Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

NN 1/2020 (2.1.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

MINISTARSTVO FINANCIJA

2

Na temelju članka 140. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18 i 121/19) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14,130/15, 1/17, 41/17, 128/17 i 1/19), u članku 1. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Prilikom primjene Zakona i ovoga Pravilnika moraju se primjenjivati i odredbe:

– Uredbe Vijeća (EU) br. 282/2011 od 15. ožujka 2011. kojom se utvrđuju provedbene mjere Direktive Vijeća 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 77, 23. 3. 2011.),

– Uredbe Vijeća (EU) br. 967/2012 o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 282/2011 u vezi posebnih programa za porezne obveznike koji nemaju poslovni nastan, a isporučuju telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja ili elektroničke usluge (SL L 290/1, 20. 10. 2012.),

– Uredbe Vijeća (EU) br. 1042/2013 o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br. 282/2011 o mjestu isporuke usluga (SL L 284, 26. 10. 2013.),

– Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 2017/2459 o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 282/2011 o utvrđivanju provedbenih mjera za Direktivu 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 348/32, 29. 12. 2017.),

– Provedbene uredbe Vijeća (EU) 2018/1912 o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 282/2011 u pogledu određenih izuzeća za transakcije unutar Zajednice (SL L 311/10, 7. 12. 2018.).«.

Članak 2.

U članku 7. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Smatra se da porezni obveznik djeluje kao takav i pod prisilnom upravom, u likvidaciji, u stečaju te u ostalim sličnim postupcima ili u provedbi oporuke. Isporuka dobara iz stečajne mase ili likvidacijske mase koja je ostala iza društva u stečaju ili likvidaciji za potrebe oporezivanja PDV-om smatra se nastavkom djelatnosti društva u stečaju ili u likvidaciji. Stečajna masa koja je ostala iza društva u stečaju odnosno likvidacijska masa koja je ostala iza društva u likvidaciji smatra se univerzalnim pravnim slijednikom toga društva.«.

Članak 3.

Članak 12. briše se.

Članak 4.

U članku 20. stavku 1. iza riječi: »stečajne mase« dodaju se riječi: »ili likvidacijske mase«.

Članak 5.

U članku 47. stavku 1. točki d) riječi: »Odlukom o utvrđivanju Liste lijekova« zamjenjuju se riječima: »općim aktom o utvrđivanju liste lijekova«.

U točki e) riječi: »Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima« u bilo kojem padežu zamjenjuju se riječima: »općim aktom o ortopedskim i drugim pomagalima« u odgovarajućem padežu.

U stavku 2. točki z) prva rečenica mijenja se i glasi:

»z) usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača te nositelja fonogramskih prava koji su članovi odgovarajućih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje obavljaju tu djelatnost prema posebnim propisima iz područja autorskog i srodnih prava te uz prethodno odobrenje tijela državne uprave nadležnog za intelektualno vlasništvo,«.

U drugoj rečenici riječi: »središnjeg državnog tijela« zamjenjuju se riječima: »tijela državne uprave«.

Iza točke z) dodaje se točka za) koja glasi:

»za) pripremanje i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta u skladu s posebnim propisom o ugostiteljskoj djelatnosti. Pripremanjem i usluživanjem jela i slastica u smislu članka 38. stavka 3. točke za) Zakona smatra se i isporuka pripremljenog jela i slastica s ili bez prijevoza uz dodatne usluge koje omogućuju njihovu trenutnu konzumaciju. Dodatnim uslugama osobito se smatra posluživanje pripremljenog jela i slastica u primjerenoj ambalaži, posudi ili na podlošku uz dodatak pribora za jelo i slično.«.

Članak 6.

U članku 58. stavku 4. u prvoj rečenici riječi: »Ministarstva znanosti obrazovanja i športa« zamjenjuju se riječima: »ministarstva nadležnog za obrazovanje«.

Članak 7.

U članku 61. stavku 2. riječi: »Ministarstvu kulture« zamjenjuju se riječima »ministarstvu nadležnom za kulturu«.

Članak 8.

U članku 110. stavku 1. riječi: »i dobara za opremanje i opskrbu bilo kojeg prijevoznog sredstva koje se koristi u privatne svrhe« brišu se.

Članak 9.

Članak 155. mijenja se i glasi:

»U Zahtjevu za registriranje za potrebe poreza na dodanu vrijednost (Obrazac P-PDV) podaci se iskazuju kako slijedi:

1. U redni broj 1. upisuju se opći podaci o podnositelju zahtjeva: naziv, odnosno ime i prezime podnositelja zahtjeva, osobni identifikacijski broj, porezni broj ili PDV identifikacijski broj u državi sjedišta, adresa i država sjedišta, datum početka obavljanja djelatnosti ili predviđeno razdoblje obavljanja isporuka u Republici Hrvatskoj, te broj telefona ili adresa elektroničke pošte podnositelja zahtjeva.

2. U redni broj 2. unose se podaci o poreznom zastupniku kao što su naziv odnosno ime i prezime, osobni identifikacijski broj i adresa.

3. U redni broj 3. unose se podaci o upisu u registar obveznika PDV-a. Podnositelj zahtjeva označava upisuje li se u registar obveznika PDV-a na vlastiti zahtjev ili po sili zakona. Porezni obveznik unosi podatak o isporukama dobara i usluga u prethodnoj godini, podatak o isporukama dobara i usluga u tekućoj godini, datum upisa u registar obveznika PDV-a, oznaku da li primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama, te označava razdoblje oporezivanja (mjesečno ili tromjesečno).

4. U redni broj 4. unose se podaci potrebni za dodjelu PDV identifikacijskog broja tuzemnom poreznom obvezniku. Podnositelj zahtjeva označava razlog radi kojeg traži dodjelu PDV identifikacijskog broja (obavlja transakcije unutar Europske unije, prijeđen prag stjecanja, odustao od praga stjecanja, obavlja ili prima usluge unutar Europske unije, stječe dobra unutar Europske unije koja podliježu trošarinama).

5. U redni broj 5. unose se podaci potrebni za dodjelu PDV identifikacijskog broja stranom poreznom obvezniku. Podnositelj zahtjeva označava razlog radi kojeg traži dodjelu PDV identifikacijskog broja (prijeđen prag isporuke, odustao od praga isporuke, obavlja isporuke u Republici Hrvatskoj, obavlja isključivo povremeni međunarodni cestovni prijevoz putnika u Republici Hrvatskoj). Porezni obveznik unosi brojčanu ili opisnu oznaku, odnosno šifru djelatnosti prema nacionalnoj klasifikaciji te podatke o tome da li je registriran kao trgovačko društvo ili ima neki drugi oblik vlasništva.«.

Članak 10.

U članku 160. stavku 4. riječi: »utvrdi pogrešku, ako pismeno obavijesti primatelja računa o iznosu PDV-a, za koji primatelj nema pravo odbitka« zamjenjuju se riječima: »primi pisanu obavijest primatelja računa o ispravku odbitka pretporeza«.

Članak 11.

Članak 170. briše se.

Članak 12.

U članku 172. riječi: »člankom 83. stavkom 3.« zamjenjuju se riječima: »člankom 83. stavkom 4.«.

Članak 13.

U članku 173. stavku 4. iza riječi: »posebnu evidenciju o primljenim računima« dodaju se riječi: »za razdoblje oporezivanja za koje je u prijavi PDV-a iskazan pretporez u točki III.1, III.2 i/ili III.3«.

Članak 14.

U članku 173.a stavku 1. iza riječi: »strani porezni obveznik koji obavlja« dodaje se riječ: »isključivo«.

U stavku 2. iza riječi: »Prijavu usluga međunarodnog cestovnog prijevoza putnika« brišu se riječi: »putem posebne adrese elektroničke pošte«.

U stavku 3. broj »1« zamjenjuje se brojem »2«, te se iza riječi: »Pravilnika« dodaju riječi: »putem aplikacije za elektroničku predaju Obrasca MCP«

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) U prijavu iz stavka 2. ovoga članka upisuju se podaci kako slijedi:

1. PDV identifikacijski broj pravne ili fizičke osobe registrirane za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj koja obavlja uslugu povremenog međunarodnog cestovnog prijevoza putnika,

2. naziv, odnosno ime i prezime poreznog obveznika,

3. adresa poreznog obveznika (država, mjesto, ulica i broj),

4. PDV identifikacijski broj poreznog zastupnika koji zastupa poreznog obveznika,

5. ime i prezime odgovorne osobe,

6. redni broj usluge prijevoza na području Republike Hrvatske,

7. datum ili razdoblje obavljanja usluge prijevoza na području Republike Hrvatske,

8. registracijska oznaka prijevoznog sredstva,

9. mjesto ulaska i mjesto izlaska iz Republike Hrvatske/planirana relacija usluge prijevoza na području Republike Hrvatske,

10. ime i prezime osobe koja je sastavila obračun i jamči za istinitost prijavljenih podataka,

11. mjesto i datum,

12. potpis.

(5) U slučaju ispravka podataka iz već podnijete prijave iz stavka 2. ovoga članka, podnosi se nova prijava.«.

Članak 15.

Članak 185. mijenja se i glasi:

»(1) Pravna ili fizička osoba koja je upisana u registar obveznika PDV-a odnosno koja je registrirana za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj popunjava i podnosi Zbirnu prijavu za isporuke dobara i obavljene usluge u druge države članice Europske unije pravnim i fizičkim osobama registriranima za potrebe PDV-a u drugim državama članicama Europske unije te za dobra koja se otpremaju ili prevoze u okviru aranžmana za premještanje dobara u skladu s uvjetima iz članka 7.a Zakona.

(2) Zbirna prijava podnosi se na Obrascu ZP koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Zbirna prijava ne podnosi se u slučaju da pravna ili fizička osoba registrirana za potrebe PDV-a u razdoblju oporezivanja nije isporučivala dobara i usluge u druge države članice Europske unije, nije otpremala ili prevozila dobra u okviru aranžmana za premještanje dobara niti je došlo do izmjene dostavljenih podataka o dobrima koja se otpremaju ili prevoze u okviru aranžmana za premještanje.

(4) U Zbirnu prijavu ne upisuju se usluge koje su oslobođene PDV-a u državi članici gdje je transakcija oporeziva.

(5) U polja Zbirne prijave upisuje se:

1. naziv nadležnog područnog ureda Porezne uprave,

2. naziv nadležne ispostave Porezne uprave,

3. PDV identifikacijski broj pravne ili fizičke osobe registrirane za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj,

4. naziv, odnosno ime i prezime poreznog obveznika,

5. adresa poreznog obveznika (mjesto, ulica i broj),

6. PDV identifikacijski broj poreznog zastupnika koji zastupa poreznog obveznika,

7. mjesec i godina za koje se podnosi,

8. redni broj isporuke,

9. kôd države članice Europske unije u kojoj je primatelj dobara i usluga pravna ili fizička osoba registrirana za potrebe PDV-a, odnosno u okviru carinskih postupaka 42 i 63 te trostranog posla kôd države članice Europske unije u kojoj je primatelj ili stjecatelj dobara registriran za potrebe PDV-a,

10. PDV identifikacijski broj primatelja dobara i usluga, pravne ili fizičke osobe registrirane za potrebe PDV-a, bez kôda države članice, odnosno u okviru carinskih postupaka 42 i 63 te trostranog posla PDV identifikacijski broj primatelja/stjecatelja dobara pravne ili fizičke osobe registrirane za potrebe PDV-a, bez kôda države članice,

11. vrijednost isporuke dobara u druge države članice Europske unije u kunama i lipama po pojedinom primatelju/stjecatelju dobara. Ovdje se upisuje i vrijednost isporuke dobara u okviru trostranog posla u druge države članice Europske unije u kunama i lipama po pojedinom primatelju/stjecatelju dobara (popunjava prvi porezni obveznik u okviru trostranog posla). Ovdje se upisuje vrijednost isporuke dobara u druge države članice koja ne podliježe oporezivanju PDV-om u Republici Hrvatskoj ako je obavljena primatelju/stjecatelju dobara registriranom za potrebe PDV-a u drugoj državi članici kao i vrijednost oslobođene isporuke u okviru trostranog posla temeljem isprave koju isporučitelj dobara prvi porezni obveznik u trostranom poslu izdaje poreznom obvezniku stjecatelju dobara u okviru trostranog posla,

12. vrijednost isporuke dobara u druge države članice Europske unije u kunama i lipama po pojedinom primatelju/stjecatelju dobara u okviru carinskih postupaka 42 i 63. Tu se upisuje vrijednost oslobođene isporuke dobara u druge države članice, koja su iz trećeg područja ili treće zemlje uvezena u Republiku Hrvatsku uz primjenu oslobođenja od plaćanja PDV-a,

13. vrijednost isporuke dobara u okviru trostranog posla u kunama i lipama po pojedinom primatelju/stjecatelju dobara u okviru trostranog posla (popunjava drugi porezni obveznik u okviru trostranog posla) za razdoblje oporezivanja, odnosno tu se upisuje vrijednost oslobođene isporuke u okviru trostranog posla koju je stjecatelj (drugi porezni obveznik u trostranom poslu) koji je registriran za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj isporučio primatelju dobara u okviru trostranog posla,

14. vrijednost usluga obavljenih u druge države članice Europske unije u kunama i lipama po pojedinom primatelju usluga,

15. upisuje se ukupan zbroj vrijednosti svih isporuka dobara iskazanih u polju (11),

16. upisuje se ukupan zbroj vrijednosti svih isporuka dobara u okviru carinskih postupaka 42 i 63 iskazanih u polju (12),

17. upisuje se ukupan zbroj vrijednosti svih isporuka u okviru trostranog posla iskazanih u polju (13),

18. upisuje se ukupan zbroj vrijednosti svih obavljenih usluga iskazanih u polju (14),

19. redni broj prijenosa dobara u okviru aranžmana za premještanje dobara,

20. kôd države članice Europske unije u kojoj je potencijalni primatelj dobara u okviru aranžmana za premještanje dobara,

21. PDV identifikacijski broj potencijalnog primatelja dobra u okviru aranžmana za premještanje dobara bez kôda države članice,

22. PDV identifikacijski broj potencijalnog primatelja koji je zamijenjen u okviru aranžmana za premještanje dobara bez kôda države članice,

23. povrat dobara u okviru aranžmana za premještanje dobara,

24. ime i prezime osobe koja je sastavila obračun i jamči za istinitost prijavljenih podataka,

25. potpis,

26. broj telefona, telefaxa i e-mail putem kojeg se može kontaktirati sa (ili u vezi s) poreznim obveznikom.

(6) U slučaju ispravka podataka iz već podnijetih Zbirnih prijava, podnosi se nova Zbirna prijava.

(7) Razdoblje oporezivanja za podnošenje Zbirne prijave je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu, a podnosi se u elektroničkom obliku najkasnije do 20. dana u mjesecu koji slijedi po završetku razdoblja oporezivanja.«.

Članak 16.

U članku 186. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Poreznog obveznika iz stavka 1. ovoga članka koji ne podnese Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a radi upisa u registar obveznika PDV-a u roku iz stavka 3. ovoga članka, nadležna ispostava Porezne uprave upisuje u registar obveznika PDV-a po službenoj dužnosti s tekućim danom o čemu donosi rješenje, a žalba ne odgađa izvršenje rješenja. Nadležna ispostava Porezne uprave po službenoj dužnosti u registar obveznika PDV-a upisuje i stečajnu masu ili likvidacijski masu koja je ostala iza društva u stečaju odnosno likvidaciji koje je bilo upisano u registar obveznika PDV-a s danom upisa u sudski registar o čemu donosi rješenje, a žalba ne odgađa izvršenje rješenja.«.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Obrazac P-PDV, Obrazac ZP i Obrazac PDV-P mijenjaju se i sastavni su dio ovoga Pravilnika.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-02/21

Urbroj: 513-07-21-01/19-1

Zagreb, 2. siječnja 2020.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.