Odluka o proglašenju područja »Risovac – Grabovača« zaštićenim u kategoriji značajni krajobraz

NN 1/2020 (2.1.2020.), Odluka o proglašenju područja »Risovac – Grabovača« zaštićenim u kategoriji značajni krajobraz

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

14

Na temelju članka 123. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« br. 80/13, 15/18 i 14/19), članaka 19. i 84. Statuta Ličko-­senjske županije (»Županijski glasnik« br. 11/09, 13/09 – ispravak 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 – pročišćeni tekst, 2/18 i 3/18 – ispravak), Županijska skupština Ličko-senjske županije na VI. sjednici održanoj 27. studenoga 2019. godine, donijela je

ODLUKU

O PROGLAŠENJU PODRUČJA »RISOVAC – GRABOVAČA« ZAŠTIĆENIM U KATEGORIJI ZNAČAJNI KRAJOBRAZ

I.

Ovom se Odlukom područje Risovac – Grabovača, ukupne površine 5620,72 ha, izračunate u ArcGIS 10, ArcMap Version 10.1, HTRS96/TM, proglašava zaštićenim u kategoriji značajni krajobraz.

II.

Granica Značajnog krajobraza »Risovac – Grabovača« definirana je orijentacijskim točkama i opisom granice (Prilog I.) i ucrtana na preglednoj karti u mjerilu 1:25000 (Prilog II.). Posebna geodetska podloga za upis pravnog režima u katastar i zemljišnu knjigu (br. 100/17, GEOPLAN d.o.o., Gospić, prosinac 2017.) te Prilozi I., II., sastavni su dio ove Odluke, ali se ne objavljuju u »Narodnim novinama« ni u »Županijskom glasniku« Ličko-senjske županije.

III.

Značajnim krajobrazom Risovac – Grabovača, od stupanja na snagu ove Odluke upravlja Javna ustanova za upravljanje geomorfološkim spomenicima prirode »Pećinski park Grabovača«.

IV.

Značajni krajobraz upisuje se u Upisnik zaštićenih područja koji vodi ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode.

V.

Ova Odluka dostavlja se Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za katastar Gospić radi evidentiranja posebnog pravnog režima u katastar i upisa zabilježbe posebnog pravnog režima – zaštićeno područje u kategoriji značajni krajobraz u zemljišnu knjigu, prema članku 127. stavku 3. i 4. Zakona o zaštiti prirode.

Analogni i digitalni kartografski prikazi Značajnog krajobraza »Risovac – Grabovača« čuvaju se Ličko-senjskoj županiji, a jedan primjerak akta i kartografskog prikaza dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Upravi za zaštitu prirode te Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Zavodu za zaštitu okoliša i prirode.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Županijskom glasniku« Ličko-senjske županije i objavit će se i u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-05/18-01/01

Urbroj: 2125/1-01-19-04

Gospić, 27. studenoga 2019.

Predsjednik Skupštine
Marijan Kustić, v. r.

PRILOG I.

Granica »Značajnog krajobraza Risovac – Grabovača« započinje u točki T1 na križanju ŽC 5154 i ceste koja vodi prema Kaniži podno Gradine. Od točke T1 nastavlja u smjeru jugoistoka, desnim rubom ŽC 5154 do Vojarne Perušić odnosno do točke T2. Nastavlja dalje zapadnom i južnom međnom linijom k.č.br. 5215 k.o. Perušić do točke T3 koja se nalazi na cesti koja ide u smjeru jugozapada prema Turskoj kuli. Dalje se granica nastavlja u smjeru jugozapada zapadnim rubom ceste do točke T4 koja se nalazi na križanju ceste koja vodi prema Baketićima (podno Turske kule). Zatim nastavlja u smjeru jugoistoka, zapadnim rubom ceste prema Baketićima do točke T5 (koja se nalazi na raskrižju lokalnih cesta). Od točke T5 nastavlja dalje u smjeru sjeveroistoka (prateći istočni rub ceste prema Baketićima do točke T6 na državnoj cesti D 50. Dalje nastavlja u smjeru jugoistoka, zapadnim rubom ceste D 50 do točke T7. Od T7 nastavlja zapadnim rubom ceste (k.č.br. 6515 k.o. Perušić) do točke T8. Dalje nastavlja u pravcu juga (zapadnim granicama k.č.br. 5823, 5824, 5825, 5830/3 i 5830/2 k.o. Perušić) do točke T9. Od točke T9 granica ide na sjevernu među k.č.br. 2740/1 k.o. Perušić I, te njezinim zapadnim rubom ide do točke T10. Od točke T10 ide na točku T11na granicu k.o. Perušić I (ujedno i granica Općine Perušić). Dalje ide granicom Općine Perušić (južna granica k.o. Perušić I i k.o. Kaluđerovac) u smjeru zapada do točke T12, te dalje u smjeru sjeverozapada desnom obalom rijeke Like i Kruščičkog jezera do točke T13. Od točke T13 nastavlja dalje prateći istočni rub ceste sve do točke T14. Od točke T14 granica ide na južnu među k.č.br. 915 k.o. Mlakva, te njezinim istočnim rubom i istočnim rubom k.č.br. 916/4, 916/3, 916/2, 916/1, 917 i 918 k.o. Mlakva do točke T15. Od točke T15 granica ide južnim rubom k.č.br. 576 i 603 k.o. Mlakva do točke T16, te dalje sjevernim rubom k.č.br. 906 k.o. Mlakva do točke T17. Od točke T17 granica ide do točke T18, te istočnim rubom puta u smjeru sjevera do točke T19. Od točke T19 granica ide na točku T20, dalje istočnim rubom k.č.br. 734, 733 i 732 k.o. Mlakva do točke T21. Od točke T21 granica ide u smjeru sjevera istočnim rubom k.č.br. 2820/5 k.o. Donji Kosinj do točke T22, te dalje istočnim rubom k.č.br. 2821/2, 2821/1B i 2821/1A k.o. Donji Kosinj do točke T23. Dalje granica ide sjevernim rubom k.č.br. 2822/1 k.o. Donji Kosinj do točke T24. Od točke T24 granica ide istočnim rubom k.č.br. 3410, 3406, 3403/3, 3403/2 i 3403/1 k.o. Donji Kosinj do točke T25, te dalje nastavlja zapadnim rubom k.č.br. 2904/1i 2894 do točke T26. Dalje granica ide u smjeru sjevera zapadnim rubom šumske ceste do točke T27. Od točke T27 granica ide u smjeru istoka južnim rubom županijske ceste ŽC 5146 do točke T28. Od točke T28 dalje ide u smjeru sjeveroistoka južnim rubom lokalne ceste LC 59059 do točke T29 na državnoj cesti D50. Od točke T29 granica nastavlja zapadnim rubom državne ceste D 50 u smjeru juga do točke T30, od koje skreće na poljski put u smjeru jugozapada te dalje nastavlja granicom katastarskih općina Studenci i Kvarte do točke T31, te dalje granicom katastarskih općina Studenci i Kvarte do točke T32. Od točke T32 granica ide u smjeru jugoistoka zapadnim rubom poljskog puta do točke T33, te dalje nastavlja u smjeru juga zapadnim rubom poljskog puta do točke T 34. Od točke T34 granica ide u smjeru jugozapada sjevernim rubom ceste do točke T35 na lokalnoj cesti LC 59055, te dalje preko željezničke pruge do točke T36 od koje nastavlja zapadnim rubom lokalne ceste LC 59056 do točke T37. Od točke T37 granica ide u smjeru juga zapadnim rubom poljskog puta do točke T38, te dalje nastavlja u smjeru sjeverozapada granicom katastarskih općina Kaluđerovac i Kvarte do točke T39. Od točke T39 granica ide na sjeverni rub k.č.br. 938/1B k.o. Kaluđerovac, dalje njezinim zapadnim rubom do točke T40. Od točke T40 granica ide u smjeru jugozapada do točke T41, te dalje južnim rubom poljskog puta (k.č.br. 1126 k.o. Kaluđerovac) do točke T42. Od točke T42 granica ide u smjeru jugozapada zapadnim rubom k.č.br. 1129 k.o. Kaluđerovac do točke T43, te dalje u smjeru jugozapada rubom k.č.br. 1083/1, 1085/1, 1086 i 1088 k.o. Kaluđerovac do točke T44. Granica nastavlja u smjeru jugozapada do točke T45, te dalje istočnom granicom k.č.br. 1054/1 i 1220 k.o. Kaluđerovac do točke T46. Od točke T46 nastavlja sjevernim i istočnim rubom k.č.br. 707, te dalje rubom k.č.br. 706, 705/2, 705/4, 704 (sve k.o. Kaluđerovac) do točke T47. Od točke T47 granica ide rubom k.č. br. 603/8 k.o. Kaluđerovac do točke T48. Od točke T48 granica ide u smjeru zapada južnim rubom k.č.br. 1220 k.o. Kaluđerovac do točke T49. Od točke T49 granica ide u smjeu juga istočnim rubom k.č.br. 603/7 k.o. Kaluđerovac do točke T50. Od točke T50 granica ide u smjeru sjeveroistoka istočnim rubom županijske ceste ŽC 5154 do točke T51. Od točke T51 granica ide u smjeru istoka južnim rubom ceste u Kaniži (k.č.br. 2672/1 k.o. Perušić I) do točke T52, te dalje južnim i istočnim rubom ceste (k.č.br. 5329 k.o. Perušić) do početne točke T1.

POPIS KOORDINATA ORIJENTACIJSKIH TOČAKA – HTRS96/TM

EN
T1410311.474946112.18
T2410870.714945980.73
T3411025.814945892.57
T4410843.204945605.33
T5411346.764945179.68
T6411702.614945369.02
T7411886.394945141.41
T8411421.834944540.51
T9411381.464944263.51
T10411073.744943939.98
T11411187.824943656.04
T12407962.994944525.56
T13403245.934950261.91
T14403910.254950711.59
T15404281.164951024.24
T16404581.064951006.97
T17404826.034951015.87
T18405533.034951003.44
T19405418.464951789.08
T20405934.394952306.45
T21405989.224952494.93
T22406030.594952677.13
T23405963.334953152.75
T24406484.884953104.29
T25406540.304953499.31
T26406103.064954041.15
T27405659.974954988.76
T28406929.434954958.01
T29410045.634955839.26
T30410676.494951637.79
T31410353.894950916.21
T32409964.644950395.85
T33410295.554950069.12
T34410838.964948093.39
T35410250.754948181.24
T36410208.784948134.09
T37409858.554947836.02
T38409742.214947527.60
T39408652.304947786.61
T40408283.264947499.74
T41408180.034947408.45
T42407879.234947467.08
T43407688.664947326.40
T44407471.814947212.63
T45407385.064947098.25
T46407351.214945958.83
T47407780.564945674.18
T48407711.854945290.07
T49407508.484945296.52
T50407508.474945196.32
T51408689.674946266.33
T52409784.894945962.87PRILOG II.