Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku dostave i načinu vođenja evidencije kolektivnih ugovora

NN 13/2020 (31.1.2020.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku dostave i načinu vođenja evidencije kolektivnih ugovora

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

217

Na temelju članka 201. stavka 5. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/14, 127/17 i 98/19), ministar nadležan za rad donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU DOSTAVE I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE KOLEKTIVNIH UGOVORA

Članak 1.

U Pravilniku o postupku dostave i načinu vođenja evidencije kolektivnih ugovora (»Narodne novine«, broj 32/15) u članku 2. stavku 1. riječi: »uredu državne uprave u županiji, odnosno uredu Grada Zagreba, nadležnom za poslove rada« zamjenjuju se riječima: »upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na poslove rada«.

U stavku 2. riječi: »uredu državne uprave u županiji, odnosno uredu Grada Zagreba, nadležnom za poslove rada« zamjenjuju se riječima: »upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na poslove rada.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/24

Urbroj: 524-03-02-01/1-20-4

Zagreb, 27. siječnja 2020.

Ministar
Josip Aladrović, v. r.