Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra udruga

NN 13/2020 (31.1.2020.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra udruga

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

219

Na temelju članka 174. stavka 4. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/14, 127/17 i 98/19), ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA UDRUGA

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja registra udruga (»Narodne novine«, broj 32/15), u članku 1. riječi: »uredu državne uprave u županiji, odnosno uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove rada« zamjenjuju se riječima: »upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na poslove rada«.

Članak 2.

U članku 15. stavku 1. riječi: »ured državne uprave u županiji, odnosno ured Grada Zagreba nadležan za poslove rada, dužan je« zamjenjuju se riječima: »upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na poslove rada dužno je«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/25

Urbroj: 524-03-02-01/1-20-4

Zagreb, 27. siječnja 2020.

Ministar
Josip Aladrović, v. r.