Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti​

NN 1/2020 (2.1.2020.), Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti​

Ministarstvo financija

1

Na temelju članka 82. stavka 10. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16, 106/18 i 121/19) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O PAUŠALNOM OPOREZIVANJU SAMOSTALNIH DJELATNOSTI

DIO PRVI
OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju samostalne djelatnosti iz članka 29. Zakona o porezu na dohodak (dalje u tekstu: Zakon) koje se mogu paušalno oporezivati, način utvrđivanja i visina godišnjeg paušalnog dohotka, način utvrđivanja i visina paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, evidencije i izvješća u svezi paušalnog oporezivanja te druge odredbe bitne za provedbu paušalnog oporezivanja u skladu s člankom 82. Zakona.

Porezni obveznik

Članak 2.

(1) Obveznik poreza na dohodak kojemu se dohodak može utvrđivati u paušalnom iznosu je fizička osoba koja ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta iz članka 29. stavka 1. točke 1. Zakona, u skladu s propisima o obrtu i samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva iz članka 29. stavka 3. Zakona te koja ispunjava uvjete iz članka 82. stavka 1. Zakona.

(2) Porezni obveznik koji obavlja samostalnu djelatnost iz članka 29. Zakona od koje dohodak utvrđuje na temelju propisanih poslovnih knjiga prema člancima 30. – 35. Zakona, ne može istodobno po osnovi te djelatnosti dohodak i porez na dohodak utvrđivati u paušalnom iznosu.

(3) Ako porezni obveznik koji obavlja djelatnost iz stavka 1. i 6. ovoga članka od koje dohodak i porez na dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu, uz tu djelatnost u tijeku poreznog razdoblja započne obavljati i novu djelatnost, obavljanje nove djelatnosti smatra se, u smislu ovoga Pravilnika, proširenjem samostalne djelatnosti od koje se utvrđuje dohodak i porez na dohodak u paušalnom iznosu.

(4) Ako porezni obveznik koji obavlja djelatnost iz stavka 1. i 6. ovoga članka od koje dohodak i porez na dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu, uz tu djelatnost u tijeku poreznog razdoblja započne obavljati i novu djelatnost od koje dohodak utvrđuje na temelju propisanih poslovnih knjiga prema člancima 30. – 35. Zakona obvezan je i dohodak i porez na dohodak od djelatnosti koji je utvrđivao u paušalnom iznosu početi utvrđivati na način propisan za samostalnu djelatnost prema člancima 30. – 35. Zakona i to istodobno s početkom obavljanja nove djelatnosti.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka Porezna uprava će donijeti rješenje o plaćanju predujma poreza u skladu s člankom 37. stavkom 1. Zakona.

(6) Fizičke osobe koje zajednički obavljaju samostalnu djelatnost iz stavka 1. ovoga članka mogu dohodak po toj osnovi utvrđivati u paušalnom iznosu, ako uvjete iz stavaka 1. i 4. ovoga članka ispune svi supoduzetnici pojedinačno te ako ukupan primitak od zajedničkog obavljanja samostalne djelatnosti nije veći od iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost prema zakonu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost.

(7) Supoduzetnici iz stavka 6. ovoga članka obvezni su sukladno članku 79. stavku 5. Zakona imenovati nositelja zajedničke djelatnosti koji je odgovoran za izvršavanje propisanih obveza koje proizlaze iz zajedničke djelatnosti, osim ako je ovim Pravilnikom uređeno drugačije. Kod Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG-a) koje je upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava nositeljem se smatra fizička osoba koja je u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava upisana kao nositelj.

Utvrđivanje godišnjega paušalnog dohotka

Članak 3.

(1) Godišnji paušalni dohodak za samostalnu djelatnost iz članka 2. stavka 1. i 7. ovoga Pravilnika utvrđuje se:

1. u iznosu 12.750,00 kuna što je razlika između primitka u iznosu 85.000,00 kuna i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak do 85.000,00 kuna,

2. u iznosu 17.250,00 kuna što je razlika između primitka u iznosu 115.000,00 kuna i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak iznad 85.000,00 kuna do 115.000,00 kuna,

3. u iznosu 22.425,00 kuna što je razlika između primitka u iznosu 149.500,00 kuna i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak iznad 115.000,00 kuna do 149.500,00 kuna

4. u iznosu 34.500,00 kuna što je razlika između primitka u iznosu 230.000,00 kuna i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak iznad 149.500,00 kuna do 230.000,00 kuna

5. u iznosu 45.000,00 kuna što je razlika između primitka u iznosu 300.000,00 kuna i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak iznad 230.000,00 kuna do 300.000,00 kuna.

(2) Godišnji paušalni dohodak iz stavka 1. ovoga članka jest i godišnja porezna osnovica za utvrđivanje godišnjeg paušalnog poreza.

(3) Porezno priznati izdaci iz stavka 1. ovoga članka uključuju sve nastale izdatke i iznos izdatka za uplaćene doprinose za obvezna osiguranja po posebnim propisima.

(4) U slučaju nastanka porezne obveze (početka obavljanja samostalne djelatnosti) odnosno prestanka porezne obveze (prestanka obavljanja samostalne djelatnosti ili prestanka uvjeta za utvrđivanje dohotka i poreza na dohodak u paušalnom iznosu) tijekom poreznog razdoblja, godišnji paušalni dohodak iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se razmjerno broju mjeseci obavljanja djelatnosti, a dohodovni razred utvrđuje se na način da se od prosječnog primitka ostvarenog tijekom poreznog razdoblja u kojem se djelatnost obavlja (ukupni primitak podijeljen s brojem mjeseci obavljanja djelatnosti) utvrđuje godišnji primitak množenjem prosječnog primitka s 12 mjeseci. Na isti način paušalni dohodak se utvrđuje i za registrirani sezonski obrt.

(5) U slučaju privremene obustave obavljanja samostalne djelatnosti koja je prijavljena nadležnom tijelu kod kojega je djelatnost registrirana i nadležnoj ispostavi Porezne uprave u roku određenom propisima o obrtu odnosno samostalnom obavljanju djelatnosti i Zakonom, godišnji paušalni dohodak iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se razmjerno broju mjeseci obavljanja djelatnosti, dohodovni razred utvrđuje se na način iz stavka 4. ovoga članka, a porezna se obveza za to razdoblje ne utvrđuje.

(6) U broj mjeseci obavljanja samostalne djelatnosti računa se svaki puni (cijeli) kalendarski mjesec u kojemu je obveznik obavljao samostalnu djelatnost i posljednji mjesec bez obzira na broj dana obavljanja samostalne djelatnosti u tom mjesecu.

Utvrđivanje paušalnog poreza na dohodak

Članak 4.

(1) Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se primjenom porezne stope od 12% sukladno članku 82. stavku 5. Zakona, na godišnji paušalni dohodak utvrđen člankom 3. ovoga Pravilnika.

(2) Iznos godišnjeg paušalnog poreza na dohodak iz stavka 1. ovoga članka povećava se i za prirez porezu na dohodak koji je uveden odlukom jedinice lokalne samouprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika.

(3) Mjesečni paušalni porez na dohodak utvrđuje se na način da se godišnji paušalni porez na dohodak iz stavka 1. ovoga članka podijeli na 12 mjeseci odnosno na razmjeran broj mjeseci poreznog razdoblja (kalendarske godine) u kojima porezni obveznik obavlja samostalnu djelatnost.

(4) Iznos godišnjeg paušalnog dohotka, godišnji i mjesečni iznos paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak utvrđuju se temeljem izvješća iz članaka 7. ovoga Pravilnika.

(5) Iznimno od stavka 4. ovog članka iznos godišnjeg paušalnog dohotka, godišnji i mjesečni iznos paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak te rokovi plaćanja paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak utvrđuju se temeljem rješenja u slučaju početka obavljanja djelatnosti.

(6) Rješenje iz stavka 5. ovoga članka donosi nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika, a vrijedi do podnošenja prvog izvješća iz članaka 7. ovoga Pravilnika.

(7) Utvrđen godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak je konačan pa porezni obveznik po toj osnovi ne može podnijeti godišnju poreznu prijavu u skladu s člankom 49. stavkom 1. točkom 5. Zakona.

(8) Ako se po isteku kalendarske godine temeljem podataka iz izvješća iz članaka 7. ovoga Pravilnika utvrdi da su izmijenjeni uvjeti za utvrđivanje paušalnog dohotka iz članka 82. stavka 1. Zakona, porezni obveznik je obvezan razliku za uplatu godišnjeg iznosa paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak uplatiti s danom podnošenja izvješća.

(9) Ako tijekom poreznog razdoblja prestanu uvjeti za utvrđivanje paušalnog dohotka i plaćanje paušalnog poreza na dohodak iz članka 82. stavka 8. Zakona i članka 2. ovoga Pravilnika, Porezna uprava će utvrditi obvezu utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga s 1. danom mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem su prestali uvjeti za utvrđivanje paušalnog dohotka te donijeti rješenje o plaćanju predujma poreza u skladu s člankom 37. stavkom 1. Zakona.

(10) Rješenje iz stavka 9. izdaje nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika najkasnije do kraja mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem su prestali uvjeti za utvrđivanje paušalnog dohotka i plaćanje paušalnog poreza na dohodak.

Smanjenje paušalnog poreza na dohodak

Članak 5.

Porezni obveznici iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika koji samostalne djelatnosti obavljaju na području Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara, na potpomognutim područjima jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i na otocima prve skupine, plaćaju godišnji paušalni porez na dohodak iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika u visini od 25% godišnjeg paušalnog poreza na dohodak.

Plaćanje paušalnog poreza na dohodak

Članak 6.

(1) Godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak plaća se tromjesečno, do posljednjeg dana svakog tromjesečja, u iznosu koji je umnožak broja mjeseci tromjesečja za koje je obveza utvrđena i utvrđenog paušalnog mjesečnog poreza na dohodak sukladno članku 4. stavku 3. ovoga Pravilnika.

(2) Razlika za uplatu manje uplaćenog paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za proteklu kalendarsku godinu utvrđena temeljem izvješća iz članaka 7. ovog Pravilnika plaća se s danom podnošenja izvješća.

(3) Poreznim obveznicima kojima je temeljem izvješća iz članaka 7. ovoga Pravilnika utvrđena razlika za povrat, više plaćeni paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak za proteklu kalendarsku godinu, vraća se na njihov zahtjev ili se uračunava u obvezu za iduće razdoblje, sukladno Zakonu.

Poslovne knjige i evidencije

Članak 7.

(1) Porezni obveznik koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaća u paušalnom iznosu ne vodi poslovne knjige iz članka 34. Zakona, osim evidencije o prometu – Obrazac KPR u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak.

(2) Porezni obveznik koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaća u paušalnom iznosu obvezan je u evidenciji o prometu iz stavka 1. ovoga članka evidentirati iznose naplaćene u gotovini i iznose naplaćene bezgotovinskim putem.

(3) Porezni obveznik koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaća u paušalnom iznosu obvezan je za svaku isporuku i obavljenu uslugu izdati račun propisanog sadržaja u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak.

(4) Porezni obveznik/nositelj i supoduzetnik u zajedničke djelatnosti koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaća u paušalnom iznosu obvezan je prema evidenciji o prometu iz stavka 1. ovoga članka najkasnije 15 dana po isteku kalendarske godine podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu/uobičajenom boravištu Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak (Obrazac PO-SD).

(5) Obrazac PO-SD sadržava sljedeće podatke o:

– poreznom obvezniku/nositelju i supoduzetniku zajedničke djelatnosti: ime i prezime, adresa prebivališta/uobičajenog boravišta (mjesto, ulica i kućni broj), osobni identifikacijski broj (pod I.)

– djelatnosti: naziv i vrsta djelatnosti, adresa obavljanja djelatnosti (mjesto, ulica i kućni broj), područje Grada Vukovara, potpomognuta područja jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i otoci I. skupine, razdoblje obavljanja djelatnosti (pod II.)

– ostvarenim primicima od pojedinačne djelatnosti (pod III.) i to:

1. iznos ukupno naplaćenih primitaka u gotovini (stupac 1)

2. iznos ukupno naplaćenih primitaka bezgotovinskim putem (stupac 2)

3. iznos ukupno naplaćenih primitaka u gotovini i bezgotovinskim putem (stupac 3)

– godišnjem paušalnom porezu na dohodak od pojedinačne djelatnosti i broju mjeseci obavljanja djelatnosti (pod IV.)

– godišnjem paušalnom porezu na dohodak od zajedničke djelatnosti i broju mjeseci obavljanja djelatnosti (pod V.)

– ukupni godišnji paušalni dohodak (pod VI.)

– obračun paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak (pod VII.) i to:

1. iznos obveze paušalnog poreza na dohodak (redak 1.)

2. iznos prireza poreza na dohodak i prosječna stopa prireza porezu na dohodak (redak 2.)

3. iznos ukupnog paušalnog poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak (redak 3.)

4. iznos umanjenja paušalnog poreza na dohodak za područje Grada Vukovara i potpomognutih područja jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu i otoka I. skupine (redak 4.)

5. iznos ukupne obveze paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak nakon umanjenja (redak 5.)

6. iznos ukupno uplaćenog paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak (redak 6.)

7. iznos razlike za uplatu/povrat (redak 7.)

8. iznos mjesečnog paušalnog poreza i prireza porezu na dohodak (redak 8.)

(6) »Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak od __.__. do __.__. _____. godini« (Obrazac PO-SD) sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Podnošenje izvješća kod zajedničke djelatnosti

Članak 8.

(1) Nositelj zajedničke djelatnosti koji porez na dohodak od zajedničke samostalne djelatnosti utvrđuje u paušalnom iznosu obvezan je najkasnije 15 dana po isteku kalendarske godine podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu/uobičajenom boravištu Izvješće nositelja o paušalnom dohotku od zajedničke samostalne djelatnosti i supoduzetnicima u zajedničkoj djelatnosti od __.__. do __.__. _____. godini (Obrazac PO-SD-Z).

(2) Obrazac PO-SD-Z sadržava sljedeće podatke o:

– poreznom obvezniku/nositelju u zajedničkoj djelatnosti: ime i prezime, osobni identifikacijski broj nositelja djelatnosti, adresa prebivališta /uobičajenog boravišta (pod I.)

– nazivu, matičnom broju zajedničke djelatnosti i adresi zajedničke djelatnosti (pod II.)

– o ostvarenim primicima zajedničke djelatnosti (pod III.) i to:

1. iznos primitaka naplaćenih u gotovini

2. iznos primitaka naplaćenih bezgotovinskim putem

3. iznosu ukupno naplaćenih primitaka

– iznos godišnjeg paušalnog dohotka zajedničke djelatnosti i broju mjeseci obavljanja djelatnosti (pod IV.)

– o supoduzetnicima u zajedničkoj djelatnosti (pod V.) i to:

1. ime i prezime supoduzetnika

2. osobni identifikacijski broj supoduzetnika,

3. supoduzetnikov udio u zajedničkoj djelatnosti,

4. iznos naplaćenih primitaka zajedničke djelatnosti sa supoduzetnikom

5. iznosu paušalnog dohotka zajedničke djelatnosti sa supoduzetnikom.

(3) »Izvješće nositelja o paušalnom dohotku od zajedničke samostalne djelatnosti i supoduzetnicima u zajedničkoj djelatnosti od __.__. do __.__. _____. godini« (Obrazac PO-SD-Z) sastavni je dio ovoga Pravilnika.

(4) Porezna uprava će rješenjem utvrditi preraspodjelu paušalnog dohotka na temelju podnesenog Obrasca PO-SD-Z.

Prijava u registar poreznih obveznika

Članak 9.

(1) Porezni obveznik koji želi prijeći na utvrđivanje dohotka u paušalnom iznosu od obavljanja samostalne djelatnosti te koji počinje obavljati samostalnu djelatnost za koju će utvrđivati dohodak u paušalnom iznosu, obvezan je Poreznoj upravi nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta podnijeti prijavu u registar poreznih obveznika – Obrazac RPO u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak.

(2) Prijava u registar poreznih obveznika iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u roku osam dana od dana početka obavljanja samostalne djelatnosti, a kod prelaska s utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti temeljem propisanih poslovnih knjiga na utvrđivanje dohotka u paušalnom iznosu do kraja tekućeg razdoblja za iduće porezno razdoblje, a najkasnije 15 dana po isteku poreznog razdoblja odnosno kalendarske godine.

(3) Ako tijekom poreznog razdoblja za koje je dohodak utvrđen u paušalnom iznosu porezni obveznik prestane obavljati samostalnu djelatnost odnosno ako prestanu uvjeti propisani člankom 2. ovoga Pravilnika ili samostalna djelatnost počinje mirovati (privremena obustava samostalne djelatnosti), porezni obveznik obvezan je Poreznoj upravi nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta podnijeti prijavu o prestanku odnosno privremenoj obustavi u roku osam dana od dana nastanka promjene.

Promjena načina oporezivanja

Članak 10.

(1) Porezni obveznik koji želi prijeći s utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti temeljem propisanih poslovnih knjiga na utvrđivanje dohotka u paušalnom iznosu obvezan je uz prijavu iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika dostaviti:

1. pregled primitaka i izdataka prema podacima iz Knjige primitaka i izdataka – Obrazac KPI u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak,

2. pregled ukupnog iznosa tražbina, a na temelju izdanih računa iz Evidencije o tražbinama i obvezama – Obrazac TO u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak odnosno presliku Obrasca TO i to za porezno razdoblje (kalendarsku godinu) koje prethodi godini prelaska na utvrđivanje dohotka u paušalnom iznosu.

(2) U slučaju prelaska s utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti temeljem propisanih poslovnih knjiga na utvrđivanje paušalnog dohotka i plaćanje paušalnog poreza na dohodak iz članka 9. stavka 2. ovoga Pravilnika, porezni obveznik obvezan je postupiti na način propisan za prestanak djelatnosti u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak.

(3) U slučaju prelaska s utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu na utvrđivanje temeljem propisanih poslovnih knjiga zbog prestanka uvjeta propisanih člankom 2. ovoga Pravilnika porezni obveznik je obvezan postupiti u skladu s odredbama Pravilnika o porezu na dohodak vezanih za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti.

(4) Porezni obveznik iz stavka 3. ovoga članka, s datumom promjene oporezivanja sastavlja popis izdanih i nenaplaćenih računa te popis primljenih i neplaćenih računa.

DIO DRUGI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

(1) Obrazac PO-SD i Obrazac PO-SD-Z sastavni su dio ovoga Pravilnika.

(2) Odredbe Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 1/17) i pripadajući mu propisani obrasci primjenjuju se u poreznim postupcima za 2019. godinu.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 1/17).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu dan nakon objave.

Klasa: 011-01/19-02/23

Urbroj: 513-07-21-01-19-2

Zagreb, 2. siječnja 2020.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.