Pravilnik o načinu rada mentora u državnoj školi za pravosudne dužnosnike

NN 11/2020 (29.1.2020.), Pravilnik o načinu rada mentora u državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Pravosudna akademija

204


Na temelju odredbi članka 12. podstavak 5. i članka 23. Zakona o Pravosudnoj akademiji (»Narodne novine« broj 52/19) Upravno vijeće Pravosudne akademije donosi

PRAVILNIK

O NAČINU RADA MENTORA U DRŽAVNOJ ŠKOLI ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE

I. UVODNI DIO

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuje se način rada mentora u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike (u daljnjem tekstu: Škola).

II. MENTORI

Članak 2.

Čelnik pravosudnog tijela u kojem je polaznik Škole zaposlen određuje mentora radi praćenja rada i pripremanja polaznika Škole za obnašanje pravosudne dužnosti.

Članak 3.

Za mentora može biti određen sudac, državni odvjetnik i zamjenik državnog odvjetnika koji je za to određen godišnjim rasporedom poslova pravosudnog tijela ili odlukom čelnika pravosudnog tijela u kojem mentor obnaša dužnost.

Članak 4.

Dužnost mentora je pratiti rad polaznika Škole te ga pripremati za samostalno, odgovorno, neovisno i nepristrano obnašanje pravosudne dužnosti.

III. DUŽNOSTI POLAZNIKA ŠKOLE

Članak 5.

Polaznici Škole dužni su surađivati s mentorima te obavljati svoje zadaće na temelju naputaka mentora i u skladu s odgovarajućim odredbama Zakona o sudovima i Zakona o državnom odvjetništvu.

IV. PRAKTIČNI DIO STRUČNOG USAVRŠAVANJA POLAZNIKA

Članak 6.

Tijekom praktičnog dijela stručnog usavršavanja polaznik Škole mora izraditi najmanje četiri obrazložene sudske odluke odnosno državnoodvjetničke odluke mjesečno u svakom mjesecu svog praktičnog dijela stručnog usavršavanja koje provede u pojedinom pravosudnom tijelu.

Članak 7.

(1) Mentor je dužan pregledati i raspraviti obvezne obrazložene odluke polaznika Škole u roku od 15 dana od kada mu je odluka predana.

(2) Prilikom pregledavanja odluke mentor mora obratiti pozornost na:

– formalnu potpunost odluke,

– analizu činjeničnog stanja,

– analizu pravne situacije,

– jasno, sažeto i logično obrazloženje činjeničnog i pravnog stanja odluke.

(3) Prilikom raspravljanja mentor je dužan ukazati polazniku Škole na uočene nedostatke.

Članak 8.

(1) Po završetku praktičnog dijela stručnog usavršavanja mentor ispunjava Obrazac 1 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) U Obrascu 1 mentor navodi podatke o polazniku Škole te o vrsti i trajanju praktičnog dijela stručnog usavršavanja polaznika Škole.

(3) Obrazac 1 ispunjava mentor u tri primjerka i sva tri primjerka dostavlja čelniku pravosudnog tijela u kojem mentor obnaša dužnost, a čelnik tijela, nakon što supotpiše dostavlja dva primjerka Pravosudnoj akademiji najkasnije tjedan dana prije provođenja završnog ispita.

(4) Pravosudna akademija dužna je jedan primjerak Obrasca 1 dostaviti Povjerenstvu za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike najkasnije do dana provođenja završnog ispita.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika stavlja se izvan snage Pravilnik o načinu rada mentora u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike od 30. kolovoza 2016. godine (»Narodne novine« 97/16).

Klasa: 003-05/20-01/01
Urbroj: 390-01/04-20-02
Zagreb, 15. siječnja 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Pravosudne akademije
Đuro Sessa, v. r.

OBRAZAC BROJ 1

PODACI O RADU POLAZNIKA DRŽAVNE ŠKOLE ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE TIJEKOM PRAKTIČNOG DIJELA NJEGOVA STRUČNOG USAVRŠAVANJA[1](Ovaj obrazac ispunjava mentor u tri primjerka i sva tri primjerka dostavlja čelniku pravosudnog tijela u kojemu mentor obnaša dužnost, a čelnik tijela, nakon što supotpiše, dužan je dva primjerka dostaviti Pravosudnoj akademiji najkasnije tjedan dana prije provođenja završnog ispita.)

1. Ime, prezime i dužnost mentora u pravosudnom tijelu:

__________________________________________________

2. Ime i prezime polaznika:

__________________________________________________

3. Naziv pravosudnog tijela i odjela u pravosudnom tijelu u kojem je polaznik obavio praktični dio stručnog usavršavanja pod nadzorom gore navedenog mentora:

__________________________________________________

4. Vrijeme koje je polaznik proveo na praktičnom dijelu stručnog usavršavanja pod nadzorom gore navedenog mentora: od __________ do __________.


Redni broj odluke

Poslovni broj

predmeta

Vrsta odlukeVrsta predmeta
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


Zaokružiti broj ispred jednog ili više ponuđenih odgovora. Tijekom praktičnog dijela stručnog usavršavanja polaznik je obavljao sljedeće zadatke:

1. Uredske poslove u sudskoj/državnoodvjetničkoj pisarnici

2. Poslove sudske/državnoodvjetničke uprave

3. Uzimanje na zapisnik prijava, podnesaka ili izjava stranaka

4. Vođenje rasprava i izvođenje pojedinih dokaza u sudskom postupku (npr. saslušanje svjedoka, očevid)

5. Zastupanje na raspravama i tijekom postupka

6. Izvještavanje o stanju spisa i izrada nacrta odluka, odnosno odluka

7. Samostalno provođenje sudskih postupaka, odnosno samostalno obavljanje svih državnoodvjetničkih radnji u pojedinim predmetima

8. drugo: ___________________________________________

Kandidat je tijekom prakse najčešće obavljao poslove:

__________________________________________________

Komentar mentora:Potpis mentora:

Potpis čelnika pravosudnog tijela:

Mjesto i datum:

Pečat pravosudnog tijela: