Pravilnik o vođenju upisnika brodova, najvišoj dopuštenoj starosti i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova

NN 13/2020 (31.1.2020.), Pravilnik o vođenju upisnika brodova, najvišoj dopuštenoj starosti i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

224

Na temelju članka 186. stavka 4., članka 191. stavka 3. i članka 195. stavka 6. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O VOĐENJU UPISNIKA BRODOVA, NAJVIŠOJ DOPUŠTENOJ STAROSTI I TEHNIČKIM UVJETIMA ZA UPIS U UPISNIK BRODOVA

DIO PRVI
OPĆE ODREDBE

Predmet pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju:

1. najviša dopuštena starost i tehnički uvjeti za upis brodova u upisnik brodova

2. način vođenja upisnika brodova, podatci koji se unose u glavnu knjigu upisnika brodova, obrasci isprava, izvadaka i ispisa iz upisnika brodova te način pristupa državnih tijela i tijela s javnim ovlastima podacima iz upisnika i

3. način i postupak određivanja nacionalnog identifikacijskog broja, imena, oznake i luke upisa broda.

Usklađivanje s pravnim poretkom Europske unije

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje provedba:

1. Uredbe (EZ) br. 789/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o prelasku teretnih i putničkih brodova između registara unutar Zajednice i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 613/91. Tekst značajan za EGP. (SL L 138, 30. 4. 2004.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 789/2004) i

2. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011 od 8. travnja 2011. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (SL L 112, 30. 4. 2011.) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 404/2011), u dijelu koji propisuje oznake i način označavanja ribarskih brodova i brodica.

Pojmovi

Članak 3.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) Bunker svjedodžba je svjedodžba o osiguranju ili drugom financijskom jamstvu o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja pogonskim uljem koja se izdaje sukladno odredbama članka 7. Međunarodne konvencije o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja pogonskim uljem iz 2001. godine i odredbama Pomorskog zakonika

2) CFR broj je jedinstveni identifikacijski broj koji se dodjeljuje svakom plovnom objektu koje je upisan u Registar ribarske flote Republike Hrvatske koji se vodi pri ministarstvu nadležnom za ribarstvo

3) CLC svjedodžba je svjedodžba o osiguranju ili drugom financijskom jamstvu o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja uljem koja se izdaje sukladno odredbama članka VII Međunarodne konvencije o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja uljem iz 1992. godine i odredbama Pomorskog zakonika

4) elektronička oglasna ploča upisnika brodova je mjesto na internetskim stranicama Ministarstva na kojem se objavljuju rješenja o upisu sukladno Pomorskom zakoniku, ovom Pravilniku i zakonu kojim se određuju pravila općeg upravnog postupka, a po potrebi se mogu objaviti i druge obavijesti i isprave

5) IMO broj je identifikacijski broj koji u skladu s Međunarodnom konvencijom o sigurnosti na moru, 1974. (SOLAS 74) s dopunama, mora biti dodijeljen brodu, vlasniku broda, brodaru ili kompaniji

6) JOP je jedinstvena oznaka pismena u centralnom informacijskom sustavu za elektroničko uredsko poslovanje Ministarstva

7) konvencije su: Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskog života na moru iz 1974. (SOLAS 1974), Međunarodna konvencija o teretnim linijama iz 1966. (LL 66), Međunarodna konvencija o baždarenju brodova iz 1969. i Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova iz 1973. kako je izmijenjena pripadajućim Protokolom iz 1978. (MARPOL 73/78), kako su izmijenjene i dopunjene te odgovarajući kodeksi obvezujućeg statusa usvojeni unutar Međunarodne pomorske organizacije zajedno s protokolima i njihovim izmjenama, kako su izmijenjeni i dopunjeni

8) Ministarstvo je ministarstvo nadležno za pomorstvo

9) MMSI (Maritime Mobile Service Identity) je identifikacijski broj pomorske mobilne postaje

10) NIB (Nacionalni identifikacijski broj) je jedinstveni identifikacijski broj koji se dodjeljuje brodu, odnosno brodu u gradnji u trenutku upisa u upisnik brodova

11) novi brod jeste brod koji nije bio upisana u hrvatski ili strani upisnik brodova ili se nije koristio u zemlji u kojoj nije podlijegao obvezi upisa u upisnik

12) PLR (Athens) svjedodžba je svjedodžba o osiguranju ili drugom financijskom jamstvu u pogledu odgovornosti za smrt i tjelesnu ozljedu putnika koja se izdaje sukladno odredbama Uredbe (EZ) br. 392/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o odgovornosti prijevoznika u prijevozu putnika morem u slučaju nesreća, članka 4.a Atenske konvencije o prijevozu putnika i njihove prtljage morem iz 1974. godine i Protokola iz 2002. godine uz Konvenciju i odredbama Pomorskog zakonika

13) postojeći brod jeste brod koji je upisan ili je bio upisan u hrvatski ili strani upisnik brodova ili se koristio u zemlji u kojoj nije podlijegao obvezi upisa u upisnik

14) Wreck svjedodžba je svjedodžba o osiguranju ili drugom financijskom jamstvu u vezi s odgovornošću za uklanjanje podrtina koja se izdaje sukladno odredbama članka 12. Međunarodne konvencije o uklanjanju podrtina iz Nairobija iz 2007. godine i odredbama Pomorskog zakonika.

Primjena

Članak 4.

(1) Ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno, odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na brodove primjenjuju se i na druge pomorske objekte, osim ratnog broda.

(2) Ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno, odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na brodove u gradnji primjenjuju se i na druge pomorske objekte u gradnji, osim ratnog broda koji se gradi za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske ili stranih oružanih snaga.

Nadležna tijela

Članak 5.

Ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno, nadležnom lučkom kapetanijom za upis u upisnik brodova smatraju se i ispostave lučkih kapetanija te Ministarstvo kada u okviru nadležnosti obavljaju poslove upisa u upisnik brodova.

DIO DRUGI
SASTAV UPISNIKA BRODOVA

POGLAVLJE I.
OPĆE ODREDBE

Upisnik brodova

Članak 6.

Upisnik brodova je jedinstveni upisnik pomorskih objekata hrvatske državne pripadnosti u koji se upisuju pomorski objekti i pomorski objekti u gradnji, osim ratnih brodova i brodova u gradnji koji se grade za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske ili stranih oružanih snaga, koji se sastoji od glavne knjige i zbirke isprava te se isti vodi u elektroničkom obliku.

Glavna knjiga

Članak 7.

(1) Glavna knjiga upisnika brodova sastoji se od uložaka.

(2) Ulošci su označeni rednim brojem i imaju list A (opisni), list B (vlasnički) i list C (teretni).

(3) Svaki pomorski objekt upisuje se u poseban uložak.

(4) NIB pomorskog objekta identičan je rednom broj uloška u koji je upisan pomorski objekt.

(5) U uložak brisanog pomorskog objekta ne može se upisati drugi pomorski objekt.

Uložak

Članak 8.

(1) U zaglavlju uloška upisuju se:

1. redni broj uloška odnosno NIB broda

2. vrsta upisa

3. status upisa

4. JOP, datum zaprimanja zahtjeva za upis, klasa i urudžbeni broj

5. datum prvog upisa

6. redni broj i datum zadnjeg upisa u ulošku

7. naziv ustrojstvene jedinica te ime i prezime državnog službenika koji provodi upis i

8. oznaka da je u ulošku upisan brod u gradnji.

(2) Zaglavlje uloška, osim podatak iz stavka 1. ovog članka, sadrži rubriku »Informacije i napomene« u kojoj se prikazuju podatci o upisanom brodu koji se vode u ostalim informacijskim sustavima Ministarstva ili se razmjenjuju s informacijskim sustavima drugih tijela državne uprave ili tijela s javnim ovlastima.

Zbirka isprava

Članak 9.

Zbirka isprava se vodi po pojedinim ulošcima i sadrži sve spise (predmete) koji su sukladno propisu o uredskom poslovanju u tijelima državne uprave evidentirani u centralnom informacijskom sustavu Ministarstva za elektroničko uredsko poslovanje, a koji se odnose na pomorski objekt upisan u tom ulošku.

Pomoćni popisi

Članak 10.

(1) Pomoćni popisi upisnika brodova su:

1. popis oznaka i imena svih pomorskih objekata

2. Imenik vlasnika, brodara, korisnika i kompanija pomorskih objekata

3. Imenik opunomoćenika (članak 190. Pomorskog zakonika)

4. popis izdanih uvjerenja o najmanjem broju članova posade

5. popis dokumenta i isprava koji se pojedinom brodu izdaju temeljem odredbi ovog Pravilnika

6. popis brodskih svjedodžbi izdanih sukladno odredbama ovog Pravilnika, pravilima za statutarnu certifikaciju i drugim propisima donesenim sukladno odredbama Pomorskog zakonika i

7. popis odobrenih rasprema broda i oslobađanja, izuzeća ili odstupanja od odredbi međunarodnih ili nacionalnih propisa.

(2) Pomoćni popisi iz stavka 1. točke 1. i 2. ovog članka vode se za sve pomorske objekte upisane u upisnik brodova.

(3) Promjene podataka u pomoćnim popisima iz stavka 2. ovog članka provode se istodobno s provedbom upisa u glavnoj knjizi.

(4) Pomoćni popisi iz stavka 1. točke 3. do 7. ovog članka vode se za svaki pomorski objekt zasebno.

(5) Za brodice i jahte duljine trupa do 24 metra vode se i sljedeći pomoćni popisi:

1. popis proizvođača

2. popis ovlaštenih zastupnika i

3. popis modela.

POGLAVLJE II.
PODATCI KOJI SE UPISUJU U LISTOVE A, B I C ULOŠKA

Podatci u listu A – brod

Članak 11.

(1) U list A uloška glavne knjige upisnika brodova upisuju se:

1. opći podatci o upisanom pomorskom objektu: vrsta pomorskog objekta, namjena, područje plovidbe, luka upisa i ograničenja

2. identifikacijski podatci: oznaka, ime, IMO broj, CFR broj, pozivni znak, MMSI, identifikacijski broj plovila (CIN ili WIN) ili broj gradnje

3. glavne izmjere: duljina preko svega, širina, visina na boku, bruto i neto tonaža, gaz na ljetnoj teretnoj liniji ili maksimalni gaz, nadvođe na ljetnoj teretnoj liniji, nosivost na ljetnoj teretnoj liniji ili maksimalna nosivost

4. podaci o porivnom uređaju

5. ostali tehnički podatci: oznaka automatizacije, materijal gradnje, broj paluba, model, najveći dopušteni broj osoba, ukupni broj putnika

6. podatci o gradnji: mjesto i država gradnje, naziv brodogradilišta, graditelja ili proizvođača, godina gradnje i/ili godina postavljanja, datum i sat postavljanja kobilice, odnosno kojeg drugog dijela broda čije postavljanje odgovara fazi postavljanja kobilice, broj praćenja gradnje izdan od priznate organizacije, oznaka pomorskog objekta u gradnji

7. podatci o prethodnom upisu (ime broda, luka upisa broda i država pripadnosti broda)

8. nabavna vrijednost i

9. odobreno mjesto priveza ili sidrenja/odobrena lokacija.

(2) Osim podataka iz stavka 1. ovog članka za glavne izmjere i dimenzije nepomičnih odobalnih objekata upisuju se: duljina i širina paluba, duljina i širina postolja na dnu, visina paluba, visina postolja, debljina betonske podloge, vrsta zaštite, ekvivalentna bruto tonaža i drugo.

(3) Ako za određenu vrstu ili namjenu pomorskog objekta postoji rubrika za unos podatak iz stavka 1. i 2. ovog članka, a taj podatak ne postoji, nepoznat je ili nije primjenjiv, na mjesto predviđeno za upis podatka stavlja se naznaka »n/a«.

Porivni uređaj

Članak 12.

(1) U upisnik brodova upisuju se porivni uređaji čija snaga prelazi 5 kW.

(2) Porivni uređaj iz stavka 1. može se upisati u upisnik brodova kao:

1. glavni porivni uređaj

2. pomoćni porivni uređaj ili

3. rezervni porivni uređaj.

(3) Porivni uređaj iz stavka 2. točka 1. može se upisati u upisnik brodova kao:

1. ugrađeni (unutarnji) porivni uređaj i

2. izvanbrodski porivni uređaj.

(4) Kada se u list A upisuju podaci o porivnom uređaju, upisuje se ukupan broj porivnih uređaja, te se za svaki pojedini porivni uređaj upisuje:

1. serijski broj

2. proizvođač

3. model

4. snaga u kW

5. broj okretaja u minuti

6. vrsta (ugrađeni, izvanbrodski) i

7. tip (glavni porivni uređaj, pomoćni porivni uređaj, rezervni porivni uređaj).

Vlasništvo porivnog uređaja

Članak 13.

(1) Porivni uređaj iz članka 12. stavka 3. točka 1. broda i broda u gradnji smatra se njegovim pripatkom. Ostali porivni uređaji se ne smatraju pripatkom broda i broda u gradnji.

(2) Prijenos ili otuđenje broda i broda u gradnji uvijek obuhvaća i porivni uređaj iz članka 12. stavka 3. točka 1., a ostale porivne uređaje istog objekta samo ukoliko su ugovorne strane tako ugovorile ili tako proizlazi iz druge isprave na temelju koje se mijenja vlasništvo.

(3) Prijenos ili otuđenje broda i broda u gradnji ne obuhvaća i porivni uređaj različit od onog iz članka 12. stavka 3. točka 1., osim ukoliko ugovorne strane nisu drugačije ugovorile ili tako proizlazi iz druge isprave na temelju koje se mijenja vlasništvo. U tom slučaju, nadležna lučka kapetanija će, istim rješenjem kojim dopušta upis promjene vlasništva, po službenoj dužnosti najprije obrisati porivni uređaj koji nije predmet pravnog posla iz uloška u kojem je upisan predmetni brod odnosno brod u gradnji, a potom dopustiti upis promjene vlasništva na brodu odnosno brodu u gradnji.

(4) Nije dopuštena zabilježba u upisniku brodova da porivni uređaj broda odnosno broda u gradnji pripada drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi.

(5) Svaki porivni uređaj može biti upisan samo u jedan uložak upisnika brodova.

(6) Ukoliko se vlasništvo porivnog uređaja upisanog u upisnik brodova stječe na temelju pravnog posla, pravni posao mora biti sklopljen u pisanoj formi sa ovjerenim potpisom osobe čije se pravo prenosi.

(7) Opterećenje, ovršni postupak i privremene mjere na brodu i brodu u gradnji uvijek obuhvaćaju porivni uređaj iz članka 12. stavka 2. točka 1. ako je upisan, a pomoćne i rezervne porivne uređaje samo ukoliko su ugovorne strane tako ugovorile ili je odlukom o sudskoj prisilnoj hipoteci, odlukom o ovrsi odnosno odlukom o privremenoj mjeri tako određeno.

Korištenje upisanog porivnog uređaja

Članak 14.

(1) Vlasnik broda koji ima upisan jedan ili više pomoćnih ili rezervnih porivnih uređaja za poriv tog broda može koristiti bilo koji od upisanih porivnih uređaja pojedinačno ili zajedno.

(2) Porivne uređaje iz stavka 1. ovog članka vlasnik može koristiti pojedinačno ili zajedno za poriv i drugih upisanih brodova u svom vlasništvu.

(3) Odredba stavka 2. ovog članka ne primjenjuje se na brod koji u upisniku nema upisan uređaj iz članka 12. stavka 2. točke 1. ovoga Pravilnika.

(4) Vlasnik iz stavka 1. i 2. ovog članka može koristiti porivne uređaje na način propisan ovim člankom i o tome nije dužan obavještavati nadležnu lučku kapetaniju samo ako to nije u suprotnosti s tehničkim pravilima i ostalim važećim propisima.

Ukupna snaga porivnih uređaja

Članak 15.

Zbroj snage svih upisanih porivnih uređaja iz članka 12. stavka 2. točke 1. ovoga Pravilnika iskazan u kW čini ukupnu snagu porivnih uređaja broda koja se ispisuje na ispravama broda ako nije drugačije određeno.

Podatci u listu B

Članak 16.

(1) U list B uloška glavne knjige upisuju se sljedeći podaci o vlasniku: kratki naziv i sjedište pravne osobe, osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB); ime, prezime, prebivalište ili boravište fizičke osobe – obrtnika, OIB, kratki naziv i sjedište obrta; odnosno ime, prezime, prebivalište ili boravište fizičke osobe, OIB te osobna ograničenja u vezi sa slobodnim raspolaganjem pomorski objektom (maloljetnost, produljenje roditeljskog prava ili starateljstva, otvaranje stečaja, itd.).

(2) Ako je brodar, kompanija odnosno korisnik jahte ili brodice, različit od vlasnika, u list B uloška glavne knjige upisuju se podatci iz stavka 1. ovog članka za brodara ili kompanije, odnosno korisnika jahte ili brodice.

(3) U upisniku pomorskih objekata upisuje se, pored podataka iz stavka 1. ovog članka, IMO broj vlasnika i IMO broj kompanije za sve brodove bruto tonaže jednake ili veće od 100.

Podatci u listu C

Članak 17.

U list C uloška glavne knjige upisuju se: stvarna prava kojima je pomorski objekt ili njegov dio opterećen, te prava stečena na tim pravima, brodarski ugovor na vrijeme za cijeli brod, pravo prvokupa, te druga ograničenja raspolaganja pomorskim objektom kojima je podvrgnut vlasnik opterećenog pomorskog objekta, zabrane opterećivanja i otuđivanja, te sve zabilježbe za koje nije izričito određeno da se upisuju u drugi list uloška.

Upis zabilježbe

Članak 18.

U listu A, B i C uloška, osim polja za unos podataka iz članka 11., 16. i 17. ovog Pravilnika, nalazi se i polje »Zabilježba« u koje se upisuju zabilježbe upisa propisane odredbama Pomorskog zakonika.

DIO TREĆI
ZAPRIMANJE ZAHTJEVA ZA UPIS

POGLAVLJE I.
OPĆE ODREDBE

Podnošenje zahtjeva za upis

Članak 19.

(1) Zahtjev za upis može se podnijeti:

1. putem javne elektronske usluge dostupne u okviru sustava e-Građani ili e-Poslovanje

2. putem elektroničke pošte ili na drugi prikladan način koji se smatra elektroničkom dostavom

3. neposrednim uručenjem lučkoj kapetaniji koja vodi upisnik i

4. poštom.

(2) Bez obzira na način podnošenja iz stavka 1. ovog članka, zahtjev će se smatrati uredno zaprimljenim u trenutku kad je evidentiran u centralnom informacijskom sustavu Ministarstva za elektroničko uredsko poslovanje.

Dostava na nadležno rješavanje

Članak 20.

Kada je zahtjev za upis dostavljen lučkoj kapetaniji koja sukladno članku 254. Pomorskog zakonika nije nadležna za rješavanje zahtjeva, ista će bez odgode zahtjev evidentirati u centralnom informacijskom sustavu za elektroničko uredsko poslovanje Ministarstva te zahtjev sa svim prilozima dostaviti na rješavanje nadležnoj lučkoj kapetaniji.

Plomba

Članak 21.

(1) Lučka kapetanija će odmah po zaprimanju zahtjeva za upis, u zaglavlje uloška u upisniku brodova u kojem se zahtijeva upis, učinit vidljivim dan i vrijeme kad je zahtjev za upis zaprimljen (plomba).

(2) Kada je upis iz stavka 1. ovog članka potrebno obaviti u ulošku koji još nije otvoren, otvara se novi uložak.

(3) Plomba iz stavka 1. ovog članka sadrži i JOP pismena kojim se zahtijeva upis u upisnik odnosno JOP pismena kojim se pokreće postupak po službenoj dužnosti.

Isticanje NIB-a, oznake ili imena u zahtjevu za upis

Članak 22.

U svakom zahtjevu za upis u upisnik brodova, osim u zahtjevu za prvi upis, potrebno je obvezno istaknuti NIB, a može se istaknuti oznaka i/ili ime pomorskog objekta u vezi kojeg se zahtijeva upis.

Zahtjev za upis bez odgode

Članak 23.

Ako se zahtijeva upis broda u međunarodnoj plovidbi i/ili jahte duljine trupa jednakog 24 metra ili većeg u međunarodnoj plovidbi, zahtjev za upis obavezno mora sadržavati jasno istaknutu naznaku »Zahtjev za upis bez odgode po članku 253. stavku 3. Pomorskog zakonika«, a u suprotnom se članak 253. stavak 3. Pomorskog zakonika ne primjenjuje.

POGLAVLJE II.
PODATCI O VLASNIKU

Osobni identifikacijski broj

Članak 24.

(1) Osoba koja podnosi zahtjev za upis u upisnik brodova mora u zahtjevu navesti vlastiti OIB.

(2) Ako se jednim zahtjevom traži upis prava više osoba u upisnik brodova, u zahtjevu moraju biti navedeni OIB-i za sve osobe čije se pravo upisuje.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. i stavka 2. ovog članka, za stranu osobu u čiju se korist treba upisati založno pravo u upisniku brodova, a ta osoba ujedno nije podnositelj zahtjeva, može se u upisniku brodova upisati identifikacijski broj izdan od strane države sjedišta ili prebivališta te osobe.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovog članka, rješenje o upisu dostavlja se i Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

Brodar i korisnik

Članak 25.

(1) Kada se vlasništvo na brodu stječe na temelju pravnog posla, a stjecatelj nije registriran za samostalno obavljanje gospodarske djelatnosti, brod mora imati upisanog brodara registriranog za obavljanje gospodarske djelatnosti.

(2) Kada vlasnik brodice ili jahte koji nije registriran za samostalno obavljanje gospodarske djelatnosti, zahtijeva upis brodice ili jahte za gospodarsku namjenu, brodica odnosno jahta mora imati upisanog korisnika brodice, odnosno jahte koji je registriran za samostalno obavljanje gospodarske djelatnosti.

(3) Odredbe stavka 1. i 2. ovog članak primjenjuju se i u slučaju kada upisani vlasnik nije više registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti.

Punomoć

Članak 26.

(1) Kada se u upisnik brodova upisuje brodica ili jahta u vlasništvu strane fizičke ili pravne osobe, vlasnik je dužan uz zahtjev za upis priložiti i punomoć za zastupanje iz članka 190. Pomorskog zakonika.

(2) Punomoć iz stavka 1. ovog članka supotpisuju opunomoćitelj i opunomoćenik.

(3) Podatci na punomoći moraju biti točni i sadržavati ime i prezime te prebivalište odnosno naziv i sjedište, te OIB-e opunomoćitelja i opunomoćenika.

(4) Potpise na punomoći nije potrebno ovjeravati kod tijela ovlaštenog za ovjeru potpisa.

(5) Kada je punomoć opozvana, otkazana, sužena, te u slučaju nastanka drugih činjenica bitnih za valjanost punomoći, vlasnik brodice ili jahte dužan je u roku od 30 dana od dana saznanja za navedene okolnosti dostaviti nadležnoj lučkoj kapetaniji valjanu punomoć. O okolnostima iz ovog stavka vlasnika brodice ili jahte može izvijestiti i lučka kapetanija.

(6) Ako vlasnik brodice ili jahte ne dostavi valjanu punomoć iz stavka 5. ovog članka, smatra se da je brodica ili jahta prestala udovoljavati uvjetima za upis u upisnik brodova propisanima Pomorskim zakonikom.

(7) Podatci o opunomoćeniku iz ovog članka upisuju se u: Imenik opunomoćenika.

Elektronička adresa za dostavu

Članak 27.

(1) Osoba iz članka 24. stavka 1. ovog Pravilnika može u zahtjevu za upis naznačiti adresu elektroničke pošte za dostavu zajedno s izričitim pristankom da joj se dostava svih pismena u svim postupcima iz nadležnosti Ministarstva koji su vezani za predmetni pomorski objekt može obaviti i preko naznačene adrese elektroničke pošte.

(2) Adresa elektroničke pošte za dostavu iz stavka 1. ovog članka upisuje se u upisnik brodova zajedno s ostalim podatcima osobe koja je podnijela zahtjev za upis.

(3) Odredba stavka 1. i 2. ovog članka na odgovarajući način će se primijeniti i na druge osobe koje su navedene u zahtjevu za upis, a čiji se podatci mogu upisati u upisnik (na primjer: brodar, kompanija, korisnik, opunomoćenik).

POGLAVLJE III.
PODATCI KOJI SE UNOSE U LIST A

Pozivni znak i MMSI

Članak 28.

(1) Za brod opremljen radio opremom i uređajima vlasnik je dužan ishoditi dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra koja sadrži podatke o pozivnom znaku i MMSI-u.

(2) Kada su zahtjevu za prvi upis u upisnik priloženi popis radio opreme i uređaja za koje se traži ishođenje dozvole iz stavka 1. ovog članka te ostali dokumenti i isprave sukladno posebnom propisu kojim se uređuju uvjeti dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra, nadležna lučka kapetanija će od Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti po službenoj dužnosti zatražiti izdavanje dozvole.

(3) U slučaju da Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, u rokovima propisanim za upis u upisnik brodova, ne dostavi dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra, zahtjev za upis će se odbaciti rješenjem.

Promjena luke upisa

Članak 29.

Zahtjev za promjenom podataka u upisniku, a koji uključuje i zahtjev za promjenu luke upisa pomorskog objekta, podnosi se lučkoj kapetaniji odnosno ispostavi lučke kapetanije čiju luku upisa će pomorski objekt imati sukladno nadležnosti iz članka 254. Pomorskog zakonika.

Više namjena

Članak 30.

(1) Brod i brodica za gospodarsku namjenu mogu se koristiti za najviše dvije namjene od kojih je jedna osnovna, a druga sporedna.

(2) Kod podnošenja zahtjeva za upis pomorskog objekta iz stavka 1. ovog članka koji će se koristiti za više namjena vlasnik je dužan obvezno naznačiti koja je namjena osnovna, a koja sporedna.

(3) Pomorski objekt iz stavka 1. ovog članka koji ima više namjena, u pogledu tehničkog pregleda, najmanjeg broja članova posade za sigurnu plovidbu i dr., mora u trenutku korištenja ispunjavati sve uvjete koji se odnose na pojedinu namjenu.

Područja plovidbe

Članak 31.

Pomorski objekt može imati upisana najviše dva područja plovidbe.

Tradicionalni plovni objekt

Članak 32.

U svrhu stjecanja statusa tradicionalnog plovnog objekta, u zahtjevu za upis potrebno je priložiti dokaze da je isti originalni plovni objekt ili pojedinačna replika projektirana prije 1950. godine, građena pretežito od izvornih materijala.

POGLAVLJE IV.
UNOS I AŽURIRANJE PODATAKA KOJI SE VODE U JAVNIM REGISTRIMA

Podatci iz javnih registara

Članak 33.

(1) Podatci koji se upisuju u upisnik brodova, a koji se sukladno posebnom propisu o državnoj informacijskoj infrastrukturi vode u javnim registrima, preuzimaju se iz javnih registara po službenoj dužnosti, bez traženja istih podataka od građana ili poslovnih subjekata.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, kada je podatak iz tehničkih razloga nemoguće ili otežano preuzeti, a posebne okolnosti slučaja to opravdavaju, isti se može zatražiti od stranke.

Unos i ažuriranje podataka

Članak 34.

(1) Podatci iz članka 33. ovog Pravilnika preuzimaju se iz javnih registara i upisuju u upisnik brodova u trenutku rješavanja zahtjeva stranke za upis, a ažuriraju temeljem postupaka koje pokreće nadležna lučka kapetanija po službenoj dužnosti.

(2) Postupak ažuriranja podataka po službenoj dužnosti iz stavka 1. ovog članka lučka kapetanija može pokrenuti za samo jedan brod, za više brodova ili za sve brodove upisane u upisniku.

Donošenje rješenja o upisu promjene podataka

Članak 35.

(1) Kada temeljem provedenog postupka ažuriranja podataka iz članka 34. ovog Pravilnika nadležna lučka kapetanija utvrdi da su nastupile okolnosti koje utječu na status i prava koja su upisana u upisniku za određeni brod, udovoljavanje uvjeta za upis u upisnik, sposobnost za sigurnu plovidbu, mogućnost obavljanja gospodarske djelatnosti ili ispunjavanje bilo koje odredbe propisane Pomorskim zakonikom i propisima donesenim temeljem Pomorskog zakonika, o istom će donijeti rješenje po službenoj dužnosti koje će se dostaviti svim zainteresiranim strankama.

(2) Odredba stavka 1. ovog članka primijenit će se i u slučaju kada se promijeni bilo koji podatak koji je ispisan na ispravama izdanim brodu u međunarodnoj plovidbi.

(3) Za sve ostale promjene podataka, osim onih navedenih u stavku 1. i 2. ovog članka, nadležna lučka kapetanija o njihovom ažuriranju ne treba donijeti rješenje o upisu.

POGLAVLJE V.
ZAHTJEVI ZA PRVI UPIS

Prvi upis broda u gradnji

Članak 36.

(1) Zahtjevu za upis broda u gradnji u upisnik brodova mora se priložiti:

1. isprava kojom se dokazuje pravo vlasništva na brodu u gradnji

2. isprava kojom se dokazuje da je udovoljeno uvjetima za upis u upisnik brodova sukladno članku 189. Pomorskog zakonika

3. potvrda o tehničkim podacima koji se upisuju u list A upisnika izdana od brodograditelja ili brodogradilišta i

4. potvrda klasifikacijskog društva o nadzoru gradnje.

(2) Zahtjevu iz stavka 1. ovog članka za strani gospodarski subjekt prilaže se i dokaz upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana, a za stranu fizičku osobu preslika identifikacijske isprave.

(3) U zahtjevu iz stavka 1. ovog članka, pored oznake, mogu se navesti tri prijedloga imena broda ili jahte.

Prvi upis novog broda i nove jahte duljine veće od 24 m

Članak 37.

(1) Zahtjevu za prvi upis novog broda i nove jahte duljine veće od 24 m u upisnik brodova mora se priložiti:

1. isprava kojom se dokazuje pravo vlasništva na brodu ili jahti

2. isprava kojom se dokazuje da je udovoljeno uvjetima za upis u upisnik brodova sukladno članku 187. i 188. Pomorskog zakonika

3. potvrda o gradnji izdana od brodograditelja ili brodogradilišta

4. potvrda klasifikacijskog društva o završetku gradnje koja sadrži sve podatke koji se upisuju u list A i

5. isprava kojom se dokazuje status brodara, kompanije ili korisnika jahte ukoliko se isti upisuju u upisnik brodova.

(2) Zahtjevu iz stavka 1. ovog članka mora se priložiti i potvrdu o postojanju osiguranja ili drugog financijskog jamstva radi izdavanja:

1. Wreck svjedodžbe za brod ili jahtu bruto tonaže 300 ili više

2. Bunker svjedodžbe ako je bruto tonaža broda ili jahte veća od 1000

3. CLC svjedodžbe ako će brod prevoziti više od 2000 tona ulja kao teret i/ili

4. PLR (Athens) svjedodžbe ako će se brodom ili jahtom obavljati međunarodni prijevoz u cijelosti ili djelomično, te je brod ili jahta ovlaštena prevoziti više od 12 putnika.

(3) Zahtjevu iz stavka 1. ovog članka za strani gospodarski subjekt prilaže se dokaz upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana, a za stranu fizičku osobu preslika identifikacijske isprave.

(4) U zahtjevu iz stavka 1. ovog članka potrebno je navesti tri prijedloga imena broda ili jahte.

Prvi upis postojećeg broda i postojeće jahte
duljine veće od 24 m

Članak 38.

(1) Zahtjevu za prvi upis postojećeg broda i postojeće jahte duljine veće od 24 m u upisnik brodova mora se priložiti:

1. isprava kojom se dokazuje pravo vlasništva na brodu ili jahti

2. isprava kojom se dokazuje da je udovoljeno uvjetima za upis u upisnik brodova sukladno članku 187. i 188. Pomorskog zakonika

3. isprave i svjedodžbe kojima se utvrđuje starost i tehnička prihvatljivost ovisno o veličini, namjeni i području plovidbe kako je propisano ovim Pravilnikom i tehničkim pravilima za takvu vrstu broda ili jahte duljine veće od 24 m hrvatske državne pripadnosti

4. potvrda tijela koji vodi strani upisnik da je brod ili jahta brisana iz tog upisnika ako se brod ili jahta prenosi iz stranog upisnika u hrvatski upisnik brodova i

5. isprava kojom se dokazuje status brodara, kompanije, odnosno korisnika jahte ukoliko se isti upisuju u upisnik brodova.

(2) Zahtjevu iz stavka 1. mora se priložiti i potvrda o postojanju osiguranja ili drugog financijskog jamstva radi izdavanja:

1. Wreck svjedodžbe za brod ili jahtu bruto tonaže 300 ili više

2. Bunker svjedodžbe ako je bruto tonaža broda ili jahte veća od 1000

3. CLC svjedodžbe ako će brod prevoziti više od 2000 tona ulja kao teret i/ili

4. PLR (Athens) svjedodžbe ako će se brodom ili jahtom obavljati međunarodni prijevoz u cijelosti ili djelomično, te je brod ili jahta ovlaštena prevoziti više od 12 putnika.

(3) Zahtjevu iz stavka 1. ovog članka za strani gospodarski subjekt prilaže se dokaz upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana, a za stranu fizičku osobu preslika identifikacijske isprave.

(4) U zahtjevu iz stavka 1. ovog članka potrebno je navesti tri prijedloga imena broda ili jahte.

Prvi upis nove jahte duljine do 24 m i nove brodice

Članak 39.

(1) Zahtjevu za prvi upis nove jahte duljine do 24 m i nove brodice u upisnik brodova mora se priložiti:

1. isprava kojom se dokazuje vlasništvo:

a) potvrda o gradnji i račun proizvođača ili ovlaštenog zastupnika ili

b) pisani kupoprodajni ugovor s proizvođačem, ovlaštenim zastupnikom, uvoznikom ili distributerom

2. isprava kojom se dokazuje da je udovoljeno uvjetima za upis u upisnik brodova sukladno članku 187. i 188. Pomorskog zakonika

3. isprave i svjedodžbe kojima se utvrđuje tehnička prihvatljivost jahte duljine do 24 m ili brodice kako je propisano ovim Pravilnikom i posebnim propisom kojim se uređuje tehnička prihvatljivost jahti duljine do 24 m i brodica i

4. isprava kojom se dokazuje status korisnika jahte ili brodice ukoliko se isti upisuju u upisnik brodova.

(2) Za prvi upis jahte ili brodice koja se gradi za osobne potrebe graditelja (samogradnja), ako nadzor nad gradnjom nije obavljala lučka kapetanija kojoj se podnosi zahtjev za prvi upis, uz zahtjev za upis se umjesto isprava iz stavka 1. točka 1. i točka 3. ovog članka prilaže svjedodžba o gradnji.

(3) Zahtjevu iz stavka 1. ovog članka za strani gospodarski subjekt prilaže se dokaz upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana, a za stranu fizičku osobu preslika identifikacijske isprave.

(4) U zahtjevu za prvi upis jahte iz stavka 1. ovog članka potrebno je navesti tri prijedloga imena jahte.

Prvi upis postojeće jahte duljine do 24 m ili postojeće brodice

Članak 40.

(1) Zahtjevu za prvi upis postojeće jahte duljine do 24 m ili postojeće brodice u upisnik brodova mora se priložiti:

1. isprava kojom se dokazuje vlasništvo na jahti ili brodici

2. isprava kojom se dokazuje da je udovoljeno uvjetima za upis u upisnik brodova sukladno članku 187. i 188. Pomorskog zakonika

3. isprave i svjedodžbe kojima se utvrđuje starost i tehnička prihvatljivost jahte duljine manje od 24 m ili brodice kako je propisano ovim Pravilnikom i posebnim propisom kojim se uređuje tehnička prihvatljivost jahti duljine do 24 m i brodica

4. potvrda tijela koji vodi strani upisnik da je brodica ili jahta brisana iz tog upisnika ako se brod ili jahta prenosi iz stranog upisnika u hrvatski upisnik brodova i

5. isprava kojom se dokazuje status korisnika jahte ili brodice ukoliko se isti upisuju u upisnik brodova.

(2) Kada se vlasništvo stječe na temelju pravnog posla, pravni posao mora biti sklopljen u pisanoj formi s ovjerenim potpisom osobe čije se pravo prenosi.

(3) Za prvi upis postojeće jahte duljine do 24 metra ili postojeće brodice stavljene na tržište ili puštene u uporabu u jednoj od država članica Europske unije, a koja udovoljava zahtjevu u pogledu najveće dopuštene starosti iz članka 51. ovog Pravilnika, umjesto isprave iz stavka 1. točke 3. ovog članka može se priložiti samo isprava iz stavka 1. točke 4. ovog članka.

(4) Kada jahta duljine do 24 metra ili brodica iz stavka 3. ovog članka nije podlijegala obvezi upisa u upisnike države čiju je zastavu vijala, zahtjevu iz stavka 1. ovog članka ne prilaže se isprava iz stavka 1. točke 4. ovog članka, ali se obavezno prilažu isprave iz stavka 1. točke 3. ovog članka, uključujući i isprave za izvanbrodski porivni uređaj.

(5) Zahtjevu iz stavka 1. ovog članka za strani gospodarski subjekt prilaže se dokaz upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana, a za stranu fizičku osobu preslika identifikacijske isprave.

(6) U zahtjevu za prvi upis jahte iz stavka 1. ovog članka potrebno je navesti tri prijedloga imena jahte.

Prvi upis plutajućeg i nepomičnog odobalnog objekta

Članak 41.

(1) Zahtjevu za prvi upis novog, odnosno postojećeg plutajućeg objekta ili nepomičnog odobalnog objekta, osim isprava i dokumenta iz članka 37., odnosno članka 38. ovog Pravilnika, potrebno je priložiti ugovor o koncesiji na pomorskom dobru s preslikom lokacijske dozvole ili preslikom izvatka iz detaljnog plana uređenja (tekstualni dio odredbi za provođenje i grafički prikaz), kada je podnositelj zahtjeva ovlaštenik koncesije na pomorskom dobru.

(2) Iz priloženih isprava iz stavka 1. ovog članka mora biti vidljivo da podnositelj zahtjeva upravlja područjem na kojem se plutajući objekt ili nepomični odobalni objekt postavlja te da je postavljanje plutajućeg objekta ili nepomičnog odobalnog objekta planirano lokacijskom dozvolom ili detaljnim planom uređenja.

DIO ČETVRTI
RJEŠAVANJE ZAHTJEVA ZA UPIS

POGLAVLJE I.
OPĆE ODREDBE

Redoslijed rješavanja

Članak 42.

(1) Plombe unutar jednog uloška moraju se rješavati po redu zaprimanja.

(2) Plomba će se izbrisati po službenoj dužnosti kada se provede upis ili se zahtjev odbaci ili se postupak obustavi, odnosno kada se zahtjev odbija, a ne radi se o odbijanju zahtjeva iz članka 299. Pomorskog zakonika.

(3) U slučaju odbijanja zahtjeva iz članka 299. Pomorskog zakonika, plomba se briše po službenoj dužnosti kada se upiše zabilježba odbijanja zahtjeva.

Provedba upisa

Članak 43.

(1) Sva rješenja Ministarstva, lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija kojima se određuje upis u upisnik brodova provode se odmah po njihovom donošenju.

(2) Tekst rješenja iz članka 302. Pomorskog zakonika upisuje se neposredno ispod prethodnog teksta rješenja bez brisanja prethodnog teksta.

POGLAVLJE II.
UTVRĐIVANJE PRIHVATLJIVOSTI ZA UPIS U UPISNIK BRODOVA

Prelazak teretnih i putničkih brodova između registara unutar Europske unije

Članak 44.

U upisnik brodova može se upisati putnički i teretni brod na koji se primjenjuje Uredba (EZ) 789/2004 ako udovoljava zahtjevima iste Uredbe, bez obzira na starost brodova i bez udovoljavanja dodatnim kriterijima.

Ribarski brodovi prihvatljivi za upis

Članak 45.

(1) U upisnik brodova može se upisati ribarski brod bez obzira na starost ako udovoljava odredbama Direktive Vijeća 97/70/EZ od 11. prosinca 1997. o uspostavi usklađenog sigurnosnog sustava za ribarske brodove duljine 24 metra i više i Direktive Vijeća 93/103/EZ od 23. studenoga 1993. o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima pri radu na ribarskim brodovima.

(2) Vlasnik ribarskog broda dužan je, prije podnošenja zahtjeva za prvi upis u upisnik brodova, od ministarstva nadležnog za ribarstvo ishoditi suglasnost za upis.

Starost i tehnička prihvatljivost prilikom prvog upisa

Članak 46.

(1) Osim broda iz članka 44. i 45. ovog Pravilnika, u upisnik brodova može se upisati i brod pod uvjetom da:

1. starost broda u trenutku podnošenja zahtjeva za prvi upis ne prelazi 25 godina

2. udovoljava odgovarajućim konvencijama Međunarodne pomorske organizacije i/ili propisima Europske unije primjenjivim na određeni brod i

3. u opsegu koliko je primjenjivo, udovoljava dodatnim kriterijima u pogledu statusa brodskih isprava, statusa u memorandumima o nadzoru države luke i stvarnog stanja broda.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, u upisnik brodova može se upisati brod koji ne udovoljava uvjetima iz stavka 1. točke 2. ovog članka, kada Ministarstvo utvrdi da brod udovoljava tehničkim zahtjevima propisanim tehničkim pravilima za takvu vrstu broda hrvatske državne pripadnosti.

(3) Starost broda iz stavka 1. točke 1. ovog članka jest starost u trenutku podnošenja zahtjeva za upis utvrđena temeljem podataka navedenih u važećem upisnom listu broda.

Kriterij statusa brodskih isprava

Članak 47.

Prilikom provjere kriterija statusa brodskih isprava Ministarstvo provjerava udovoljava li brod sljedećim zahtjevima:

1. brod mora imati svjedodžbu o klasi izdanu od organizacije priznate sukladno Uredbi (EZ) 391/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima i normama za organizacije koje obavljaju pregled i nadzor brodova, kako je izmijenjena i dopunjena (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) 391/2009)

2. brod mora imati plovidbene isprave izdane sukladno konvencijama Međunarodne pomorske organizacije, primjenjivim na postojeće brodove

3. plovidbene isprave iz točke 2. ovoga stavka moraju biti izdane od strane države čiju zastavu brod vije ili od strane organizacije priznate sukladno Uredbi (EZ) 391/2009 koja iste izdaje u ime države zastave i

4. u slučajevima kada brod, uz isprave iz točke 3. ovoga stavka, ima izdana izuzeća sukladno konvencijama ili izdana jednakovrijedna tehnička rješenja mora se izvršiti provjera udovoljava li brod tehničkim zahtjevima kako je u takvim slučajevima propisano za brodove hrvatske državne pripadnosti.

Kriterij statusa u memorandumima o nadzoru države luke

Članak 48.

(1) Prilikom provjere kriterija statusa u memorandumima o nadzoru države luke, Ministarstvo provjerava udovoljava li brod sljedećim zahtjevima:

1. brodu ne smije biti zabranjeno uplovljavanje u luke država članica temeljem Direktive 2009/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o nadzoru države luke (preinačena) u periodu od protekle tri godine, računajući od datuma podnošenja zahtjeva za upis i

2. brod ne smije biti zaustavljan dva ili više puta u periodu od protekle dvije godine u bilo kojem memorandumu o nadzoru države luke, računajući od dana podnošenja zahtjeva za upis.

(2) Memorandumi o nadzoru države luke iz stavka 1. ovog članka jesu Memorandum o razumijevanju o nadzoru države luke sklopljen 1982. godine u Parizu, (Paris MoU) kako je izmijenjen i dopunjen, Memorandum o razumijevanju o nadzoru države luke u Azijsko-pacifičkoj regiji sklopljen 1993. godine u Tokiju, (Tokyo MoU), Nadzor države luke Obalne straže Sjedinjenih Američkih Država (USCG PSC).

Kriterij stvarnog stanja broda

Članak 49.

Prilikom provjere statusa stvarnog stanja broda, Ministarstvo provjerava:

1. dokumente dostavljene sukladno članku 47. ovog Pravilnika te utvrđuje je li opće stanje i opremljenost broda, kao i stanje obavljenih servisa opreme usklađeno s podacima iz dostavljenih dokumenata, te udovoljava li brod standardima sigurnosti, zaštite okoliša, zaštite pri radu i smještaju posade propisanim za brodove hrvatske državne pripadnosti i

2. ima li brod opremu odobrenu ili tipno odobrenu sukladno Direktivi Europskog parlamenta i Vijeća 2014/90/EU od 23. srpnja 2014. o pomorskoj opremi, koliko je primjenjivo s obzirom na vrstu broda i područje plovidbe.

Pregledi broda prije prvog upisa

Članak 50.

(1) Kako bi se utvrdio status stvarnog stanja, Ministarstvo će prije upisa podvrgnuti pregledu svaki brod iz članka 44. ovog Pravilnik čija starost prelazi 20 godina i svaki brod iz članka 45. i 46. ovog Pravilnika.

(2) Pregled broda iz stavaka 1. ovoga članka Ministarstvo može u potpunosti ili djelomično povjeriti organizaciji priznatoj sukladno odredbama posebnog propisa koji uređuje način i postupak ovlašćivanja, uvjete kojima moraju udovoljavati organizacije koje obavljaju nadzor, pregled i certifikaciju brodova.

(3) Za organizaciju pregleda broda iz stavaka 1. ovoga članka odgovorna je osoba koja podnosi zahtjev za prvi upis i koja snosi sve troškove pregleda.

(4) Kada se pregledom broda iz stavka 1. ovog članka utvrde nedostatci, vlasniku broda ili osobi koja podnosi zahtjev za prvi upis utvrdit će se rok za otklanjanje uočenih nedostataka.

(5) Brod iz stavka 1. ovog članka neće se smatrati prihvatljivim za prvi upis u upisnik brodova ako se po završetku pregleda i nakon proteka roka za otklanjanje pregledom uočenih nedostataka ne može potvrditi usklađenost sa svjedodžbama.

Jahte i brodice

Članak 51.

(1) U upisnik brodova ne mogu se upisati brodice i jahte duljine trupa do 24 metra proizvedene prije 16. lipnja 2000. godine osim ukoliko su označene CE oznakom sukladnosti sukladno primjenjivim zahtjevima Direktive 94/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. lipnja 1994. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u vezi s rekreacijskim plovilima.

(2) Odredbe stavka 1. ovog članka ne primjenjuju se na tradicionalna plovila.

POGLAVLJE III.
ODREĐIVANJE IMENA I OZNAKE POMORSKIH OBJEKATA

Nadležnost

Članak 52.

(1) Ime, oznaku i luku upisa broda određuje tijelo nadležno za upis broda u upisnik brodova.

(2) Ime se određuje na temelju prijedloga vlasnika broda.

(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka, oznaku broda u gradnji određuje brodograditelj ili brodogradilište.

Određivanje imena rješenjem o prvom upisu

Članak 53.

(1) U postupku prvog upisa broda ili jahte, ukoliko je zahtjev za prvi upis usvojen, te ako ne postoje prepreke da se brodu ili jahti dodijeli predloženo ime, ime broda ili jahte određuje se rješenjem o prvom upisu.

(2) Odredbe stavka 1. ovog članka na odgovarajući se način primjenjuju i u slučajevima upisa broda ili jahte u gradnji.

Određivanje imena rješenjem o imenu

Članak 54.

(1) Iznimno od članka 53. ovog Pravilnika, brodu u međunarodnoj plovidbi i jahti duljine trupa jednakog 24 metra ili većeg u međunarodnoj plovidbi, može se rješenjem odrediti ime prije upisa u upisnik.

(2) Rješenje o određivanju imena iz stavka 1. ovog članka prestaje važiti istekom vremenskog roka od tri godine, računajući od dana njegovog donošenja, ukoliko se pomorski objekt ne upiše u upisnik.

(3) Podnositelj zahtjeva za određivanje imena iz stavka 1. ovog članka mora biti vlasnik broda ili jahte.

(4) Zahtjev za određivanje imena iz stavka 1. ovog članka obvezno mora sadržavati: ime i prezime i prebivalište, odnosno naziv/tvrtku i sjedište podnositelja zahtjeva; osobni identifikacijski broj (OIB) podnositelja zahtjeva, tri prijedloga imena broda ili jahte; osnovne tehničke karakteristike broda (duljina i bruto tonaža), identifikacijski broj trupa jahte (CIN), namjenu broda ili jahte, prethodno ime i/ili oznaku.

(5) Uz zahtjev iz stavka 4. ovog članka podnositelj zahtjeva prilaže presliku dokaza o vlasništvu broda ili jahte.

Dopuštena imena

Članak 55.

(1) Brodu ili jahti se ne može odrediti ime koje je neprikladno iz moralnih, vjerskih ili povijesnih razloga ili je suprotno interesima Republike Hrvatske.

(2) Samo brodu koji plovi u područjima kategorije »neograničena plovidba«, ne starijem od pet godina, može se odobriti ime Hrvatska.

(3) Brodu se može odobriti ime koje u dodatku ima rimski ili arapski broj ili riječ koja označava rimski ili arapski broj, ukoliko se radi o istovrsnim brodovima.

(4) Jahta može imati ime koje se sastoji od kratica riječi, te u dodatku imena može imati rimski ili arapski broj.

(5) Dva broda ili dvije jahte ne mogu imati isto ime.

Oznaka luke upisa

Članak 56.

Oznaka luke upisa sastoji se od dva slova.

Popis oznaka luke upisa nalazi se u Prilogu 1. ovog Pravilnika.

Oznake pomorskih objekata

Članak 57.

(1) Oznaka brodice za osobne potrebe sastoji se od oznake luke upisa i NIB-a, na primjer: »PU 123456«.

(2) Oznaka brodice za gospodarske namjene sastoji se od NIB-a i oznake luke upisa, na primjer: »123456 PU«.

(3) Oznaka javne brodice sastoji se od slova RH, NIB-a brodice i oznake luke upisa, na primjer: »RH 123456 PU«.

(4) Oznaka ribarskog broda sastoji se od oznake luke upisa, slova R i NIB-a, na primjer: »PU R 123456«.

(5) Oznaka tehničkog plovnog objekta sastoji se od oznake luke upisa, troslovne kratice naziva objekta koja je navedena u Prilogu 2. ovog Pravilnika, odnosno riječi koja upućuje na njegovu vrstu i NIB-a, na primjer: »PU TEG 123456«.

(6) Oznaka plutajućeg objekta sastoji se od oznake luke upisa, slova PLO i NIB-a, na primjer: »PU PLO 123456«.

(7) Oznaka nepomičnog odobalnog objekta sastoji se od oznake luke upisa, slova NOO i NIB-a, na primjer: »PU NOO 123456«.

POGLAVLJE IV.
RJEŠAVANJE OSTALIH ZAHTJEVA ZA UPIS

Zajednička hipoteka

Članak 58.

(1) Za rješavanje uknjižbe ili predbilježbe zajedničke hipoteke na pomorskim objektima različitih luka upisa nadležna je lučka kapetanija koja sukladno odredbama Pomorskog zakonika vodi glavni uložak.

(2) Nadležna lučka kapetanija provest će rješenje o upisu uknjižbe ili predbilježbe zajedničke hipoteke iz stavka 1. ovoga članka u ulošcima svih pomorskih objekta bez obzira na njihove luke upisa.

Upis korisnika i brodara

Članak 59.

(1) Kada se u upisnik upisuju podaci o brodaru i korisniku jahte ili brodice, isti se upisuju zabilježbom u listu B.

(2) Upis brodara obavlja se temeljem ugovora o zakupu ili brodarskog ugovora u pisanom obliku.

(3) Upis korisnika jahte, odnosno brodice obavlja se na temelju ugovora o leasingu koji udovoljava odredbama posebnog propisa koji uređuje leasing ili temeljem ugovora o zakupu u pisanom obliku.

(4) Ako primatelj leasinga pomorski objekt daje u zakup, u upisnik brodova upisat će se i primatelj leasinga i zakupoprimatelj.

Ponovni upis

Članak 60.

(1) Prilikom ponovnog upisa broda donijet će se rješenje o ponovnom upisu sa svim podatcima i upisanim pravima iz upisnika s kojima je brod prije bio upisan, a koji su važile u trenutku brisanja.

(2) Ako se bilo koji podatak iz stavka 1. ovog članka koji se vode u upisniku brodova u međuvremenu promijenio, u pogledu ažuriranja ovih podataka primijenit će se odredbe koje se odnose na prvi upis.

(3) Ako u upisniku brodova već postoji brod ili jahta s imenom pod kojim je bio upisan brisani plovni objekt, kod ponovnog upisa primijenit će se odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na prvi upis u odnosu na ime.

(4) Ponovni upis može zahtijevati osoba koja je u trenutku brisanja bila upisana kao vlasnik ili je nasljednik upisanog vlasnika broda u trenutku brisanja, kao i osoba koja na temelju pravnog posla stječe vlasništvo od upisanog vlasnika ili nasljednika.

Izdavanje isprava ponovno upisanom brodu

Članak 61.

Ponovno upisanom brodu iz članka 60. ovog Pravilnika izdat će se odgovarajuće isprave i knjige sukladno odredbama ovog Pravilnika i Pomorskog zakonika tek nakon što se temeljem provedenog izvanrednog pregleda utvrdi njegova sposobnost za plovidbu.

DIO PETI
IZDAVANJE ISPRAVA

POGLAVLJE I.
OPĆE ODREDBE

Brodske isprave

Članak 62.

(1) Temeljem podataka upisanih u upisnik brodova izdaju se sljedeće isprave:

1. upisni list

2. uvjerenje o najmanjem broju članova posade

3. Bunker, CLC, Wreck, i/ili PLR (Athens) svjedodžba

4. potvrda o brisanju iz upisnika

5. trajni zapis o brodu

6. izmjene trajnog zapisa o brodu

7. popis izmjena trajnog zapisa o brodu.

(2) Obrasci isprava iz stavka 1. ovog članka, iz kojih je vidljiv i njihov sadržaj, objavljuju se na internetskim stranicama Ministarstva.

(3) Isprave iz stavka 1. ovog članka izdaju se na hrvatskom i engleskom jeziku.

(4) Lučka kapetanija ne naplaćuju naknadu za izdavanje isprave iz stavka 1. ovog članka bez obzira izdaje li se isprava u elektroničkom ili papirnatom obliku.

(5) Odredbe ovog dijela Pravilnika na odgovarajući način se primjenjuju na izdavanje privremenog upisnog lista.

Izdavanje isprava brodu u nacionalnoj plovidbi

Članak 63.

(1) Brodu koji plovi ili će ploviti isključivo u granicama unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske, isprave iz članak 62. ovog Pravilnika izdaju se u obliku elektroničke isprave.

(2) Odredba stavka 1. ovog članka primjenjuje se na brodice i jahte koje plove ili će ploviti u područjima III i IV kako su određena posebnim propisom koji propisuje područja plovidbe brodica, čamaca i jahti.

(3) Smatrat će se da se isprave iz članka 62. ovog Pravilnika nalaze na pomorskom objektu i da su dostupne u svrhu provjere ako se mogu prikazati na zaslonu računalnih ili drugih elektroničkih uređaja.

(4) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, nadležna lučka kapetanija će izdati i ovjeriti presliku elektroničke brodske isprave na papiru.

(5) Preslika elektroničke brodske isprave na papiru iz stavka 4. ovog članka ne smatra se izvornikom elektroničke isprave, a u slučaju nepodudaranja sadržaja elektroničke isprave i preslika elektroničke isprave na papiru mjerodavni su podatci na elektroničkoj ispravi.

Izdavanje isprava brodu u međunarodnoj plovidbi

Članak 64.

(1) Brodu koji plovi ili će ploviti u međunarodnoj plovidbi, isprave iz članak 62. ovog Pravilnika izdaju se u papirnatom obliku, bez izrade elektroničke isprave.

(2) Prilikom brisanja broda iz stavka 1. ovog članka, nadležna lučka kapetanija će poništiti isprave iz stavka 1. ovog članka.

(3) Vlasnik broda dužan je nadležnoj lučkoj kapetaniji dostaviti brodske isprave iz stavka 1. ovog članka u roku od 30 dana od dana brisanja broda iz upisnika brodova.

Izdavanje isprava plutajućem i nepomičnom odobalnom objektu

Članak 65.

Na izdavanje isprava plutajućem i nepomičnom odobalnom objektu koji je usidren ili postavljen unutar granica unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske, primjenjuju se odredbe članka 63. ovog Pravilnika, a na izdavanje isprava plutajućem i nepomičnom odobalnom objektu koji je usidren ili postavljen izvan granica unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske odredbe članka 64. ovog Pravilnika.

Nestanak i oštećenje brodskih isprava

Članak 66.

(1) Nestanak ili znatno oštećenje isprava izdanih brodu koji plovi ili će ploviti u međunarodnoj plovidbi, vlasnik broda je dužan prijaviti nadležnoj lučkoj kapetaniji.

(2) Nadležna lučka kapetanija će rješenjem nestalu ili oštećenu ispravu poništiti i proglasiti nevažećom te brodu izdati novu ispravu.

(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka žalba nije moguća.

Potvrda o brisanju iz upisnika

Članak 67.

(1) Potvrda o brisanju iz upisnika može se izdati u obliku elektroničke isprave ili u papirnatom obliku, bez izrade elektroničke isprave.

(2) Potvrda o brisanju iz upisnika sadrži podatke koji su u trenutku izdavanja potvrde upisani u ulošku broda čije se brisanje zahtijeva.

(3) Ako posebne okolnosti slučaja ne upućuju na drugačiji zaključak, kada je zahtjev za izdavanje potvrde o brisanju zaprimljen elektroničkim putem ili je podnositelj u zahtjevu označio elektroničku adresu za dostavu, smatra se da se traži izdavanje potvrde o brisanju u obliku elektroničke isprave.

POGLAVLJE II.
REGISTAR STATUSNIH PROMJENA

Sastav registra statusnih promjena

Članak 68.

(1) Registar statusnih promjena sastoji se od:

1. trajnog zapisa o brodu

2. izmjene trajnog zapisa o brodu i

3. popisa izmjena trajnoga zapisa o brodu.

(2) Registar statusnih promjena moraju imati svi putnički brodovi u međunarodnoj plovidbi i svi teretni brodovi u međunarodnoj plovidbi bruto tonaže 500 i više.

(3) Registar statusnih promjena izdaje se na zahtjev vlasnika broda ili kompanije koja je navedena u potvrdi o upravljanju sigurnošću.

(4) Izvornik registra statusnih promjena mora se nalaziti na brodu i uvijek biti dostupan u svrhu provjere.

Trajni zapis o brodu

Članak 69.

(1) Trajni zapis o brodu izdaje se u papirnatom obliku, bez izrade elektroničke isprave.

(2) Trajni zapis o brodu izdaje nadležna lučka kapetanija.

(3) Jedan primjerak trajnog zapisa o brodu čuva se u nadležnoj lučkoj kapetaniji iz stavka 2. ovog članka.

(4) Brojčana oznaka trajnog zapisa o brodu ima neprekinuti slijed nezavisno od promjene zastave broda ili drugih statusnih promjena, osim u slučajevima iz članka 72. ovog Pravilnika.

Izmjene trajnog zapisa o brodu

Članak 70.

(1) Izmjene trajnog zapisa o brodu unosi zapovjednik broda ili kompanija koja je navedena u potvrdi o upravljanju sigurnošću.

(2) Prilikom unošenja izmjena trajnog zapisa o brodu za podatke koji se ne mijenjaju unosi se oznaka »n/c«.

(3) Izmjene trajnog zapisa o brodu prilažu se uz trajni zapis o brodu.

(4) Podatak o izmjenama trajnog zapisa o brodu unosi se u popis izmjena trajnog zapisa o brodu.

(5) Preslike izmjena trajnog zapisa o brodu, zapovjednik broda ili kompanija koja je navedena u potvrdi o upravljanju sigurnošću dužni su bez odlaganja dostaviti nadležnoj lučkoj kapetaniji.

Izdavanje trajnog zapisa o brodu

Članak 71.

(1) Lučka kapetanija koja je zaprimila presliku izmjena trajnog zapisa o brodu izdat će, u roku ne duljem od tri mjeseca od datuma izmjene, novi trajni zapis o brodu koji brojčano slijedi prethodno izdani trajni zapis o brodu.

(2) Nadležna lučka kapetanija izdat će trajni zapis o brodu za brod koji je bio upisan u strani upisnik brodova, nakon što joj država čiju je zastavu brod vijao dostavi preslike svih ranijih trajnih zapisa o brodu ili potvrdu da isti nisu bili izdani.

Izdavanje trajnog zapisa o brodu bez ranijih trajnih zapisa

Članak 72.

(1) Kada država čiju je zastavu brod vijao ne dostavi preslike svih ranijih trajnih zapisa o brodu ili potvrdu da isti nisu bili izdani u roku od tri mjeseca od datuma brisanja, nadležna lučka kapetanija će izdati trajni zapis o brodu temeljem zadnjeg trajnog zapisa koji se nalazi na brodu.

(2) Lučka kapetanija će trajnom zapisu o brodu iz stavka 1. ovog članka dodijeliti brojčanu oznaku koja je za dva broja veća od brojčane oznake zadnjeg trajnog zapisa koji se nalazio na brodu.

(3) Preslik zadnjeg trajnog zapisa o brodu zapovjednik broda ili kompanija koja je navedena u potvrdi o upravljanju sigurnošću dužno je bez odlaganja dostaviti nadležnoj lučkoj kapetaniji na njen zahtjev.

(4) Lučka kapetanija će u polje napomena trajnog zapisa o brodu iz stavka 2. ovog članka naznačiti da država čiju je zastavu brod vijao nije dostavila preslike svih ranijih trajnih zapisa o brodu ili potvrdu da isti nisu bili izdani.

Brisanje broda

Članak 73.

(1) Uz zahtjev za brisanje broda iz hrvatskog upisnika brodova radi upisa u strani upisnik brodova, podnositelj je dužan izvijestiti nadležnu lučku kapetaniju o državi u čiji će upisnik brod biti upisan.

(2) Uz potvrdu o brisanju broda, lučka kapetanija će izdati i novi trajni zapis o brodu s naznakom datuma brisanja iz upisnika brodova.

(3) Kada je brod iz stavka 1. ovog članka brisan, Ministarstvo će, u roku ne duljem od mjesec dana, dostaviti državi u čiji se upisnik brod upisuje preslike svih ranijih trajnih zapisa o brodu ili će izdati i dostaviti potvrdu da isti nisu bili izdani.

Gubitak ili oštećenje isprava registra statusnih promjena

Članak 74.

U slučaju gubitka ili oštećenja cijelog ili dijela registra statusnih promjena, zapovjednik broda ili kompanija koja je navedena u potvrdi o upravljanju sigurnošću dužna je bez odlaganja dostaviti pisani zahtjev za izdavanje preslika nadležnoj lučkoj kapetaniji s popisom izgubljenih ili oštećenih dokumenata.

DIO ŠESTI
DOSTAVA

Vrste dostave

Članak 75.

(1) Upravni akti (rješenja i zaključci), te ostali akti i isprave koji se donose u postupku vođenja upisnika brodova mogu se dostaviti:

1. elektroničkom dostavom putem osobnog ili poslovnog korisničkog pretinca

2. elektroničkom dostavom putem elektroničke pošte

3. neposrednim uručenjem stranci

4. poštom i na drugi način sukladno odredbama propisa kojim se uređuje dostava u općem upravnom postupku ili

5. putem elektroničke oglasne ploče upisnika brodova.

(2) Dostava iz stavka 1. točke 1. može se obaviti i bez izričitog zahtjeva ili pristanka podnositelja zahtjeva za upis, a smatra se da je ista obavljena u trenutku kad je pismeno zabilježeno na poslužitelju za primanje takvih poruka te ima učinak osobne dostave.

(3) Dostavom putem elektroničke pošte obavezno se dostavljaju akti i isprave kada je elektronička adresa za dostavu naznačena u zahtjevu za upis sukladno odredbi članka 27. ovoga Pravilnika ili je zahtjev za upis dostavljen elektroničkom poštom, a ista ima učinak osobne dostave ukoliko primatelj potvrdi primitak u roku od osam dana od dana dostave.

(4) Dostava putem elektroničke oglasne ploče upisnika brodova obavlja se kada dostavu nije moguća ili nije prikladno obaviti sukladno stavku 1. točkama 1. do 4. ovog članka.

DIO SEDMI
UVID U UPISNIK BRODOVA

Opća odredba

Članak 76.

(1) Uvid u stanje upisa u upisnik brodova moguće je:

1. neposrednim uvidom u pojedini uložak upisnika brodova

2. ishođenjem izvatka iz upisnika brodova

3. elektroničkom razmjenom podataka ili

4. uvidom u javno objavljene podatke iz upisnika brodova na internetskim stranicama Ministarstva.

(2) Uvid u stanje upisa u upisnik brodova iz stavka 1. ovog članka osigurat će se u skladu s odredbama propisa o zaštiti osobnih podataka, propisa o tajnosti podataka te propisa o pravu na pristup informacijama.

Neposredni uvid u upisnik brodova

Članak 77.

(1) Lučka kapetanija je dužna je, osobi koja to zahtijeva za određeni brod, omogućiti neposredni uvid o stanju upisa u ulošku upisnika brodova.

(2) Neposredni uvid o stanju upisa iz stavka 1. ovog članka odnosi se i na pomoćne popise iz članka 10. stavka 1. točke 3. do 7. ovog Pravilnika.

(3) Uvid u zbirku isprava te izdavanje ispisa/preslika isprava koje se čuvaju u zbirci isprava dopustit će se vlasniku broda, osobi koja pribavi pisanu i ovjerenu suglasnost vlasnika broda, osobi koja sudskim putem dokaže postojanje pravnog interesa, na zahtjev suda, tijela državne uprave ili Državnog odvjetništva.

(4) Osoba koja sudskim putem dokazuje postojanje pravnog interesa prilaže presliku odluke suda kojom sud ovlašćuje ili nalaže toj osobi pribavljanje određene isprave iz zbirke isprava.

Izvadci iz upisnika brodova

Članak 78.

(1) Izvadak iz upisnika brodova može se izdati u obliku elektroničke isprave ili u papirnatom obliku, bez izrade elektroničke isprave.

(2) Izvadak iz stavka 1. ovog članka sadrži naznaku o vrsti izvatka: izvatku na dan, izvatku za određeno vremensko razdoblje, povijesnom izvatku ili o potvrdi o vlasništvu i teretima.

(3) Izvadak na dan i potvrda o vlasništvu i teretima sadrže podatke upisane u ulošku koji važe u trenutku izdavanja izvatka, odnosno potvrde.

(4) Izvadak za određeno vremensko razdoblje sadrži podatke upisane u ulošku za određeno vremensko razdoblje.

(5) Povijesni izvadak sadrži podatke upisane u ulošku od dana upisa do trenutka izdavanja izvatka.

(6) Ako bi u izvatku trebalo prikazati podatke koji su upisani prije 1. siječnja 2014., isti se izdaje isključivo u papirnatom obliku, bez izrade elektroničke isprave.

(7) Ako nije naznačeno koja se vrsta izvatka iz stavka 2. ovog članka zahtijeva, smatra se da se zahtijeva izvadak na dan.

(8) Obrazac izvatka iz upisnika brodova i potvrde o vlasništvu i teretima objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva.

Elektronička razmjena podataka

Članak 79.

(1) Tijelo državne uprave i tijelo s javnim ovlastima ostvaruje uvid u podatke o stanju u upisniku temeljem elektroničke razmjene podataka u realnom vremenu.

(2) Tijelu iz stavka 1. ovog članka koje nema uspostavljen sustav za elektroničku razmjenu podataka u realnom vremenu, Ministarstvo će omogućiti neposredni uvid u podatke o stanju u upisniku.

(3) Uvid u podatke o stanju u upisniku brodova omogućit će se na temelju posebnog sporazuma o suradnji i protokola o razmjeni podataka kojeg Ministarstvo sklapa s tijelom iz stavka 1. i 2. ovog članka.

Javna objava podataka na internetskim stranicama Ministarstva

Članak 80.

Ministarstvo će na svojim internetskim stranicama omogućiti uvid u javno dostupne podatke iz upisnika brodova.

DIO OSMI
OZNAČAVANJE IMENA I OZNAKA POMORSKIH OBJEKATA

Ime, oznaka i luka upisa

Članak 81.

(1) Ime, oznaka i luka upisa moraju biti čitljivo ispisani velikim tiskanim slovima i latiničnim pismom, bojom koja se vidljivo razlikuje od boje kojom je pomorski objekt obojen.

(2) Visina znakova kojima je ispisano ime, oznaka i luka upisa mora biti u skladu s veličinom pomorskog objekta, a iznosi najmanje 20 centimetara.

(3) Sastavni dijelovi oznake moraju biti odvojeni najmanje 10 cm.

(4) Ime, oznaka i luka upisa niti na jedan način ne smiju biti izbrisani, oštećeni, prekriveni ili zaklonjeni.

Označavanje broda i jahte

Članak 82.

(1) Ime broda i jahte mora biti ispisano na objema stranama pramca i na krmi.

(2) Luka upisa mora biti ispisana na krmi ispod imena broda i jahte.

(3) Ime i luka upisa broda i jahte s krstaškom krmom moraju biti ispisani na obje strane krme.

Označavanje tehničkog plovnog objekta, plutajućeg objekta i nepomičnog odobalnog objekta

Članak 83.

(1) Oznaka tehničkog plovnog objekta, plutajućeg objekta i nepomičnog odobalnog objekta mora biti ispisana na objema stranama pramca i na krmi.

(2) Kada pomorski objekt iz stavka 1. ovog članka pored oznake ima i ime, isto mora biti ispisano na krmi, a luka upisa mora biti ispisana na krmi ispod imena.

(3) Kada je pomorski objekt iz stavka 1. ovog članka takve konstrukcije da nema pramac i krmu, oznaka i ime moraju biti ispisani na objektu na način da se mogu dobro uočiti s mora i iz zraka.

Označavanje brodice

Članak 84.

(1) Oznaka brodice mora biti ispisana na obje strane slobodnog boka pramčanog dijela brodice ili, ako je to preglednije, na vidljivom mjestu s obje strane nadgrađa, odnosno za glisere na sredini boka.

(2) Oznaka brodice mora biti uredno ispisana bojom vidno različitom od boje kojom je obojena brodica.

(3) Veličina slova i brojeva iz oznake brodice mora iznositi najmanje 10 cm, te mora biti u razmjeru s veličinom brodice.

(4) Ako brodica ima ime, ono mora biti čitljivo ispisano na brodici na način da ne ometa vidljivost oznake.

(5) Brodice koje pripadaju matičnom brodu moraju imati oznaku broda kojem pripadaju.

Označavanje brodice za javnu namjenu

Članak 85.

Brodica za javnu namjenu mora imati na obje strane trupa ili nadgrađa ispisan naziv tijela koje je korisnik brodice, odnosno skraćeni ili uobičajeni naziv tog tijela (kapetanija, carina, policija i sl.).

Označavanje ribarskog broda i brodice

Članak 86.

(1) Označavanje ribarskog broda, ribarske brodice duljine veće od 10 metara te brodice koja pripada matičnom ribarskom brodu obavlja se sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 404/2011.

(2) Iznimno od odredbe članka 82. stavka 2. ovog Pravilnika, ime i luka upisa ribarskog broda mogu biti ispisani na obje strane krme.

(3) Luka upisa iz stavka 2. ovog članka mora biti ispisana ispod imena ribarskog broda.

(4) Na ribarskoj brodici koja ima kormilarnicu-kabinu, oznaka brodice se mora ispisati i na krovu kormilarnice-kabine.

(5) Ribarska brodica duljine 10 metara i manje označava se u skladu se odredbama članka 84. ovog Pravilnika.

DIO DEVETI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Postojeći upisnici i očevidnici

Članak 87.

(1) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje obveza vođenja glavnih knjiga upisnika i očevidnika koje su se sukladno odredbama Pomorskog zakonika vodile do 31. prosinca 2019. godine.

(2) Dosadašnji redni brojevi uloška glavne knjiga iz stavka 1. ovog članka zamijenit će se rednim brojem koji je identičan dodijeljenom NIB-u broda ili broda u gradnji koji je bio upisan u taj uložak.

(3) Sadržaj zbirki isprava koje se na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika nalaze u lučkim kapetanijama neće se prenositi u elektronički oblik, te se iste prilikom promjene luke upisa neće slati novoj luci upisa.

Postojeće oznake pomorskih objekata

Članak 88.

Oznaka broda, plutajućeg objekta i nepomičnog odobalnog objekta dodijeljena sukladno Pravilniku o načinu, uvjetima i postupku određivanja, označavanja i vođenja evidencije imena i oznaka pomorskih objekata (»Narodne novine«, broj 124/15) kao i oznaka brodice dodijeljena sukladno Pravilniku o brodicama i jahtama (»Narodne novine« br. 27/05, 57/06, 80/07, 3/08, 18/09, 56/10, 97/12, 137/13, 18/16, 72/17 i 8/20) može se koristiti i dalje, a promijenit će se sukladno odredbama ovog Pravilnika u slučaju promjene luke upisa, namjene ili vrste pomorskog objekta.

Postojeće isprave

Članak 89.

Upisni list, dozvola za plovidbu brodice i ostale isprave izdane temeljem propisa koji su važili do stupanja na snagu ovog Pravilnika vrijede i dalje, a zamijenit će se odnosno poništiti ili ukinuti prilikom prvog sljedećeg upisa u upisnik.

Ista imena

Članak 90.

(1) Ako u upisniku postoje dva broda ili dvije jahte sa istim imenom, ime će zadržati pomorski objekt koji ima stariji datum prvog upisa u upisnik.

(2) U roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, nadležna lučka kapetanija obavijestit će upisanog vlasnika pomorskog objekta koji ima kasniji datum prvog upisa da je isti dužan podnijeti zahtjev za određivanjem novog imena u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(3) Ako vlasnik iz stavka 2. ovog članka u propisanom roku ne podnese zahtjev za određivanjem novog imena, nadležna lučka kapetanija će po službenoj dužnosti pomorskom objektu dodijeliti novo ime.

Zahtjevi za upis koji nisu riješeni

Članak 91.

(1) Zahtjev za promjenu luke upisa, namjene i/ili vrste pomorskog objekta koji je zaprimljen do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, a koji nije riješen, rješavat će se sukladno odredbama Pomorskog zakonika i ovog Pravilnika kojima je uređen upis podataka u lista A.

(2) Zahtjev zaprimljen do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, osim zahtjeva iz stavka 1. ovog članka, rješavat će se u skladu s propisima koji su bili na snazi u trenutku predaje zahtjeva.

(3) Zahtjev iz ovog članka koji nije evidentiran u centralnom informacijskom sustavu Ministarstva za elektroničko uredsko poslovanje treba se evidentirati u istom, pod onim datumom kada je zaprimljen, klasifikacijskom oznakom i urudžbenim brojem, najkasnije u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Rješenje o imenu broda ili jahte koja nije upisana u upisnik

Članak 92.

Rješenje o određivanju imena koje je doneseno prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, za brod ili jahtu koja nije upisana u odgovarajući upisnik, prestaje vrijediti istekom vremenskog roka od tri godine, računajući od dana njegova donošenja.

Opunomoćenici stranih vlasnika

Članak 93.

(1) Opunomoćenici stranih fizičkih i pravnih osoba, vlasnika brodica ili jahti koji su upisani u upisnike jahti i očevidnike brodica koji su se sukladno odredbama Pomorskog zakonika vodili do 31. prosinca 2019. godine, stupanjem na snagu ovog Pravilnika, upisat će se po službenoj dužnosti u pomoćni popis upisnika brodova: Imenik opunomoćenika.

(2) Prilikom podnošenja zahtjeva za upis bilo koje vrste u upisnik brodova, nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika, osim zahtjeva za brisanje iz upisnika, strane fizičke i pravne osobe vlasnici brodica ili jahti dužni su uz zahtjev za upis dostaviti i punomoć iz članka 26. ovog Pravilnika, kada nemaju upisanog opunomoćenika ili imaju upisanog opunomoćenika na temelju punomoći za primanje pismena odnosno na temelju neke druge punomoći koja ne obuhvaća opseg punomoći iz članka 26. ovog Pravilnika.

Upis čamaca

Članak 94.

(1) Kada vlasnik čamca upisanog u očevidnik čamaca Republike Hrvatske želi isti upisati u upisnik brodova, podnijet će zahtjev za upis promjene vrste objekta i luke upisa lučkoj kapetaniji nadležnoj za upis.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka, vlasnik je dužan priložiti i dozvolu za plovidbu koja je izdana za predmetni čamac.

(3) Upis čamca iz stavka 1. ovog članka u upisnik brodova obavit će se nakon što se, temeljem provedenog osnovnog pregleda, utvrdi sposobnost čamca za plovidbu u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske sukladno posebnom propisu koji uređuje utvrđivanje sposobnosti za plovidbu jahti, brodica i čamaca.

Ponovni upis

Članak 95.

(1) Odredbe članka 60. i 61. ovog Pravilnika primijenit će se za ponovni upis broda koji je brisan zato što je povučen iz plovidbe sukladno odredbama Pomorskog zakonika koje su važile do 31. prosinca 2019. godine.

(2) Za ponovni upis brod koji je brisan sukladno odredbi članka 280. stavka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, broj 17/19) primijenit će se odredbe članka 60. ovog Pravilnika.

Brisanje podmorskih cjevovoda i pontonskih gatova

Članak 96.

Podmorski cjevovodi i pontonski gatovi iz članka 188.a Pomorskog zakonika, osim onih na kojima je upisana zabilježba privremene mjere, ovrhe ili je uknjižena hipoteka, nadležna lučka kapetanija brisat će iz upisnika po službenoj dužnosti najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

Nove brodske isprave

Članak 97.

(1) Brodu koji plovi ili će ploviti isključivo u granicama unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske, nadležna lučka kapetanija će do 31. ožujka 2020. godine izdati isprave iz članak 62. ovog Pravilnika u papirnatom obliku, bez izrade elektroničke isprave.

(2) Brodu koji će sukladno odredbama članka 31. ovog Pravilnika imati upisana dva područja plovidbe, izdat će se novo uvjerenje o najmanjem broju članova posade stupanjem na snagu izmjena posebnog propisa koji propisuje način izdavanja i obrazac uvjerenja o najmanjem broju članova posade.

Prestanak važenja propisa

Članak 98.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti:

1. Pravilnik o načinu vođenja i podacima koji se unose u upisnike pomorskih objekata, vođenju postupka EOP upisa, obrascima, te nadležnosti lučkih kapetanija za upis (»Narodne novine«, broj 124/15)

2. Pravilnik o načinu, uvjetima i postupku određivanja, označavanja i vođenja evidencije imena i oznaka pomorskih objekata (»Narodne novine«, broj 124/15)

3. Pravilnik o sadržaju, obrascima i načinu vođenja brodskih isprava i knjiga brodova trgovačke mornarice SFRJ (»Službeni list SFRJ«, broj 16/80 i 25/88)

4. odredbe članka 1. stavka 1. točke 10. – 15. i 17. – 19. Naredbe o visini naknade za isprave i knjige koje izdaju lučke kapetanije (»Narodne novine«, broj 5/17) i

5. Naredba o najvišoj dopuštenoj starosti brodova i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 94/15).

Stupanje na snagu

Članak 99.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-03/140

Urbroj: 530-03-1-1-1-20-2

Zagreb, 23. siječnja 2020.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Oleg Butković, v. r.

PRILOG 1.

OZNAKE LUKA UPISA
(članak 56. Pravilnika)

BakarBA
Baška
Biograd n/MBG
BolBO
Božava
CavtatCT
CresCS
CrikvenicaCK
DubrovnikDB
HvarHV
IstIT
JablanacJB
JelsaJL
KarlobagKB
Kaštela
Komiža
KorčulaKO
KraljevicaKR
KrkKK
LoparLO
Mali LošinjML
MalinskaMK
MakarskaMA
MetkovićMT
MilnaMN
Mošćenička DragaMD
MurterMU
NerezineNE
NovaljaNV
Novi VinodolskiNO
Novigrad (Dalmacija)NG
Novigrad (Istra)ND
Omiš
OmišaljOM
OpatijaOP
OrebićOR
PagPG
PločePL
PorečPO
PrekoPR
Primošten
PrivlakaPV
PulaPU
PunatPN
RabRB
RabacRC
Raša-Trget
RijekaRK
RogačRO
RogoznicaRG
RovinjRV
SaliSA
SenjSE
SilbaSL
SlanoSO
SobraSR
SplitST
Stari GradSG
StarigradSD
StonSN
Sućuraj
SumartinSM
SupetarSU
SusakSS
Sveti JurajSJ
ŠibenikŠB
ŠiloŠL
TisnoTI
TrogirTG
TrpanjTP
TrstenikTT
UbliUB
UmagUM
UnijeUN
Vela LukaVL
VisVS
VodiceVD
ZadarZDPRILOG 2.

KRATICE NAZIVA TEHNIČKIH PLOVNIH OBJEKATA
(članak 57. Pravilnika)

JaružaloJAR
KlapetaKLA
PrevrtaljkaPRV
TeglenicaTEG
Ploveća dizalicaDIZ
Pomični odobalni objekt za bušenje podmorjaMODU
Plovni objekt za proizvodnju i skladištenje tekućih teretaFPSO
Plovni objekt za skladištenje tekućih teretaFSU