Pravilnik o utvrđivanju naknada za šumu i šumsko zemljište

NN 12/2020 (30.1.2020.), Pravilnik o utvrđivanju naknada za šumu i šumsko zemljište

Ministarstvo poljoprivrede

214

Na temelju članka 61. stavka 9. Zakona o šumama (»Narodne novine«, br. 68/18., 115/18. i 98/19.), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU NAKNADA ZA ŠUMU I ŠUMSKO ZEMLJIŠTE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način utvrđivanja naknade za šumu i šumsko zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske u postupcima izdvajanja, prijenosa prava ili privremenog zauzimanja šuma i šumskih zemljišta.

Članak 2.

(1) Naknada se utvrđuje u postupku:

– izdvajanja šume i šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske iz šumskogospodarskog područja Republike Hrvatske,

– osnivanja prava građenja na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske,

– osnivanja prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske,

– zakupa šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Naknada).

(2) Naknadu plaća osoba u čiju se korist izdvaja šuma i šumsko zemljište ili prenosi pojedino pravo (u daljnjem tekstu: Osoba).

(3) Obračun Naknade izrađuje javni šumoposjednik Hrvatske šume d.o.o. (u daljnjem tekstu: javni šumoposjednik).

(4) Ako se obračun Naknade izrađuje za potrebe postupka raspolaganja iz članka 51. Zakona o šumama (»Narodne novine«, br. 68/18., 115/18. i 98/19.), javni šumoposjednik će na zahtjev tijela državne uprave nadležnog za upravljanje i raspolaganje državnom imovinom te koordinaciju upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, izraditi privremeni obračun Naknade, u kojem će naknadu za sastojinu i naknadu za smanjenje općekorisnih funkcija šume predmetne sastojine obračunati u
100 % iznosu.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, javni šumoposjednik izradit će konačni obračun Naknade na temelju:

– akta kojim tijelo državne uprave nadležno za upravljanje i raspolaganje državnom imovinom te koordinaciju upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske odredi Osobu, i

– akta za provedbu prostornog plana ili akta za gradnju.

II. UTVRĐIVANJE NAKNADE

Članak 3.

(1) Naknada se sastoji od:

– naknade za šumu,

– naknade za šumsko zemljište i

– naknade za smanjenje općekorisnih funkcija šume.

(2) Naknada iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika je jednaka zbroju svih naknada iz stavka 1. ovoga članka izuzev Naknade za zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

(3) Naknada za osnivanje prava služnosti u svrhu obavljanja turističke djelatnosti i sportsko rekreacijskog turizma, radi realizacije projekata financiranih iz sredstava fondova Europske unije, utvrđuje se na način da se obračun Naknade utvrđen sukladno stavku 2. ovoga članka, umanji za 85 %.

1. Utvrđivanje naknade za šumu

Članak 4.

(1) Naknada za šumu se utvrđuje prema sljedećim grupama sastojina:

– šumske plantaže, šumske kulture i mlade sastojine,

– srednjedobne i starije sastojine – sastojine starosti iznad polovice ophodnje do početka zadnjeg dobnog razreda,

– stare sastojine – sastojine od početka zadnjeg dobnog razreda pa na dalje (mlađe za jedan dobni razred od ophodnje i na dalje),

– preborne i raznodobne sastojine,

– panjače, šikare, šibljaci, makije i garizi.

(2) Ako javni šumoposjednik ili Ustanova iz članka 14. stavka 2. podstavka b) Zakona o šumama (»Narodne novine«, br. 68/18., 115/18. i 98/19.) (u daljnjem tekstu: Ustanova), prethodno posječe i iskoristi sortimente, naknada za sastojinu se obračuna tako da se vrijednosti sastojine (Vm) dodaju troškovi iskorištavanja te sastojine i odbije vrijednost izrađenih sortimenata. Troškovima iskorištavanja treba, osim troškova sječe, izrade i privlačenja odnosno izvoza na pomoćno stovarište, te troškova utovara u prijevozno sredstvo, pribrojiti i troškove izgradnje prometnica za predmetno gravitacijsko područje u zadnjih 10 godina, tako da se njihovi troškovi podijele s otvorenom površinom i dobiju troškovi po 1 ha, a oni se zatim pomnože s površinom.

Naknada za šumske plantaže, šumske kulture i mlade sastojine

Članak 5.

Naknada za šumske plantaže, šumske kulture i mlade sastojine utvrđuje se prema formuli:

gdje su:

Vm – vrijednost sastojine

c – trošak podizanja sastojine

p – postotak prirasta vrijednosti

m – starost sastojine, u koju se ne uračunava starost posađenih sadnica, reznica i sl. do vremena sadnje.

Naknada za srednjedobne i starije sastojine

Članak 6.

(1) Naknada za srednjedobne i starije sastojine, ako se predaju budućem korisniku s drvnom zalihom, jednaka je vrijednosti predmetne sastojine (Vm) prema formuli iz članka 5. ovoga Pravilnika, tako da je:

c – trošak podizanja sastojine

p – postotak prirasta vrijednosti

m – starost sastojine.

(2) Za sastojine sa smanjenim obrastom, utvrđenu naknadu za sastojinu treba umanjiti za ove postotke:

– za šume obrasta 0,5 – 0,59 za 20 %,

– za šume obrasta 0,6 – 0,69 za 10 %.

Naknada za sastojine koje imaju obrast manji od 0,5 utvrđuje se, bez obzira na starost, kao za sastojine koje su zrele za sječu, sukladno članku 10. stavku 2. ovoga Pravilnika.

(3) Obrast se utvrđuje uvidom u šumskogospodarski plan ili procjenom iz prirasno-prihodnih tablica.

Naknada za stare sastojine i sastojine zrele za sječu

Članak 7.

(1) Kad se sastojina predaje na panju, naknada je jednaka stvarnoj vrijednosti drvne mase predmetne sastojine na panju (Vn).

(2) Stvarna se vrijednost (Vm) utvrđuje ovako:

– obračuna se ukupna količina drvne mase koja je utvrđena šumskogospodarskim planom, a iznimno s pomoću prirasno-prihodnih tablica,

– procjeni se postotni udjel sortimenata,

– obračuna se njihova količina i vrijednost,

– odbiju se troškovi iskorištavanja šuma faze I. (sječa i izrada), faze II. (privlačenje na pomoćno stovarište), te troškovi utovara u prijevozno sredstvo.

(3) Troškovi iskorištavanja šuma faze I. (sječa i izrada), faze II. (privlačenje na pomoćno stovarište) te troškovi utovara u prijevozno sredstvo, za sve sastojine, utvrđuju se iz redovnoga godišnjeg plana javnog šumoposjednika.

(4) Vrijednost sastojine zrele za sječu (na panju) utvrđuje se na temelju troškova podizanja sastojina (c) i postotka prirasta (p) prema formuli:

gdje su:

Vn – vrijednost sastojine zrele za sječu na panju

c – trošak podizanja sastojine

p – postotak prirasta vrijednosti

n – ophodnja sastojine zrele za sječu.

(5) Vrijednost sastojine zrele za sječu na panju (Vn) utvrđuje se na temelju tzv. modelne sastojine iz šumskogospodarskih planova ili na temelju prirasno-prihodnih tablica, pri čemu se za određenu vrstu drveća, propisanu ophodnju, obrast i omjer smjese odredi količina drvne mase, procijeni postotni udio sortimenata, obračuna količina sortimenata i njihova vrijednost te od nje odbiju troškovi iskorištavanja šuma (sječe i izrade, privlačenja odnosno izvoza na pomoćno stovarište) te utovara u prijevozno sredstvo.

(6) Modelna sastojina iz stavka 5. ovoga članka odabire se tako da se iz šumskogospodarskih planova ili prirasno prihodnim tablicama (stvarna količina drvne mase za tu godinu starosti) odabere takva sastojina kojoj bi predmetna sastojina sličila u vrijeme njezine zrelosti za koju se izračunava naknada. Svi ostali elementi i troškovi uzimaju se prema prosjeku redovnoga godišnjeg plana javnog šumoposjednika.

Naknada za preborne i raznodobne sastojine

Članak 8.

(1) Iznos naknade za sastojinu (E) jednak je zbroju vrijednosti te sastojine (Vm) na panju i vrijednosti podmlatka u toj sastojini. Izračunava se prema formuli:

gdje su:

E – iznos naknade za preborne i raznodobne sastojine

V1 – vrijednost na panju sastojine I. debljinskog razreda

V2 – vrijednost na panju sastojine II. debljinskog razreda

V3 – vrijednost na panju sastojine III. debljinskog razreda

p – pripadajući postotak prosječnoga tečajnoga godišnjeg prirasta

l – duljina ophodnjice

Vm – ukupna vrijednost sastojine na panju (V1 + V2 + V3)

pv – postotak vrijednosti podmlatka od Vm

(2) Vrijednost sastojine na panju utvrđuje se tako da se nakon izmjere sastojine dobiveni podaci razvrstaju na debljinske razrede:

I. debljinski razred 10 – 30 cm

II. debljinski razred 31 – 50 cm

III. debljinski razred > 51 cm,

a zatim se obračuna volumen drvne mase po debljinskim razredima, utvrdi njegova vrijednost, odbiju troškovi iskorištavanja šuma faze I, faze II i troškovi utovara u prijevozno sredstvo.

(3) Troškovi iskorištavanja šuma faze I (sječa i izrada), faze II (privlačenje na pomoćno stovarište), te troškovi utovara u prijevozno sredstvo, za sve sastojine, utvrđuju se iz redovnoga godišnjeg plana javnog šumoposjednika.

(4) Vrijednost sastojine na panju (V) jednaka je zbroju vrijednosti drvne mase navedenih debljinskih razreda:

V = V1 + V2 + V3

Vrijednost ponika, podmlatka i mladika izražena u postotku (pv) od ukupne vrijednosti raznodobne sastojine (V) iznosi za:

– slabo pomlađenje 1 – 5 %,

– dobro pomlađenje 10 – 15 %,

– vrlo dobro pomlađenje 20 – 25 %.

Stanje pomlađivanja se utvrđuje na temelju šumskogospodarskog plana ili očevidom na terenu.

Naknada za panjače, šikare, šibljake, makije i garige

Članak 9.

(1) Za panjače kojima se gospodari kao jednodobnim sastojinama (uključujući nedegradirane panjače mekih listača, bagrema ili drugih alohtonih vrsta u kontinentu), naknada se utvrđuje prema dobi kao za visoke jednodobne šume. Zbog kraćeg razdoblja obnove troškove podizanja sastojina (c) za panjače treba umanjiti za 50 %.

(2) Za degradirane panjače, naknada se utvrđuje formulom, kao za mlade nedegradirane sastojine, s time da se od izračunate vrijednosti Vm odbiju troškovi melioracijskih radova. Zbog kraćeg razdoblja obnove trošak podizanja (c) i troškove potrebnih melioracijskih radova treba umanjiti za 50 %.

Iznos naknade (E) za mladu degradiranu panjaču prikladnu za melioraciju obračunat će se prema formuli:

gdje su:

E – iznos naknade za mladu degradiranu panjaču za melioraciju

Vm – vrijednost slične nedegradirane sastojine

c – troškovi podizanja slične nedegradirane sastojine umanjeni za 50 %

p – postotak prirasta vrijednosti slične nedegradirane sastojine

m – starost predmetne mlade sastojine za melioraciju

V1, V2, V3 – troškovi potrebnih melioracijskih radova u pojedinim godinama umanjeni za 50 %.

(3) Za šikare, šibljake, makije i garige naknada (E) utvrđuje se kao za degradirane panjače prema čl. 9. st. 2), a dobiveni iznos umanjuje se za 65 %.

(4) Za mlade degradirane panjače, trajno narušenog sklopa te panjače u kojima se stabla zbog slabog zdravstvenog stanja i/ili kakvoće i sortimentne strukture smatraju zrelima za sječu, te za degradirane panjače koje su zrele za sječu, iznos naknade (E) se utvrđuje kao cijena koštanja II. klase ogrjevnog drva na panju prema Cjeniku glavnih šumskih proizvoda javnog šumoposjednika.

Trošak podizanja sastojine i postotak prirasta vrijednosti sastojine

Članak 10.

(1) Trošak podizanja sastojina (c), za sve sastojine, utvrđuje se na temelju kalkulacije stvarnih troškova koju svake godine izrađuje javni šumoposjednik do 31. prosinca za narednu godinu.

(2) Postotak prirasta vrijednosti (p) za sastojine iz sjemena iznosi kako slijedi:

– sve vrste hrastova – 2,50 %,

– jasen – 2,25 %,

– ostale vrste – 2,00 %,

– plantaže euroameričkih topola – 6,00 %,

– intenzivne kulture brzorastućih vrsta (borovac, duglazija i dr.) i intenzivne kulture euroameričkih topola u šumskom uzgoju – 4,00%.

(3) Postotak prirasta vrijednosti (p) za sastojine iz panja iznosi kako slijedi:

– sve vrste tvrdih listača osim bagrema, kestena i listača na kršu – 1,50 %,

– bagrem, kesten te listače na kršu – 1,75 %,

– meke listače – 2,00 %.

2. Utvrđivanje naknade za šumsko zemljište

Članak 11.

Naknada za šumsko zemljište koje se izdvaja iz šumskogospodarskog područja Republike Hrvatske obračunava se u iznosu od 10.000,00 kn/ha.

Članak 12.

Naknada za šumsko zemljište na kojem se osniva pravo građenja, sastoji se od tržišne vrijednosti šumskog zemljišta neopterećenog pravom građenja, kamate na nekretnine, kamate na pravo građenja, održivog vijeka korištenja građevine za čiju se gradnju osniva pravo građenja, trajanja osnovanog prava građenja, odnosno ostatka trajanja osnovanog prava građenja, određuje se na način da tijelo državne uprave nadležno za poslove šumarstva neposredno koristi stručnu pomoć ovlaštenih sudskih vještaka odgovarajuće struke.

Članak 13.

(1) Naknada za šumsko zemljište u svrhu osnivanja prava služnosti, obračunava se po formuli:

gdje su:

Nz – naknada za šumsko zemljište

Tvz – tržišna vrijednost šumskog zemljišta

P – površina služnosti

n – broj godina na koje se osniva pravo služnosti.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, naknada za šumsko zemljište za osnivanje prava služnosti u svrhu istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina te istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, obračunava se po formuli:

gdje su:

Nz – naknada za šumsko zemljište

Tvz – tržišna vrijednost šumskog zemljišta

P – površina služnosti

n – broj godina na koje se osniva pravo služnosti.

(3) Tržišnu vrijednost šumskog zemljišta iz stavka 1 i 2. ovoga članka utvrđuje stalni sudski vještak za područje šumarstva, kojeg angažira tijelo državne uprave nadležno za poslove šumarstva.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, naknada za šumsko zemljište u svrhu osnivanja prava služnosti radi mjerenja potencijala obnovljivog izvora energije, izraženo u kunama, obračunava se po formuli:

gdje su:

Nz – naknada za šumsko zemljište

P – površina služnosti

n – broj godina na koje se osniva pravo služnosti.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, naknada za šumsko zemljište u svrhu obavljanja turističke djelatnosti i sportsko rekreacijskog turizma, za površine do 0,5 ha iznosi 1.250,00 kn godišnje, dok se naknada za šumsko zemljište za površine veće od 0,5 ha, izraženo u kunama, obračunava po formuli iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Naknada za šumsko zemljište obračunata sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka, izračunava se na način da se utvrđeni iznos umanji za 50 %.

3. Utvrđivanje naknade za smanjenje općekorisnih funkcija šume

Članak 14.

(1) Naknada za smanjenje općekorisnih funkcija šume određuje se ocjenama iz šumskogospodarskih planova, a vrijednosti za pojedine ocjene iskazane su bodovima u Tablici OKFŠ-1 koja je tiskana u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

(2) Naknada za smanjenje općekorisne funkcije šume ne utvrđuje se ako se zahvat obavlja na neobraslom ili neplodnom šumskom zemljištu.

(3) Vrijednost boda iz stavka 1. ovoga članka, izraženu u kunama donosi tijelo državne uprave nadležno za poslove šumarstva, na prijedlog Skupštine javnog šumoposjednika.

III. NAKNADA ZA OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA

Članak 15.

Naknada za osnivanje prava građenja izračunava se na način da se zbroje iznosi naknade za šumsko zemljište za koje se osniva pravo građenja iz čl. 12. ovoga Pravilnika, naknade za šumu i naknade za smanjenje općekorisnih funkcija šume.

IV. UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA ZAKUP ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA

Članak 16.

(1) Javni šumoposjednik utvrđuje početnu cijenu naknade za zakup šumskog zemljišta.

(2) Početna cijena iz stavka 1. ovoga članka, obračunava se godišnje, umnoškom površine šumskog zemljišta koje se daje u zakup s jediničnom cijenom po jedinici površine koja iznosi:

– 6,00 kn/m2 u svrhu odmora, rekreacije i sporta,

– 10,00 kn/m2 u svrhu postavljanja pomičnih naprava,

– 60,00 kn/m2 u svrhu postavljanja montažno-demontažnih tendi te privremenih kioska i drugih građevina gotove konstrukcije, građevinske (bruto) površine do 15 m2,

– 200,00 kn/ha u svrhu pašarenja,

– 200,00 kn/m2 u svrhu postavljanja štandova,

– 200,00 kn/ha u svrhu osnivanja i uzgajanja drvenastih kultura kratkih ophodnji,

– 800,00 kn/m2 u svrhu reklamnih panoa.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o utvrđivanju naknade za prenesena i ograničena prava na šumi i šumskom zemljištu (»Narodne novine«, broj 72/16.).

(2) Nedovršeni postupci izračuna naknade započeti prema odredbama Pravilnika o utvrđivanju naknade za prenesena i ograničena prava na šumi i šumskom zemljištu (»Narodne novine«, broj 72/16.) dovršit će se prema odredbama toga Pravilnika.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, nedovršeni postupci izračuna naknade mogu se na temelju zahtjeva stanke završiti prema odredbama ovoga Pravilnika, ako se zahtjev podnese javnome šumoposjedniku u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/46

Urbroj: 525-11/0567-20-5

Zagreb, 10. siječnja 2020.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

Tablica OKFŠ – 1

BODOVNE VRIJEDNOSTI UNIŠTENIH ILI SMANJENIH OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA

OcjenaBodovi/ha
434 000,00
540 500,00
644 500,00
748 500,00
852 000,00
955 000,00
1057 500,00
1160 000,00
1269 000,00
1375 000,00
1484 000,00
1590 000,00
1697 000,00
17101 000,00
18150 000,00
19180 000,00
20200 000,00
21215 000,00
22240 000,00
23270 000,00
24300 000,00
25315 000,00
26330 000,00
27350 000,00
28370 000,00
29390 000,00
30405 000,00
31420 000,00
32430 000,00
33440 000,00
34445 000,00
35460 000,00
36480 000,00
37500 000,00
38520 000,00
39540 000,00
40560 000,00
41580 000,00