uzgoj ekološke i neekološke mlađi u istom objektu pod uvjetom da postoji jasna fizička odvojenost između jedinica i poseban sustav distribucije vode.

(2) U slučaju proizvodnje u punom uzgojnom sustavu, dopušta se postojanje ekoloških i neekoloških jedinica za uzgoj životinja akvakulture u istom objektu pod uvjetom da se udovolji članku 6.b stavku 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 i ukoliko su uključene različite proizvodne faze i različita razdoblja rukovanja životinjama iz akvakulture.

Proizvodi prihvatljivi za primjenu u ekološkoj poljoprivredi

Članak 26.

(1) Pravne i fizičke osobe koje na tržište stavljaju i distribuiraju proizvode (inpute) na kojima se navodi da su »prihvatljivi u ekološkoj proizvodnji« obvezni su se pridržavati odredbi Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008, a za istinitost navoda odgovaraju sukladno posebnom propisu kojim se uređuje zaštita potrošača.

(2) Potvrda o sukladnosti proizvoda, izdana od akreditiranog tijela države članice EU, smatra se prihvatljivim dokazom da je proizvod prihvatljiv u ekološkoj proizvodnji.

(3) Ukoliko za proizvod (input) nije izdana važeća potvrda o sukladnosti iz stavka 2. ovoga članka, o prihvatljivosti pojedinog proizvoda za primjenu u ekološkoj proizvodnji odlučuje kontrolno tijelo subjekta na temelju provedene provjere sukladnosti.

(4) Provjera sukladnosti iz stavka 2. ovoga članka podrazumijeva provjeru proizvođačke specifikacije te, po potrebi, ostalih dokaza kako bi se utvrdilo je li proizvod sukladan odredbama Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008.

(5) Pravne i fizičke osobe koje na tržište stavljaju i distribuiraju proizvode (inpute) na kojima se navodi da su »prihvatljivi u ekološkoj proizvodnji« obvezne su na zahtjev kontrolnog tijela koje provodi provjeru sukladnosti iz stavka 3. ovoga članka, dostaviti sve tražene informacije o proizvodu.

(6) »Industrijska poljoprivreda« iz Priloga I. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 je proizvodnja bilja koja podrazumijeva uzgoj bilja prvenstveno u monokulturi uz intenzivnu upotrebu umjetnih mineralnih gnojiva i ostalih agrokemikalija, te uzgoj životinja kod kojeg broj životinja u objektu premašuje broj jedinki definiran u članku 12. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 i/ili postoji barem jedan od sljedećih uvjeta:

a) životinje se drže u nedostatku prirodne svjetlosti ili u umjetno kontroliranim uvjetima osvjetljenja cijelo vrijeme njihovog uzgojnog ciklusa i/ili

b) životinje su trajno vezane ili se drže na podovima isključivo rešetkaste konstrukcije ili se drže u kavezima ili nemaju prostor za odmor nastrt biljnom steljom tijekom čitavog ciklusa uzgoja.

Nacionalni znak ekološkog proizvoda

Članak 27.

(1) Nacionalni znak ekološkog proizvoda je dozvoljeno koristiti pri označavanju, reklamiranju i prezentiranju ekoloških proizvoda a njegov sadržaj, veličina i izgled navedeni su u Prilogu 7. ovoga Pravilnika.

(2) U prijelaznom razdoblju nije dozvoljena uporaba nacionalnog znaka ekološkog proizvoda.

VII. IZUZEĆA OD PRAVILA PROIZVODNJE

Izuzeća od pravila proizvodnje o kojima rješava Ministarstvo

Članak 28.

(1) Ministarstvo na temelju zahtjeva subjekta donosi rješenja za izuzeća od pravila proizvodnje iz članka 103. stavka 1. Zakona.

(2) Obrazac zahtjeva za odobrenje izuzeća iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na obrascu ZOI iz Priloga 8. ovoga Pravilnika.

(3) Za izuzeća iz članka 9. stavka 4. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 subjekt uz zahtjev za izuzećem iz stavka 2. ovoga članka prilaže informacije o broju i vrsti životinja sukladno uputi iz Priloga 8. ovoga Pravilnika i mišljenje kontrolnog tijela u kojem moraju biti navedeni razlozi zbog kojih se traži izuzeće odnosno pojasniti nedostupnost životinja iz ekološke proizvodnje.

(4) Za izuzeća iz članka 18. stavka 1. Uredbe Komisije br. 889/2008 subjekt uz zahtjev za izuzećem iz stavka 2. ovoga članka prilaže informacije o broju i vrsti životinja sukladno uputi iz Priloga 8. ovoga Pravilnika, mišljenje kontrolnog tijela i nadležnog veterinara.

(5) Za izuzeća iz članka 29. stavka 1. Uredbe Komisije br. 889/2008 subjekt uz zahtjev za izuzećem iz stavka 2. ovoga članka prilaže informacije o sastojku i dokaze o nedostupnosti sukladno uputi iz Priloga 8. ovoga Pravilnika.

(6) Za izuzeća iz članka 39. Uredbe Komisije br. 889/2008 subjekt uz zahtjev za izuzećem iz stavka 2. ovoga članka prilaže mišljenje kontrolnog tijela, a izuzeća se mogu odobriti samo za subjekte s najviše 20 uvjetnih grla.

(7) Za izuzeća iz članka 40. stavka 1. Uredbe Komisije br. 889/2008 subjekt uz zahtjev za izuzećem iz stavka 2. ovoga članka prilaže plan prelaska gospodarstva na ekološku proizvodnju sukladno uputi Priloga 8. ovoga Pravilnika i mišljenje kontrolnog tijela.

(8) Za izuzeća iz članka 40. stavka 2. Uredbe Komisije br. 889/2008 subjekt uz zahtjev za izuzećem iz stavka 2. ovoga članka prilaže dokaze o provođenju istraživanja ili obrazovanja sukladno uputi iz Priloga 8. ovoga Pravilnika i mišljenje kontrolnog tijela.

(9) Za izuzeća iz članka 42. Uredbe Komisije br. 889/2008 subjekt uz zahtjev za izuzećem iz stavka 2. ovoga članka prilaže informacije o broju i vrsti životinja sukladno uputi iz Priloga 8. ovoga Pravilnika i mišljenje kontrolnog tijela u kojem moraju biti navedeni razlozi zbog kojih se traži izuzeće odnosno pojasniti nedostupnost životinja iz ekološke proizvodnje.

(10) Za izuzeća u slučaju okolnosti katastrofe iz članka 47. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 uz zahtjev za izuzećem iz stavka 2. ovoga članka za pojedinačna izuzeća potrebno je priložiti obrazloženje sukladno uputi iz Priloga 8. ovoga Pravilnika i mišljenje kontrolnog tijela.

(11) Osim pojedinačnih odobrenja iz stavka 10. ovoga članka, Ministarstvo može izdati opće odobrenje ovisno o razmjerima elementarnih nepogoda.

(12) Kontrolna tijela vode evidencije odobrenih izuzeća iz ovoga članka za subjekte s kojima su sklopili Ugovor o kontroli.

Skraćenje prijelaznog razdoblja

Članak 29.

(1) Ministarstvo na temelju zahtjeva subjekta donosi rješenja za skraćivanje prijelaznog razdoblja u ekološkoj proizvodnji iz članka 103. stavka 1. podstavka 2. Zakona.

(2) Uz obrazac zahtjeva za odobrenje izuzeća iz stavka 1. ovoga članka koji se podnosi se na Obrascu ZSPR iz Priloga 9. ovoga Pravilnika, subjekt dostavlja sljedeće:

a) u slučajevima iz članka 36. stavka 2. točke a) Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 dokaze kojima se potvrđuje da su ARKOD parcele uključene u Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020. za mjere koje se odnose na poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš, ili su uključene u područja koja su zaštićena (parkovi prirode i sl.), a zahtjev se može podnijeti nakon proteka 12 mjeseci prijelaznog razdoblja od datuma provedene prve službene kontrole kontrolnog tijela, odnosno nakon proteka 24 mjeseca prijelaznog razdoblja u slučaju trajnih nasada

b) u slučajevima iz članka 36. stavka 2. točke b) Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 dokaz i izjavu kojima potvrđuje da dotične površine posljednje 3 godine nisu tretirane sredstvima koja nisu dozvoljena u ekološkoj proizvodnji, a zahtjev se može podnijeti nakon proteka 12 mjeseci prijelaznog razdoblja od datuma provedene prve službene kontrole kontrolnog tijela, odnosno nakon proteka 24 mjeseca prijelaznog razdoblja u slučaju trajnih nasada

c) u slučajevima iz članka 37. stavka 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 dokaz i izjavu da pašnjaci i ostalo zemljište koje koriste životinje nije bilo tretirano sredstvima koja nisu dozvoljena u ekološkoj proizvodnji zadnjih godinu dana.

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se zapisnik o provedenoj službenoj kontroli od strane kontrolnog tijela iz tekuće godine u kojoj se predaje zahtjev, i mišljenje u kojem se navode dokumenti kojima se dokazuje da subjekt tijekom razdoblja iz stavka 2. koje je prethodilo kontroli nije upotrebljavao sredstva koja nisu dozvoljena u ekološkoj proizvodnji što se odnosi i na zemljište koje nije bilo obrađivano.

(4) U slučajevima iz stavka 2. točke b) i c) ovoga članka dostavlja se analiza tla ovlaštenog laboratorija na pesticide (ostaci pesticida) iz godine u kojoj se predaje zahtjev. Uzimanje uzoraka za analizu tla obavlja kontrolno tijelo.

(5) Kontrolno tijelo vodi evidencije odobrenih izuzeća iz ovoga članka za subjekte s kojima su sklopili Ugovor o kontroli.

Izuzeća za biljni reprodukcijski materijal koji nije iz ekološke proizvodnje

Članak 30.

(1) Kontrolno tijelo na temelju zahtjeva subjekta izdaje odobrenje iz članka 105. stavka 1. podstavka 2. Zakona, za korištenje biljnog reprodukcijskog materijala (u daljnjem tekstu: BRM) koji nije iz ekološke proizvodnje.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka subjekt podnosi kontrolnom tijelu s kojim ima sklopljen Ugovor o kontroli, prije planirane sjetve/sadnje.

(3) U zahtjevu subjekt navodi biljnu vrstu koja je nedostupna uključujući i latinski naziv, potrebnu količinu i planirani rok sjetve/sadnje, sukladno obrascu ZBRM iz Priloga 10. ovoga Pravilnika.

(4) Kontrolno tijelo dostavlja subjektu odobrenja iz stavka 1. ovoga članka prije planirane sjetve/sadnje.

(5) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje se ukoliko ekološki BRM nije dostupan. Provjera dostupnosti ekološkog BRM utvrđuje se na temelju uvida u Bazu BRM iz članka 22. ovoga Pravilnika.

(6) Kontrolna tijela vode evidenciju o izdanim odobrenjima iz stavka 1. ovoga članka, sukladno obrascu iz Priloga 11. ovoga Pravilnika.

Izuzeće od uključivanja u kontrolni sustav za trgovce

Članak 31.

(1) Sukladno članku 28. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 subjekti koji prodaju pretpakirane proizvode izravno krajnjem potrošaču ili korisniku, pod uvjetom da oni takve proizvode ne proizvode, pripravljaju, uvoze iz trećih zemalja te također ne skladište proizvode koji nisu vezani uz mjesto prodaje i nisu podugovorile s trećom stranom, izuzimaju se iz odredbi članka 28. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007.

(2) Tijelo koje zaprima obavijesti iz članka 28. stavka 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u vezi s provedbom stavka 1. ovoga članka je Ministarstvo.

(3) Popis subjekata koji su dostavili obavijest iz stavka 2. ovoga članka i izuzeti su od primjene članka 28. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 Ministarstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(4) Prodaja ekoloških proizvoda putem elektroničke trgovine ne može se izuzeti od primjene odredbi članka 28. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 ukoliko se takvi proizvodi skladište.

VIII. PROVEDBA SLUŽBENIH KONTROLA

Zadaće kontrolnih tijela

Članak 32.

(1) Kontrolna tijela u okviru provedbe službenih kontrola obvezna su:

a) provoditi redovne službene kontrole koje se:

– kod subjekata kategorije A, provode u pravilu u razdoblju vegetacije, a planiranje termina kontrola ovisi o vrsti proizvodnje, kritičnim fazama, periodu vegetacije i podneblju

– kod subjekata ostalih kategorija provode tijekom cijele godine.

b) provoditi izvanredne i nenajavljene službene kontrole, sukladno proceduri iz članka 9. ovoga Pravilnika

c) službene kontrole iz podstavka a) i b) ovoga članka uključuju uzorkovanje koje se provodi sukladno članku 65. stavku 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 i proceduri iz članka 10. ovoga Pravilnika, i obuhvaća slanje uzorka na analizu u ovlaštene službene laboratorije iz članka 47. i vođenje evidencije o uzorkovanju

d) izdati odobrenje iz članka 105. stavka 1. podstavka 2. Zakona, za korištenje BRM koji nije iz ekološke proizvodnje, u skladu s člankom 30. ovoga Pravilnika

e) izdati potvrdnicu/certifikat u skladu s člankom 105. stavku 1. podstavku 5. Zakona i prilog potvrdnice/certifikata koji sadrži podatke o količinama proizvoda i proizvodnim resursima subjekta

f) provjeriti primjenu propisa za označivanje ekoloških proizvoda u skladu s člankom 105. stavku 1. podstavku 6. Zakona.

(2) Kontrolna tijela u pogledu obavješćivanja i razmjene informacija obavezna su:

a) javno objaviti podatke na internetskim stranicama iz članka 7. stavka 2. podstavka e) ovoga Pravilnika

b) provoditi razmjenu informacija sukladno članku 92. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008, a u slučajevima zaprimljenih žalbi u kojima kontrolno tijelo odbija dostaviti informacije Ministarstvo će poduzeti odgovarajuće sankcije iz članka 180. stavka 1. točke 8. Zakona.

(3) Kontrolna tijela u pogledu osoblja obvezna su:

a) udovoljavati uvjetima iz članka 14. stavka 1. podstavka a) ovoga Pravilnika

b) za djelatnike koji nemaju iskustva u provođenju kontrola osigurati mentora koji će pratiti djelatnike na najmanje pet kontrolnih pregleda u svim fazama proizvodnje, što se evidentira potpisom djelatnika na zapisniku o nadzoru

c) provoditi rotaciju djelatnika koji provode kontrole na način da jedan djelatnik isti subjekt može kontrolirati najviše tri godine uzastopno

d) za svaku fazu proizvodnje koja je zasebno područje kontrola imati pokrivenost u okviru potvrde o akreditaciji kao i djelatnike educirane za provođenje kontrola u tom području.

Izvještavanje

Članak 33.

(1) Kontrolna tijela u pogledu dostave podataka obvezna su:

a) najkasnije do 31. siječnja tekuće godine popis subjekata s kojima ima sklopljen Ugovor o kontroli na dan 31. prosinca prethodne godine

b) najkasnije do 31. ožujka tekuće godine Ministarstvu dostaviti izvješće iz Priloga XIII.C Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008

c) najkasnije do 28. veljače tekuće godine Ministarstvu dostaviti zbirno izvješće o izdanim i odbijenim odobrenjima iz članka 30. stavka 1. ovoga Pravilnika za korištenje BRM koji nije iz ekološke proizvodnje, sukladno obrascu ZIBRM iz Priloga 11. ovoga Pravilnika

d) do 28. veljače tekuće godine plan uzorkovanja iz članka 10. stavka 6. ovoga Pravilnika i plan kontrola iz članka 12. stavka 5. ovoga Pravilnika

e) najkasnije do 31. ožujka tekuće godine Državnom zavodu za statistiku dostaviti statističke podatke iz članka 93. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008

f) tijekom godine, na mjesečnoj razini, Ministarstvu dostaviti izdane potvrdnice /certifikate, sukladno članku 6. stavku 2. ovoga Pravilnika

g) u roku od 30 dana od zaključivanja provedene službene kontrole Ministarstvu dostaviti izvješće o provedenoj službenoj kontroli, odnosno u roku od 60 dana od zaključivanja provedene službene kontrole dostaviti dopunu izvješća o provedenoj službenoj kontroli, na obrascu ISK-S iz Priloga 12. ovoga Pravilnika

h) tijekom godine, na mjesečnoj razini, Ministarstvu i Agenciji za plaćanja obavijest o sklopljenim ugovorima iz članka 18. stavka 1. ovoga Pravilnika, do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec

i) odmah, bez odlaganja, Ministarstvu, Agenciji za plaćanja i Poljoprivrednoj inspekciji obavijest o raskinutim ugovorima iz članka 18. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Kontrolna tijela obvezna su dostaviti Ministarstvu do 31. ožujka tekuće godine godišnje izvješće o provedenim službenim kontrolama iz članka 27. stavka 14. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 koje sadrži sljedeće podatke:

a) ukupan broj djelatnika, popis djelatnika koji obavljaju službene kontrole

b) popis subjekata na dan 31. 12. prethodne godine razvrstanih prema kategoriji rizika

c) popis subjekata koji su prešli iz drugog kontrolnog tijela

d) ukupan broj provedenih kontrola te broj redovnih, dodatnih i nenajavljenih kontrola

e) popis utvrđenih nepravilnosti i izrečene mjere

f) ukupan broj uzoraka za koje je izvršena analiza i broj uzoraka u kojima su evidentirane tvari koje nisu dozvoljene u ekološkoj proizvodnji, navesti poduzete mjere

g) analiza utvrđenih nepravilnosti prema učestalosti

h) ukupan broj izdanih certifikata

i) popis povučenih certifikata vezano uz utvrđene nepravilnosti

j) popis subjekata s kojima je raskinut Ugovor o kontroli.

(3) Kontrolna tijela ovlaštena u drugim državama članicama koja nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj, obvezna su do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu dostaviti izvješće o obavljenim nadzorima od strane nadležnog akreditacijskog tijela i nadležnog inspekcijskog tijela.

Katalog mjera

Članak 34.

(1) Sukladno članku 92.d Uredbe Komisije br. 889/2008, pri provedbi službenih kontrola iz članka 32. stavka 1. podstavka a) i b) ovoga Pravilnika, u slučaju utvrđenih nepravilnosti kontrolna tijela obvezna su primjenjivati mjere sukladno Katalogu mjera.

(2) Za potrebe primjene Kataloga mjera iz stavka 1. ovoga članka »nepravilnost« označava svaki oblik ne udovoljavanja ekološke proizvodnje i/ili ekoloških proizvoda i/ili postupanje suprotno odredbama uredbi iz članka 2. ovoga Pravilnika i/ili nacionalnim propisima kojima se uređuje ekološka proizvodnja i ekološki proizvodi.

(3) Mjere predviđene Katalogom mjera su sljedeće:

1. Upozorenje (UP) – Ova mjera kao takva nema neposredne posljedice za subjekta, upozorava subjekta da će se u slučaju ponavljanja nepravilnosti i/ili neprovođenja naređenih korektivnih mjera u roku koji odredi kontrolno tijelo, primijeniti neka od strožih niže navedenih mjera.

2. Snižavanje statusa lota (SSL) – Snižava se status dijela proizvodnje subjekta na neekološki. Mjera se može primijeniti na lot, urod jedne ili više parcela, proizvode jedne ili više životinja. Mjera može obuhvatiti proizvode koji još nisu označeni kao ekološki i proizvode iz prijelaznog razdoblja.

3. Snižavanje statusa proizvodnih resursa (SSPR) – Snižava se status parcela ili životinja (proizvodnih resursa) na neekološki, a za povratak na ekološki status primjenjuje se propisano prijelazno razdoblje bez mogućnosti skraćenja.

4. Djelomična suspenzija certifikata (DSC) – Subjektu se na određeno vrijeme zabranjuje prodaja jednog ili više ekoloških proizvoda navedenih na certifikatu. O snižavanju statusa proizvoda/parcela/životinja subjekta u trenutku suspenzije odlučuje kontrolno tijelo od slučaja do slučaja.

5. Suspenzija certifikata (SC) – Subjektu se certifikat suspendira na određeno vrijeme, u kojem mu je zabranjena prodaja ekoloških proizvoda. O snižavanju statusa proizvoda/parcela/životinja subjekta u trenutku suspenzije odlučuje kontrolno tijelo od slučaja do slučaja. Mjera se može primijeniti i na subjekte u prijelaznom razdoblju.

6. Povlačenje certifikata (PC) – Subjektu se oduzima certifikat, zabranjuje prodaja svih ekoloških proizvoda. Mjera uključuje snižavanje statusa svih proizvoda/parcela/životinja subjekta. Kontrolno tijelo raskida Ugovor o kontroli sa subjektom i podnosi Agenciji za plaćanja zahtjev za brisanje subjekta iz Upisnika subjekata sukladno članku 109. stavku 2. Zakona.

(4) Katalog mjera objavljen je u Prilogu 4. ovoga Pravilnika.

Određivanje mjera

Članak 35.

(1) Nepravilnost utvrđena kod subjekta povlači za sobom primjenu odgovarajuće mjere iz Kataloga mjera, koja ovisi o prethodno utvrđenim nepravilnostima kod pojedinog subjekta.

(2) U slučaju da je određena nepravilnost kod subjekta utvrđena prvi puta, primjenjuje se mjera iz kolone »Prva nepravilnost«.

(3) Ukoliko se ista nepravilnost ponovi kod subjekta u periodu od 24 mjeseca od izrečene mjere, kontrolno tijelo će izreći mjeru iz kolone »Ponavljanje«.

(4) Za mjere DSC i SC iz članka 34. stavka 3. podstavaka 4. i 5. za koje je predviđeno vremensko trajanje, isto određuje kontrolno tijelo u trajanju ne kraćem od tri mjeseca.

(5) Ukoliko subjekt nakon izrečene mjere UP iz članka 34. stavka 3. podstavka 1. provede korektivne mjere u roku koji je odredilo kontrolno tijelo, izrečena mjera se neće uračunavati u zbroj mjera za pojedinog subjekta u smislu ponavljanja nepravilnosti, pod uvjetom da se ista nepravilnost ne ponovi u narednom periodu od 24 mjeseca.

Odstupanja od Kataloga mjera

Članak 36.

(1) Ukoliko kontrolno tijelo kod subjekta utvrdi nepravilnost iz članka 34. stavka 2. koja nije navedena u Katalogu mjera iz Priloga 4. obvezno je primijeniti odgovarajuću mjeru koja je primjerena utvrđenoj nepravilnosti.

(2) Iznimno od odredbe članka 34. stavka 1. ovoga Pravilnika, kontrolna tijela mogu:

a) primijeniti strožu mjeru od one predviđene Katalogom mjera ukoliko je to opravdano prirodom nepravilnosti ili obuhvatom nepravilnosti

b) primijeniti blažu mjeru od one propisane Katalogom mjera ukoliko je to opravdano prirodom nepravilnosti ili obuhvatom nepravilnosti.

(3) U slučaju postupaka iz stavaka 1. i 2. ovoga članka kontrolna tijela su obavezna o izrečenoj mjeri i razlozima za izricanje iste obavijestiti Ministarstvo, najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja odluke.

Obavijest subjektima o izrečenoj mjeri i prigovor

Članak 37.

(1) Kada kontrolno tijelo donese odluku o izricanju mjere iz članka 34. stavka 3. točke 1., o tome će obavijestiti subjekta pisanim putem, u roku od 14 dana od dana donošenja odluke.

(2) Kada kontrolno tijelo donese odluku o izricanju mjere iz članka 34. stavka 3. podstavaka 2. do 6., o tome će obavijestiti subjekta pisanim putem, preporučenom pošiljkom, u roku od 7 dana od dana donošenja odluke.

(3) Nakon zaprimanja obavijesti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, subjekt može kontrolnom tijelu podnijeti prigovor u roku od 14 dana od dana zaprimanja pošiljke.

(4) Prigovor kontrolnom tijelu iz stavka 3. ovoga članka podnosi se pisanim putem, preporučenom pošiljkom.

(5) Kontrolno tijelo nakon razmatranja navoda iz prigovora, može odluku o izrečenoj mjeri povući, izmijeniti ili zadržati, o čemu će pisanim putem, preporučenom pošiljkom, obavijestiti subjekta u roku od 14 dana od dana zaprimanja prigovora.

Nepravilnosti koje utječu na ekološki status

Članak 38.

(1) Kontrolna tijela obvezna su obavijestiti Ministarstvo, Agenciju za plaćanja i Poljoprivrednu inspekciju odmah, bez odlaganja, ukoliko u okviru provedbe službenih kontrola posumnjaju na nepravilnost ili utvrde nepravilnost koja utječe na ekološki status proizvoda i/ili proizvodnih resursa sukladno članku 30. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 i članku 92. stavku 4. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008.

(2) Nepravilnosti iz stavka 1. ovoga članka prijavljuju se na obrascu PN iz Priloga 13. ovoga Pravilnika.

(3) U obavijesti iz stavka 1. ovoga članka u slučaju sumnje na nepravilnost, navode se svi podaci vezani uz nepravilnost na koju se sumnja, a nakon dovršetka istrage dostavlja se dopuna obavijesti iz stavka 1. u kojoj se odbacuje ili potvrđuje sumnja na nepravilnost.

(4) U obavijesti iz stavka 1. ovoga članka u slučaju potvrđene nepravilnosti, detaljno se navode svi podaci vezani uz nepravilnost, uključujući analitička izvješća, kao i izrečene mjere sukladno Katalogu mjera iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(5) Ministarstvo može zahtijevati i dodatne informacije koje je kontrolno tijelo obvezno dostaviti bez odlaganja.

IX. NADZOR NAD RADOM KONTROLNIH TIJELA

Oblici nadzora

Članak 39.

(1) Poljoprivredna inspekcija provodi nadzor nad radom kontrolnih tijela u skladu s člankom 153. Zakona.

(2) Hrvatska akreditacijska agencija provodi nadzore u vezi s postupkom akreditacije kontrolnih tijela u području certifikacije ekoloških proizvoda te izvještava Ministarstvo u roku iz članka 111. stavka 1. Zakona.

Nadzor rada kontrolnih tijela

Članak 40.

(1) Nadzor nad radom kontrolnih tijela iz članka 39. stavka 1. ovoga Pravilnika provodi Poljoprivredna inspekcija u obliku redovnog ili izvanrednog nadzora.

(2) Redovni nadzor iz stavka 1. ovoga članka provodi se najmanje jednom godišnje kod svih kontrolnih tijela navedenih na Popisu ovlaštenih kontrolnih tijela i obuhvaća:

a) pregled dokumentacije u uredu kontrolnog tijela (office audit)

b) nadzor provedbe službene kontrole koju provodi kontrolno tijelo kod subjekata (witness audit), uključujući uzorkovanje

c) revizija službene kontrole koju je provelo kontrolno tijelo kod subjekata (revision audit).

(3) Izvanredni nadzor iz stavka 1. ovoga članka provodi se po potrebi, a obavezno nakon utvrđenih nepravilnosti u radu kontrolnog tijela, kako bi se potvrdila provedba naloženih korektivnih mjera.

(4) Pregled dokumentacije iz stavka 2. točke a) i nadzor provedbe službene kontrole iz stavka 2. točke b) ovoga članka, Poljoprivredna inspekcija provodi uz prethodnu obavijest kontrolnom tijelu, osim u iznimnim slučajevima kada se može provesti bez prethodne najave ukoliko se smatra da se time može povećati učinkovitost kontrole.

Učestalost nadzora Poljoprivredne inspekcije

Članak 41.

(1) Učestalost provedbe redovnih nadzora iz članka 40. stavka 2. je:

a) nadzor iz članka 40. stavka 2. podstavka a) – najmanje jednom godišnje, a obuhvaća minimalno pregled dokumentacije o radu kontrolnog tijela i zaposlenicima, pregled planova službenih kontrola i izvještaja o provedenim službenim kontrolama kontrolnog tijela, pregled kontrolnih lista, zapisnika i evidencija o postupcima tijekom službenih kontrola, pregled korektivnih mjera koje je kontrolno tijelo naredilo subjektima i kontrola nadzora izvršavanja korektivnih mjera koje je provelo kontrolno tijelo tijekom prethodne kalendarske godine.

b) nadzor iz članka 40. stavka 2. podstavka b) – najmanje jedan nadzor godišnje za svaku kategoriju subjekata pod kontrolom kontrolnog tijela. Ukoliko je broj subjekata pojedine kategorije veći od 100, nadzor se provodi u obuhvatu 1% subjekata te kategorije. U roku od 3 godine svo osoblje kontrolnog tijela koje provodi službene kontrole mora biti obuhvaćeno nadzorom. Prilikom uključivanja osoblja kontrolnog tijela u nadzor, prednost se daje osoblju s manje iskustva i novozaposlenom osoblju. Nadzor uključuje i pripremu provedbe službene kontrole.

c) nadzor iz članka 40. stavka 2. podstavka c) – najmanje dva nadzora godišnje za svaku kategoriju subjekata pod kontrolom kontrolnog tijela. Ukoliko je broj subjekata pojedine kategorije veći od 100, nadzor se provodi u obuhvatu 2% subjekata te kategorije.

(2) Učestalost izvanrednih nadzora iz članka 40. stavka 3. je takva da se osigura adekvatna kontrola provedbe svih naređenih korektivnih mjera.

Izvješće o nadzoru rada kontrolnih tijela

Članak 42.

(1) Poljoprivredna inspekcija sastavlja izvješće o provedenom nadzoru iz članka 40. stavka 1. na obrascu IN-KT iz Priloga 14. ovoga Pravilnika i dostavlja ga Ministarstvu u roku od 60 dana od provedenog nadzora.

(2) Uz izviješće iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se zapisnik o inspekcijskom nadzoru i kontrolna lista prema kojoj je nadzor proveden.

(3) Ukoliko su tijekom nadzora iz članka 40. stavka 1. utvrđene nepravilnosti koje ukazuju da kontrolno tijelo ne obavlja pravilno poslove koji su mu ovlaštenjem povjereni, izvješće iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Ministarstvu u roku od 15 dana od provedenog nadzora.

(4) Poljoprivredna inspekcija dostavlja Ministarstvu Zbirno godišnje izvješće o provedenim nadzorima prema Prilogu XIII.B i XIII.C Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 sukladno nadležnosti, do 31. ožujka tekuće godine za sve provedene nadzore kontrolnih tijela iz članka 40. stavka 1. tijekom prethodne kalendarske godine.

X. UVOZ EKOLOŠKIH PROIZVODA IZ TREĆIH ZEMALJA

Granični prijelazi za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja

Članak 43.

Granični prijelazi preko kojih se obavlja uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja su svi granični prijelazi koji su sukladno Uredbi o graničnim prijelazima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj: 79/13) određeni kao granični prijelazi preko koji se obavlja robni promet.

Službene kontrole pri uvozu ekoloških proizvoda

Članak 44.

(1) Uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja provodi se sukladno odredbama Uredbe Komisije (EZ) br. 1235/2008 koji prilikom puštanja u slobodan promet na teritoriju Unije podliježu službenim kontrolama.

(2) Ministarstvo financija – Carinska uprava je »relevantno tijelo« u smislu članka 2. točke 6. Uredbe Komisije (EZ) br. 1235/2008, sukladno članku 5. Zakona.

(3) Poljoprivredna inspekcija provodi službene kontrole pri uvozu ekoloških proizvoda iz trećih zemalja sukladno posebnom propisu kojim se uređuju službene kontrole koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, zdravlju i dobrobiti životinja.

(4) Službene kontrole ekoloških proizvoda iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća sustavni dokumentacijski i identifikacijski pregled te fizički pregled proizvoda i uzorkovanje sukladno procjeni rizika i dodatnim uvjetima za uvoz ekoloških proizvoda iz pojedinih trećih zemalja.

(5) Dokumentacijski i identifikacijski pregled pri uvozu proizvoda provodi Ministarstvo financija – Carinska uprava.

(6) Fizički pregled proizvoda i uzorkovanje provodi Poljoprivredna inspekcija u carinskim skladištima ili na mjestu odredišta, bez obzira na podrijetlo proizvoda.

(7) Ministarstvo financija – Carinska uprava i Poljoprivredna inspekcija sukladno nadležnostima, nakon provedene službene kontrole verificiraju dijelove potvrde o inspekciji iz članka 13. stavka 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 1235/2008, koristeći se elektroničkim sustavom TRACES.

(8) Ministarstvo financija – Carinska uprava, sukladno članku 112. stavku 2. Zakona, vodi evidenciju o uvozu ekoloških proizvoda iz trećih zemalja.

(9) Poljoprivredna inspekcija vodi evidenciju o fizičkim pregledima i uzorkovanjima proizvoda pri uvozu.

Izvještavanje o uvozu ekoloških proizvoda

Članak 45.

(1) Podatke iz članka 44. stavka 8. Ministarstvo financija – Carinska uprava dostavlja Ministarstvu do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

(2) Podatke iz članka 44. stavka 9. Poljoprivredna inspekcija dostavlja Ministarstvu do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

XI. UZORKOVANJE I ANALIZE

Uzorkovanje

Članak 46.

(1) Uzorkovanje i analiza uzoraka uzetih u službenim kontrolama ekološke proizvodnje provodi se s ciljem potvrđivanja sukladnosti proizvodnje i proizvoda s odredbama uredbi iz članka 2. ovoga Pravilnika, Zakona i provedbenih propisa, a prvenstveno radi utvrđivanja ostataka tvari i sredstava koja nisu dozvoljena u ekološkoj proizvodnji.

(2) Uzorkovanje se provodi sukladno posebnom propisu kojim se uređuju službene kontrole koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, zdravlju i dobrobiti životinja.

Ovlašteni laboratorij

Članak 47.

(1) Uzorci uzeti tijekom službenih kontrola dostavljaju se u laboratorij koji je ovlašten sukladno posebnom propisu kojim se uređuju službene kontrole koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, zdravlju i dobrobiti životinja.

(2) Kontrolna tijela dostavljaju uzorke u laboratorij iz stavka 1. ovoga članka s kojim su sklopili ugovor iz članka 7. stavka 2. postavka d) ovoga Pravilnika.

(3) U slučaju da laboratorij iz stavka 1. ovoga članka ne može obaviti sve tražene analize, postupa se sukladno posebnom propisu kojim se uređuju službene kontrole koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, zdravlju i dobrobiti životinja.

(4) Ovlašteni laboratorij dužan je dostaviti izvješće o rezultatima laboratorijske analize u roku od 14 dana od dana zaprimanja uzorka, osim u slučaju iz stavka 3. ovoga članka, kada se izvješće o rezultatima laboratorijske analize dostavlja u roku od 30 dana.

Rezultati analize

Članak 48.

(1) Kontrolno tijelo će provesti istragu o podrijetlu kontaminacije ukoliko se u ekološkim proizvodima nađu ostaci tvari i sredstava koja nisu dozvoljeni u ekološkoj proizvodnji iznad granice određivanja (LOQ).

(2) Kontrolno tijelo izriče mjeru za subjekta i/ili za proizvode, ovisno o zaključku istrage, sukladno Katalogu mjera iz članka 34. ovoga Pravilnika.

(3) Kontrolno tijelo će prilikom tumačenju rezultata analize navesti je li uzeta u obzir iskazana mjerna nesigurnost i/ili faktor preračunavanja za sušene i koncentrirane proizvode.

Popis ovlaštenih laboratorija

Članak 49.

(1) Ministarstvo na mrežnoj stranici objavljuje Popis ovlaštenih i referentnih laboratorija koji sadrži podatke o akreditiranim metodama.

(2) Popis iz stavka 1. ovoga članka ažurira se sukladno podacima koje dostavljaju ovlašteni laboratoriji.

(3) Sadržaj podataka iz stavka 1. ovoga članka prikazan je na obrascu iz Priloga 15. ovoga Pravilnika.

XII. DOSTAVLJANJE INFORMACIJA EUROPSKOJ KOMISIJI

Kontakt točka

Članak 50.

(1) Kontakt točka za razmjenu informacija putem računalnog sustava koji omogućava elektroničku razmjenu dokumenata i podataka (u daljem tekstu: OFIS sustav) iz članka 94. stavka 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 je Ministarstvo.

(2) Kontakt točka za razmjenu informacija putem računalnog sustava koji omogućava elektroničku razmjenu dokumenata i podataka iz članka 93. stavka 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 je Državni zavod za statistiku.

Nepravilnosti ili povrede iz sustava OFIS

Članak 51.

(1) Ministarstvo zaprima prijave o nepravilnosti ili povrede (u daljem tekstu: OFIS notifikacije) koje šalju druge države članice putem sustava OFIS, sukladno članku 92.a Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008.

(2) Ministarstvo unosi i šalje OFIS notifikacije koje se upućuju drugim državama članicama i Europskoj komisiji putem sustava OFIS, sukladno članku 92.a Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008.

Postupanje u slučaju zaprimanja OFIS notifikacije

Članak 52.

(1) Ministarstvo po zaprimanju OFIS notifikacije iz članka 51. stavka 1. istu bez odgode šalje Poljoprivrednoj inspekciji na dalje postupanje i obavještava kontrolno tijelo uključenog subjekta.

(2) Poljoprivredna inspekcija u roku od 25 dana od dana zaprimanja OFIS notifikacije dostavlja odgovor na OFIS notifikaciju na obrascu OFIS-O iz Priloga 16. ovoga Pravilnika.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, rok za dostavu odgovora može se produžiti za narednih 28 dana ukoliko postupci koje je potrebno provesti u svrhu sastavljanja odgovora na OFIS notifikaciju to opravdavaju.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka Poljoprivredna inspekcija u roku iz stavka 2. ovoga članka, dostavlja privremeni odgovor na OFIS notifikaciju sukladno uputi iz Priloga 16. ovoga Pravilnika.

(5) U slučaju da država članica koja je poslala OFIS notifikaciju nakon zaprimljenog odgovora zahtijeva dodatne informacije, primjenjuje se postupanje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

(6) Nakon što država članica prihvati odgovor na OFIS notifikaciju, Ministarstvo o tome obavještava Poljoprivrednu inspekciju i kontrolno tijelo uključenog subjekta.

(7) Poljoprivredna inspekcija obavještava Ministarstvo o svim mjerama koje poduzima prema subjektima i kontrolnim tijelima (follow-up).

Postupanje u slučaju slanja OFIS notifikacije

Članak 53.

(1) Ministarstvo unosi i šalje OFIS notifikacije iz članka 51. stavka 2. nakon zaprimanja prijave nepravilnosti od strane Poljoprivredne inspekcije ili kontrolnih tijela.

(2) Prijava nepravilnosti radi slanja OFIS notifikacije iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na obrascu OFIS-P iz Priloga 16. ovoga Pravilnika.

(3) Ministarstvo može od podnositelja prijave iz stavka 1. ovoga članka, zahtijevati i dodatne informacije, osim onih navedenih u obrascu iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Ministarstvo po zaprimanju odgovora na OFIS notifikaciju iz članka 51. stavka 2. isti bez odgode šalje Poljoprivrednoj inspekciji na procjenu.

(5) Poljoprivredna inspekcija u roku od 25 dana od dana zaprimanja odgovora na OFIS notifikaciju dostavlja procjenu odgovora sukladno uputi iz Priloga 16. ovoga Pravilnika.

(6) Nakon što Ministarstvo prihvati odgovor na OFIS notifikaciju, o tome obavještava kontrolno tijelo uključenog subjekta.

Prilozi

Članak 54.

Prilozi 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. i 16. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 55.

(1) Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika završit će se sukladno odredbama Pravilnika o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (»Narodne novine«, broj: 19/16).

(2) Kontrolna tijela koja su ovlaštena prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, dokumente iz članaka 8. do 14. dostavljaju Ministarstvu u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 56.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (»Narodne novine«, broj: 19/16).

Članak 57.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 28. veljače 2020. godine, osim odredbi članka 43. koje stupaju na snagu 1. lipnja 2020. godine.

Klasa: 011-01/18-01/13
Urbroj: 525-07/0170-19-35
Zagreb, 31. prosinca 2019.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

OBRAZAC ZUS – ZAHTJEV ZA UPIS, ISPIS, PROMJENU PODATAKA U UPISNIKU SUBJEKATA
U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI

PRILOG 2

PRIKAZ PODATAKA IZ POPISA SUBJEKATA KOJI OBJAVLJUJE MINISTARSTVO

Naziv subjektaDatum upisaKategorija/ podkategorijaKontrolno tijeloGradŽupanijaUlicaPotvrdnica PDF
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        


PRILOG 3

OBRAZAC ZOKT – ZAHTJEV ZA OVLAŠTENJE KONTROLNOG TIJELA

PRILOG 4

KATALOG MJERA

Br.PodručjePravna osnovaNepravilnostNe utječe na statusNepravilnostKršenjePrva nepravilnostPonavljanjeNapomena
1. OPĆA PRAVILA
1.Opća pravila

834/2007

čl. 8.

Falsificiranje dokumentacije povezane s certifikacijom ekoloških proizvodaXSCPC
2.Opća pravila

834/2007

čl. 1(2), 23

Predstavljanje i/ili označavanje neekološkog proizvoda ili proizvoda sa statusom sniženim na neekološki kao ekološkogXSSL+DSCSC
3.Opća pravila

834/2007

Glava III.

Miješanje ekoloških proizvoda s proizvodima iz prijelaznog razdobljaXSSLDSC
4.Opća pravila

834/2007

Glava III.

Namjerno korištenje sredstava koja nisu dozvoljena u ekološkoj poljoprivrediXSSPRSC
5.Opća pravila

834/2007

Glava III.

Korištenje dopuštenih sredstava suprotno propisanim uvjetimaXUPDSC
6.Opća pravila

834/2007

Glava III.

Prisutnost tvari koje nisu dopuštene u ekološkoj poljoprivredi zbog zanemarivanja preventivnih mjeraXSSL + SSPRDSC
7.Opća pravila

834/2007

Glava III.

Prisutnost tvari koje nisu dopuštene u ekološkoj poljoprivredi zbog slučajne kontaminacijeXSSLSSL
8.Opća pravila

834/2007

čl. 9(1)

Namjerna upotreba proizvoda koji sadrže GMO-e ili su proizvedenih od ili uz pomoć GMO-a.XSCPC
9.Opća pravila

834/2007

čl. 9(1)

Unos GMO-a u bilo kojoj fazi proizvodnje zbog zanemarivanja preventivnih mjeraXSSLDSC
10.Opća pravila

834/2007

čl. 9(1)

Unos GMO-a u bilo kojoj fazi proizvodnje zbog slučajne kontaminacijeXSSLSSL
11.Opća pravila

834/2007

čl. 10

Namjerno korištenje ionizirajućeg zračenjaXSCPC
12.Opća pravila

834/2007

čl. 10

Prisustvo sirovina tretiranih ionizirajućim zračenjem zbog zanemarivanja preventivnih mjeraXSSLDSC
13.Opća pravila

834/2007

čl. 10

Prisustvo sirovina tretiranih ionizirajućim zračenjem zbog slučajne kontaminacijeXSSLSSL
1.1. EVIDENCIJE
14.

Opća pravila,

Evidencije

889/2008, čl. 66(3), 67(1) i članci specifični za pojedine kategorije subjekata

čl. 65(2)

Subjekt odbija kontrolnom tijelu omogućiti pristup objektima, radnim prostorima, proizvodnim jedinicama i dokumentaciji

Subjekt odbija kontrolnom tijelu dati informacije neophodne za provođenje kontrole

Subjekt odbija predočiti kontrolnom tijelu rezultate vlastitih programa kontrole.

Subjekt odbija omogućiti kontrolnom tijelu uzimanje uzoraka

XSCPC
15.

Opća pravila,

Evidencije

889/2008

čl. 63(1) i članci specifični za pojedine kategorije

Nepotpun ili netočan opis objekta i/ili radnih prostora i/ili aktivnosti subjektaXUPSC
16.

Opća pravila,

Evidencije

889/2008

čl. 86

Nepotpuni opis podugovorenih aktivnosti, te aktivnosti ili neke od njih su nepoznate kontrolnom tijelu i nisu u uključene u kontrolni sustavXDSCSC
17.

Opća pravila,

Evidencije

889/2008

čl. 86

Nepotpuni opis podugovorenih aktivnosti, aktivnosti su poznate kontrolnom tijelu i uključene su u kontrolni sustavXUP
18.

Opća pravila,

Evidencije

889/2008

čl. 63, 64

Subjekt ne udovoljava obvezama na koje se obvezao izjavom iz članka 63. i 64. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008XUP
19.

Opća pravila,

Evidencije

834/2007

čl. 28(1)a

889/2008

čl.63(3)

Subjekt ne udovoljava obvezi ažuriranja podataka u Upisniku subjekata u ekološkoj proizvodnjiXUP
20.

Opća pravila,

Evidencije

889/2008

čl.63(1)

Nema preventivnih mjera kako bi se smanjio rizik od kontaminacije nedopuštenim proizvodima ili tvarima i/ili nema mjera čišćenja u skladišnim prostorima ili u prostorima u procesu proizvodnjeXDSCSC
21.

Opća pravila,

Evidencije

889/2008

čl.63(1)

Neadekvatan opis preventivnih mjera kako bi se smanjio rizik od kontaminacije nedopuštenim proizvodima ili tvarima i/ili nema mjera čišćenja u skladišnim prostorima ili u prostorima u procesu proizvodnje, u slučaju da su mjere koje se primjenjuju neadekvatneXUPDSC
22.

Opća pravila,

Evidencije

889/2008

čl.63(1)

Neadekvatan opis preventivnih mjera kako bi se smanjio rizik od kontaminacije nedopuštenim proizvodima ili tvarima i/ili nema mjera čišćenja u skladišnim prostorima ili u prostorima u procesu proizvodnje, u slučaju da su mjere koje se primjenjuju adekvatneXUP
23.

Opća pravila,

Evidencije

889/2008

čl.66(1), 83, 89

Ne postoji financijska i skladišna dokumentacija iz članka 66(1) Uredbe Komisije br. 889/2008, što onemogućava reviziju sustavaXSCPC
24.

Opća pravila,

Evidencije

889/2008

čl.66(2)

Nedostatak pisanih izviješća iz članka 66(2) Uredbe Komisije br. 889/2008 koja potvrđuju da subjekt provodi verifikaciju kod ulaza ekoloških proizvoda kada nije moguće provjeriti sukladnosti ulaznih proizvodaXSSLSC
25.

Opća pravila,

Evidencije

889/2008

čl.66(2)

Nedostatak pisanih izviješća iz članka 66(2) Uredbe Komisije EZ br. 889/2008 koja potvrđuju da subjekt provodi verifikaciju kod ulaza ekoloških proizvoda kada je provjeriti sukladnosti ulaznih proizvoda tijekom kontroleXUP
26.

Opća pravila,

Evidencije

889/2008

čl.66(2)

Značajno odstupanje između ulaza i izlaza ekoloških proizvodaXSCPC
27.

Opća pravila,

Evidencije

889/2008

čl.66(2)

Manje odstupanje između ulaza i izlaza ekoloških proizvodaXUPUP
28.

Opća pravila,

Evidencije

889/2008

čl.91(1)

Subjekt ne udovoljava odredbama članka 91(1) Uredbe Komisije EZ br. 889/2008XUPSSL
1.2. IZUZEĆA
29.Opća pravilaPostupci za koje se odobrava izuzeće od pravila propisanih Uredbom Vijeća (EZ) br. 834/2007, Uredbom Komisije 889/2008, Zakonom i provedbenim propisimaPostupci koje je dopušteno provoditi uz prethodno odobrenje izuzeća od pravila propisanih Uredbom Vijeća (EZ) br. 834/2007, Uredbom Komisije 889/2008, Zakonom i provedbenim propisima, u slučaju da zahtjev za izuzećem nije podnesen ili nije podnesen na vrijeme, a pod uvjetom da subjekt udovoljava svim uvjetima za odobrenje izuzećaXUP
2. PRAVILA PROIZVODNJE (BILJNA PROIZVODNJA, PROIZVODNJA ŽIVOTINJA, AKVAKULTURA)
2.1. PRAVILA ZA PRIJELAZ
30.

Pravila proizvodnje

Pravila za prijelaz

834/2007

čl. 17(1)(c)

Prodaja proizvoda koji su označeni kao ekološki prije proteka propisanog prijelaznog razdobljaXSSLSC
31.

Pravila proizvodnje

Pravila za prijelaz

889/2008

čl. 62

Prodaja proizvoda biljne proizvodnje koji su označeni kao proizvodi iz prijelaznog razdoblja, prije isteka minimalnog prijelaznog razdoblja propisanog u tu svrhuXSSLSC
32.

Pravila proizvodnje

Pravila za prijelaz

834/2007

čl. 17(1)(f)

Prodaja životinja ili proizvoda životinjskog podrijetla iz razdoblja prijelaza na ekološku poljoprivredu koji su označeni kao proizvodi iz prijelaznog razdobljaXSSLSC
33.

Pravila proizvodnje

Pravila za prijelaz

834/2007

čl. 17(1)(d)

Kod subjekata s više proizvodnih jedinica od kojih su neke ekološke a neke u prijelaznom razdoblju nedostaje adekvatna evidencija iz koje je vidljivo da je provedeno odvajanje ekoloških proizvoda i/ili životinja od proizvoda i/ili životinja iz prijelaznog razdoblja, no postoji učinkovito odvajanjeXUP
2.2. PROIZVODNJA
34.

Pravila proizvodnje

Proizvodnja

834/2007

čl. 11

Istovremeno postojanje više proizvodnih jedinice na gospodarstvu koje nisu sve ekološke u obliku koji nije predviđen primjenjivim propisima u pogledu vrsta i sorata (paralelna proizvodnja)XSSLUP+SSL
35.

Pravila proizvodnje

Proizvodnja

834/2007

čl. 11

889/2008

čl. 40(1)(a)(i)

Plan prijelaza gospodarstva na ekološku proizvodnju nije proveden, odnosno parcele uključene u plan prijelaza nisu uključene u prijelazno razdoblje nakon isteka propisanog petogodišnjeg razdobljaXSSLUP+SSL
36.

Pravila proizvodnje

Proizvodnja

834/2007

čl. 11

889/2008

čl. 6b(2)

Kod subjekata s više proizvodnih jedinica koje nisu sve ekološke neadekvatne mjere odvajanja između površina, životinja i proizvoda koji se koriste na ekološkim i onih koji se koriste na proizvodnim jedinicama koje nisu ekološkeXUPUP
37.

Pravila proizvodnje

Proizvodnja

834/2007

čl. 11

Kod subjekata s više proizvodnih jedinica od kojih nisu sve ekološke nedostaje adekvatna evidencija iz koje je vidljivo da je provedeno odvajanje ekoloških proizvoda i/ili životinja od proizvoda i/ili životinja iz prijelaznog razdoblja, no postoji učinkovito odvajanjeXUP
38.

Pravila proizvodnje

Proizvodnja

889/2008

čl.40(1)

U slučaju iz članka 40(1) Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 ne udovoljavanje obvezi dostave obavijesti kontrolnom tijelu o:

– žetvi/berbi svakog od predmetnih proizvoda minimalno 48 sati prije berbe/žetve

– točnim količinama proizvoda koje su ubrane/požete s predmetnih proizvodnih jedinica i mjerama odvajanja koje su primijenjene

XUP
39.

Pravila proizvodnje

Proizvodnja

889/2008

čl.40(2)

U slučaju iz članka 40(2) Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 ne udovoljavanje obvezi dostave obavijesti kontrolnom tijelu

– o svakoj isporuci ili prodaji stoke ili stočnih proizvoda prije prodaje ili isporuke

– dokaz da su provedene mjere odvajanja proizvoda

XUP
2.3. SKLADIŠTENJE
40.

Pravila proizvodnje

Skladištenje

889/2008

čl. 35(2)

Za ekološke proizvodne jedinice iz članka 35(2) Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 skladištenje proizvoda (inputa) koji nisu dozvoljeni u ekološkoj proizvodnjiXUPSC
41.

Pravila proizvodnje

Skladištenje

889/2008

čl. 35(3)

Skladištenje veterinarskih alopatskih veterinarsko-medicinskih proizvoda i antibiotika na mjestu koje nije pod nadzoromXUP
3. PRAVILA ZA SUBJEKTE U PROIZVODNJI BILJA (OSIM SAKUPLJANJA SAMONIKLOG BILJA)
3.1. PROIZVODNJA
42.

Proizvodnja bilja

Proizvodnja

889/2008

čl. 4

Korištenje hidroponskih tehnika uzgojaXDSCSC
43.

Proizvodnja bilja

Proizvodnja

834/2007

čl. 12(1)(i)

889/2008

čl. 45

Korištenje:

– GMO ili tretiranog sjemena ili sjemenskog krumpira

– neekoloških sadnica (u slučaju biljki koje se koriste ili plodonose unutar tri mjeseca od sadnje)

XDSCPC
44.

Proizvodnja bilja

Proizvodnja

834/2007

čl. 12(1)(i)

889/2008

čl. 45

Korištenje:

– ne tretiranog ne-GMO sjemena ili sjemenskog krumpira bez prethodnog odobrenja kontrolnog tijela

– neekološkog vegetativnog reprodukcijskog materijala bez prethodnog odobrenja kontrolnog tijela

XUPSSL
45.

Proizvodnja bilja

Proizvodnja

834/2007

čl. 12(1)(i)

889/2008

čl. 45

Korištenje:

– netretiranog ne-GMO sjemena ili sjemenskog krumpira nakon odbijenog zahtjeva za odobrenje kontrolnog tijela

– neekološkog vegetativnog reprodukcijskog materijala nakon odbijenog zahtjeva za odobrenje kontrolnog tijela

XSSLSSLNakon ponavljanja kršenja SSL se primjenjuje na sve usjeve dotične vrste
46.

Proizvodnja bilja

Proizvodnja

834/2007

čl. 12(1)(b)

Ne primjenjuje se plodored ili plodored nije odgovarajućiXUPSSL
47.

Proizvodnja bilja

Proizvodnja

889/2008

čl. 3(2)

Korištenje dopuštenih gnojiva koje prelazi ograničenje od 170 kg dušika godišnje po hektaru korištene poljoprivredne površineXUPSSL
48.

Proizvodnja bilja

Proizvodnja

889/2008

čl. 3(1)

Korištenje sredstava iz Priloga I. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 bez opravdanog razloga odnosno bez prethodne primjene tehnika iz čl. 12(1)(a), (b) i (c) Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007XUPSSL
49.

Proizvodnja bilja

Proizvodnja

889/2008

čl. 3(3)

Uspostava suradnje s ciljem raspodjele viška gnojiva iz ekološke proizvodnje s drugim nesukladnim subjektimaXUPUP
50.

Proizvodnja bilja

Proizvodnja

889/2008

čl. 6

Proizvodnja gljiva: korištenje supstrata koji nije sukladan zahtjevima iz čl. 6(a) do (e) Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008XSSLSSPR
51.

Proizvodnja bilja

Proizvodnja

889/2008

čl. 5(1)

Korištenje sredstava iz Priloga II. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 bez opravdanog razloga odnosno bez prethodne primjene tehnika iz čl. 12(1)(a), (b), (c) i (g) Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007XUP
52.

Proizvodnja bilja

Proizvodnja

889/2008

čl. 5(2)

Rizik od prodiranje tvari u okoliš ili rizik od kontakta između tvari i usjeva koji se obrađuje zbog neadekvatnih klopki i/ili raspršivača ili zbog njihovog neadekvatnog zbrinjavanja.XUP
53.

Proizvodnja bilja

Proizvodnja

889/2008

čl. 3(1), 5(1)

Dokazana slučajna kontaminacija parcele sredstvima koja nisu dozvoljena u ekološkoj proizvodnjiXSSLSSL
54.

Proizvodnja bilja

Proizvodnje

834/2007

čl. 12(1)(j)

Korištenje sredstava za čišćenje i dezinfekciju koja nisu navedena u Priloga VII. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008XUPUP
55.

Proizvodnja bilja

Proizvodnje

834/2007

čl. 12(1)(i)

Za subjekte koji proizvode PRM: roditeljska biljka nije proizvedena prema pravilima ekološke proizvodnje u trajanju od najmanje jedne generacije za jednogodišnje biljke ili najmanje dvije generacije za višegodišnje biljkeXSSLSSPR
3.2. EVIDENCIJE
56.

Proizvodnje bilja

Evidencije

889/2008

čl. 71

Kontrolnom tijelu nisu dostavljeni podaci o rasporedu proizvodnje prema parcelama uključenim u ekološku proizvodnju u roku koji je odredilo kontrolno tijeloXUP
57.

Proizvodnje bilja

Evidencije

889/2008

čl. 72

Ne vodi se evidencija o proizvodnji bilja sukladno članku 72. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 čime je onemogućena evaluacija proizvodnih postupakaXSSL + SSPRDSC
58.

Proizvodnje bilja

Evidencije

889/2008

čl. 72

Evidencija o proizvodnji bilja je nepotpuna ali bez sumnje u da su provedeni proizvodni postupci sukladniXUP
4. PRAVILA ZA SUBJEKTE ZA SAKUPLJANJE SAMONIKLOG BILJA
4.1. SAKUPLJANJE
59.Skupljanje samoniklog bilja

834/2007

čl. 12(2)(a)

Skupljanje samoniklog bilja u području za koje se ne može dokazati da u tijekom perioda od tri godine prije sakupljanja nije bilo tretirano proizvodima koji nisu dopušteni u ekološkoj poljoprivrediXSSLUP+SSL
60.Skupljanje samoniklog bilja

834/2007

čl. 12(2)(b)

Sakupljanje samoniklog bilja sakupljanje utječe na stabilnost prirodnog staništa ili na održanje vrste u području sakupljanjaXSSLDSC
4.2. EVIDENCIJE
61.

Skupljanje samoniklog bilja

Evidencije

889/2008

čl. 72

Ne vodi se evidencija o proizvodnji bilja sukladno članku 72. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 čime je onemogućena evaluacija proizvodnih postupakaXSSLDSC
62.

Skupljanje samoniklog bilja

Evidencije

889/2008

čl. 72(d)

Evidencija o proizvodnji bilja je nepotpuna, ali bez sumnje u da su provedeni proizvodni postupci sukladniXUP
5. PRAVILA ZA SUBJEKTE U PROIZVODNJI ŽIVOTINJA (OSIM PČELARSTVA)
5.1. PODRIJETLO ŽIVOTINJA
63.

Proizvodnja životinja

Podrijetlo životinja

834/2007

čl. 14(1)(a)(i)

Dovođenje na gospodarstvo neekoloških životinja koje nisu namijenjene rasploduXSSLDSC
64.

Proizvodnja životinja

Podrijetlo životinja

889/2008

čl. 9(2)

Dovođenje na gospodarstvo neekoloških mladih sisavaca za osnivanje stada ili krda, čija dob ili težina neznatno prelazi ograničenje iz članka 9(2) Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008XUPSSL
65.

Proizvodnja životinja

Podrijetlo životinja

889/2008

čl. 9(2)

Dovođenje na gospodarstvo neekoloških mladih sisavaca za osnivanje stada ili krda, čija dob ili težina značajno prelazi ograničenje iz članka 9(2) Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008XSSLDSC
66.

Proizvodnja životinja

Podrijetlo životinja

889/2008

čl. 9(3)

Dovođenje na gospodarstvo neekoloških ženki sisavaca za obnovu stada ili krda, koje su se već okotileXSSLSSL
67.

Proizvodnja životinja

Podrijetlo životinja

889/2008

čl. 9(3)

Dovođenje na gospodarstvo neekoloških ženki sisavaca za obnovu stada ili krda, u broju koji je veći od maksimalno dopuštenogXSSLSSL
68.

Proizvodnja životinja

Podrijetlo životinja

889/2008

čl. 42

Dovođenje na gospodarstvo neekoloških pilića i kokoši nesilica čija starost prelazi ograničenje iz članka 42. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008XSSLSSL
69.

Proizvodnja životinja

Podrijetlo životinja

889/2008

čl. 42

Dovođenje na gospodarstvo neekoloških pilića koji ne udovoljavaju odredbama Poglavlja 2, odjeljka 3 (hrana za životinja) i 4 (veterinarsko liječenje) starosti od 3 dana do 18 tjedana. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008XSSLSSL
5.2. SMJEŠTAJ ŽIVOTINJA I POSTUPCI UZGOJA
70.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

834/2007

čl. 14(1)(b)

Osoblje koje se brine o životinjama ne posjeduje osnovna znanja i vještine vezano uz zdravlje i dobrobit životinjaXUPUP
71.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

889/2008

čl. 12(3)(f)

Ukupna korisna površina peradarskih objekata za proizvodnju mesa bilo koje proizvodne jedinice prekoračuje 1 600 m2XSSLDSCPerad za proizvodnju mesa
72.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

889/2008

čl. 15(1)

Prekoračenje dozvoljene gustoća stočnog fonda na način da prelazi ograničenje od 170 kg dušika godišnje po hektaru poljoprivredne površineXUPDSC
73.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

889/2008

čl. 16

Ne postoji pisani ugovor sa subjektom u ekološkoj proizvodnji o dijeljenju viška gnojiva s gospodarstvaXUPUP
74.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

889/2008

čl. 10(1)

Zgrada ne omogućava obilnu prirodnu ventilaciju i ulazak svjetlostiXUPDSC
75.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

889/2008

čl. 10(1)

Zgrada u kojoj su protok zraka i/ili razina prašine i/ili temperatura i/ili relativna vlažnost zraka i/ili koncentracija plina škodljive za životinje zbog neadekvatne izolacije i/ili grijanja i/ili ventilacijeXUPDSC
76.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

889/2008

čl. 11(1)

Više od pola podne površine nastambe iz Priloga III. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 je orebrene ili rešetkaste konstrukcijeXUPDSCSisavci
77.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

889/2008

čl. 11(2)

Površina za ležanje/odmaranje nije dovoljno velika, ne sastoji se čvrste konstrukcije koja nije orebrena, nije nastrta steljom koja je ima čista i suhaXUPDSCSisavci
78.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

889/2008

čl. 11(2)

Stelja nije sastavljena od slame ili drugog odgovarajućeg prirodnog materijalaXUPDSCSisavci
79.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

889/2008

čl. 11(2)

Stelja je od prirodnog materijala ali je obogaćena mineralnim proizvodima koji nisu na popisu iz Priloga I. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008XUPSisavci
80.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

889/2008

čl. 11(1)

Prostor za smještaj stoke nema glatke podove ili su podovi skliskiXUPUPSisavci
81.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

889/2008

čl. 12(3)(a)

Više od dvije trećine podne površine nastambe iz Priloga III. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 je orebrene ili rešetkaste konstrukcijeXUPDSCPerad
82.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

889/2008

čl. 12(3)(a)

Podna površina nastambe koja nije orebrene ili rešetkaste konstrukcije nije pokrivena, ili nije dovoljno pokrivena, steljom kao što je slama, strugotina drva, pijesak ili tresetXUPUPPerad
83.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

889/2008

čl. 12(3)(b)

Nedovoljno velik dio prostora poda nastambe koji je dostupan za prikupljanje izmetaXUPNesilice
84.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

889/2008

čl. 10(4)

Neto površina nastambe namijenjena životinjama značajno je manja od minimuma utvrđenog u Prilogu III. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008XSSLDSC
85.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

889/2008

čl. 10(4)

Neto površina nastambe namijenjena životinjama neznatno je manja od minimuma utvrđenog u Prilogu III. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008XUPSSL
86.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

889/2008

čl. 12(3)(e)

Broj životinja u objektu je veći od ograničenja iz članka 12(3)(e) Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008XSSLSSL
87.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

889/2008

čl. 12(3)(c)

Oprema unutar objekta (gnijezda, prečke) nisu sukladne specifikacijama iz Priloga III. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008XUPUPPerad
88.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

834/2007

čl. 14(1)(b)(vi)

Životinje su izolirane ili sputane bez opravdanog razlogaXUP

SSPR

zahvaćene životinje

89.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

889/2008

čl. 11(5)

Odojci se drže na ravnim platformama ili u kavezima za odojkeXSSLSC
90.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

889/2008

čl. 12(1)

Perad se drži u kavezimaXSSLSC
91.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

889/2008

čl. 14(7)

Perad se drži u zatvorenom prostoru zbog ograničenja ili obveza utvrđenih zakonodavstvom, ali bez stalnog pristupa dostatnim količinama vlaknaste krme i primjerenoj sirovini kako bi zadovoljila svoje etološke potrebeXUP
92.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

889/2008

čl. 12(4)

Neprekidno noćno trajanje odmora bez umjetnog svjetla kraće je od osam satiXUPDSCPerad
93.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

834/2007

čl. 14(1)(b)(iii)

889/2008

čl. 14

Životinje uopće nemaju pristup otvorenim površinama, u slučaju biljojeda, životinje uopće nemaju pristup pašnjacima tijekom razdoblja ispašeXSSPRDSCIznimke za primjenu mjere*
94.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

834/2007

čl. 14(1)(b)(iii)

889/2008

čl. 14

Životinje privremeno nemaju pristup otvorenim površinama, u slučaju biljojeda, životinje privremeno nemaju pristup pašnjacima tijekom razdoblja ispaše koji nije opravdan vremenskim uvjetima i stanjem tlaXUP

SSPR

zahvaćene životinje

Iznimke za primjenu mjere*
95.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

889/2008

čl. 39

Stoka koja je sputana na malim gospodarstvima nema pristup otvorenim površinama najmanje dva puta tjedno što se ne može opravdati vremenskim uvjetimaXUP

SSPR

zahvaćene životinje

96.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

889/2008

čl. 39

Stoka koja je sputana na malim gospodarstvima nema pristup otvorenim površinama najmanje dva puta tjedno, što se može opravdati vremenskim uvjetimaXUPUP
97.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

889/2008

čl. 12(3)(d)

Neadekvatna veličina izlazno/ulaznih otvora i/ili izlazno/ulazni otvori imaju sveukupnu dužinu manju od 4 m na 100 m2 nastambe koja je pticama na raspolaganjuXUPDSCPerad
98.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

889/2008

čl. 10(4)

Površina otvorene površine dostupne životinjama (osim pašnjaka) je ispod minimuma utvrđenog u Prilogu III. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008XUPSSL
99.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

889/2008

čl. 11(6), 14(6), 12(2)

Otvorene površine nemaju propisane karakteristikeXUPUP
100.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

889/2008

čl. 18(1), 18(2)

Provođenje radnji iz članka 18. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 bez prethodnog odobrenja MinistarstvaXSSLDSC
101.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

889/2008

čl. 18(1), 18(2)

Provođenje radnji iz članka 18. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 bez odgovarajućih anestetika i/ili od strane nekvalificiranog osoblja i/ili kod životinja čija dob nije primjerena (odstranjivanje repova janjadi može se obavljati bez anestezije ukoliko se provodi elastičnim vrpcama)XSSLSC
102.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

834/2007

čl. 14(1)(b)(viii)

Ne postoje mjere kojima se svaka patnja životinja svodi na minimum tijekom cijelog života (mjera koja se primjenjuje na nepravilnosti koje nisu pokrivene mjerama 98. i 99.)XUP
103.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

889/2008

čl. 18(1), 18(4)

Ukrcavanje i iskrcavanje životinja obavlja se uz primjenu bilo koje vrste električne stimulacije za prisiljavanje životinja, prije ili za vrijeme transportaXUPUP
104.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

889/2008

čl. 18(1), 18(4)

Ukrcavanje i iskrcavanje životinja obavlja se uz primjenu alopatskih sredstava za smirivanje, prije ili za vrijeme transportaXSSLDSC
105.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

834/2007

čl. 14(1)(b)(vii)

Trajanje prijevoza životinja nije svedeno na minimumXUP
106.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

889/2008

čl. 12(5)

Perad se kolje prije dostizanja minimalne dobi iz članka 12(5) Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008XSSLDSC
107.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

889/2008

čl. 23(2)

Korištenje tvari koje pospješuju rast ili proizvodnju (uključujući antibiotike, kokcidiostatike i druge umjetne pospješivače rasta)XSCPC
108.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

834/2007

čl. 14(1)(c)(ii)

Poticanje razmnožavanja terapijom hormonima ili sličnim tvarima, osim u slučaju da se radi o obliku veterinarskog terapeutskog tretmana pojedinačnih životinjaXSCPC
109.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

834/2007

čl. 14(1)(c)(iii)

Razmnožavanja kloniranjem ili embrio transferomXSCPC
5.3. HRANA ZA ŽIVOTINJE
110.

Proizvodnja životinja

Hrana za životinje

834/2007

čl. 14(1)(d)(ii)

Stoka se hrani neekološkom hranom za životinje ili hranom koja sadrži takvu razinu kontaminacije da joj s mora sniziti statusXSSPRDSC
111.

Proizvodnja životinja

Hrana za životinje

889/2008

čl. 21(1)

Udio hrane za životinje iz prijelaznog razdoblja P2 koja nije proizvedena na vlastitom gospodarstvu prelazi maksimum iz članka 21(1) Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008.XUPSSPR
112.

Proizvodnja životinja

Hrana za životinje

889/2008

čl. 21(2)

Udio hrane za životinje iz prijelaznog razdoblja P1 nije u skladu s odredbama članka 21. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 (vrsta hrane i udio u ukupnoj količini)XSSPRDSC
113.

Proizvodnja životinja

Hrana za životinje

889/2008

čl. 21(2)

Udio hrane za životinje iz prijelaznog razdoblja P1 i P2 premašuje propisani maksimalni zajednički udio te hraneXUPSSPR
114.

Proizvodnja životinja

Hrana za životinje

889/2008

čl. 22

Hrana za životinje je dopunjena određenim proizvodima i tvarima koje nisu navedene u članku 22. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008XSSLUP+SSL
115.

Proizvodnja životinja

Hrana za životinje

889/2008

čl. 22

Hrana za životinje je dopunjena određenim proizvodima i tvarima koje su navedene u članku 22. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008, ali se ne koriste sukladno propisanim ograničenjimaXUP
116.

Proizvodnja životinja

Hrana za životinje

889/2008

čl. 20(2)

Udio vlaknaste krme, svježe ili suhe krma ili silaže čini manje od 60% dnevnog obroka biljojeda, ili manje od 50% tijekom maksimalno tri mjeseca u ranoj fazi laktacije za životinje u proizvodnji mlijekaXUPSSPR
117.

Proizvodnja životinja

Hrana za životinje

889/2008

čl. 20(3)

Dnevni obrok za svinje i perad ne sadrži vlaknastu krmu, svježu ili sušenu krmu ili silažuXUP
118.

Proizvodnja životinja

Hrana za životinje

889/2008

čl. 20(1)

Ne poštuje se minimalni period ovisno o vrsti iz članka 20(1) tijekom kojeg se mladi sisavci hrane majčinim mlijekom (ili drugim prirodnim mlijekom ukoliko je primjenjivo)XUPSSPR
119.

Proizvodnja životinja

Hrana za životinje

834/2007

čl. 11

889/2008

čl. 20

Mladi sisavci hrane se prirodnim mlijekom koje nije ekološko iz zdravstvenih razlogaXSSPRSSPR
120.

Proizvodnja životinja

Hrana za životinje

889/2008

čl. 17(4)

Tijekom razdoblja transhumance, kada životinje sele s jedne površne za ispašu na drugu, udio neekološke hrane za životinje koje životinje pasu tijekom ovog razdoblja prelazi 10 % ukupnoga godišnjeg unosa hraneXUP
121.

Proizvodnja životinja

Hrana za životinje

889/2008

čl. 17(2)

Stoka iz neekološkog uzgoja koristi ekološku ispašu u neograničenom vremenskom trajanjuXUP
122.

Proizvodnja životinja

Hrana za životinje

889/2008

čl. 17(2)

Stoka iz neekološkog uzgoja koristi ekološku ispašu istovremeno sa stokom iz ekološkog uzgojaXUP
123.

Proizvodnja životinja

Hrana za životinje

889/2008

čl. 17(2)

Životinje iz neekološkog uzgoja koje koriste ekološke pašnjake ne potječu iz sustava poljodjelstva koji je istovrijedan onome iz članka 36. Uredbe (EZ) br. 1698/2005 ili iz članka 22. Uredbe 1257/1999XSSLUP+SSL
124.

Proizvodnja životinja

Hrana za životinje

889/2008

čl. 17(3)(c)

Stočni proizvodi od ekoloških životinja, koje koriste neekološko zemljište označavaju se kao ekološki (ne primjenjuje se ukoliko se može dokazati primjerena odvojenost od neekoloških životinja)XUPSSL
125.

Proizvodnja životinja

Hrana za životinje

889/2008

čl. 19(1), 19(2)

Ne poštuje se minimalni udio hrane za životinje koja je iz vlastitih izvora iako gospodarstvo ima resurse da udovolji ovom udjeluXUPSSL
126.

Proizvodnja životinja

Hrana za životinje

889/2008

čl. 19(1), 19(2)

Ne poštuje se minimalni udio hrane za životinje koja je proizvedena u istoj regiji ukoliko gospodarstvo nema resursa da udovolji propisanom udjeluXUPSSL
127.

Proizvodnja životinja

Hrana za životinje

889/2008

čl. 20(4)

Način držanja stoke ili način ishrane uzrokuju anemijuXSSLDSC
128.

Proizvodnja životinja

Hrana za životinje

889/2008

čl. 20(5)

Označavanje proizvoda koji potječu od šopanih životinja kao ekološkihXSCPC
129.

Proizvodnja životinja

Hrana za životinje

889/2008

čl. 42

Hrana za piliće nije u skladu s odredbama Poglavlja 2., odjeljka 3. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008XSSLSSL
5.4. SPRJEČAVANJE BOLESTI
130.

Proizvodnja životinja

Sprječavanje bolesti

889/2008

čl. 8(1)

Pri odabiru pasmina ili sojeva ne uzimajući u obzir mogućnost životinja da se prilagode lokalnim uvjetima, njihovu vitalnost i otpornost na bolest.XUP
131.

Proizvodnja životinja

Sprječavanje bolesti

889/2008

čl. 23(3)

Ne primjenjuju se posebne mjere kao što je pregled ili razdoblje karantene kada se neekološka stoka dovodi na gospodarstvo iako lokalne okolnosti jasno ukazuju na potrebu primjene takvih mjeraXUPUP
132.

Proizvodnja životinja

Sprječavanje bolesti

889/2008

čl. 23(4), 23(5)

Objekti, ograde, oprema i pribor nisu propisno očišćeni i dezinficiraniXUP
133.

Proizvodnja životinja

Sprječavanje bolesti

889/2008

čl. 23(4)

Za čišćenje i dezinfekciju naprava i pribora u zgradama za stoku koriste se proizvodi koji nisu navedeni u Prilogu VII. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008XUPUP
134.

Proizvodnja životinja

Sprječavanje bolesti

889/2008

čl. 23(4)

Fekalije, mokraća i nepojedena ili razlivena hrana ne uklanja se onoliko često koliko je to potrebnoXUPUP
135.

Proizvodnja životinja

Sprječavanje bolesti

889/2008

čl. 23(4)

Za uklanjanje insekata i drugih štetočina u zgradama i drugim objektima u kojima se čuva stoka koriste se sredstva protiv glodavaca (koja se koriste samo u klopkama) i proizvodi koji nisu navedeni u Prilogu II. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008XUPDSC
136.

Proizvodnja životinja

Sprječavanje bolesti

889/2008

čl. 23(5)

Ne poštuje se minimalni period u kojem ograđeni prostor za perad mora ostati prazan kako bi se bilju omogućilo da ponovno narasteXUPSSLPerad
137.

Proizvodnja životinja

Sprječavanje bolesti

889/2008

čl. 23(1)

Korištenje kemijski sintetiziranih alopatskih veterinarskih lijekova (osim tretmana za parazite, cijepljenja i obaveznih programa iskorjenjivanja) ili antibiotika za preventivno liječenjeXSSPRDSC
138.

Proizvodnja životinja

Sprječavanje bolesti

889/2008

čl. 23(1)

Preventivno korištenje tretmana protiv parazitaXUPSSPR
5.5. VETERINARSKO LIJEČENJE
139.

Proizvodnja životinja

Veterinarsko liječenje

889/2008

čl. 24(1)

Bolesne ili ranjene životinje, nisu odmah podvrgnute liječenju, prema potrebi u izolaciji i u odgovarajućem mjestu za boravakXUPUP
140.

Proizvodnja životinja

Veterinarsko liječenje

889/2008

čl. 24(2)

Ne daje se prednost primjeni fitoterapeutskih proizvoda, homeopatskih proizvoda, elemenata u tragovima i mineralnih proizvodaXUP
141.

Proizvodnja životinja

Veterinarsko liječenje

889/2008

čl. 24(2)

Fitoterapeutski i homeopatski proizvodi, elementi u tragovima i proizvodi navedeni u odjeljku 1. Priloga V. i u odjeljku 3. Priloga VI. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 primjenjuju se bez dokaza da je njihov terapijski učinak djelotvoran za vrstu životinje i za stanje za koje je namijenjeno liječenjeXUP
142.

Proizvodnja životinja

Veterinarsko liječenje

889/2008

čl. 24(3)

Korištenje kemijski sintetiziranih alopatskih veterinarskih lijekova ili antibiotika da bi se izbjegla patnja ili bol životinje, bez da ih je prepisao veterinarXUPUP
143.

Proizvodnja životinja

Veterinarsko liječenje

889/2008

čl. 24(4)

Označavanje životinja (ili njihovih proizvoda) koje su primile više od tri terapije liječenja kemijski sintetiziranim alopatskim lijekovima ili antibioticima unutar razdoblja od 12 mjeseci ili više od jedne terapije liječenja ukoliko je njihov reproduktivni ciklus kraći od godine dana, kao ekoloških prije isteka propisanog prijelaznog razdoblja (osim cijepljenja, liječenja zbog parazita i obveznih programa iskorjenjivanja)X

SSL+

SSPR

PC
144.

Proizvodnja životinja

Veterinarsko liječenje

889/2008

čl. 24(5)

Nepoštivanje karence između posljednjeg davanja alopatskog veterinarskog lijeka životinji u redovnim uvjetima primjene i dobivanja ekološke hrane od takve životinjaXSSLUP+SSL
145.

Proizvodnja životinja

Veterinarsko liječenje

889/2008

čl. 77

Liječena stoka nije jasno označena, pojedinačno kod velikih životinja, pojedinačno, po lotu ili po košnici kod peradi, malih životinja i pčelaXUP
146.

Proizvodnja životinja

Veterinarsko liječenje

889/2008

čl. 42

Sprječavanje bolesti kod pilića nije u skladu s odredbama Poglavlja 2., odjeljka 4. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008XSSLSSL
5.6. OZNAČAVANJE ŽIVOTINJA
147.

Proizvodnja životinja

Označavanje životinja

889/2008

čl. 75

Na gospodarstvu je stoka koja se ne može identificirati (stoka koja nije trajno označena primjenom metoda koje su prilagođene svakoj vrsti, pojedinačno kod velikih sisavaca, a pojedinačno ili skupno kod peradi i malih sisavaca)XUP
5.7. EVIDENCIJE
148.

Proizvodnja životinja

Evidencije

889/2008

čl. 76

Evidencija stoke je nepotpuna ali bez sumnje u da su provedeni proizvodni postupci sukladniXUP
149.

Proizvodnja životinja

Evidencije

889/2008

čl. 77

Kada se koriste veterinarski lijekovi, stavljanje stoke ili stočnih proizvoda na tržište kao ekoloških bez prethodne prijave kontrolnom tijelu podataka iz članka 76. točke (e) Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008XUP
150.

Proizvodnja životinja

Evidencije

889/2008

čl. 76

Ne vodi se evidencija stoke sukladno članku 76. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 čime je onemogućena evaluacija proizvodnih postupakaXSSLDSC
6. PRAVILA ZA SUBJEKTE U PČELARSTVU
151.

Pčelarstvo

Podrijetlo životinja

889/2008

čl. 8(2)

Uzgoj pčela koje ne pripadaju vrsti Apis mellifera i njihovim lokalnim ekotipovima bez opravdanog razlogaXUP
152.

Pčelarstvo

Podrijetlo životinja

889/2008

čl. 9(5)

Broj neekoloških matice i rojeva za obnovu pčelinjaka koje se dovode u košnice sa saćem ili satnim osnovama koji potječu iz jedinica ekološkog uzgoja premašuje najveći dopušteni udio iz članka 9(5) Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008XSSPRUP + SSPR
153.

Pčelarstvo

Smještaj i postupci uzgoja

889/2008

čl. 13(2)

Smještaj košnica ne osigurava da unutar radijusa od 3 km od sjedišta pčelinjaka, izvore nektara i cvjetnog praha čine uglavnom ekološki uzgojene kulture i/ili samoniklo bilje i/ili kulture tretirane postupcima s malim utjecajem na okoliš ekvivalentne onima opisanima u članku 36. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (11) ili u članku 22. Uredbe Vijeća 1257/1999 (12) koji ne mogu utjecati na kvalifikaciju pčelarske proizvodnje kao ekološkeXSSLDSC
154.

Pčelarstvo

Smještaj i postupci uzgoja

834/2007

čl. 14(1)(b)(iv)

889/2008

čl. 13(1)

Košnice nisu na dovoljnoj udaljenosti od izvora koji mogu dovesti do onečišćenja pčelarskih proizvoda ili loše utjecati na zdravlje pčelaXUPSSL
155.

Pčelarstvo

Smještaj i postupci uzgoja

834/2007

čl. 14(1)(b)(x)

889/2008

čl. 13(3)

Košnice nisu uglavnom izrađene od prirodnih materijala koji ne predstavljaju opasnost za onečišćenje okoliša ili proizvoda pčelarstvaXUPSSL
156.

Pčelarstvo

Smještaj i postupci uzgoja

834/2007

čl. 14(1)(b)(x)

889/2008

čl. 13(4)

Pčelinji vosak za nove osnove ne potječe iz jedinica ekološkog uzgojaXSSPRSSPR
157.

Pčelarstvo

Smještaj i postupci uzgoja

889/2008

čl. 13(5), 25

Korištenje neprirodnih materijala u košnicama (osim u slučaju proizvoda za sprječavanje bolesti i veterinarsko liječenje)XUPSSPR
158.

Pčelarstvo

Smještaj i postupci uzgoja

834/2007

čl. 14(1)(b)(x)

889/2008

čl. 13(6)

Korištenje kemijskih sintetskih sredstava za odbijanje insekata tijekom postupaka vrcanja medaXSSLDSC
159.

Pčelarstvo

Smještaj i postupci uzgoja

834/2007

čl. 14(1)(b)(xi)

889/2008

čl. 13(7)

Uništavanje pčela ili legla u saćima kod sakupljanja pčelarskih proizvodaXSSLDSC
160.

Pčelarstvo

Smještaj i postupci uzgoja

889/2008

čl. 18

Rezanje krila pčelinjih maticaXSSLDSC
161.

Pčelarstvo

Hrana za pčele

889/2008

čl. 19(2)

Količina meda i peludi u košnicama na kraju proizvodne sezone je nedovoljna da osigurava preživljavanje pčela tijekom zimeXUPSSL
162.

Pčelarstvo

Hrana za pčele

889/2008

čl. 19(3)

Hranidba pčelinjih zajednica se provodi iako preživljavanjem zajednice nije ugroženo zbog klimatskih uvjetaXUP
163.

Pčelarstvo

Hrana za pčele

889/2008

čl. 19(3)

Hranidba pčelinjih zajednica proizvodima koji nisu iz ekološke proizvodnjeXSSLSSPR
164.

Pčelarstvo

Hrana za pčele

889/2008

čl. 19(3)

Hranidba pčelinjih zajednica proizvodima koji nisu med šećerni sirup ili šećerXUP
165.

Pčelarstvo

Sprječavanje bolesti i veterinarsko liječenje

889/2008

čl. 25(3)

Uništavanja roja trutova koje nema za cilj izoliranje zaraženosti s Varroa destructorXUPDSC
166.

Pčelarstvo

Sprječavanje bolesti i veterinarsko liječenje

889/2008

čl. 25(1)

Za zaštitu okvira, košnica i saća od štetočina koriste se proizvodi koji nisu navedeni u članku 25. i Prilogu II. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008, ili se ti proizvodi koriste suprotno propisanim uvjetimaXSSPRDSC
167.

Pčelarstvo

Sprječavanje bolesti i veterinarsko liječenje

889/2008

čl. 25(4)

Bolesne ili zaražene kolonije nisu odmah liječeneXUPUP
168.

Pčelarstvo

Sprječavanje bolesti i veterinarsko liječenje

889/2008

čl. 25(5)

Korištenje proizvoda i tvari koje nisu odobrene sukladno članku 25(5) i (6) Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008XSSPRDSC
169.

Pčelarstvo

Sprječavanje bolesti i veterinarsko liječenje

889/2008

čl. 25(7)

Kolonije tijekom razdoblja liječenja kemijski sintetiziranim alopatskim proizvodima nisu smještene u pčelinjake u izolacijiXUPUP
170.

Pčelarstvo

Sprječavanje bolesti i veterinarsko liječenje

889/2008

čl. 25(7)

Kod kolonija liječenih kemijski sintetiziranim alopatskim proizvodima vosak nije voskom iz ekološkog pčelarstvaXSSPRSSPR
171.

Pčelarstvo

Sprječavanje bolesti i veterinarsko liječenje

889/2008

čl. 77

Košnice u kojima je provođeno veterinarsko liječenje nisu označeneXUP
172.

Pčelarstvo

Sprječavanje bolesti i veterinarsko liječenje

889/2008

čl. 77

Kada se koriste veterinarski lijekovi, stavljanje pčelinjih proizvoda na tržište kao ekoloških bez prethodne prijave kontrolnom tijelu podataka iz članka 76. točke (e) Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008XUP
173.

Pčelarstvo

Sprječavanje bolesti i veterinarsko liječenje

889/2008

čl. 78

Kada se korištenja veterinarskih lijekova ne poštuje se propisana karencaXSSLUP+SSL
174.

Pčelarstvo

Sprječavanje bolesti i veterinarsko liječenje

889/2008

čl. 25(7)

Označavanje pčelinjih proizvoda kao ekoloških prije isteka propisanog prijelaznog razdobljaX

SSL+

SSPR

DSC
175.

Pčelarstvo

Evidencije

889/2008

čl. 78

Ne vodi se evidencija pčelinjaka sukladno članku 78. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 čime je onemogućena evaluacija proizvodnih postupakaXSSLDSC
176.

Pčelarstvo

Evidencije

889/2008

čl. 78

Evidencija pčelinjaka je nepotpuna ali bez sumnje u da su provedeni proizvodni postupci sukladniXUP
177.

Pčelarstvo

Evidencije

889/2008

čl. 78(4)

Obavijest o premještanju pčelinjaka nije dostavljena (ili nije dostavljana na vrijeme) kontrolnom tijelu u roku koji je dogovoren s kontrolnim tijelomXUP
7. PRAVILA ZA SUBJEKTE U AKVAKULTURI
7.1. PODRIJETLO ŽIVOTINJA
178.

Akvakultura

Podrijetlo životinja

889/2008

čl. 25d

Ne koriste se lokalne vrste i uzgoj usmjeren na dobivanje sojeva koji su prilagođeniji uzgojnim uvjetima, dobrom zdravlju i dobroj iskoristivosti hranidbenih izvora, ne bez značajne štete po divlji fondXUP
179.

Akvakultura

Podrijetlo životinja

889/2008

čl. 25e(1)

Divlje ulovljene životinje ili životinje iz neekološke akvakulture se koriste u svrhu uzgoja kada nisu dostupne životinje iz ekološke akvakulture prije isteka minimalnog prijelaznog razdoblja od tri mjesecaXSSPRUP + SSPR
180.

Akvakultura

Podrijetlo životinja

889/2008

čl. 25e(4)

Sakupljanje divlje riblje mlađi iz akvakulture u svrhu tova izvan ograničenja utvrđenih u članku 25e(4) Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008XSSLDSC
181.

Akvakultura

Podrijetlo životinja

889/2008

Prilog XIIIa

Podrijetlo životinja. upravljanje nije s skladu s odredbama Odjeljka 7. Priloga XIIIa Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008XSSLDSCOdjeljak 7.
7.2. POSTUPCI UZGOJA
182.

Akvakultura

Postupci uzgoja

889/2008

čl. 25f(1)(b)

Životinje se drže u vodi koja nije dobre kakvoće i/ili je s nedostatnom razinom kisikaX

SSL+

SSPR

(ako je primjenjivo)

DSC
183.

Akvakultura

Postupci uzgoja

834/2007

čl. 15(1)(e)(ii) i (iii)

Životinje se uzgajaju u vodi čija kakvoća ne udovoljava uvjetima iz članka 15(1)(e)(ii) i (iii) Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007X

SSL+

SSPR

(ako je primjenjivo)

DSCDvodijelni školjkaši i druge vrste koji se hrane samo planktonom
184.

Akvakultura

Postupci uzgoja

889/2008

čl. 25b

Mjesto proizvodnje je zagađeno proizvodima ili tvarima za koje nisu dozvoljene u ekološkoj poljoprivredi, ili zagađivačima koji ugrožavaju ekološki status proizvodaX

SSL+

SSPR

DSC
185.

Akvakultura

Postupci uzgoja

889/2008

čl. 25b, 25c

Nepoštivanje odredbi o odvajanju ekoloških i neekoloških proizvodnih jedinicaXUPSSL
186.

Akvakultura

Postupci uzgoja

889/2008

čl. 6b, 25b

Ne postoji studija procjene utjecaja na okoliš (ukoliko je potrebna)XDSCSC
187.

Akvakultura

Postupci uzgoja

889/2008

čl. 25b, 25q(2)

Ne postoji godišnji plan održivog upravljanja sa svim propisanim podacima, ne poduzimaju se odgovarajuće preventivne mjereXDSCDSC
188.

Akvakultura

Postupci uzgoja

889/2008

čl. 25b(3)

Plan održivog upravljanja nije usklađen sa susjednim subjektima (kada je to primjenjivo)XUP
189.

Akvakultura

Postupci uzgoja

889/2008

čl. 25b, 25q(2)

Ne postoji godišnji plan održivog upravljanja sa svim propisanim podacima, ali se poduzimaju odgovarajuće preventivne mjereXUP
190.

Akvakultura

Postupci uzgoja

889/2008

čl. 25b(4)

Kod uzgoja životinja akvakulture u ribnjacima, bazenima ili uzgojnim bazenima u nizu, uzgajališta nisu opremljena ili prirodnim filtrima, taložnicama, biološkim filtrima ili mehaničkim filtrima za sakupljanje otpadnih nutrijenata niti se koriste morske alge i/ili životinje (školjkaši i alge) koji doprinose poboljšanju kakvoće efluenataXUPSSL
191.

Akvakultura

Postupci uzgoja

889/2008

čl. 25g(3)(a)

Sustavi zadržavanja nisu smješteni tako da protok vode, dubina i stopa razmjene vodenog stupca nisu dostatni za umanjivanje utjecaja na morsko dno i okolno moreXUPUPSustavi zadržavanja u moru
192.

Akvakultura

Postupci uzgoja

889/2008

čl. 25g(1)

Koriste se zatvoreni recirkulacijski objekti (osim za mrjestilišta i mladičnjake ili za uzgoj vrsta koje se koriste za ekološku hranidbu životinja)XDSCDSC
193.

Akvakultura

Postupci uzgoja

889/2008

čl. 25g(2)(a)

Kod protočnih sustava nije moguće je pratiti i nadzirati stopu protoka i kakvoću ulazne i izlazne vodeXUPDSCUzgojne jedinice na kopnu
194.

Akvakultura

Postupci uzgoja

889/2008

čl. 25f(4)

Dizajn, lokacija i korištenje kaveznih sustava nije takvo da minimalizira rizik bijega životinjaXUPDSC
195.

Akvakultura

Postupci uzgoja

889/2008

čl. 25f(5)

Prilikom bijega riba ili rakova nisu poduzete primjerene radnje kako bi se umanjio učinak na lokalni ekosustavXUPUP
196.

Akvakultura

Postupci uzgoja

889/2008

čl. 25n(3)

Korištenje mreže za grabežljivce, čija izvedba škodi ugroženim vrstama, osobito pticama plivaricamaXUPDSCUzgoj školjkaša
197.

Akvakultura

Postupci uzgoja

889/2008

Prilog XIIIa

Uništavanje mangrove vegetacije zbog instalacije bazenaXDSCSC
198.

Akvakultura

Postupci uzgoja

889/2008

čl. 25f(2)

Postupci uzgoja nisu u skladu sa specifičnim zahtjevima za pojedine vrste iz Priloga XIIIa Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008XSSLDSC

Odjeljak 4: zahtjevi za sustave zadržavanja

Odjeljak 7:

zahtjevi za lokaciju sustava

199.

Akvakultura

Postupci uzgoja

889/2008

čl. 25f(1)(c), 25f(3)

Sustavi zadržavanja nisu prilagođeni zahtjevima pojedine vrste u pogledu temperature i uvjeta svjetlaXUPSSL
200.

Akvakultura

Postupci uzgoja

889/2008

čl. 25g(2)(b)

Prirodna vegetacija ne pokriva barem pet posto »kopneno-vodene dodirne površine”XUPUzgojne jedinice na kopnu
201.

Akvakultura

Postupci uzgoja

889/2008

čl. 25g(3)(b)

Sustavi zadržavanja sastoje se od kaveza čiji dizajn, konstrukcija i održavanje nisu odgovarajući u pogledu njihove izloženosti radnom okruženjuXUPDSCSustavi zadržavanja u moru
202.

Akvakultura

Postupci uzgoja

889/2008

čl. 25r

Postolja za uzgoj kamenica (ili druge konstrukcije) nisu u skladu s odredbama članka 25r Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008XUPKamenice
203.

Akvakultura

Postupci uzgoja

889/2008

čl. 25n(2)

Područje ekološkog uzgoja dvodijelnih školjkaša nije jasno ograničenoXUPDvodijelni školjkaši
204.

Akvakultura

Postupci uzgoja

889/2008

čl. 25b, 25h(3)

Ne daje se prednost obnovljivim izvorima energije (za mehaničke aeratore) ili recikliranju materijala iako je navedeno moguće pod uvjetima prihvatljivim za subjektaXUP
205.

Akvakultura

Postupci uzgoja

889/2008

čl. 25p(2)

Obraštajni organizmi ne uklanjaju se fizičkim putem ili ručno nego drugačijeXUPŠkoljkaši
206.

Akvakultura

Postupci uzgoja

889/2008

čl. 25p(2)

Obraštajni organizmi vraćaju se u more nedovoljno daleko od uzgajališta školjkašaXUPŠkoljkaši
207.

Akvakultura

Postupci uzgoja

889/2008

čl. 25p(2)

Školjkaši se tretiraju otopinom vapna radi kontrole kompetitivnih obraštajnih organizama više od jednom tijekom uzgojnog ciklusaXUPUPŠkoljkaši
208.

Akvakultura

Postupci uzgoja

834/2007

čl. 15(1)(b)(i)

Osoblje koje se brine o životinjama ne posjeduje osnovna znanja i vještine vezano uz zdravlja i dobrobit životinjaXUPUP
209.

Akvakultura

Postupci uzgoja

889/2008

čl. 25o

Koriste se divlje ličinke koje potječu izvan granica proizvodne jedinice ne poštujući uvjete iz članka 25o Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008XUPSSLŠkoljkaši
210.

Akvakultura

Postupci uzgoja

889/2008

čl. 25f(1)(d), (e)

Vrsta dna nije slična prirodnim uvjetima što je više moguće, u slučaju šarana dno nije prirodna zemljaXDSCDSCSlatkovodna riba
211.

Akvakultura

Postupci uzgoja

889/2008

čl. 25f(1)(a), 25f(2)

Značajno je prekoračena maksimalna uzgojna gustoća (ili maksimalna proizvodnja) iz Priloga XIIIa Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008XSSLDSC
212.

Akvakultura

Postupci uzgoja

889/2008

čl. 25f(1)(a), 25f(2)

Neznatno je prekoračena maksimalna uzgojna gustoća (ili maksimalna proizvodnja) iz Priloga XIIIa Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008XUPSSL
213.

Akvakultura

Postupci uzgoja

889/2008

čl. 25f(1)(a), 25p(1)

Uzgojna gustoća školjkaša je veća od one koja se koristi za školjkaše iz neekološkog uzgoja na dotičnom lokalitetuXSSLSCŠkoljkaši
214.

Akvakultura

Postupci uzgoja

889/2008

čl. 25g(4)

Umjetno grijanje ili hlađenje vode provodi se u objektima koji nisu mrjestilišta i/ili mladičnjaciXUPSSL
215.

Akvakultura

Postupci uzgoja

889/2008

čl. 25h(2)

Korištenje umjetnog svjetla bez poštivanja ograničenja iz članka 25h(2) Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008XUPDSC
216.

Akvakultura

Postupci uzgoja

889/2008

čl. 25h(4)

Korištenje kisika bez poštivanja ograničenja iz članka 25h(4) Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008XUPSSL
217.

Akvakultura

Postupci uzgoja

834/2007

čl. 15(1)(b)(vi)

889/2008

čl. 25h(5)

Patnja životinja nije svedena na minimum korištenjem tehnika koje nisu u skladu s odredbama članka 25h(5) Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008XUP
218.

Akvakultura

Postupci uzgoja

889/2008

Prilog XIIIa

Ablacija stapkastih očijuXSSLSCOdjeljak 7.
219.

Akvakultura

Postupci uzgoja

889/2008

čl. 25h(1)

Rukovanje životinjama bez poduzetih mjera za izbjegavanje stresa i fizičkog oštećenje povezanog s postupcima rukovanjaXUP
220.

Akvakultura

Postupci uzgoja

834/2007

čl. 15(1)(b)(v)

Uvjeti prijevoza ne osiguravaju dobrobit životinja (osim uvjeta za ribe propisanih drugdje)XUPSSL
7.3. RAZMNOŽAVANJE
221.

Akvakultura

Razmnožavanje

834/2007

čl. 15(1)(c)(i)

Umjetno induciranje poliploidijeXSSLSC
222.

Akvakultura

Razmnožavanje

834/2007

čl. 15(1)(c)(i)

Umjetno križanje, kloniranje i proizvodnja jednospolnih sojeva, osim ručnim sortiranjemXSCPC
223.

Akvakultura

Razmnožavanje

889/2008

čl. 25i

Korištenje hormona i njihovih derivataXSCPC
7.4.     HRANA ZA RAKOVE I BODLJIKAŠE (članak 15(1)(d) Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 i specifične odredbe Poglavlja 2a Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008
224.

Akvakultura

Hrana za rakove i bodljikaše

889/2008

čl. 25l

Neopravdano dodavanje hrane koja nije prirodno dostupna u ribnjacima i jezerima, kada je dodana hrana sukladna odredbama članka 25l(2) i(3) Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008XUPPrilog XIIIa Odjeljci 6, 7, 8
225.

Akvakultura

Hrana za rakove i bodljikaše

889/2008

čl. 25l

Opravdano dodavanje hrane koja nije prirodno dostupna u ribnjacima i jezerima, kada dodana hrana nije sukladna odredbama članka 25l(2) i(3) Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008XUPSSLPrilog XIIIa Odjeljci 6, 7, 8
226.

Akvakultura

Hrana za rakove i bodljikaše

889/2008

čl. 25l

Neopravdano dodavanje hrane koja nije prirodno dostupna u ribnjacima i jezerima, kada dodana hrana nije sukladna odredbama članka 25l(2) i(3) Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008XSSLDSCPrilog XIIIa Odjeljci 6, 7, 8
227.

Akvakultura

Hrana za rakove i bodljikaše

889/2008

čl. 25m

Korištenje krmiva koja sadrže tvari koje nisu navedene u Prilogu V. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008, ili su navedene ali se ne koriste suprotno ograničenjima iz Priloga VI. te UredbeXUPSSPR
228.

Akvakultura

Hrana za rakove i bodljikaše

889/2008

čl. 25k(1)

Ne poštuje se prioritet odabira hrane iz članka 25k Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008XSSPRDSCMesojedne životinje iz akvakulture
229.

Akvakultura

Hrana za rakove i bodljikaše

889/2008

čl. 25k(3)

Obrok sadrži više od 60 % ekoloških biljnih proizvodaXSSPRSSPRMesojedne životinje iz akvakulture
230.

Akvakultura

Hrana za rakove i bodljikaše

889/2008

čl. 25k(4)

Ne poštuju se posebni uvjeti uporabe astaksatinaXUPSSLMesojedne životinje iz akvakulture
231.

Akvakultura

Hrana za rakove i bodljikaše

889/2008

čl. 25k(5)

Ne poštuju se posebni uvjeti uporabe histidina proizvedenog fermentacijomXUPSSLMesojedne životinje iz akvakulture
7.5. SPRJEČAVANJE BOLESTI
232.

Akvakultura

Sprječavanje bolesti

889/2008

čl. 25s(1)

Proizvodnja jedinica nije pod redovitim nadzorom službi za zdravlje životinja iz akvakultureXUPDSC
233.

Akvakultura

Sprječavanje bolesti

889/2008

čl. 25s(2)

Sustavi za držanje životinja, oprema i oruđe nije primjereno očišćeno i dezinficiranoXUP
234.

Akvakultura

Sprječavanje bolesti

889/2008

čl. 25s(2)

Za čišćenje i dezinfekciju sustava za držanje životinja, opreme i oruđa koriste se sredstva koja nisu navedena u Prilogu VII. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 ili se koriste sredstva koja su navedena, ali suprotno propisanim ograničenjimaXUPUP
235.

Akvakultura

Sprječavanje bolesti

889/2008

čl. 25s(3)

Ne poštuje se razdoblje odmora objekta ukoliko je propisanoXUPSSL
236.

Akvakultura

Sprječavanje bolesti

889/2008

čl. 25s(4)

Ostaci riblje hrane, izmeta i uginule životinje ne uklanjaju se dovoljno čestoXUPUP
237.

Akvakultura

Sprječavanje bolesti

889/2008

čl. 25s(5)

Korištenje ultravioletnog svjetla i ozona u objektima koji nisu mrjestilišta i mladičnjaciXUPSSL
7.6. VETERINARSKO LIJEČENJE
238.

Akvakultura

Veterinarsko liječenje

889/2008

čl. 25t(5)

Liječene životinje ne mogu se identificiratiXUP
239.

Akvakultura

Veterinarsko liječenje

889/2008

čl. 25t(2), (3)

Označavanje životinja akvakulture koje su primile više od dvije terapije liječenja kemijski sintetiziranim alopatskim lijekovima ili tretmana protiv parazita unutar razdoblja od 12 mjeseci ili više od jedne terapije liječenja ukoliko je njihov reproduktivni ciklus kraći od 18 mjeseci, kao ekoloških (osim cijepljenja, liječenja zbog parazita i obveznih programa iskorjenjivanja)XSSLDSC
8. PRAVILA ZA SUBJEKTE U PRERADI HRANE
8.1. OPĆA PRAVILA
240.

Prerada

Opća pravila

889/2008

čl. 26(3)(e)

Ne provodi se čišćenje opreme ili to čišćenje nije odgovarajuće prije obrade ekoloških proizvoda (ukoliko se neekološki proizvodi pripravljaju ili čuvaju istoj jedinici)XUPSSL
8.2. HRANA ZA ŽIVOTINJE
241.

Prerada

Hrana za životinje

889/2008

čl. 22

Tijekom proizvodnje proizvoda koriste se tvari koje nisu navedene u članku 22. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008, i/ili tvari koje su navedene ali ne uzimajući u obzir propisana ograničenja uporabeXSSLDSC
242.

Prerada

Hrana za životinje

834/2007

čl. 18(2)

Hrana za životinje istovremeno sadrži ekološke sirovine ili sirovine iz prijelaznog razdoblja i te iste sirovine koje su proizvedene neekološkiXSSLUP+SSL
243.

Prerada

Hrana za životinje

834/2007

čl. 18(4)

Korištenje tvari i tehnika pomoću kojih se ponovo vraćaju svojstva izgubljena tijekom prerade i skladištenja ekološke hrane za životinje ili koja mogu biti zavaravajuća u pogledu stvarne prirode proizvodaXSSLDSC
8.3. HRANA (OSIM PROIZVODA VINARSTVA)
244.

Prerada

Hrana

889/2008

čl. 18(1), 18(4)

Korištenje električne stimulacije za prisiljavanje životinja tijekom perioda koji prethodi klanjuXUPUP
245.

Prerada

Hrana

834/2007

čl. 19(2)(a)

889/2008

čl. 27

Proizvod nije proizveden uglavnom od sastojaka poljoprivrednog podrijetlaXSSLDSC
246.

Prerada

Hrana

834/2007

čl. 19(2)(b)

889/2008

čl. 27

Tijekom proizvodnje proizvoda koriste se tvari koje nisu navedene u članku 27. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008, i/ili tvari koje su navedene ali ne uzimajući u obzir propisana ograničenja uporabeXSSLDSC
247.

Prerada

Hrana

834/2007

čl. 23(4)(a), 19(2)(c)

889/2008

čl. 28

Proizvod sadrži neekološke poljoprivredne sastojke koji nisu navedeni u Prilogu IX. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 ili za koje nije izdano privremeno odobrenje za korištenje (za proizvode koji sadrže minimalno 95 % ekoloških poljoprivrednih sastojaka)XSSLDSC
248.

Prerada

Hrana

834/2007

čl. 19(2)(d)

Proizvod istovremeno sadrži ekološke sastojke i iste takve sastojke koji su neekološki ili iz prijelaznog razdobljaXSSLUP+SSL
249.

Prerada

Hrana

834/2007

čl. 19(2)(e)

Hrana proizvedena iz usjeva u prijelaznom razdoblju sadrži više od jednog sastojka poljoprivrednog podrijetlaXSSLUP+SSL
250.

Prerada

Hrana

834/2007

čl. 19(3)

Korištenje tvari i tehnika pomoću kojih se ponovo vraćaju svojstva izgubljena tijekom prerade i skladištenja ekološke hrane ili koja mogu biti zavaravajuća u pogledu stvarne prirode proizvodaXSSLDSC
8.4. PROIZVODI VINARSTVA
251.

Prerada

Proizvodi vinarstva

889/2008

čl. 29c(3)

Korištenje proizvoda i tvari koje su navedene u Prilogu VIIIa Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008, ali nisu dobivene iz ekoloških sirovina iako su te sirovine dostupne (za proizvode i tvari za koje je utvrđena ova obveza)XUPSSL
252.

Prerada

Proizvodi vinarstva

889/2008

čl. 29c(2)

Korištenje proizvoda i tvari koje nisu navedene u Prilogu VIIIa Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008, ili se koriste proizvodi i tvari koje su navedene, ali suprotno propisanim ograničenjima (osim sadržaja SO2)XSSLDSC
253.

Prerada

Proizvodi vinarstva

889/2008

čl. 29c(1)

Proizvodi iz sektora vinarstva sadrže sirovine koje nisu ekološki proizvedeneXSSLDSC
254.

Prerada

Proizvodi vinarstva

834/2007

čl. 19(2)(e)

Proizvodi vinarstva proizvedeni od grožđa u prijelaznom razdoblju sadrže više od jednog sastojka poljoprivrednog podrijetlaXSSLUP+SSL
255.

Prerada

Proizvodi vinarstva

889/2008

čl. 29c(2)

Maksimalni dopušteni sadržaj SO2 je prekoračenXSSLUP+SSL
256.

Prerada

Proizvodi vinarstva

889/2008

čl. 29d

1. Korištenje postupaka koji su zabranjeni u ekološkoj proizvodnji:

– djelomično koncentriranje hlađenjem

– eliminacija SO2 fizikalnim procesima

– obrada elektrodijalizom radi stabilizacije tartarata

– djelomično dealkoholiziranje vina

– obrada kationskim izmjenjivačima radi stabilizacije tartarata

2. Korištenje bilo kojeg postupka zabranjenog na temelju Uredbe (EU) Parlamenta i Vijeća br. 1308/2013 i Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/934 i Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2019/935 nakon 1. kolovoza 2010. godine

3. Korištenje bilo kojeg postupka koji je odobren temeljem Uredbe (EU) Parlamenta i Vijeća br. 1308/2013 i Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/934 i Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2019/935 nakon 1. kolovoza 2010. godine, ali nije eksplicitno naveden kao dopušten u ekološkoj proizvodnji

XSSLDSC
257.

Prerada

Proizvodi vinarstva

889/2008

čl. 29d

Nepoštivanje ograničenja koja se odnose na temperaturu kod termičke obrade i porozitet kod filtracije (sa ili bez korištenja inertnog sredstva za filtraciju)XSSLUP+SSL
258.

Prerada

Proizvodi vinarstva

834/2007

čl. 20(2)

889/2008

Prilog VIIIa

Proizvodi vinarstva istovremeno sadrže isti soj kvasaca u ekološkom i neekološkom oblikuXSSLUP+SSL
8.5. KVASCI
259.

Prerada

Kvasci

834/2007

čl. 20(1)

Za proizvodnju ekološkog kvasca upotrebljavaju se neekološki proizvedeni supstratiXSSLDSC
260.

Prerada

Kvasci

834/2007

čl. 20(2)

Hrana (osim proizvoda vinarstva) ili hrana za životinje istovremeno sadrži kvasce u ekološkom i neekološkom oblikuXSSLUP+SSL
8.6. ALGE
261.

Prerada

Alge

889/2008

čl. 29a(1)

Ispiranje svježe izvađenih morskih algi vodom koja nije morska (ukoliko je konačni proizvod svježa morska alga)XUPSSL
262.

Prerada

Alge

889/2008

čl. 29a(2)

Proces sušenja morskih algi nije sukladan odredbama članka 29a(2) Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008XUPSSL
8.6. EVIDENCIJE
263.

Prerada

Evidencije

889/2008

čl. 26(3)(c), 66

Pisana izviješća subjekta su nepotpuna, ali bez sumnje u da su provedeni proizvodni postupci sukladniXUP
264.

Prerada

Evidencije

889/2008

čl. 26(3)(c), 66

Ne vode se pisana izviješća subjekta čime je onemogućena evaluacija proizvodnih postupakaXSSLDSC
9. PRAVILA ZA PRIKUPLJANJE, PAKIRANJE, PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE PROIZVODA
9.1. PRIKUPLJANJE PROIZVODA
265.Prikupljanje

889/2008

čl. 30

Istovremeno prikupljanje ekoloških i neekoloških proizvoda bez poduzimanja odgovarajućih mjera za sprečavanje svakog mogućeg miješanja ili zamjene proizvodaXUPSSL
266.Prikupljanje

889/2008

čl. 30

Informacije koje se odnose na dane, sate i opseg prikupljanja, te datum i vrijeme primitka proizvoda su nedostupneXUP
9.2. PAKIRANJE I PRIJEVOZ PROIZVODA
267.Pakiranje i prijevoz proizvoda

889/2008

čl. 31

Nisu zadovoljene propisane odredbe o identifikaciji i pakiranju ekoloških proizvoda tijekom transporta, uključujući pravila o dokumentaciji, no sljedivost proizvoda nije narušenaXUP
268.Pakiranje i prijevoz proizvoda

889/2008

čl. 31

Nisu zadovoljene propisane odredbe o identifikaciji i pakiranju ekoloških proizvoda tijekom transporta, uključujući pravila o dokumentaciji kada je sljedivost proizvoda narušenaXSSLDSC
269.Pakiranje i prijevoz proizvoda

889/2008

čl. 32(b)

Nedostaje evidencija (ili je neodgovarajuća) o mjerama čišćenja koje se poduzimaju prije obavljanja transporta ekoloških proizvodaXUPSSLPrijevoz hrane za životinje
270.Pakiranje i prijevoz proizvoda

889/2008

čl. 32(d)

Nedostaje evidencija o početnoj količina proizvoda i svakoj pojedinačnoj isporučenoj količini tijekom kruga isporukeXUPPrijevoz hrane za životinje
271.Pakiranje i prijevoz proizvoda

889/2008

čl. 32(a)

Tijekom prijevoza ekološka hrana za životinje, hrana za životinje iz prijelaznog razdoblja i neekološka hrana za životinje nije fizički odvojenaXSSLDSC
272.Pakiranje i prijevoz proizvoda

889/2008

čl. 32(c)

Prijevoz gotove ekološke hrane za životinje nije fizički ili vremenski odvojen od prijevoza drugih gotovih proizvodaXSSLDSC
9.3. PRIJEVOZ ŽIVE RIBE
273.Prijevoz žive ribe

889/2008

čl. 32a

Riba se prevozi pod uvjetima koji nisu u skladu s uvjetima propisanim člankom 32a (1)-(3) Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008XUPSSL
9.4. SKLADIŠTENJE PROIZVODA
274.Skladištenje proizvoda

889/2008

čl. 35

Nije osigurana identifikacija proizvoda i zaštita od onečišćenja proizvodima i/ili tvarima koje nisu sukladne pravilima ekološke proizvodnjeXUPSSL
275.Skladištenje proizvoda

889/2008

čl. 35

Nedostaje evidencija (ili je neodgovarajuća) o čišćenju skladišnih prostora pri čemu su oni očigledno neadekvatno očišćeniXUPSSL
276.Skladištenje proizvoda

889/2008

čl. 35

Nedostaje evidencija (ili je neodgovarajuća) o čišćenju skladišnih prostora pri čemu su oni očigledno adekvatno očišćeniXUP
10. PRAVILA ZA SUBJEKTE UVOZNIKE PROIZVODA IZ TREĆIH ZEMALJA
277.Uvoz iz trećih zemalja

889/2008

čl. 84

Uvoznik nije pravovremeno obavijestio kontrolno tijelo o pošiljci koja se uvozi, kada je priložena sva dokumentacija i informacije iz članka 84. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008XUP
278.Uvoz iz trećih zemalja

889/2008

čl. 83

Nisu dostupne sve pojedinosti o prijevozu od izvoznika u trećoj zemlji do prvog primatelja i od prostorija/skladišnih objekata prvog primatelja do sljedećih primatelja unutar EUXUPUP
279.Uvoz iz trećih zemalja

889/2008

čl. 33, 34

Nezadovoljavajuća evidencija provjera koje provodi prvi primatelj po primitku ekoloških proizvoda uvezenih iz trećih zemalja, bez da je dovedena u pitanje sukladnost uvezenih proizvodaXUP
280.Uvoz iz trećih zemalja

889/2008

čl. 33, 34

Nezadovoljavajuća evidencija provjera koje provodi prvi primatelj po primitku ekoloških proizvoda uvezenih iz trećih zemalja, kada je dovedena u pitanje sukladnost uvezenih proizvodaXSSLUP+SSL
281.Uvoz iz trećih zemalja1235/2008Subjekt je prihvatio potvrdu o inspekciji izdanu od kontrolnog tijela koje nije priznatoXSSLSSL
282.Uvoz iz trećih zemalja

889/2008

čl. 33

Dokumentacijska provjera pošiljke nije provedena prije puštanja u slobodan promet: polje 17 nije popunjeno i potpisano od ovlaštene osobe čime se potvrđuje da je označavanje proizvoda kao ekoloških u skladu s podacima navedenim u potvrdi o inspekcijiXSSLSSL
283.Uvoz iz trećih zemalja

889/2008

čl. 84

Nedostaje potvrda o inspekciji čime je onemogućena provjera ekvivalentnosti uvezenih proizvodaXSSLDSC
11. PRAVILA ZA OZNAČAVANJE PROIZVODA
284.Označavanje

834/2007

čl. 24(1)

889/2008

čl. 58(1)(d), 58(2)

Proizvod nije označen svim obaveznim navodima sukladno odredbama članka 24, Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 i članaka 57, 58(1)(d) i 58(2) Uredbe Komisije (EU) br. 889/2008XUP
285.Označavanje

834/2007

čl. 24(1)

Proizvod je označen svim obaveznim navodima sukladno odredbama članka 24, Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007, ali oznake (sve ili neke od njih) nisu lako uočljive, čitljive i neizbrisiveXUP
286.Označavanje

889/2008

čl. 61

Označavanje nije sukladno dodatnim odredbama iz članka 61. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008XUPOznačavanje hrane za životinje
287.Označavanje

889/2008

čl. 61

Korištenje izraza koji se odnose na ekološku proizvodnju u prodajnom nazivu i/ili korištenje logotipa Zajednice iz članka 25. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 na hrani čiji je maseni udio ekoloških sastojaka poljoprivrednog podrijetla manji od 95 %XSSLDSCOznačavanje hrane osim proizvoda vinarstva
288.Označavanje

834/2007

čl. 23(4), 25(1)

Korištenje izraza koji se odnose na ekološku proizvodnju u popisu sastojaka u skladu s odredbama članka 23(4)(b) i (c) Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 na hrani koja nije sukladna odredbama tih članakaXSSLDSCOznačavanje hrane
289.Označavanje

834/2007

čl. 23(4)

Označavanje proizvoda nije usklađeno u pogledu ekološkog podrijetla sastojaka u popisu sastojaka nakon zamjene ekološkog sastojka neekološkimXSSLDSC**
290.Označavanje

889/2008

čl. 60(1)

Korištenje izraza koji se odnose na ekološku proizvodnju i/ili korištenje logotipa Zajednice iz članka 25. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 na hrani za životinje čiji sastav nije u skladu s odredbama članka 60(1) Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008XSSLDSCOznačavanje hrane za životinje
291.Označavanje

889/2008

čl. 60(2)

Navođenje izjave »može se koristiti u ekološkoj proizvodnji u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 834/2007 i Uredbom Komisije (EZ) br. 889/2008« na hrani za životinje čiji sastav nije u skladu s odredbama članka 60(2) Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008XSSLDSCOznačavanje hrane za životinje
292.Označavanje

889/2008

čl. 62

Korištenje izraza »proizvod iz prijelaznog razdoblja na ekološku poljoprivredu« na proizvodu koji nije sukladan odredbama članka 62. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008XSSLDSCProizvodi biljne proizvodnje iz prijelaznog razdoblja
293.Označavanje

889/2008

čl. 62

Oglašavanje (oznake, natpisi, oglasi) proizvoda iz druge i treće godine prijelaznog razdoblja kao ekoloških ili proizvoda iz prve godine prijelaznog razdoblja kao proizvoda iz prijelaznog razdobljaXUPProizvodi biljne proizvodnje iz prijelaznog razdoblja* Tijekom zime za biljojede koji imaju slobodu kretanja u u zimskim nastambama, u slučaju završne faze tova goveda ako su ispunjeni uvjeti iz čl. 46. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008, za perad koja nije dostigla minimalnu starost za pristup otvorenim površinama, u slučaju primjene ograničenja

** Nakon izdavanja odobrenja iz čl. 29. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008, nakon što je proizvod ispravno označen može se vratiti status (samo kod prvog kršenja)

Značenje mjera:

UP: Upozorenje – Ova mjera kao takva nema neposredne posljedice za subjekta, upozorava subjekta da će se u slučaju ponavljanja nepravilnosti i/ili neprovođenja naređenih korektivnih mjera u roku koji odredi kontrolno tijelo primijeniti neka od strožih niže navedenih mjera.

SSL: Snižavanje statusa lota – Snižava se status dijela proizvodnje subjekta na neekološki. Mjera se može primijeniti na lot, urod jedne ili više parcela, proizvode jedne ili više životinja. Mjera može obuhvatiti proizvode koji još nisu označeni kao ekološki i proizvode iz prijelaznog razdoblja.

SSPR: Snižavanje statusa proizvodnih resursa – Snižava se status parcela i/ili životinja (proizvodnih resursa) na neekološki, a za povratak na ekološki status primjenjuje se propisano prijelazno razdoblje bez mogućnosti skraćenja.

DSC: Djelomična suspenzija certifikata – Subjektu se na određeno vrijeme zabranjuje prodaja jednog ili više ekoloških proizvoda navedenih na certifikatu. O snižavanju statusa proizvoda/parcela/životinja subjekta u trenutku suspenzije odlučuje kontrolno tijelo od slučaja do slučaja. Trajanje suspenzije, koje ne može biti kraće od tri mjeseca, određuje kontrolno tijelo.

SC: Suspenzija certifikata – Subjektu se certifikat suspendira na određeno vrijeme u kojem mu je zabranjena prodaja ekoloških proizvoda. O snižavanju statusa proizvoda/parcela/životinja subjekta u trenutku suspenzije odlučuje kontrolno tijelo od slučaja do slučaja. Mjera se može primijeniti i na subjekte u prijelaznom razdoblju. Trajanje suspenzije, koje ne može biti kraće od tri mjeseca, određuje kontrolno tijelo.

PC: Povlačenje certifikata – Subjektu se oduzima certifikat i zabranjuje prodaja svih ekoloških proizvoda. Kontrolno tijelo raskida Ugovor o kontroli sa subjektom. Mjera uključuje snižavanje statusa svih proizvoda/parcela/životinja subjekta. Kontrolno tijelo podnosi Agenciji za plaćanja zahtjev iz članka 109. stavka 2. Zakona, za brisanje subjekta iz Upisnika subjekata.

PRILOG 5

SMJERNICE ZAHTJEVIMA ZA OSOBLJE KONTROLNOG TIJELA

1. ZAHTJEVI U POGLEDU KVALIFIKACIJA OSOBLJA KONTROLNOG TIJELA

1.1. Direktor/upravitelj i njegova zamjena

Može se smatrati da je uvjet kvalifikacije i odgovarajućeg radnog iskustva zadovoljen ukoliko su ispunjeni sljedeći kriteriji:

– ispunjeni su zahtjevi za inspektore za barem jedno područje kontrole kako je navedeno u točkama od 1.2.1 do 1.2.7.;

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti ili drugog usporedivog područja.

– dvije godine radnog iskustva na poslovima ekološke poljoprivrede ili certifikacije hrane;

1.2. Osoblje koje provodi službene kontrole – Inspektori

Zahtjevi za pojedina područja kontrole:

1.2.1. Poljoprivredna proizvodnja – Proizvodnja bilja

Može se smatrati da je uvjet kvalifikacije i odgovarajućeg radnog iskustva zadovoljen ukoliko su ispunjeni sljedeći kriteriji:

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti ili drugo usporedivo obrazovanje

– barem jedna godina radnog iskustva u području ekološke poljoprivrede

– poznavanje europskih i nacionalnih propisa kojima se uređuje ekološka poljoprivreda

1.2.2. Poljoprivredna proizvodnja – Pčelarstvo

Može se smatrati da je uvjet kvalifikacije i odgovarajućeg radnog iskustva zadovoljen ukoliko su ispunjeni sljedeći kriteriji:

– kvalifikacija u skladu s područjem kontrole 1.2.1. i barem jedna godina radnog iskustva u području ekološke poljoprivrede

– poznavanje pčelarske proizvodnje

– poznavanje europskih i nacionalnih propisa kojima se uređuje ekološka poljoprivreda

1.2.3. Poljoprivredna proizvodnja – Akvakultura

Može se smatrati da je uvjet kvalifikacije i odgovarajućeg radnog iskustva zadovoljen ukoliko su ispunjeni sljedeći kriteriji:

– kvalifikacija u skladu s područjem kontrole 1.2.1. i barem jedna godina radnog iskustva u području ekološke poljoprivrede

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja biologije mora, ribarstva i akvakulture, morskog ribarstva i barem jedna godina radnog iskustva u navedenim područjima

– poznavanje europskih i nacionalnih propisa kojima se uređuje ekološka poljoprivreda

1.2.4. Proizvodnja prerađene hrane

Može se smatrati da je uvjet kvalifikacije i odgovarajućeg radnog iskustva zadovoljen ukoliko su ispunjeni sljedeći kriteriji:

– kvalifikacija i radno iskustvo u skladu s područjem kontrole 1.2.1. ili usporedivo obrazovanje i barem jedna godina radnog iskustva u navedenim područjima

– poznavanje europskih i nacionalnih propisa kojima se uređuje ekološka poljoprivreda i robno-financijsko knjigovodstvo

1.2.5. Uvoz ekoloških proizvoda

Može se smatrati da je uvjet kvalifikacije i odgovarajućeg radnog iskustva zadovoljen ukoliko su ispunjeni sljedeći kriteriji:

– kvalifikacija u skladu s područjima kontrole 1.2.1., 1.2.4. ili 1.2.7. i barem jedna godina u području uvoza ekoloških proizvoda ili u području ekološke poljoprivrede

– poznavanje europskih i nacionalnih propisa kojima se uređuje ekološka poljoprivreda, carinsko postupanje i robno-financijsko knjigovodstvo

1.2.6. Podugovaranje

Može se smatrati da je uvjet kvalifikacije i odgovarajućeg radnog iskustva zadovoljen ukoliko su ispunjeni kriteriji za područje kontrole na koje se odnose podugovorene usluge.

1.2.7. Proizvodnja prerađene hrane za životinje

Može se smatrati da je uvjet kvalifikacije i odgovarajućeg radnog iskustva zadovoljen ukoliko su ispunjeni sljedeći kriteriji:

– kvalifikacija i radno iskustvo u skladu s područjima kontrole 1.2.1. i 1.2.4. i poznavanje stočarske proizvodnje i proizvodnje hrane za životinje

– poznavanje europskih i nacionalnih propisa kojima se uređuje ekološka poljoprivreda i robno-financijsko knjigovodstvo

1.3. Osoblje koje provodi evaluaciju i certifikaciju

Može se smatrati da je uvjet kvalifikacije i odgovarajućeg radnog iskustva zadovoljen ukoliko su ispunjeni sljedeći kriteriji:

– ispunjeni su zahtjevi za inspektore za barem jedno područje kontrole kako je navedeno u točkama od 1.2.1 do 1.2.7. i provode se redovite edukacije koje mogu biti interne ili vanjske

2. ZAHTJEVI U POGLEDU OSPOSOBLJAVANJA OSOBLJA KONTROLNOG TIJELA ZA PROVOĐENJE KONTROLA

Inspektori koji posjeduju kvalifikacije sukladno točkama od 1.2.1 do 1.2.7. prije samostalnog provođenja kontrola u određenom području kontrole moraju proći edukaciju s ovlaštenim inspektorom kontrolnog tijela u trajanju predviđenom Pravilnikom.

3. ZAHTJEVI U POGLEDU OSPOSOBLJAVANJA OSOBLJA KONTROLNOG TIJELA ZA PROVOĐENJE KONTROLA U DODATNOM PODRUČJU KONTROLE

Inspektori koji su ovlašteni za provođenje kontrola mogu se osposobiti za provođenje kontrola u dodatnom području kontrole. Dokumentacija o provedenom osposobljavanju sadrži:

– dokaz o radnom iskustvu provođenja kontrola u području za koje je ovlašten od minimalno 2 godine i minimalno 40 provedenih kontrola

– sudjelovanje na treninzima/edukacijama vezanim uz dodatno područje kontrole

– trening s ovlaštenim inspektorom kontrolnog tijela u trajanju predviđenom Pravilnikom, kako je navedeno u točki 2.

4. ZAHTJEVI U POGLEDU ODRŽAVANJA OSPOSOBLJENOSTI OSOBLJA ZA PROVOĐENJE KONTROLA

Može se smatrati da je uvjet održavanja osposobljenosti zadovoljen ukoliko inspektor godišnje provede minimalno 5 kontrola za svako u svakom od područja za koje je ovlašten i minimalno 20 kontrola godišnje.

5. ZAHTJEVI U POGLEDU OBJEKTIVNOSTI, NEUTRALNOSTI I NEPRISTRANOSTI

Osoblje koje je uključeno u provedbu službenih kontrola u ekološkoj proizvodnji ne može istovremeno provoditi druge aktivnosti koje su nekompatibilne sa zahtjevima objektivnosti, neutralnosti i nepristranosti, što uključuje:

– aktivnosti vezane uz poljoprivredu, preradu ili oglašavanje poduzeća tijekom kojih se može pojaviti sukob interesa. Ukoliko je inspektor zaposlen u tvrtki ili je vlasnik tvrtke koja je uključena u kontrolni sustav, kontrolno tijelo za koje dotični inspektor provodi kontrole ne može sklopiti Ugovor o kontroli s tom tvrtkom.

– aktivnosti u upravnom ili nadzornom odboru interesnog udruženja ekoloških subjekata, ukoliko je tvrtka koja je pod kontrolom kontrolnog tijela za koje dotični inspektor provodi kontrole član interesnog udruženja

– savjetničke aktivnosti u poslovnim aktivnostima koje podliježu kontroli sukladno europskim i nacionalnim propisima kojima se uređuje ekološka poljoprivreda, osim u slučaju da postoji jasno vremensko i materijalno razgraničenje između kontrola i savjetničkih aktivnosti

Kako bi se izbjegao sukob interesa kontrolno tijelo između ostalog poduzima mjere koje osiguravaju jasno vremensko i materijalno razgraničenje koje se dokumentira.

6. ZAHTJEVI U POGLEDU BROJA OSOBLJA KOJE PROVODI KONTROLE

Smatra da kontrolno tijelo ima dovoljno osoblja ukoliko na jednog djelatnika koji provodi kontrole otpada maksimalno 150 subjekata s kojima je sklopljen Ugovor o kontroli.

PRILOG 6

OBRAZAC ZUBRM – ZAHTJEV ZA UPIS U BAZU BILJNOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA

PRILOG 7

NACIONALNI ZNAK EKOLOŠKOG PROIZVODA

1. Nacionalni znak ekološkog proizvoda je okruglog oblika. Ispod gornjeg dijela ruba ispisano je bijelim slovima na zelenoj podlozi »HRVATSKI«, a iznad donjeg dijela ruba ispisano je bijelim slovima »PROIZVOD«, a između natpisa nalazi se 5 zvjezdica s lijeve i desne strane koje predstavljaju visoku razinu kvalitete hrvatske eko proizvodnje. Cjelokupan tekst izražen je u Myriad Pro fontu. U sredini znaka nalazi se zelenim slovima rukopisnim fontom ispisana riječ EKO. Minimalna veličina znaka je promjera 10 mm. Referentna boja je Pantone 349C ili Zelena (C90 M30 Y95 K30) ukoliko se koristi četverobojni tisak.

2. Nacionalni znak ekološkog proizvoda se može koristiti u crno bijeloj varijanti samo u slučaju kada uporaba znaka u boji nije praktično izvediva.

3. Ukoliko je boja pozadine na ambalaži ili deklaraciji tamna, znakovi se mogu uporabiti u negativu koristeći boju pozadine na ambalaži ili deklaraciji.

4. Ukoliko se koristi znak u boji na obojenoj pozadini, zbog čega je teško vidljiv, može se koristiti vanjska linija razgraničenja oko znaka, kako bi se poboljšao kontrast s bojama pozadine.

5. Znak se može koristiti i u varijanti u kojoj su riječi »HRVATSKI« i »PROIZVOD« napisane na engleskom jeziku. Sva prethodno navedena pravila vrijede i za englesku varijantu nacionalnog znaka ekološkog proizvoda.

PRILOG 8

OBRAZAC ZOI – ZAHTJEV ZA ODOBRENJE IZUZEĆA

PRILOG 9

OBRAZAC ZSPR – ZAHTJEV ZA SKRAĆENJEM PRIJELAZNOG RAZDOBLJA

PRILOG 10

OBRAZAC ZBRM – ZAHTJEV ZA ODOBRENJE KORIŠTENJA NEEKOLOŠKOG BILJNOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA

PRILOG 11

OBRAZAC ZIBRM – ZBIRNO IZVJEŠĆE O IZDANIM ODOBRENJIMA ZA BRM

PRILOG 12

OBRAZAC ISK-S – IZVJEŠĆE O SLUŽBENOJ KONTROLI KOD SUBJEKATA

PRILOG 13

OBRAZAC PN – PRIJAVA NEPRAVILNOSTI KOJE UTJEČU NA EKOLOŠKI STATUS PROIZVODA/PARCELA/ŽIVOTINJA

PRILOG 14

OBRAZAC IN-KT – IZVJEŠĆE O NADZORU RADA KONTROLNOG TIJELA

PRILOG 15.

POPIS LABORATORIJA OVLAŠTENIH ZA PROVOĐENJE ANALIZA UZORAKA UZETIH U PROVEDBI SLUŽBENIH KONTROLA U EKOLOŠKOJ POLJOPRIVREDI

Naziv Laboratorija/ pravne osobeBroj potvrde o akreditacijiAdresa laboratorijaKontakt podaci
telefon/fax/mobitel/e-mail
Internet stranica
poveznica
Akreditirane metode/područjeRješenje o ovlaštenju PDF
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       


PRILOG 16.

OBRAZAC OFIS-O ODGOVOR NA OFIS NOTIFIKACIJU

OFIS NOTIFIKACIJA BR.
ANotificirana država:
1.DržavaHRVATSKA
2.Nadležno tijeloMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
3.Datum
4.Poveznica (npr. klasa, broj notifikacije)
BNotifikacija:
1.Država
2.Nadležno tijelo
3.Datum
4.

Poveznica

(npr. klasa, br. notifikacije)

5.Proizvod
6.Nepravilnost/sumnja na prijevaru/ostalo
CIstraga
1.Koje tijelo je upravljalo istragom?
2.Opis suradnje među subjektima i uključenim tijelima u različitim državama
3.1.Korištene metode i procedure istrage
3.2.Da li su subjekti podvrgnuti specifičnoj kontroli?
3.3.Da li su uzeti uzorci za analizu?
4.1.Rezultat istrage
4.2.Rezultati analize/inspekcije
4.3.Da li je potvrđeno podrijetlo nepravilnosti/prekršaja?
4.4.Procjena ozbiljnosti prekršaja
5.Da li utvrđeno podrijetlo kontaminacije/nepravilnosti i da li je jasno utvrđena odgovornost sudionika?
6.Da li su identificirani subjekti bili uključeni u druge slučajeve nepravilnosti/prekršaja u posljednje 3 godine?
DMjere
1.Koje preventivne i korektivne mjere su primijenjene (npr. u vezi cirkulacije proizvoda na EU i vanjskom tržištu)?
2.Koji postupci u vezi nepravilnosti su poduzeti prema subjektima i/ili proizvodima?
2.1.Vrsta postupka (u pisanom obliku, upozorenje itd.)
2.2.Da li je certifikacija proizvođača/prerađivača ograničena, prekinuta ili opozvana?
2.3.Datum stupanja na snagu mjere
2.4.Trajanje mjere
2.5.Tijelo ili ustanova koja je usvojila i primijenila postupak
3.Da li se planiraju dodatne inspekcije kod uključenih subjekata?
4.Koje ostale mjere planiraju nadležna tijela i inspekcijska tijela zbog prevencije sličnih slučajeva?
EOstale informacije
FPriloziOBRAZAC OFIS-P PRIJAVA NEPRAVILNOSTI U OFIS SUSTAV

ADržava koja obavještava/prijavljuje nepravilnostHRVATSKA
1.Nadležno tijeloMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
2.Datum prijave nepravilnosti
BDržava/države koju/koje se prijavljuje
1.Država
2.Nadležno tijelo
CProizvod
1.Kategorija proizvoda
2.Naziv proizvoda/trgovački naziv
3.Država porijekla
4.Opis proizvoda (količina, pakiranje i sl.)
5.Identifikacija LOT (broj serije, broj dostavnice, datum dostave…)
DSljedivost
1.Proizvođač (kontakt, kontrolno tijelo)
2.Prerađivač/prodavač u državi porijekla (kontakt, kontrolno tijelo)
3.Uvoznik u državi koja obavještava/prijavljuje nepravilnost (kontakt, kontrolno tijelo)
4.Veletrgovac/wholesaler (kontakt, kontrolno tijelo)
5.Trgovac na malo/retailer/ ili drugi subjekt u zemlji koja prijavljuje nepravilnost gdje je detektirana nepravilnost
ENepravilnosti, sumnja na prekršaj
1.Vrsta nepravilnosti/sumnje na prekršaj prema Uredbi 834/2007 i Uredbi 889/2008
2.Kontekst u kojem je otkrivena nepravilnost (datum otkrivanja nepravilnosti/sumnje na prekršaj, mjesto)
3.Analiza uzoraka (datum i mjesto uzorkovanja, datum analize, naziv laboratorija, korištene metode…)
FUtjecaj na tržištu
1.Da li je proizvod uklonjen s tržišta, blokiran ili je prodan?
2.Tko je sve o tome obaviješten?
3.Jesu li i druge države uključene?
GMjere
1.Jesu li poduzete neke od preventivnih i korektivnih mjera?
2.Opseg mjera (nacionalni, regionalni, izvoz)
3.Datum stupanja na snagu mjere
4.Trajanje mjere
5.Pravna osnova za izricanje mjere
6.Tijelo ili ustanova koja je usvojila mjere
HOstale informacije
1.Prilozi (analitička izvješća, prateća dokumentacija)Uputa-privremeni odgovor na OFIS notifikaciju
Ukoliko nije moguće dostaviti potpuni odgovor o rezultatima istrage u roku iz članka 52. stavka 2. Pravilnika, dostavlja se odgovor na obrascu OFIS-O koji sadrži do sada utvrđene činjenice i poduzete mjere kao i postupke istrage koji su u tijeku, a čiji će rezultati biti naknadno dostavljeni. Također se navodi očekivani rok dovršetka istrage. Nakon završetka istrage Ministarstvu se dostavlja potpuni odgovor na obrascu OFIS-O.