Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine

NN 12/2020 (30.1.2020.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine

Hrvatski sabor

213

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o službenoj statistici (»Narodne novine«, br. 103/03., 75/09., 59/12. i 12/13. – pročišćeni tekst) Hrvatski sabor na sjednici 17. siječnja 2020. donio je

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN

STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2020. GODINE

UVOD

Na temelju Zakona o službenoj statistici (»Narodne novine«, br. 103/03., 75/09., 59/12. i 12/13. – pročišćeni tekst) Državni zavod za statistiku, u suradnji s drugim nositeljima službene statistike, izrađuje Nacrt prijedloga godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Godišnji provedbeni plan).

Godišnji provedbeni plan donosi se za svaku godinu na koju se odnosi Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske. Tako se Godišnji provedbeni plan 2020. godine odnosi na posljednju godinu provedbe novog višegodišnjeg programskog dokumenta kojeg je, također u suradnji s drugim nositeljima službene statistike, izradio Državni zavod za statistiku − Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2018. − 2020[1](https://www.dzs.hr/Hrv/about_us/Legals/Program%20statistickih%20aktivnosti%202018%20-%202020.pdf). Program se temelji na potrebama korisnika podataka službene statistike, ali i zahtjevima Europske unije koji su navedeni u dokumentu Statistical Requirements Compendium[2](Izdanje 2016.).

Kako bi službena statistika Republike Hrvatske bila potpuno usklađena s europskim zahtjevima, u Godišnjem provedbenom planu 2020. godine navode se statističke aktivnosti koje su harmonizirane sa statističkim modulima navedenima u Compendiumu, a koji su obuhvaćeni Programom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2018. – 2020. Radi osiguravanja podataka koji proizlaze iz potreba tijela državne uprave, znanstvene zajednice, šire zainteresirane javnosti i drugih korisnika iz Republike Hrvatske, u Programu se, osim europskih, navode i nacionalni moduli.

Sva istraživanja Državnog zavoda za statistiku provode se na temelju Zakona o službenoj statistici. U skladu s odredbama navedenog Zakona, Godišnjim provedbenim planom propisuje se provođenje triju vrsta statističkih aktivnosti: statistička istraživanja na temelju neposrednog prikupljanja podataka (oznaka I), statistička istraživanja čiji se podaci dobivaju iz administrativnih izvora ili metodom promatranja i praćenja (oznaka II) te razvojne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanja (oznaka III).

Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine planirana je provedba ukupno 276 statističkih aktivnosti, a od toga 155 na temelju neposrednog prikupljanja podataka, 85 statističkih istraživanja na temelju administrativnih izvora ili metodom promatranja i praćenja te 36 razvojnih aktivnosti. Od ukupno 276 statističkih aktivnosti, Državni zavod za statistiku u 2020. provest će 229 aktivnosti, dok će ostale aktivnosti provesti drugi nositelji službene statistike koji se navode u Zakonu o službenoj statistici i Programu statističkih aktivnosti 2018. – 2020. (Hrvatska narodna banka, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Ministarstvo financija, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike[3](Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 2. kolovoza 2018., KLASA: 022-03/18-07/355, URBROJ: 50301-25/06-18-2, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) 1. siječnja 2019. pripojila se Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. U skladu s navedenim, nadležno ministarstvo preuzima sve poslove iz djelokruga rada HAOP-a.) i upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike za područje Grada Zagreba).

U skladu s Državnim proračunom RH za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu (»Narodne novine«, br. 113/18.) i Financijskim planom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu (»Narodne novine«, br. 113/18.), ukupna planirana sredstva potrebna za provedbu Godišnjega provedbenog plana 2020. godine iznose 201.595.966 kuna. Od toga, sredstva potrebna Državnom zavodu za statistiku iznose 177.955.275 kuna. U okviru financijskog plana Državnog zavoda za statistiku za 2020. planirani su rashodi financirani iz Općih prihoda i primitaka u iznosu od 150.647.321 kune, Vlastitih prihoda u iznosu od 248.800 kuna, Ostalih pomoći od 190.000 kuna, Pomoći EU u iznosu od 757.480 kuna, Ostale refundacije iz sredstava EU u iznosu od 16.123.073 kune i Europski socijalni fond u iznosu od 9.988.601 kuna.

PREGLED NAJVAŽNIJIH STATISTIČKIH AKTIVNOSTI I RAZVOJNIH PROJEKATA USMJERENIH NA UNAPRJEĐENJE STATISTIČKOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2020. GODINI

I. DEMOGRAFSKE I DRUŠTVENE STATISTIKE

– intenzivan rad na pripremnim aktivnostima za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2021. godine i provedba probnog Popisa stanovništva, kućanstava i stanova primjenom moderniziranih metoda prikupljanja podataka uz testiranje korištenja administrativnih izvora podataka

– u području vitalne statistike provedba redovitih istraživanja za praćenje apsolutnih i relativnih pokazatelja za rođene i umrle osobe te sklopljene i razvedene brakove prema geografskim, demografskim, ekonomskim i obrazovnim obilježjima te praćenje opće i specifične stope vitalnih događaja

– u području statistike migracija kontinuirano praćenje statistike vanjske i unutarnje migracije stanovništva, opće stope i specifične stope migracije te podataka o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, nezakonitim migracijama i dozvolama boravka

– uz redovito praćenje statistike raspodjele dohotka i životnih uvjeta, pokazatelja o dohotku, socijalnoj isključenosti i životnim uvjetima privatnih kućanstava dobivenih iz Ankete o dohotku stanovništva (ADS), intenzivniji rad na analizi administrativnih izvora podataka radi smanjenja opterećenja ispitanika i smanjenja troškova istraživanja

– redovita proizvodnja pokazatelja o obilježjima i strukturi potrošnje privatnih kućanstava na temelju Ankete o potrošnji kućanstava (APK) te priprema provedbe istraživanja u 2021.

– daljnji nastavak rada na prilagodbi anketnih istraživanja koja se provode na uzorku kućanstava i osoba zahtjevima propisanima novim zakonodavnim okvirom koji regulira integrirane socijalne statistike (sustav IESS) – Integrated European Social Statistics

– daljnja modernizacija prikupljanja i obrade statističkih podataka putem mrežne aplikacije i veće korištenje administrativnih izvora za istraživanja iz područja statistike tržišta rada

– razvoj i unaprjeđenje u detaljnijem praćenju podataka s područja statistike obrazovanja i kaznenog pravosuđa prema zahtjevima međunarodnih institucija (UNESCO, OECD, Eurostat, UNODC)

– godišnji pokazatelji o primicima i izdacima te korisnicima socijalne zaštite prema metodologiji ESSPROS

– kontinuirano unaprjeđivanje i praćenje statistike iz područja zdravstva koja je u nadležnosti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

– redovita provedba istraživanja i rad na poboljšanju obuhvata jedinica istraživanja u području statistika o istraživanju i razvoju te praćenje statistika o ljudskim potencijalima u znanosti i tehnologiji te patentima

– u području statistika o inovacijskim aktivnostima poduzeća rad na usklađivanju s novim metodološkim smjernicama OECD-a

II. MAKROEKONOMSKE STATISTIKE

– redovita istraživanja u sklopu godišnjih ekonomskih računa obuhvaćaju obračun godišnjeg BDP-a prema proizvodnoj (prema NKD-u 2007.), rashodnoj i dohodovnoj metodi u tekućim i stalnim cijenama za 2018., redoviti obračun regionalnog BDP-a, odnosno obračun BDP-a za Republiku Hrvatsku, NKPJS – 2. razina i županije za 2017., obračun bruto investicija u dugotrajnu imovinu na godišnjoj razini za obračun BDP-a te na regionalnoj razini, Godišnji izvještaj o investicijama u dugotrajnu imovinu pravnih osoba (INV-P), obračun vrijednosti dugotrajne imovine Republike Hrvatske, izračun svih pokazatelja vrijednosti stambenog fonda i vrijednosti zemljišta ispod stambenih zgrada za potrebe izračuna stambene rente, obračun vrijednosti softvera za vlastiti račun, kontinuirano unaprjeđivanje i usklađivanje sa standardima EU-a u području izrade nefinancijskih računa po institucionalnim sektorima na godišnjoj i tromjesečnoj razini

– nastavak primjene nove metodologije u sustav nacionalnih računa ESA 2010 pri kompilaciji podataka, izvješćivanju i transmisiji podatka u Eurostat

– intenzivan rad na procesu verifikacije izrađenog opisa metodologije obračuna bruto nacionalnog dohotka i korištenih izvora podataka (GNI Inventory), uključujući procesne tablice, a prema pitanjima koja je dostavio Eurostat u kontinuiranim procesima klarifikacije

– sudjelovanje u višegodišnjem programu darovnice EU-a na području primjene ESA-e 2010 i programa transmisije podataka prema ESA-i 2010 za tromjesečne i godišnje nacionalne račune, ispunjavanje obveza prema derogacijama, potpuna primjena standarda SDMX za nacionalne račune radi uspostavljanja okvira ocjene kvalitete za podatke nacionalnih računa

– nastavak rada na tablicama ponude i uporabe i input-output tablicama prema metodologiji ESA 2010

– razvojne aktivnosti usmjerene na izradu Satelitskog računa turizma za Republiku Hrvatsku

– prva procjena tromjesečnoga bruto domaćeg proizvoda prema proizvodnoj i rashodnoj metodi objavit će se u rokovima t + 60 dana nakon završetka predmetnog tromjesečja, dok će se širi skup podataka objaviti u rokovima t + 63 dana nakon završetka predmetnog tromjesečja

– kompilacija podataka uz kontinuirano unaprjeđenje metodologije u vezi s izračunom statistike javnih financija te izrada Izvješća o prekomjernome proračunskome manjku i razini duga opće države

– nastavak rada na izračunu bruto nacionalnog dohotka prema standardima sustava nacionalnih računa za potrebe vlastitih sredstava EU-a te izrada Izvješća o osnovici za vlastita sredstva od poreza na dodanu vrijednost prema standardima EU-a za praćenje vlastitih sredstava od poreza na dodanu vrijednost

– nastavak rada na izradi centralne baze podataka nacionalnih računa

– redoviti rad na Europskom programu usporedbe (European Comparison Programme, ECP/PPP) radi izrade svih setova podataka s pomoću istraživanja koja je definirao Eurostat s krajnjim ciljem izračuna BDP-a prema paritetu kupovne moći

– redoviti rad na izračunu indeksa potrošačkih cijena (opća mjera inflacije u nacionalnim okvirima) te na izračunu harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena (usporediva mjera inflacije sa zemljama Europske unije)

– tromjesečni izračun indeksa cijena stambenih objekata kojim se prati kretanje tržišnih cijena stambenih objekata koje su kupila kućanstva, neovisno o prethodnom vlasniku ili konačnoj uporabi, a prema zadanom konceptu bazira se na transakcijskim cijenama

– redoviti rad na izračunu harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena po stalnim poreznim stopama

– daljnji rad na prikupljanju podataka za potrebe izračuna harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena po administrativnim cijenama

– rad na modernizaciji načina prikupljanja podataka o maloprodajnim cijenama za indeks potrošačkih cijena i harmonizirani indeks potrošačkih cijena

– redoviti rad na izračunu Indeksa cijena stambenih objekata u vlasništvu stanara (Owner Occupied Housing – OOH) u skladu s Eurostatovim zahtjevima

– u području statistike robne razmjene s inozemstvom provode se redovita istraživanja INTRASTAT (statistika robne razmjene između država članica EU-a) i EXTRASTAT (statistika robne razmjene s državama nečlanicama EU-a). Rezultati navedenih istraživanja jesu naturalni i vrijednosni podaci o robnoj razmjeni prema različitim obilježjima (po zemljama partnerima, po proizvodima Kombinirane nomenklature, po proizvodima Standardne međunarodne trgovinske klasifikacije (SMTK, Rev. 4), prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD-u 2007. te prema obilježjima poduzeća)

– kontinuirano unaprjeđivanje i usklađivanje sa standardima EU-a u području statistike robne razmjene s inozemstvom i unaprjeđenje kvalitete podataka te nastavak provođenja projekta EU-a čiji su ciljevi pojednostavnjenje INTRASTAT-a i smanjenje opterećenja za izvještajne jedinice

– provođenje aktivnosti na unaprjeđenju obrade i diseminacije te kvalitete podataka statistike robne razmjene RH s inozemstvom

III. POSLOVNE STATISTIKE

– daljnji rad na modernizaciji kompilacije PRODCOM statistike o industrijskoj proizvodnji korištenjem raspoloživih sekundarnih izvora za proizvodnju PRODCOM podataka radi unaprjeđenja kvalitete i smanjenja opterećenja, posebno malih, poduzeća/izvještajnih jedinica u okviru darovnica EU-a; usklađivanje PRODCOM statistika za izvještajnu 2019. godinu te izrada Nomenklature industrijskih proizvoda za 2019. u skladu s relevantnom uredbom EU-a

– u području strukturnih poslovnih statistika nastavit će se rad na implementaciji statističke jedinice »poduzeće« u skladu s metodologijom i obvezama EU-a te započeti pripremne aktivnosti vezane za implementaciju nove uredbe o integraciji poslovnih statistika (FRIBS)

– daljnji razvoj metoda i procesa kompilacije statistika poslovne demografije u skladu s metodologijom EU-a te će se provoditi aktivnosti na projektu razvoja statistika brzorastućih mikro poduzeća u okviru darovnice EU-a

– nastavak harmonizacije iFATS statistika (domaća poduzeća pod inozemnom kontrolom) unaprjeđenjem metoda za utvrđivanje zemlje sjedišta KJK (krajnje institucionalne jedinice kontrole inozemne podružnice) te razvojem modela za proširenje obuhvata na djelatnosti područja K (Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja) prema NKD-u 2007.

– nadogradnja uspostavljene internetske on-line baze za sve kratkoročne poslovne pokazatelje

– integracija on-line prikupljanja podataka DZS-a za poslovna istraživanja u sklopu strukturnih fondova EU-a

– nastavak razvoja metodologije za nova istraživanja cijena uslužnih djelatnosti pri pružateljima usluga (SPPI) i unaprjeđenje kvalitete podataka u području usluga, nastavak razvojnih aktivnosti na proizvodnji novog pokazatelja Indeks obujma uslužnih djelatnosti (ISP)

– rad na daljnjem povećanju i unaprjeđenju korištenja administrativnih podataka u kratkoročnim poslovnim statistikama u skladu s metodologijom i Uredbom EU-a

– rad na unaprjeđenju kvalitete statističkog procesa obrade podataka i analize administrativnih izvora o ostvarenom prometu poslovnih subjekata

– rad na daljnjem redovitom korištenju administrativnih izvora o ostvarenom prometu poslovnih subjekata radi prikupljanja mjesečnih podataka u djelatnostima industrije te mjesečnih i tromjesečnih podataka u uslužnim djelatnostima

– ažuriranje metapodataka i pokazatelja kvalitete za kratkoročne poslovne pokazatelje u skladu s Eurostatovim zahtjevima

– nastavak rada na modernizaciji načina prikupljanja podataka za istraživanja poslovnih statistika poduzeća s pomoću internetske aplikacije radi racionalizacije troškova i smanjenja opterećenja poduzećima u pogledu izvještavanja

– u području statistike energije, u sklopu darovnica EU-a, nastavit će se daljnji kontinuirani razvoj

– u području statistike transporta provodit će se aktivnosti na modernizaciji prikupljanja podataka i analizi administrativnih izvora podataka radi racionalizacije i smanjenja opterećenja izvještajnih jedinica te na razvoju metodologije za kompiliranje statistike putničkog prijevoza na unutarnjim vodnim putovima i statistike nesreća na unutarnjim vodnim putovima. U sklopu darovnica EU-a provest će se pilot istraživanje o prijevozu putnika na unutarnjim vodnim putovima u 2019. i nastavit će se rad na razvoju modela za anketno istraživanje o putovanjima stanovništva Republike Hrvatske. Proizvest će se novi indikatori i to u području obujma cestovnog prometa izraženog u vozilo-kilometrima i u području mobilnosti putnika. Nastavit će se aktivnosti na unaprjeđenju statistike intermodalnog transporta

– u području statistike turizma, uz redovitu proizvodnju, provodit će se aktivnosti daljnjeg unaprjeđenja statistike turizma sa strane ponude korištenjem administrativnih izvora, unaprjeđenja procesa obrade, kvalitete i diseminacije podataka, analize mogućnosti korištenja administrativnih izvora podataka za praćenje nautičkog turizma, razvoja metodološke i tehnološke podloge za statističko praćenje kongresnog turizma, modernizacije prikupljanja podataka uvođenjem elektroničkog prikupljanja podataka (e-obrazac) te usklađivanje s najnovijim propisima i metodološkim smjernicama Eurostata

– provodit će se redovite aktivnosti ažuriranja baze Statističkoga poslovnog registra iz dostupnih administrativnih izvora i na temelju povratnih informacija iz statističkih istraživanja ili kontakata s poslovnim subjektima

– intenzivno će se provoditi aktivnosti na proširenju obuhvata grupa poduzeća te će se uporabom metoda profiliranja testirati stvaranje statističke jedinice »poduzeće«

– daljnji razvoj metoda i procesa kompilacije statistika poslovne demografije u skladu s metodologijom EU-a

– nastavak provođenja upisa poslovnih subjekata (pravne osobe, tijela javne vlasti) i dijelova poslovnih subjekata u Administrativni poslovni registar radi povećanja broja poslovnih subjekata s ažuriranim podacima, osiguranja pouzdanosti, pravodobnosti i sveobuhvatnosti informacija i usluga te potpunog uključivanja u sustav START

IV. STATISTIKE POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA

– daljnji nastavak rada na razvoju i poboljšanju Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava (SRPG); provodit će se ažuriranje i preuzimanje podataka iz dostupnih izvora Ministarstva poljoprivrede – Jedinstvenog registra domaćih životinja i drugih baza podataka te nastaviti ažuriranje navedenog registra podacima Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (Integrirani administrativni i kontrolni sustav (IAKS), Vinogradarski registar Republike Hrvatske i evidencije povezane s određenim mjerama ruralnog razvoja)

– u sklopu projekta »Modernizacija poljoprivrednih statistika – Eurostatova darovnica 2017.« obavljat će se poslovi vezani za pripremu i organizaciju Popisa poljoprivrede 2020.: nadogradnja postojeće aplikacije CAPI (Computer Assisted Personal Interview) i CAWI (Computer Assisted Web Interview) za prikupljanje podataka, prilagodba i nadopuna upitnika, ažuriranje SRPG-a kao okvira za izbor uzorka, unaprjeđenje obrade i validacije podataka, usklađivanje metodologije s novim pravnim okvirom za integriranu statistiku na razini poljoprivrednih gospodarstava

– provođenje Popisa poljoprivrede u 2020. – prikupljanje podataka za poljoprivredna gospodarstva obavit će se s pomoću elektroničkih i tiskanih obrazaca tako da se za obiteljska poljoprivredna gospodarstva primijeni metoda osobnog intervjua s pomoću prijenosnog računala (CAPI), dok će se za poslovne subjekte provesti izvještajnom metodom putem interneta (CAWI), a iznimno putem tiskanih obrazaca

– aktivnosti vezane za prikupljanje i analizu podataka o opskrbnim bilancama za važnije poljoprivredne proizvode

– aktivnosti vezane za daljnji nastavak rada na unaprjeđenju statistike stočarstva korištenjem administrativnih izvora u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede (Jedinstveni registar domaćih životinja, Kontrola ocjenjivanja na liniji klanja životinja, Središnji laboratorij za kontrolu kvalitete mlijeka) i ostalim administrativnim izvorima

– nastavak rada na poboljšanju statistike mlijeka i mliječnih proizvoda i statistike aktivnosti valionica korištenjem raspoloživih administrativnih izvora

– unaprjeđenje statistike šumarstva korištenjem administrativnih izvora u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede i Hrvatskim šumama d. o. o.

– aktivnosti vezane za daljnji nastavak rada na modernizaciji prikupljanja i obrade statističkih podataka za statistiku biljne proizvodnje (elektronički obrazac za poslovne subjekte; metoda CATI/CAPI za anketna istraživanja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava)

– daljnji rad na razvoju statistike poljoprivredno-okolišnih pokazatelja

– daljnji razvoj Sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN – Farm Accountancy Data Network) koji je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede

– nastavak rada na unaprjeđenju izračuna ekonomskih računa šumarstva korištenjem administrativnih izvora u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede i Hrvatskim šumama d. o. o.

– nastavak rada na unaprjeđenju ekonomskih računa poljoprivrede korištenjem administrativnih izvora u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede i Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te korištenjem sekundarnih izvora podataka

– pripreme za izračun Ekonomskih računa za poljoprivredu po prostornim jedinicama za statistiku 2. razine u 2019. (predviđeni rok objave u 2021.) na četiri regije (podjela na četiri statističke regije predviđena je u sklopu Uredbe (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS), s primjenom od siječnja 2021.)

– aktivnosti vezane za daljnji nastavak rada na poboljšanju statistike poljoprivrednih cijena i indeksa cijena u skladu s Eurostatovim zahtjevima

– istraživanje Zemljišne cijene i rente u 2020. će se podijeliti na dva istraživanja – Cijene poljoprivrednog zemljišta i Cijene zakupa poljoprivrednog zemljišta, s različitim rokovima obrade i dostave podataka u Eurostat

– priprema za uvođenje izračuna na četiri statističke regije za istraživanja Cijene poljoprivrednog zemljišta i Cijene zakupa poljoprivrednog zemljišta, sudjelovanje u doradi web aplikacije za obradu podatka

– radi smanjenja opterećenja izvještajnih jedinica u 2020., dva mjesečna istraživanja prelaze na tromjesečnu dinamiku prikupljanja podataka te mijenjaju naziv u Tromjesečni izvještaj o prodaji poljoprivrednih proizvoda iz vlastite proizvodnje – pravne osobe i obrtnici (PO-31a/M) i Tromjesečni izvještaj o otkupu poljoprivrednih proizvoda od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (PO-31b/M)

V. STATISTIKE ZA VIŠE PODRUČJA

– daljnja unaprjeđenja statistike voda unaprjeđenjem suradnje s administrativnim izvorima što će rezultirati povećanjem preuzimanja podataka iz administrativnih izvora

– uspostava baze podataka za dva nova modula europskih ekonomskih računa okoliša: Izdaci za zaštitu okoliša (EPEA) i Računi sektora za dobra i usluge u okolišu (EGSS). Baza podataka bit će objavljena na internetskim stranicama DZS-a 27. ožujka 2020.

– nastavak rada na poboljšanju kvalitete podataka i unaprjeđenju suradnje s administrativnim izvorima podataka za prva tri modula europskih ekonomskih računa okoliša koji se odnose na podatke o emisijama u zrak, porezima i naknadama za okoliš te protoku materijala

– daljnji rad na unaprjeđenju kvalitete podataka i unaprjeđenju suradnje s administrativnim izvorima za izračun sljedećih triju modula europskih ekonomskih računa okoliša (fizičkog toka energije, izdataka za zaštitu okoliša te sektorskih računa za dobra i usluge u okolišu)

– nastavak rada na modernizaciji načina prikupljanja podataka u području statistike okoliša

– kontinuirani rad na usklađivanju metodologije i razvoju elektroničkih upitnika (CATI/CAPI/mreža) statistike informacijskog društva u skladu sa zakonodavstvom EU-a za potrebe provedbe dvaju istraživanja: Uporaba informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poduzećima za 2020. godinu i Uporaba informacijskih i komunikacijskih tehnologija u kućanstvima i kod pojedinaca za 2020. godinu

– kontinuirani razvoj Geografskoga informacijskog sustava u skladu s Eurostatovim preporukama te nastavak rada na projektu »Povezivanje statistika i geospacijalnih informacija u zemljama članicama EU-a« čiji je cilj pripremiti i uspostaviti jednostavne, mrežne servise usmjerene na korisnike za demografske podatke diseminirane na portalu GeoSTAT za distribuciju podataka prema osnovnim zahtjevima INSPIRE-a

– nastavak rada na projektu Subnacionalne statistike za statističke regije razine 3 i gradove u kojem sudjeluje sedam gradova: Zagreb, Split, Rijeka, Zadar, Pula, Osijek i Slavonski Brod. Podaci se prikupljaju na tri razine (grad i šira urbana zona, mjesni odbori te gradske četvrti)

– kontinuirani rad na publiciranju regionalnih podataka i podataka na mreži ćelija veličine 1 km2 uz upotrebu portala GeoSTAT koji se nalazi na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku

– kontinuirano unaprjeđenje prikupljanja, obrade, interpretacije i objavljivanja statističkih i drugih pokazatelja istraživanja i razvoja te inovacija u skladu s relevantnim nacionalnim i međunarodnim standardima, a posebno u dijelu koji se odnosi na povećanje ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije u poslovnom sektoru

– intenzivan rad na pripremi i kontroli tehničke dokumentacije za potrebe Popisa poljoprivrede 2020., kao i za potrebe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2021. te probnog Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2021.

VI. PODRŠKA STATISTIČKOM OUTPUTU

– nastavak daljnjeg razvoja i primjene klasifikacijskih standarda službene statistike, uključujući redovito održavanje i ažuriranje klasifikacijske baze podataka i aplikacije za ispravno razvrstavanje poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD-u 2007.

– daljnji rad na pravodobnoj i kvalitetnoj statističkoj obradi u pogledu potpunosti, točnosti i logičnosti podataka zaprimljenih od izvještajnih jedinica

– koordinacija različitih aktivnosti u području statističke povjerljivosti i pristupa mikro podacima radi unaprjeđenja dostupnosti mikro podataka i povećanja raspoloživosti baza podataka za znanstvene svrhe.

Poglavlje I.
DEMOGRAFSKE I DRUŠTVENE STATISTIKE

Tema 1.01 Stanovništvo

1.01-I-1


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistika rođenih (DEM-1)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataPodaci o živorođenoj i mrtvorođenoj djeci prema mjestu rođenja, spolu, datumu rođenja, redu rođenja, mjestu porođaja, dijete je rođeno u braku, izvan braka ili je nađeno. Podaci o majci i ocu prema dobi, najvišoj završenoj školi, aktivnosti, narodnosti, vjeri, državljanstvu, mjestu stanovanja i državi rođenja majke
Izvještajne jediniceMatični uredi, Ministarstvo uprave
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda: preuzimanje podataka u elektroničkom obliku iz Ministarstva uprave
Rokovi prikupljanja podataka5. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.01.01 Vitalna statistika, migracije stanovništva i projekcije
Rokovi objavljivanja rezultata

Privremeni podaci: sedam tjedana nakon isteka mjeseca

Prva objava konačnih rezultata: 30. lipnja za proteklu godinu

Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o državnim maticama (NN, br. 96/93. i 76/13.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 1260/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 205/2014

Ostali međunarodni standardi

Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, Revision 3, United Nations, New York, 2014 (Načela i preporuke za sustav vitalnih statistika, revizija 3, Ujedinjeni narodi, New York, 2014.)

Handbook of Vital Statistics Systems and Methods, Studies and Methods, Series F No. 35, Volume I, UN, New York, 1991 (Priručnik za sustave vitalnih statistika, Studije i metode, Serija F, br. 35, Svezak I., Ujedinjeni narodi, New York, 1991.)

Definitions and Methods of Collecting Demographic Statistics in the European Community Countries, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994, ISBN 92-826-7125-9 (Definicije i metode prikupljanja podataka demografske statistike u zemljama Europske zajednice, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994., ISBN 92-826-7125-9)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)
1.01-I-2


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistika umrlih (DEM-2)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataPodaci o umrlim osobama prema mjestu smrti, spolu, datumu smrti, dobi, bračnom stanju, najvišoj završenoj školi, aktivnosti, narodnosti, vjeri, državljanstvu, mjestu stanovanja, državi rođenja umrle osobe, uzroku smrti, obilježjima nasilne smrti te podaci o majci umrlog dojenčeta
Izvještajne jedinice

Matični uredi

Ministarstvo uprave

Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda: preuzimanje podataka u elektroničkom obliku iz Ministarstva uprave, preuzimanje potvrde o smrti u papirnatom obliku od matičnih ureda
Rokovi prikupljanja podataka5. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.01.01 Vitalna statistika, migracije stanovništva i projekcije
Rokovi objavljivanja rezultata

Privremeni podaci: sedam tjedana nakon isteka mjeseca

Prva objava konačnih rezultata: 30. lipnja za proteklu godinu

Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o državnim maticama (NN, br. 96/93. i 76/13.)

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN, br. 100/18.)

Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti (NN, br. 46/11., 6/13. i 63/14.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 1260/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 205/2014

Ostali međunarodni standardi

Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, Revision 3, United Nations, New York, 2014 (Načela i preporuke za sustav vitalnih statistika, revizija 3, Ujedinjeni narodi, New York, 2014.)

Handbook of Vital Statistics Systems and Methods, Studies and Methods, Series F No. 35, Volume I, UN, New York, 1991 (Priručnik za sustave vitalnih statistika, Studije i metode, Serija F, br. 35, Svezak I., Ujedinjeni narodi, New York, 1991.)

Definitions and Methods of Collecting Demographic Statistics in the European Community Countries, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994, ISBN 92-826-7125-9 (Definicije i metode prikupljanja podataka demografske statistike u zemljama Europske zajednice, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994., ISBN 92-826-7125-9)

ICD-10 – International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, World Health Organization, 2009 (Međunarodna statistička klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)

Službene dopune za MKB-10, SZO, Brasilia, October 2012

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)


1.01-I-3


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistika sklopljenih brakova (DEM-3)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataPodaci o sklopljenim brakovima prema mjestu sklapanja braka, datumu sklapanja braka i obliku sklapanja braka. Podaci o ženiku i nevjesti prema dobi, prijašnjemu bračnom stanju, braku po redu, najvišoj završenoj školi, aktivnosti, mjestu stanovanja prije stupanja u brak, narodnosti, vjeri, državljanstvu i državi rođenja
Izvještajne jedinice

Matični uredi

Ministarstvo uprave

Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda: preuzimanje podataka u elektroničkom obliku iz Ministarstva uprave
Rokovi prikupljanja podataka5. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.01.01 Vitalna statistika, migracije stanovništva i projekcije
Rokovi objavljivanja rezultata

Privremeni podaci: sedam tjedana nakon isteka mjeseca

Prva objava konačnih rezultata: 30. lipnja za proteklu godinu

Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Obiteljski zakon (NN, br. 103/15.)

Zakon o državnim maticama (NN, br. 96/93. i 76/13.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi

Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, Revision 3, United Nations, New York, 2014 (Načela i preporuke za sustav vitalnih statistika, revizija 3, Ujedinjeni narodi, New York, 2014.)

Handbook of Vital Statistics Systems and Methods, Studies and Methods, Series F No. 35, Volume I, UN, New York, 1991 (Priručnik za sustave vitalnih statistika, Studije i metode, Serija F, br. 35, Svezak I., Ujedinjeni narodi, New York, 1991.)

Definitions and Methods of Collecting Demographic Statistics in the European Community Countries, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994, ISBN 92-826-7125-9 (Definicije i metode prikupljanja podataka demografske statistike u zemljama Europske zajednice, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994., ISBN 92-826-7125-9)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)


1.01-I-4


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 4
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistika razvedenih brakova (RB-1)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataPodaci o razvedenim brakovima prema načinu prestanka braka (razvodom ili poništenjem), datumu pravomoćnosti presude, datumu sklapanja braka, mjestu zajedničkog stanovanja, broju živorođene djece u braku, broju uzdržavane djece, komu su na čuvanje i odgoj povjerena uzdržavana djeca rođena u braku. Podaci o mužu i ženi prema starosti, najvišoj završenoj školi, aktivnosti, narodnosti, vjeri, državljanstvu
Izvještajne jediniceOpćinski sudovi nadležni za razvod braka
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda: Statistički izvještaj o razvedenom braku RB-1
Rokovi prikupljanja podataka5. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.01.01 Vitalna statistika, migracije stanovništva i projekcije
Rokovi objavljivanja rezultata

Privremeni podaci: sedam tjedana nakon isteka mjeseca

Prva objava konačnih rezultata: 30. lipnja za proteklu godinu

Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Obiteljski zakon (NN, br. 103/15.)

Zakon o sudovima (NN, br. 28/13., 33/15., 82/15., 82/16. i 67/18.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi

Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, Revision 3, United Nations, New York, 2014 (Načela i preporuke za sustav vitalnih statistika, revizija 3, Ujedinjeni narodi, New York 2014.)

Handbook of Vital Statistics Systems and Methods, Studies and Methods, Series F No. 35, Volume I, UN, New York, 1991 (Priručnik za sustave vitalnih statistika, Studije i metode, Serija F, br. 35, Svezak I., Ujedinjeni narodi, New York, 1991.)

Definitions and Methods of Collecting Demographic Statistics in the European Community Countries, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994, ISBN 92-826-7125-9 (Definicije i metode prikupljanja podataka demografske statistike u zemljama Europske zajednice, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994., ISBN 92-826-7125-9)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)1.01-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistika unutarnje migracije stanovništva
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPodaci o osobama koje su se preselile unutar granica Republike Hrvatske prema mjestu prijave/odjave, datumu prijave/odjave, spolu, dobi, državljanstvu
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo unutarnjih poslova
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka u elektroničkom obliku iz Ministarstva unutarnjih poslova
Rokovi za prijenos podataka

15. listopada za šest mjeseci tekuće godine

15. travnja za proteklu godinu

Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaZbirka podataka o prebivalištu i boravištu u skladu s odredbama Zakona o prebivalištu (NN, br. 144/12. i 158/13.)
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.01.01 Vitalna statistika, migracije stanovništva i projekcije
Rokovi objavljivanja rezultataSrpanj za proteklu godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o prebivalištu (NN, br. 144/12. i 158/13.)

Zakon o strancima (NN, br. 130/11., 74/13., 69/17. i 46/18.)

Pravilnik o sadržaju obrazaca i načinu vođenja zbirke podataka o prebivalištu i boravištu (NN, br. 27/13.)

Pravilnik o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj (NN, br. 52/12., 81/13., 38/15., 100/17., 61/18. i 116/18.)

Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana (NN, br. 126/12., 81/13., 38/15., 85/15., 132/17. i 101/18.)

Pravilnik o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj (NN, br. 120/12., 81/13. i 38/15.)

Pravilnik o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice (NN, br. 81/13. i 129/13.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardi

Recommendations on Statistics of International Migration, Revision 1, Statistical Papers, Series M, No. 58, Rev. 1, UN, New York, 1998 (Preporuke za statistiku međunarodne migracije, revizija 1, Statistički dokumenti, Ujedinjeni narodi, New York, 1998.)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)1.01-II-2


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistika vanjske migracije stanovništva
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPodaci o doseljenim osobama iz inozemstva i odseljenim osobama u inozemstvo prema mjestu prijave/odjave, datumu prijave/odjave, spolu, dobi, državljanstvu, državi rođenja, državi iz koje dolaze odnosno državi u koju odlaze. Podaci o međunarodnoj zaštiti, boravišnim dozvolama i boravištu državljana trećih zemalja, sprječavanju ilegalnog ulaska i boravka te povratku državljana trećih zemalja.
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo unutarnjih poslova
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka u elektroničkom obliku iz Ministarstva unutarnjih poslova
Rokovi za prijenos podataka

15. listopada za šest mjeseci tekuće godine

15. travnja za proteklu godinu

Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Zbirka podataka o prebivalištu i boravištu u skladu s odredbama Zakona o prebivalištu (NN, br. 144/12. i 158/13.)

Zbirka podataka o strancima u skladu s odredbama Zakona o strancima (NN, br. 130/11., 74/13., 69/17. i 46/18.)

Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 1.01.01 Vitalna statistika, migracije stanovništva i projekcije

Modul 1.01.02 Popis stanovništva, integracija migranata, boravišne dozvole, međunarodna zaštita, provedba nacionalnog zakonodavstva o imigraciji

Rokovi objavljivanja rezultataPrva objava konačnih rezultata: 30. lipnja za proteklu godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o strancima (NN, br. 130/11., 74/13., 69/17. i 46/18.)

Zakon o hrvatskom državljanstvu (NN, br. 53/91., 70/91., 28/92., 113/93., 4/94., 130/11. i 110/15.)

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN, br. 70/15. i 127/17.)

Pravilnik o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj (NN, br. 52/12., 81/13., 38/15., 100/17., 61/18. i 116/18.)

Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana (NN, br. 126/12., 81/13., 38/15., 85/15., 132/17. i 101/18.)

Pravilnik o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj (NN, br. 120/12., 81/13. i 38/15.)

Pravilnik o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice (NN, br. 81/13. i 129/13.)

Pravilnik o obrascima i zbirkama podataka u postupku odobrenja međunarodne i privremene zaštite (NN, br. 85/16.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EU) br. 351/2010

Uredba Komisije (EU) br. 216/2010

Ostali međunarodni standardi

Recommendations on Statistics of International Migration, Revision 1, Statistical Papers, Series M, No. 58, Rev. 1, UN, New York, 1998 (Preporuke za statistiku međunarodne migracije, revizija 1, Statistički dokumenti, Ujedinjeni narodi, New York, 1998.)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)1.01-II-3


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiProjekcije stanovništva
Periodičnost istraživanjaKontinuirano
Kratak opis rezultataProjekcije stanovništva prema dobi i spolu izrađuju su po analitičkoj ili kohortno-komponentnoj metodi. To znači da se zbog različitih potreba širokoga kruga korisnika objavljuju rezultati u više vjerojatnih varijanti budućega demografskog ponašanja stanovništva, kako s obzirom na suvremene demografske tokove tako i s obzirom na međunarodne perspektive. Hipoteze se postavljaju i usvajaju nakon detaljne analize kratkoročnih i dugoročnih povijesno-demografskih trendova, najnovijih demografskih iskustava drugih razvijenih zemalja i drugih relevantnih informacija
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaDržavni zavod za statistiku
Načini prikupljanja podatakaBaze podataka Državnog zavoda za statistiku i baze podataka Eurostata
Rokovi za prijenos podatakaPo završetku obrade podataka za određenu kalendarsku godinu i prema zahtjevima Eurostata
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaPopis stanovništva, kućanstva i stanova, procjene stanovništva, statistika rođenih, statistika umrlih, statistika vanjske migracije stanovništva, statistika unutarnje migracije stanovništva
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.01.01 Vitalna statistika, migracije stanovništva i projekcije
Rokovi objavljivanja rezultataPrema nacionalnim potrebama
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

NUTS 2 razina (regije)

Županije

Relevantni nacionalni standardi-
Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi

Eurostat – European Commission, Work session on demographic projections, Eurostat-EC Collection: Methodologies and working papers

Eurostat – UNECE Work Session on Demographic Projections, Collection: Working papers

Eurostat (2003), Demographic statistics: definitions and methods of collection in 31 European countries, Luxembourg, Eurostat Working Papers, Population and Social Conditions, 3/2003/E/no. 25.

Eurostat (2005), Methodology for the calculation of Eurostat's demographic indicators. Luxembourg, Eurostat Working Papers and Studies, Population and Social Conditions1.01-II-4


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 4
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiProcjena stanovništva
Periodičnost istraživanjaPolugodišnje
Kratak opis rezultataProcjena stanovništva prema dobi, spolu, državljanstvu i državi rođenja
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaDržavni zavod za statistiku
Načini prikupljanja podatakaBaze podataka Državnog zavoda za statistiku
Rokovi za prijenos podatakaPo završetku obrade podataka za određenu kalendarsku godinu
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaPopis stanovništva, kućanstva i stanova, statistika rođenih, statistika umrlih, statistika vanjske migracije stanovništva, statistika unutarnje migracije stanovništva
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.01.01 Vitalna statistika, migracije stanovništva i projekcije
Rokovi objavljivanja rezultata

Privremeni podaci: u veljači za prethodnu godinu

Prva objava konačnih rezultata: 30. lipnja za prethodnu godinu

Konačni podaci: u rujnu za prethodnu godinu

Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi-
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 1260/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 205/2014

Ostali međunarodni standardi-1.01-III-1


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiPripremne aktivnosti za Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021. godine
Kratak opis aktivnostiProvođenje Probnog popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2020. Organizacijska i metodološka priprema Popisa 2021.
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineProvođenje Probnog popisa i analiza rezultata provedbe. Organizacijska i metodološka priprema Popisa 2021.
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09., 59/12. i 12/13. – pročišćeni tekst)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 763/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EU) 2017/712

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/543

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/881

Ostali međunarodni standardi

Conference of European Statisticians Recommendations for the 2020 Censuses of Population and Housing, UNECE, UN, New York and Geneva, 2015 (Preporuke Konferencije europskih statističara za popise stanovništva i stanova 2020. godine, UNECE, Ujedinjeni narodi, New York i Ženeva, 2015.)

Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses, Revision 3, Statistical papers, Series M No. 67/Rev. 3, UN, New York, 2017 (Načela i preporuke za popise stanovništva i stanova 2020, revizija 3, Statistički dokumenti, Serija M, br. 67/rev. 3, Ujedinjeni narodi, New York, 2017.)

International Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011 (Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)


Tema 1.02 Tržište rada

1.02-I-1


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiAnketa o radnoj snazi (ARS)
Periodičnost istraživanjaTjedno
Kratak opis rezultataDemografska i obrazovna obilježja članova kućanstava prema spolu, obilježja glavnoga i dodatnog posla te posla koji je osoba obavljala u prošlosti, položaj u zaposlenju, sati rada, radno vrijeme, djelatnost, zanimanje, karakteristike nezaposlenih i neaktivnih osoba; Ad hoc modul za 2020. o nesrećama na radu i drugim zdravstvenim problemima povezanima s radom
Izvještajne jedinicePrivatna kućanstva
Načini prikupljanja podatakaAnketiranje svih članova privatnoga kućanstva (metode CAPI i CATI)
Rokovi prikupljanja podatakaKontinuirano tijekom godine
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.02.01. Zaposlenost i nezaposlenost
Rokovi objavljivanja rezultataSrpanj za prvo, listopad za drugo tromjesečje tekuće godine, siječanj za treće i travanj za četvrto tromjesečje protekle godine prema Programu publiciranja
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

NUTS 2 razina (regije)

Relevantni nacionalni standardi

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 577/98

Uredba Komisije (EZ) br. 377/2008

Uredba Komisije (EU) br. 318/2013

Uredba (EU) br. 545/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

Ostali međunarodni standardiInternational Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO (Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO)
1.02-N-I-1


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnje istraživanje o zaposlenima i plaći (RAD-1G)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataBroj zaposlenih u pravnim osobama prema spolu, djelatnostima, obliku vlasništva pravne osobe, prema vrsti radnog odnosa, prema vrsti radnog vremena, satima rada, dobi, stupnju stručnog obrazovanja, distribucija zaposlenih prema visini bruto i neto plaće, plaće prema stupnju stručne spreme potrebne za rad na radnome mjestu te bruto i neto plaće prema spolu
Izvještajne jedinicePravne osobe svih oblika vlasništva i njezini dijelovi i tijela javne vlasti
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda, sudjeluje upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike
Rokovi prikupljanja podataka30. studenoga
Format prikupljanja podatakaOn line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.02.02 Zarade i trošak rada
Rokovi objavljivanja rezultataOžujak za proteklu godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o radu (NN, br. 93/14. i 127/17.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima (NN, br. 73/17.) i Kolektivni ugovori između zaposlenika i poslodavaca

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-1.02-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiMjesečno istraživanje o zaposlenima i plaći (RAD-1)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataBroj zaposlenih ukupno i prema spolu, isplaćene neto i bruto plaće, broj zaposlenih koji su primili isplate, broj plaćenih i izvršenih sati rada
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo financija – Porezna uprava
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka od Porezne uprave s obrasca JOPPD
Rokovi za prijenos podataka10. u mjesecu za protekli mjesec
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaIzvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD)
Format prikupljanja podataka-
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 1.02.01 Zaposlenost i nezaposlenost

Modul 1.02.02 Zarade i trošak rada

Modul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike

Rokovi objavljivanja rezultata20. u mjesecu za protekli mjesec
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o radu (NN, br. 93/14. i 127/17.)

Zakon o porezu na dohodak (NN, br. 115/16., 106/18)

Pravilnik o porezu na dohodak (NN, br. 10/17., 128/17., 106/18., 1/19.)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima (NN, br. 73/17.) i Kolektivni ugovori između zaposlenika i poslodavaca

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 450/2003 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1216/2003

Uredba Komisije (EZ) br. br. 224/2007

Ostali međunarodni standardi-1.02-II-2


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIstraživanje o slobodnim radnim mjestima (SRM)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataPodaci o popunjenim i slobodnim radnim mjestima
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Ministarstvo financija – Porezna uprava

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Načini prikupljanja podataka

Preuzimanje podataka s obrasca JOPPD za popunjena radna mjesta

Preuzimanje podataka od HZZ-a za slobodna radna mjesta

Rokovi za prijenos podataka10. u mjesecu za prethodni mjesec
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaIzvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD)
Format prikupljanja podataka-
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.02.01. Zaposlenost i nezaposlenost
Rokovi objavljivanja rezultata70 dana od referentnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o radu (NN, br. 93/14. i 127/17.) i Kolektivni ugovori između zaposlenika i poslodavca

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 453/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1062/2008

Uredba Komisije (EZ) br. 19/2009

Ostali međunarodni standardi-


1.02-N-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiMjesečno istraživanje o zaposlenima u obrtu i u djelatnostima slobodnih profesija
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataBroj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama prema spolu i po djelatnostima Nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD-a 2007.) do razine područja djelatnosti
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz sekundarnih izvora, prijave i odjave (matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja)
Rokovi za prijenos podatakaSredina mjeseca za protekli mjesec
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMatične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja
Format prikupljanja podataka-
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeNacionalna klasifikacija djelatnosti 2007. – NKD 2007.
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.02.01 Zaposlenost i nezaposlenost
Rokovi objavljivanja rezultataSvibanj za I. – III.; kolovoz za IV. – VI.; studeni za VII. – IX.; veljača sljedeće godine za X. – XII.
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o mirovinskom osiguranju (NN br. 157/13., 151/14., 33/15., 93/15., 120/16., 18/18. i 62/18.) – (definicije za zaposlene osiguranike vlasnike ili zaposlenike koji obavljaju djelatnost obrta i djelatnost slobodne profesije)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-


Tema 1.03 Obrazovanje

1.03-I-1


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj za dječje vrtiće i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja za pedagošku godinu (DV-PO)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataDječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja prema osnivaču, vrsti programa, jeziku na kojem se izvodi program predškolskog odgoja; djeca prema spolu i godinama života, duljini dnevnog boravka, djeca strani državljani; djeca u jaslicama, djeca s teškoćama u razvoju, odgojne skupine, program predškole, zaposleni prema spolu, stručnosti, stupnju obrazovanja, vrsti i ekvivalentu pune zaposlenosti, odgojitelji i učitelji prema dobnim skupinama; dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja, djeca prema dobnim skupinama i zaposleni po županijama
Izvještajne jediniceDječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (internetski obrazac Dječji vrtići i druge pravne osobe (DV-PO)): neposredno izvještavanje – internetskom aplikacijom na internetskim stranicama DZS-a
Rokovi prikupljanja podatakaStudeni za tekuću pedagošku godinu
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.03.01 Obrazovanje
Rokovi objavljivanja rezultataSvibanj za tekuću pedagošku godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07 i 94/13)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07 i 72/07)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Komisije (EU) br. 912/2013

Uredba (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Ostali međunarodni standardi

International Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011 (Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)
1.03-I-2


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj osnovnih škola – kraj školske godine – početak školske godine (Š-O)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultata

Osnovne škole; škole i razredni odjeli s nastavom na jezicima nacionalnih manjina prema statusu, razredni odjeli, nastavni jezik; učenici prema smjenama, učenici prema spolu, uspjehu i razredu, stranim jezicima koje uče, godini rođenja, ponavljači; učenici strani državljani; integrirani učenici; korisnici prehrane u školi, učitelji prema spolu, dobnim skupinama, razini obrazovanja na kojoj predaju, vrsti i ekvivalentu pune zaposlenosti; nastavnici koji predaju strane jezike, stručni suradnici prema spolu

Škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju prema statusu, vrsti smetnje, razredni odjeli prema vrsti; učenici prema spolu, uspjehu i razredu, stranim jezicima koje uče, godini rođenja, ponavljači, učenici strani državljani; prehrana u školi; učitelji prema spolu, dobnim skupinama i razini obrazovanja na kojoj predaju, vrsti zaposlenosti; nastavnici koji predaju strane jezike, stručni suradnici prema spolu, vrsti i ekvivalentu pune zaposlenosti

Umjetničke osnovne škole prema statusu; učenici prema spolu, godini rođenja, odsjecima, uspjehu, privatni učenici; učenici strani državljani; nastavnici prema spolu, dobnim skupinama i vrsti zaposlenosti

Osnovne škole i ustanove za obrazovanje odraslih, kraj školske godine, kraj obrazovnog razdoblja, prema statusu, obrazovne skupine; polaznici prema spolu i razredima, uspjehu i dobnim skupinama; nastavnici prema spolu, dobnim skupinama i vrsti zaposlenosti

Izvještajne jediniceOsnovne škole i ustanove za obrazovanje odraslih
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (internetski obrazac Godišnji izvještaj za osnovne škole (Š-O/KP) ): neposredno izvještavanje – internetskom aplikacijom na internetskim stranicama DZS-a za redovite osnovne škole i osnovne škole koje imaju nastavu na jezicima nacionalnih manjina. Za osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju i umjetničke osnovne škole putem područnih jedinica, a osnovne škole za odrasle obrasci se šalju elektronički
Rokovi prikupljanja podatakaStudeni za kraj protekle i početak tekuće školske godine
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup, papir, elektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.03.01 Obrazovanje
Rokovi objavljivanja rezultataTravanj za kraj protekle i početak tekuće školske godine
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.)

Zakon o obrazovanju odraslih (NN, br. 17/07., 107/07. i 24/10.)

Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN, br. 130/11.)

Zakon o pučkim otvorenim učilištima (NN, br. 54/97., 5/98., 109/09. i 139/10.)

Pravilnik o osnovnom umjetničkom školovanju (NN, br. 53/93.)

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN, br. 24/15.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Komisije (EU) br. 912/2013

Uredba (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Ostali međunarodni standardi

International Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011 (Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)1.03-I-3


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj srednjih škola – kraj školske godine – početak školske godine (Š-S)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultata

Gimnazije, strukovne škole, umjetničke škole, škole za mladež s teškoćama u razvoju prema statusu, nastavnom jeziku nacionalnih manjina, razredni odjeli, učenici prema vrsti škola i programima obrazovanja, spolu, godini obrazovanja i godini rođenja, ponavljači, učenici prema uspjehu i završavanju škole, stranom jeziku koji uče, učenici strani državljani, učenici s teškoćama u razvoju prema vrsti smetnje, nastavnici i stručni suradnici prema spolu, dobnim skupinama, vrsti zaposlenosti/angažiranosti i ekvivalentu pune zaposlenosti/angažiranosti

Srednje škole i ustanove za obrazovanje odraslih prema statusu, vrsti škole, polaznici prema programima obrazovanja, spolu, uspjehu, godinama života i stranom jeziku koji uče, nastavnici prema spolu, dobnim skupinama, vrsti zaposlenosti/angažiranosti i ekvivalentu pune zaposlenosti/angažiranosti

Izvještajne jediniceSrednje škole i ustanove za obrazovanje odraslih
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (internetski obrazac Godišnji izvještaj za srednje škole – Š-S/KP): neposredno izvještavanje – internetskom aplikacijom na internetskim stranicama DZS-a za redovite srednje škole, srednje škole koje imaju nastavu na jezicima nacionalnih manjina i umjetničke srednje škole. Za srednje škole za obrazovanje odraslih obrasci se šalju elektronički.
Rokovi prikupljanja podatakaStudeni za kraj protekle i početak tekuće školske godine
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup, elektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.03.01 Obrazovanje
Rokovi objavljivanja rezultataTravanj za kraj protekle i početak tekuće školske godine
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.)

Zakon o strukovnom obrazovanju (NN, br. 30/09., 24/10., 22/13. i 25/18. )

Zakon o obrazovanju odraslih (NN, br. 17/07., 107/07. i 24/10.)

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN, br. 24/15.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Komisije (EU) br. 912/2013

Uredba (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Ostali međunarodni standardi

International Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011(Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)1.03-I-4


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 4
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj o strukturi visokih učilišta (ŠV-21)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataVrsta, naziv, mjesto i status visokog učilišta, vrsta studija, naziv studijskog programa, trajanje studija, način studiranja
Izvještajne jediniceVisoka učilišta
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem
Rokovi prikupljanja podatakaProsinac za tekuću akademsku godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.03.01 Obrazovanje
Rokovi objavljivanja rezultataObjavljuju se kao rezultati istraživanja iz visokog obrazovanja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Komisije (EU) br. 912/2013

Uredba (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Ostali međunarodni standardiInternational Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011 (Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)1.03-I-5


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 5
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStudenti upisani na stručni i sveučilišni studij (ŠV-20)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataStudenti upisani na visoka učilišta prema vrstama visokih učilišta, znanstvenim i umjetničkim područjima i poljima studija, nazivu i mjestu visokog učilišta, vrstama studija, načinu studiranja, godini studija, spolu, prebivalištu, državljanstvu, studenti I. godine prema prethodno završenoj školi/studiju, ponavljanju godine
Izvještajne jediniceVisoka učilišta
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem koji ispunjava svaki upisani student; preuzimanje podataka u elektroničkom obliku od visokih učilišta
Rokovi prikupljanja podatakaOžujak za tekuću akademsku godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij, papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.03.01 Obrazovanje
Rokovi objavljivanja rezultataKolovoz za tekuću akademsku godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN, br. 118/09., 82/12., 32/13. i 34/16.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Komisije (EU) br. 912/2013

Uredba (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Ostali međunarodni standardi

International Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011 (Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)1.03-I-6


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 6
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStudenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij (ŠV-50)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataStudenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij prema nazivu i mjestu visokog učilišta, znanstvenim i umjetničkim područjima i poljima studija, razini studija, skupinama visokih učilišta, pravnom statusu visokih učilišta, vrsti studija, načinu studiranja, spolu, godinama života, prebivalištu
Izvještajne jediniceVisoka učilišta
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem koji ispunjava svaki student koji je diplomirao/završio studij, preuzimanje podataka u elektroničkom obliku od visokih učilišta
Rokovi prikupljanja podatakaSiječanj za proteklu kalendarsku godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij, papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.03.01 Obrazovanje
Rokovi objavljivanja rezultataSrpanj za proteklu kalendarsku godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.)

Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, br. 107/07. i 118/12.)

Odluka o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN, br. 118/09., 82/12., 32/13. i 34/16.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Komisije (EU) br. 912/2013

Uredba (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Ostali međunarodni standardi

International Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011 (Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)1.03-I-7


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 7
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStudenti upisani na poslijediplomski specijalistički studij (ŠV-30)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataStudenti upisani na poslijediplomski specijalistički studij prema visokim učilištima, znanstvenim i umjetničkim područjima i poljima studija, prema spolu, dobnim skupinama, državi prebivališta, državi u kojoj su diplomirali, državljanstvu, županiji i gradu/općini stalnog prebivališta u Republici Hrvatskoj, prema djelatnosti u kojoj obavljaju zanimanje, načinu plaćanja studija
Izvještajne jediniceVisoka učilišta
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem koji ispunjava svaki upisani student
Rokovi prikupljanja podatakaListopad za proteklu akademsku godinu
Format prikupljanja podatakaPapir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.03.01 Obrazovanje
Rokovi objavljivanja rezultataSiječanj za proteklu akademsku godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN, br. 118/09., 82/12., 32/13. i 34/16.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Komisije (EU) br. 912/2013

Uredba (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Ostali međunarodni standardi

International Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011 (Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)


1.03-I-8


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 8
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiSveučilišni specijalisti (ŠV-80)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataSveučilišni specijalisti prema znanstvenom i umjetničkom području i polju specijalističkog rada, prema nazivu i mjestu visokog učilišta na kojem su stekli akademski naziv, državi u kojoj su diplomirali, dobnim skupinama, spolu, prema djelatnosti u kojoj obavljaju zanimanje, načinu plaćanja studija, prebivalištu, županiji i gradu/općini stalnog prebivališta u Republici Hrvatskoj
Izvještajne jediniceVisoka učilišta
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem koji ispunjava svaki sveučilišni specijalist
Rokovi prikupljanja podatakaSiječanj za proteklu kalendarsku godinu
Format prikupljanja podatakaPapir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.03.01 Obrazovanje
Rokovi objavljivanja rezultataTravanj za proteklu kalendarsku godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.)

Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, br. 107/07. i 118/12.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN, br. 118/09., 82/12., 32/13. i 34/16.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Komisije (EU) br. 912/2013

Uredba (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Ostali međunarodni standardi

International Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011(Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)
1.03-I-9


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 9
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiDoktori znanosti (ŠV-70)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataDoktori znanosti prema naziv i mjestu visokog učilišta/znanstvene ustanove na kojem su stekli akademski stupanj, znanstvenom i umjetničkom području i polju doktorske disertacije, sveučilištu, postignutom magisteriju i državi u kojoj su magistrirali, spolu, godinama života/dobnim skupinama, prema djelatnosti u kojoj obavljaju zanimanje, načinu plaćanja stjecanja doktorata, prebivalištu, županiji i gradu/općini stalnog prebivališta u Republici Hrvatskoj
Izvještajne jediniceVisoka učilišta
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem koji ispunjava svaki doktor znanosti
Rokovi prikupljanja podatakaSiječanj za proteklu kalendarsku godinu
Format prikupljanja podatakaPapir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.03.01 Obrazovanje
Rokovi objavljivanja rezultataTravanj za proteklu kalendarsku godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.)

Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, br. 107/07. i 118/12.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN, br. 118/09., 82/12., 32/13. i 34/16.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Komisije (EU) br. 912/2013

Uredba (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Ostali međunarodni standardi

International Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011 (Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)1.03-I-10


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 10
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj o nastavnom osoblju visokih učilišta (ŠV-60)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataNastavnici i suradnici u nastavi prema nazivu i mjestu visokog učilišta, zvanju, akademskome i stručnom nazivu i akademskom stupnju, vrsti ugovora, vrsti zaposlenosti/angažiranosti, spolu, godinama života/dobnim skupinama, statusu ustanove, vrsti radnog vremena
Izvještajne jediniceVisoka učilišta
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem
Rokovi prikupljanja podatakaStudeni za tekuću akademsku godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.03.01 Obrazovanje
Rokovi objavljivanja rezultataOžujak za tekuću akademsku godinu
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.)

Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, br. 107/07. i 118/12.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Komisije (EU) br. 912/2013

Uredba (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Ostali međunarodni standardiInternational Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011 (Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)1.03-I-11


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 11
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStudenti upisani na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij (ŠV-40)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataStudenti upisani na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij prema visokom učilištu, znanstvenim i umjetničkim područjima i poljima studija, prema spolu, godinama života/dobnim skupinama, državi u kojoj su diplomirali, državljanstvu, državi prebivališta, prema djelatnosti u kojoj obavljaju zanimanje, načinu plaćanja studija, prema županiji i gradu/općini prebivališta u Replici Hrvatskoj
Izvještajne jediniceVisoka učilišta
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem koji ispunjava svaki doktorand
Rokovi prikupljanja podatakaListopad za proteklu akademsku godinu
Format prikupljanja podatakaPapir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.03.01 Obrazovanje
Rokovi objavljivanja rezultataSiječanj za proteklu akademsku godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN, br. 118/09., 82/12., 32/13. i 34/16.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Komisije (EU) br. 912/2013

Uredba (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Ostali međunarodni standardi

International Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011 (Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)1.03-N-I-1


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj učeničkih i studentskih domova za školsku/akademsku godinu (ŠD)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataUčenički i studentski domovi, učenici i studenti, korisnici učeničkih i studentskih domova prema školi/visokom učilištu koje pohađaju i spolu; zaposlenici prema spolu i stručnosti; prema županijama
Izvještajne jediniceUčenički i studentski domovi
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem
Rokovi prikupljanja podatakaTravanj za tekuću školsku/akademsku godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.03.01 Obrazovanje
Rokovi objavljivanja rezultataLipanj za tekuću školsku/akademsku godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.)

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-1.03-III-1


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiUpitnik UOE (UNESCO/OECD/Eurostat) iz područja obrazovanja
Kratak opis aktivnostiGodišnje ispunjavanje upitnika našim podacima iz istraživanja iz područja obrazovanja – podaci o upisima (za sve razine ISCED-a), upisanim polaznicima (za razine ISCED 3-8), mobilnosti polaznika (za razine ISCED 5-8), polaznicima koji su završili obrazovni program (za razine ISCED 3-8), podaci o osoblju (za sve razine ISCED-a), te podacima o izdacima za obrazovanje koje nam dostavlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja jer DZS ne raspolaže financijskim podacima za obrazovanje
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineIspunjavanje upitnika podacima iz objavljenih rezultata Državnog zavoda za statistiku i financijskim podatcima koje nam popunjava Ministarstvo znanosti i obrazovanja, priprema i dostava seta tablica u Eurostat
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, br. 107/07. i 118/12.)

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13. 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.)

Zakon o strukovnom obrazovanju (NN, br. 30/09., 24/10., 22/13. i 25/18.)

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97., 107/07. i 94/13.)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.)

Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN, br. 130/11.)

Zakon o pučkim otvorenim učilištima (NN, br. 54/97., 5/98., 109/99. i 139/10.)

Zakon o obrazovanju odraslih (NN, br. 17/07., 107/07. i 24/10.)

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN, br. 24/15.)

Pravilnik o osnovnom umjetničkom školovanju (NN, br. 53/93.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EU) br. 912/2013

Ostali međunarodni standardi

International Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011 (Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)

UOE Data Collection on formal education, Manual on concepts, definitions and classifications;

UNESCO, OECD, Eurostat; Montreal, Paris, Luxembourg (UOE prikupljanje podataka o formalnom obrazovanju, Priručnik o konceptima, definicijama i klasifikacijama; UNESCO, OECD, Eurostat; Montreal, Pariz, Luxembourg)Tema 1.04 Kultura

1.04-N-I-1


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj umjetničkog stvaralaštva i reproduktivnog izvođenja (KU)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultata

Kazališta, predstave, gostovanja, izvedena djela, posjetitelji, zaposleni prema spolu i stručnosti, osobe angažirane na temelju ugovora.

Orkestri, ansambli, zborovi, koncerti, gostovanja, posjetitelji, zaposleni prema spolu, stručnosti i vrsti radnog vremena, osobe angažirane na temelju ugovora.

Profesionalni ansambl narodnih plesova i pjesama, priredbe, gostovanja, posjetitelji, zaposleni prema spolu, stručnosti i vrsti radnog vremena

Izvještajne jediniceKazališta, orkestri, ansambli, zborovi, profesionalni ansambli narodnih pjesama i plesova
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem
Rokovi prikupljanja podatakaListopad za proteklu sezonu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.04.01 Kultura i sport
Rokovi objavljivanja rezultataProsinac za proteklu sezonu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o kazalištima (NN, br. 71/06., 121/13. i 26/14.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-


1.04-N-I-2


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj televizije (TV-1)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataTelevizijski centri prema području koje pokrivaju i programu emitiranome iz matičnog televizijskog centra prema vrsti emisija iskazan u satima, prijenosi, proizvedeni televizijski filmovi, zaposleni/angažirani prema spolu, stručnosti i vrsti zaposlenosti/angažiranosti i televizijski pretplatnici
Izvještajne jediniceOrganizacije/ustanove za televiziju
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem i administrativni izvor
Rokovi prikupljanja podatakaTravanj za proteklu kalendarsku godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.04.01 Kultura i sport
Rokovi objavljivanja rezultataLipanj za proteklu kalendarsku godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji (NN, br. 137/10., 76/12., 78/16., 46/17., 73/17. i 94/18. )

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiEurostat manual of Business Statistics (EMBS) »Structural Statistics« Methodological Manual of Audiovisual Business Statistics, Eurostat 2000 (Priručnik Eurostata o poslovnim statistikama (EMBS) »Strukturne statistike«, Metodološki priručnik o audiovizualnim poslovnim statistikama, Eurostat, 2000.)1.04-N-I-3


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj radija (RADIO-1)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataRadiopostaje prema području koje pokrivaju, osnovnim tehničkim obilježjima, radioprogram prema vrsti, radiopretplatnici, zaposleni/angažirani prema spolu, stručnosti i vrsti zaposlenosti/angažiranosti
Izvještajne jediniceRadijske postaje i druge ustanove koje u svom sastavu imaju radiopostaje
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem i administrativni izvor
Rokovi prikupljanja podatakaTravanj za proteklu kalendarsku godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.04.01 Kultura i sport
Rokovi objavljivanja rezultataLipanj za proteklu kalendarsku godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji (NN, br. 137/10., 76/12., 78/16., 46/17., 73/17. i 94/18.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiEurostat manual of Business Statistics (EMBS) »Structural Statistics« Methodological Manual of Audiovisual Business Statistics, Eurostat 2000 (Priručnik Eurostata o poslovnim statistikama (EMBS) »Strukturne statistike«, Metodološki priručnik o audiovizualnim poslovnim statistikama, Eurostat, 2000.)1.04-N-I-4


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 4
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj kinematografa (KINO-1)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataKinematografi prema vrsti, organizacijskom obliku, broju dvorana/ekrana, broju mjeseci u kojima prikazuju predstave, prema prosječnom broju prikazanih predstava u tjednu, broju sjedala, predstava, gledateljima, zaposleni prema spolu i radnom vremenu, stručnosti, volonteri; kinoprojektori prema godini proizvodnje
Izvještajne jediniceKinematografi
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem
Rokovi prikupljanja podatakaTravanj za proteklu kalendarsku godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.04.01 Kultura i sport
Rokovi objavljivanja rezultataLipanj za proteklu kalendarsku godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN, br. 61/18.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiEurostat manual of Business Statistics (EMBS) »Structural Statistics« Methodological Manual of Audiovisual Business Statistics, Eurostat 2000 (Priručnik Eurostata o poslovnim statistikama (EMBS) »Strukturne statistike«, Metodološki priručnik o audiovizualnim poslovnim statistikama, Eurostat, 2000.)1.04-N-I-5


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 5
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj o proizvodnji filmova (KINO-2)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataProizvodnja filmova prema proizvođaču (poduzeća za proizvodnju filmova, televizijski centri) i vrsti filma
Izvještajne jedinicePravne osobe za proizvodnju filmova
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem
Rokovi prikupljanja podatakaTravanj za proteklu kalendarsku godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.04.01 Kultura i sport
Rokovi objavljivanja rezultataLipanj za proteklu kalendarsku godinu
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN, br. 61/18.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiEurostat manual of Business Statistics (EMBS) »Structural Statistics« Methodological Manual of Audiovisual Business Statistics, Eurostat 2000 (Priručnik Eurostata o poslovnim statistikama (EMBS) »Strukturne statistike«, Metodološki priručnik o audiovizualnim poslovnim statistikama, Eurostat, 2000.)1.04-N-I-6


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 6
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj o uvozu i izvozu filmova (KINO-4)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataUvezeni i izvezeni filmovi, prema distributerima, zemlji podrijetla uvezenih filmova, zemlji u koju su filmovi izvezeni
Izvještajne jedinicePoslovni subjekti za promet filmova
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem
Rokovi prikupljanja podatakaTravanj za proteklu kalendarsku godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.04.01 Kultura i sport
Rokovi objavljivanja rezultataLipanj za proteklu kalendarsku godinu
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN, br. 61/18.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiEurostat manual of Business Statistics (EMBS) »Structural Statistics« Methodological Manual of Audiovisual Business Statistics, Eurostat 2000 (Priručnik Eurostata o poslovnim statistikama (EMBS) »Strukturne statistike«, Metodološki priručnik o audiovizualnim poslovnim statistikama, Eurostat, 2000.)1.04-N-I-7


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 7
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj o prometu dugometražnih filmova (KINO-5)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataFilmovi i videofilmovi u prometu prema zemlji podrijetla filma
Izvještajne jedinicePoslovni subjekti za promet filmova
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem
Rokovi prikupljanja podatakaTravanj za proteklu kalendarsku godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.04.01 Kultura i sport
Rokovi objavljivanja rezultataLipanj za proteklu kalendarsku godinu
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN, br. 61/18.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiEurostat manual of Business Statistics (EMBS) »Structural Statistics« Methodological Manual of Audiovisual Business Statistics, Eurostat 2000 (Priručnik Eurostata o poslovnim statistikama (EMBS) »Strukturne statistike«, Metodološki priručnik o audiovizualnim poslovnim statistikama, Eurostat, 2000.)1.04-N-I-8


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 8
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj o komercijalnoj eksploataciji audiovizualnih djela (NKL-5/1)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataAudiovizualna djela prema zemlji podrijetla, broju prodanih kopija, prema izdavaču, zemlji podrijetla, žanru, vrsti nosača slike i tona, vrsti prava na komercijalnu eksploataciju
Izvještajne jedinicePoslovni subjekti registrirani za stavljanje u promet i komercijalnu ekspolataciju audiovizualnog djela
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem
Rokovi prikupljanja podatakaSvibanj za proteklu kalendarsku godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij, papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.04.01 Kultura i sport
Rokovi objavljivanja rezultataOžujak 2021.
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN, br. 61/18.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiEurostat manual of Business Statistics (EMBS) »Structural Statistics« Methodological Manual of Audiovisual Business Statistics, Eurostat 2000 (Priručnik Eurostata o poslovnim statistikama (EMBS) »Strukturne statistike«, Metodološki priručnik o audiovizualnim poslovnim statistikama, Eurostat, 2000.)


1.04-N-I-9


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 9
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj o zvučnim snimkama (NKL-5/2)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataZvučne snimke prema vrsti, autorima i sadržaju snimljenog materijala, izdavačima i nakladi
Izvještajne jedinicePoslovni subjekti za izdavanje zvučnih snimki
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem, administrativni izvor podataka
Rokovi prikupljanja podatakaSvibanj za proteklu kalendarsku godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij, papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.04.01 Kultura i sport
Rokovi objavljivanja rezultataOžujak 2021.
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN, br. 61/18.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiEurostat manual of Business Statistics (EMBS) »Structural Statistics« Methodological Manual of Audiovisual Business Statistics, Eurostat 2000 (Priručnik Eurostata o poslovnim statistikama (EMBS) »Strukturne statistike«, Metodološki priručnik o audiovizualnim poslovnim statistikama, Eurostat, 2000.)1.04-N-I-10


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 10
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIzvještaj knjižnica (KNJ-1)
Periodičnost istraživanjaTrogodišnje
Kratak opis rezultataKnjižnice prema vrsti i statusu, čitaonice, dječji odjeli, bibliobusi, obrađeni fond i prinove knjižne građe, korisnici prema spolu, međuknjižnične posudbe, zgrade, rashodi, zaposleni prema spolu, stručnosti, vrsti zaposlenosti i ekvivalentu pune zaposlenosti
Izvještajne jediniceKnjižnice, osnovne i srednje škole, visoka učilišta, poduzeća/ustanove
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem, sudjeluju područne jedinice Državnog zavoda za statistiku i upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike
Rokovi prikupljanja podatakaOžujak za proteklu kalendarsku godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.04.01 Kultura i sport
Rokovi objavljivanja rezultataStudeni za proteklu kalendarsku godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o knjižnicama (NN, br. 105/97., 5/98., 104/00., 87/08. i 69/09.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 80/07.)

Registar prostornih jedinica – RPJ (šifre gradova/općina, naselja)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

HRN ISO 2789:2007. Informacije i dokumentacija – Međunarodna knjižnična statistika (ISO 2789:2006)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-


Tema 1.05 Zdravstvo i sigurnost

1.05-I-1


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiIstraživanje o ljudskim resursima u zdravstvu
Periodičnost istraživanjaKontinuirano
Kratak opis rezultata

1. Iz Nacionalnog registra pružatelja zdravstvene zaštite podaci o mreži zdravstvenih ustanova i djelatnika u zdravstvu Republike Hrvatske prema spolu (3-00-60);

2. Istraživanje o resursima ljekarni. Podaci o ljekarnama i djelatnicima zaposlenima u ljekarnama prema spolu (3-00-60);

3. Broj licenciranih doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije, primalja i medicinskih sestara/tehničara na dan 31. prosinca prethodne godine;

4. Broj doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije, primalja i medicinskih sestara koji su završili školovanje;

5. Broj medicinskih sestara u domovima za starije i nemoćne osobe i domovima za psihički bolesne osobe (prema razini obrazovanja)

Izvještajne jediniceZdravstvene ustanove, trgovačka društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti i zdravstveni radnici privatne prakse podatke o djelatnicima dostavljaju bez obzira na vrstu vlasništva i bez obzira na ugovor s HZZO-om; Ministarstvo zdravstva dostavlja rješenja o početku rada zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava za obavljanje zdravstvene djelatnosti i zdravstvenih radnika privatne prakse; Sve ljekarne i djelatnici zaposleni u ljekarnama bez obzira na vrstu vlasništva i bez obzira na ugovor s HZZO-om; Hrvatska liječnička komora; Hrvatska komora dentalne medicine; Hrvatska ljekarnička komora; Hrvatska komora primalja; Hrvatska komora medicinskih sestara; Ministarstvo znanosti i obrazovanja; Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Načini prikupljanja podatakaNa temelju izvješća koje sve izvještajne jedinice dostavljaju Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo u pisanome i (ili) elektroničkom obliku
Rokovi prikupljanja podatakaNajkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 31. siječnja za proteklu godinu
Format prikupljanja podataka

Papirnati obrazac (rješenje Ministarstva zdravstva o početku rada) za podatke o zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima za obavljanje zdravstvene djelatnosti te jedinicama privatne prakse.

Podaci o zaposlenim djelatnicima: elektronički medij i papirnati obrazac

Podaci o diplomiranim i licenciranim zaposlenicima: elektronički medij

Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.01. Javno zdravstvo
Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: 30. travnja za proteklu godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardiPravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)
Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardi

Definitions for common variables related to Healt Employment and Education from OECD/Eurostat/WHO-Europe Joint Data Collection on Non-Monetary Healt Care Statistics

Definitions for Eurostat additional variables related to Health Employment and Physical Resources from OECD/Eurostat/WHO-Europe Joint Data Collection on Non-Monetary Health Care Statistics
1.05-I-2


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiIstraživanje o materijalnim resursima u zdravstvu
Periodičnost istraživanjaKontinuirano
Kratak opis rezultata

Podaci o skupoj opremi: podaci o mreži zdravstvenih ustanova i skupoj medicinskoj opremi u zdravstvu Republike Hrvatske

Domovi za starije i nemoćne te za psihički bolesne odrasle osobe: broj kreveta u domovima za starije i nemoćne te psihički bolesne odrasle osobe prema vrsti (jedinica za pojačanu njegu, stambeni dio) i županiji na dan 31. prosinca prethodne godine

Medicinski postupci i operacijske dvorane: naziv ustanove, OIB ustanove, broj medicinskih postupaka provedenih u prethodnoj godini prema Eurostatovu popisu, broj provedenih CT, MR i PET pregleda u prethodnoj godini – posebno za postupke provedene stacionarno, u dnevnoj bolnici i ambulantno te prema onome tko plaća postupak (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, ostali), broj operacijskih dvorana na dan 31. prosinca prethodne godine

Podaci o mreži zdravstvenih ustanova i medicinskim uređajima – opremi u zdravstvu Republike Hrvatske. Broj zdravstvenih ustanova prema vrsti na dan 31. prosinca prethodne godine. Broj medicinskih uređaja u zdravstvenim ustanovama u prethodnoj godini prema Eurostatovu popisu

Izvještajne jedinice

Sve zdravstvene ustanove, zdravstveni radnici privatne prakse te trgovačka društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti neovisno o vlasništvu i ugovoru s obveznim zdravstvenim osiguranjem

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje za postupke koje plaća

Načini prikupljanja podatakaNa temelju izvješća koje izvještajne jedinice na propisanom obrascu ili u elektroničkom obliku, prema zadanom slogu, dostavljaju Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo
Rokovi prikupljanja podataka31. siječnja za proteklu godinu te 30. rujna za proteklu godinu za dio istraživanja o broju kreveta u domovima za starije i nemoćne te domovima za psihički bolesne odrasle osobe
Format prikupljanja podataka

Podaci o zdravstvenim ustanovama: papirnati obrazac

Podaci o domovima za stare i nemoćne te psihički bolesne odrasle osobe: elektronički medij

Podaci o medicinskim postupcima i operacijskim dvoranama: elektronički medij

Podaci o medicinskim uređajima – opremi: elektronički medij

Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.01 Javno zdravstvo
Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: 30. travnja za proteklu godinu, osim za dio istraživanja o broju kreveta u domovima za starije i nemoćne te domovima za psihički bolesne odrasle osobe za koje je rok 30. rujna za proteklu godinu
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.),

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu (SL L 354/70, 16. 12. 2008.)
Ostali međunarodni standardi

Međunarodna klasifikacija medicinske opreme – GMDN (Global medical device nomenclature); Eurostat

Global medical device nomenclature (GMDN), Eurostat (Međunarodna klasifikacija medicinske opreme, Eurostat)

Definitions for common variables related to Physical and Tecnical Resources from OECD/Eurostat/WHO-Europe Joint Data Collection on Non-Monetary Healt Care Statistics

Definitions for common variables related to Health Care Activities from OECD/Eurostat/WHO-Europe Joint Data Collection on Non-Monetary Health Care Statistics1.05-I-3


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiSustav zdravstvenih računa – Izvješće i anketa o strukturi izdataka za zdravstvene usluge
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataNaziv izvještajne jedinice, OIB izvještajne jedinice, izdaci izvještajne jedinice prema kategorijama vrste usluge, pružatelja i financijera iz klasifikacije System of Health Accounts (SHA)
Izvještajne jediniceMinistarstvo zdravstva, Ministarstvo obrane, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstvo financija, županije i Grad Zagreb, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (posebno izvješće za izdatke u okviru obveznog osiguranja, a posebno za izdatke u sklopu dopunskog osiguranja), osiguravajuća društva koja su imala izdatke za zdravstveno osiguranje, zaklade koje su imale izdatke za zdravstvene usluge u protekloj godini prema klasifikaciji System of Health Accounts (SHA)
Načini prikupljanja podataka

Na temelju izvješća i ankete sve izvještajne jedinice dostavljaju Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo na obrascu u elektroničkom obliku

Državni zavod za statistiku dostavlja odgovarajuće podatke iz Ankete o potrošnji kućanstava u elektroničkom obliku

Rokovi prikupljanja podatakaNajkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 30. lipnja za proteklu godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 1.05.01 Javno zdravstvo

Modul 1.06.01 Anketa o potrošnji kućanstava i Anketa o raspolaganju vremenom

Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: šest mjeseci nakon uspostave cjelokupne baze zaprimljenih podataka
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi-
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EU) 2015/359

Ostali međunarodni standardiA System of Health Accounts (SHA) 2011-OECD, WHO, Eurostat (Sustav računa zdravstva 2011 – OECD, Svjetska zdravstvena organizacija, Eurostat)1.05-I-4


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 4
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiIstraživanje o radu, organizaciji te utvrđenim bolestima i stanjima u stacionarnim zdravstvenim ustanovama i ordinacijama specijalističko-konzilijarne djelatnosti (bez obzira na vrstu vlasništva i ugovor s HZZO-om)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultata

1. Praćenje i organizacija rada bolnica (3-21-60)

Podaci o: stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi – lokaliteti, odjeli, zaposlenici, postelje, dani liječenja i kretanje hospitaliziranih bolesnika prema spolu; dnevnim bolnicama, jednodnevnoj kirurgiji, hemodijalizama u bolnicama i stacionarima domova zdravlja

2. Statistika hospitaliziranih (na temelju prijave hospitalizacije (JZ-BSO)

Podaci o: osobama koje su hospitalizirane zbog liječenja, rehabilitacije, poroda ili pobačaja u stacionarnim ustanovama zdravstva – bolnicama, stacionarima i izvanbolničkim rodilištima domova zdravlja – odnosno koje su zaprimljene u dnevnu bolnicu, jednodnevnu kirurgiju ili na bolničku hemodijalizu: vrsta prijave (redovita prijava, dnevna bolnica)

3. Statistika o radu i o utvrđenim bolestima, stanjima u ordinacijama specijalističko-konzilijarne djelatnosti bez obzira na vrstu vlasništva i na ugovor s HZZO-om

Podaci o: zdravstvenoj ustanovi i privatnoj ordinaciji, timu, djelatnosti odnosno specijalnosti, broju pregleda prema dobnim skupinama i spolu, broju utvrđenih bolesti i stanja prema dobnim skupinama i spolu

4. Statistika pobačaja

Podaci o zdravstvenoj ustanovi, podaci o pacijentici, podaci o platitelju usluge, podaci o boravku u ustanovi, anamnestički podaci i status, vrsta sadašnjeg pobačaja, komplikacije i ishod, trudnoća nastala umjetnom oplodnjom, probir na malformacije, razlog namjernog pobačaja. Prikupljeni podaci koriste se za analize i preventivne programe na nacionalnoj razini te izvještavanje prema međunarodnim organizacijama

5. Statistika poroda i perinatalnih smrti

Podaci o porodima: podaci o zdravstvenoj ustanovi, opći podaci o rodilji, naselje prebivališta, država, podaci o boravku rodilje u ustanovi – glavna dijagnoza pri otpustu iz ustanove s četveroznakovnom šifrom prema MKB-10, prijašnji pobačaji i porođaji, antenatalni pregledi; vrijeme prvog antenatalnog pregleda u trudnoći; podaci o porođaju-završetak porođaja, datum porođaja; podaci o novorođenčetu/novorođenčadi – ukupan broj novorođenčadi u ovom porodu, redni broj novorođenčeta, spol, trajanje trudnoće, porodna težina, otpust prema ishodu (živorođenje, mrtvorođenje, smrt novorođenčeta).

Podaci o perinatalnim smrtima: podaci o zdravstvenoj ustanovi, opći podaci o rodilji, naselje prebivališta, država; podaci o uzroku smrti djeteta – uzrok mrtvorođenja s četveroznakovnom šifrom prema MKB-10, uzrok novorođenačke smrti u dobi 0 – 6 navršenih dana života s četveroznakovnom šifrom prema MKB-10

Izvještajne jediniceSve stacionarne zdravstvene ustanove te specijalističko-konzilijarne djelatnosti bez obzira na vrstu vlasništva i na ugovor s HZZO-om
Načini prikupljanja podataka

1. Praćenje i organizacija rada bolnica

Stacionarne zdravstvene ustanove dostavljaju godišnja izvješća u elektroničkom obliku, u obliku tablica navedenih u Uputama, u zavode za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave koji ih nakon obrade i kontrole dostavljaju u Hrvatski zavod za javno zdravstvo

2. Statistika liječenih bolesnika u stacionarnim zdravstvenim ustanovama

Sve stacionarne zdravstvene ustanove bez obzira na vrstu vlasništva i na ugovor sa HZZO-om dostavljaju individualne podatke o osobama koje su hospitalizirane zbog liječenja, rehabilitacije, poroda ili pobačaja u stacionarnim zdravstvenim ustanovama – bolnicama, stacionarima i izvanbolničkim rodilištima domova zdravlja – odnosno koje su zaprimljene u dnevnu bolnicu, jednodnevnu kirurgiju odnosno hemodijalizu prema vrsti prijave (redovita prijava, dnevna bolnica), ustanova (šifra HZZO-a, OIB ustanove), odjel šifra djelatnosti (odjela s kojeg je bolesnik otpušten), ime i prezime, spol, datum rođenja, OIB (osobni identifikacijski broj pacijenta), MBO (matični broj osigurane osobe), zamjenski identifikator, broj zamjenskog identifikatora, platitelj, adresa prebivališta, šifra naselja prebivališta, šifra države, radni status, šifra zanimanja, šifra djelatnosti, datum primitka i otpusta iz ustanove, glavna dijagnoza pri otpustu iz ustanove sa šifrom prema MKB-10, dodatne dijagnoze pri otpustu iz ustanove sa šifrom prema MKB-10, vanjski uzrok ozljede za glavnu i za dodatne dijagnoze, osnovni uzrok smrti u slučaju smrtnog ishoda, vanjski uzrok ozljede u slučaju smrtnog ishoda, način otpusta, broj povijesti bolesti, šifre postupaka tijekom hospitalizacije, šifra liječnika otpusne djelatnosti. Podaci se dostavljaju u sustav kojem pristupaju zavodi za javno zdravstvo županija i Grada Zagreba čija je zadaća kontrola obuhvata i kvalitete podataka. Dostava podataka definirana je u Uputama za ispunjavanje individualnih zdravstveno-statističkih izvješća

3. Statistika o radu i o utvrđenim bolestima, stanjima u ordinacijama specijalističko-konzilijarne djelatnosti bez obzira na vrstu vlasništva i na ugovor s HZZO-om

Zbirna izvješća dostavljaju zdravstvene ustanove i zdravstveni radnici privatne prakse te zavodi za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave i HZZO u Hrvatski zavod za javno zdravstvo o osobama koje su se koristile zdravstvenom zaštitom

4. Statistika pobačaja (Prijava pobačaja: JZ-POB)

Zdravstvene ustanove i zavodi za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave dostavljaju individualne podatke o svim pacijenticama kod kojih je izvršen ili evidentiran pobačaj, uključujući pobačaje koji su učinjeni ili evidentirani ambulantno, bez hospitalizacije žene u sustav kojem pristupaju zavodi za javno zdravstvo županija i Grada Zagreba čija je zadaća kontrola obuhvata i kvalitete podataka. Dostava podataka definirana je u Uputama za ispunjavanje individualnih zdravstveno-statističkih izvješća

5. Statistika poroda (Prijava poroda: JZ-POR) i perinatalnih smrti (JZ-PER)

Individualne podatke o porođajima zdravstvene ustanove trebaju dostavljati u elektroničkom obliku prema zadanom slogu objavljenom u Uputama za ispunjavanje individualnih zdravstveno-statističkih izvješća. Podaci o porođajima: podaci o zdravstvenoj ustanovi – naziv, adresa, OIB ustanove, opći podaci o rodilji – datum rođenja, OIB, MBOO (matični broj osigurane osobe), naselje prebivališta, država, podaci o boravku rodilje u ustanovi – glavna dijagnoza pri otpustu iz ustanove s četveroznakovnom šifrom prema MKB-10, prijašnji pobačaji i porođaji, antenatalni pregledi; vrijeme prvog antenatalnog pregleda u trudnoći; podaci o porođaju-završetak porođaja, datum porođaja; podaci o novorođenčetu/novorođenčadi – ukupan broj novorođenčadi u ovom porođaju, broj novorođenčadi u višeplodnim porođajima i redni broj novorođenčeta, spol, trajanje trudnoće, porođajna težina, otpust prema ishodu (živorođenje, mrtvorođenje, smrt novorođenčeta). Podaci se dostavljaju u sustav kojim pristupaju zavodi za javno zdravstvo županija i Grada Zagreba čija je zadaća kontrola obuhvata i kvalitete podataka. Dostava podataka definirana je u Uputama za ispunjavanje individualnih zdravstveno-statističkih izvješća. Osim individualnih podataka o porođajima, zdravstvene ustanove dužne su svakog mjeseca dostavljati u Hrvatski zavod za javno zdravstvo agregirane izvještaje o rođenima i perinatalno umrlima prema porođajnoj težini i trajanju trudnoće radi kontrole obuhvata i kvalitete podataka. Individualne podatke o perinatalnim smrtima (obrasce i kopiju patohistološkog nalaza ploda i posteljice) zdravstvene ustanove trebaju dostavljati u zavode za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave i Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Podaci o perinatalnim smrtima: podaci o zdravstvenoj ustanovi – naziv, adresa, OIB ustanove, opći podaci o rodilji – datum rođenja, OIB, MBOO (matični broj osigurane osobe), naselje prebivališta, država; podaci o uzroku smrti djeteta – uzrok mrtvorođenja s četveroznakovnom šifrom prema MKB-10, uzrok novorođenačke smrti u dobi 0 – 6 navršenih dana života s četveroznakovnom šifrom prema MKB-10

Rokovi prikupljanja podataka

1. Praćenje i organizacija rada bolnica

Stacionarne zdravstvene ustanove dostavljaju godišnja izvješća u zavode za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave do 15. siječnja za prethodnu godinu. Zavodi za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave dostavljaju podatke u Hrvatski zavod za javno zdravstvo do 31. siječnja

2. Statistika hospitaliziranih bolesnika u stacionarnim zdravstvenim ustanovama

Stacionarne zdravstvene ustanove dostavljaju podatke prema zadanom slogu, navedenome u posljednjim objavljenim Uputama za protekli mjesec u roku od 30 dana od završetka mjeseca na koji se podaci odnose, a zavodi za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave u roku od 30 dana podatke kontroliraju i nadopunjuju

3. Statistika o radu i o utvrđenim bolestima, stanjima u ordinacijama specijalističko-konzilijarne djelatnosti bez obzira na vrstu vlasništva i bez obzira na ugovor sa HZZO-om

Najkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 31. siječnja. Zavodi za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave dostavljaju podatke u Hrvatski zavod za javno zdravstvo do 31. ožujka.

4. Statistika pobačaja

Najkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 15. u mjesecu za protekli mjesec, a zavodi za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave u roku od 30 dana podatke kontroliraju i nadopunjuju

5. Statistika poroda i perinatalnih smrti

Najkasniji datum dostave podataka o porođajima za izvještajne jedinice: 15. u mjesecu za protekli mjesec, a zavodi za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave u roku od 30 dana podatke kontroliraju i nadopunjuju

Za perinatalne smrti tromjesečno: podaci za razdoblje siječanj – ožujak do 1. lipnja, podaci za razdoblje travanj – lipanj do 1. rujna, podaci za razdoblje srpanj – rujan do 1. prosinca te podaci za razdoblje listopad – prosinac do 1. ožujka

Format prikupljanja podataka

1. Praćenje i organizacija rada bolnica: elektronički medij

2. Statistika hospitaliziranih bolesnika u stacionarnim zdravstvenim ustanovama: elektronički medij

3. Statistika o radu i o utvrđenim bolestima, stanjima u ordinacijama specijalističko-konzilijarne djelatnosti bez obzira na vrstu vlasništva i bez obzira na ugovor sa HZZO-om: papirnati obrazac ili elektronički medij

4. Statistika pobačaja: elektronički medij

5. Statistika porođaja i perinatalnih smrti: elektronički medij, a za Individualne podatke o perinatalnim smrtima u prijelaznom razdoblju u papirnatom obliku

Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.01 Javno zdravstvo
Rokovi objavljivanja rezultataZa sve dijelove istraživanja rok za prve rezultate: 30. travnja za proteklu godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije (osim za statistiku pobačaja, porođaja i perinatalnih smrti)

Relevantni nacionalni standardi

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Popis dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima prema šifarniku koji objavljuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardiICD-10-International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009. (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)

1.05-I-5


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 5
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiJavnozdravstvena statistika o umrlima (UT-IV-28)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataPodaci o umrlim osobama prema mjestu smrti, spolu, datumu smrti, dobi, bračnom stanju, najvišoj završenoj školi, aktivnosti, narodnosti, državljanstvu, mjestu stanovanja, uzroku smrti, obilježjima nasilne smrti, nazivu bolničke ustanove, porođajnoj težini i gestacijskoj dobi umrle novorođenčadi te podaci o majci umrlog dojenčeta
Izvještajne jediniceMatični uredi, Ministarstvo uprave, mrtvozornici, sudski vještaci – specijalisti sudske medicine
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda: Potvrda o smrti i Statistički izvještaj o smrti (DEM-2), sudjeluju Državni zavod za statistiku, zavodi za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave, bolničke ustanove i zavodi za sudsku medicinu
Rokovi prikupljanja podataka20. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaPotvrda o smrti u papirnatom ili elektroničkom obliku, a Statistički izvještaj o smrti na elektroničkome mediju
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.01 Javno zdravstvo
Rokovi objavljivanja rezultata30. rujna za proteklu godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o državnim maticama (NN, br. 96/93. i 76/13.)

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN, br. 100/18.)

Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti (NN, br. 46/11., 6/13. i 63/14.)

Pravilnik o obrascu potvrde smrti (NN, br. 46/11)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EU) br. 328/2011

Ostali međunarodni standardi

Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, Revision 2, UN, New York, 2001. (Načela i preporuke za sustav vitalnih statistika, revizija 2, Ujedinjeni narodi, New York, 2001.)

Handbook of Vital Statistics Systems and Methods, Studies and Methods, Series F No. 35, Volume I, UN, New York, 1991.(Priručnik za sustave vitalnih statistika, Studije i metode, Serija F br. 35, Svezak I, Ujedinjeni narodi, New York, 1991.)

Definitions and Methods of Collecting Demographic Statistics in the European Community Countries, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994 ISBN 92-826-7125-9 (Definicije i metode prikupljanja podataka demografske statistike u zemljama Europske zajednice, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994. ISBN 92-826-7125-9)

ISO 3166-1:1997-Codes for the representation of names of countries and their subdivisions-Part 1:Country codes (ISO 3166-1:1997-Šifre s imenima država i njihova podjela-Dio 1:Šifre država )

ICD-10-International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009. (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)

Službene dopune za MBK-10, SZO, Manchester, October 2015.


1.05-I-6


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 6
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiStatistika o ozljedama na radu (OR)
Periodičnost istraživanjaKontinuirano
Kratak opis rezultataBroj ozlijeđenih osoba prema grani djelatnosti, spolu i ishodu po županiji, mjestu rada, spolu, NKZ, NKD, radnom okolišu, radnom procesu, načinu ozljeđivanja, težini ozljede, vrsti ozljede i ozlijeđenom dijelu tijela.
Izvještajne jedinice

Zdravstvene ustanove i zdravstveni radnici privatne prakse

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Državni inspektorat

Načini prikupljanja podatakaZdravstvene ustanove i zdravstveni radnici privatne prakse, pravne ili fizičke osobe, tijela državne vlasti kao poslodavci, organizatori određenih poslova i aktivnosti ili ozlijeđena osoba dostavljaju individualne podatke o osobama ozlijeđenima na radu u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, a ovaj dalje u Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Podaci o smrtno stradalima prikupljaju se u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo dostavom podataka iz Inspekcije rada i javnozdravstvene baze umrlih osoba Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Podatke o danima bolovanja za svaki pojedini slučaj Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje dostavlja Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo
Rokovi prikupljanja podatakaNajkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 20. u mjesecu za protekli mjesec, a za dane bolovanja do 31. svibnja za prethodnu godinu
Format prikupljanja podataka

Elektronični medij, on-line pristup

Papirnati obrazac za smrtno stradale

Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.02 Zdravstvo i sigurnost na radu
Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: 30. lipnja za proteklu godinu
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN, br. 100/18.)

Zakon o zaštiti na radu (NN, br. 71/14., 118/14., 154/14., 94/18., 96/18.)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN, br. 80/13. i 137/13.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 349/2011

Ostali međunarodni standardi-1.05-I-7


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 7
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiStatistika profesionalnih bolesti/Izvješće o profesionalnim bolestima (3-36-86, PB)
Periodičnost istraživanjaKontinuirano
Kratak opis rezultataPodaci o osobi oboljeloj od profesionalne bolesti, spol, duljina ekspozicije agensu, grana djelatnosti, dijagnoza prema listi profesionalnih bolesti, po granama djelatnosti prikupljaju se u Registar profesionalnih bolesti i Registar profesionalnih bolesti uzrokovanih azbestom
Izvještajne jediniceZdravstvene ustanove i zdravstveni radnici privatne prakse medicine rada, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Načini prikupljanja podatakaZdravstvene ustanove i zdravstveni radnici privatne prakse, pravne ili fizičke osobe, tijela državne vlasti kao poslodavci, organizatori određenih poslova i aktivnosti ili oboljela osoba, dostavljaju individualne podatke o osobama oboljelima od profesionalnih bolesti u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, a ovaj dalje u Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Podatke o danima bolovanja za svaki pojedini slučaj Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje dostavlja Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo
Rokovi prikupljanja podatakaNajkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: kontinuirano, a za dane bolovanja do 31. svibnja za prethodnu godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij, papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.02 Zdravstvo i sigurnost na radu
Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: 30. lipnja za proteklu godinu
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN, br. 100/18.)

Zakon o obveznom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu (NN, br. 79/07., 139/10. i 111/18.)

Zakon o listi profesionalnih bolesti (NN, br. 162/98. i 107/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardiICD-10-International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009. (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)1.05-N-I-1


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiIstraživanje o radu, utvrđenim bolestima i stanjima u zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini (bez obzira na vrstu vlasništva i ugovor s HZZO-om) (N-01-01 do N-01-05, N-01-07, N-01-11 do N-01-17, N-01-25 do N-01-27 N-01-18 do N-01-24, N-01-06)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultata

1. Iz opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite školske djece i studenata, zdravstvene zaštite žena, dentalne zdravstvene zaštite, hitne medicine, transfuzije, patronaže, kućne njege, higijensko epidemiološke djelatnosti, djelatnosti zaštite mentalnog zdravlja te javnog zdravstva: izvještaj o radu navedenih djelatnosti (posjeti, pregledi, upućivanja). Iz medicine rada: izvještaj o radu navedene djelatnosti (posjeti, pregledi, upućivanje, broj intervencija uključujući: obilaske radnih mjesta, edukacije na razini grupe radnika, provođenje programa specifičnih mjera zdravstvene zaštite te provođenje preventivnih pregleda/panela osiguranih osoba, ostaloj preventivnoj zdravstvenoj zaštiti itd.); izvještaj o broju i vrsti preventivnih pregleda, propisu prema kojem su provedeni, zanimanju radnika, točkama PUR-a ili posebnog propisa, ocjeni zdravstvene sposobnosti, zdravstvenim preprekama za rad i utvrđenim bolestima i stanjima; -izvještaj o poslodavcu: naziv, gospodarska djelatnost (NKD) i broj zaposlenih.

2. Iz opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite školske djece i studenata, zdravstvene zaštite žena, dentalne zdravstvene zaštite, medicine rada, hitne medicine, transfuzije, patronaže, kućne njege: izvještaj o utvrđenim bolestima i stanjima

Izvještajne jediniceZdravstvene ustanove – privatne ordinacije, timovi, djelatnosti odnosno specijalnosti, zdravstveni radnici privatne prakse; Hrvatski zavod za hitnu medicinu
Načini prikupljanja podatakaZa ordinacije iz djelatnost opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i dentalne medicine koje imaju ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje podaci se prikupljanju putem Centralnoga zdravstvenog informacijskog sustava zdravstva Republike Hrvatske (CEZIH). Za neugovorene ordinacije te ostale djelatnosti podaci se prikupljaju na način da zdravstvene ustanove i zdravstveni radnici privatne prakse, zavodi za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave te Hrvatski zavod za hitnu medicinu prikupljaju podatke i dostavljaju zbirna izvješća u Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Zdravstvene ustanove i zdravstveni radnici privatne prakse, prikupljaju podatke iz medicine rada i dostavljaju ih za svaki pojedini slučaj u formi izvješća u Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu dostavlja zbirna izvješća u Hrvatski zavod za javno zdravstvo o osobama u skrbi i osobama koje su se koristile zdravstvenom zaštitom.
Rokovi prikupljanja podatakaNajkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 31. siječnja za zdravstvene ustanove i zdravstvene radnike privatne prakse, 28. veljače za zavode za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave, 15. travnja za Hrvatski zavod za hitnu medicinu i Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu. Najkasniji datum dostave podataka iz medicine rada za izvještajne jedinice: do 15. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaDjelatnost medicine rada – papir za individualna izvješća ili elektronički medij, elektronički medij za zavode za javno zdravstvo
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.01 Javno zdravstvo
Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: 30. travnja za prethodnu godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN, br. 100/18)

Pravilnik o načinu vođenja, čuvanja, prikupljanja i raspolaganja medicinskom dokumentacijom pacijenata u Centralnom informacijskom sustavu zdravstva Republike Hrvatske (NN, br. 82/10.)

Pravilnik o provedbi Zakona o evidencijama u području zdravstva za primarnu i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu (NN, br. 4/95.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardiICD-10-International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009. (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)1.05-N-I-2


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiIstraživanja s područja zarazne epidemiologije
Periodičnost istraživanjaKontinuirano
Kratak opis rezultata

Zarazne bolesti

Podaci o oboljelima i umrlima od zaraznih bolesti koji se obvezatno prijavljuju u Republike Hrvatske prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Listi zaraznih bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje važno za Republiku Hrvatsku: prema spolu, dobi, mjesecu oboljenja, epidemiološkom području prijave zarazne bolesti. Podaci se prikupljaju u Registru zaraznih bolesti.

Dodatni epidemiološki podaci o oboljelima i umrlima od tuberkuloze prikupljaju se u Registru tuberkuloze.

Dodatni epidemiološki podaci o oboljelima i umrlima od HIV/AIDS-a prikupljaju se u Registru HIV-a/AIDS-a. Dodatno, prikupljaju se i zbirna izvješća o osobama testiranima na HIV i HIV seropozitivnim osobama: podaci o ukupnom broju testiranih na HIV i postotak HIV pozitivnih rezultata prema demografskim obilježjima i indikacijama (testiranja uzoraka dobrovoljnih davatelja krvi, prema drugim indikacijama i testirani u centrima za dobrovoljno testiranje na HIV)

Podaci o trudnicama testiranim na HBsAg.

Dodatni epidemiološki podaci o oboljelima i umrlima od legionarske bolesti prikupljaju se u Registru oboljelih od legionarske bolesti.

Registar trbušnog tifusa služi za otkrivanje kliconoša.

Podaci o broju oboljelih i umrlih od malarije: o vrsti uzročnika, mjestu zaražavanja, uzimanju lijekova, protuepidemijskim mjerama i dr.

Tjedna zbirna izvješća za sezonsku gripu omogućuju praćenje aktivnosti gripe: agregirani podaci o broju oboljelih i umrlih od gripe, prema dobi, spolu i mjestu

Podaci o obrađenim epidemijama: ukupan broj epidemija, broj epidemija prema uzročniku zarazne bolesti, broj oboljelih i umrlih u epidemijama prema pojedinom uzročniku zarazne bolesti, vrste poduzetih protuepidemijskih mjera.

Cijepljenje

Podaci o izvršenim obveznim imunizacijama protiv zaraznih bolesti: broj cijepljenih osoba prema dobi, vrsti izvršenih imunizacija i mjestu.

Registar nuspojava cijepljenja omogućuje izradu izvješća o broju i vrsti nuspojava na određeno cijepljenje, vrsti cjepiva, datumu nastanka nuspojave i dr.

Izvještajne jedinice

Prijave zaraznih bolesti i cijepljenje: svi zdravstveni radnici i sve zdravstvene ustanove koje utvrde zaraznu bolest, izvrše obveznu imunizaciju protiv zaraznih bolesti, odnosno primijete nuspojavu nakon cijepljenja.

Podatke o oboljelima i umrlima od HIV-a/AIDS-a dostavlja primarno Klinika za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«'.

Podatke o broju uzoraka testiranih na HIV i HIV seropozitivnim rezultatima šalju laboratoriji, jedinice za transfuzijsku djelatnost općih i drugih bolnica, Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, zavodi za javno zdravstvo, Klinika za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«.

Podatke o trudnicama testiranim na HBsAg dostavljaju rodilišta.

Podatke o obrađenim epidemijama šalju epidemiološke službe županijskih zavoda za javno zdravstvo.

Načini prikupljanja podataka

Individualne prijave zaraznih bolesti dostavljaju zdravstveni radnici koji utvrde zaraznu bolest u skladu sa Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti preko nadležnih epidemioloških ispostava županijskih zavoda za javno zdravstvo Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, Službi za epidemiologiju zaraznih bolesti

Dodatne epidemiološke podatke o oboljelima od HIV/AIDS-a dostavlja Klinika za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«.

Zbirni podaci o osobama testiranim na HIV i rezultatima testiranja za prethodnu godinu dostavljaju se Službi za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na upitniku koji šalje HZJZ.

Zbirne podatke o trudnicama testiranim na HBsAg rodilišta dostavljaju Službi za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na temelju upitnika koji šalje HZJZ.

Podaci o oboljelima od malarije dostavljaju se Službi za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na propisanom obrascu (NN, br. 23/94., obrazac br. 3) nakon postavljanja dijagnoze i prikupljanja potrebnih epidemioloških podataka

Zbirna tjedna izvješća o sezonskoj gripi dostavljaju se Službi za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo odmah po isteku izvještajnog tjedna.

Izvješća o izvršenim obveznim imunizacijama protiv zaraznih bolesti dostavljaju zdravstvene ustanove i zdravstveni radnici u skladu sa Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Pravilnikom o načinu provođenja obvezne imunizacije, kemoprofilakse i seroprofilakse

Podatke o nuspojavama cijepljenja dostavljaju zdravstveni radnici koji utvrde nuspojavu, odmah nakon postavljanja dijagnoze, na propisanom obrascu NN UT-III/6-114 Službi za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Rokovi prikupljanja podataka

1. Prijavljeni slučajevi i epidemije zaraznih bolesti: kontinuirano, u godišnji izvještaj uvrštavaju se prijave pristigle do 31. ožujka za proteklu godinu;

2. Izvršene obvezne imunizacije protiv zaraznih bolesti: do 31. ožujka za proteklu godinu;

3. Osobe testirane na HIV (virus humane imunodeficijencije) i HIV seropozitivne osobe: do 31. ožujka za proteklu godinu;

4. Trudnice testirane na HBsAg do kraja srpnja za prethodnu godinu;

5. Nuspojave cijepljenja: kontinuirano;

6. Oboljenja/smrti od malarije: kontinuirano;

7. Zbirna tjedna izvješća o sezonskoj gripi: kontinuirano od 40. do 20. tjedna

Format prikupljanja podataka

Prijave zaraznih bolesti i ankete za bolesti pod pojačanim praćenjem: papir i elektronički informacijski sustav,

Izvješća o provedbi cijepljenja: papir i elektronička pošta

Prijava nuspojave cijepljenja: papir i elektronička pošta

Izvješća o broju i rezultatima testiranja na HIV: papir i elektronička pošta

Izvješća o trudnicama testiranim na HBsAg: papir i elektronička pošta

Izvješća o broju i rezultatima testiranja na HIV: papir i elektronička pošta

Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.N.1 Zdravstvena statistika
Rokovi objavljivanja rezultata

1. Prijavljeni slučajevi i epidemije zaraznih bolesti: Individualna prijava zaraznih bolesti (3-20-60), Prijava/odjava epidemije (3-20-61) do 30. rujna; Sedmodnevno zbirno izvješće (3-20-66 B) početkom tjedna za protekli tjedan

Mjesečno zbirno izvješće (3-20-60 B) do 15. u mjesecu za protekli mjesec; Godišnje zbirno izvješće do 30. rujna za prethodnu godinu

2. Izvršene obvezne imunizacije protiv zaraznih bolesti: do 30. lipnja za prethodnu godinu

3. Osobe testirane na HIV (virus humane imunodeficijencije) i HIV seropozitivne osobe: do 30. travnja za prethodnu godinu

4. Trudnice testirane na HBsAg: do 31. kolovoza za prethodnu godinu

5. Nuspojave cijepljenja: do 30. srpnja za prethodnu godinu

6. Oboljenja/smrti od malarije: do 30. rujna za prethodnu godinu

7. Zbirna tjedna izvješća o gripi: do 30. rujna za prethodnu godinu

Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Naselja

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN, br. 79/07, 113/08., 43/09., i 130/17.)

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN, br. 100/18.)

Pravilnik o načinu provođenja/imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te osobama koje se podvrgavaju toj obvezi (NN, br. 103/13)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Program obveznih cijepljenja u Republici Hrvatskoj koji donosi ministar nadležan za zdravstvo na temelju Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN, br. 79/07., 113/08. i 43/09., 130/17. i 114/18.)

Definicije zaraznih bolesti koje se prijavljuju, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, na temelju uloge HZJZ-a kao koordinatora mreže epidemiološkog informacijskog sustava, a na temelju Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardi

ICD-10-International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009. (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)

EPI-Expanded program of immunization, WHO, 1974.(Prošireni program imunizacije, Svjetska zdravstvena organizacija, 1974.)

Definitions of vaccation side effects, WHO (Definicije nuspojava cijepljenja, SZO)

Definitions of malaria by location and infection conditions, WHO (Definicije malarije s obzirom na mjesto i uvjete zaražavanja, SZO)

Definitions of infectious diseases reported to the European Commission, WHO (Definicije zaraznih bolesti koje se prijavljuju Europskoj Komisiji, SZO)

Zahtjevi Europskog centra za sprečavanje i suzbijanje bolesti (ECDC) i Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) za prijavljivanje zaraznih bolesti
1.05-N-I-3


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiIstraživanja s područja nezarazne epidemiologije
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultata

1. Statistika ozljeda: praćenje pokazatelja morbiditeta i mortaliteta o ozljedama uključujući vanjski uzrok

2. Statistika bolesti srca i krvnih žila: praćenje pokazatelja morbiditeta i mortaliteta o bolestima srca i krvnih žila

3. Praćenje izvršenja nacionalnih programa ranog otkrivanja određenih javnozdravstvenih prioriteta (nekih tumora te kroničnih zaraznih i nezaraznih bolesti): praćenje izvršenja nacionalnih zdravstvenih programa s pomoću programskih rješenja; praćenje izvršenja u provedbi programa ranog otkrivanja ambliopije/slabovidnosti

4. Statistika o radu službi za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnika: Podaci o uslugama liječnika, psihijatara, psihologa, defektologa, socijalnih radnika i medicinskih sestara/tehničara; broj osoba u skrbi, broj dolazaka korisnika usluga, broj opijatskih ovisnika na supstitucijskoj terapiji, broj ovisnika na supstituciji Subutexom

5. Statistika o radu Službe za promicanje zdravlja: Podaci o radu tri savjetovališta: Pravilna prehrana i tjelesna aktivnost, Mentalno zdravlje, Spolno zdravlje; broj osoba, broj dolazaka, broj savjetovanja, broj obavljenih antropometrijskih mjerenja, broj izdanih jelovnika, broj izdanih planova vježbanja, broj uzetih uzoraka krvi, broj obavljenih krvnih testova i izdanih nalaza, broj telefonskih i on – line savjetovanja

6. Praćenje izvršenja Nacionalnog programa promicanja zdravlja »Živjeti zdravo«: podaci o implementaciji aktivnosti na županijskoj i nacionalnoj razini po komponentama programa (Zdravstveno obrazovanje; Zdravlje i tjelesna aktivnost, Zdravlje i prehrana; Zdravlje i radno mjesto i Zdravlje i okoliš)

Izvještajne jediniceSve stacionarne zdravstvene ustanove te specijalističko konzilijarne djelatnosti bez obzira na vrstu vlasništva i bez obzira na ugovor s HZZO-om; HZZO; Matični uredi, Ministarstvo uprave, oftalmološke ordinacije; timovi na razini primarne zdravstvene zaštite; timovi u djelatnosti mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti, zavoda za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave; zdravstvene ustanove i zdravstveni radnici privatne prakse: obiteljski liječnici, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje; županijski koordinatori Nacionalnog programa promicanja zdravlja »Živjeti zdravo«, zavodi za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave
Načini prikupljanja podataka

1. Statistika ozljeda: podaci o osobama koje su bile bolnički liječene zbog ozljeda, iz godišnje baze bolnički liječenih pacijenata te mortalitetne baze Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

2. Statistika bolesti srca i krvnih žila: podaci o osobama koje su bile bolnički liječene zbog bolesti srca i krvnih žila iz godišnje baze bolnički liječenih pacijenata te mortalitetne baze Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

3. Praćenje izvršenja nacionalnih programa ranog otkrivanja određenih javnozdravstvenih prioriteta: podaci o pozvanim osobama i rezultati programa ranog otkrivanja raka; podaci o pozvanim osobama i rezultati provedbe Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja ambliopije/slabovidnosti

4. Statistika o radu službi za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnika: timovi za mentalno zdravlje zavoda za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave dostavljaju zbirna izvješća u Hrvatski zavod za javno zdravstvo

5. Savjetovališta: podaci o korisnicima savjetovališta Pravilna prehrana i tjelesna aktivnost, Mentalno zdravlje i Spolno zdravlje prikupljaju se iz baze podataka rada savjetovališta Službe za promicanje zdravlja

6. Praćenje izvršenja Nacionalnog programa promicanja zdravlja »Živjeti zdravo«: podatci o provedenim aktivnostima po komponentama prikupljaju se od županijskih koordinatora Nacionalnog programa promicanja zdravlja »Živjeti zdravo« i županijskih zavoda za javno zdravstvo

Rokovi prikupljanja podatakaU skladu s rokovima navedenima za istraživanja Statistika liječenih bolesnika u službi za stacionarno liječenje i Javnozdravstvena statistika o umrlima; u skladu s ciklusima provedbe programa ranog otkrivanja raka; za programa ranog otkrivanja ambliopije/slabovidnosti do 30. svibnja za prethodnu godinu; za dio istraživanja o radu timova za mentalno zdravlje 30. travnja za prethodnu godinu; za praćenje Nacionalnog programa promicanja zdravlja do 30. svibnja za prethodnu godinu
Format prikupljanja podataka

1. Statistika ozljeda: iz godišnje baze bolnički liječenih pacijenata te mortalitetne baze Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo – elektronički medij

2. Statistika bolesti srca i krvnih žila: iz godišnje baze bolnički liječenih pacijenata te mortalitetne baze Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo – elektronički medij

3. Praćenje izvršenja nacionalnih programa ranog otkrivanja određenih javnozdravstvenih prioriteta: podaci o pozvanim osobama i rezultati programa ranog otkrivanja raka: on-line sa svih radilišta; podaci o pozvanim osobama i rezultati programa ranog otkrivanja ambliopije/slabovidnosti u on-line obliku

4. Statistika o radu službi za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnika: elektronički medij

5. Statistika rada Savjetovališta: iz godišnje baze korisnika savjetovališta Službe za promicanje zdravlja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo – u papirnatom obliku/unos u bazu podataka

6. Praćenje izvršenja Nacionalnog programa promicanja zdravlja »Živjeti zdravo«: elektroničko i on-line prikupljanje podataka

Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.N.1 Zdravstvena statistika
Rokovi objavljivanja rezultata30. rujna za prethodnu godinu; za programe ranog otkrivanja raka šest mjeseci nakon završetka ciklusa pozivanja za taj ciklus (prijevremeno godišnje služi za praćenje provedbe programa), za podatke o korisnicima savjetovališta do 30. travnja za prethodnu godinu; za praćenje Nacionalnog programa promicanja zdravlja do 30. rujna za prethodnu godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Popis dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima prema šifarniku koji objavljuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiMeđunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1, Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009. (ICD-10-International Statistical Classification od Diseases and Related Health Problems, Tenth revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009.)1.05-N-I-4


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 4
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiMikrobiološka istraživanja
Periodičnost istraživanjaKontinuirano
Kratak opis rezultata

1. Rad mikrobiološkoga i parazitološkog laboratorija: broj i vrsta kliničkih materijala obrađenih u mikrobiološkim laboratorijima u Republici Hrvatskoj. Izravna mikrobiološka dijagnostika: broj i vrsta kliničkih materijala bolesnika (izvanbolnički i bolnički uzorci) kod infekcija probavnoga, dišnoga, spolno-mokraćnoga, središnjega živčanog sustava i sepse u kojima se tražio dokaz mikroorganizama (bakterija, virusa, gljiva, protista) i višestaničnih parazita te drugih materijala (analiza sterilnosti); neizravna mikrobiološka dijagnostika: dokaz infektivne bolesti s pomoću testova za detekciju specifičnih protutijela

2. Rad laboratorija za dijagnostiku tuberkuloze: vrste i broj kliničkih materijala obrađenih na tuberkulozu u Republici Hrvatskoj; rezultati mikroskopije, kultivacije i testa osjetljivosti M. tuberculosis na antituberkulotike (atl); bakteriološki potvrđeni bolesnici; bolesnici s rezistentnom tuberkulozom; bolesnici s izvanplućnom tuberkulozom; netuberkulozne mikobakterije izolirane u laboratoriju; laboratorijska oboljenja od tuberkuloze

3. Rezistencija mikroorganizama na antimikrobna sredstva: laboratorijski podaci o izoliranim mikroorganizmima i rezultati ispitivanja njihove osjetljivosti na antimikrobna sredstva

Izvještajne jediniceMikrobiološki i parazitološki laboratoriji; laboratoriji za dijagnostiku tuberkuloze; mikrobiološki laboratoriji uključeni u Odbor za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike pri AMZH-u
Načini prikupljanja podataka

1. Rad mikrobiološkoga i parazitološkog laboratorija: službe za mikrobiologiju zavoda za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave te bolnica dostavljaju podatke u Hrvatski zavod za javno zdravstvo

2. Rad laboratorija za dijagnostiku tuberkuloze: TBC laboratoriji dostavljaju podatke u Hrvatski zavod za javno zdravstvo

3. Rezistencija mikroorganizama na antimikrobna sredstva: preko predviđenog obrasca

Rokovi prikupljanja podataka

1. Rad mikrobiološkoga i parazitološkog laboratorija: 15. siječnja za proteklu godinu

2. Rad laboratorija za dijagnostiku tuberkuloze: 30. travnja za proteklu godinu

3. Rezistencija mikroorganizama na antimikrobna sredstva: 31. siječnja za prethodnu godinu

Format prikupljanja podatakaRezistencija mikroorganizama na antimikrobna sredstva: preko predviđenog obrasca
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.N.1 Zdravstvena statistika
Rokovi objavljivanja rezultata

1. Rad mikrobiološkoga i parazitološkog laboratorija: 30. travnja za prethodnu godinu

2. Rad laboratorija za dijagnostiku tuberkuloze: 30. lipnja za prethodnu godinu

3. Rezistencija mikroorganizama na antimikrobna sredstva: 30. rujna za prethodnu godinu

Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi

A mannual of methods and procedures International Union Against Tuberculosis and Lung Disease: Tuberculosis Programs, Review, Planning, Technical Support (Priručnik metoda i postupaka – Međunarodna unija za borbu protiv tuberkuloze i plućnih bolesti: Programi za tuberkulozu, pregled, planiranje i tehnička potpora)

International Union Against Tuberculosis and Lung Disease: Reference Laboratory and the National Laboratory Network, Minimum Requirements, Role and Operation in a Low -Income Country (Međunarodna unija za borbu protiv tuberkuloze i plućnih bolesti: referentni laboratorij i nacionalna mreža laboratorija; minimalni zahtjevi, uloga i funkcioniranje u zemljama s niskim bruto nacionalnim dohotkom)

ICD-10-International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009. (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)1.05-N-I-5


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 5
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiIstraživanja s područja zdravstvene ekologije
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultata

1. Ispitivanje zdravstvene ispravnosti namirnica hrane i predmeta opće uporabe: podaci o datumu analize, vrsti hrane, vrsti predmeta opće uporabe, nazivu poduzeća ili imenu i prezimenu vlasnika hrane odnosno predmeta opće uporabe čiji se uzorci analiziraju u skladu sa Zakonom o hrani, vrste obavljenih analiza i rezultati analize

2. Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju: podaci o uzorcima i analizama zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju piće, mineralnih, izvorskih i stolnih voda provedenima u laboratorijima zdravstvenih i drugih ustanova u odnosu na pojedine fizikalno-kemijske, mikrobiološke i kemijske parametre zdravstvene ispravnosti u skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju

Izvještajne jediniceZavodi za javno zdravstvo i druge institucije ovlaštene za analize hrane i predmeta opće uporabe
Načini prikupljanja podatakaZavodi za javno zdravstvo i druge institucije ovlaštene za analize hrane i predmeta opće uporabe dostavljaju podatke u elektroničkom obliku u Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Rokovi prikupljanja podatakaNajkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 31. ožujka
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.N.1 Zdravstvena statistika
Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: 30. travnja
Razina objavljivanja rezultataŽupanije
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN, br. 56/13., 64/15., 104/17. i 115/18.)

Zakon o hrani (NN, br. 81/13., 14/14., 30/15. i 115/18.)

Zakon o predmetima opće uporabe (NN, br. 39/13., 47/14. i 114/18.)

Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analiza vode za ljudsku potrošnju (NN, br. 125/13., 141/13. i 128/15.)

Hrvatske norme: HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO 15189

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-1.05-N-I-6


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 6
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiStatistika o raku s Registrom za rak
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataU godišnjem izvještaju Registra za rak objavljuju se podaci o učestalosti (incidenciji) novih slučajeva raka prema MKB-10 dijagnozi, spolu, dobnim skupinama, ukupne i dobno-specifične stope na 100.000 stanovnika, brojevi slučajeva i stope obolijevanja od raka na 100 000 stanovnika po županijama, t dobno-standardizirane stope na stanovništvo Hrvatske prema posljednjem popisu stanovništva. Objavljuju se indikatori kvalitete podataka Registra za rak (omjer mortaliteta i incidencije u toj godini – M/I omjer, postotak registriran samo iz mortalitetnih podataka – %DCO, postotak potvrđen morfološkim metodama – %MV), objavljuju se podaci o distribuciji stadija pri otkrivanju bolesti za pojedina sijela raka. Za potrebe međunarodnih usporedbi objavljuju se dobno-standardizirane stope incidencije za pojedina sijela raka te pripadajuće standardne pogreške, kao i kumulativne stope incidencije za dob 0-64 i 0-74
Izvještajne jediniceStacionarne ustanove zdravstva, primarna zdravstvena zašita, patohistološke jedinice
Načini prikupljanja podatakaPodaci o osobi oboljeloj ili umrloj od maligne neoplazme iz: prijave hospitalizacije zbog maligne bolesti (ONKO-tip) ili ONKO + poruke iz stacionarnih ustanova zdravstva, prijave maligne neoplazme ili ONKO + poruke iz primarne zdravstvene zaštite uključujući privatnu praksu, kopije patohistološkog nalaza i obdukcija ili ONKO + poruke iz patoanatomske jedinice bolnice te obrasca Potvrde o smrti uz sudjelovanje Državnog zavoda za statistiku. Zdravstvene ustanove i zdravstveni radnici privatne prakse dostavljaju individualne podatke u sustav kojim pristupaju zavodi za javno zdravstvo županija i Grada Zagreba čija je zadaća kontrola obuhvata i kvalitete podataka. Dostava podataka definirana je u Uputama za ispunjavanje individualnih zdravstveno-statističkih izvješća. Podaci o osobi oboljeloj od maligne neoplazme koji se vode u Registru za rak: OIB (osobni identifikacijski broj), matični broj osigurane osobe, ime i prezime, datum rođenja, spol, dob, mjesto rođenja, prebivalište, bračno stanje, radni status, zanimanje – posao koji obavlja ili je obavljao prije umirovljenja, djelatnost, je li prije otkriven neki drugi primarni malignom, datum utvrđivanja sadašnjeg malignoma, dijagnostika i šifra anatomske lokalizacije maligne neoplazme, histološki tip i klinički stadij, terapija, je li maligna neoplazma registrirana u vezi sa skriningom Nacionalnog programa i podaci o smrti
Rokovi prikupljanja podatakaNajkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 15. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.N.2 Ostali državni javnozdravstveni registri
Rokovi objavljivanja rezultata30. prosinca za prethodne godine
Razina objavljivanja rezultataŽupanije
Relevantni nacionalni standardi

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiICD-10-International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009. (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)1.05-N-I-7


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 7
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiStatistika osoba s invaliditetom s Hrvatskim registrom o osobama s invaliditetom
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataIme i prezime; spol; datum rođenja i ostatak JMBG-a odnosno od 2009. osobni identifikacijski broj (OIB) kao jedinstveni identifikator osobe; prebivalište – mjesto/grad, ulica, kućni broj, općina, poštanski broj; boravište – mjesto/grad, ulica, kućni broj, općina, poštanski broj; obrazovanje; zvanje; zaposlenje; bračno stanje; životna dob kada je uočen invaliditet; uzrok koji je doveo do invaliditeta; vrijeme nastanka invaliditeta; dijagnoze i šifre bolesti i srodnih zdravstvenih problema prema reviziji Međunarodne klasifikacije bolesti i srodnih zdravstvenih problema (MKB-10) te prema Klasifikaciji uzroka invaliditeta (KUI) i Klasifikaciji funkcioniranja, invaliditeta i zdravlja (MKF); pravna osnova i invalidsko svojstvo; potreba za pomagalom; potreba za liječenjem; potreba za rehabilitacijom i ostale potrebe
Izvještajne jediniceLiječnik primarne zdravstvene zaštite, liječnik specijalist školske medicine i liječnik specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite koji je pregledao i/ili liječio osobu s invaliditetom, nadležni centar za socijalnu skrb, Ministarstvo zdravstva, županijska i gradska upravna tijela nadležna za poslove obrazovanja Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo zdravstva u suradnji sa županijskim upravnim tijelima nadležnim za rad, zdravstvo i socijalnu skrb, Ministarstvo hrvatskih branitelja, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Potvrda o smrti uz sudjelovanje Državnog zavoda za statistiku (podaci o svim umrlima) i Odjel za SKZ i bolničku zdravstvenu zaštitu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
Načini prikupljanja podatakaPrema Zakonu o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom (NN, br. 64/01.), podatke za Registar osoba s invaliditetom dostavljaju: liječnik primarne zdravstvene zaštite, liječnik specijalist školske medicine i liječnik specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite koji je pregledao i/ili liječio osobu s invaliditetom, nadležni centar za socijalnu skrb, Ministarstvo zdravstva, županijska i gradska upravna tijela nadležna za poslove obrazovanja, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo zdravstva u suradnji sa županijskim upravnim tijelima nadležnim za rad, zdravstvo i socijalnu skrb, Ministarstvo hrvatskih branitelja, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Potvrda o smrti uz sudjelovanje Državnog zavoda za statistiku (podaci o svim umrlima) i Odjel za SKZ i bolničku zdravstvenu zaštitu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
Rokovi prikupljanja podatakaPrema Zakonu o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom
Format prikupljanja podatakaPapirnati oblik/elektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.N.2 Ostali državni javnozdravstveni registri
Rokovi objavljivanja rezultata30. travnja za prethodnu godinu
Razina objavljivanja rezultataŽupanije
Relevantni nacionalni standardi

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi

ICD-10-International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009. (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), WHO, 2001.

(Međunarodna klasifikacija funkcioniranja, onesposobljenosti i zdravlja (MKF), Zagreb, 2010.)1.05-N-I-8


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 8
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiStatistika o psihozama i izvršenim samoubojstvima s Registrom za psihoze i Registrom izvršenih samoubojstava
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultata

Zdravstveno-statistički pokazatelji za shizofreniju i shizoafektivne poremećaje: podaci o oboljelim osobama liječenim u stacionarnim zdravstvenim ustanovama na temelju prijave hospitalizacije zbog mentalnog poremećaja (JZ-PSH)

Zdravstveno-statističko pokazatelji za izvršena samoubojstva: podaci o osobama koje su izvršile samoubojstvo iz Potvrde o smrti

Izvještajne jediniceStacionarne zdravstvene ustanove bez obzira na vrstu vlasništva i bez obzira na ugovor s HZZO-om, jedinice sudske medicine, mrtvozornici, matični uredi
Načini prikupljanja podatakaStacionarne zdravstvene ustanove dostavljaju individualne podatke u sustav kojim pristupaju zavodi za javno zdravstvo županija i Grada Zagreba čija je zadaća kontrola obuhvata i kvalitete podataka. Dostava podataka definirana je u Uputama za ispunjavanje individualnih zdravstveno-statističkih izvješća. Podaci o osobi oboljeloj od shizofrenije ili shizoafektivnog poremećaja koji se vode u Registru za psihoze: ime i prezime, rođeno prezime, spol, OIB, MBO, datum rođenja, mjesto rođenja, prebivalište, bračno stanje, obrazovanje, radni status, zanimanje, djelatnost, podaci o hospitalizaciji: zdravstvena ustanova, datum prijema i datum otpusta (redovita prijava, dnevna bolnica), cenzus 31. prosinca, glavna psihijatrijska dijagnoza, druga psihijatrijska dijagnoza, somatska dijagnoza, u slučaju smrti dijagnoza smrti (osnovni uzrok, vanjski uzrok), način otpusta, poslovna sposobnost, odnos prema sudu
U dostavljanju individualnih podataka o osobi koja je izvršila samoubojstvo (potvrda o smrti) sudjeluje Državni zavod za statistiku. Podaci koji se vode u Registru izvršenih samoubojstava: ime i prezime, rođeno prezime, spol, OIB, datum rođenja, mjesto rođenja, prebivalište, datum smrti, osnovni i vanjski uzrok smrti, psihijatrijska dijagnoza te druga dijagnoza
Rokovi prikupljanja podatakaNajkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 15. u mjesecu za protekli mjesec za stacionarne zdravstvene ustanove; 20. u mjesecu za protekli mjesec za matične urede
Format prikupljanja podatakaElektronički medij, papirnati oblik
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.N.2 Ostali državni javnozdravstveni registri
Rokovi objavljivanja rezultata30. rujna za prethodne godine
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiICD-10-International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009. (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)1.05-N-I-9


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 9
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiPrijava osoba sa šećernom bolešću s CroDiab registrom osoba sa šećernom bolešću
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataBIS (Basic information sheet) podaci o osobi oboljeloj od šećerne bolesti i opći podaci: OIB (osobni identifikacijski broj), spol, datum rođenja, tip šećerne bolesti i godina oboljenja, faktori rizika, samokontrola, edukacija, TT, TV, krvni tlak, glikemija, albuminurija, profil lipida, komplikacije bolesti
Izvještajne jediniceStacionarne ustanove zdravstva, primarna zdravstvena zaštita
Načini prikupljanja podatakaZdravstvene ustanove i zdravstveni radnici privatne prakse koje unutar svojih djelatnosti imaju i zaštitu i liječenje osoba sa šećernom bolešću dostavljaju individualne podatke za sve osobe sa šećernom bolešću Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Podaci o osobi oboljeloj od šećerne bolesti i opći podaci: OIB (osobni identifikacijski broj), spol, datum rođenja, tip šećerne bolesti i godina oboljenja, faktori rizika, samokontrola, edukacija, TT, TV, krvni tlak, glikemija, albuminurija, profil lipida, komplikacije bolesti. Podaci se dostavljaju u obliku CroDiab NET ili odgovarajućih baza podataka, izravnim prijavljivanjem putem interneta (interaktivni BIS obrazac) ili poštom (BIS obrazac)
Rokovi prikupljanja podatakaNajkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 15. siječnja za prethodnu godinu
Format prikupljanja podatakaPodaci se dostavljaju u obliku CroDiab NET ili odgovarajućih baza podataka, izravnim prijavljivanjem putem interneta (interaktivni BIS obrazac) ili poštom (BIS obrazac)
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.N.2 Ostali državni javnozdravstveni registri
Rokovi objavljivanja rezultata30. travnja za prethodnu godinu
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiPravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)
Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi

ICD-10-International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009. (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), WHO, 2001.(Međunarodna klasifikacija funkcioniranja, onesposobljenosti i zdravlja (MKF), Zagreb, 2010.)1.05-N-I-10


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 10
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiStatistika zdravstvenih potreba starijih osoba
Periodičnost istraživanjaKontinuirano
Kratak opis rezultataZdravstvena obilježja, zdravstveni status (vodeća i prateće dijagnoze), negativno zdravstveno ponašanje, funkcionalna sposobnost (pokretnost i samostalnost), potrošnja lijekova u osoba starijih od 65 godina, rizični čimbenici bolesnog starenja i ostali gerontološki javnozdravstveni pokazatelji prema spolu i dobi na temelju Evidencijskih lista PZP-a, br. 1. i 4. za gerijatrijskog bolesnika i gerontološkog osiguranika te praćenje i evaluacija primjene kategorijskog postupnika programa »Četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege sa sestrinskom dokumentacijom i kategorijskim postupnikom u domovima za starije osobe«, gerontološko-javnozdravstveni pokazatelji stanja uhranjenosti starijih osoba putem mrežnog servisa NRS 2002 u sklopu projektnog modela GeroS/CEZIH; gerontološki javnozdravstveni pokazatelji implementiranih panela GeroS/ CEZIH-a za praćenje i evaluaciju zdravstvenih potreba i funkcionalne sposobnosti gerontoloških osiguranika i gerijatrijskih bolesnika; praćenje pokazatelja kvalitete skrbi u domovima za starije osobe po »Upitniku o praćenju pokazatelja kvalitete u domovima za starije«
Izvještajne jediniceŽupanijski/regionalni centri za gerontologiju zavoda za javno zdravstvo, gerontološki centri, bolnice i domovi za starije u lokalnoj zajednici
Načini prikupljanja podatakaPodaci se dostavljaju u Referentni centar MZ RH za zaštitu zdravlja starijih osoba – Služba za javnozdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo »Dr. Andrija Štampar«
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaPapir, elektronički medij i on-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.N.1 Zdravstvena statistika
Rokovi objavljivanja rezultata30. lipnja za proteklu godinu
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. – 2020.; Vlada Republike Hrvatske, 2012.;

Mreža javne zdravstvene službe (NN, br. 101/12., 31/13. i 113/15.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravilnik o provedbi Zakona o evidencijama u oblasti zdravstva na području zdravstvene zaštite gerijatrijskih bolesnika, (NN, br. 82/02.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiICD-10-International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009. (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)1.05-N-I-11


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 11
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističke aktivnostiRegistar osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataPodaci o osobama liječenim zbog zlouporabe psihoaktivnih droga: ime i prezime, spol, JMBG, OIB (osobni identifikacijski broj), datum rođenja i ostatak JMBG-a, prebivalište – mjesto/grad, ulica, kućni broj, općina, poštanski broj; obrazovanje; zvanje; zaposlenje; bračno stanje; liječenje, sociodemografski podaci, zloporaba, rizično ponašanje, početni ishod liječenja, obiteljski podaci, sudski problemi, protekli tijek bolesti, zdravstveni problemi, etiologija
Izvještajne jediniceSve zdravstvene ustanove te zdravstveni radnici privatne prakse, stacionarni odjeli i dnevne bolnice, službe za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti, nevladine udruge, terapijske zajednice, Uprava za zatvorski sustav
Načini prikupljanja podatakaSve Službe za zaštitu mentalnog zdravlja te prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti pri Županijskim zavodima za javno zdravstvo, zdravstvene ustanove te zdravstveni radnici privatne prakse, nevladine udruge, terapijske zajednice te Uprava za zatvorski sustav koje imaju program za on-line dostavu podataka će to dostavljati kontinuirano, ustanove koje još nemaju program će dostavljati individualne podatke (elektronički) u Hrvatski zavod za javno zdravstvo; Odjel za epidemiologiju ovisnosti s Registrom osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga
Rokovi prikupljanja podatakaKontinuirano, najkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 15. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup i elektronički obrazac (privremeno za ustanove kojima još nije ugrađen program)
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.N.1 Zdravstvena statistika
Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: 30. lipnja za proteklu godinu
Razina objavljivanja rezultataŽupanije
Relevantni nacionalni standardiPravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)
Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiICD-10-International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009. (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)


Tema 1.06 Raspodjela dohotka i životni uvjeti

1.06-I-1


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiAnketa o dohotku stanovništva (ADS)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPodaci o dohotku, različitim monetarnim i nemonetarnim primanjima kućanstava i članova kućanstava, demografskim obilježjima, ekonomskoj aktivnosti i obrazovnom statusu članova kućanstava, brizi o vlastitom zdravlju i o djeci, financijskim i materijalnim uvjetima u kućanstvima te o ostalim aspektima životnih uvjeta. Ispitivanje i testiranje mogućnosti preuzimanja podataka o dohotku iz administrativnih izvora.
Izvještajne jedinicePrivatna kućanstva
Načini prikupljanja podatakaPrikupljanje podataka osobnim anketiranjem izvještajnih jedinica metodom CAPI (Computer Assisted Personal Interview) i preuzimanjem podatka o dohotku iz administrativnih izvora
Rokovi prikupljanja podatakaOd početka ožujka do kraja lipnja
Format prikupljanja podataka-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.06.02 Dohodak, socijalna uključenost i životni uvjeti
Rokovi objavljivanja rezultataListopad za podatke prikupljene u prethodnoj godini
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

NUTS 2 razina (regije)

Relevantni nacionalni standardi

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Klasifikacija prostornih jedinica za statistiku – NKPJS 2013. (NN, br. 96/12. i 102/12.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 28/2004

Uredba Komisije (EZ) br. 676/2006

Uredba (EZ) br. 1553/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1980/2003

Uredba Komisije (EZ) br. 1981/2003

Uredba Komisije (EZ) br. 1982/2003

Uredba Komisije (EZ) br. 1983/2003

Uredba Komisije (EU) 2015/2256

Uredba Komisije (EU) 2019/414

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

International Standard Classification of Occupation (ISCO 08) (Međunarodna standardna klasifikacija zanimanja (ISCO 08)

International Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO (Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)Tema 1.07 Socijalna zaštita

1.07-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiEuropski sustav integrirane statistike socijalne zaštite (ESSPROS-ov modul za neto davanja u sklopu socijalne zaštite – ograničeni pristup)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataIdentifikacija opsega i strukture utjecaja fiskalnih mjera na učinak naknada socijalne zaštite koje su obuhvaćene Središnjim sustavom ESSPROS
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Središnji registar osiguranika, ministarstva i druga državna tijela, drugi subjekti koji raspolažu administrativnim podacima o socijalnoj zaštiti
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi za prijenos podatakaNajkasnije do siječnja tekuće godine za pretprošlu godinu
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaGodišnji financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeESSPROS-ova klasifikacija programa socijalne zaštite, ESSPROS-ova klasifikacija primitaka, izdataka i naknada socijalne zaštite
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.07.01 Socijalna zaštita (ESSPROS)
Rokovi objavljivanja rezultataVeljača tekuće godine za podatke iz pretprošle godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN, broj 16/17.)

Zakon o mirovinskom osiguranju (NN, br. 157/13., 151/14., 33/15., 93/15., 120/16., 18/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18. i 115/18.)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (NN, br. 80/13., i 15/18.)

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN, br. 85/06., 150/08. i 71/10.)

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN, br. 85/08., 110/08., 34/11., 54/13., 152/14. i 59/17.)

Zakon o doplatku za djecu (NN, br. 94/01., 138/06., 107/07., 37/08. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/11., 112/12., 82/15. i 58/18.)

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, br. 157/13., 152/14, 99/15., 52/16., 16/17. i 130/17.)

Zakon o udomiteljstvu (NN, br. 115/18.)

Zakon o obveznim mirovinskim fondovima (NN, br. 19/14., 93/15., 64/18. i 115/18.)

Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN, br. 22/14., 29/18. i 115/18.)

Zakon o doprinosima (NN, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14., 143/14., 115/16. i 106/18.)

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17.)

Zakon o porezu na dohodak (NN, br. 115/16. i 106/18.)

Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 23/16., 2/18. i 23/18.)

Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 26/14., 19/15., 6/16., 16/16., 23/16. i 4/19.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 458/2007 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1322/2007

Uredba Komisije (EZ) br. 10/2008

Uredba Komisije (EU) br. 110/2011

Uredba Komisije (EZ) br. 263/2011

Ostali međunarodni standardi-
1.07-N-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiEuropski sustav integrirane statistike socijalne zaštite (Središnji sustav i Modul o korisnicima mirovina)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPodaci o primicima i izdacima socijalne zaštite u Republici Hrvatskoj, udjelu pojedinih funkcija socijalne zaštite, korisnicima mirovina itd.
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Središnji registar osiguranika, ministarstva i druga državna tijela, drugi subjekti koji raspolažu administrativnim podacima o socijalnoj zaštiti
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi za prijenos podatakaNajkasnije do siječnja tekuće godine za pretprošlu godinu
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaGodišnji financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeESSPROS-ova klasifikacija programa socijalne zaštite, ESSPROS-ova klasifikacija primitaka, izdataka i naknada socijalne zaštite
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.07.01 Socijalna zaštita (ESSPROS)
Rokovi objavljivanja rezultataVeljača tekuće godine za podatke iz pretprošle godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN, br. 16/17.)

Zakon o mirovinskom osiguranju (157/13., 151/14., 33/15., 93/15., 120/16., 18/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18. i 115/18.)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (NN, br. 80/13., i 15/18.)

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN, br. 85/06., 150/08. i 71/10.)

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN, br. 85/08., 110/08., 34/11., 54/13., 152/14. i 59/17.)

Zakon o doplatku za djecu (NN, br. 94/01., 138/06., 107/07., 37/08. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/11., 112/12., 82/15. i 58/18.)

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, br. 157/13., 152/14, 99/15., 52/16., 16/17. i 130/17.)

Zakon o udomiteljstvu (NN, br. 115/18.)

Zakon o obveznim mirovinskim fondovima (NN, br. 19/14., 93/15., 64/18. i 115/18.)

Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN, broj 22/14., 29/18. i 115/18.)

Zakon o doprinosima (NN, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14., 143/14., 115/16. i 106/18.)

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17.)

Zakon o porezu na dohodak (NN, br. 115/16. i 106/18.)

Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 23/16., 2/18. i 23/18.)

Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 26/14., 19/15., 6/16., 16/16., 23/16. i 4/19.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 458/2007 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1322/2007

Uredba Komisije (EZ) br. 10/2008

Ostali međunarodni standardi-1.07-N-III-1


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiTestiranje i uspostava sustava N-1 ESSPROS statistike
Kratak opis aktivnostiTestiranje prikupljanja podataka koji se odnose na razdoblje N-1 i analiza kvalitete statističkih rezultata
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineTestiranje mogućnosti prikupljanja i obrade sveobuhvatnih podataka ESSPROS statistike koji se odnose na kalendarsku godinu koja prethodi godini obrade podataka.
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN, broj 16/17.)

Zakon o mirovinskom osiguranju (157/13., 151/14., 33/15., 120/16., 18/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18. i 115/18.)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (NN, br. 80/13., 137/13. i 15/18.)

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN, br. 85/06., 150/08. i 71/10.)

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN, br. 85/08., 110/08., 34/11., 54/13., 152/14. i 59/17.)

Zakon o doplatku za djecu (NN, br. 94/01., 138/06., 107/07., 37/08. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/11., 112/12., 82/15. i 58/18.)

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, br. 157/13., 152/14, 99/15., 52/16., 16/17. i 130/17.)

Zakon o udomiteljstvu (NN, br. 115/18.)

Zakon o obveznim mirovinskim fondovima (NN, br. 19/14., 93/15., 64/18. i 115/18.)

Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN, broj 22/14., 29/18. i 115/18.)

Zakon o doprinosima (NN, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14., 143/14., 115/16. i 106/18.)

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17.)

Zakon o porezu na dohodak (NN, broj 115/16. i 106/18.)

Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 23/16., 2/18. i 23/18.)

Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 26/14., 19/15., 6/16., 16/16., 23/16. i 4/19.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 458/2007 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1322/2007

Uredba Komisije (EZ) br. 10/2008

Uredba Komisije (EU) br. 110/2011

Uredba Komisije (EZ) br. 263/2011

Ostali međunarodni standardi-Tema 1.10 Statistika kriminala i kaznenog pravosuđa

1.10-N-I-1


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistički izvještaj za punoljetnu osobu protiv koje je postupak po kaznenoj prijavi i prethodni postupak završen (SK-1)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPrijavljena punoljetna osoba – podaci o počinitelju (spol i starost), kaznenom djelu, istražnom zatvoru, podnositelju kaznene prijave, vrsti i razlozima odluke te trajanju postupka
Izvještajne jediniceDržavna odvjetništva
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka5. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.10.01 Sigurnost i kriminal
Rokovi objavljivanja rezultataSvibanj za podatke iz protekle godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Kazneni zakon (NN, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ispravak, 101/17. i 118/18.)

Zakon o kaznenom postupku (NN, br. 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. – pročišćeni tekst, 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17.)

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (NN, br. 76/09., 116/10., 145/10., 57/11., 136/12., 148/13. i 70/17.)

Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (NN, br. 67/18.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiKomunikacija Komisije COM (2011) 713, konačna verzija, od 18. siječnja 2012.: Statistički akcijski plan 2011. – 2015. za mjerenje kriminala unutar Europske unije1.10-N-I-2


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistički izvještaj za optuženu punoljetnu osobu protiv koje je kazneni postupak pravomoćno završen (SK-2)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataOptužena i osuđena punoljetna osoba – demografski podaci o počinitelju (spol, dob, zanimanje, državljanstvo, školska sprema). Podaci o sudioništvu, istražnom zatvoru, kaznenom djelu, pokušaju, stjecaju, vrsti i razlogu odluke, izrečenim kaznama i drugim mjerama i trajanju postupka
Izvještajne jediniceŽupanijski i općinski sudovi u prvostupanjskome kaznenom postupku
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka5. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.10.01 Sigurnost i kriminal
Rokovi objavljivanja rezultataSvibanj za podatke iz protekle godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Kazneni zakon (NN, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ispravak, 101/17. i 118/18.)

Zakon o kaznenom postupku (NN, br. 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. – pročišćeni tekst, 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17.)

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (NN, br. 76/09., 116/10., 145/10., 57/11., 136/12., 148/13. i 70/17.)

Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN, br. 67/18.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiKomunikacija Komisije COM (2011) 7131.10-N-I-3


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistički izvještaj za maloljetnu osobu prema kojoj je postupak po kaznenoj prijavi i pripremni postupak završen (SK-3)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPrijavljena maloljetna osoba – demografski podaci o počinitelju (spol, dob, državljanstvo, školska sprema). Podaci o sudioništvu, istražnom zatvoru, kaznenom djelu, pokušaju, stjecaju, postupku, vrsti odluke, obiteljskim prilikama i trajanju postupka
Izvještajne jediniceDržavna odvjetništva nadležna za maloljetnike
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka5. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.10.01 Sigurnost i kriminal
Rokovi objavljivanja rezultataSvibanj za podatke iz protekle godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o sudovima za mladež (NN, br. 84/11., 143/12., 148/13. i 56/15.)

Kazneni zakon (NN, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ispravak, 101/17. i 118/18.)

Zakon o kaznenom postupku (NN, br. 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. – pročišćeni tekst, 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17.)

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (NN, br. 76/09., 116/10., 145/10., 57/11., 136/12., 148/13. i 70/17.)

Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (NN, br. 67/18.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiKomunikacija Komisije COM (2011) 7131.10-N-I-4


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 4
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistički izvještaj za maloljetnu osobu prema kojoj je kazneni postupak pred vijećem pravomoćno završen (SK-4)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataOptužena i osuđena maloljetna osoba – demografski podaci o počinitelju (spol, dob, državljanstvo, školska sprema). Podaci o sudioništvu i istražnom zatvoru, kaznenom djelu, pokušaju, stjecaju, postupku, vrsti odluke, kaznama i drugim mjerama, obiteljskim prilikama i trajanju postupka
Izvještajne jediniceSudovi nadležni za maloljetnike u prvostupanjskome kaznenom postupku
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka5. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.10.01 Sigurnost i kriminal
Rokovi objavljivanja rezultataSvibanj za podatke iz protekle godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o sudovima za mladež (NN, br. 84/11., 143/12., 148/13. i 56/15.)

Kazneni zakon (NN, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ispravak, 101/17. i 118/18.)

Zakon o kaznenom postupku (NN, br. 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. – pročišćeni tekst, 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17.)

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (NN, br. 76/09., 116/10., 145/10., 57/11., 136/12., 148/13. i 70/17.)

Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN, br. 67/18.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiKomunikacija Komisije COM (2011) 7131.10-N-I-5


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 5
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistički izvještaj za okrivljenu punoljetnu osobu protiv koje je prekršajni postupak pravomoćno završen (SPK-1)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataOkrivljena punoljetna osoba – demografski podaci o počinitelju prekršaja (spol, dob, državljanstvo). Podaci o ranijem kažnjavanju, vrsti prekršaja, stjecaju, vrsti odluke, vrsti sankcija i trajanju postupka
Izvještajne jediniceOpćinski sudovi, općinski prekršajni sudovi i upravna tijela u prvostupanjskome prekršajnom postupku
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka5. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaElektronički medij, papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.10.01 Sigurnost i kriminal
Rokovi objavljivanja rezultataSvibanj za podatke iz protekle godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Prekršajni zakon (NN, br. 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.)

Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN, br. 67/18.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiKomunikacija Komisije COM (2011) 7131.10-N-I-6


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 6
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistički izvještaj za okrivljenu maloljetnu osobu prema kojoj je prekršajni postupak pravomoćno završen (SPK-2)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataOkrivljena maloljetna osoba – demografski podaci o počinitelju prekršaja (spol, dob, državljanstvo). Podaci o ranijem kažnjavanju, vrsti prekršaja, stjecaju, vrsti odluke, vrsti sankcija i trajanju postupka
Izvještajne jedinicePrekršajni sudovi i općinski prekršajni sudovi
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka5. u mjesecu za protekli mjesec.
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.10.01 Sigurnost i kriminal
Rokovi objavljivanja rezultataSvibanj za podatke iz protekle godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Prekršajni zakon (NN, br. 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.)

Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN, br. 67/18.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiKomunikacija Komisije COM (2011) 713


1.10-N-I-7


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 7
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistički izvještaj za pravnu i odgovornu osobu protiv koje je prekršajni postupak pravomoćno završen (SPK-3)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataOkrivljena pravna i odgovorna osoba – podaci o spolu za odgovornu osobu, vrsti prekršaja, stjecaju, vrsti odluke, vrstama sankcija i trajanju postupka
Izvještajne jediniceOpćinski sudovi, općinski prekršajni sudovi i upravna tijela u prvostupanjskome prekršajnom postupku
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka5. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaElektronički medij, papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.10.01 Sigurnost i kriminal
Rokovi objavljivanja rezultataSvibanj za podatke iz protekle godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Prekršajni zakon (NN, br. 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.)

Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN, br. 67/18.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiKomunikacija Komisije COM (2011) 7131.10-N-I-8


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 8
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistički izvještaj za pravnu osobu prema kojoj je postupak po kaznenoj prijavi i prethodni postupak završen (SP-1)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPrijavljena pravna osoba – podaci o kaznenom djelu, podnositelju kaznene prijave, vrsti i razlozima odluke te trajanju postupka
Izvještajne jediniceDržavna odvjetništva
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka15. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaPapir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.10.01 Sigurnost i kriminal
Rokovi objavljivanja rezultataSvibanj za podatke iz protekle godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (NN, br. 151/03., 110/07., 45/11. i 143/12.)

Kazneni zakon (NN, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ispravak, 101/17. i 118/18.)

Zakon o kaznenom postupku (NN, br. 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. – pročišćeni tekst, 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17.)

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (NN, br. 76/09., 116/10., 145/10., 57/11., 136/12., 148/13. i 70/17.)

Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (NN, br. 67/18.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiKomunikacija Komisije COM (2011) 7131.10-N-I-9


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 9
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistički izvještaj za pravnu osobu prema kojoj je kazneni postupak pravomoćno završen (SP-2)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataOptužena pravna osoba i pravna osoba proglašena odgovornom – podaci o kaznenom djelu, stjecaju, vrsti i razlozima odluke, izrečenim kaznama i drugim mjerama i trajanju postupka
Izvještajne jediniceŽupanijski i općinski sudovi u prvostupanjskome kaznenom postupku
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka15. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaPapir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.10.01 Sigurnost i kriminal
Rokovi objavljivanja rezultataSvibanj za podatke iz protekle godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (NN, br. 151/03., 110/07., 45/11. i 143/12.)

Kazneni zakon (NN, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ispravak, 101/17. i 118/18.)

Zakon o kaznenom postupku (NN, br. 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. – pročišćeni tekst, 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17.)

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (NN, br. 76/09., 116/10., 145/10., 57/11., 136/12., 148/13. i 70/17.)

Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN, br. 67/18.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiKomunikacija Komisije COM (2011) 7131.10-III-1


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiAnketa o rodno uvjetovanom nasilju
Kratak opis aktivnostiMetodološka priprema za provedbu Ankete o rodno uvjetovanom nasilju
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineMetodološka priprema za provedbu europske Ankete o nasilju prouzročenu unaprijed definiranim deliktima
Relevantni nacionalni standardi

Kazneni zakon (NN, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ispravak i 101/17.)

Zakon o kaznenom postupku (NN, br. 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. – pročišćeni tekst, 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17.)

Zakon o sudovima za mladež (NN, br. 84/11., 143/12., 148/13. i 56/15.)

Prekršajni zakon (NN, br. 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiKomunikacija Komisije COM (2011) 7131.10-N-III-1


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiMeđunarodni klasifikacijski sustav delikata
Kratak opis aktivnostiUparivanje kaznenih djela iz Kaznenog zakona na snazi od 1. siječnja 2013. te sporednog kaznenog zakonodavstva sa stavkama Međunarodnog klasifikacijskog sustava delikata
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineUparivanje kaznenih djela iz Kaznenog zakona na snazi od 1. siječnja 2013. te sporednog kaznenog zakonodavstva sa stavkama Međunarodnog klasifikacijskog sustava delikata
Relevantni nacionalni standardi

Kazneni zakon (NN, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ispravak, 101/17. i 118/18.)

Zakon o kaznenom postupku (NN, br. 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. – pročišćeni tekst, 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17.)

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (NN, br. 76/09., 116/10., 145/10., 57/11., 136/12., 148/13. i 70/17.)

Zakon o sudovima za mladež (NN, br. 84/11., 143/12., 148/13. i 56/15.)

Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (NN, br. 151/03., 110/07., 45/11. i 143/12.)

Prekršajni zakon (NN, br. 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.)

Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (NN, br. 67/18.)

Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN, br. 67/18.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiKomunikacija Komisije COM (2011) 713


Poglavlje II.
MAKROEKONOMSKE STATISTIKE

Tema 2.01 Godišnji ekonomski računi

2.01-I-1


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj o investicijama u dugotrajnu imovinu pravnih osoba (INV-P)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultata

Prema djelatnosti i sjedištu investitora:

izvori financiranja/stjecanja investicija u dugotrajnu imovinu, investicije u novu i rabljenu dugotrajnu imovinu, prodaja (dezinvesticije) dugotrajne imovine, prema kategorijama aktive

Prema namjeni ulaganja i području:

investicije u dugotrajnu imovinu prema djelatnosti namjene investicija i lokaciji

Izvještajne jedinicePravne osobe – namjerni uzorak
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda – elektronički ili papirnati obrazac, sudjeluje upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike
Rokovi prikupljanja podatakaOžujak – lipanj tekuće godine, za proteklu godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički ili papirnati obrazac
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.01.03 Tromjesečni i godišnji nacionalni računi: osnovni agregati
Rokovi objavljivanja rezultataProsinac 2020.
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15., 134/15., 120/16. i 116/18.)

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN, br. 121/14.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske 2015. – KPD 2015. (NN, br. 157/14.)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN, br. 124/14., 115/15., 87/16. i 3/18.)

Pravna osnova Europske unijeUredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardiSustav nacionalnih računa 2008 – SNA 2008, UN2.01-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiMetodologija i obračun vrijednosti dugotrajne imovine Hrvatske
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPodaci dugotrajne imovine: bruto i neto vrijednosti materijalne i nematerijalne imovine netržišnih proizvođača, vrijednost stambenog fonda i vrijednost zemljišta ispod stambenih zgrada, obračun vrijednosti softvera za vlastiti račun i drugi pokazatelji
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Državni zavod za statistiku

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ministarstvo financija

Fina

Načini prikupljanja podataka

Preuzimanje podataka iz sljedećih izvora:

Državni zavod za statistiku – Godišnji izvještaj o investicijama u dugotrajnu imovinu pravnih osoba (INV-P)

Ministarstvo unutarnjih poslova – set podataka Registra cestovnih motornih vozila i odjavljenih vozila (samo vozila u vlasništvu pravnih subjekata) iz Kataloga potraživanja statističkih podataka iz evidencija Ministarstva unutarnjih poslova

Ministarstvo financija – setovi podataka baze poreza na dobit, baze poreza na dohodak i baze poreza na promet nekretnina (kupoprodaja) iz Kataloga međusobnih potraživanja statističkih podataka iz evidencija Porezne uprave i Državnog zavoda za statistiku

Financijska agencija – Godišnji financijski izvještaji poduzetnika

Rokovi za prijenos podatakaRokovi preuzimanja ovise o završetku obrada pojedinih istraživanja koja se koriste kao izvor podataka
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Baze podataka:

Baza podataka bruto investicija u dugotrajnu imovinu prema vrsti dugotrajne imovine i djelatnosti investitora u povijesnim cijenama DZS-a

Baza podataka stambenog fonda DZS-a

Registar cestovnih motornih vozila Ministarstva unutarnjih poslova

Registra poreznih obveznika poreza na dobit i dohodak Ministarstva financija

Format prikupljanja podataka-
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja propisani su pravilnicima i Odlukom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja. Struktura i sadržaj propisani su Katalogom potraživanja statističkih podataka iz evidencija Ministarstva unutarnjih poslova
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.01.01 Europski sustav računa

Modul 2.01.05 Regionalni računi

Rokovi objavljivanja rezultataPrvi privremeni rezultati – 11 mjeseci nakon izvještajnog razdoblja, konačni rezultati – 19 mjeseci nakon izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima – KPD 2002. (NN, br. 128/03.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Europskog parlamenta (EU) br. 549/2013

Uredba (EZ) br.1267/2003 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba (EZ) br.1392/2007 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1722/2005

2002/990/EZ: Odluka Komisije

Ostali međunarodni standardiSustav nacionalnih računa 2008 – SNA 2008, UN2.01-II-2


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiRegionalne bruto investicije u dugotrajnu imovinu
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPodaci regionalnih bruto investicija u dugotrajnu imovinu prema lokaciji objekta i djelatnosti
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Državni zavod za statistiku

Fina

Ministarstvo financija

Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz statističkog istraživanja Godišnji izvještaj o investicijama u dugotrajnu imovinu pravnih osoba (INV-P) i podataka Godišnjih financijskih izvještaja
Rokovi za prijenos podatakaRokovi preuzimanja polaznih podataka za obračun ovise o završetku obrada pojedinih istraživanja koja se koriste kao izvor podataka
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaBaze podataka: bruto investicije prema lokaciji objekta i djelatnosti, Registar godišnjih financijskih izvještaja Financijske agencije i baze godišnjih financijskih izvještaja iz neposredne nadležnosti Ministarstva financija
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj baze istraživanja/obrasca INV-P, struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.01.01 Europski sustav računa

Modul 2.01.03 Tromjesečni i godišnji nacionalni računi: osnovni agregati

Modul 2.01.05 Regionalni računi

Rokovi objavljivanja rezultata24 mjeseca nakon izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

NUTS 2 razina (regije)

Relevantni nacionalni standardi

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012. – NKPJS 2012. (NN, br. 96/12. i 102/12.)

Pravna osnova Europske unijeUredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardi

Priručnik regionalni računi 2013, Eurostat

Sustav nacionalnih računa 2008 – SNA 2008, UN


2.01-II-3


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIzrada godišnjih nefinancijskih računa po institucionalnim sektorima
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataIzračun nefinancijskih računa po institucionalnim sektorima. Izračun obuhvaća račun proizvodnje, račun primarne raspodjele dohotka, račun sekundarne raspodjele dohotka, račun uporabe dohotka i kapitalni račun po institucionalnim sektorima. Rezultat izračuna jesu izravnavajuće stavke koje su mjere ekonomskog uspjeha kao što su dodana vrijednost, poslovni višak, raspoloživi dohodak, štednja i neto uzajmljivanje/neto pozajmljivanje
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaFina, Hrvatska narodna banka, Ministarstvo financija, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Središnja klirinška depozitarna agencija
Načini prikupljanja podataka

Preuzimanja podataka iz sljedećih izvora:

Fina – Godišnji financijski izvještaji poduzetnika

Hrvatska narodna banka – Platna bilanca

Ministarstvo financija – Godišnji financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika, Godišnji financijski izvještaji neprofitnih institucija

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga – kompletna godišnja izvješća o mirovinskim fondovima i osiguravajućim društvima

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – Statističke informacije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Središnja klirinška depozitarna agencija – godišnji podaci o isplaćenim dividendama

Rokovi za prijenos podatakaŠest mjeseci nakon isteka izvještajnog razdoblja od Fine, odnosno ovisno o završetku obrada pojedinih istraživanja koja se koriste kao izvor podataka kod drugih posjednika administrativnih izvora
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Registar godišnjih financijskih izvještaja Ministarstva financija

Hrvatske narodne banke

Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i

Središnje klirinške depozitarne agencije

Format prikupljanja podataka
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja propisani su pravilnicima i Odlukom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.01.01 Europski sustav računa

Modul 2.01.03 Tromjesečni i godišnji nacionalni računi: osnovni agregati

Modul 2.01.05 Regionalni računi

Rokovi objavljivanja rezultataPrvi privremeni rezultati – devet mjeseci nakon izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15., 134/15., 120/16. i 116/18.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima – KPD 2002. (NN, broj 128/03.)

Pravilnik o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (NN, br. 1/16. i 93/17.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN, broj 95/16.)

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (NN, broj 2/17.)

Svi domaći standardi koji se odnose na Sustav nacionalnih računa i na sva istraživanja iz kojih će se uzimati podaci za sastavljanje tekućih računa po institucionalnim sektorima

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba (EZ) br. 1392/2007 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1287/2003

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 400/2009

Uredba Komisije (EU) br. 715/2010

2014/403/EU: Provedbena odluka Komisije

Ostali međunarodni standardi


2.01-II-4


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 4
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji bruto domaći proizvod (BDP)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultata

Godišnji bruto domaći proizvod (BDP):

Prema proizvodnoj metodi u tekućim i stalnim cijenama: bruto vrijednost proizvodnje, intermedijarna potrošnja, dodana vrijednost, agregati raščlanjeni po djelatnostima

Prema rashodnoj metodi u tekućim i stalnim cijenama: izdaci za konačnu potrošnju kućanstava, države i neprofitnih ustanova koja služe kućanstvima (NPUSK), bruto investicije u fiksni kapital, promjena zaliha, izvoz i uvoz roba i usluga

Prema dohodovnoj metodi u tekućim cijenama: sredstva zaposlenih, porezi i subvencije na proizvodnju i uvoz te bruto poslovni višak i mješoviti dohodak

Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Fina

Ministarstvo financija

Hrvatska narodna banka

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Državni zavod za statistiku

Načini prikupljanja podataka

Preuzimanja podataka iz sljedećih izvora:

Fina – Godišnji financijski izvještaji poduzetnika, Godišnji financijski izvještaji financijskih institucija

Ministarstvo financija – podaci o poslovanju obrtnika, Godišnji financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija

Hrvatska narodna banka – podaci potrebni za obračun financijskih institucija i Platna bilanca

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – podaci o zaposlenima

Državni zavod za statistiku – podaci granskih statistika

Rokovi za prijenos podatakaRokovi preuzimanja ovise o završetku obrada pojedinih istraživanja koja se koriste kao izvor podataka
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Baze podataka:

Registar godišnjih financijskih izvještaja Fine

Baza podataka o poslovanju obrtnika i financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnike te neprofitnih organizacija Ministarstva financija

Platna bilanca Hrvatske narodne banke

Podaci o zaposlenima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Format prikupljanja podatakaElektronički mediji
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikePravilnici i odluke o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja, Priručnik za sastavljanje platne bilance, Priručnik o statistici javnih financija, Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007. – NKD 2007.
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.01.02 Godišnji sektorski računi

Modul 2.01.03 Tromjesečni i godišnji nacionalni računi: osnovni agregati

Modul 2.01.05 Regionalni računi

Rokovi objavljivanja rezultata21 mjesec nakon izvještajnog razdoblja ili u izvanrednim rokovima ako je riječ o reviziji cijele serije podataka
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15., 134/15., 120/16. i 116/18.)

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN, br. 121/14.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima – KPD 2002. (NN, br. 128/03.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN, br. 95/16.)

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (NN, br. 2/17.)

Odluka o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija (NN, br. 30/17. i 44/17.)

Pravilnik o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje (NN, br. 37/16.)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN, br. 124/14., 115/15., 87/16. i 3/18.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Europskog parlamenta (EU) br. 549/2013

Uredba Komisije (EU) br. 715/2010

2014/403/EU: Provedbena odluka Komisije

Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1287/2003

Odluka Komisije br. 98/715/EC

2002/990/EZ: Odluka Komisije

Ostali međunarodni standardiSustav nacionalnih računa 2008 – SNA 2008, UN2.01-II-5


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 5
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiRegionalni bruto domaći proizvod (BDP)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataProcjena regionalnog BDP-a za 2017. na razini prostornih jedinica za statistiku 2. razine i županija prema NKD-u 2007. izvršit će se u skladu s metodologijom koju preporučuje Eurostat. Procjena će se temeljiti na raspoloživim administrativnim i ostalim izvorima podataka te godišnjem obračunu BDP-a za Republiku Hrvatsku
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Fina

Ministarstvo financija

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Državni zavod za statistiku

Načini prikupljanja podataka

Preuzimanja podataka iz sljedećih izvora:

Fina – Godišnji financijski izvještaji poduzetnika, Godišnji financijski izvještaji financijskih institucija

Ministarstvo financija – podaci o poslovanju obrtnika, Godišnji financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – podaci o zaposlenima

Državni zavod za statistiku – podaci granskih statistika

Rokovi za prijenos podatakaRokovi preuzimanja ovise o završetku obrada pojedinih istraživanja koja se koriste kao izvor podataka
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Baze podataka:

Registar godišnjih financijskih izvještaja Fine

Baza podataka o poslovanju obrtnika i financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnike te neprofitnih organizacija Ministarstva financija

Podaci o zaposlenima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Različiti pokazatelji granskih statistika DZS-a

Format prikupljanja podatakaElektronički mediji
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikePravilnici i odluke o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja, Priručnik za sastavljanje platne bilance, Priručnik o statistici javnih financija, Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007. – NKD 2007.
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.01.03 Tromjesečni i godišnji nacionalni računi: osnovni agregati
Rokovi objavljivanja rezultata24 mjeseca nakon izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

NUTS 2 razina (regije)

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15., 134/15., 120/16. i 116/18.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. I 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima – KPD 2002. (NN, br. 128/03.)

Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012. – NKPJS 2012 (NN, br. 96/12.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN, br. 95/16.)

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (NN, br. 2/17.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Europskog parlamenta (EU) br. 549/2013

Provedbena odluka komisije 2014/403/EU

Uredba Komisije (EU) br. 715/2010

Ostali međunarodni standardi-


2.01-III-1


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiTablice ponude i uporabe i input-output tablice
Kratak opis aktivnostiIzrada tablica ponude i uporabe i simetrične input-output tablice za 2017.
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineUpotreba podataka dobivenih simetričnom input-output tablicom za svrhu probne izrade satelitskog računa turizma radi definiranja postupka izrade, odnosno definiranje postupka projekcija bruto domaćeg proizvoda i njegovih kategorija
Relevantni nacionalni standardi

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima – KPD 2002. (NN, broj 128/03.)

Svi domaći standardi (usklađeni s odgovarajućim međunarodnima) koji se odnose na Sustav nacionalnih računa, ali i svi domaći standardi koji se odnose na poslovne registre i mikrostatistike

Pravna osnova Europske unije

Uredba Europskog parlamenta (EU) br. 549/2013

Europska komisija: Eurostatov priručnik za input-output tablice – Kompilacija i analiza, Uredba Vijeća (EZ) br. 2223/96

Uredba Vijeća (EZ) br. 448/98

Odluka Komisije br. 98/715/EZ

Uredba Komisije (EZ) br. 1889/2002

2002/990/EZ: Odluka Komisije

Uredba (EZ) br. 1392/2007 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba (EZ) br. 400/2009 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EU) br. 715/2010

2014/403/EU: Provedbena odluka Komisije

Ostali međunarodni standardiEurostatov Priručnik za tablice ponude i uporabe i input-output tabliceTema 2.02 Tromjesečni računi

2.02-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiPrva procjena tromjesečnog bruto domaćeg proizvoda (BDP) za 2020.
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Prva procjena tromjesečnog bruto domaćeg proizvoda (BDP) po kategorijama izdataka i područjima djelatnosti:

Priopćenje za javnost o realnim stopama rasta tromjesečnog (BDP-a) prema originalnim podacima i realne stope rasta BDP-a prema sezonski prilagođenim podacima

Statistika u nizu – datoteke u Excelu

Podaci su dostupni u tekućim cijenama, stalnim cijenama prethodne godine te u stalnim cijenama referentne godine (2015. = 100). Realne stope rasta izvode se iz serije bazičnih ulančanih indeksa, pri čemu je 2010. referentna godina (2015. = 100). Za ulančano povezivanje primijenjena je metoda vezivanja na prosječne cijene prethodne godine

Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Državni zavod za statistiku

Ministarstvo financija

Hrvatska narodna banka

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Načini prikupljanja podataka

Preuzimanje podataka iz sljedećih izvora:

Objavljeni preliminarni podaci kratkoročnih poslovnih statistika – Državni zavod za statistiku

Mjesečni i tromjesečni indeksi cijena – Državni zavod za statistiku

Preliminarni tromjesečni podaci statistike javnih financija, tromjesečni podaci o obvezi plaćanja poreza na dodanu vrijednost – Ministarstvo financija

Preliminarni tromjesečni podaci platne bilance – Hrvatska narodna banka

Tromjesečni statistički izvještaji, financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika te neprofitnih organizacija – Ministarstvo financija

Mjesečni i tromjesečni indeksi cijena – Eurostat

Rokovi za prijenos podatakaT + 45 dana nakon završetka predmetnog tromjesečja
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Baze podataka:

Statistika javnih financija, podaci o obvezi PDV-a Porezne uprave – Ministarstvo financija

Platna bilanca – Hrvatska narodna banka

Tromjesečni podaci o osiguranim osobama – Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Kratkoročni indikatori i cijene – Državni zavod za statistiku

Mjesečni i tromjesečni indeksi cijena – Eurostat

Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikePriručnik za sastavljanje platne bilance, Priručnik o statistici javnih financija, Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007. – NKD 2007.,Struktura i sadržaj tromjesečnih statističkih izvješća proračunskih korisnika te neprofitnih organizacija propisani relevantnim pravilnicima i odlukama
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.01.01 Europski sustav računa

Modul 2.01.03 Tromjesečni i godišnji nacionalni računi: osnovni agregati

Rokovi objavljivanja rezultata

1. Priopćenje – realne stope rasta (t + 60 dana)

2. Excel datoteke u Statistici u nizu (t + 60 dana)

Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiSvi domaći (usklađeni s odgovarajućim međunarodnim) standardi koji se odnose na Sustav nacionalnih računa, ali i svi domaći standardi koji se odnose na kratkoročne pokazatelje poslovnih statistika
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

98/715/EC: Odluka Komisije

2002/990/EZ: Odluka Komisije

2014/403/EU: Provedbena odluka Komisije

Ostali međunarodni standardiPriručnik o tromjesečnim nacionalnim računima, Eurostat, 2013.
2.02-II-2


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIzrada tromjesečnih nefinancijskih računa po institucionalnim sektorima
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataIzračun nefinancijskih računa po institucionalnim sektorima. Izračun obuhvaća račun proizvodnje, račun primarne raspodjele dohotka, račun sekundarne raspodjele dohotka, račun uporabe dohotka i kapitalni račun po svim institucionalnim sektorima nacionalnih računa. Rezultat izračuna jesu izravnavajuće stavke koje predstavljaju mjere ekonomskog uspjeha kao što su dodana vrijednost, poslovni višak, raspoloživi dohodak, štednja i neto uzajmljivanje/neto pozajmljivanje
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Ministarstvo financija

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Hrvatska narodna banka

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Načini prikupljanja podataka

Ministarstvo financija – tromjesečni financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja – godišnja izvješća o poslovanju

Hrvatska narodna banka – platna bilanca

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje – izvješća o poslovanju HZZO-a

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – statističke informacije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Rokovi za prijenos podatakaTromjesečno, odnosno ovisno o završetku obrada pojedinih istraživanja koja se koriste kao izvor podataka ili ovisno o završetku izrade pojedinih izvješća i publikacija
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaBaza tromjesečnih financijskih izvještaja proračunskih korisnika Ministarstva financija, Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, HNB-a, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Format prikupljanja podataka-
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj tromjesečnih financijskih izvješća propisani Pravilnicima i Odlukom o strukturi i sadržaju tromjesečnih financijskih izvješća
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.01.03 Tromjesečni i godišnji nacionalni računi: osnovni agregati

Modul 2.04.02 Statistika javnih financija – podaci

Rokovi objavljivanja rezultataOvi podaci još se ne objavljuju, no planira se njihova objava tri mjeseca nakon isteka izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15., 134/15., 120/16. i 116/18.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima – KPD 2002. (NN, br. 128/03.)

Pravilnik o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (NN, br. 1/16. i 93/17.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN, br. 95/16.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba (EZ) br. 1221/2002 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 264/2000

Uredba Komisije (EZ) br. 1500/2000

2014/403/EU: Provedbena odluka Komisije

Ostali međunarodni standardi

Priručnik o sastavljanju poreza i socijalnih plaćanja na tromjesečnoj osnovi

Priručnik o tromjesečnim nefinancijskim računima opće države – izdanje 2011

Priručnik o tromjesečnim nefinancijskim računima opće države – izdanje 2013

Priručnik o državnom deficitu i dugu – primjena ESA 2010 – izdanje 2016

Priručnik o tromjesečnim ne – financijskim računima za opću državu – izdanje 2011Tema 2.03 Monetarne i financijske statistike

2.03-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističke aktivnostiMonetarni i financijski pokazatelji
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataPrikaz podataka o kamatnim stopama, tečajevima, monetarnim agregatima, bilančnim informacijama i sl. Podaci se redovito učitavaju na Eurostatove internetske stranice i koriste se za izradu različitih statističkih Eurostatovih publikacija. U skladu s odredbama Kompendija statističkih zahtjeva Eurostata, od 2014. godine obveznik izvještavanja Eurostata jest ESB. HNB dostavlja ESB-u predmetne podatke u skladu s izvještajnim zahtjevima ESB-a, čime je ujedno ispunjen i izvještajni zahtjev Eurostata.
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatska narodna banka, Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz administrativnih izvora (HNB, HANFA, SKDD)
Rokovi za prijenos podatakaU skladu s izvještajnim zahtjevima ESB-a na području monetarne i financijske statistike
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja-
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.03.03 Monetarni i financijski pokazatelji
Rokovi objavljivanja rezultataU skladu s izvještajnim zahtjevima ESB-a na području monetarne i financijske statistike
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (NN, br. 75/08. i 54/13.)

Zakon o kreditnim institucijama (NN, br. 159/13., 19/15., 102/15. i 15/18.)

Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN, br. 140/05. i 12/12.)

Odluka o statističkom i nadzornom izvješćivanju (NN, br. 85/18. i 47/19.)

Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja statistike vrijednosnih papira (NN, br. 71/13.)

Odluka o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu (NN, br. 147/13. i 16/17.)

Uputa za sastavljanje mjesečnog Statističkog izvješća investicijskog fonda (HANFA, prosinac 2014)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 2533/98

Uredba (EU) br. 1071/2013 ESB

Uredba ESB-a (EU) br. 1375/2014

Uredba (EU) br. 1072/2013 Europske središnje banke

Uredba 756/2014 Europske središnje banke

Uredba (EU) br. 1073/2013 Europske središnje banke

Uredba (EU) br. 1409/2013 Europske središnje banke

Ostali međunarodni standardi

Priručnik o bilanci sektora monetarnih financijskih institucija, ESB, 2019 (»Manual on MFI balance sheet statistics«, ECB, 2019)

Priručnik o statistici kamatnih stopa koje primjenjuju monetarne financijske institucije, ESB, 2017 (»Manual on MFI interest rate statistics«, ECB, 2017)

Smjernica ESB-a od 4. travnja 2014. o monetarnoj i financijskoj statistici (preinačena) (ESB/2014/15); (SL L 340, 26. 11. 2014.)

Smjernica (EU) 2015/571 ESB od 6. studenoga 2014. o izmjeni Smjernice ESB/2014/15 o monetarnoj i financijskoj statistici (ESB/2014/43); (SL L 93, 9. 4. 2015.)

Smjernica (EU) 2016/450 ESB od 4. prosinca 2015. o izmjeni Smjernice ESB/2014/15 o monetarnoj i financijskoj statistici (ESB/2015/44); (SL L 86, 1. 4. 2016.)

Smjernica (EU) 2017/148 ESB od 16. prosinca 2016. o izmjeni Smjernice ESB/2014/15 o monetarnoj i financijskoj statistici (ESB/2016/45); (SL L 26, 31. 1. 2017.)

Smjernica ESB od 26. rujna 2012. o okviru za upravljanje kvalitetom podataka u centraliziranoj bazi podataka o vrijednosnim papirima (ESB/2012/21); (SL L 307, 7. 11. 2012.)

Priručnik za monetarnu i financijsku statistiku, MMF, 2016 (»Monetary and Financial Statistics Manual and Compilation Guide«, IMF, Washington, 2016)
2.03-II-2


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističke aktivnostiFinancijski računi – podaci
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPrikaz podataka o financijskim stanjima i transakcijama po pojedinim financijskim instrumentima i institucionalnim sektorima
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Hrvatska narodna banka

Državni zavod za statistiku i ostali nositelji službene statistike

Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz administrativnih izvora podataka Hrvatske narodne banke, Državnog zavoda za statistiku i drugih nositelja službene statistike te statističkih registara Državnog zavoda za statistiku
Rokovi za prijenos podatakaOvisno o izvoru podataka
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja-
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeESA 2010
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.03.02 Financijski računi – podaci

Modul 2.03.03 Monetarni i financijski pokazatelji

Modul 2.04.02 Statistika javnih financija – podaci

Rokovi objavljivanja rezultataT + 9 mjeseci
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiZakon o Hrvatskoj narodnoj banci (NN, br. 75/08. i 54/13.), svi domaći standardi (usklađeni s odgovarajućim međunarodnim standardima) koji se odnose na sustav nacionalnih računa, poslovnih registara i mikrostatistika
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 724/2014

2014/403/EU Provedbena odluka Komisije

Ostali međunarodni standardiPriručnici i drugi zakonski okviri EU-a (Priručnik o izvorima i metodama za tromjesečne financijske račune opće države, izdanje 2017., Priručnik o državnom deficitu i dugu, izdanje 2016.)


2.03-N-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističke aktivnostiTromjesečni financijski računi svih sektora za ESB – podaci
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataPrikaz podataka o financijskim stanjima i transakcijama po pojedinim financijskim instrumentima i institucionalnim sektorima
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Hrvatska narodna banka

Državni zavod za statistiku i ostali nositelji službene statistike

Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz administrativnih izvora Hrvatske narodne banke, Državnog zavoda za statistiku i drugih nositelja službene statistike te statističkih registara Državnog zavoda za statistiku
Rokovi za prijenos podatakaOvisno o izvoru podataka
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja-
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeESA 2010
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.03.02 Financijski računi – podaci
Rokovi objavljivanja rezultataT + 100 dana
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (NN, br. 75/08. i 54/13.)

Svi domaći standardi (usklađeni s odgovarajućim međunarodnim standardima) koji se odnose na sustav nacionalnih računa, poslovnih registara i mikrostatistika

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 724/2014

2014/403/EU: Provedbena odluka Komisije

Ostali međunarodni standardi

Priručnici i drugi zakonski okviri EU-a (Priručnik o izvorima i metodama za tromjesečne financijske račune opće države, izdanje 2017.

Priručnik o državnom deficitu i dugu, izdanje 2016.

2014/3/EU: Smjernica Europske središnje banke od 25. srpnja 2013. o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području tromjesečnih financijskih računa (ESB/2013/24) (SL L 2, 7. 1. 2014.)

Smjernica (EU) 2016/66 Europske središnje banke od 26. studenoga 2015. o izmjeni Smjernice ESB/2013/24 o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području tromjesečnih financijskih računa (ESB/2015/40) (SL L 14, 21. 1. 2016.)


2.03-N-III-1


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 1
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističke aktivnostiIzrada eksperimentalnih pokazatelja kretanja plaća obuhvaćenih režimom kolektivnih ugovora
Kratak opis aktivnostiNa temelju promjena u obuhvatu kolektivnih ugovora i promjena jediničnih cijena sata rada (ponderirano s brojem zaposlenih koje obuhvaćaju pojedini kolektivni ugovori) potrebno je izračunati ukupni pokazatelj kretanja plaća obuhvaćenih režimom kolektivnih ugovora na razini Republike Hrvatske
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineIzrada eksperimentalnog pokazatelja kretanja plaća obuhvaćenih režimom kolektivnih ugovora na razini Republike Hrvatske na temelju promjena jedinične cijene sata rada – ocjena izvedivosti
Relevantni nacionalni standardi-
Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiPreporuke i radni materijali ESB-a


2.03-N-III-2


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 2
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističke aktivnostiPrikupljanje i izrada eksperimentalnih strukturnih pokazatelja stanovanja
Kratak opis aktivnostiNa temelju svih dostupnih podataka iz statističkih i administrativnih baza podataka izraditi izvještajni skup strukturnih pokazatelja stanovanja i pokazatelja likvidnosti tržišta nekretnina za Republiku Hrvatsku
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineOsigurati potpun obuhvat izvještajnih varijabli i konzistentne vremenske serije na godišnjoj razini te ih dostaviti u ESB
Relevantni nacionalni standardi-
Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiPreporuke i radni materijali ESB-a
2.03-N-III-3


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 3
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističke aktivnostiIzrada eksperimentalnih pokazatelja promjena cijena poslovnih nekretnina
Kratak opis aktivnostiNa temelju svih dostupnih podataka iz statističkih i administrativnih baza podataka te alternativnih izvora podataka izraditi izvještajni skup podataka o promjenama cijena poslovnih nekretnina za Republiku Hrvatsku
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineEvaluacija pilot faze izrade pokazatelja indeksa cijena poslovnih nekretnina
Relevantni nacionalni standardi-
Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiPreporuke i radni materijali ESB-a i ESRB-a
2.03-N-III-4


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 4
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističke aktivnostiIzrada Ankete o uvjetima financiranja malih i srednjih poduzeća
Kratak opis aktivnostiNa temelju svih dostupnih podataka iz statističkih i administrativnih baza podataka te alternativnih izvora podataka kreirati uzorak za provođenje istraživanja o uvjetima financiranja malih i srednjih poduzeća te provesti istraživanje na uzorku poduzeća
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineProvedba dodatnih analiza i izrada dodatnih korisničkih izvješća nad rezultatima drugog kruga Ankete o uvjetima financiranja malih i srednjih poduzeća
Relevantni nacionalni standardi-
Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiIstraživanje ESB-a o uvjetima financiranja malih i srednjih poduzeća u eurozoni (Survey on the access to finance of SMEs in the euro area-SAFE)
2.03-N-III-5


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 5
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističke aktivnostiIzrada Ankete o financijama i potrošnji kućanstava
Kratak opis aktivnostiNa temelju svih dostupnih podataka iz statističkih i administrativnih baza podataka te alternativnih izvora podataka kreirati uzorak za provođenje istraživanja o financijama i potrošnji kućanstava, kreirati anketni upitnik te provesti istraživanje na uzorku kućanstava
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineProvedba novog vala istraživanja sukladno dinamici koju je utvrdila ESB-ova Mreža za financije i potrošnju kućanstava (Household Finance and Consumption Network – HFCN)
Relevantni nacionalni standardi-
Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiIstraživanje ESB-a o financijama i potrošnji kućanstva u državama eurozone (Household Finance and Consumption Survey – HFCS)


Tema 2.04 Statistika javnih financija

2.04-I-1


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiTromjesečni podaci velikih jedinica – poduzetnika
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataPotrebno je uvođenje novog istraživanja kojim bi se za potrebe tromjesečnih obračuna unutar nacionalnih računa (prvenstveno računa države) prikupili potrebni podaci neposredno od izvještajnih jedinica za koje ne postoje tromjesečni podaci iz administrativnog izvora.
Izvještajne jedinicePoduzetnici koji sektorski pripadaju u sektor države i ne popunjavaju tromjesečne financijske izvještaje (RDG)
Načini prikupljanja podatakaElektroničkim putem
Rokovi prikupljanja podataka70 dana nakon isteka izvještajnog razdoblja
Format prikupljanja podatakaElektronički medij, papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.02.01 Tromjesečni sektorski računi

Modul 2.04.02 Statistika javnih financija – podaci

Rokovi objavljivanja rezultata90 dana nakon isteka izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15., 134/15., 120/16. i 116/18.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima – KPD 2002. (NN, br. 128/03.)

Pravilnik o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (NN, br. 1/16. i 93/17.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN, br. 95/16.)

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (NN, br. 2/17.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 549/2013

Uredba Komisije (EZ) br. 264/2000

Ostali međunarodni standardi

Priručnik o državnom deficitu i dugu – primjena ESA 2010. – izdanje 2016.

Priručnik o izvorima i metodama obračuna COFOG statistika – rashodi opće države prema funkcijskoj klasifikaciji (COFOG) – izdanje 2011.)

Priručnik o tromjesečnim nefinancijskim računima opće države – izdanje 2011.

Eurostatova odluka o proračunskom manjku i dugu opće države »Statističko evidentiranje neuravnoteženih prijenosa mirovinskih obveza prema ESA 2010«

Eurostatove upute: Tretiranje odredbi prodaje državne imovine u Nacionalnim računima (ESA 2010)

Eurostatove upute: Sektorska klasifikacija središnjih dioničkih društava u Nacionalnim računima prema ESA 20102.04-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističke aktivnostiStatistika javnih financija – tromjesečni podaci o financijskim računima i dugu opće države
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataTromjesečna statistika financijskih računa za sektor opće države, tromjesečno izvješćivanje o dugu prema kriteriju iz Maastrichta
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Hrvatska narodna banka

Državni zavod za statistiku

Ministarstvo financija

Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz administrativnih izvora Hrvatske narodne banke, Državnog zavoda za statistiku i drugih nositelja službene statistike te statističkih registara Državnog zavoda za statistiku
Rokovi za prijenos podatakaOvisno o izvoru podataka
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja-
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeESA 2010
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.03.02 Financijski računi – podaci

Modul 2.03.03 Monetarni i financijski pokazatelji

Modul 2.04.02 Statistika javnih financija – podaci

Rokovi objavljivanja rezultataT + 3 mjeseca
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (NN, br. 75/08. i 54/13.)

Svi domaći standardi (usklađeni s odgovarajućim međunarodnima) koji se odnose na sustav nacionalnih računa, poslovnih registara i mikrostatistika

Sporazum o suradnji na području statistike nacionalnih računa opće države i s njom povezanih statistika (od 31. srpnja 2013., potpisnici Državni zavod za statistiku, Hrvatska narodna banka i Ministarstvo financija)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 724/2014

Provedbena odluka Komisije 2014/403/EU

Ostali međunarodni standardiPriručnici i drugi zakonski okviri EU-a (Priručnik o izvorima i metodama za tromjesečne financijske račune opće države, izdanje 2017., Priručnik o državnom deficitu i dugu, izdanje 2016.)2.04-II-2


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistika javnih financija – podaci
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataIzrada nefinancijskih računa ukupne države (TO200), izračun finalne potrošnje ukupne države prema funkcionalnoj klasifikaciji (COFOG) (T1100) te izrada tablice poreznih prihoda i doprinosa ukupne države (T0900)
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Fina

Ministarstvo financija

Hrvatska narodna banka

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Središnje klirinško depozitarno društvo

Načini prikupljanja podataka

Fina – godišnji financijski izvještaji poduzetnika

Ministarstvo financija – godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija

Ministarstvo financija – godišnji financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika

Hrvatska narodna banka – bilanca plaćanja

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga – godišnji podaci o investicijskim fondovima i mirovinskim društvima

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje – izvješća o poslovanju HZZO-a

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – statističke informacije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Središnje klirinško depozitarno društvo – godišnji podaci o isplaćenim dividendama

Rokovi za prijenos podatakaPrijenos podataka od Financijske agencije jest šest mjeseci nakon isteka izvještajnog razdoblja, a za ostale podatke ovisno o završetku obrada pojedinih istraživanja koja se koriste kao izvor podataka ili nakon završetka izrade pojedinih izvješća i publikacija
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaBaze godišnjih financijskih izvještaja primljene od Ministarstva financija, Hrvatske narodne banke, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnjega klirinškoga depozitarnog društva
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja propisani su pravilnicima i Odlukom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.02.01 Tromjesečni sektorski računi

Modul 2.04.02 Statistika javnih financija – podaci

Rokovi objavljivanja rezultataDeset mjeseci nakon isteka izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15., 134/15., 120/16. i 116/18.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima – KPD 2002. (NN, br. 128/03.)

Pravilnik o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (NN, br. 1/16. i 93/17.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN, br. 95/16.)

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (NN, br. 2/17.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 264/2000

Uredba (EZ) br. 2516/2000 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 995/2001

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 2558/2001

Uredba Komisije (EZ) br. 113/2002

Uredba Komisije (EZ) br. 1889/2002

Uredba (EZ) br. 400/2009 Europskog parlamenta i Vijeća

Ostali međunarodni standardi

Priručnik o državnom deficitu i dugu – primjena ESA 2010. – izdanje 2016.

Priručnik o izvorima i metodama obračuna COFOG statistika – rashodi opće države prema funkcijskoj klasifikaciji (COFOG) – izdanje 2011.)

Priručnik o tromjesečnim nefinancijskim računima opće države – izdanje 2011.

Eurostatova odluka o proračunskom manjku i dugu opće države »Statističko evidentiranje neuravnoteženih prijenosa mirovinskih obveza prema ESA 2010«

Eurostatove upute: Tretiranje odredbi prodaje državne imovine u Nacionalnim računima (ESA 2010)

Eurostatove upute: Sektorska klasifikacija središnjih dioničkih društava u Nacionalnim računima prema ESA 20102.04-II-3


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeMinistarstvo financija, Državni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiObjava i dostava podataka u vezi s proračunskim okvirom
Periodičnost istraživanjaMjesečno, tromjesečno, godišnje
Kratak opis rezultataPodaci po novčanom tijeku najmanje o ukupnom rezultatu, ukupnim prihodima i ukupnim rashodima (mjesečno za podsektore središnje države i socijalnih fondova, tromjesečno za podsektor lokalne države) i vezna tablica tih podataka prema standardu ESA – objava na jedinstvenoj internetskoj stranici; praćenje podataka na godišnjoj razini o potencijalnim obvezama države (državna jamstva, nenaplativi zajmovi), o obvezama iz djelovanja javnih poduzeća i o udjelu države u kapitalu poduzeća, kao i dodatno podataka o javno-privatnim partnerstvima koje zahtijeva Eurostat, na način koji je utvrdio Eurostat i DG ECFIN
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Ministarstvo financija

Državni zavod za statistiku

Hrvatska narodna banka

Načini prikupljanja podatakaZa mjesečne objave – podaci informatičkog sustava Državne riznice, operativni izvještaji izvanproračunskih korisnika te dijela javnih poduzeća i neprofitnih organizacija statistički razvrstanih u sektor države, za tromjesečne objave – financijski izvještaji o poslovanju proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika, kao i operativni izvještaji dijela javnih poduzeća
Rokovi za prijenos podatakaZa mjesečne operativne izvještaje dostava podataka Ministarstvu financija do 25. u mjesecu za prethodni mjesec
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaPodaci u vezi s proračunskim okvirom
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup na internetskim stranicama Ministarstva financija i Državnog zavoda za statistiku
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeSektorski obuhvat izvještaja, kao i definicije za kategorije podataka koji se objavljuju godišnje propisani su metodologijom ESA 2010, definicije kategorija ukupnog rezultata, ukupnih prihoda i ukupnih rashoda za podatke koji se objavljuju mjesečno i tromjesečno primjenjuju se prema nacionalnim računovodstvenim sustavima za pojedine skupine izvještajnih jedinica
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.04.N.4 Podaci u vezi s proračunskim okvirom država članica
Rokovi objavljivanja rezultataZa mjesečne podatke, nacionalno – kraj idućeg mjeseca, za tromjesečne podatke, nacionalno – kraj idućeg tromjesečja. Za godišnje podatke: državna jamstva i nenaplativi zajmovi za prethodne četiri godine nacionalna objava do 31. listopada, dostava Eurostatu: do 31. prosinca, objava Eurostata do 31. siječnja; obveze javnih poduzeća za prošlu odnosno za pretprošlu godinu – nacionalna objava i dostava Eurostatu do 31. prosinca, objava Eurostata do 31. siječnja; javno-privatna partnerstva (vanbilančne evidencije) za prethodne četiri godine – nacionalna objava do 31. listopada, dostava Eurostatu do 31. prosinca, objava Eurostata do 31. siječnja; učešće države u kapitalu poduzeća za prethodnu godinu – nacionalna objava do 31. prosinca
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi-
Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiKonačno izvješće Radne grupe o implikacijama Direktive Vijeća 2011/85 o prikupljanju i objavi fiskalnih podataka, Eurostat, Direktorat D: Statistika državnih financija, Jedinica D-1: Statistika državnih financija-metodologija, prikupljanje podataka i objava, ožujak 2013.2.04-II-4


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 4
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistika javnog deficita i duga
Periodičnost istraživanjaPolugodišnje
Kratak opis rezultataIzvješće o prekomjernom deficitu i dugu
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Ministarstvo financija

Fina

Hrvatska narodna banka

Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka (baza podataka proračunskih korisnika, PR RAS, BIL – sve razine) u elektroničkom obliku iz Ministarstva financija
Rokovi za prijenos podatakaŠest mjeseci nakon isteka izvještajnog razdoblja (samo za Finu)
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaRegistar godišnjih financijskih izvještaja
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja propisani pravilnicima i Odlukom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.04.02 Statistika državnih financija – podaci

Modul 2.02.01 Tromjesečni sektorski računi

Rokovi objavljivanja rezultataPolugodišnje: travanj/listopad
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15., 134/15., 120/16. i 116/18.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima – KPD 2002. (NN, br. 128/03.)

Pravilnik o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (NN, br. 1/16. i 93/17.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN, br. 95/16.)

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (NN, br. 2/17.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EZ) br. 2223/96

Uredba Komisije (EZ) br. 264/2000

Uredba (EZ) br. 2516/2000 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 995/2001

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 2558/2001

Uredba Komisije (EZ) br. 113/2002

Uredba Komisije (EZ) br. 1889/2002

Uredba (EZ) br. 1392/2007 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 400/2009

Uredba Vijeća (EZ) br. 479/2009

Uredba Vijeća (EZ) br. 679/2010

Ostali međunarodni standardi-


2.04-N-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeMinistarstvo financija
Naziv statističke aktivnostiGodišnji financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2019. godinu
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataSadržaj istraživanja obuhvaća podatke o financijskom stanju, imovini, obvezama i izvorima sredstava, o ostvarenim financijskim rezultatima (prihodima i rashodima, primicima i izdacima te konačnome financijskom rezultatu)
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo financija
Načini prikupljanja podatakaProračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici podnose izvještaje u elektroničkom obliku uz ispis referentne stranice, u Financijsku agenciju (Finu), koja ih unosi u bazu podataka za račun Ministarstva financija
Rokovi za prijenos podataka

Za nekonsolidirane izvještaje: 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu za proračunske korisnike državnog proračuna i za proračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; 15. veljače za proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i za izvanproračunske korisnike; 28. veljače za državni proračun

Za konsolidirane izvještaje: 28. veljače tekuće godine za proteklu godinu za razdjele državnog proračuna i za proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaGodišnji financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2019. godinu
Format prikupljanja podatakaBaza podataka koju isporučuje Fina na elektroničkome mediju (CD)
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj podataka propisani su relevantnim nacionalnim standardima
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.04.N.1 Financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Rokovi objavljivanja rezultataNe objavljuju se osim dijela podataka za proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji se objavljuju na internetskim stranicama Ministarstva financija
Razina objavljivanja rezultata-
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o proračunu (NN, br. 87/08., 136/12. i 15/15.)

Zakon o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09., 59/12. i 12/13. – pročišćeni tekst)

Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN, br. 3/15., 93/15., 135/15., 2/17., 28/17. i 112/18.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiRačunovodstveni standardi za javni sektor (IPSAS)2.04-N-II-2


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeMinistarstvo financija
Naziv statističke aktivnostiTromjesečni, polugodišnji i devetomjesečni financijski izvještaji o poslovanju proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika I. – III., I. – VI. i I. – IX. 2020.
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataSadržaj istraživanja obuhvaća podatke o ostvarenim financijskim rezultatima, prihodima i rashodima, primicima i izdacima te o stanju obveza i novčanih sredstava
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo financija
Načini prikupljanja podatakaProračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici podnose izvještaje u elektroničkom obliku uz ispis referentne stranice, u Financijsku agenciju (Finu) koja ih unosi u bazu podataka za račun Ministarstva financija
Rokovi za prijenos podataka

Za nekonsolidirane izvještaje: 10 dana po isteku tromjesečja/polugodišta/devetomjesečnog razdoblja za proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i za proračunske korisnike, 20 dana za državni proračun i za izvanproračunske korisnike

Za konsolidirane izvještaje razdjela državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave: 20 dana po isteku polugodišta

Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaTromjesečni, polugodišnji i devetomjesečni financijski izvještaji o poslovanju proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika I. – III., I. – VI. i I. – IX. 2020.
Format prikupljanja podatakaBaza podataka koju isporučuje Fina na elektroničkome mediju (CD-u)
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj podataka propisani su relevantnim nacionalnim standardima
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.04.N.1 Financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Rokovi objavljivanja rezultataNe objavljuju se
Razina objavljivanja rezultata-
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o proračunu (NN, br. 87/08., 136/12. i 15/15.)

Zakon o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09., 59/12. i 12/13. – pročišćeni tekst)

Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN, br. 3/15., 93/15., 135/15., 2/17., 28/17. i 112/18)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiRačunovodstveni standardi za javni sektor (IPSAS)2.04-N-II-3


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeMinistarstvo financija
Naziv statističke aktivnostiIzvještaj o vlastitim prihodima i primicima državnoga, županijskih i gradskih/općinskih proračuna (P-1) i Izvještaj o uplati i rasporedu zajedničkih prihoda proračuna, određenih ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske te prihoda za druge javne potrebe (P-2)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataNaplata vlastitih prihoda i primitaka državnoga, županijskih i gradskih/općinskih proračuna (P-1) te uplata i raspored prihoda proračuna, određenih ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske te prihoda za druge javne potrebe (P-2)
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo financija
Načini prikupljanja podatakaFinancijska agencija (Fina) obuhvaća podatke o prihodima pri obavljanju platnog prometa te ih unosi u bazu podataka za račun Ministarstva financija
Rokovi za prijenos podatakaMjesečno
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaIzvještaj o vlastitim prihodima i primicima državnoga, županijskih i gradskih/općinskih proračuna (P-1) i Izvještaj o uplati i rasporedu zajedničkih prihoda proračuna, određenih ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske te prihoda za druge javne potrebe (P-2)
Format prikupljanja podatakaSkup izvještaja koji isporučuje Fina u elektroničkome obliku
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.04.N.2 Izvještaji o vlastitim prihodima i primicima državnoga, županijskih i gradskih/općinskih proračuna te o uplati i rasporedu zajedničkih prihoda proračuna, određenih ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske te prihoda za druge javne potrebe
Rokovi objavljivanja rezultataNe objavljuju se
Razina objavljivanja rezultata-
Relevantni nacionalni standardiNaredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2020. godini
Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-2.04-N-II-4


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 4
Nositelj službene statistikeMinistarstvo financija
Naziv statističke aktivnostiPolugodišnji financijski izvještaj u 2020. neprofitnih organizacija koje vode dvojno knjigovodstvo (PR-RAS-NPF)
Periodičnost istraživanjaPolugodište
Kratak opis rezultataZa tekuće razdoblje i odgovarajuće razdoblje protekle godine: određeni podaci o prihodima, rashodima, ulaganjima, plaćama, zaposlenicima itd.
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo financija
Načini prikupljanja podatakaNeprofitne organizacije podnose izvještaje u Finu u papirnatom obliku ili elektroničkom obliku uz ispis referentne stranice
Rokovi za prijenos podataka30 dana od isteka izvještajnog razdoblja
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaPolugodišnji financijski izvještaj u 2020. neprofitnih organizacija koje vode dvojno knjigovodstvo (PR-RAS-NPF)
Format prikupljanja podatakaBaza podataka koju isporučuje Fina na elektroničkome mediju (CD-u)
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj podataka propisani su relevantnim nacionalnim standardima
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.04.N.3 Financijski izvještaji neprofitnih organizacija
Rokovi objavljivanja rezultataNe objavljuju se
Razina objavljivanja rezultata-
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN, br. 121/14.)

Zakon o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09., 59/12. i 12/13. – pročišćeni tekst)

Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN, br.31/15., 67/17. i 115/18)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-2.04-N-II-5


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 5
Nositelj službene statistikeMinistarstvo financija
Naziv statističke aktivnostiGodišnji financijski izvještaj za 2019. neprofitnih organizacija koje vode dvojno knjigovodstvo (BIL-NPF i PR-RAS-NPF)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPodaci o financijskom stanju (imovini, obvezama i izvorima financiranja), ostvarenim financijskim rezultatima (prihodima i rashodima, višku odnosno manjku prihoda), ulaganjima, zaposlenicima itd.
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo financija
Načini prikupljanja podatakaNeprofitne organizacije podnose izvještaje u Finu u papirnatom obliku ili elektroničkom obliku uz ispis referentne stranice
Rokovi za prijenos podataka60 dana po isteku godine
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaGodišnji financijski izvještaj za 2019. neprofitnih organizacija koje vode dvojno knjigovodstvo (BIL-NPF i PR-RAS-NPF)
Format prikupljanja podatakaBaza podataka koju isporučuje Fina na elektroničkome mediju (CD), objava u sklopu Registra neprofitnih organizacija na internetskim stranicama Ministarstva financija
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj podataka propisani su relevantnim nacionalnim standardima
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.04.N.3 Financijski izvještaji neprofitnih organizacija
Rokovi objavljivanja rezultata15. travnja
Razina objavljivanja rezultata-
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN, broj 121/14.)

Zakon o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09., 59/12. i 12/13. – pročišćeni tekst)

Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN, broj 31/15., 67/17. i 115/18)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-2.04-N-II-6


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 6
Nositelj službene statistikeMinistarstvo financija
Naziv statističke aktivnostiGodišnji financijski izvještaj za 2019. neprofitnih organizacija koje vode jednostavno knjigovodstvo (G-PR-IZ-NPF)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPodaci o primicima i izdacima, višku/manjku primitaka, stanju novčanih sredstava, dijelu obveza i potraživanja te zaposlenicima
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo financija
Načini prikupljanja podatakaNeprofitne organizacije podnose izvještaje u Finu u papirnatom obliku ili elektroničkom obliku uz ispis referentne stranice
Rokovi za prijenos podataka60 dana po isteku godine
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaGodišnji financijski izvještaj za 2019. neprofitnih organizacija koje vode jednostavno knjigovodstvo (G-PR-IZ-NPF)
Format prikupljanja podatakaBaza podataka koju isporučuje Fina na elektroničkome mediju (CD), objava u sklopu Registra neprofitnih organizacija na internetskim stranicama Ministarstva financija
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj podataka propisani su relevantnim nacionalnim standardima
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.04.N.3 Financijski izvještaji neprofitnih organizacija
Rokovi objavljivanja rezultata15. travnja
Razina objavljivanja rezultata-
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN, br. 121/14.)

Zakon o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09., 59/12., 12/13. – pročišćeni tekst)

Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN, br. 31/15., 67/17. i 115/18)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-2.04-N-II-7


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 7
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističke aktivnostiStatistika javnih financija – mjesečni podaci o dugu opće države
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataMjesečna statistika duga konsolidirane opće države prema kriteriju iz Maastrichta
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Hrvatska narodna banka

Državni zavod za statistiku

Ministarstvo financija

Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz administrativnih izvora Hrvatske narodne banke, Državnog zavoda za statistiku i drugih nositelja službene statistike te statističkih registara Državnog zavoda za statistiku
Rokovi za prijenos podatakaOvisno o izvoru podataka
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja-
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeESA 2010
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.03.02 Financijski računi – podaci

Modul 2.03.03 Monetarni i financijski pokazatelji

Modul 2.04.02 Statistika javnih financija – podaci

Rokovi objavljivanja rezultataT + 3 mjeseca
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (NN, br. 75/08. i 54/13.)

Svi domaći standardi (usklađeni s odgovarajućim međunarodnima) koji se odnose na sustav nacionalnih računa, poslovnih registara i mikrostatistika

Sporazum o suradnji na području statistike nacionalnih računa opće države i s njom povezanih statistika (od 31. srpnja. 2013., potpisnici Državni zavod za statistiku, Hrvatska narodna banka i Ministarstvo financija)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 724/2014

Provedbena odluka Komisije 2014/403/EU

Ostali međunarodni standardiPriručnici i drugi zakonski okviri EU-a (Priručnik o izvorima i metodama za tromjesečne financijske račune opće države, izdanje 2017., Priručnik o državnom deficitu i dugu, izdanje 2016.)Tema 2.05 Određivanje vlastitih sredstava

2.05-III-1


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiOdređivanje vlastitih sredstava iz BND-a
Kratak opis aktivnostiSvrha je osigurati analizu usporedivosti, pouzdanosti i obuhvatnosti BND-a zemalja članica radi određivanja vlastitih sredstava EU-a. Dostava opisa izvora i metoda primijenjenih pri kompilaciji bruto nacionalnog dohotka i bruto nacionalnog proizvoda, čiji se podaci redovito šalju u Eurostat. Verifikacija opisa Eurostatovih i DG Budgetovih izvora i metoda
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineIzračun bruto nacionalnog dohotka za Republiku Hrvatsku prema ESA 95 za razdoblje 2010. – 2013. i prema ESA 2010 za razdoblje 2014. – 2017. koji zajedno s izračunom ponderirane stope PDV-a čini statističku osnovicu za određivanje iznosa uplate sredstava u proračun EU-a
Relevantni nacionalni standardi

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima – KPD 2002. (NN, br. 128/03.)

Svi domaći standardi (usklađeni s odgovarajućim međunarodnima) koji se odnose na Sustav nacionalnih računa, ali i svi domaći standardi koji se odnose na poslovne registre i mikrostatistike Sustava nacionalnih računa prema ESA 2010

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) 2019/516 Europskog Parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 608/2014

Uredba Komisije (EZ-a, Euratoma) br. 116/2005

Uredba Komisije (EZ-a) br. 1722/2005

Uredba Vijeća (EU; Euratom) br. 609/2014

Uredba Vijeća (EU; Euratom) br. 2016/804

Odluka Komisije br. 94/168/EZ, Euratom

Odluka Komisije br. 98/501/EZ-a

Odluka Komisije br. 98/527, Euratom

2014/335/EU, Euratom: Odluka Vijeća

Ostali međunarodni standardiPriručnik za izračun osnovice vlastitih sredstava države od PDV-a2.05-III-2


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 2
Nositelj službene statistikeMinistarstvo financija, Državni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIzvješće o osnovici za vlastita sredstva od poreza na dodanu vrijednost
Kratak opis aktivnostiTijekom 2020. izradit će se Izvješće o osnovici za vlastita sredstva od poreza na dodanu vrijednost za 2019. godinu
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineIzrada Izvješća o osnovici za vlastita sredstva od poreza na dodanu vrijednost
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN, br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14., 115/16. i 106/18)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske 2008. – KPD 2008. (NN, br. 108/08.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske 2015. – KPD 2015.(NN, br. 157/14.)

Svi domaći standardi (usklađeni s odgovarajućim međunarodnima) koji se odnose na Sustav nacionalnih računa, ali i svi domaći standardi koji se odnose na poslovne registre i mikrostatistike

Odluka o određivanju državnih tijela koja će osiguravati ispravno funkcioniranje sustava vlastitih sredstava Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN, br. 12/13.)

Sustav nacionalnih računa prema ESA 95, odnosno prema ESA 2010

Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EEZ, Euratom) br. 1553/89

Uredba Vijeća (EZ) br. 2223/96

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

Delegirana uredba Komisije (EU) 1342/2015

Uredba Vijeća (EZ) br. 448/98

Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 608/2014

Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 609/2014

Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2016/804

Uredba (EZ) br. 2516/2000 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 113/2002

Uredba (EZ) br. 359/2002 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1889/2002

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 400/2009

Uredba Komisije (EU) br. 715/2010

Uredba Komisije (EZ) br. 1500/2000

Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 282/2011

2014/335/EU, Euratom: Odluka Vijeća

2010/196/EU, Euratom: Odluka Vijeća

Ostali međunarodni standardi-Tema 2.06 Cijene

2.06-I-1


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiHarmonizirani indeks potrošačkih cijena
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataHarmonizirani indeks potrošačkih cijena odražava promjene u razini cijena dobara i usluga koje u tijeku vremena nabavlja, koristi se njima ili ih plaća referentno stanovništvo radi potrošnje (uključujući potrošnju nerezidentnog stanovništva i institucionalnih kućanstava) te kao takav predstavlja skupinu europskih indeksa potrošačkih cijena izračunanih prema harmoniziranom pristupu i posebnoj skupini definicija koje omogućuju usporedivu mjeru inflacije u eurozoni, Europskoj uniji, Europskome ekonomskom području te za zemlje kandidatkinje
Izvještajne jedinice

Industrijsko-prehrambeni i industrijsko-neprehrambeni proizvodi: odabrani poslovni subjekti koji su prema pretežitoj djelatnosti registrirani u trgovini na malo

Poljoprivredni proizvodi: odabrani poslovni subjekti koji su prema pretežitoj djelatnosti registrirani u trgovini na malo i privatni prodavači na tržnicama

Usluge: odabrana trgovačka društva i obrtnici iz područja usluga

Ugostiteljske usluge: odabrani ugostiteljski objekti

Načini prikupljanja podatakaPodaci o cijenama prikupljaju se na temelju reprezentativne košarice dobara i usluga. Većinu cijena prikupljaju snimatelji cijena Državnog zavoda za statistiku (sudjeluje upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike) na unaprijed definiranom uzorku prodajnih mjesta na devet geografskih lokacija, a centralno se prikupljaju nacionalno homogene cijene. Za proizvode čije se cijene snimaju lokalno, snimatelji od Državnog zavoda za statistiku dobivaju labave specifikacije i u početku samostalno izabiru konkretan proizvod čiju će cijenu snimiti na prodajnome mjestu. Kako bi se osiguralo da snimatelji iz mjeseca u mjesec snimaju cijene istih proizvoda te kako bi se moglo pratiti koje proizvode izabiru na terenu, snimatelji bilježe i unaprijed definiran skup dodatnih obilježja proizvoda. Većina cijena snima se jedanput na mjesec, radnim danom (cijene se ne snimaju vikendima i praznicima), i to približno istog dana u mjesecu. Dva puta na mjesec snimaju se cijene poljoprivrednih proizvoda koji se prodaju na tržnicama te cijene u zračnome putničkom prijevozu. Cijene goriva za osobne automobile, cijene paket-aranžmana te cijene smještaja u kampovima snimaju se tjedno. Cijene tržišnih najamnina snimaju se tromjesečno, a cijene školskih knjiga i naknada za obrazovanje jedanput na godinu
Rokovi prikupljanja podataka25. u mjesecu za tekući mjesec
Format prikupljanja podataka-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.06.01 Harmonizirani indeksi potrošačkih cijena
Rokovi objavljivanja rezultata15. – 16. u mjesecu za protekli mjesec
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi-
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1749/96

Uredba Komisije (EZ) br. 2214/96

Uredba Vijeća (EZ) br. 1687/98

Uredba Vijeća (EZ) br. 1688/98

Uredba Komisije (EZ) br. 2646/98

Uredba Komisije (EZ) br. 1617/1999

Uredba Komisije (EZ) br. 1749/1999

Uredba Vijeća (EZ) br. 2166/1999

Uredba Komisije (EZ) br. 2601/2000

Uredba Komisije (EZ) br. 2602/2000

Uredba Komisije (EZ) br. 1920/2001

Uredba Komisije (EZ) br. 1921/2001

Uredba Komisije (EZ) br. 1708/2005

Uredba Vijeća (EZ) br. 701/2006

Uredba Komisije (EZ) br. 1334/2007

Uredba Komisije (EZ) br. 330/2009

Uredba Komisije (EZ) br. 1114/2010

Ostali međunarodni standardi-
2.06-I-2


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiHarmonizirani indeks potrošačkih cijena po stalnim poreznim stopama
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataHarmonizirani indeks potrošačkih cijena po stalnim poreznim stopama jest harmonizirani indeks potrošačkih cijena gdje se stope poreza na proizvode zadržavaju konstantnima u tekućem razdoblju u odnosu na referentno razdoblje, tj. tijekom vremena
Izvještajne jedinice

Porezne stope, trošarine i posebni porezi: Ministarstvo financija – Porezna uprava, Ministarstvo financija – Carinska uprava

Cijene industrijsko-prehrambenih i industrijsko-neprehrambenih proizvoda: odabrani poslovni subjekti koji su prema pretežitoj djelatnosti registrirani u trgovini na malo

Cijene poljoprivrednih proizvoda: odabrani poslovni subjekti koji su prema pretežitoj djelatnosti registrirani u trgovini na malo i privatni prodavači na tržnicama

Cijene usluga: odabrana trgovačka društva i obrtnici iz područja usluga

Cijene ugostiteljskih usluga: odabrani ugostiteljski objekti

Načini prikupljanja podatakaPodaci o poreznim stopama, trošarinama i posebnim porezima prikupljaju se izravno od izvještajnih jedinica. Podaci o cijenama prikupljaju se na temelju reprezentativne košarice dobara i usluga. Cijene prikupljaju snimatelji cijena Državnog zavoda za statistiku (sudjeluje upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike) na unaprijed definiranom uzorku prodajnih mjesta na devet geografskih lokacija dok se centralno prikupljaju nacionalno homogene cijene. Za proizvode čije se cijene snimaju lokalno, snimatelji od Državnog zavoda za statistiku dobivaju labave specifikacije i u početku samostalno izabiru konkretan proizvod čiju će cijenu snimiti na prodajnome mjestu. Kako bi se osiguralo da snimatelji iz mjeseca u mjesec snimaju cijene istih proizvoda te kako bi se moglo pratiti koje proizvode izabiru na terenu, snimatelji bilježe i unaprijed definiran skup dodatnih obilježja proizvoda. Većina cijena snima se jedanput na mjesec, radnim danom (cijene se ne snimaju vikendima i praznicima), i to približno istog dana u mjesecu. Dva puta na mjesec snimaju se cijene poljoprivrednih proizvoda koji se prodaju na tržnicama te cijene u zračnome putničkom prijevozu. Cijene goriva za osobne automobile, cijene paket-aranžmana te cijene smještaja u kampovima snimaju se tjedno. Cijene tržišnih najamnina snimaju se tromjesečno, a cijene školskih knjiga i naknada za obrazovanje jedanput na godinu
Rokovi prikupljanja podataka25. u mjesecu za tekući mjesec
Format prikupljanja podataka-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.06.01 Harmonizirani indeksi potrošačkih cijena
Rokovi objavljivanja rezultata15. – 16. u mjesecu za protekli mjesec
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi-
Pravna osnova Europske unije

Uredba Komisije (EU) br. 119/2013

Uredba (EU) br. 2016/792 Europskog parlamenta i Vijeća

Ostali međunarodni standardi

Harmonised Index of Consumer Prices at constant tax rates – Reference Methodology, Eurostat, April 2011.

Harmonised Index of Consumer Prices at constant tax rates Manual, Eurostat 2009.2.06-I-3


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiHarmonizirani indeks potrošačkih cijena po administrativnim cijenama
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataGodišnje ažuriranje podataka o potpuno i djelomično administrativnim cijenama na temelju kojih Eurostat mjesečno izračunava Harmonizirani indeks potrošačkih cijena po administrativnim cijenama
Izvještajne jediniceTijela državne uprave i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe koje imaju javne ovlasti (agencije, zavodi, komore).
Načini prikupljanja podatakaPodaci o potpuno i djelomično administrativnim cijenama prikupljaju se izravno od izvještajnih jedinica
Rokovi prikupljanja podataka31. siječnja
Format prikupljanja podataka-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.06.01 Harmonizirani indeksi potrošačkih cijena
Rokovi objavljivanja rezultataObjava rezultata na Eurostatovim internetskim stranicama
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi-
Pravna osnova Europske unijeUredba (EU) br. 2016/792 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o harmoniziranim indeksima potrošačkih cijena i indeksu cijena stambenih objekata i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 (SL L 135, 24. 5. 2016.)
Ostali međunarodni standardiHICP – Administered prices, Definitions and explanations, Eurostat 20102.06-N-I-1


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeks potrošačkih cijena
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataIndeks potrošačkih cijena odražava promjene u razini cijena dobara i usluga koje u tijeku vremena nabavlja, koristi se njima ili ih plaća referentno stanovništvo (privatna kućanstva) radi potrošnje, a osnovna namjena indeksa jest mjerenje inflacije
Izvještajne jedinice

Industrijsko-prehrambeni i industrijsko-neprehrambeni proizvodi: odabrani poslovni subjekti koji su prema pretežitoj djelatnosti registrirani u trgovini na malo

Poljoprivredni proizvodi: odabrani poslovni subjekti koji su prema pretežitoj djelatnosti registrirani u trgovini na malo i privatni prodavači na tržnicama

Usluge: odabrana trgovačka društva i obrtnici iz područja usluga

Ugostiteljske usluge: odabrani ugostiteljski objekti

Načini prikupljanja podatakaPodaci o cijenama prikupljaju se na temelju reprezentativne košarice dobara i usluga. Većinu cijena prikupljaju snimatelji cijena Državnog zavoda za statistiku (sudjeluje upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike) na unaprijed definiranom uzorku prodajnih mjesta na devet geografskih lokacija, a centralno se prikupljaju nacionalno homogene cijene. Za proizvode čije se cijene snimaju lokalno, snimatelji od Državnog zavoda za statistiku dobivaju labave specifikacije i u početku samostalno izabiru konkretan proizvod čiju će cijenu snimiti na prodajnome mjestu. Kako bi se osiguralo da snimatelji iz mjeseca u mjesec snimaju cijene istih proizvoda te kako bi se moglo pratiti koje proizvode izabiru na terenu, snimatelji bilježe i unaprijed definiran skup dodatnih obilježja proizvoda. Većina cijena snima se jedanput na mjesec, radnim danom (cijene se ne snimaju vikendima i praznicima), i to približno istog dana u mjesecu. Dva puta na mjesec snimaju se cijene poljoprivrednih proizvoda koji se prodaju na tržnicama te cijene u zračnome putničkom prijevozu. Cijene goriva za osobne automobile, cijene paket-aranžmana te cijene smještaja u kampovima snimaju se tjedno. Cijene tržišnih najamnina snimaju se tromjesečno, a cijene školskih knjiga i naknada za obrazovanje jedanput na godinu
Rokovi prikupljanja podataka25. u mjesecu za tekući mjesec
Format prikupljanja podataka-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.06.N.1 Indeks potrošačkih cijena
Rokovi objavljivanja rezultata15. – 16. u mjesecu za protekli mjesec
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o obveznim mirovinskim fondovima (NN, br. 19/14., 93/15., 64/18. i 115/18.)

Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (NN, br. 19/14., 29/18. i 115/18.)

Zakon o mirovinskom osiguranju (NN, br. 157/13., 151/14., 33/15., 93/15., 120/16., 18/18., 62/18. i 115/18.)

Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN, br. 100/15., 123/16., 131/17. i 111/18.)

Zakon o potrošačkom kreditiranju (NN, br. 75/09., 112/12., 143/13., 147/13., 9/15., 78/15., 102/15. i 52/16.)

Zakon o minimalnoj plaći (NN, br. 118/18.)

Pravilnik o cestarini (NN, br. 130/13., 122/14. i 96/17.)

Kolektivni ugovori između zaposlenika i poslodavaca

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiPriručnik o indeksima potrošačkih cijena: teorija i praksa, ILO, IMF, OECD, Eurostat, UN, The World Bank (2004)2.06-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeks cijena stambenih objekata
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataIndeks cijena stambenih objekata mjeri kretanje tržišnih cijena stambenih objekata koja su kupila kućanstva neovisno o prethodnom vlasniku ili svrsi upotrebe. Vrijednost zemljišta uključena je u tržišnu cijenu
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo financija – Porezna uprava
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podatka o transakcijama stambenih objekata (kuća i stanova/apartmana) na području Republike Hrvatske dostavljenih od Porezne uprave Ministarstva financija prema unaprijed definiranim rokovima
Rokovi za prijenos podatakaTromjesečno
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaEvidencija prometa nekretnina
Format prikupljanja podataka-
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.06.03 Statistika stanovanja
Rokovi objavljivanja rezultata14 tjedana nakon isteka izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi-
Pravna osnova Europske unije

Uredba Komisije (EU) br. 93/2013

Uredba (EU) Europskog parlamenta i Vijeća br. 2016/792

Ostali međunarodni standardiPriručnik o indeksima cijena stambenih nekretnina, Eurostat, 20132.06-II-2


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeks cijena stambenih objekata u vlasništvu stanara
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataIndeks cijena stambenih objekata u vlasništvu stanara mjeri promjene u cijenama transakcija stambenih objekata koji do sada nisu bili na raspolaganju u sektoru kućanstva te ostalih dobara i usluga koja kućanstva stječu u svojstvu vlasnika – stanara
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Ministarstvo financija – Porezna uprava

Državni zavod za statistiku

Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje dostavljenih podatka iz administrativnog izvora (Ministarstvo financija – Porezna uprava), iz redovitih statističkih istraživanja Državnog zavoda za statistiku te prikupljanje podataka izvještajnom metodom
Rokovi za prijenos podatakaTromjesečno
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaEvidencija prometa nekretnina (Ministarstvo financija – Porezna uprava)
Format prikupljanja podatakaElektronički medij (dokumenti u Excel-u)
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.06.03 Statistika stanovanja
Rokovi objavljivanja rezultata14 tjedana nakon isteka izvještajnog tromjesečja na Eurostatovim internetskim stranicama
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi-
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) Europskog parlamenta i Vijeća br. 2016/792

Uredba Komisije (EU) br. 93/2013

Ostali međunarodni standardiPriručnik o indeksima cijena stambenih nekretnina, Eurostat, 20132.06-III-1


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiHarmonizirani indeks potrošačkih cijena – unaprjeđenje metodologije
Kratak opis aktivnostiRad na uspostavi sustava prikupljanja skeniranih podataka od poslovnih subjekata koji su prema pretežnoj djelatnosti registrirani u djelatnosti trgovine na malo. Skenirani podaci odnose se na agregirane tjedne podatke (od ponedjeljka do nedjelje) koji sadrže najmanje dvije od tri varijable za svaki artikl i za svako prodajno mjesto: broj prodanih komada artikla tijekom tjedna, jediničnu cijenu artikla za taj tjedan te promet ostvaren prodajom artikla tijekom tjedna. Također dostavljaju se i svi dodatni raspoloživi atributi: EAN (Europski broj artikla ili barkod) kojim se identificira artikl, interni klasifikacijski kod, identifikacijski broj prodajnog mjesta, datum prodaje te opisna oznaka artikla (naziv, proizvođač, zemlja porijekla, količina i mjerna jedinica, vrsta pakiranja, dodatni opis). Svi podaci dostavljaju se u tjednoj periodici, najkasnije drugi radni dan tjedna koji slijedi tjednu na koji se podaci odnose, u šifriranom obliku, a pohranjuju se u sigurnom elektroničkom prostoru DZS-a. Na temelju dostavljenih podataka provodi se klasificiranje prema Europskoj klasifikaciji osobne potrošnje prema namjeni (ECOICOP), analiza metodoloških rješenja vezanih za izradu uzorka i izračun indeksa. U svrhu izrade uzroka proizvoda potrebno je za sve artikle dostaviti i povijesne podatke unatrag najmanje 12 mjeseci. Indeksi izračunati na temelju novog načina prikupljanja podataka uspoređuju se s kretanjem harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena izračunatog tradicionalnim načinom prikupljanja cijena. Svi rezultati prikazuju se u agregiranom obliku prema klasifikaciji ECOICOP čime se osigurava anonimnost izvještajnih jedinica, odnosno statistička povjerljivost.
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineUnaprjeđenje metodologije prikupljanja podataka, modernizacija načina prikupljanja podataka i poboljšanje kvalitete indeksa. Razvoj i kontinuirano unaprjeđivanje izračuna indeksa koji se propisuju uredbama EU-a vezanima za područje statistike potrošačkih cijena
Relevantni nacionalni standardi-
Pravna osnova Europske unijeUredba (EU) Europskog parlamenta i Vijeća br. 2016/792
Ostali međunarodni standardiPractical Guide for Processing Supermaket Scanner Data, Eurostat 2017.


2.06-N-III-1


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiEuropski program usporedbe (European Comparison Programme, ECP/PPP project)
Kratak opis aktivnostiEuropski program usporedbe temelji se na izračunu posebnog instrumenta, pariteta kupovne moći (PKM), koji se zatim primjenjuje za konverziju različitih nacionalnih valuta. Paritet kupovne moći (PKM) jesu odnosi općih indeksa cijena među državama koji služe za korekciju službenih tečajeva.

Organizacija tog programa pod pokroviteljstvom je Eurostata i OECD-a. Kontinuirani rad na programu čine sljedeće faze

a) izrada predistraživanja za definirana područja potrošnih artikala i usluga

b) prikupljanje, unos i kontrola cijena za potrošna dobra i usluge, investicijsku opremu, građevinske projekte te bolničke usluge

c) detaljna kontrola prikupljenih cijena u sklopu tablica Quranta nakon izračunavanja koeficijenata varijacije, PPP-a i Indeksa komparativne razine cijena za zemlje sudionice u sklopu projekta PPP

d) Upitnik o mjesečnim harmoniziranim indeksima za potrebe izračuna vremenskog faktora prilagodbe kako bi se dobile godišnje prosječne cijene i kako bi se ekstrapolirali pariteti glavnih skupina za godinu u kojoj se ne provodi određeno istraživanje

e) izračun BDP-a prema detaljnim kategorijama potrošnje (transmisijska tablica 24), ispunjavanje upitnika za stambenu rentu, obračun sredstava zaposlenih za definirana zanimanja prema klasifikaciji ISCO, ispunjavanje upitnika za neodbitni dio PDV-a za područje investicijske opreme i građevinarstva, ispunjavanje upitnika za napojnice (dio sive ekonomije), ispunjavanje Metadata upitnika za područje zdravstva (HZZO); dopuna istraživanju o cijenama bolničkih usluga kako bi se dodatno objasnilo funkcioniranje Hrvatskoga zdravstvenog sustava, ispunjavanje upitnika o cijenama hotelskog smještaja (za četiri regije Republike Hrvatske) u ljetnome i zimskom razdoblju za potrebe izračuna prostornog faktora prilagodbe

f) pisanje metodologije o izvorima i metodama primijenjenima u sklopu PPP projekta prema Eurostatovim smjernicama

Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineProizvesti sve setove podataka kroz istraživanja koja je definirao Eurostat s krajnjim ciljem izračuna BDP-a prema paritetu kupovne moći
Relevantni nacionalni standardiSvi nacionalni standardi i klasifikacije (usklađeni s odgovarajućim međunarodnim standardima) koji se odnose na sustav nacionalnih računa
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1445/2007 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

Ostali međunarodni standardiMetodologija pariteta kupovne moći, izdanje 2012, Eurostat, OECDTema 2.07 Statistika robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom

2.07-I-1


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIntrastat robna razmjena između država članica EU-a
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataNaturalni i vrijednosni podaci o robnoj razmjeni između država članica EU-a (Intrastat) prema različitim obilježjima (prema zemljama namjene/otpreme, po proizvodima Kombinirane nomenklature, po proizvodima Standardne međunarodne trgovinske klasifikacije (SMTK, Rev. 4), prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. i prema obilježjima poduzeća)
Izvještajne jedinicePoslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmjene s državama članicama EU-a prelazi vrijednost praga uključivanja određenoga za 2020.
Načini prikupljanja podatakaElektronički .xml obrazac Intrastat putem G2B servisa Ministarstva financija – Carinske uprave
Rokovi prikupljanja podatakaRok prikupljanja podataka od izvještajnih jedinica jest 15. u mjesecu za protekli mjesec, ako je 15. dan neradni dan, rok je posljednji radni dan prije 15., a za dostavu iz Ministarstva financija – Carinske uprave u DZS 19. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.07.01 Statistika robne razmjene s inozemstvom
Rokovi objavljivanja rezultata

40 dana od kraja izvještajnog razdoblja (agregirani podaci) i 70 dana od kraja izvještajnog razdoblja (detaljni podaci)

Rezultati godišnje obrade prema obilježjima poduzeća objavljuju se 18 mjeseci nakon izvještajne godine

Rezultati obrade po županijama objavljuju se na godišnjoj razini 70 dana nakon isteka izvještajne godine

Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09., 59/12. i 12/13. – pročišćeni tekst)

Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.)

Zakon o Carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16. i 39/19.)

Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN, br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14., 115/16. i 106/18.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD-u 2007. (NN, br. 55/16. i 35/18.)

Metodologija za statističku primjenu Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 102/07., 123/08. i 90/13.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 638/2004 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba (EZ) br. 222/2009 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba (EU) br. 659/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1982/2004

Uredba Komisije (EU) br. 1093/2013

Uredba Komisije(EZ) br. 1915/2005

Uredba Komisije (EU) br. 91/2010

Uredba Komisije (EU) br. 96/2010

Uredba Komisije (EU) br. 1106/2012

Uredba Vijeća (EEZ-a) br. 2658/87

Provedbena Uredba Komisije (EU) 2018/1602

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Harmonizirani sustav nazivlja i brojčanog označavanja robe (HS)

Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija, revizija 4.

International Merchandise Trade Statistics: Concepts and Definitions 2010 (IMTS 2010), M 52, rev.3, UN, 2012

Legislation on European statistics on International trade in goods, 2017
2.07-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiExtrastat robna razmjena s državama nečlanicama EU-a
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataNaturalni i vrijednosni podaci o robnoj razmjeni s državama nečlanicama EU-a (Extrastat) prema različitim obilježjima (prema zemljama namjene/podrijetla, po proizvodima Kombinirane nomenklature, po proizvodima Standardne međunarodne trgovinske klasifikacije (SMTK, Rev. 4), prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. i prema obilježjima poduzeća)
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo financija – Carinska uprava
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje baze podataka svih Jedinstvenih carinskih deklaracija od Ministarstva financija – Carinske uprave
Rokovi za prijenos podataka5. u mjesecu za protekli mjesec
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaJedinstvene carinske deklaracije (JCD)
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura sloga Jedinstvene carinske deklaracije u skladu sa zahtjevom Državnog zavoda za statistiku
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.07.01 Statistika robne razmjene s inozemstvom
Rokovi objavljivanja rezultata

40 dana od kraja izvještajnog razdoblja (agregirani podaci) i 70 dana od kraja izvještajnog razdoblja (detaljni podaci)

Rezultati godišnje obrade prema karakteristikama poduzeća objavljuju se 18 mjeseci nakon izvještajne godine

Rezultati obrade po županijama objavljuju se na godišnjoj razini 70 dana nakon isteka izvještajne godine

Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.)

Pravilnik o popunjavanju Jedinstvene carinske deklaracije (NN, br. 65/19.)

Pravilnik o EORI broju (NN, br. 104/17.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD-u 2007. (NN, br. 55/16. i 35/18.)

Metodologija za statističku primjenu Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 102/07., 123/08. i 90/13.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba (EU) 2016/1724 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EU) br. 92/2010

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1253

Uredba Komisije (EU) br. 113/2010

Uredba Komisije (EU) 2016/2119

Uredba Komisije (EU) br. 1106/2012

Uredba Vijeća (EEZ-a) br. 2658/87

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1602

Ostali međunarodni standardi

Harmonizirani sustav nazivlja i brojčanog označavanja robe (HS)

Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija, revizija 4.

International Merchandise Trade Statistics: Concepts and Definitions 2010 (IMTS 2010), M 52, rev. 3, UN, 2012

Legislation on European statistics on international trade in goods, 2017

ISO 4217 slovne kratice i brojčane oznake za novčane jedinice u platnom prometu

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)2.07-III-1


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiProjekt statistika robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom
Kratak opis aktivnosti

Kontinuirano unaprjeđivanje i usklađivanje sa standardima EU-a u području statistike robne razmjene s inozemstvom te unaprjeđenje kvalitete podataka pri tom vodeći pritom računa o smanjenju opterećenja izvještajnih jedinica za Intrastat.

Provođenje EU-ova projekta čiji su ciljevi pojednostavnjenje Intrastata i smanjenje opterećenja za izvještajne jedinice. Za tu svrhu provođenje potrebnih aktivnosti vezanih za prikupljanje novih varijabli povezanih s otpremom u suradnji s Ministarstvom financija, Carinskom upravom, te unaprjeđenje aplikacije za prikupljanje i obradu Intrastat podataka i priprema za buduću razmjenu mikro podataka između država članica. Provođenje aktivnosti na unaprjeđenju obrade i diseminacije, te kvalitete podataka statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom

Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godine

Modernizacija obrade i diseminacije podataka statistike robne razmjene s inozemstvom.

Unaprjeđenje kvalitete podataka

Razvoj i kontinuirano unaprjeđivanje koji se propisuje Uredbama EU-a vezanima za područje Trgovine robama (obuhvaćajući područje Extrastata i Intrastata) te njihovim izmjenama i dopunama

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.)

Zakon o Carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16. i 39/19.)

Pravilnik o popunjavanju Jedinstvene carinske deklaracije (NN, br. 65/19.)

Pravilnik o EORI broju (NN, br. 104/17.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD-u 2007. (NN, br. 55/16. i 35/18.)

Metodologija za statističku primjenu Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 102/07., 123/08. i 90/13.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba (EU) 2016/1724 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EU) br. 92/2010

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1253

Uredba Komisije (EU) br. 113/2010

Uredba Komisije (EU) 2016/2119

Uredba (EZ) br. 638/2004 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba (EZ) br. 222/2009 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba (EU) br. 659/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1982/2004

Uredba Komisije (EU) br. 1093/2013

Uredba Komisije(EZ) br. 1915/2005

Uredba Komisije (EU) br. 91/2010

Uredba Komisije (EU) br. 96/2010

Uredba Komisije (EU) br. 1106/2012

Uredba Vijeća (EEZ-a) br. 2658/87

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1602

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Harmonizirani sustav nazivlja i brojčanog označavanja robe (HS)

Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija, revizija 4.

International Merchandise Trade Statistics: Concepts and Definitions 2010 (IMTS 2010), M 52, rev. 3, UN, 2012

Legislation on European statistics on international trade in goods, 2017

ISO 4217 slovne kratice i brojčane oznake za novčane jedinice u platnom prometu

Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)Tema 2.08 Međunarodna razmjena usluga i platna bilanca

2.08-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističke aktivnostiTromjesečna platna bilanca
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataPrikaz podataka o transakcijama rezidenata Republike Hrvatske s nerezidentima
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatska narodna banka i ostali nositelji službene statistike
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz administrativnih izvora Hrvatske narodne banke, Državnog zavoda za statistiku i drugih nositelja službene statistike te statističkih registara Državnog zavoda za statistiku
Rokovi za prijenos podatakaOvisno o izvoru podataka
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja-
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.08.01 Platna bilanca
Rokovi objavljivanja rezultataKalendar objavljivanja statističkih podataka u skladu sa zahtjevima Posebnog standarda statističkog izvješćivanja MMF-a
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (NN, br. 75/08. i 54/13.)

Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja (NN, br. 103/12., 10/14, 45/15 i 13/17)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) 2016/1013 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EU) br. 555/2012

Uredba Komisije (EU) br. 1227/2010

Uredba Komisije (EZ) br. 1055/2008

Uredba (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Ostali međunarodni standardi

Priručnik za sastavljanje platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja, 6. izdanje, MMF, 2009 (»Balance of Payments and International Investment Position Manual«, 6th edition, IMF, Washington, 2009)

»BOP Vademecum«, Eurostat, 2017

Smjernica (EU) 2016/231 Europske središnje banke od 26. studenoga 2015. o izmjeni Smjernice ESB/2011/23 o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike (ESB/2015/39) (SL L 41, 18. 2. 2016.)

2013/458/EU: Smjernica Europske središnje banke od 30. srpnja 2013. o izmjeni Smjernice ESB/2011/23 o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike (ESB/2013/25) (SL L 247, 18. 9. 2013.)

2012/120/EU: Smjernica Europske središnje banke od 9. prosinca 2011. o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike (ESB/2011/23) (SL L 65, 3. 3. 2012.)
2.08-II-2


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističke aktivnostiMjesečna platna bilanca
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataPrikaz podataka o transakcijama rezidenata Republike Hrvatske s nerezidentima
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatska narodna banka i ostali nositelji službene statistike
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz administrativnih izvora Hrvatske narodne banke, Državnog zavoda za statistiku i drugih nositelja službene statistike te statističkih registara Državnog zavoda za statistiku
Rokovi za prijenos podatakaOvisno o izvoru podataka
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja-
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.08.01 Platna bilanca
Rokovi objavljivanja rezultataDo t + 50 dana (Eurostat, ESB)
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (NN, br. 75/08. i 54/13.)

Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja (NN, br. 103/12., 10/14., 45/15. i 13/17.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) 2016/1013 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EU) br. 555/2012

Uredba Komisije (EU) br. 1227/2010

Uredba Komisije (EZ) br. 1055/2008

Uredba (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Ostali međunarodni standardi

Priručnik za sastavljanje platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja, 6. izdanje, MMF, 2009 (»Balance of Payments and International Investment Position Manual«, 6th edition, IMF, Washington, 2009)

»BOP Vademecum«, Eurostat, 2017

Smjernica (EU) 2016/231 Europske središnje banke od 26. studenoga 2015. o izmjeni Smjernice ESB/2011/23 o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike (ESB/2015/39) (SL L 41, 18. 2 .2016.)

2013/458/EU: Smjernica Europske središnje banke od 30. srpnja 2013. o izmjeni Smjernice ESB/2011/23 o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike (ESB/2013/25) (SL L 247, 18. 9. 2013.)

2012/120/EU: Smjernica Europske središnje banke od 9. prosinca 2011. o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike (ESB/2011/23) (SL L 65, 3. 3. 2012.)


2.08-II-3


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističke aktivnostiIstraživanje o inozemnim izravnim i portfeljnim ulaganjima
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataPrikaz podataka o inozemnim izravnim ulaganjima prema komponentama ulaganja (vlasnička ulaganja, zadržana dobit, dužnički instrumenti), zemljama ulagača/ulaganja i djelatnostima rezidenata te podataka o portfeljnim ulaganjima (ulaganja u vlasnički kapital koja se ne mogu klasificirati kao izravna ulaganja i ulaganja u dužničke vrijednosne papire)
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatska narodna banka
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz administrativnih izvora unutar HNB-a
Rokovi za prijenos podatakaOvisno o izvoru podataka
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja-
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.08.02 Statistika inozemnih izravnih ulaganja
Rokovi objavljivanja rezultataKalendar objavljivanja statističkih podataka u skladu sa zahtjevima Posebnog standarda statističkog izvješćivanja MMF-a
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Države

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (NN, br. 75/08. i 54/13.)

Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja (NN, br. 103/12., 10/14., 45/15. i 13/17.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) 2016/1013 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EU) br. 555/2012

Uredba Komisije (EU) br. 1227/2010

Uredba Komisije (EZ) br. 1055/2008

Uredba (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Ostali međunarodni standardi

Priručnik za sastavljanje platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja, 6. izdanje, MMF, 2009 (»Balance of Payments and International Investment Position Manual«, 6th edition, IMF, Washington, 2009)

OECD referentna definicija inozemnih izravnih ulaganja, 4. izdanje, OECD, 2008 (»OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment«, 4th edition, OECD, Paris, 2008),

»BOP Vademecum«, Eurostat, 2017

Smjernica (EU) 2016/231 Europske središnje banke od 26. studenoga 2015. o izmjeni Smjernice ESB/2011/23 o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike (ESB/2015/39) (SL L 41, 18. 2. 2016.)

2013/458/EU: Smjernica Europske središnje banke od 30. srpnja 2013. o izmjeni Smjernice ESB/2011/23 o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike (ESB/2013/25) (SL L 247, 18. 9. 2013.)

2012/120/EU: Smjernica Europske središnje banke od 9. prosinca 2011. o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike (ESB/2011/23) (SL L 65, 3. 3. 2012)2.08-II-4


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 4
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističke aktivnostiIstraživanje o međunarodnim transakcijama povezanima s uslugama za potrebe sastavljanja platne bilance
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataPrikaz podataka o prihodima i rashodima ostvarenima u razmjeni usluga između rezidenata Republike Hrvatske i nerezidenata
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatska narodna banka
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz administrativnih izvora unutar HNB-a
Rokovi za prijenos podatakaOvisno o izvoru podataka
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja-
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.08.03 Međunarodna trgovina uslugama
Rokovi objavljivanja rezultataKalendar objavljivanja statističkih podataka u skladu sa zahtjevima Posebnog standarda statističkog izvješćivanja MMF-a
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (NN, br. 75/08. i 54/13.)

Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja (NN, br. 103/12., 10/14., 45/15. i 13/17.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) 2016/1013 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EU) br. 555/2012

Uredba Komisije (EU) br. 1227/2010

Uredba Komisije (EZ) br. 1055/2008

Uredba (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Ostali međunarodni standardi

Priručnik za sastavljanje platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja, 6. izdanje, MMF, 2009 (»Balance of Payments and International Investment Position Manual«, 6th edition, IMF, Washington, 2009)

Priručnik o statistici međunarodne trgovine uslugama 2010, UN statistička Komisija (»Manual on Statistics of International Trade in Services 2010«, UN Statistical Commission, New York, 2010)

»BOP Vademecum«, Eurostat, 2017

Smjernica (EU) 2016/231 Europske središnje banke od 26. studenoga 2015. o izmjeni Smjernice ESB/2011/23 o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike (ESB/2015/39) (SL L 41, 18. 2. 2016.)

2013/458/EU: Smjernica Europske središnje banke od 30. srpnja 2013. o izmjeni Smjernice ESB/2011/23 o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike (ESB/2013/25) (SL L 247, 18. 9. 2013.)

2012/120/EU: Smjernica Europske središnje banke od 9. prosinca 2011. o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike (ESB/2011/23) (SL L 65, 3. 3. 2012.)


Poglavlje III.
POSLOVNE STATISTIKE

Tema 3.01 Godišnje poslovne statistike

3.01-I-1


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiPRODCOM istraživanje o industrijskoj proizvodnji (IND-21/PRODCOM/G) za 2019.
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataUkupna godišnja industrijska proizvodnja (za vlastiti račun i prema ugovoru s naručiteljem), interna potrošnja u izvještajnoj godini u količinama te prodaja industrijskih proizvoda u količinama i vrijednosno – ukupno i od toga za izvoz, sve prema Nomenklaturi industrijskih proizvoda – NIP 2019. – koja se temelji na PRODCOM Listi 2019. za područja djelatnosti B, C, D i E (samo odjeljak 36) prema NKD-u 2007.
Izvještajne jediniceIndustrijska poduzeća i obrtnici za LU (lokalne jedinice), a neindustrijska poduzeća i obrtnici za industrijske lokalne JVD-e (dijelove) prema adresaru za PRODCOM istraživanje industrije za 2019.
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (internetski obrasci e_IND-21/PRODCOM/G i e_IND-21/PRODCOM/G/30.1 za brodogradnju): neposredno izvještavanje – internetskom aplikacijom na internetskim stranicama DZS-a; za mala poduzeća kombinacija s administrativnim i drugim sekundarnim izvorima
Rokovi prikupljanja podatakaRok prikupljanja: od 15. ožujka do 15. svibnja 2020. za proteklu godinu – otvoren pristup internetskoj aplikaciji za izvještajne jedinice
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.01.02 PRODCOM

Modul 3.03.01 Energetske statistike – proizvodnja

Modul 2.01.04 Tablice ponude i uporabe i input-output tablice

Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: listopad 2020.
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15., 134/15., 120/16. i 116/18.)

Statistički standardi za PRODCOM istraživanje o industrijskoj proizvodnji, dostupni na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr

Nomenklatura industrijskih proizvoda – NIP 2019., dostupna na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske – KPD 2015. (NN, br. 157/14.)

Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012. – NKPJS 2012. (NN, br. 96/12. i 102/12.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3924/91

Uredba Komisije (EU) br. 912/2004

Uredba Komisije (EU) br. 1872/2016

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1754

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1602

3.01-N-I-1


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj o građevinskim radovima (GRAĐ-12)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataProsječan broj radnika i odrađeni sati rada na gradilištima, vrijednost izvršenih radova (ukupno, s vlastitim radnicima i s podizvođačima), utrošena električna energija i goriva te vrijednost izvršenih radova s vlastitim radnicima prema vrsti građevina, radova i lokaciji građevine
Izvještajne jedinicePravne osobe i njihovi dijelovi koji obavljaju građevinsku djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007.
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda – neposredno izvještavanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a ili klasični način putem papirnatog obrasca (obrazac GRAĐ-12); sudjeluje upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike
Rokovi prikupljanja podataka5. ožujka za proteklu godinu
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup i papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.01.N.1 Godišnje statistike građevinarstva za nacionalne potrebe
Rokovi objavljivanja rezultataListopad 2020.
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.)

Zakon o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17. i 39/19.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija vrsta građevina – NKVG, Metodološke upute br. 41/02.

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Programme of Current Housing and Building Statistics for Countries in the UN/ECE Region (No. 43, ISBN 92-1-116584-9) – Program statistike stanovanja i izgradnje zgrada na području UN/ECE

Classification of Types of Constructions – CC, Eurostat, final version/97 (Klasifikacija vrsta građevina – CC, Eurostat, konačna verzija/97.)


3.01-N-I-2


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj o srušenoj zgradi sa stanovima i prenamjeni stambenog prostora (GRAĐ-71)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataBroj i površina srušenih stanova prema broju soba, opremljenosti instalacijama i pomoćnim prostorijama te razlogu rušenja
Izvještajne jediniceUpravna tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležna za upravne poslove graditeljstva te Državni inspektorat za inspekcijske poslove u području građevinarstva
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (papirnati obrazac GRAĐ-71); sudjeluje upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike
Rokovi prikupljanja podatakaTri tjedna po isteku izvještajne godine
Format prikupljanja podatakaPapir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.01.N.1 Godišnje statistike građevinarstva za nacionalne potrebe
Rokovi objavljivanja rezultataLipanj 2020.
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17. i 39/19.)

Nacionalna klasifikacija vrsta građevina – NKVG, Metodološke upute br. 41/02.

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi

Programme of Current Housing and Building Statistics for Countries in the UN/ECE Region (No. 43, ISBN 92-1-116584-9) – Program statistike stanovanja i izgradnje zgrada na području UN/ECE

Conference of European Statisticians Recommendations for the 2010 Censuses of Population and Housing, UNECE/Eurostat, UN, New York and Geneva, 2006 (Preporuke Konferencije europskih statističara za popise stanovništva i stanova 2010. godine, UNECE/Eurostat, Ujedinjeni narodi, New York i Ženeva, 2006.)

Classification of Types of Constructions – CC, Eurostat, final version/97 (Klasifikacija vrsta građevina – CC, Eurostat, konačna verzija/97.)3.01-N-I-3


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj o završenim zgradama i stanovima (GRAĐ-10)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataBroj i površina završenih zgrada prema vrsti zgrade i vrsti radova; broj i površina završenih stanova prema vrsti zgrade, vrsti građenja i broju soba; opremljenost stanova instalacijama i pomoćnim prostorijama
Izvještajne jediniceUpravna tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija nadležna za upravne poslove graditeljstva, koja izdaju akte na temelju kojih se može graditi
Načini prikupljanja podatakaPopis zgrada i stanova završenih u izvještajnoj godini (papirnati obrazac GRAĐ-10); sudjeluje upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike
Rokovi prikupljanja podataka31. siječnja za proteklu godinu
Format prikupljanja podatakaPapir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.01.N.1 Godišnje statistike građevinarstva za nacionalne potrebe
Rokovi objavljivanja rezultataListopad 2020.
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17. i 39/19.)

Nacionalna klasifikacija vrsta građevina – NKVG, Metodološke upute br. 41/02.

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi

Programme of Current Housing and Building Statistics for Countries in the UN/ECE Region (No. 43, ISBN 92-1-116584-9) – Program statistike stanovanja i izgradnje zgrada na području UN/ECE

Conference of European Statisticians Recommendations for the 2010 Censuses of Population and Housing, UNECE/Eurostat, UN, New York and Geneva, 2006 (Preporuke Konferencije europskih statističara za popise stanovništva i stanova 2010. godine, UNECE/Eurostat, Ujedinjeni narodi, New York i Ženeva, 2006.)

Classification of Types of Constructions – CC, Eurostat, final version/97 (Klasifikacija vrsta građevina – CC, Eurostat, konačna verzija/97.)


3.01-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStrukturne poslovne statistike poduzeća (SPSPod)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataStrukturni pokazatelji o poslovanju poduzeća: ukupan promet, promet prema djelatnostima, vrijednost proizvodnje, dodana vrijednost, ukupne nabave, promjene zaliha, plaće i troškovi osoblja, troškovi energije, troškovi zaštite okoliša, investicije, zaposlenost i drugi pokazatelji
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaFina
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz Financijske agencije (Godišnji financijski izvještaji poduzetnika), Ministarstva financija – Porezne uprave (JOPPD obrazac) i ostalih administrativnih izvora, te korištenje podataka iz Statističkoga poslovnog registra i statističkih istraživanja (INV-P, IDU-OK)
Rokovi za prijenos podatakaSvibanj za proteklu godinu
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Registar godišnjih financijskih izvještaja – Fina

JOPPD i PDV – Ministarstvo financija – Porezna uprava

Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja propisani pravilnicima i odlukama o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.01.01 Proizvodnja strukturnih poslovnih statistika

Modul 3.01.03 Statistika stranih podružnica (FATS)

Modul 5.04.01 Regionalne statistike i njihova koordinacija

Rokovi objavljivanja rezultata

Prvi privremeni rezultati – 11 mjeseci nakon izvještajnog razdoblja

Konačni rezultati – 19 mjeseci nakon izvještajnog razdoblja

Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15., 134/15., 120/16. i 116/18.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN, br. 95/16.)

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (NN, br. 2/17.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 250/2009

Uredba Komisije (EZ) br. 251/2009

Uredba Komisije (EU) br. 275/2010

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EEZ) br. 696/93

Eurostatov priručnik za izradu strukturnih poslovnih statistika3.01-II-2


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStrukturne poslovne statistike financijskih institucija (SPSFin)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataStrukturni pokazatelji o poslovanju financijskih institucija (središnje banke i kreditne institucije, osiguranja i autonomni mirovinski fondovi): promet, vrijednost proizvodnje, dodana vrijednost, ukupne nabave, plaće i troškovi osoblja, zaposlenost i drugi pokazatelji
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Hrvatska narodna banka (HNB)

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz Statističkoga poslovnog registra i administrativnih izvora, HNB-a (za središnju banku i kreditne institucije – na agregatnoj razini i na razini poslovnih subjekata) i HANFA-e (za osiguranja i autonomne mirovinske fondove – za izradu strukturnih poslovnih statistika na agregatnoj razini i na razini poslovnih subjekata)
Rokovi za prijenos podataka

HNB (SPS tablica 1D – agregatna razina) – do 15. listopada za proteklu godinu

HNB (SPS tablica 1D – mikro razina) – do 15. listopada za proteklu godinu

HANFA (SPS tablica 1G – agregatna razina) – 14 mjeseci nakon izvještajne godine

HANFA (SPS tablica 1G – mikro razina) – 14 mjeseci nakon izvještajne godine

Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja-
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj transmisijskih SPS tablica 1D i 1G
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.01.01 Proizvodnja strukturnih poslovnih statistika
Rokovi objavljivanja rezultata19 mjeseci nakon izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15., 134/15., 120/16. i 116/18.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN, br. 95/16.)

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (NN, br. 2/17.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 295/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 250/2009

Uredba Komisije (EZ) br. 251/2009

Uredba Komisije (EU) br. 275/2010

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EEZ) br. 696/93

Eurostatov priručnik za izradu strukturnih poslovnih statistika3.01-II-3


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiPoslovne usluge (SPS-PU)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataDetaljna raščlamba prometa za odabrane dijelove uslužnog sektora prema vrstama proizvoda i usluga te prema rezidentnosti kupaca
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Fina

Ministarstvo financija – Porezna uprava

Državni zavod za statistiku

Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz administrativnih izvora (Financijska agencija – Godišnji financijski izvještaji poduzetnika; Ministarstvo financija – Porezna uprava – podaci o obvezi PDV-a, te korištenje podataka iz statističkih istraživanja (SPSPod, SPPI)
Rokovi za prijenos podatakaSvibanj za proteklu godinu
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Registar godišnjih financijskih izvještaja – Fina

Podaci o obvezi PDV-a Ministarstvo financija – Porezna uprava

Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja propisani pravilnicima i odlukama o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.01.01 Proizvodnja strukturnih poslovnih statistika
Rokovi objavljivanja rezultata

Ne objavljuje se na nacionalnoj razini

Dostava Eurostatu – 18 mjeseci nakon izvještajnog razdoblja

Razina objavljivanja rezultata-
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15., 134/15., 120/16. i 116/18.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN, br. 95/16.)

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (NN, br. 2/17.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 250/2009

Uredba Komisije (EZ) br. 251/2009

Uredba Komisije (EU) br. 275/2010

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EEZ) br. 696/93

Eurostatov priručnik za izradu statistika poslovnih usluga

Eurostatov priručnik za izradu strukturnih poslovnih statistika3.01-II-4


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 4
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističke aktivnostiInozemne FATS statistike
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPrikaz skupa godišnjih pokazatelja o poslovanju i strukturi inozemnih podružnica domaćih poduzeća koja posluju u inozemstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 716/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi sa strukturom i aktivnostima stranih povezanih poduzeća u dijelu koji se odnosi na inozemne FATS statistike
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatska narodna banka
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz administrativnih izvora unutar HNB-a
Rokovi za prijenos podataka16 mjeseci nakon izvještajnog razdoblja
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja-
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.01.03 Statistika stranih podružnica (FATS)
Rokovi objavljivanja rezultataPrvi privremeni rezultati: 20 mjeseci nakon izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (NN, br. 75/08. i 54/13.)

Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja (NN, br. 103/12., 10/14., 45/15. i 13/17.)

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 716/2007 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardi

Eurostatov priručnik s preporukama za FATS, 2011.

»BOP Vademecum«, Eurostat, 2017.3.01-II-5


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 5
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiDomaća poduzeća pod inozemnom kontrolom (iFATS)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPokazatelji o poslovanju i strukturi domaćih poduzeća pod inozemnom kontrolom, njihovu prometu, vrijednosti proizvodnje, dodanoj vrijednosti, ukupnoj kupnji robe i usluga, kupnji robe i usluga radi preprodaje u nepromijenjenom stanju, troškovima osoblja, bruto ulaganjima u materijalnu imovinu te broju zaposlenih osoba; sve po skupovima podataka koji su propisani Eurostatovom metodologijom godišnjih pokazatelja o poslovanju i strukturi
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Hrvatska narodna banka

Državni zavod za statistiku

Eurostat

Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz statističkog istraživanja Strukturne poslovne statistike poduzeća (SPSPod), Hrvatske narodne banke (adresar domaćih poduzeća pod inozemnom kontrolom) i iz Europskog registra grupa poduzeća (EGR)
Rokovi za prijenos podataka16 mjeseci nakon izvještajnog razdoblja
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Adresar domaćih poduzeća pod inozemnom kontrolom – HNB

Europski registar grupa poduzeća – Eurostat

Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj Adresara domaćih poduzeća pod inozemnom kontrolom u skladu sa zahtjevom Državnog zavoda za statistiku
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.01.03 Statistika stranih podružnica (FATS)
Rokovi objavljivanja rezultata21 mjesec nakon izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15., 134/15., 120/16. i 116/18.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 716/2007 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ-a) br. 364/2008

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EEZ) br. 696/93

Uredba (EZ) br. 177/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 192/2009

Priručnik s preporukama za FATS, Eurostat, 2012.

Priručnik s preporukama za poslovne registre, Eurostat, 2010.3.01-II-6


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 6
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiPoslovna demografija
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPodaci o demografskim promjenama poduzeća – nastanak, prestanak, preživljavanje i druge promjene
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaDržavni zavod za statistiku
Načini prikupljanja podatakaAnaliza podataka Statističkog poslovnog registra
Rokovi za prijenos podatakaLipanj za podatke iz prethodne godine
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaStatistički poslovni registar
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj podataka definirani propisima EU-a
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.06.01 Poslovni registri i statističke jedinice

Modul 3.01.01 Proizvodnja strukturnih poslovnih statistika

Rokovi objavljivanja rezultata

Prvi privremeni podaci – 11 mjeseci nakon isteka izvještajnog razdoblja

Konačni podaci – 19 mjeseci nakon isteka izvještajnog razdoblja

Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 177/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 250/2009

Uredba Komisije (EZ) br. 251/2009

Uredba Komisije (EU) br. 275/2010

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EEZ) br. 696/93

Business Register Recommendations Manual, Eurostat, 2010 (Priručnik s preporukama za poslovne registre, Eurostat, 2010.


3.01-III-1


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiRazvoj strukturnih poslovnih statistika prema smjernicama EU-a
Kratak opis aktivnosti

Razvoj integralnog sustava strukturnih poslovnih statistika prema relevantnim propisima EU-a:

1) Kontinuirani razvoj i unaprjeđenje tehnološke i metodološke podloge za kompilaciju strukturnih poslovnih statistika poduzeća (Aneksi 1-4 Propisa o strukturnim poslovnim statistikama) s orijentacijom na detekciju, analizu i korištenje podataka iz dostupnih administrativnih i statističkih izvora:

a) praćenje i analiza promjena u strukturi i sadržaju izvora, njihova prilagodba statističkoj metodologiji te optimalna primjena

b) analiza i unaprjeđenje kvalitete rezultata

2) Definiranje i razvoj tehnološke i metodološke podloge za kompilaciju statistika Poslovnih usluga te proširenje obuhvata istraživanja (Aneks 8 Propisa o strukturnim poslovnim statistikama):

a) analiza mogućih administrativnih i statističkih izvora za proširenje obuhvata

b) razvoj modela i procedura za kompilaciju podataka

c) provedba ad hoc istraživanja

3) Daljnji razvoj i unaprjeđenje kvalitete Poslovne demografije (Aneks 9 Propisa o strukturnim poslovnim statistikama):

a) analiza relevantne metodologije

b) razvoj modela i informatičkih procedura za kompilaciju podataka

c) analiza kvalitete rezultata

4) Sudjelovanje na projektu razvoja statistika brzorastućih poduzeća financiranog sredstvima EU darovnice:

a) razvoj metodologije za statistiku brzorastućih mikro poduzeća

b) praćenja poslovanja poduzeća nakon završetka perioda u kojem je utvrđen brzi rast

5) Kontinuirana harmonizacija i proširenje obuhvata godišnjih podataka iFATS statistika (Propis o statistikama stranih podružnica):

a) unaprjeđenje metoda za detekciju zemlje sjedišta KJK (krajnje institucionalne jedinice kontrole inozemne podružnice)

b) razvoj modela za proširenje obuhvata na djelatnosti područja K (financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja)

c) analiza i unaprjeđenje kvalitete rezultata

6) Implementacija statističke jedinice »poduzeće« u području strukturnih poslovnih statistika poduzeća prema Uredbi Vijeća (EEZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama:

a) razvoj relevantne metodologije i operativnih pravila

b) razvoj i implementacija modela i procedura za profiliranje i kompilaciju strukturnih pokazatelja poslovanja

c) kalibriranje produkcijske aplikacije

d) analiza kvalitete rezultata

7) Provedba pripremnih radnji za implementaciju FRIBS uredbe

Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineUnaprjeđena kvaliteta rezultata i povećan stupanj usklađenosti s relevantnom pravnom osnovom
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15., 134/15., 120/16. i 116/18.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN, br. 95/16.)

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (NN, br. 2/17.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 250/2009

Uredba Komisije (EZ) br. 251/2009

Uredba Komisije (EU) br. 275/2010

Uredba (EZ) br. 716/2007 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ-a) br. 364/2008

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EEZ) br. 696/93

Uredba (EZ) br. 177/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 192/2009 Eurostatov priručnik za izradu strukturnih poslovnih statistika

Eurostatov priručnik za izradu statistika poslovnih usluga

Eurostat-OECD Priručnik za proizvodnju statistike poslovne demografije

Priručnik s preporukama za FATS, Eurostat, 2012.

Priručnik s preporukama za poslovne registre, Eurostat, 2010.


3.01-III-2


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiPRODCOM istraživanje industrije za 2020. prema Eurostatovim smjernicama
Kratak opis aktivnosti1) izrada novih statističkih standarda za PRODCOM istraživanje radi usklađivanja statističkih standarda radi stupanja na snagu nove Uredbe Komisije o primjeni revidirane verzije CPA ver.2.1 (=KPD 2015) koja čini strukturu PRODCOM Liste za 2019. i sljedećih godina do donošenja nove verzije CPA (=KPD)., 2) izrada nove verzije NIP-a 2019. na temelju verzije PRODCOM Liste 2019.; 3) izrada relevantnih traka veza PRODCOM 2019. – NIP 2019., NIP 2018. – NIP 2017. te NIP 2019. – NIPUM 2019. te postavljanje na server; 4) razvoj PC softvera za korištenje administrativnih podataka i sekundarnih izvora za procjenu/imputaciju PRODCOM podataka za mala poduzeća radi rasterećenja odgovaratelja; 5) usklađivanje metodologije PRODCOM istraživanja prema zahtjevima FRIBS paketa za PRODCOM; 6) selektiranje KET proizvoda i izrada tablica; 7) rad na Darovnici za unaprjeđenje PRODCOM statistika Eurostata; 8) aktivno sudjelovanje u Eurostatovim PRODCOM radnim sastancima, Task-Force za PRODCOM, radionicama, konferencijama; raspoloživost resursa preduvjet je realizacije ovih projektnih zadataka
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godine

Izrada revidiranih statističkih standarda za PRODCOM istraživanje industrije radi ažuriranja metodologije istraživanja u skladu sa zaključcima FRIBS paketa za PRODCOM EU-a i izrada nove verziju Nomenklature industrijskih proizvoda – NIP 2019. i odgovarajućih korespondentnih tablica veza. Izrada nove strategije prikupljanja PRODCOM podataka radi povećanog korištenja administrativnih podataka i drugih sekundarnih izvora, radi rasterećenja malih poduzeća

Izvršavanje projektnih zadataka Eurostatove darovnice za unaprjeđenje PRODCOM statistika

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15., 134/15., 120/16. i 116/18.)

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.)

Statistički standardi za PRODCOM istraživanje o industrijskoj proizvodnji, dostupni na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr

Nomenklatura industrijskih proizvoda – NIP 2019., dostupna na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske – KPD 2015. (NN, br. 157/14.)

Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012. – NKPJS 2012. (NN, br. 96/12. i 102/12.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3924/91

Uredba Komisije (EU) br. 912/2004

Uredba Komisije (EU) br. 1872/2016

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1209/2014

Uredba (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1754

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1602Tema 3.02 Kratkoročne-poslovne statistike

3.02-I-1


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiMjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M) u 2020.
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataKoličine: a) ukupnog broja zaposlenih osoba u industriji i na razini industrijskih skupina djelatnosti NKD-a 2007. (JVD-i) i ukupno za neindustriju, b) ukupne industrijske proizvodnje u naturalnom obliku, c) zaliha na kraju izvještajnog mjeseca, prema revidiranoj Nomenklaturi industrijskih proizvoda za mjesečno istraživanje industrije – NIPUM 2020., za područja djelatnosti industrije B, C i D (osim skupine 35.3) prema NKD-u 2007.
Izvještajne jediniceIndustrijska poduzeća i obrtnici za lokalne jedinice (LU) i neindustrijska poduzeća i obrtnici za industrijske lokalne JVD-e (dijelove) prema adresaru za mjesečno istraživanje industrije IND-1/KPS/M za 2020.
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (internetski obrazac e_IND-1/KPS/M): neposredno izvještavanje – internetskom aplikacijom na internetskim stranicama DZS-a
Rokovi prikupljanja podatakaOd 1. do 14. u mjesecu za protekli mjesec (osim za siječanj 2020.) – otvoren pristup internetskoj aplikaciji za izvještajne jedinice
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike

Modul 3.01.02 PRODCOM

Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: a) – c) 29. u mjesecu za protekli mjesec (osim za siječanj 2020.)
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Statistički standardi za Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M) ) uključujući Nomenklaturu industrijskih proizvoda – NIPUM 2020. – dostupnu na internetskim stranicama DZS-a

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske – KPD 2015. (NN, br. 157/14.)

Nomenklatura industrijskih proizvoda – NIP 2019., dostupna na internetskim stranicama DZS-a

Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba Europskog parlamenta i vijeća (EZ) br. 1158/2005

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Uredba Komisije (EZ) br. 656/2007

Uredba Komisije (EZ) br. 472/2008

Uredba Komisije (EZ) br. 329/2009

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EZ) br. 696/93

Uredba (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EU) br. 1872/2016

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1602

Metodologija za kratkoročne poslovne statistike, Eurostat, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europske zajednice, Luxembourg, 2006.

Međunarodne preporuke za indeks industrijske proizvodnje, UN, New York, siječanj 2009.

Preporuke za objavljivanje STS podataka, Eurostat, siječanj 2009.

ESS smjernice za desezoniranje, Eurostat, Metodologija i radni materijali, ISSN 1977-0375, Europske zajednice, Luxembourg, 2009.

Komunikacija Komisije prema Europskom parlamentu i Vijeću o statistikama eurozone »Prema poboljšanim metodologijama za statistike Eurozone i za indikatore«, Europska komisija, 2002. – PEEI – Glavni europski ekonomski indikatori, COM(2002)661 konačno, Bruxelles, 2002.
3.02-I-2


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiMjesečno istraživanje o prometu industrije (IND-2/KPS/M) u 2020.
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataa) vrijednost prometa u industriji na razini industrijskih skupina djelatnosti NKD-a 2007. i ukupno za neindustriju s raščlambom na promet ostvaren od prodaje: a1) na domaćem tržištu i a2) na stranom tržištu s daljnjom raščlambom: u eurozoni/izvan eurozone, za područja djelatnosti industrije B i C prema NKD-u 2007.
Izvještajne jediniceIndustrijska poduzeća i obrtnici za lokalne jedinice (LU) i neindustrijska poduzeća i obrtnici za industrijske lokalne JVD-e (dijelove) prema adresaru za mjesečno istraživanje industrije IND-2/KPS/M za 2020.
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (internetski obrazac e_IND-2/KPS/M): neposredno izvještavanje – internetskom aplikacijom na internetskim stranicama DZS-a za izabran skup poduzeća; ostala poduzeća kompilacija iz administrativnih izvora
Rokovi prikupljanja podataka1. do 15. u mjesecu za protekli mjesec (osim za siječanj 2020.) – otvoren pristup internetskoj aplikaciji za izabrane izvještajne jedinice; kompilacija iz administrativnih izvora (PDV) 45 dana nakon izvještajnog razdoblja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike

Modul 3.01.02 PRODCOM

Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: 27. – 30. u sljedećemu mjesecu
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN, br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14., 115/16. i 106/18.)

Statistički standardi za Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M) dostupni na internetskim stranicama DZS-a

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba Europskog parlamenta i vijeća (EZ) br. 1158/2005

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Uredba Komisije (EZ) br. 656/2007

Uredba Komisije (EZ) br. 472/2008

Uredba Komisije (EZ) br. 329/2009

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EZ) br. 696/93

Metodologija za kratkoročne poslovne statistike, Eurostat, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europske zajednice, Luxembourg, 2006.

Preporuke za objavljivanje STS podataka, Eurostat, siječanj 2009.

ESS smjernice za desezoniranje, Eurostat, Metodologija i radni materijali, ISSN 1977-0375, Europske zajednice, Luxembourg, 2009.

Komunikacija Komisije prema Europskom parlamentu i Vijeću o statistikama eurozone »Prema poboljšanim metodologijama za statistike eurozone i za indikatore«, Europska komisija, 2002. – PEEI – Glavni europski ekonomski indikatori, COM(2002)661 konačno, Bruxelles, 2002.3.02-I-3


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiMjesečno istraživanje o cijenama industrijskih proizvođača (IND-3/KPS/M) u 2020.
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataCijene industrijskih proizvođača sa stanjem na dan 15. u tekućemu mjesecu: a) stvarne prodajne cijene u prošlome, b) u tekućemu mjesecu, c) obje prodajne cijene pod a) i b) iskazane posebno za domaće tržište (tablica 1) i posebno za strano tržište – prodaja u inozemstvo (tablica 2) te za d) poznatoga kupca/naručitelja, iskazuju se i e) razlozi promjene cijena prema modalitetima promjene i/ili opisno. Cijene se bilježe vrijednosno u kunama i lipama, prema specifikaciji izabranih artikala iz grupe proizvoda definiranih Nomenklaturom industrijskih proizvoda – NIP 2019. – iz područja djelatnosti B, C, D i E (samo odjeljak 36) NKD-a 2007., i to specificirano za poznatoga kupca/naručitelja. Prodajne cijene industrijskih proizvoda cijene su po kojima proizvođači prodaju svoje proizvode na domaćemu i stranom tržištu u najvećim količinama (franko utovareno u vagon/kamion u mjestu proizvođača). U prodajnu cijenu uključuju se subvencije ili regres koji dobije proizvođač, a isključuju se rabat i popusti koje proizvođač daje kupcu, posebni porezi na promet i PDV
Izvještajne jediniceIzabrana industrijska poduzeća i obrtnici za lokalne jedinice (LU) i neindustrijska poduzeća i obrtnici za industrijske lokalne JVD-e (dijelove) prema adresaru za Mjesečno istraživanje o cijenama industrijskih proizvođača – IND-3/KPS/M za 2020.
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (internetski obrazac e_IND-3/KPS/M): neposredno izvještavanje – internetskom aplikacijom na internetskim stranicama DZS-a
Rokovi prikupljanja podataka16. do 26. u tekućem mjesecu (osim za siječanj 2020.) – otvoren pristup internetskoj aplikaciji za izvještajne jedinice
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.02.01 Katkoročne poslovne statistike

Modul 3.01.02 PRODCOM

Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: 8. u mjesecu za protekli mjesec – indeksi proizvođačkih cijena industrije; 13. u mjesecu za protekli mjesec – indeksi proizvođačkih cijena građevnog materijala (osim za siječanj 2020.).
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Statistički standardi za Mjesečno istraživanje o cijenama prodaje industrijskih proizvoda (IND-3/KPS/M) dostupni na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske – KPD 2015. (NN, br. 157/14.)

Nomenklatura industrijskih proizvoda – NIP 2019., dostupna na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr

Pravna osnova Europske unije

Uredba Europskog parlamenta i vijeća (EZ) br. 1158/2005

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Uredba Komisije (EZ) br. 656/2007

Uredba Komisije (EZ) br. 472/2008

Uredba Komisije (EZ) br. 329/2009

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EZ) br. 696/93

Uredba (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EU) br. 1872/2016

Priručnik za indekse proizvođačkih cijena industrije, Eurostat, Metodologija i radni materijali, ISSN 1977-0375, Europske zajednice, Luxembourg, 2012.

Metodologija za kratkoročne poslovne statistike, Eurostat, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europske zajednice, Luxembourg, 2006.

Preporuke za objavljivanje STS podataka, Eurostat, siječanj 2009.

Komunikacija Komisije prema Europskom parlamentu i Vijeću o statistikama eurozone »Prema poboljšanim metodologijama za statistike eurozone i za indikatore«, Europska komisija, 2002. – PEEI – Glavni europski ekonomski indikatori, COM(2002)661 konačno, Bruxelles, 2002.3.02-I-4


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 4
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiMjesečni izvještaj građevinarstva (GRAĐ-21/M)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataIndeks obujma građevinskih radova koji se izračunava na temelju podataka o odrađenim satima rada na gradilištima u Republici Hrvatskoj
Izvještajne jedinicePoslovni subjekti i njihovi dijelovi koji obavljaju građevinsku djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007.
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda – neposredno izvještavanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a ili klasični način putem papirnatog obrasca (obrazac GRAĐ-21/M); sudjeluje upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike
Rokovi prikupljanja podataka20 dana nakon isteka mjeseca
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup i papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike

Modul 3.02.N.1 Kratkoročne poslovne statistike građevinarstva za nacionalne potrebe

Rokovi objavljivanja rezultataSedam tjedana nakon isteka mjeseca
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.), Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN br. 58/07. i 72/07.)

Zakon o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17. i 39/19.)

Nacionalna klasifikacija vrsta građevina – NKVG, Metodološke upute br. 41/02.

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodology of short-term business statistics, Eurostat, 2006 (Metodologija za kratkoročne poslovne statistike, Eurostat, 2006.)

Classification of Types of Constructions – CC, Eurostat, final version/97 (Klasifikacija vrsta građevina – CC, Eurostat, konačna verzija/97.)3.02-I-5


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 5
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiMjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (GRAĐ-44a)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataBroj izdanih građevinskih dozvola i predviđena vrijednost radova prema vrsti građevine i vrsti radova, broj i površina zgrada i stanova, stanovi prema vrsti zgrade, vrsti građenja i broju soba
Izvještajne jediniceUpravna tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležna za upravne poslove graditeljstva te Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (papirnati obrazac GRAĐ-44a); sudjeluje upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike
Rokovi prikupljanja podataka5. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaPapir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike

Modul 3.02.N.1 Kratkoročne poslovne statistike građevinarstva za nacionalne potrebe

Rokovi objavljivanja rezultata40 dana nakon isteka mjeseca
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17. i 39/19.)

Nacionalna klasifikacija vrsta građevina – NKVG, Metodološke upute br. 41/02.

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Methodology of short-term business statistics, Eurostat, 2006 (Metodologija za kratkoročne poslovne statistike, Eurostat, 2006.)

Classification of Types of Constructions – CC, Eurostat, final version/97 (Klasifikacija vrsta građevina – CC, Eurostat, konačna verzija/97.)3.02-I-6


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 6
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiTromjesečni izvještaj građevinarstva (GRAĐ-21/3M)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataIndeks obujma građevinskih radova koji se izračunava na temelju podataka o odrađenim satima rada na gradilištima u Republici Hrvatskoj, vrijednost narudžaba i vrijednost izvršenih radova
Izvještajne jedinicePoslovni subjekti i njihovi dijelovi koji obavljaju građevinsku djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007.
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda – neposredno izvještavanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a ili klasični način putem papirnatog obrasca (obrazac GRAĐ-21/3M); sudjeluje upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike
Rokovi prikupljanja podataka20 dana nakon isteka tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup i papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike

Modul 3.02.N.1 Kratkoročne poslovne statistike građevinarstva za nacionalne potrebe

Rokovi objavljivanja rezultataDevet tjedana nakon isteka tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17. i 39/19.)

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.), Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija vrsta građevina – NKVG, Metodološke upute br. 41/02.

Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodology of short-term business statistics, Eurostat, 2006 (Metodologija za kratkoročne poslovne statistike, Eurostat, 2006.)

Classification of Types of Constructions – CC, Eurostat, final version/97 (Klasifikacija vrsta građevina – CC, Eurostat, konačna verzija/97.)


3.02-I-7


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 7
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiTromjesečni izvještaj o cijenama prodanih novih stanova (GRAĐ-41)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataCijene novih stanova po 1 m² stambene površine, struktura cijene stana (građevinsko zemljište, troškovi gradnje te ostali troškovi)
Izvještajne jedinicePravne osobe razvrstane prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. – u razred 41.20 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada i u razrede 41.10 Organizacija izvedbe projekata za zgrade i 71.11 Arhitektonske djelatnosti te druge pravne osobe koje prodaju nove stanove
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda – neposredno izvještavanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a ili klasični način putem papirnatog obrasca (obrazac GRAĐ-41); sudjeluje upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike
Rokovi prikupljanja podatakaDva tjedna nakon isteka tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup i papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike

Modul 3.02.N.1 Kratkoročne poslovne statistike građevinarstva za nacionalne potrebe

Rokovi objavljivanja rezultata

Rujan 2020. za I. polugodište 2020.

Ožujak 2021. za II. polugodište 2020. (podaci se prikupljaju tromjesečno, ali se objavljuju dva puta na godinu)

Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Programme of Current Housing and Building Statistics for Countries in the UN/ECE Region (Program statistike stanovanja i izgradnje zgrada na području UN/ECE)3.02-I-8


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 8
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiMjesečni izvještaj trgovine na malo (TRG-1)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataIndeksi prometa (poslovnog prihoda) od trgovine na malo i od ostalih djelatnosti u izvještajnom mjesecu i u prosincu prethodne godine, zalihe u djelatnosti trgovine na malo; broj prodavaonica u prethodnoj godini; trgovačke struke; udio internetske prodaje u prethodnoj godini
Izvještajne jedinicePravne osobe, obrtnici i slobodne profesije – izabrani poslovni subjekti koji su prema pretežnosti registrirani u trgovini na malo (odjeljak 47 NKD-a 2007.) i poslovni subjekti iz ostalih djelatnosti koji obavljaju trgovinu na malo
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda – neposredno izvještavanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a; sudjeluje upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike
Rokovi prikupljanja podataka20. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaOnline pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata30 dana nakon isteka izvještajnog mjeseca (osim za siječanj)
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007 (NN br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

ESS smjernice za desezoniranje, Eurostat, Metodologija i radni materijali, ISSN 1977-0375, Europske zajednice, Luxembourg, 2009.

Methodology for short term business statistics, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, Luxembourg 2006 (Metodologija za kratkoročne poslovne statistike, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, Luxembourg, 2006.).

Recommendations for Publishing of STS data, Eurostat, 2009 (Preporuke za objavljivanje STS podataka, Eurostat, 2009.)
3.02-I-9


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 9
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiMjesečni izvještaj uslužnih djelatnosti (USL-M)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataIndeksi prometa (poslovnog prihoda) ostvarenog u izvještajnom mjesecu i u istom mjesecu prethodne godine prema pretežnoj djelatnosti poslovnog subjekta. Ukupan promet obuhvaća promet od svih djelatnosti poslovnog subjekta uključujući sporedne djelatnosti ako ih poslovni subjekt obavlja
Izvještajne jedinicePravne osobe, obrtnici i slobodne profesije – izabrani poslovni subjekti kojima je pretežna djelatnost neka od sljedećih djelatnosti: Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla (G 45), Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima (G 46), Kopneni prijevoz i cjevovodni transport (H 49), Vodeni prijevoz (H 50), Zračni prijevoz (H 51), Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu (H 52), Poštanske i kurirske djelatnosti (H 53), Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića (I 55 i I 56 ), Izdavačke djelatnosti (J 58), Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa (J 59), Emitiranje programa (J 60), Elektroničke komunikacije (J 61), Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima (J 62), Informacijske uslužne djelatnosti (J 63), Poslovanje nekretninama (L 68), Pravne i računovodstvene djelatnosti (M 69), Savjetovanje u vezi s upravljanjem (M 702), Arhitektonske djelatnosti; tehničko ispitivanje i analiza (M 71), Promidžba i oglašavanje i istraživanje tržišta (M 73), Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (M 74), Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) (N 77), Djelatnosti zapošljavanja (N 78), Putničke agencije, organizatori putovanja (tour operatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima (N 79), Zaštitne i istražne djelatnosti (N 80), Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika (N 81), Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti (N 82)
Načini prikupljanja podatakaKombinacija izvještajne metode neposrednim izvještavanjem putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a i administrativnog izvora podataka (PDV datoteka Porezne uprave Ministarstva financija)
Rokovi prikupljanja podataka30 dana nakon isteka izvještajnog mjeseca (za istraživanje izvještajnom metodom); 45 dana nakon isteka izvještajnog mjeseca za administrativni izvor podataka
Format prikupljanja podatakaElektronički medij, on-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata60 dana nakon isteka izvještajnog mjeseca (osim za siječanj)
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

ESS smjernice za desezoniranje, Eurostat, Metodologija i radni materijali, ISSN 1977-0375, Europske zajednice, Luxembourg, 2009.

Methodology for short term business statistics, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, Luxembourg 2006 (Metodologija za kratkoročne poslovne statistike, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, Luxembourg, 2006.)

Recommendations for Publishing of STS data, Eurostat, 2009 (Preporuke za objavljivanje STS podataka, Eurostat, 2009.)


3.02-I-10


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 10
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena redovitoga zračnoga putničkog prijevoza pri pružateljima usluga (SPPI-ZR)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa redovitoga zračnoga putničkog prijevoza za izabrane reprezentativne letove u domaćemu i međunarodnom prometu iz kojih se izračunava ukupan indeks cijena djelatnosti.

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) za prethodnu godinu po skupinama usluga radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost redovitoga zračnog putničkog prijevoza
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podatakaSvaki treći ponedjeljak u mjesecu za tekući mjesec
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku posljednjeg mjeseca izvještajnog tromjesečja, objavljuju se u agregiranom obliku
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007 (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luksemburg, 2005.)

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services (OECD, Eurostat, 2014, Second Edition) ISBN 978-92-64-22066-9 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, OECD, Eurostat, 2014., Drugo izdanje) ISBN 978-92-64-22066-93.02-I-11


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 11
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena elektroničkih komunikacijskih usluga pri pružateljima usluga (SPPI-TEL)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataKoličine i vrijednosti po pojedinim skupinama elektroničkih komunikacijskih usluga iz kojih se izračunava ukupan indeks cijena djelatnosti.
Izvještajne jediniceHrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka31. svibnja (I. tromjesečje), 31. kolovoza (II. tromjesečje), 30. studenoga (III. tromjesečje) i 28. veljače (IV. tromjesečje)
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN, br. 73/08., 90/11., 133/12., 80/13., 71/14. i 72/17.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services (OECD,

Eurostat, 2014, Second Edition) ISBN 978-92-64-22066-9 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, OECD, Eurostrat, 2014., Drugo izdanje) ISBN 978-92-64-22066-9


3.02-I-12


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 12
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena univerzalnih poštanskih usluga pri pružateljima usluga (SPPI-POŠT/U)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne univerzalne poštanske pošiljke u domaćemu i međunarodnome poštanskom prometu iz kojih se izračunava ukupan indeks djelatnosti.

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a za prethodnu godinu po pojedinim skupinama poštanskih usluga radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost univerzalnih poštanskih usluga
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda, internet
Rokovi prikupljanja podatakaSvaki treći ponedjeljak u mjesecu za tekući mjesec
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku posljednjeg mjeseca izvještajnog tromjesečja, objavljuju se u agregiranom obliku
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)
3.02-I-13


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 13
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena usluga skladištenja robe pri pružateljima usluga (SPPI-SKL)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne skladišne usluge u izvještajnome i predizvještajnom tromjesečju iz kojih se izračunava ukupan indeks cijena djelatnosti.

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a za prethodnu godinu po pojedinim skupinama skladišnih usluga radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost skladištenja robe
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luksemburg, 2005.)


3.02-I-14


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 14
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena usluga prekrcaja tereta pri pružateljima usluga (SPPI-PREK)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne usluge prekrcaja tereta u izvještajnome i predizvještajnom tromjesečju iz kojih se izračunava ukupan indeks cijena djelatnosti.

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a za prethodnu godinu po pojedinim skupinama usluga prekrcaja radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost prekrcaja tereta
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)3.02-I-15


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 15
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena zaštitnih i istražnih djelatnosti pri pružateljima usluga (SPPI-ZAŠT)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne zaštitne i istražne usluge u izvještajnome i predizvještajnom tromjesečju iz kojih se izračunava ukupan indeks cijena djelatnosti.

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a za prethodnu godinu po pojedinim skupinama zaštitnih i istražnih usluga radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju zaštitne i istražne djelatnosti
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda – neposredno izvještavanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)


3.02-I-16


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 16
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena usluga zapošljavanja pri pružateljima usluga (SPPI-ZP)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne usluge zapošljavanja u izvještajnome i predizvještajnom tromjesečju iz kojih se izračunava ukupan indeks djelatnosti.

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a za prethodnu godinu po pojedinim skupinama usluga zapošljavanja radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnosti zapošljavanja
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda – neposredno izvještavanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a
Rokovi prikupljanja podataka40 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)
3.02-I-17


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 17
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena usluga pomorskoga putničkog prijevoza pri pružateljima usluga (SPPI-POM/P)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne linije u pomorskom prijevozu putnika iz kojih se izračunava ukupan indeks djelatnosti.

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a za prethodnu godinu po pojedinim plovidbenim linijama pomorskog prijevoza putnika radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost pomorskog prijevoza putnika
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda; neposredno izvještavanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a, internet
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaElektronički medij, on-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja, objavljuju se u agregiranom obliku
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)


3.02-I-18


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 18
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena usluga pomorskog prijevoza tereta pri pružateljima usluga (SPPI-POM/T)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne usluge pomorskog prijevoza tereta u izvještajnome i predizvještajnom tromjesečju iz kojih se izračunava ukupan indeks cijena djelatnosti.

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a za prethodnu godinu po pojedinim skupinama usluga pomorskog prijevoza tereta radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost pomorskog prijevoza tereta
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda – neposredno izvještavanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja, objavljuju se u agregiranom obliku
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)
3.02-I-19


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 19
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena cestovnog prijevoza robe pri pružateljima usluga (SPPI-CES)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne usluge cestovnog prijevoza tereta u izvještajnome i predizvještajnom tromjesečju iz kojih se izračunava ukupan indeks cijena djelatnosti.

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a za prethodnu godinu po pojedinim skupinama usluga cestovnog prijevoza robe radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost cestovnog prijevoza robe
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda – neposredno izvještavanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)


3.02-I-20


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 20
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena usluga čišćenja pri pružateljima usluga (SPPI-ČIŠĆ)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne usluge čišćenja u izvještajnome i predizvještajnom tromjesečju iz kojih se izračunava ukupan indeks cijena djelatnosti.

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a za prethodnu godinu po pojedinim skupinama usluga čišćenja radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnosti čišćenja
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda – neposredno izvješćivanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Proizvodnja i razvoj kratkoročnih – poslovnih statistika
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)3.02-I-21


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 21
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena usluga revizije, računovodstva i poreznog savjetovanja pri pružateljima usluga (SPPI-KNJ)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne usluge revizije, računovodstva i poreznog savjetovanja u izvještajnome i predizvještajnom tromjesečju iz kojih se izračunava ukupan indeks cijena djelatnosti.

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a za prethodnu godinu po pojedinim skupinama usluga revizije, računovodstva i poreznog savjetovanja radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnosti revizije, računovodstva i poreznog savjetovanja
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda – neposredno izvješćivanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja, objavljuju se u agregiranom obliku
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)


3.02-I-22


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 22
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena usluga uredskih administrativnih i pomoćnih djelatnosti te ostalih poslovnih pomoćnih djelatnosti pri pružateljima usluga (SPPI-ADM)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne usluge u uredskim administrativnim i pomoćnim djelatnostima te ostalim poslovnim pomoćnim djelatnostima iz kojih se izračunava ukupan indeks djelatnosti.

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a za prethodnu godinu po pojedinim skupinama uredskih, administrativnih i ostalih poslovnih pomoćnih djelatnosti radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju usluge uredskih administrativnih i pomoćnih djelatnosti te ostalih poslovnih pomoćnih djelatnosti
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda – neposredno izvješćivanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)3.02-I-23


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 23
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena računalnih i informacijskih usluga pri pružateljima usluga (SPPI-IT)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne računalne i informacijske usluge u izvještajnome i predizvještajnom tromjesečju iz kojih se izračunava ukupan indeks djelatnosti.

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a za prethodnu godinu po pojedinim skupinama računalnih i informacijskih usluga radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju računalne i informacijske djelatnosti
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda – neposredno izvješćivanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)


3.02-I-24


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 24
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena arhitektonskih i inženjerskih usluga pri pružateljima usluga (SPPI-ARH/INŽ)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne arhitektonske i inženjerske usluge u predizvještajnom i izvještajnom tromjesečju iz kojih se izračunava ukupan indeks cijena djelatnosti.

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a za prethodnu godinu po pojedinim skupinama arhitektonskih i inženjerskih usluga radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju arhitektonske i inženjerske djelatnosti
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda – neposredno izvješćivanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)3.02-I-25


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 25
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena usluga promidžbe i oglašavanja pri pružateljima usluga (SPPI-OGL)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne usluge promidžbe i oglašavanja u predizvještajnom i izvještajnom tromjesečju iz kojih se izračunava ukupan indeks cijena djelatnosti.

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a za prethodnu godinu po pojedinim skupinama usluga u djelatnostima promidžbe i oglašavanja radi određivanja pondera (težina).

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnosti promidžbe i oglašavanja
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda – neposredno izvješćivanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja, objavljuju se u agregiranom obliku
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)


3.02-I-26


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 26
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena usluga istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja pri pružateljima usluga (SPPI-ISTR)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne usluge istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja u predizvještajnom i izvještajnom tromjesečju iz kojih se izračunava ukupan indeks cijena djelatnosti.

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a za prethodnu godinu po pojedinim skupinama usluga u djelatnostima istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnosti istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda – neposredno izvješćivanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja, objavljuju se u agregiranom obliku
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)3.02-I-27


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 27
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena usluga putničkih agencija, organizatora putovanja (turoperatora) te ostalih rezervacijskih usluga pri pružateljima usluga (SPPI-PUT)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne usluge putničkih agencija, organizatora putovanja (turoperatora) te ostalih rezervacijskih usluga u izvještajnome i predizvještajnom tromjesečju iz kojih se izračunava ukupan indeks cijena djelatnosti.

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a za prethodnu godinu po pojedinim skupinama usluga putničkih agencija, organizatora putovanja te ostalih rezervacijskih usluga radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju usluge putničkih agencija, organizatora putovanja (touroperatora) i ostale rezervacijske usluge
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda – neposredno izvješćivanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)3.02-I-28


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 28
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena usluga izdavačkih djelatnosti pri pružateljima usluga (SPPI-IZD)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne usluge izdavačkih djelatnosti u izvještajnome i predizvještajnom tromjesečju iz kojih se izračunava ukupan indeks cijena djelatnosti.

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a za prethodnu godinu po pojedinim skupinama usluga izdavačkih djelatnosti radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju izdavačke djelatnosti, uključujući izdavanje softvera
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda – neposredno izvješćivanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)3.02-I-29


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 29
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena usluga savjetovanja u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem pri pružateljima usluga (SPPI-SAVJ)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne usluge u djelatnosti savjetovanja u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem u izvještajnom i predizvještajnom tromjesečju iz kojih se izračunava ukupan indeks cijena djelatnosti.

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a za prethodnu godinu po pojedinim skupinama usluga savjetovanja radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju usluge savjetovanja u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda – neposredno izvješćivanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)3.02-I-30


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 30
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIndeksi cijena usluga proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa pri pružateljima usluga (SPPI-FILM)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne usluge u proizvodnji filmova, videofilmova i televizijskog programa te snimanju i izdavanju glazbenih zapisa iz kojih se izračunava ukupan indeks cijena djelatnosti.

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o poslovnom prihodu (prometu) bez PDV-a za prethodnu godinu po pojedinim skupinama usluga radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnosti proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa, snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa u izvještajnome i predizvještajnom tromjesečju
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda – neposredno izvješćivanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Kratkoročne poslovne statistike
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)3.02-III-1


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiRazvoj i koordinacija kratkoročnih poslovnih statistika (KPS) prema Eurostatovim smjernicama
Kratak opis aktivnosti1) koordinacija diseminacije raspoloživoga i novog skupa kratkoročnih poslovnih pokazatelja (KPP) prema propisima EU-a te njihova tehnička priprema u skladu sa zahtjevima Eurostata; 2) nastavak moderniziranja metoda prikupljanja podataka za što veći broj KPP istraživanja i/ili 3) kompiliranje administrativnih podataka umjesto prikupljanja podataka istraživanjem; 2) i 3) u skladu s programom MEETS EU-a; 4) integracija »on-line« prikupljanja podataka za STS u okviru strukturnih fondova EU; 5) nadogradnja internetske baze podataka za kratkoročne poslovne pokazatelja DZS-a izgrađene u okviru Prijelaznog instrumenta EU; 6) razvoj automatiziranih alata za diseminaciju KPP-a u Eurostat u skladu s novom strukturom sloga SDMX-ML 2.0 via eDAMIS; 7) izrada i kontinuirano ažuriranje nacionalnog seta KPP metapodataka u skladu s EU formatima ESQRS i ESMS popunjenim na Metada Heandler-u; 8) unaprjeđenje softvera i poboljšanje metodologija za postojeće STS pokazatelje, 9) kontinuirana korespondencija s Eurostatom i aktivno praćenje zahtjeva iz novih regulativa EU-a i inicijativa poput ESSnet i FRIBS, sudjelovanje u radu Eurostatovih radnih skupina, Task Force-a FRIBS za STS i radionica za STS uključujući studijske posjete u države članice radi sagledavanja prakse primjene, konferencije i slično; 10) izrada koncepta publikacije za raspoloživi set KPP-PEEIs i 11) osiguranje potrebnih resursa (organizacijskih, IT i ljudskih) za izradu internetskih aplikacija i za provedbu novih KPS istraživanja prema EU-ovim propisima i preporukama i uz potporu tekućih EU-a programa pomoći (Darovnica i prijelaznog instrumenta), preduvjeti su realizacije poslova na ovom projektu
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineKontinuirana koordinacija i korespondencija s Eurostatom na harmonizaciji nacionalnog seta KPP (STS) sa zahtjevima i inicijativama Eurostata poput ESSnet, ESS, te ostali pripremni poslovi na uvođenju FRIBS paketa za STS (Framework Regulation Integrating Business Statistics). Izrada novih STS pokazatelja posebno u području ostalih usluga (SPPI i ISP); izrada novih internetskih aplikacija (CAWI) za prikupljanje podataka STS u području ostalih usluga; unaprjeđenje aplikacije za korištenje administrativnih izvora podataka umjesto istraživanja za STS pokazatelje prometa industrije; ažuriranje izvještaja o kvalitetu (metapodataka) za sve raspoložive STS pokazatelje na Metadata Heandleru (platformi Eurostata) i izvještaja o kvaliteti u bazi kvalitete DZS-a; unaprjeđenje softvera za automatski izračun pokazatelja kvalitete; nadogradnja internetske baze podataka za KPP (STS), koja je izgrađena u okviru projekata financiranih sredstvima EU-a;. Davanje mišljenja i pozicija na nacrte propisa iz područja KPP (STS) i sudjelovanje u TASK-Force, radionicama i radnim sastancima Eurostata i drugih međunarodnih organizacija koji su posvećeni ovom području; osiguranje potrebnih resursa (IT i ljudskih) preduvjet je realizacije poslova
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15., 134/15., 120/16. i 116/18.)

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.),

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske – KPD 2015. (NN, br. 157/14.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija vrsta građevina – NKVG, Metodološke upute br. 41/02.

Statistički standardi za Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M) uklj. Nomenklaturu industrijskih proizvoda – 2020. dostupna na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr.

Nomenklatura industrijskih proizvoda – NIP 2019., dostupna na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr

Pravna osnova Europske unije

Uredba Europskog parlamenta i vijeća (EZ) br. 1158/2005

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Uredba Komisije (EZ) br. 656/2007

Uredba Komisije (EZ) br. 472/2008

Uredba Komisije (EZ) br. 329/2009

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EZ) br. 696/93

Uredba (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Metodologija za kratkoročne poslovne statistike, Eurostat, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europske zajednice, Luxembourg, 2006.

ESS smjernice za desezoniranje, Eurostat, Metodologija i radni materijali, ISSN 1977-0375, Europske zajednice, Luxembourg, 2009.

Preporuke za objavljivanje STS podataka, Eurostat, siječanj 2009.

Komunikacija Komisije prema Europskom parlamentu i Vijeću o statistikama eurozone »Prema poboljšanim metodologijama za statistike eurozone i za indikatore«, Europska komisija, 2002. – PEEI – Glavni europski ekonomski indikatori, COM(2002)661 konačno, Bruxelles, 2002.

Metodološke smjernice za razvoj indekse proizvođačkih cijena usluga, Eurostat, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europske zajednice, Luxembourg, 2006.

Međunarodne preporuke za indeks industrijske proizvodnje, UN, New York, siječanj 2009.

Priručnik za indekse proizvođačkih cijena industrije, Eurostat, Metodologija i radni materijali, ISSN 1977-0375, Europske zajednice, Luxembourg, 2012.

Smjernice za kompilaciju mjesečnog indeksa proizvodnje građevinarstva, Eurostat, Metodologija i radni materijali, ISSN 1977-0375, Europske zajednice, Luxembourg, 2011.3.02-III-2


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiRazvoj statistike uslužnih djelatnosti
Kratak opis aktivnostiRazvoj i unaprjeđenje metodologije za praćenje indikatora prometa u uslužnim djelatnostima. To su sljedeće djelatnosti odjeljaka/skupina NKD-a 2007.: G 45, G 46, G 47, H 49, H 50, H 51, H 52, H 53, I 55, I 56, J 58, J 59, J 60, J 61, J 62, J 63, L 68, M 69, M 702, M 71, M 73, M 74, N 77, N 78, N 79, N 80, N 81 i N 82. Razvoj obuhvaća: proučavanje propisa Eurostata i iskustava drugih zemalja; proučavanje, analizu, kontrolu i obrade administrativnih izvora podataka (Fina, PDV datoteka, podaci fiskalizacije itd.) te usporedbu rezultata s postojećim statističkim istraživanjima; provođenje pilot istraživanja za praćenje prometa za neobuhvaćene uslužne djelatnosti, ažuriranje i revidiranje projektnih zahtjeva za automatsku obradu podataka, ažuriranje aplikacija i ostalih alata za mjesečno prikupljanje, obradu i objavu podataka o prometu uslužnih djelatnosti, izračuni novog indikatora o obujmu (proizvodnji) uslužnog sektora (ISP – Index of Services Production), ostali pripremni poslovi na uvođenju FRIBS-a (Framework Regulation Integrating Business Statistics)
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineUnaprijediti metodologiju mjesečnog praćenja prometa uslužnih djelatnosti u skladu s preporukama Eurostata. Provesti analizu mogućeg smanjenja opterećenja izvještajnih jedinica u mjesečnom istraživanju trgovine na malo korištenjem administrativnog izvora (podaci fiskalizacije). Pripremiti metodološke i tehničke osnove za novo mjesečno istraživanje za izračun novog indikatora – indeksa obujma uslužnih djelatnosti (ISP). U potpunosti uskladiti mjesečne indikatore sa zahtjevima FRIBS-a (Framework Regulation Integrating Business Statistics).
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

ESS smjernice za desezoniranje, Eurostat, Metodologija i radni materijali, ISSN 1977-0375, Europske zajednice, Luxembourg, 2009.

Methodology for short term business statistics, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, Luxembourg 2006 (Metodologija za kratkoročne poslovne statistike, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, Luxembourg, 2006.).

Recommendations for Publishing of STS data, Eurostat, 2009 (Preporuke za objavljivanje STS podataka, Eurostat, 2009.)3.02-III-3


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiRazvoj indeksa cijena uslužnih djelatnosti pri pružateljima usluga
Kratak opis aktivnosti

Razvoj i unaprjeđenje metodologije za prikupljanje podataka i izračun indeksa cijena uslužnih djelatnosti pri pružateljima usluga za sljedeće djelatnosti NKD-a 2007.: zračni prijevoz, univerzalne poštanske usluge, elektroničke komunikacijske usluge, pomorski i priobalni prijevoz putnika, pomorski i priobalni prijevoz tereta, prekrcaj tereta, skladištenje robe, cestovni prijevoz robe, usluge zapošljavanja, zaštitne i istražne djelatnosti, usluge čišćenja, pravne djelatnosti, računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti, savjetovanje u vezi s poslovanjem, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo, promidžba i istraživanje tržišta, računalno programiranje i savjetovanje u vezi s računalima, informacijske uslužne djelatnosti, izdavačke djelatnosti, djelatnosti putničkih agencija, organizatora putovanja (turoperatora) i ostalih rezervacijskih usluga, usluge proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa, usluge uredskih administrativnih i pomoćnih djelatnosti te ostalih poslovnih pomoćnih djelatnosti.

Aktivnost obuhvaća: analizu uslužnih djelatnosti unutar gospodarstva, istraživački rad na terenu (kontaktiranje i posjećivanje profesionalnih udruženja i komora te izvještajnih jedinica), definiranje obuhvata, metoda i jedinica promatranja; definiranje okvira za uzorak i dizajn uzorka; izradu adresara izvještajnih jedinica; dizajn upitnika i izradu uputa; definiranje skupina usluga unutar promatrane djelatnosti; pripremu aplikacija za prikupljanje podataka i pripremu programa za obradu podataka, izračunavanje indeksa cijena. Radi procjene metodologije i kvalitete izvora podataka za nove indekse provode se pilot istraživanja i probni izračun indeksa cijena za nove odabrane djelatnosti.

Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godinePovećanje stupnja usklađenosti indikatora s regulativom i metodologijom Eurostata za kratkoročne poslovne statistike. Unaprjeđenje metodologije za postojeće i razvoj metodologije za nove indekse cijena outputa uslužnih djelatnosti, koje se koriste kao deflatori kod izračuna Indeksa obujma uslužnih djelatnosti (ISP-a). Priprema istraživanja u skladu sa zahtjevima FRIBS-a (Framework Regulation Integrating Business Statistics)
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services (OECD, Eurostat, 2014., Second Edition)


Tema 3.03 Energija

3.03-I-1


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiMjesečno istraživanje o elektranama (ERG-1/EL) za 2020.
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataPodaci o proizvodnji električne energije na pragu elektrane, potrošnji energenata u termoelektranama i toplanama te potrošnji električne energije u reverzibilnim hidroelektranama
Izvještajne jediniceProizvođači električne energije
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (obrazac ERG-1/EL), DZS izravno distribuira obrasce izvještajnim jedinicama i prikuplja ih elektroničkim obrascima (internet, elektronička pošta)
Rokovi prikupljanja podataka15. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaElektronička pošta
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.03.01 Energetske statistike – proizvodnja

Modul 5.02.01 Pokazatelji Europa 2020: proizvodnja i diseminacija

Rokovi objavljivanja rezultata50 dana nakon završetka promatranog mjeseca, objavljivanje u Priopćenju »Kratkoročni pokazatelji energetske statistike«
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiStatistički standardi za Mjesečno istraživanje o elektranama, dostupni na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr
Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardi

Priručnik za statistike energije, Eurostat/IEA/OECD, 2004.

Načela i metode za energetske bilance, Eurostat – Serija E: Metode3.03-I-2


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiMjesečno istraživanje o naftnim rafinerijama (ERG-1/N) za 2020.
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataKoličine: a) proizvodnja naftnih rafinerija iz posebnih sirovina, b) potrošnja i zalihe reprodukcijskih materijala koji ulaze u proces transformiranja, c) potrošnja i zalihe energenata za ostale potrebe u rafinerijama i d) bruto domaće isporuke rafinerija
Izvještajne jediniceNaftne rafinerije konstituirane kao pravne osobe ili poduzeća koja u svom sastavu imaju naftne rafinerije
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (obrazac ERG-1/N), DZS izravno distribuira obrasce izvještajnim jedinicama i prikuplja ih elektroničkim obrascima (internet, elektronička pošta)
Rokovi prikupljanja podataka20. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaElektronička pošta
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.03.01 Energetske statistike – proizvodnja

Modul 5.02.01 Pokazatelji Europa 2020: proizvodnja i diseminacija

Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: 50 dana nakon završetka promatranog mjeseca, objavljivanje u Priopćenju »Kratkoročni pokazatelji energetske statistike«
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiStatistički standardi za ispunjavanje Mjesečnog istraživanja o naftnim rafinerijama (ERG-1/N), dostupni na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr
Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardi

Priručnik za statistike energije, Eurostat/IEA/OECD, 2004.

Načela i metode za energetske bilance, Eurostat – Serija E: Metode3.03-I-3


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiMjesečno istraživanje o uvozu, izvozu i zalihama nafte i naftnih derivata (ERG-2/N) za 2020.
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataKoličine: a) uvoz nafte, naftnih proizvoda i tekućeg plina, b) izvoz nafte, naftnih proizvoda i tekućeg plina te bunkeri brodova međunarodne plovidbe, c) zalihe nafte, naftnih proizvoda i tekućeg plina hrvatskih rezidenata osim kod rafinerija i velikih javnih potrošača i d) zalihe nafte, naftnih proizvoda i tekućeg plina drugih država i njihovih rezidenata na području Republike Hrvatske
Izvještajne jedinicePoduzeća ili dijelovi poduzeća koji se bave uvozom, izvozom nafte, naftnih derivata i tekućeg plina ili njihovim skladištenjem prema ovim standardima
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (obrazac ERG-2/N), DZS izravno distribuira obrasce izvještajnim jedinicama i prikuplja ih elektroničkim obrascima (internet, elektronička pošta)
Rokovi prikupljanja podataka20. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaElektronička pošta
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.03.01 Energetske statistike – proizvodnja

Modul 5.02.01 Pokazatelji Europa 2020: proizvodnja i diseminacija

Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: 50 dana nakon završetka promatranog mjeseca, objavljivanje u Priopćenju »Kratkoročni pokazatelji energetske statistike«
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiStatistički standardi za ispunjavanje Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu i zalihama nafte i naftnih derivata (ERG-2/N), dostupni na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr
Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardi

Priručnik za statistike energije, Eurostat/IEA/OECD, 2004.

Načela i metode za energetske bilance, Eurostat – Serija E: Metode3.03-I-4


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 4
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiMjesečno istraživanje o uvozu, izvozu, zalihama i isporukama prirodnog plina (ERG-1/P) u 2020.
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataKoličine: a) uvoz prirodnog plina, b) izvoz prirodnog plina, c) zalihe prirodnog plina, d) isporuke za domaću potrošnju prirodnog plina, e) vlastita potrošnja prirodnog plina, f) gubici prirodnog plina u sustavu proizvođača i distributera prirodnog plina
Izvještajne jedinicePoduzeća ili dijelovi poduzeća koji se bave uvozom, izvozom, isporukama i skladištenjem prirodnog plina prema ovim standardima
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (obrazac ERG-1/P), DZS izravno distribuira obrasce izvještajnim jedinicama i prikuplja ih elektroničkim obrascima (internet, elektronička pošta)
Rokovi prikupljanja podataka20. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaElektronička pošta
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.03.01 Energetske statistike – proizvodnja

Modul 5.02.01 Pokazatelji Europa 2020: proizvodnja i diseminacija

Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: 50 dana nakon završetka promatranog mjeseca, objavljivanje u Priopćenju »Kratkoročni pokazatelji energetske statistike«
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiStatistički standardi za ispunjavanje Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama i isporukama prirodnog plina (ERG-1/P), dostupni na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr
Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardi

Priručnik za statistike energije, Eurostat/IEA/OECD, 2004.

Načela i metode za energetske bilance, Eurostat – Serija E: Metode3.03-I-5


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 5
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiMjesečno istraživanje o uvozu, izvozu, zalihama i isporukama i potrošnji ugljena i koksa (ERG-1/U) u 2020.
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataKoličine: a) uvoz ugljena i koksa prema ogrjevnoj moći, b) izvoz ugljena i koksa prema ogrjevnoj moći, c) potrošnja i zalihe ugljena i koksa, d) domaće isporuke ugljena i koksa
Izvještajne jedinicePoduzeća ili dijelovi poduzeća koji se bave uvozom, izvozom i potrošnjom ugljena i koksa ili njihovim skladištenjem prema propisanim standardima
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (obrazac ERG-1/U), DZS izravno distribuira obrasce izvještajnim jedinicama i prikuplja ih elektroničkim obrascima (internet, elektronička pošta)
Rokovi prikupljanja podataka20. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaElektronička pošta
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.03.01 Energetske statistike – proizvodnja

Modul 5.02.01 Pokazatelji Europa 2020: proizvodnja i diseminacija

Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: 50 dana nakon završetka promatranog mjeseca, objavljivanje u Priopćenju »Kratkoročni pokazatelji energetske statistike«
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiStatistički standardi za ispunjavanje Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama, isporukama i potrošnji ugljena i koksa (ERG-1/U), dostupni na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr
Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardi

Priručnik za statistike energije, Eurostat/IEA/OECD, 2004.

Načela i metode za energetske bilance, Eurostat – Serija E: Metode3.03-I-6


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 6
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiPolugodišnje istraživanje o cijenama električne energije (ERG-3/E) u 2020.
Periodičnost istraživanjaPolugodišnje
Kratak opis rezultataCijene električne energije: a) prema vrsti kućanstva, b) prema vrsti industrijskih potrošača
Izvještajne jedinicePoduzeća ili dijelovi poduzeća koji se bave opskrbom i distribucijom električne energije
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (obrazac ERG-3/E), DZS izravno distribuira obrasce izvještajnim jedinicama i prikuplja ih elektroničkim obrascima (internet, elektronička pošta)
Rokovi prikupljanja podataka15. veljače i 16. kolovoza 2020.
Format prikupljanja podatakaElektronička pošta
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.03.01 Energetske statistike – proizvodnja

Modul 3.03.02 Energetske statistike – metodologija i razvoj

Rokovi objavljivanja rezultataObjavljivanje u godišnjemu Statističkom izvješću o energiji potkraj 2020. za drugo polugodište prethodne godine i prvo polugodište tekuće godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiStatistički standardi za ispunjavanje Polugodišnjeg istraživanja o cijenama električne energije (ERG-3E ), dostupni na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr.
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba (EU) 2016/1952 Europskog parlamenta i Vijeća

Ostali međunarodni standardi

Priručnik za statistike energije, Eurostat/IEA/OECD, 2004.

Prijedlog metodologije za prikupljanje podataka o cijenama plina i električne struje, verzija 2007., Eurostat3.03-I-7


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 7
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiPolugodišnje istraživanje o cijenama plina distribuiranoga plinovodima (ERG-3/P) u 2020.
Periodičnost istraživanjaPolugodišnje
Kratak opis rezultataCijene plina: a) prema vrsti kućanstva, b) prema vrsti industrijskih potrošača
Izvještajne jedinicePoduzeća ili dijelovi poduzeća koji se bave opskrbom i distribucijom plina plinovodima
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (obrazac ERG-3/P), DZS izravno distribuira obrasce izvještajnim jedinicama i prikuplja ih elektroničkim obrascima (internet, elektronička pošta)
Rokovi prikupljanja podataka15. veljače i 16. kolovoza 2020.
Format prikupljanja podatakaElektronička pošta
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.03.01 Energetske statistike – proizvodnja

Modul 3.03.02 Energetske statistike – metodologija i razvoj

Rokovi objavljivanja rezultataObjavljivanje u godišnjemu Statističkom izvješću o energiji potkraj 2020. za drugo polugodište prethodne godine i prvo polugodište tekuće godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiStatistički standardi za ispunjavanje Polugodišnjeg istraživanja o cijenama prirodnog plina isporučenog plinovodima (ERG-3P ), dostupni na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr.
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba (EU) 2016/1952 Europskog parlamenta i Vijeća

Ostali međunarodni standardi

Priručnik za statistike energije, Eurostat/IEA/OECD, 2004.

Prijedlog metodologije za prikupljanje podataka o cijenama plina i električne struje, verzija 2007., Eurostat3.03-I-8


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 8
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnje istraživanje o proizvodnji bioplina i biomase te proizvodnji električne energije i topline iz bioplina i biomase (ERG-1OB) za 2019.
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultata

Količine: a) proizvodnja bioplina i biomase, b) izvoz bioplina i biomase, c) zalihe bioplina i biomase, d) isporuke za domaću potrošnju bioplina i biomase, e) vlastita potrošnja bioplina i biomase, f) proizvodnja električne energije i topline iz bioplina i biomase

Prihod: a) od proizvodnje bioplina i biomase, b) od proizvodnje električne energije iz bioplina i biomase

Izvještajne jedinicePoduzeća ili dijelovi poduzeća koji se bave proizvodnjom bioplina i biomase te proizvodnjom električne energije i topline iz bioplina i biomase
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (obrazac ERG-10B), DZS izravno distribuira obrasce izvještajnim jedinicama i prikuplja ih elektroničkim obrascima (internet, elektronička pošta)
Rokovi prikupljanja podataka31. svibnja za proteklu godinu
Format prikupljanja podatakaElektronička pošta
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.03.01 Energetske statistike – proizvodnja

Modul 3.03.02 Energetske statistike – metodologija i razvoj

Modul 5.02.01 Pokazatelji Europa 2020.: proizvodnja i diseminacija

Rokovi objavljivanja rezultataObjavljivanje u godišnjemu Statističkom izvješću o energiji potkraj 2020.
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiStatistički standardi za ispunjavanje Godišnjeg istraživanja o proizvodnji bioplina i biomase te proizvodnji električne energije i topline iz bioplina i biomase (ERG-1OB), dostupni na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr
Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardi

Priručnik za statistike energije, Eurostat/IEA/OECD, 2004.

Načela i metode za energetske bilance, – Eurostat Serija E: Metode3.03-I-9


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 9
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnje istraživanje o proizvodnji peleta i briketa iz biomase, drvene sječke te drvenog ugljena (ERG-2OB) za 2019.
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultata

Količine: a) proizvodnja peleta i briketa iz biomase, drvene sječke te drvenog ugljena (ERG-2OB), b) izvoz peleta i briketa iz biomase, drvene sječke te drvenog ugljena, c) zalihe peleta i briketa iz biomase, drvene sječke te drvenog ugljena, d) isporuke za domaću potrošnju peleta i briketa iz biomase, drvene sječke te drvenog ugljena, e) vlastita potrošnja peleta i briketa iz biomase, drvene sječke te drvenog ugljena.

Prihod: a) od proizvodnje peleta i briketa iz biomase, drvene sječke te drvenog ugljena

Izvještajne jedinicePoduzeća ili dijelovi poduzeća koji se bave proizvodnjom peleta i briketa iz biomase, drvene sječke te drvenog ugljena
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (obrazac ERG-2OB), neposredno izvještavanje – internetskom aplikacijom na internetskim stranicama DZS-a
Rokovi prikupljanja podataka31. svibnja za proteklu godinu
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.03.01 Energetske statistike – proizvodnja

Modul 3.03.02 Energetske statistike – metodologija i razvoj

Rokovi objavljivanja rezultataObjavljivanje u godišnjemu Statističkom izvješću o energiji potkraj 2020.
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiStatistički standardi za ispunjavanje Godišnjeg istraživanja o proizvodnji bioplina i biomase te proizvodnji električne energije i topline iz bioplina i biomase (ERG-2OB), dostupni na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr
Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardi

Priručnik za statistike energije, Eurostat/IEA/OECD, 2004.

Načela i metode za energetske bilance, Eurostat – Serija E: Metode3.03-I-10


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 10
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnje istraživanje o proizvodnji i tržištu biogoriva (ERG-3OB) za 2019.
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultata

Količine: a) proizvodnja biogoriva, b) izvoz biogoriva, c) zalihe biogoriva, d) isporuke za domaću potrošnju biogoriva, e) vlastita potrošnja biogoriva

Prihod: a) od proizvodnje biogoriva

Izvještajne jedinicePoduzeća ili dijelovi poduzeća koji se bave proizvodnjom biogoriva
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (obrazac ERG-30B), DZS izravno distribuira obrasce izvještajnim jedinicama i prikuplja ih elektroničkim obrascima (internet, elektronička pošta)
Rokovi prikupljanja podataka31. svibnja za proteklu godinu
Format prikupljanja podatakaElektronička pošta
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.03.01 Energetske statistike – proizvodnja

Modul 3.03.02 Energetske statistike – metodologija i razvoj

Modul 5.02.01 Pokazatelji Europa 2020.: proizvodnja i diseminacija

Rokovi objavljivanja rezultataObjavljivanje u godišnjemu Statističkom izvješću o energiji potkraj 2020.
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiStatistički standardi za ispunjavanje Godišnjeg istraživanja o proizvodnji bioplina i biomase te proizvodnji električne energije i topline iz bioplina i biomase (ERG-3OB), dostupni na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr
Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardi

Priručnik za statistike energije, Eurostat/IEA/OECD, 2004.

Načela i metode za energetske bilance, Eurostat – Serija E: Metode3.03-I-11


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 11
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnje istraživanje o utrošku sirovina, materijala i energenata u industriji (IND-21/REPRO/G) za 2019.
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataa) ukupno nabavljene i utrošene količine i zalihe i/ili vrijednosti utrošenih sirovina i materijala te njihovih zaliha za industrijsku proizvodnju na razini Nomenklature osnovnih sirovina i materijala industrije – NRMI 2016., b) nabavljene i utrošene količine i/ili vrijednosti energenata u industriji prema vrsti energenta uključujući njihove zalihe
Izvještajne jediniceIndustrijska poduzeća i obrtnici za LU (lokalne jedinice), a neindustrijska poduzeća i obrtnici za industrijske lokalne JVD-e (dijelove) prema adresaru za IND-21/REPRO/G istraživanje industrije za 2019.
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (internetski obrasci e_IND-21/REPRO/G): neposredno izvještavanje – internetskom aplikacijom na internetskim stranicama DZS-a
Rokovi prikupljanja podatakaRok prikupljanja je od 15. travnja do 30. lipnja 2020. za proteklu godinu – otvoren pristup internetskoj aplikaciji za izvještajne jedinice
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.01.04 Tablice ponude i uporabe i input-output tablice

Modul 3.01.02 PRODCOM

Modul 3.03.01 Energetske statistike – proizvodnja

Modul 3.03.02 Energetske statistike – metodologija i razvoj

Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: studeni 2020.
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.)

Statistički standardi za Godišnje istraživanje o utrošku sirovina, materijala i energenata u industriji (IND-21/REPRO/G) uključujući NRMI 2016., dostupni i na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr

Nomenklatura industrijskih proizvoda – NIP 2019., dostupna na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske – KPD 2015. (NN, br. 157/14.)

Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012. – NKPJS 2012. (NN, br. 96/12. i 102/12.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Europskog parlamenta (EU) br. 549/2013

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Priručnik za statistike energije, Eurostat/IEA/OECD, 2004.

Načela i metode za energetske bilance, Eurostat – Serija E: Metode

Metodološke osnove za I/O tables, internetske stranice CIRCA-e, Eurostat3.03-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiRačuni fizičkog toka energije za 2018.
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataProizvodnja, uvoz, izvoz i potrošnja energije rezidenata Republike Hrvatske prema sektorima potrošnje i djelatnostima NKD-a 2007. za 2018.
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaEnergetska bilanca Republike Hrvatske i poduzeća koja distribuiraju energente distributivnim mrežama; električnu energiju, prirodni plin i toplinu
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz statističkih istraživanja i iz administrativnih izvora (Energetska bilanca RH i godišnji podaci po obračunskim mjernim mjestima o distribuiranim količinama energenta, distributivnim mrežama: električne energije, prirodnog plina i topline)
Rokovi za prijenos podataka16 mjeseci nakon izvještajnog razdoblja
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaProizvodnja, uvoz, izvoz i potrošnja energije, rezidenata Republike Hrvatske
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike

Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007. – NKD 2007.

Uredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Europskog parlamenta (EU) br. 549/2013

Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 5.02.01 Pokazatelji Europa 2020: proizvodnja i diseminacija

Modul 5.02.02 Pokazatelji održivog razvoja: proizvodnja i diseminacija

Rokovi objavljivanja rezultataPrvi privremeni rezultati: 17 mjeseci nakon izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.)

Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15., 134/15. 120/16. i 116/18.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba (EK) br. 691/2011. Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Europskog parlamenta (EU) br. 549/2013

Ostali međunarodni standardiUredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća3.03-III-1


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiEnergetske statistike Republike Hrvatske
Kratak opis aktivnostiRevizija i izrada statističkih standarda zbog promjena u Eurostatovim metodologijama u 2020.
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineIzrada revidiranih statističkih standarda za 2020.
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske – KPD 2015. (NN, br. 157/14.)

Statistički standardi za Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M) uklj. Nomenklaturu industrijskih proizvoda – NIPUM 2018., dostupni i na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr

Statistički standardi za Godišnje istraživanje o utrošku sirovina, materijala i energenata u industriji (IND-21/REPRO) uključujući NRMI 2016., dostupni i na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr.

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardi

Priručnik za statistike energije, Eurostat/IEA/OECD, 2004.

Načela i metode za energetske bilance, Eurostat – Serija E: Metode

Potrošnja energije u kućanstvima – Serija C, Eurostat

Energy Consumption in Households – Serie C, Eurostat (Potrošnja energije u kućanstvima – Serija C, Eurostat)3.03-III-2


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiEnergetska bilanca Republike Hrvatske za 2019.
Kratak opis aktivnosti

Sastavljanje Energetske bilance Republike Hrvatske za 2019. odnosno sastavljanje pet zajedničkih godišnjih upitnika za Eurostat, Statistički ured UN-a, IEA/OECD i Eurostatovog upitnika o udjelu obnovljive energije u ukupnoj potrošnji energije

U Energetskoj bilanci prate se svi oblici primarne, transformirane i potrošene energije, zatim uvoz, izvoz, zalihe, gubici i potrošnja energije

Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineSastaviti Energetsku bilancu Republike Hrvatske za 2019. odnosno pet zajedničkih godišnjih upitnika za Eurostat, Statistički ured UN-a, IEA/OECD i Eurostatov upitnik o udjelu obnovljive energije u ukupnoj potrošnji energije
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske – KPD 2015. (NN, br. 157/14.)

Statistički standardi za Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M) uključujući Nomenklaturu industrijskih proizvoda – NIPUM 2018., dostupni i na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr.

Statistički standardi za Godišnje istraživanje o utrošku sirovina, materijala i energenata u industriji (IND-21/REPRO) uključujući NRMI 2016., dostupni i na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr.

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
Ostali međunarodni standardi

Priručnik za statistike energije, Eurostat/IEA/OECD, 2004.

Načela i metode za energetske bilance, Eurostat – Serija E: Metode

Potrošnja energije u kućanstvima – Serija C, Eurostat

Energy Consumption in Households – Serie C, Eurostat (Potrošnja energije u kućanstvima – Serija C, Eurostat)


Tema 3.04 Transport

3.04-I-1


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiTromjesečni izvještaj o željezničkom prijevozu (PŽ/T-11)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataPrijevoz putnika i putnički kilometri u unutarnjemu i međunarodnom prijevozu, prijevoz robe i tonski kilometri u unutarnjemu i međunarodnom prijevozu te tranzitu, prijevoz opasnih tereta
Izvještajne jedinicePoslovni subjekti koji se bave željezničkim prijevozom putnika ili robe
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka15. u mjesecu po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaElektronički medij (obrazac u Excelu)
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.04.01 Statistika transporta, b) Željeznički prijevoz
Rokovi objavljivanja rezultata

Privremeni rezultati za željeznički prijevoz putnika: 45 dana po isteku izvještajnog tromjesečja

Konačni rezultati za željeznički prijevoz putnika: 140 dana po isteku izvještajnog tromjesečja

Konačni rezultati za željeznički prijevoz robe: 45 dana po isteku izvještajnog tromjesečja

Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o željeznici (NN, br. 32/19.)

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) 2018/643 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 332/2007

Ostali međunarodni standardiEurostat, Reference Manual on rail transport statistics – Version 10.1 (January 2019.) (Priručnik za statistiku željezničkog prijevoza, Eurostat – verzija 10.1 (siječanj 2019.))3.04-I-2


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiTromjesečni izvještaj o cestovnome linijskom prijevozu putnika (PA/M-11)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataBroj i kapacitet prijevoznih sredstava, prijeđeni kilometri, prijevoz putnika u unutarnjemu i međunarodnom linijskom prijevozu – broj putnika i putnički kilometri, nabava i utrošak goriva, zaposleni
Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji se bave cestovnim linijskim prijevozom putnika
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka15. u mjesecu po završetku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaPapir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.04.01 Statistika transporta, f) Zajednički upitnik za statistiku transporta (Eurostat/ITF/UNECE)

Modul 3.04.N.1 Statistike transporta za nacionalne potrebe

Rokovi objavljivanja rezultata

45 dana po isteku izvještajnog tromjesečja

Detaljni rezultati osam mjeseci po isteku izvještajne godine

Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiPartnersko sudjelovanje, Eurostat/ITF/UNECE Zajednički upitnik3.04-I-3


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatističko istraživanje o cestovnom prijevozu robe (PA/T-11)
Periodičnost istraživanjaTjedno
Kratak opis rezultataTežina prevezene robe i tonski kilometri, zemlja utovara/istovara robe, prijeđena udaljenost, vrsta prometa (unutarnji, otišlo u strane zemlje, došlo iz stranih zemalja, prijevoz u inozemstvu), vrsta robe, način pakiranja, svrha prijevoza (javni ili za vlastite potrebe), oblik karoserije i starost vozila, uliveno gorivo
Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji posjeduju cestovna teretna i priključna vozila nosivosti 3,5 i više tona
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podatakaJedan tjedan po završetku tjedna promatranja
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup i papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.04.01 Statistika transporta, a) Cestovni prijevoz robe

Modul 3.04.01 Statistika transporta, f) Zajednički upitnik za statistiku transporta (Eurostat/ITF/UNECE)

Modul 3.04.N.1 Statistike transporta za nacionalne potrebe

Rokovi objavljivanja rezultata

45 dana po isteku izvještajnog tromjesečja

Detaljni rezultati osam mjeseci po isteku izvještajne godine

Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.),

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007 (NN br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012. (NKPJS 2012.) (NN, br. 90/12.)

Pojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 70/2012 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 2163/2001

Uredba Komisije (EZ) br. 6/2003

Uredba Komisije (EZ) br. 642/2004

Uredba Komisije (EZ) br. 833/2007

Uredba Komisije (EZ) br. 1304/2007

Uredba Komisije (EU) br. 202/2010

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 105/2007

Uredba Komisije (EU) br. 1046/2012

Eurostat, Road freight transport methodology – 2016 edition (Metodologija za cestovni prijevoz robe, izdanje 2016. Eurostat)

Eurostat, Methodologies used in surveys of road freight transport in member states, EFTA and candidate countries – 2017 edition (Metodologija koja se koristi u istraživanjima o cestovnom prijevozu robe u zemljama članicama, EFTA i zemljama kandidatkinjama, izdanje 2017. Eurostat)

Partnersko sudjelovanje Eurostat/ITF/UNECE Zajednički upitnik3.04-I-4


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 4
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiTromjesečni izvještaj o gradskom prijevozu (PG/T-11)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataBroj i kapacitet prijevoznih sredstava prema vrstama sredstava (autobusi i tramvaji), linije, prijeđeni kilometri prijevoznih sredstava, prijevoz putnika (u autobusima i tramvajima), utrošak pogonskoga goriva i maziva, zaposleni
Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji se bave gradskim prijevozom putnika
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka15. u mjesecu po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaElektronički medij (obrazac u Excelu)
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.04.01 Statistika transporta, f) Zajednički upitnik za statistiku transporta (Eurostat/ITF/UNECE)

Modul 3.04.N.1 Statistike transporta za nacionalne potrebe

Rokovi objavljivanja rezultata

45 dana po isteku izvještajnog tromjesečja

Detaljni rezultati osam mjeseci po isteku izvještajne godine

Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiPartnersko sudjelovanje, Eurostat/ITF/UNECE Zajednički upitnik3.04-I-5


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 5
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiTromjesečni izvještaj o cjevovodnom transportu (PC/T-11)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataKoličina transportirane nafte u unutarnjemu i međunarodnom transportu i tranzitu, tone i tonski kilometri, količina transportiranog plina u unutarnjemu i međunarodnom transportu i u tranzitu, utrošak energije, zaposleni, duljina cjevovoda, sredstva utrošena za ulaganja i održavanje cjevovoda (naftovoda i plinovoda)
Izvještajne jedinicePravne osobe koje se bave cjevovodnim transportom (nafte i plina)
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka15. u mjesecu po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaElektronički medij (obrazac u Excelu)
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.04.01 Statistika transporta, f) Zajednički upitnik za statistiku transporta (Eurostat/ITF/UNECE)

Modul 3.04.N.1 Statistike transporta za nacionalne potrebe

Rokovi objavljivanja rezultata

45 dana po isteku izvještajnog tromjesečja

Detaljni rezultati osam mjeseci po isteku izvještajne godine

Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiPartnersko sudjelovanje, Eurostat/ITF/UNECE Zajednički upitnik3.04-I-6


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 6
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiPrijava o dolasku plovila u luku unutarnjih voda i Prijava o odlasku plovila iz luke unutarnjih voda (PR/M-21a i PR/M-21b)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataPrevezena roba na unutarnjim vodnim putovima prema zastavi plovila, prema zemljama utovara i istovara robe, vrsti robe, vrsti opasne robe, vrsti tereta, vrsti prijevoza, ostvareni tonski kilometri na teritoriju Republike Hrvatske, promet robe u lukama na unutarnjim vodnim putovima, promet robe prema lučkim kapetanijama
Izvještajne jediniceLučke kapetanije luka unutarnjih voda
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka10. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaPapir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.04.01 Statistika transporta, d) Prijevoz na unutarnjim vodnim putovima

Modul 3.04.01 Statistika transporta, f) Zajednički upitnik za statistiku transporta (Eurostat/ITF/UNECE)

Rokovi objavljivanja rezultata

45 dana po isteku tromjesečja

Detaljni rezultati osam mjeseci po isteku izvještajne godine

Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012. (NKPJS 2012.) (NN, br. 90/12.)

Pojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) 2018/974 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 425/2007

Uredba Komisije (EZ) br. 1304/2007

Ostali međunarodni standardi

Eurostat, Reference Manual on Inland Waterways Transport Statistics – Version 9.1 (Priručnik za statistiku prijevoza na unutarnjim vodnim putovima, verzija 9.1, Eurostat)

Partnersko sudjelovanje, Eurostat/ITF/UNECE Zajednički upitnik3.04-I-7


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 7
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiMjesečni izvještaj o prometu u zračnim lukama (PZ/M-21)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataPromet zrakoplova i broj uzlijetanja prema vrsti prometa, promet putnika i tereta prema smjeru, prema vrsti prometa, broj putnika u tranzitu, broj putnika u transferu, operacije zrakoplova, promet putnika i tereta po zračnim lukama
Izvještajne jediniceZračne luke otvorene za javni prijevoz putnika i tereta
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka10. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.04.01 Statistika transporta, e) Zračni promet
Rokovi objavljivanja rezultata

45 dana po isteku izvještajnog mjeseca

Detaljni rezultati osam mjeseci po isteku izvještajne godine

Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardiPojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 437/2003 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 1358/2003

Uredba Komisije (EZ) br. 546/2005

Uredba Komisije (EZ) br. 158/2007

Ostali međunarodni standardiEurostat, Reference Manual on Air Transport Statistics, Version 14 (Priručnik za statistiku zračnog prijevoza, verzija 14, Eurostat)3.04-I-8


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 8
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj o željezničkom prijevozu (PŽ/G-11)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataŽeljeznička infrastruktura (ukupna duljina željezničkih pruga), duljina jednokolosiječnih i dvokolosiječnih pruga, ukupna duljina elektrificiranih pruga, željeznički kolodvori i druga službena mjesta), željeznička prijevozna sredstva (stanje putničkih i teretnih vagona po razredima, sjedalima i kapacitetima), prijevoz putnika i putnički kilometri po vrstama prijevoza, međunarodni prijevoz putnika po zemljama ukrcaja/iskrcaja, prijevoz robe i tonski kilometri po vrstama prijevoza i po vrstama robe, međunarodni prijevoz robe po zemljama utovara/istovara, prijevoz robe u intermodalnim prijevoznim jedinicama, broj intermodalnih prijevoznih jedinica, rad prijevoznih sredstava, nabava i utrošak goriva, nesreće, sredstva utrošena za investicije i održavanje željezničke infrastrukture i željezničkih vozila, zaposleni
Izvještajne jedinicePoslovni subjekti koji se bave željezničkim prijevozom putnika ili robe, upravitelj željezničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka30. travnja za proteklu godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij (obrazac u Excelu)
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.04.01 Statistika transporta, b) Željeznički prijevoz

Modul 3.04.01 Statistika transporta, f) Zajednički upitnik za statistiku transporta (Eurostat/ITF/UNECE)

Modul 3.04.01 Statistika transporta, g) Regionalna statistika transporta

Modul 3.04.N.1 Statistike transporta za nacionalne potrebe

Rokovi objavljivanja rezultataOsam mjeseci po isteku izvještajne godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o željeznici (NN, br. 32/19.)

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.)

Odluka o razvrstavanju željezničkih pruga (NN, br. 3/14. i 72/17.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012. (NKPJS 2012.) (NN br. 90/12.)

Pojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) 2018/643 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 332/2007

Ostali međunarodni standardi

Uredba Komisije (EZ) br. 105/2007

Partnersko sudjelovanje, Eurostat/ITF/UNECE Zajednički upitnik

Partnersko sudjelovanje, Eurostat Regionalni upitnik

Eurostat, Reference Manual on Rail Transport Statistics – Version 10.1 (January 2019)

(Priručnik za statistiku željezničkog prijevoza, Eurostat – verzija 10.1 (siječanj 2019.)3.04-I-9


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 9
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj o prijevozu na unutarnjim vodnim putovima (PR/G-11)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataBroj plovila po vrstama, snazi motora i nosivosti, nabava i utrošak goriva, sredstva utrošena za ulaganja i održavanje plovila, zaposleni
Izvještajne jedinicePoslovni subjekti koji se bave prijevozom robe na unutarnjim vodnim putovima
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka30. travnja za proteklu godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij (obrazac u Excelu)
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.04.01 Statistika transporta, f) Zajednički upitnik za statistiku transporta (Eurostat/ITF/UNECE)

Modul 3.04.N.1 Statistike transporta za nacionalne potrebe

Rokovi objavljivanja rezultataOsam mjeseci po isteku izvještajne godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiPartnersko sudjelovanje, Eurostat/ITF/UNECE Zajednički upitnik3.04-I-10


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 10
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj o plovilima na unutarnjim vodnim putovima (PR/G-12)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataBroj registriranih putničkih i teretnih plovila prema vrsti plovila, nosivosti, snazi i starosti plovila
Izvještajne jediniceLučke kapetanije luka unutarnjih voda
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka30. travnja za proteklu godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij (obrazac u Excelu)
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.04.01 Statistika transporta, f) Zajednički upitnik za statistiku transporta (Eurostat/ITF/UNECE)
Rokovi objavljivanja rezultataOsam mjeseci po isteku izvještajne godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiPojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod
Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiPartnersko sudjelovanje, Eurostat/ITF/UNECE Zajednički upitnik


3.04-I-11


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 11
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj o cestama i mostovima (PA/G-41)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataDuljina javne razvrstane cestovne mreže prema vrsti kolnika i skupinama razvrstanih cesta (autoceste, državne, županijske i lokalne), sredstva utrošena za ulaganja i održavanje cestovne infrastrukture
Izvještajne jediniceHrvatske ceste d. o. o.
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka15. ožujka za proteklu godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij (obrazac u Excelu)
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.04.01 Statistika transporta, f) Zajednički upitnik za statistiku transporta (Eurostat/ITF/UNECE)

Modul 3.04.01 Statistika transporta, g) Regionalna statistika transporta

Rokovi objavljivanja rezultataŠest mjeseci po isteku izvještajne godine
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o cestama (NN, br. 84/11., 18/13., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.)

Pojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod

Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012. (NKPJS 2012.) (NN, br. 90/12.)

Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN, br. 103/18.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi

Partnersko sudjelovanje, Eurostat/ITF/UNECE Zajednički upitnik

Partnersko sudjelovanje, Eurostat, Regionalni upitnik3.04-N-I-1


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiTromjesečni izvještaj o pomorskome i obalnom prijevozu (PP/T-11)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataBroj i kapacitet prijevoznih sredstava, prijevoz putnika u unutarnjemu i međunarodnom prijevozu, broj putnika i putničke milje, prijevoz robe u unutarnjemu i međunarodnom prijevozu – tone i tonske milje, nabava i utrošak goriva i maziva, zaposleni
Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji se bave pomorskim i obalnim prijevozom
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka15. u mjesecu po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaElektronički medij (obrazac u Excelu)
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.04.N.1 Statistike transporta za nacionalne potrebe
Rokovi objavljivanja rezultata

45 dana po isteku izvještajnog tromjesečja

Detaljni rezultati; osam mjeseci po isteku izvještajne godine

Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-3.04-N-I-2


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiTromjesečni izvještaj o zračnom prijevozu (PZ/T-11)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataPrijeđeni kilometri, broj letova i sati letenja zrakoplova, prijevoz putnika, putnički kilometri, prijevoz robe i pošte – tone i tonski kilometri, unutarnji i međunarodni prijevoz, redoviti i izvanredni
Izvještajne jedinicePoslovni subjekti koji se bave zračnim prijevozom
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka20. u mjesecu po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaElektronički medij (obrazac u Excelu)
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.04.N.1 Statistike transporta za nacionalne potrebe
Rokovi objavljivanja rezultata

45 dana po isteku izvještajnog tromjesečja

Detaljni rezultati: osam mjeseci po isteku izvještajne godine

Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-3.04-N-I-3


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiTromjesečni izvještaj o prekrcaju (PR/T-11P)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Prekrcaj u morskim lukama, u lukama unutarnjih voda (pristaništima), na željezničkim kolodvorima i ostalim mjestima

Broj i kapacitet prekrcajnih sredstava, prekrcane tone i izmanipulirane tone, nabava i utrošak goriva, zaposleni

Izvještajne jedinicePoslovni subjekti koje se bave prekrcajem tereta
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka15. u mjesecu po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podatakaElektronički medij (obrazac u Excelu)
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.04.N.1 Statistike transporta za nacionalne potrebe
Rokovi objavljivanja rezultata

45 dana po isteku izvještajnog tromjesečja

Detaljni rezultati; osam mjeseci po isteku izvještajne godine

Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.),

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-3.04-N-I-4


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 4
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj o zračnom prijevozu (PZ/G-11)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataBroj zrakoplova po kapacitetima, broj i duljina linija, nabava i utrošak goriva i maziva, sredstva utrošena za ulaganje i održavanje zrakoplova, zaposleni
Izvještajne jedinicePoslovni subjekti koje se bave zračnim prijevozom
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka30. travnja za proteklu godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij (obrazac u Excelu)
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.04.N.1 Statistike transporta za nacionalne potrebe
Rokovi objavljivanja rezultataOsam mjeseci po isteku izvještajne godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-3.04-N-I-5


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 5
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj o trgovačkoj mornarici (PP/G-31)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataRegistrirani plovni objekti u Republici Hrvatskoj prema veličini i vrsti: broj, bruto tonaža, putnička mjesta, nosivost, snaga. Teretni brodovi iznad 100 BT prema vrsti i starosti
Izvještajne jediniceLučke kapetanije
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka30. travnja za proteklu godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij (obrazac u Excelu)
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.04.N.1 Statistike transporta za nacionalne potrebe
Rokovi objavljivanja rezultataOsam mjeseci po isteku izvještajne godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiPojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod
Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-3.04-N-I-6


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 6
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj o zračnim lukama (PZ/G-21)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataUtrošak električne energije, goriva i maziva, sredstva utrošena za ulaganje i održavanje zračnih luka, zaposleni
Izvještajne jediniceZračne luke otvorene za javni prijevoz putnika i tereta
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka30. travnja za proteklu godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij (obrazac u Excelu)
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.04.01 Statistika transporta, e) Zračni promet

Modul 3.04.N.1 Statistike transporta za nacionalne potrebe

Rokovi objavljivanja rezultataOsam mjeseci po isteku izvještajne godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiPojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod
Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-3.04-N-I-7


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 7
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGodišnji izvještaj o prometu putnika i robe na željezničkim kolodvorima i stajalištima (PŽ/G-12)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPromet putnika i robe na željezničkim kolodvorima i stajalištima
Izvještajne jedinicePoduzeća koji se bave željezničkim prijevozom putnika ili robe
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka30. travnja za proteklu godinu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij (obrazac u Excelu)
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.04.N.1 Statistike transporta za nacionalne potrebe
Rokovi objavljivanja rezultataOsam mjeseci po isteku izvještajne godine
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o željeznici (NN, br. 32/19.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-3.04-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiPromet u morskim lukama
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataPromet brodova prema klasi BT i vrsti brodova. Promet putnika prema vrsti prometa, zastavi broda, zemlji ukrcaja/iskrcaja. Promet robe prema vrsti prometa, zastavi broda, vrsti robe, vrsti brodskog tereta, zemlji utovara/istovara. Promet opasne robe. Utovarena i istovarena roba u tranzitu s prekrcajem prema zemljama odredišta i polazišta
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo mora, prometa i infrastrukture
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje dijela baze podataka o dolasku i odlasku brodova iz Hrvatskoga integriranoga pomorskoga informacijskog sustava za daljnju statističku obradu
Rokovi za prijenos podataka15. u mjesecu za protekli mjesec
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatski integrirani pomorski informacijski sustav (CIMIS)
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj setova podataka u skladu sa Sporazumom o međusobnoj suradnji na području statistike pomorskog prometa
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.04.01 Statistika transporta, c) Pomorski promet
Rokovi objavljivanja rezultata

45 dana po isteku izvještajnog mjeseca

Detaljni rezultati; osam mjeseci po isteku izvještajne godine

Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Metodološke osnove za statističko istraživanje Promet u morskim lukama (NN, br. 20/13.)

Pojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod

Pravna osnova Europske unije

Uredba Komisije (EZ) br. 1304/2007

Uredba (EU) br. 1090/2010 Europskog parlamenta i Vijeća

2010/216/EU: Odluka Komisije od 14. travnja 2010. o izmjeni Direktive 2009/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim izvještajima u vezi prijevoza robe i putnika morem SL L 094/33, 14. 4. 2010.)

2001/423/EZ: Odluka Komisije od 22. svibnja 2001. o načinima objavljivanja ili širenja statističkih podataka prikupljenih sukladno Direktivi Vijeća 95/64/EZ o statističkim izvještajima u vezi prijevoza robe i putnika morem (priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 1456) Tekst značajan za EGP (SL L 151, 7. 6. 2001.)

2012/186/EU: Delegirana odluka

2018/1007/EU: Delegirana odluka Komisije оd 25. travnja 2018. o dopuni Direktive 2009/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa luka i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2008/861/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 180/29, 17. 7 2018.)

Ostali međunarodni standardi

United Nations LOCODE (for ports), (Ujedinjeni narodi LOCODE, za luke)

Eurostat, Reference Manual on Maritime Transport Statistics – Version 4.0 (Priručnik za statistiku pomorskog prijevoza, verzija 4.0, Eurostat)


3.04-II-2


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiCestovne prometne nesreće
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataBroj prometnih nesreća s nastradalim osobama prema vrsti, posljedicama, uzroku, okolnostima i sudionicima (vozila, vozači, pješaci i putnici), broj poginulih i ozlijeđenih osoba, broj cestovnih prometnih nesreća koje uključuju jednu ili više osoba pod utjecajem alkohola
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo unutarnjih poslova
Načini prikupljanja podatakaZbirne tablice rezultata
Rokovi za prijenos podataka31. ožujka za proteklu godinu
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaPrometne nesreće
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj setova podataka u skladu s Katalogom potraživanja statističkih podataka iz evidencija Ministarstva unutarnjih poslova
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.04.01 Statistika transporta, f) Zajednički upitnik za statistiku transporta (Eurostat/ITF/UNECE)

Modul 3.04.01 Statistika transporta, g) Regionalna statistika transporta

Rokovi objavljivanja rezultata

105 dana po isteku izvještajne godine

Detaljni rezultati: osam mjeseci po isteku izvještajne godine

Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardiPojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod
Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi

Partnersko sudjelovanje, Eurostat/ITF/UNECE Zajednički upitnik

Partnersko sudjelovanje, Eurostat, Regionalni upitnik3.04-II-3


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiRegistrirana cestovna motorna i priključna vozila
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPojedinosti o ukupno registriranim cestovnim motornim i priključnim vozilima, prvi put registriranim cestovnim motornim i priključnim vozilima i vozačima u izvještajnom razdoblju
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo unutarnjih poslova
Načini prikupljanja podatakaZbirne tablice rezultata
Rokovi za prijenos podataka31. ožujka za proteklu godinu
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaRegistar cestovnih motornih i priključnih vozila
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj setova podataka u skladu s Katalogom potraživanja statističkih podataka iz evidencija Ministarstva unutarnjih poslova
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.04.01 Statistika transporta, f) Zajednički upitnik za statistiku transporta (Eurostat/ITF/UNECE)

Modul 3.04.01 Statistika transporta, g) Regionalna statistika transporta

Rokovi objavljivanja rezultata

105 dana po isteku izvještajne godine

Detaljni rezultati: osam mjeseci po isteku izvještajne godine

Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardiPojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod
Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi

Partnersko sudjelovanje, Eurostat/ITF/UNECE Zajednički upitnik

Partnersko sudjelovanje, Eurostat, Regionalni upitnik3.04-II-4


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 4
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiPrvi put registrirana cestovna motorna i priključna vozila
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataPrvi put registrirana cestovna motorna i priključna vozila po vrstama vozila
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo unutarnjih poslova
Načini prikupljanja podatakaZbirne tablice rezultata
Rokovi za prijenos podataka10. u mjesecu za protekli mjesec
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaRegistar cestovnih motornih i priključnih vozila
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj setova podataka u skladu s Katalogom potraživanja statističkih podataka iz evidencija Ministarstva unutarnjih poslova
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.04.01 Statistika transporta, f) Zajednički upitnik za statistiku transporta (Eurostat/ITF/UNECE)
Rokovi objavljivanja rezultata

45 dana po isteku tromjesečja (privremeni rezultati)

130 dana po isteku godine (konačni rezultati)

Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiPojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod
Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiPartnersko sudjelovanje, Eurostat/ITF/UNECE, Zajednički upitnik3.04-II-5


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 5
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiObujam cestovnog prometa – vozilo kilometri (domaća i strana vozila)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPodaci o ostvarenim vozilo kilometrima na teritoriju Republike Hrvatske (domaćih i stranih vozila) prema vrsti vozila i vrsti ceste.
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatske ceste d. o. o.
Načini prikupljanja podatakaZbirne tablice rezultata ostvarenih vozilo kilometara na teritoriju Republike Hrvatske
Rokovi za prijenos podataka30. travnja za proteklu godinu
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaProcjena ostvarenih vozilo kilometara domaćih i stranih vozila na teritoriju Republike Hrvatske
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.04.01 Statistika transporta, f) Zajednički upitnik za statistiku transporta (Eurostat/ITF/UNECE)
Rokovi objavljivanja rezultataŠest mjeseci po isteku izvještajne godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiPojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod
Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiPartnersko sudjelovanje, Eurostat/ITF/UNECE Zajednički upitnik3.04-II-6


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 6
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiObujam cestovnog prometa – vozilo kilometri (domaća vozila)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPodaci o ostvarenim vozilo kilometrima vozila koja su registrirana u Republici Hrvatskoj prema vrsti vozila, vrsti goriva i starosti vozila.
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Ministarstvo unutarnjih poslova

Centar za vozila Hrvatske

Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje dijela baze podataka o registriranim cestovnim motornim i priključnim vozilima, preuzimanje dijela baze podataka s tehničkih pregleda vozila
Rokovi za prijenos podataka15. veljače za proteklu godinu (Ministarstvo unutarnjih poslova), 15. veljače za tri protekle godine (Centar za vozila Hrvatske)
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaRegistar cestovnih motornih i priključnih vozila i podaci o stanju putomjera na redovnom tehničkom pregledu
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj setova podataka o registriranim cestovnim motornim i priključnim vozilima u skladu s Katalogom potraživanja statističkih podataka iz evidencija Ministarstva unutarnjih poslova
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.04.01 Statistika transporta, f) Zajednički upitnik za statistiku transporta (Eurostat/ITF/UNECE)
Rokovi objavljivanja rezultataPetnaest mjeseci po isteku referentne godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Pojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod

Protokol o suradnji između Državnog zavoda za statistiku i Ministarstva unutarnjih poslova na području međusobne razmjene podataka

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiPartnersko sudjelovanje, Eurostat/ITF/UNECE, Zajednički upitnik3.04-N-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiGranični promet putnika i putničkih vozila
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataBroj domaćih i stranih vozila i putnika u ulasku u Republiku Hrvatsku i izlasku iz Republike Hrvatske u cestovnom prometu, broj domaćih i stranih putnika u ulasku u Republici Hrvatskoj i izlasku iz Republike Hrvatske u željezničkome, pomorskome i zračnom prometu te u prometu unutarnjim vodnim putovima (riječnome), prema graničnim prijelazima i smjerovima
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo unutarnjih poslova
Načini prikupljanja podatakaZbirni setovi podataka
Rokovi za prijenos podataka10. u mjesecu za protekli mjesec
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaGranični promet putnika i putničkih vozila
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj setova podataka u skladu s Katalogom potraživanja statističkih podataka iz evidencija Ministarstva unutarnjih poslova
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.04.N.1 Statistike transporta za nacionalne potrebe
Rokovi objavljivanja rezultata

45 dana po isteku izvještajnog mjeseca

Detaljni rezultati osam mjeseci po isteku izvještajne godine

Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o nadzoru državne granice (NN, br. 83/13. i 27/16.)

Uredba o graničnim prijelazima Republike Hrvatske (NN, br. 79/13.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-3.04-III-1


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiRazvoj statistike o mobilnosti putnika
Kratak opis aktivnostiRazvoj sustava statistike o mobilnosti putnika u skladu s Priručnikom za statistiku mobilnosti putnika (Eurostat)
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineRazvoj modela za anketno istraživanje o putovanjima stanovništva Republike Hrvatske i objava rezultata pilot istraživanja u 2017. i rezultata provedene ankete u 2019.
Relevantni nacionalni standardiPojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod
Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi

Eurostat Guidelines on Passenger Mobility Statistics (Priručnik o statistici mobilnosti putnika, Eurostat)

Partnersko sudjelovanje, Eurostat/ITF/UNECE, Zajednički upitnik3.04-III-2


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiRazvoj statistike transporta i statistike sigurnosti prometa
Kratak opis aktivnosti

Razvoj obuhvaća:

1) modernizaciju prikupljanja podataka

2) razvoj metodologije za kompiliranje statistike putničkog prijevoza na unutarnjim vodnim putovima i statistike nesreća na unutarnjim vodnim putovima

3) istraživanje mogućnosti korištenja administrativnih izvora podataka u statistikama transporta

4) proizvodnju novih indikatora u statistici transporta u skladu s nacionalnim i međunarodnim zahtjevima i praćenje zahtjeva i inicijativa Eurostata u području intermodalnog transporta

6) praćenje zahtjeva i inicijativa Eurostata u području razvoja Modula 3.04.02 Razvojne aktivnosti za podršku novim prometnim politikama, b) Statistika sigurnosti prometa (u cestovnom, željezničkom, zračnom i pomorskom prometu)

Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godine

Izrada on-line obrasca za prikupljanje podataka u području statistike cestovnog linijskog prijevoza putnika, provođenje pilot istraživanja o prijevozu putnika na unutarnjim vodnim putovima u 2019., modernizacija prikupljanja podataka prelaskom prikupljanja podataka s papirnatih obrazaca na elektroničko prikupljanje u ostalim istraživanjima transporta i povećanje stupnja usklađenosti statistike transporta, revizija obrazaca za prikupljanje podataka u području željezničkog prijevoza putnika i robe, dostava baze podataka

Ministarstva unutarnjih poslova s pojedinostima o svakoj izvještenoj prometnoj nesreći prema vrsti, posljedicama, uzroku, okolnostima i sudionicima za 2019. za integriranje u CADAS bazu EU

Relevantni nacionalni standardi

Pojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod

Protokol o suradnji između Državnog zavoda za statistiku i Ministarstva unutarnjih poslova na području međusobne razmjene podataka

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardiPartnersko sudjelovanje, Eurostat/ITF/UNECE, Zajednički upitnik


Tema 3.05 Turizam

3.05-I-1


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiTuristička aktivnost stanovništva Republike Hrvatske
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Turistička aktivnost stanovništva Republike Hrvatske s obzirom na glavni motiv putovanja (privatno, poslovno), duljinu boravka (jednodnevno, višednevno putovanje), glavno odredište (unutar i izvan Hrvatske), vrstu smještaja, vrstu prijevoznog sredstva, načinu organizacije putovanja, izdatke na putovanju. Osim broja i obilježja putovanja, za ispitanike koji u promatranom razdoblju nisu odlazili na privatna višednevna putovanja prikupljaju se i podaci o razlozima neodlaska na putovanja.

Osim navedenih obilježja putovanja, prikupljaju se i podaci o sociodemografskom profilu populacije

Izvještajne jediniceStanovnici Republike Hrvatske u dobi od 15 i više godina
Načini prikupljanja podatakaTelefonski intervju uz podršku računala (CATI)
Rokovi prikupljanja podataka30 dana nakon isteka tromjesečja
Format prikupljanja podatakaElektronički medij – telefonski intervju uz podršku računala (CATI)
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.05.01 Statistika turizma
Rokovi objavljivanja rezultata

Privremeni rezultati: šest mjeseci po isteku godine

Detaljni rezultati: deset mjeseci po isteku godine

Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiPravilnik o registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1051/2011

Provedbena uredaba Komisije (EU) br. 81/2013

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 253/2013

Ostali međunarodni standardi

Applying the Eurostat Methodological Guidelines in Basic Tourism and Travel Statistics, A Practical Manual (revised version), Eurostat, 1996 (Primjena metodoloških uputa u statistici turizma i statistici putovanja; Priručnik (revidirana verzija), Eurostat, 1996.)

Methodological manual for tourism statistics, Version 3.1, 2014 edition, Eurostat (Metodološki priručnik statistike turizma 2014, verzija 3.1, Eurostat, 2014.)

Transmission Formats – Tourism statistics, version 1.7, Eurostat

International recommendations for tourism statistics, 2008 (IRTS 2008), Department of Economic and Social Affairs

Statistics Division, UNWTO, Madrid, New York, 20083.05-N-I-1


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIzvještaj o putničkim agencijama (TU-14)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataBroj putničkih agencija i njihovih poslovnica u Hrvatskoj i u stranim zemljama, broj zaposlenih te praćenje usluga putničkih agencija koje su organizirale putovanja ili posredovale u prodaji i provedbi paket-aranžmana i izleta za domaće i strane posjetitelje i turiste ovim pokazateljima: domaći turisti i noćenja prema zemljama posjeta na putovanjima, domaći turisti i noćenja u Hrvatskoj i u stranim zemljama s obzirom na prijevozna sredstva kojima su putovali, domaći posjetitelji na jednodnevnim putovanjima prema zemljama posjeta, strani turisti i noćenja prema zemlji prebivališta na putovanjima u Hrvatskoj, jednodnevna putovanja za turiste koji borave u turističkim mjestima te dolasci i noćenja turista prema vrstama turističkih smještajnih objekata u Hrvatskoj
Izvještajne jedinicePutničke agencije – razredi 79.11 Djelatnost putničkih agencija i 79.12 Djelatnosti organizatora putovanja (turoperatora) NKD-a 2007.
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka30 dana nakon isteka izvještajnog razdoblja
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.05.N.1 Statistike turizma za nacionalne potrebe
Rokovi objavljivanja rezultata130 dana nakon isteka izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN, br. 130/17. i 25/19.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-3.05-N-I-2


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIzvještaj o kapacitetu i prometu luka nautičkog turizma (TU-18)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataKapaciteti luka nautičkog turizma (površina akvatorija, broj vezova, duljina obale za privez, prostor za smještaj plovila na kopnu), broj zaposlenih, broj plovila na stalnom vezu i u tranzitu prema vrsti, zastavi i duljini plovila te korištenje vezova u moru po mjesecima, prihodi luka nautičkog turizma
Izvještajne jediniceLuke nautičkog turizma: sidrišta, privezišta, suhe marine, marine, odlagališta plovnih objekata
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka30 dana nakon isteka izvještajnog razdoblja
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.05.N.1 Statistike turizma za nacionalne potrebe
Rokovi objavljivanja rezultata100 dana nakon isteka izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN, br. 130/17. i 25/19.)

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (NN, br. 72/08.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-3.05-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiMjesečni izvještaj o dolascima i noćenjima turista (TU-11)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataPodaci o turističkim smještajnim kapacitetima prema vrstama i kategorijama turističkih smještajnih objekata, podaci o dolascima i noćenjima turista prema zemlji prebivališta, vrstama i kategorijama turističkih smještajnih objekata, spolu i dobnim skupinama, načinu dolaska turista (individualno ili organizirano) te stopa popunjenosti soba i stalnih postelja u skupini 55.1 Hoteli i sličan smještaj NKD-a 2007.
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatska turistička zajednica
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje dijela baze podataka iz sustava eVisitor kao službenog središnjeg elektroničkog sustava za prijavu i odjavu turista u Republici Hrvatskoj za daljnju statističku obradu
Rokovi za prijenos podatakaDo 7. u mjesecu za prethodni mjesec
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaIdentifikacijski podaci o pružateljima usluga smještaja i njihovim smještajnim objektima na području Republike Hrvatske, podaci o broju dolazaka i noćenja turista prema zemlji prebivališta, prema dobu i spolu te načinu dolaska, podaci o broju popunjenih (zauzetih) soba i broju dana rada smještajnih objekata iz skupine 55.1 Hoteli i sličan smještaj
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj setova podataka u skladu sa Sporazumom o međusobnoj suradnji na području statistike turizma i s Katalogom potraživanja podataka iz sustava eVisitor od Hrvatske turističke zajednice za potrebe Državnog zavoda za statistiku
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.05.01 Statistika turizma
Rokovi objavljivanja rezultata40 dana nakon isteka izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

NUTS 2 razina (regije)

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18. i 25/19.)

Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN, br. 130/17. i 25/19.)

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN, br. 152/08. i 52/19.)

Zakon o turističkoj pristojbi (NN, br. 52/19.)

Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te obliku i sadržaju obrasca prijave turističkoj zajednici (NN, br. 126/15.)

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (NN, br. 140/15.)

Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN, br. 56/16.)

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN, br. 54/16. i 68/19.)

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN, br. 9/16., 54/16., 61/16. i 69/17.)

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata iz skupine Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN, br. 54/16. i 69/17.)

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN, br. 54/16. i 69/17.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Registar prostornih jedinica – RPJ (šifre gradova/općina, naselja)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1051/2011

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Methodological manual for tourism statistics, version 3.1, 2014 edition (Metodološki priručnik za statistiku turizma, verzija 3.1, Eurostat)

Transmission Formats – Tourism statistics – Version 1.5, Eurostat

International Recommendations for Tourism statistics 2008 (IRTS 2008), (Međunoarodne preporuke za statistiku turizma 2008, Department of Economic and Social Affairs Statistics Division, UNWTO, Madrid, New York, 2008)3.05-II-2


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIzvještaj o dolascima i noćenjima turista u nekomercijalnom smještaju (TU-11v)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataDolasci i noćenja turista prema zemlji prebivališta u kućama i stanovima za odmor te ostalim vrstama objekata u kojima se usluga smještaja ne naplaćuje
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatska turistička zajednica
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje dijela baze podataka iz sustava eVisitor, službenog središnjeg elektroničkog sustava za prijavu i odjavu turista u Republici Hrvatskoj
Rokovi za prijenos podatakaDo 15. veljače za prethodnu godinu
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaBroj nekomercijalnih smještajnih objekata, broj dolazaka i noćenja turista prema načinu plaćanja boravišne pristojbe (po noćenju i paušalno), prema zemlji prebivališta, prema dobi i spolu
Format prikupljanja podatakaOn-line pristup
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj setova podataka u skladu sa Sporazumom o međusobnoj suradnji na području statistike turizma i s Katalogom potraživanja podataka iz sustava eVisitor od Hrvatske turističke zajednice za potrebe Državnog zavoda za statistiku
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.05.01 Statistika turizma
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana nakon isteka izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN, br. 152/08. i 52/19.)

Zakon o turističkoj pristojbi (NN, br. 52/19.)

Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turističkoj zajednici (NN, br. 126/15.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU-a) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1051/2011

Ostali međunarodni standardi

Applying the Eurostat Methodological Guidelines in Basic Tourism and Travel Statistics, A Practical Manual (revised version), Eurostat, 1996 (Primjena metodoloških uputa u statistici turizma i statistici putovanja; Priručnik (revidirana verzija), Eurostat, 1996.)

Methodological manual for tourism statistics, Version 3.1 Eurostat, 2014 (Metodološki priručnik statistike turizma, Version 3.1, Eurostat, 2014.)

Transmission Formats – Tourism statistics – version 1. 7, 2015, Eurostat3.05-N-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIzvještaj o dolasku stranog broda na kružnom putovanju (TU-19)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataPodaci o broju stranih brodova za kružna putovanja koji su uplovili u hrvatske morske luke te broj njihovih putovanja, dana boravka i putnika prema zastavi broda te podaci o najposjećenijim morskim lukama koje su strani brodovi za kružna putovanja posjetili za vrijeme boravaka u Hrvatskoj
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo mora, prometa i infrastrukture
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje dijela baze podataka o dolasku i odlasku brodova iz Hrvatskog integriranog pomorskog informacijskog sustava (CIMIS) za daljnju statističku obradu
Rokovi za prijenos podataka15. u mjesecu za protekli mjesec
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatski integrirani pomorski informacijski sustav (CIMIS)
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeOznaka lučke kapetanije, oznaka lučke ispostave, šifra i naziv izvještajne luke, šifra i naziv luke dolaska/odlaska broda, ime broda, IMO broj i pozivni znak stranog broda, zastava broda, broj putnika, oznaka putnika u tranzitu, datum i vrijeme dolaska i odlaska broda iz luke
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.05.N.1 Statistika turizma za nacionalne potrebe
Rokovi objavljivanja rezultata40 dana nakon izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Pomorski zakonik (NN, br. 181/04., 76/07., 146/08., 56/13. i 79/19.)

Pravilnik o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom (NN, br. 70/13. i 55/15.)

Pojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-3.05-N-III-1


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiRazvoj statistike turizma
Kratak opis aktivnosti

Kontinuirano usklađivanje s najnovijim propisima i metodološkim rješenjima Eurostata iz područja statistike turizma

Kontinuirani rad na unaprjeđenju procesa obrade i diseminacije podataka iz područja statistike turizma

Proučavanje metodologije praćenja nekomercijalnog smještaja

Proučavanje metodologije izrade satelitskog računa turizma radi unaprjeđenja istraživanja iz područja statistike turizma potrebama izrade satelitskog računa turizma

Modernizacija prikupljanja podataka iz područja statistike turizma uvođenjem elektroničkog prikupljanja podataka internetskom aplikacijom

Razvoj metodološke i tehnološke podloge za statističko praćenje poslovnih skupova

Razvoj i izrada metodološke i tehnološke podloge za statističko praćenje djelatnosti iznajmljivanja plovila s posadom ili bez nje (charter) i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske uz korištenje administrativnog izvora podataka

U suradnji s Ministarstvom turizma rad na uspostavi Središnjeg registra za ugostiteljske usluge i pružanje usluga u turizmu

Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godine

Razvoj i izrada metodološke i tehnološke podloge za statističko praćenje djelatnosti iznajmljivanja plovila s ili bez posade (charter) i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske korištenjem administrativnih izvora podataka

Razvoj metodološke i tehnološke podloge za statističko praćenje kongresnog turizma

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18. i 25/19.)

Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN, br. 130/17. i 25/19.)

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN, br. 152/08. i 52/19.)

Zakon o turističkoj pristojbi (NN, br. 52/19.)

Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turističkoj zajednici (NN, br. 126/15.)

Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu (NN, br. 42/17.)

Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma (NN, br. 69/08., 83/09., 49/15.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća

Provedbena uredba (EU) br. 1051/2011

Ostali međunarodni standardi

Methodological manual for tourism statistics Eurostat, 2014 (Metodološki priručnik statistike turizma, Eurostat, 2014.)

International Recommendations for Tourism statistics 2008 (IRTS 2008), UNWTO, New York/Madrid, 2008 (Međunarodni priručnik za statistiku turizma, UNWTO, New York/Madrid, 2008.)

2008 Tourism Satellite Account Recommended Methodological Framework, UN, UNWTO, Eurostat, OECD, Luxembourg, Madrid, New York, Paris, 2010 (Preporučeni metodološki okvir za Satelitski račun turizma, UN, UNWTO, Eurostat, OECD, Luxembourg, Madrid, New York, Pariz, 2010 )Tema 3.06 Poslovni registri

3.06-I-1


I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiProfiliranje analiza poslovanja poslovnih subjekata i grupa poduzeća
Periodičnost istraživanjaKontinuirano
Kratak opis rezultataKreirane statističke jedinice »poduzeće« u skladu s metodologijom Europske unije, kao rezultat grupiranja pravnih jedinica provedenog na temelju analize financijskih i organizacijskih podataka te detaljne raščlambe prihoda, rashoda i zaposlenih prema djelatnostima koje obavljaju pravne jedinice i/ili grupe poduzeća, a za potrebe prikupljanja podataka u skladu s metodologijom Europske unije te ažuriran Statistički poslovni registar podacima o kreiranim »poduzećima«
Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda – neposredno izvješćivanje dostavljanjem podataka potrebnih za analizu poslovanja i organizacijske strukture te veza s povezanim i pridruženim pravnim osobama
Rokovi prikupljanja podataka30 dana od dana kada je izvještajnoj jedinici dostavljen upit za dostavu podataka
Format prikupljanja podatakaElektronički
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.06.01 Poslovni registri i statističke jedinice
Rokovi objavljivanja rezultataNe objavljuje se
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15., 134/15., 120/16. i 116/18.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (NN, br. 1/16. i 93/17.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN, br. 95/16.)

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (NN, br. 2/17.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 177/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EEZ) br. 696/93

Uredba (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EZ) br. 250/2009

Uredba Komisije (EZ) br. 251/2009

Ostali međunarodni standardi

Priručnik s preporukama za poslovne registre, Eurostat, 2010.

Eurostatov priručnik za izradu strukturnih poslovnih statistika
3.06-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiStatistički poslovni registar
Periodičnost istraživanjaKontinuirano
Kratak opis rezultata

Baza podataka o pravnim jedinicama, poduzećima, lokalnim jedinicama i grupama poduzeća

Za pravne jedinice i poduzeća prikupljaju se: identifikacijski broj, naziv, adresa, glavna djelatnost, sporedne djelatnosti, vrsta vlasništva, podrijetlo kapitala, pravno ustrojbeni oblik, pravni status, status životnosti, zaposlenost i promet; za lokalne jedinice: naziv, adresa, status životnosti, glavna djelatnost, sporedne djelatnosti; za grupe poduzeća: naziv, adresa, povezane domaće i strane pravne jedinice, glavna i sporedne djelatnosti, zaposlenost i promet

Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaDržavni zavod za statistiku, Fina, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstvo financija – Porezna uprava, Hrvatska narodna banka, Ministarstvo pravosuđa, Središnje klirinško-depozitarno društvo (SKDD), Ministarstvo uprave, Hrvatska odvjetnička komora, Hrvatska javnobilježnička komora i drugi posjednici administrativnih podataka koji vode registre i evidencije određenih kategorija poslovnih subjekata
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka u elektroničkom obliku
Rokovi za prijenos podatakaRegistar poslovnih subjekata DZS-a – dnevno, Financijska agencija – 1. lipnja za godišnje financijske izvještaje za statističke potrebe, 30. kolovoza za godišnje financijske izvještaje za potrebe javne objave, 15. studenoga za konsolidirane financijske izvještaje, Središnji obrtni registar – dnevno, Ministarstvo financija – Porezna uprava – prema rokovima u Sporazumu o dostavi podataka, Sudski registar trgovačkih društava – tromjesečno, Depozitorij SKDD-a – preuzimanje po potrebi, dugi posjednici administrativnih podataka – 31. siječnja
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaRegistar poslovnih subjekata, Registar godišnjih financijskih izvještaja, Središnji obrtni registar, Registar poreznih obveznika, baza podataka HNB-a za praćenje inozemnih izravnih i portfeljnih ulaganja, Sudski registar trgovačkih društava RH, Depozitorij SKDD-a, Registar odvjetnika, Registar javnih bilježnika, Registar udruga i dr.
Format prikupljanja podatakaElektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeDefinirane sporazumima s posjednicima administrativnih izvora
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.06.01 Poslovni registri i statističke jedinice
Rokovi objavljivanja rezultataNe objavljuju se
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 177/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Vijeća (EEZ) br. 696/93

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Priručnik s preporukama za poslovne registre, Eurostat, 2010.


3.06-N-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeMinistarstvo financija
Naziv statističke aktivnostiRegistar proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Periodičnost istraživanjaDnevno
Kratak opis rezultataAžuriranje podataka o proračunskim i izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna te proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave: naziv korisnika, osobni identifikacijski broj, matični broj, adresa sjedišta, poštanski broj, mjesto, šifra djelatnosti, račun, statistička oznaka grada/općine i županije, osoba za kontakt, telefon, telefaks, adresa elektroničke pošte, internetske stranice, razina nadležnosti, podaci o osnivačima/vlasnicima i izvorima financiranja, podaci o osobama ovlaštenima za zastupanje
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo financija
Načini prikupljanja podatakaObrascem RKP koji proračunski odnosno izvanproračunski korisnici po osnivanju, nakon ovjere nadležnog tijela državne uprave, dostavljaju u Financijsku agenciju (Finu), a ona ih nakon provjere i odobrenja Ministarstva financija unosi u bazu podataka koju vodi za račun Ministarstva financija. Obrazac PRKP korisnici dostavljaju pri izmjeni podataka
Rokovi za prijenos podatakaKorisnici su obvezni dostaviti obrazac u roku od osam dana od osnivanja (proračunski korisnici), odnosno osam dana od primitka zahtjeva (izvanproračunski korisnici) (članak 8. Pravilnika) te u roku od osam dana od nastanka promjene (članak 10. Pravilnika)
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaRegistar proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Format prikupljanja podatakaObjava podataka iz Registra u Narodnim novinama (na papiru i u on-line pristupu) – godišnje te u on-line pristupu na internetskim stranicama Ministarstva financija – dnevno
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj podataka propisani su relevantnim nacionalnim standardima
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.06.N.1 Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Rokovi objavljivanja rezultataGodišnje, najkasnije do kraja svibnja (u Narodnim novinama – podaci iz Registra prema čl. 10.a Pravilnika), mjesečno, a po potrebi češće (internetske stranice Ministarstva financija)
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o proračunu (NN, br. 87/08., 136/12. i 15/15.)

Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN, br. 128/09., 142/14. i 23/19)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-3.06-N-II-2


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiAdministrativni poslovni registar
Periodičnost istraživanjaKontinuirano
Kratak opis rezultataBaza podataka za poslovne subjekte: matični broj, osobni identifikacijski broj (OIB), podaci o registraciji, naziv ili tvrtka, adresa, žiroračun, broj HZMO, pravno ustrojbeni oblik, oblik vlasništva, podrijetlo kapitala, glavna djelatnost, podaci o promjeni; za dijelove poslovnih subjekata: matični broj (sastoji se od matičnog broja poslovnog subjekta i rednog broja dijela), matični broj, naziv ili tvrtka, adresa, glavna djelatnost i podaci o promjeni. Odnosi se na poslovne subjekte (pravne osobe i tijela javne vlasti) i dijelove poslovnih subjekata
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaPoslovni subjekti (pravne osobe i tijela javne vlasti)
Načini prikupljanja podatakaPrijave na obrascima RPS-1 (za poslovne subjekte) i RPS-2 (za dijelove poslovnih subjekata)
Rokovi za prijenos podatakaDnevno
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja-
Format prikupljanja podatakaDigitalno i analogno
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike-
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.06.01 Poslovni registri i statističke jedinice
Rokovi objavljivanja rezultataMjesečno, tromjesečno, polugodišnje i godišnje
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.)

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi (NN, br. 92/14.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 55/16. i 35/18.)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-3.06-N-II-3


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeMinistarstvo financija
Naziv statističke aktivnostiRegistar neprofitnih organizacija
Periodičnost istraživanjaDnevno
Kratak opis rezultataAžuriranje podataka o neprofitnim organizacijama: naziv neprofitne organizacije, matični broj, osobni identifikacijski broj, registarski broj upisa u matični registar, račun, adresa sjedišta, statistička oznaka grada/općine i županije, šifra djelatnosti, osoba za kontakt, telefon/telefaks, adresa elektroničke pošte, internetske stranice, podaci o zakonskom zastupniku/osobama ovlaštenima za zastupanje, podaci za bazu financijskih izvještaja
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo financija
Načini prikupljanja podatakaObrascem RNO pri osnivanju, odnosno obrascem RNO-P pri izmjeni podataka, koje neprofitne organizacije dostavljaju Ministarstvu financija
Rokovi za prijenos podatakaNeprofitne organizacije obavezne su dostaviti obrazac u roku od 60 dana od upisa u matični registar (članak 34. stavak 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija), a pri promjeni podataka u roku od sedam radnih dana od upisa u matični registar odnosno 30 radnih dana od nastanka promjene ako se ona ne upisuje u matični registar (članak 35. stavak 2. Zakona)
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaRegistar neprofitnih organizacija
Format prikupljanja podatakaObjava podataka u on-line pristupu na internetskim stranicama Ministarstva financija – dnevno
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj podataka propisani su relevantnim nacionalnim standardima
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.06.N.2 Registar neprofitnih organizacija
Rokovi objavljivanja rezultataDnevno (internetske stranice Ministarstva financija)
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN, br. 121/14.)

Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN, br. 31/15., 67/17. i 115/18)

Pravna osnova Europske unije-
Ostali međunarodni standardi-3.06-III-1


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističke aktivnostiIzrada metodoloških osnova za usklađivanje statističke jedinice »poduzeće« s definicijom sadržanom u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 696/1993 te provedba istraživanja za potrebe primjene definicije u Statističkom p