Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

NN 1/2020 (2.1.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

MINISTARSTVO FINANCIJA

4

Na temelju članka 93. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115 /16, 106/18 i 121/19) i članka 253. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16 i 106/18) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DOHODAK

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19 i 80/19), u članku 2. stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 3. i 4.

Članak 2.

U članku 4. stavku 2. iza treće rečenice dodaje se rečenica: »Iznimno, neutrošena novčana sredstva ili vrijednost darovanja ne smatraju se oporezivim primitkom ako se isti dalje daruju za zdravstvene potrebe.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Humanitarnim akcijama iz članka 8. stavka 1. točke 5. Zakona smatraju se akcije u skladu s propisom kojim se uređuju uvjeti prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći. Javno oglašenim akcijama smatraju se akcije koje imaju općekorisnu svrhu u korist osjetljivih skupina, a iz kojih nedvojbeno proizlazi potrebitost situacije te u kojima je javno objavljen žiroračun fizičke osobe u potrebi, otvoren zbog prikupljanja sredstava u okviru te akcije.

Ako primljena darovanja nisu u cijelosti ili dijelom utrošena za humanitarne svrhe odnosno općekorisne svrhe neutrošena novčana sredstva ili vrijednost darovanja smatraju se oporezivim primitkom. Iznimno, neutrošena novčana sredstva ili vrijednost darovanja ne smatraju se oporezivim primitkom ako se isti dalje daruju za humanitarne svrhe odnosno općekorisne svrhe.«.

Dosadašnji stavci 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 4., 5., 6. i 7.

Članak 3.

U članku 5. stavku 14. iza riječi: »tehničke pomoći Europske unije« dodaju se riječi: »i upućenim nacionalnim stručnjacima u institucije i tijela Europske unije«, a riječi: »prema kojima se projekti provode« brišu se.

Članak 4.

U članku 6. stavku 1. R.br. 1. iza riječi: »i naukovanja« dodaju se riječi: »te naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja«.

Članak 5.

U članku 7. stavku 2. riječi: »točaka 9. i 13.« zamjenjuju se riječima: »točaka 9., 13. i 24.«.

R.br. 5. mijenja se i glasi:

»

5.Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)1,2do 3.000,00 kuna


«

Iza R.br. 37. dodaje se R.br. 38. koji glasi:

»

38.Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacijedo 2.500,00 kuna godišnje podmirene bezgotovinskim putem

«

U tekstu cijelog stavka 4. iza riječi: »do 35.« dodaju se riječi: »te 38.«, a na kraju stavka dodaje se rečenica koja glasi: »Radnik nije obvezan podnijeti pisanu izjavu u slučaju primjene članka 83. stavka 5. Zakona.«.

U stavku 22. iza riječi »za porezno razdoblje« dodaju se riječi: »te za pomorce članove posade broda u nacionalnoj plovidbi ako brod povremeno plovi u međunarodnim vodama, a radi obavljanja brodskog pothvata.«.

U stavku 37. na kraju stavka dodaje se rečenica: »Radnik nije obvezan dostaviti izjavu u slučaju primjene članka 83. stavka 5. Zakona.«.

Iza stavka 41. dodaje se stavak 42. koji glasi:

»(42) U skladu s člankom 9. stavkom 1. točkom 1. Zakona porez na dohodak ne plaća se na naknadu razlike plaće pričuvniku pozvanom na izvršavanje vojne obveze na službu u Oružanim snagama Republike Hrvatske.«.

Članak 6.

U članku 11. iza stavka 13. dodaje se stavak 14. koji glasi:

»(14) Članak 11. stavak 12. Zakona primjenjuje se na sva zastarjela potraživanja i u slučaju kada pojedinačno zastarjelo potraživanje (pojedini račun ili druga isprava koja ima značenje računa) ne glasi na iznos veći od 5.000,00 kuna po pojedinom dužniku. Ako su potraživanja zastarjela na temelju više računa koji glase na iznos manji od 5.000,00 kuna po pojedinom dužniku, porezno se priznaje otpis ukupno najviše do 5.000,00 kuna.«.

Članak 7.

U članku 13. iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) U darovanja iz članka 15. stavka 2. Zakona, poreznih obveznika koji obavljaju samostalnu djelatnost iz članka 29. Zakona, mogu se uključiti darovanja fizičkim osobama za zdravstvene potrebe (operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala te troškove prijevoza i smještaja u zdravstvene ustanove), rješavanje kojih nije plaćeno obveznim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe, uz uvjet da je darovanje za te namjene obavljeno na žiroračun primatelja dara ili zdravstvene ustanove te na temelju vjerodostojnih isprava.

(5) Porezni obveznik iz stavka 4. ovoga članka je dužan osigurati vjerodostojnu dokumentaciju na način utvrđen općim poreznim propisom te primijeniti načelo izbjegavanja dvostrukog umanjenja dohotka.«.

Članak 8.

U članku 28. iza stavka 8. dodaje se novi stavak 9. koji glasi:

»(9) Poslodavac koji sukladno članku 26. stavku 6. i članku 83. stavku 5. Zakona ima uvid u poreznu karticu bivšeg radnika te iznos osobnog odbitka bivšeg radnika, može pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada odnosno pri isplati plaće bivšem radniku za posljednji mjesec rada koristiti neiskorišteni iznos osobnog odbitka.«.

Dosadašnji stavak 9. postaje stavak 10.

Članak 9.

Iza članka 32. dodaju se naslov i članci 32.a do 32.k koji glase:

»Elementi kriterija za utvrđivanje obilježja nesamostalnog rada

Opća načela korištenja poreznih pogodnosti

Članak 32.a

(1) U skladu s člankom 12.a stavkom 1. točkom 1. Općeg porez­nog zakona i člankom 27.a Zakona za potrebe pravilnog obračuna poreza na dohodak te pripadajućih doprinosa Porezna uprava utvrđuje ima li pojedini posao, sklopljen između isplatitelja primitka i poreznog obveznika izvršitelja posla, obilježja nesamostalnog rada.

(2) Ako Porezna uprava u provedenom postupku utvrdi da posao iz stavka 1. ovoga članka ima obilježja nesamostalnog rada, provest će se postupak obračuna poreza i doprinosa propisan za radni odnos, prema poreznom obvezniku koji se u navedenom poslu smatra izvršiteljem posla, neovisno od sljedećih činjenica:

1. načina kako je ugovoren posao,

2. je li izvršitelj posla osoba koja je registrirana za obavljanje samostalne djelatnosti obrta te je kao takva ugovorila posao,

3. bez obzira na rezidentnost isplatitelja primitka.

(3) Za utvrđivanje obilježja nesamostalnog rada sagledavat će se cjelovitost odnosa isplatitelja primitka i poreznog obveznika izvršitelja posla, uzimajući u obzir sve činjenice bitne za oporezivanje i sve elemente kriterija obilježja nesamostalnog rada propisane člancima 32.d do 32.i ovoga Pravilnika.

(4) U utvrđenju obilježja nesamostalnog rada prema stavku 3. ovoga članka, svi kriteriji odnosno svi elementi kriterija obilježja nesamostalnog rada ne trebaju biti istovremeno ispunjeni.

(5) Postojanje obilježja nesamostalnog rada utvrđuje se presudnim utjecajem kontrole ponašanja i/ili financijske kontrole isplatitelja primitka nad poreznim obveznikom izvršiteljem posla i/ili ako odnos stranaka upućuje na presudnu povezanost u ostvarenju posla.

(6) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, a u skladu sa stavkom 3. članka 12.a Općeg poreznog zakona plaćeni doprinosi uvećavaju prava u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja, ne utječući na osnovu osiguranja poreznog obveznika izvršitelja posla temeljem koje je upisan u matičnu evidenciju obveznih osiguranika.

(7) Za potrebe preispitivanja elemenata kriterija obilježja nesamostalnog rada prema člancima od 32.d do 32.i ovoga Pravilnika isplatitelj primitka smatra se poslodavcem, a porezni obveznik izvršitelj posla posloprimcem.

Pokretanje postupka utvrđivanja obilježja nesamostalnog rada

Članak 32.b

(1) U postupcima prema članku 32.a ovoga Pravilnika, Porezna uprava polazi od poreznih obveznika izvršitelja posla i uspoređuje:

– postoje li u poslovanju odstupanja od uobičajenog obilježja iskazanog izvora dohotka te

– postoje li odstupanja određenih poreznih obveznika u odnosu na porezne obveznike koji posluju u istoj ili sličnoj djelatnosti.

(2) Usporedbu podataka iz stavka 1. ovoga članka Porezna uprava provodi na temelju svih dostupnih podataka iz poreznih evidencija te javno dostupnih podataka o poslovanju poreznih obveznika.

(3) Ovisno o podacima iz stavka 1. i 2. ovoga članka, Porezna uprava će pokrenuti postupak utvrđivanja obilježja nesamostalnog rada za određene porezne obveznike.

Članak 32.c

(1) Postupak utvrđivanja obilježja nesamostalnog rada sastoji se od prikupljanja činjenica bitnih za oporezivanje te provjere ispunjenja elemenata kriterija obilježja nesamostalnog rada.

(2) U postupku iz stavka 1. ovoga članka, podaci se po potrebi mogu prikupiti ili usporediti s podacima isplatitelja primitka.

Utvrđivanje činjenica bitnih za oporezivanje kod obilježja nesamostalnog rada

Članak 32.d

Činjenicama bitnim za oporezivanje pojedinog poreznog obveznika posloprimca smatraju se podaci:

– o svim primicima koji se ostvaruju po pojedinom izvoru dohotka u određenom vremenskom razdoblju,

– polazeći od prethodne alineje, ostvaruju li se primici od nesamostalnog rada u istom vremenskom razdoblju s drugim izvorima dohotka,

– koja djelatnost se obavlja i koliko dugo,

– postoji li utvrđen plan poslovanja,

– na koji način se djeluje na tržištu,

– koji je uobičajeni način pronalaska poslovnih partnera te sklapanja poslovnih odnosa,

– broj poslovnih partnera,

– te ovisno o pojedinom slučaju ostale činjenice bitne za oporezivanje.

Utvrđivanje ispunjenja elemenata kriterija obilježja nesamostalnog rada

Članak 32.e

(1) U skladu s člankom 27.a Zakona obilježja nesamostalnog rada određuju se temeljem ispunjenja elemenata tri kriterija: kontrole ponašanja, financijske kontrole i odnosa stranaka.

(2) Ispunjenje elemenata kriterija obilježja nesamostalnog rada utvrđivat će se u odnosu na određenog isplatitelja primitka.

Članak 32.f

Polazeći od članka 32.a stavka 7. ovoga Pravilnika, kriterij kontrola ponašanja obuhvaća elemente koji pokazuju ima li poslodavac pravo usmjeriti i kontrolirati što posloprimac radi i kako obavlja posao (kroz upute, obuku ili druga sredstva):

1. određuje li poslodavac posloprimcu mjesto obavljanja posla neovisno o tome što se isti može obavljati i na drugom mjestu,

2. daje li poslodavac posloprimcu upute kako obaviti posao,

3. određuje li poslodavac posloprimcu vrijeme, mjesto ili način obavljanja posla,

4. vodi li poslodavac evidenciju radnog vremena za posloprimca,

5. nadzire li poslodavac dinamiku izvršenja posla ili zahtjeva izvještaje o izvršenju posla,

6. koristi li posloprimac opremu i sredstava za rad poslodavca,

7. obučava li poslodavac posloprimca o načinu izvršavanja posla.

Članak 32.g

Polazeći od članka 32.a stavka 7. ovoga Pravilnika, kriterij financijske kontrole obuhvaća elemente koji pokazuju ima li poslodavac pravo usmjeriti ili kontrolirati financijske i poslovne aspekte posloprimčevog rada:

1. usmjerava li i/ili ugovara, odnosno nadoknađuje li poslodavac poslovne i putne troškove posloprimca,

2. ulaže li poslodavac u opremu, alate i materijale posloprimca,

3. određuje li poslodavac proizvode i usluge koje posloprimac koristi u izvršenju posla,

4. kontrolira li poslodavac način i opseg pružanja usluga posloprimca na tržištu,

5. obavlja li poslodavac posloprimcu isplate u određenim vremenskim razdobljima (svaki mjesec) i/ili u približno sličnim iznosima.

Članak 32.h

Polazeći od članka 32.a stavka 7. ovoga Pravilnika, kriterij odnosa stranaka obuhvaća elemente koji pokazuju vrstu tih odnosa:

1. sklapaju li poslodavac i posloprimac ugovor koji po svojim bitnim obilježjima ima obilježja ugovora o radu,

2. pruža li poslodavac posloprimcu naknade troškova koja su tipična obilježja nesamostalnog rada (godišnji odmor, naknade za bolovanje ili druga prava vezana uz nesamostalni rad),

3. koje je razdoblje trajanja posla te je li to trajanje posla vezano za provedbu određenog projekta ili više projekta u nizu,

4. u kojoj mjeri posao koji obavlja posloprimac predstavlja redovno poslovanje poslodavca,

5. može li posloprimac raskinuti poslovanje s poslodavcem bez materijalnih i financijskih posljedica,

6. je li uobičajeno za poslovanje u djelatnosti isplatitelja primitka da određene poslove na taj način traži na tržištu.

Članak 32.i

Ovisno o posebnostima pojedinog posla dozvoljeno je dokazivati obilježja nesamostalnog rada i prema kriterijima koji nisu navedeni, a koji u konkretnom odnosu mogu predstavljati tipično obilježje nesamostalnog rada.

Utvrđivanje poreza i doprinosa kod obilježja nesamostalnog rada

Članak 32.j

(1) Ako se na temelju članaka od 32.d do 32.i ovoga Pravilnika utvrde obilježja nesamostalnog rada rješenjem će se u skladu s člankom 32.a stavkom 2. ovoga Pravilnika posloprimcu utvrditi iznos primitka koji su isplaćeni za određeni posao, a koji se smatraju primitkom po osnovi radnog odnosa.

(2) U skladu s člankom 12.a stavkom 2. Općeg poreznog zakona rješenjem iz stavka 1. ovoga članka poslodavac se određuje odgovornim za utvrđene obveze poreza i doprinosa kao jamac platac.

(3) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka, ovisno o poreznom statusu poreznog obveznika naložit će se po potrebi provedba određenih knjiženja u poslovnim knjigama.

Članak 32.k

(1) Isplaćeni iznos primitaka iz članka 32.j stavka 1. ovoga Pravilnika smatra se primitkom po osnovi radnog odnosa s uključenim doprinosom na plaću.

(2) Dohotkom od nesamostalnog rada smatrat će se primitak iz stavka 1. ovoga članka nakon priznavanja izdatka doprinosa na osnovicu plaće i doprinosa iz osnovice plaće.

(3) Prilikom obračuna poreza na dohodak od nesamostalnog rada iz stavka 2. ovoga članka, priznat će se osnovni osobni odbitak poreznog obveznika.

(4) Postojeće eventualne obveze uplate određenih paušalnih poreza ili doprinosa koje proizlaze iz statusa poreznog obveznika ne umanjuju utvrđene obveze prema ovom članku.

Članak 10.

U članku 34. stavku 6. riječi: »iz članka 20.« zamjenjuju se riječima: »iz članka 31.«.

Iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Poslovnim primicima po osnovi samostalne djelatnosti smatra se i razlika primitka ostvarena iznad iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost sukladno članku 82. stavcima 1. i 2. Zakona, te ista ulazi u primitke u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je fizička osoba koja je dohodak utvrđivala u paušalnom iznosu ostvarila primitke iznad iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost.«.

Članak 11.

U članku 35. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Poreznim obveznicima koji prelaze s utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu na utvrđivanje na temelju poslovnih knjiga te u skladu s člankom 34. stavkom 9. ovoga Pravilnika iskazuju poslovne primitke, u trenutku iskazivanja tih primitaka u izdacima iskazuju one izdatke koji su izravno vezani uz ostvarivanje tih primitaka poštujući načelo međuzavisnosti primitaka i izdataka iz članka 34. stavka 2. ovoga Pravilnika. Izdaci koji će biti plaćeni nakon promjene načina oporezivanja, a zavisni su od primitaka koji su nastali prije promjene načina oporezivanja, neće se iskazivati u poslovnim knjigama, već će se kao podatak o plaćanju zabilježiti u popisu primljenih, a neplaćenih računa sukladno pravilniku kojim je uređeno paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti i pravilniku kojim je uređeno paušalno oporezivanje djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova.«.

Članak 12.

U članku 58. dodaje se stavak 6. koji glasi:

(6) Pravo na umanjenje godišnjeg poreza na dohodak iz članka 46. stavka 2. Zakona imaju fizičke osobe do 30 godina života kojima su godine rođenja te porezno razdoblje za koje se isto može koristiti utvrđene u Tablici »Godine rođenja mladih fizičkih osoba koje imaju pravo na umanjenje iz članka 46. stavka 2. Zakona u pojedinom poreznom razdoblju«.

POREZNO RAZDOBLJEGodine rođenja mladih fizičkih osoba koje imaju pravo na umanjenje iz članka 46. stavka 2. Zakona u pojedinom poreznom razdoblju

OD 26 DO 30 GODINA –

50% UMANJENJE POREZA I PRIREZA

DO 25 GODINA –

100% UMANJENJE POREZA I PRIREZA

2020.1990., 1991., 1992., 1993. i 1994.1995., 1996., 1997. …
2021.1991., 1992., 1993., 1994. i 1995.1996., 1997., 1998. …
2022.1992., 1993., 1994., 1995. i 1996.1997., 1998., 1999. …
2023.1993., 1994., 1995., 1996. i 1997.1998., 1999., 2000. …
2024.1994., 1995., 1996., 1997. i 1998.1999., 2000., 2001. …
2025.1995., 1996., 1997., 1998. i 1999.2000., 2001., 2002. …


Članak 13.

U članku 59. stavku 2. točki 2. riječi: »u inozemstvu« brišu se, riječi: »stavka i« zamjenjuju se riječima: »stavka,«, a iza riječi: »točki 5. ovoga stavka« dodaje se zarez i riječi: »dani do isteka ugovora o radu prema točki 6. ovoga stavka i dani koji nisu ostvareni zbog prestanka ugovora o radu prema točki 7. ovoga stavka«.

U točki 4. iza riječi: »u inozemstvu« dodaju se riječi: »ili u tuzemstvu«.

U točki 5. iza riječi: »prakse« briše se točka i dodaju riječi: »ili prije ukrcaja koje bi onemogućile ishođenje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za plovidbu,«.

Iza točke 5. dodaju se točke 6., 7. i 8. koje glase:

»6. dani do isteka ugovora o radu koji nisu ostvareni zbog napuštanja člana posade od strane brodara,

7. dani koji nisu ostvareni zbog prestanka ugovora o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga,

8. uvjet plovidbe od 183 dana za poreznu godinu ostvaren je u slučaju otmice i zatočeništva, umirovljenja ili smrti člana posade u poreznoj godini.«.

U stavku 4. riječi: »točaka 3., 4. i 5.« zamjenjuju se riječima: »točaka od 3. do 8.«

U stavku 6. točki 2. podtočki 2.2. riječi: »u inozemstvu« brišu se.

U podtočki 2.3. iza riječi: »nakon iskrcaja« dodaju se riječi: »ili prije ukrcaja koje bi onemogućile ishođenje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za plovidbu«.

Članak 14.

U članku 62. stavku 3. točki 7. riječi: »Podaci se unose prema podacima iz Obrasca IP.« brišu se.

Članak 15.

U članku 67. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Ukoliko porezni obveznik u istom razdoblju od iste nekretnine ostvaruje dohodak od imovine:

– na temelju najma ili zakupa nekretnine po osnovi kojeg porez utvrđuje u skladu s člankom 62. stavkom 1. Zakona i

– na temelju iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova po osnovi kojeg porez utvrđuje u skladu s člankom 82. stavkom 2. Zakona

obveznik je plaćanja poreza po obje osnove.«.

Članak 16.

U članku 74. stavku 1. iza riječi: »imovinskih prava« briše se zarez i dodaje riječ: »i«, a riječi: »i dohodak od osiguranja,« brišu se.

Članak 17.

U članku 78. stavku 1. iza točke 16. riječi: »i/ili« brišu se.

Iza točke 17. briše se točka te dodaju riječi: »i/ili« i točka 18. koja glasi:

»18. primitke koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja iz članka 8. stavka 1. točke 5. Zakona.«.

Članak 18.

U članku 79. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, isplatitelj neoporezivih primitaka iz članka 77. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika, odnosno porezni obveznik sam za sebe ako je neoporeziv primitak iz članka 77. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika ostvario izravno od fizičkih osoba koje ne obavljaju samostalnu djelatnost iz članka 29. Zakona, osim za neoporezive primitke iz članka 7. stavka 2. r.br. 5., 32., 33., 34., 37. i 38. ovoga Pravilnika, podnosi zbirno izvješće putem Obrasca JOPPD za sve isplate u tijeku jednog mjeseca po istoj osnovi po pojedinom poreznom obvezniku, odnosno fizičkoj osobi, najkasnije do petnaestog dana u mjesecu za primitak koji je ostvaren, odnosno isplaćen u prethodnom mjesecu, osim ako nije izvješteno na način propisan stavkom 7. ovoga članka.«.

U stavku 10. iza riječi: »prethodne godine« dodaju se riječi: »osim neoporezivih primitaka iz članka 7. stavka 2. r.br. 5., 32., 33., 34., 37. i 38. ovoga Pravilnika«.

Članak 19.

U članku 81. stavku 10. točka 6. briše se.

Dosadašnje točke 7. i 8. postaju točke 6. i 7.

Članak 20.

U članku 82. stavku 1. točki 7. iza broja: »4050« dodaju se brojevi: »0010, 0011, 0012«.

U stavku 1. točki 18. podtočki 18.3. pod 18.3.3. iza broja: »2009« zarez i brojevi: »3001 – 3009« brišu se.

Članak 21.

U članku 84. iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:

»(10) Potvrdom inozemnog poreznog tijela ili za to ovlaštene osobe o uplaćenom porezu u inozemstvu iz članka 80. stavka 3. Zakona smatra se i službena informacija zaprimljena od nadležnog tijela države izvora dohotka poreznog obveznika temeljem razmjene podataka prema međunarodnim ugovorima.«.

Članak 22.

U članku 92. u stavku 2. točka 3. briše se.

Dosadašnje točke 4., 5., 6. i 7. postaju točke 3., 4., 5. i 6.

U stavku 3. točki 5. podtočka 5.5. mijenja se i glasi:

»5.5. primici radnika iz članka 7. stavka 2. r.br. 34. i 37. te stavka 36. ovoga Pravilnika.«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Iznimno od stavka 1. ovoga članka isplate primitka do 5.000,00 kuna po jednom računu fizičkim osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost iz stavka 29. ovoga Pravilnika mogu se izvršiti u gotovu novcu.«.

Članak 23.

(1) Obrazac DOH, mijenja se i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

(2) Prilozi 2., 3. i 4. Obrasca JOPPD mijenjaju se i sastavni su dio ovoga Pravilnika.

(3) Prilog Obrasca INO-DOH »Šifarnik INO-DOH« mijenja se i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

(4) Obrazac RPO, mijenja se i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

(5) Odredbe Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19 i 80/19) i pripadajući mu propisani obrasci primjenjuju se u poreznim postupcima za 2019. godinu.

Članak 24.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu dan nakon objave.

Klasa: 011-01/19-02/24

Urbroj: 513-07-21-01-19-2

Zagreb, 2. siječnja 2020.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.


PRILOG 2

2. Stjecatelj primitka/osiguranik
OznakaOpis
0001 – 0299STJECATELJ PRIMITKA OD NESAMOSTALNOG RADA
0001 – 0019Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa
0001Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa
0002Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa – osoba koja se prvi put zapošljava prema odredbama Zakona o doprinosima
0003Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa – novozaposlena osoba prema odredbama Zakona o tržištu rada
0004Fizička osoba izaslana na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca ili poslodavca iz druge države članice Europske unije u tuzemna društva za rad u tim društvima
0005Radnik/osiguranik koji je temeljem radnog odnosa izaslan na rad u inozemstvo
0006Radnik/osiguranik koji je temeljem radnog odnosa izaslan na rad u inozemstvo ili drugu državu članicu Europske unije – osoba koja se prvi put zapošljava prema odredbama Zakona o doprinosima
0007Radnik/osiguranik koji je temeljem radnog odnosa izaslan na rad u inozemstvo ili drugu državu članicu Europske unije – novozaposlena osoba prema odredbama Zakona o tržištu rada
0008Članovi predstavničkih i izvršnih tijela državne vlasti i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (izabrane i imenovane osobe) po osnovi primitaka (plaće) koji im se isplaćuju za rad u tim tijelima i jedinicama
0009Ostali stjecatelji/osiguranici po osnovi radnog odnosa/plaće
0010Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa – mlada osoba prema odredbama Zakona o doprinosima
0011Radnik/osiguranik koji je temeljem radnog odnosa izaslan na rad u inozemstvo – mlada osoba prema odredbama Zakona o doprinosima
0012Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa – dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dijete nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
0021 – 0029Radnik/osiguranik po osnovi rada u kućanstvu
0021Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa – rad u kućanstvu
0022Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa – rad u kućanstvu koji se prvi put zapošljava prema odredbama Zakona o doprinosima
0023Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa – rad u kućanstvu koji se prvi put zapošljava prema odredbama Zakona o tržištu rada
0024Ostali stjecatelji/osiguranici po osnovi radnog odnosa – rad u kućanstvu
0025Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa – rad u kućanstvu mlada osoba prema odredbama Zakona o doprinosima
0031 – 0039Stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi poduzetničke plaće
0031Stjecatelj/osiguranik – trgovac pojedinac
0032Ostali stjecatelji/osiguranici koji obavljaju samostalnu djelatnost i po toj osnovi obveznici su poreza na dobit
0033Stjecatelji/osiguranici koji ostvaruju primitke od imovine i imovinskih prava od kojih, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuju dohodak od imovine i imovinskih prava, ali su promijenili način utvrđivanja dohotka, pa prema tim primicima utvrđuju dobiti
0041 – 0049Stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti koji od obavljanja tih djelatnosti, sukladno propisima o porezu na dohodak, utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti
0041Stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti obrta
0042Stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja (profesionalne djelatnosti) koji obavlja djelatnosti medicinske sestre, zubotehničara, fizioterapeuta, filmskog radnika, novinara i predstavnik obiteljskog doma
0043Ostali nenavedeni stjecatelji primitka/osiguranici po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja i sportaši (profesionalne djelatnosti)
0044Stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva
0045Stjecatelji/osiguranici koji ostvaruju primitke od imovine i imovinskih prava od kojih, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuju dohodak od imovine i imovinskih prava, ali su promijenili način utvrđivanja dohotka, pa prema tim primicima utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti (članak 7. točka 5.3. Zakona o doprinosima)
0046Ostali stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja ostalih samostalnih djelatnosti (članak 7. točka 5.1., 5.2. i 5.4. Zakona o doprinosima)
0101 – 0119Umirovljenik/stjecatelj mirovine – isplatitelj HZMO
0101Umirovljenik korisnik starosne mirovine
0102Stjecatelj obiteljske mirovine koja podliježe oporezivanju
0103Stjecatelj obiteljske mirovine koja ne podliježe oporezivanju, ali po osnovi koje postoji obveza doprinosa
0104Umirovljenik korisnik invalidske mirovine
0105Stjecatelj invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad koja se isplaćuje umirovljenicima obvezno osiguranim po osnovi radnog odnosa ili obavljanja samostalne djelatnosti
0106Umirovljenik korisnik mirovine prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
0107Ostali stjecatelji mirovine prema posebnom propisu
0108Stjecatelji ostalih mirovina
0121Stjecatelji mirovine – ostali isplatitelji
0201Stjecatelj primitka od nesamostalnog rada koji se prema propisima o porezu na dohodak oporezuje kao dohodak od nesamostalnog rada, a prema propisima o doprinosima kao drugi dohodak
1001 – 1999STJECATELJ PRIMITKA OD KAPITALA
1001Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala
1002Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala, a pri obračunu primjenjuje se poreza stopa propisana odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
1003Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala ostvaren iz inozemstva ili druge države članice Europske unije
1004Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala ostvaren izravno iz inozemstva ili druge države članice Europske unije, a pri obračunu primjenjuje se poreza stopa propisana odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
1101 – 1109Stjecatelj primitka od kapitala od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi prihoda od kamata
1101Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi prihoda od kamata
1102Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi prihoda od kamata, a pri obračunu primjenjuje se poreza stopa propisana odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
1103Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi prihoda od kamata ostvaren iz inozemstva ili druge države članice Europske unije
1104Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi prihoda od kamata ostvaren izravno iz inozemstva ili druge države članice Europske unije, a pri obračunu primjenjuje se poreza stopa propisana odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
2001 – 2999STJECATELJ PRIMITKA OD IMOVINE I IMOVINSKIH PRAVA
2001Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od imovinskih prava
2002Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od imovinskih prava, a pri obračunu primjenjuje se poreza stopa propisana odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
2003Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od imovinskih prava ostvaren iz inozemstva ili druge države članice Europske unije
2004Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od imovinskih prava ostvaren izravno iz inozemstva ili druge države članice Europske unije, a pri obračunu primjenjuje se poreza stopa propisana odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
2005Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od posebnih vrsta imovine
4001 – 4999STJECATELJ PRIMITKA OD KOJEGA SE UTVRĐUJE DRUGI DOHODAK
4001Osiguranik/stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje drugi dohodak, a po osnovi kojeg ne postoji obveza doprinosa
4002Osiguranik/stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje drugi dohodak, a po osnovi kojeg postoji obveza doprinosa
5001 – 5799OSTALI OSIGURANICI
5001 – 5009Osiguranik posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu
5001Osiguranik na radu ili stručnom usavršavanju, odnosno obrazovanju u inozemstvu duže od 30 dana
5002Osiguranik upućen na službeni put u inozemstvo u trajanju do 30 dana
5101 – 5699Osiguranik/stjecatelj naknade plaće, prava iz osiguranja koja se financiraju na teret nositelja osiguranja ili državnog proračuna i osiguranja u određenim okolnostima
5101 – 5199Obveznik obračunavanja – HZMO
5101Osiguranik po osnovi korisnika invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad
5102Osiguranik po osnovi roditelja koji obavlja roditeljske dužnosti
5103Osiguranik koji naknadu plaće ostvaruje na teret sredstava mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti
5104Osiguranik – osoba s invaliditetom kojoj se staž mirovinskog osiguranja računa s povećanim trajanjem
5201 – 5299Obveznik obračunavanja – HZZO
5201Osiguranik koji naknadu plaće za vrijeme bolovanja ostvaruje na teret sredstava nositelja obveznoga zdravstvenog osiguranja – općenito
5202Osiguranik koji naknadu plaće odnosno novčanu naknadu za vrijeme bolovanja ostvaruje na teret sredstava državnog proračuna – općenito
5203Osiguranik koji naknadu plaće ostvaruje za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta i dopusta radi smrti djeteta tijekom rodiljnog dopusta, a kojem se naknada plaće isplaćuje na teret HZZO-a
5204Osiguranik koji naknadu plaće ostvaruje za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta, posvojiteljskog dopusta, skraćenog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, stanke za dojenje, a kojemu se naknada isplaćuje na teret državnog proračuna
5205Osiguranik koji naknadu plaće ostvaruje nakon prestanka radnog odnosa, a kojemu se naknada plaće isplaćuje na teret HZZO-a
5206Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće nakon prestanka radnog odnosa, a kojemu se naknada plaće isplaćuje na teret državnog proračuna
5207Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće za vrijeme komplikacija u trudnoći, a kojemu se naknada isplaćuje na teret HZZO-a
5208Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad zbog rane, ozljede ili bolesti koja je neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, a kojemu se naknada isplaćuje na teret HZZO-a
5209Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće za vrijeme bolovanja, koje je posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti, a kojemu se naknada isplaćuje na teret HZZO-a
5210Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće po osnovi roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju koji ima pravo na dopust za njegu djeteta do navršene osme godine djetetova života, a kojemu se naknada plaće isplaćuje na teret državnog proračuna
5211Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće po osnovi roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju koji ima pravo na rad s polovicom radnog vremena zbog njege djeteta kojem se naknada plaće isplaćuje na teret državnog proračuna
5212Ostali osiguranici prema kojima HZZO ima obvezu obračuna doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje na minimalnu osnovicu za obračun doprinosa na teret državnog proračuna
5213Ostali osiguranici prema kojima HZZO ima obvezu obračuna doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi naknade plaće na teret državnog proračuna
5301 – 5399Obveznik obračunavanja – HZZ
5301Osiguranik po osnovi nezaposlena osoba (za obvezu doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje)
5302Osiguranici po osnovi nezaposlene osobe za vrijeme stručnog osposobljavanja ili profesionalne rehabilitacije na koje ih je uputila nadležna služba zapošljavanja
5401 – 5499Obveznik obračunavanja – mjerodavno ministarstvo
5401Osiguranik po osnovi roditelja – njegovatelja, ministarstvo mjerodavno za socijalnu skrb ili drugo tijelo sukladno posebnom propisu
5402Osiguranik po osnovi produženog mirovinskog osiguranja – bračnog druga profesionalnog odnosno ugovornog diplomata i osiguranik posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za članove obitelji profesionalnog odnosno ugovornog diplomata
5403Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće po osnovi pružanja njege i pomoći hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata I. skupine
5404Osiguranik po osnovi udomitelja, ministarstvo mjerodavno za socijalnu skrb ili drugo tijelo sukladno posebnom propisu
5501 – 5599Obveznik obračunavanja – posrednik pri zapošljavanju učenika i redovitih studenata
5501Osiguranik/stjecatelj primitka po osnovi učenika i redovitog studenta za vrijeme rada preko posrednika pri zapošljavanju
5601 – 5699Obveznik obračunavanja – osoba koja vrši prijavu na osiguranje i mjerodavna ministarstva
5601Osiguranik po osnovi osobe koja je prekinula rad, a bivši ju je poslodavac uputio na obrazovanje ili stručno usavršavanje
5602Osiguranik po osnovi osobe koju je pravna ili fizička osoba, prije stupanja u radni odnos, uputila na praktični rad
5603Osiguranik po osnovi osobe upućene u inozemstvo u sklopu međunarodne tehničko-prosvjetne i kulturne suradnje
5604Ostali osiguranici mirovinskog osiguranja u određenim okolnostima i zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti
5605Osiguranik po osnovi stranca za kojega troškove zdravstvene zaštite snosi davatelj stipendije
5608Osiguranik po osnovi slobodnog zanimanja – samostalnog umjetnika kojemu se doprinosi plaćaju iz državnog proračuna
5701 – 5799Osiguranik na stručnom osposobljavanju
5701Osiguranik po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa prema Zakonu o radu
5702Osiguranik po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa prema odredbama Zakona o tržištu rada


PRILOG 3

3. Primici/obveze doprinosa
OznakaOpis
PRIMICI OD NESAMOSTALNOG RADA
Primici po osnovi radnog odnosa (plaća)
0001 – 0019Primici po osnovi plaće
0001Primici po osnovi plaće
0002Primici po osnovi plaće, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa
0003Primici po osnovi plaće, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0004Naknadni obračun i isplata plaće za razdoblje koje je ranije od 1. 1. 2003.
0005Primici po osnovi plaće člana uprave ili izvršnog direktora trgovačkog društva ili likvidatora ili upravitelja zadruge koja je jednaka ili niža od propisane osnovice za obračun doprinosa
0006Primici po osnovi plaće člana uprave ili izvršnog direktora trgovačkog društva ili likvidatora ili upravitelja zadruge ukoliko plaća nije isplaćena
0007Obračun poreza na dohodak i doprinosa po osnovi plaće člana uprave ili izvršnog direktora trgovačkog društva ili likvidatora ili upravitelja zadruge ukoliko se plaća ne isplaćuje, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa
0008Obračun poreza na dohodak i doprinosa po osnovi plaće člana uprave ili izvršnog direktora trgovačkog društva ili likvidatora ili upravitelja zadruge ukoliko se plaća ne isplaćuje, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0009Primici po osnovi plaće do iznosa minimalne plaće, ako je minimalna plaća ugovorena
0010Obveza doprinosa po osnovi plaće u slučaju rada u dvije ili više država EU temeljem jednog ugovora o radu koja bi bila oporeziva porezom na dohodak da odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno
0011Obveza doprinosa po osnovi plaće u slučaju rada u dvije ili više država EU temeljem jednog ugovora o radu koja bi bila oporeziva porezom na dohodak da odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa
0012Obveza doprinosa po osnovi plaće u slučaju rada u dvije ili više država EU temeljem jednog ugovora o radu koja bi bila oporeziva porezom na dohodak da odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0021 – 0039Ostali primici od nesamostalnog rada iz članka 22. Zakona o doprinosima
0021Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću
0022Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću, a koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0023Obveza doprinosa za ostale neoporezive primitke koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, a koji se isplaćuju uz plaću za rad u određenom mjesecu ili godini i koji se pripisuju tom mjesecu ili godini
0024Obveza doprinosa za ostale neoporezive primitke koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, a koji se isplaćuju uz plaću za rad u određenom mjesecu ili godini i pripisuju se tom mjesecu ili godini, a koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0025Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću, a koji se odnose se na otpremninu
0026Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću, a koji se odnose se na otpremninu a koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0027Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću, a koji se odnose se na bonuse i nagrade menadžmentu društva, članovima uprave i nadzornog odbora trgovačkog društva, te izvršnim i neizvršnim direktorima dioničkog društva
0028Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću a koji se odnose se na bonuse i nagrade menadžmentu društva, članovima uprave i nadzornog odbora trgovačkog društva, te izvršnim i neizvršnim direktorima dioničkog društva a koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0029Neisplaćena otpremnina
0030Neisplaćena otpremnina koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0031Naknadna isplata neisplaćene otpremnine
0032Ostali obračunani, a neisplaćeni primici iz članka 22. Zakona o doprinosima
0033Ostali obračunani, a neisplaćeni primici iz članka 22. Zakona o doprinosima koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0034Naknadna isplata ostalih obračunanih, a neisplaćenih primitaka iz članka 22. Zakona o doprinosima
0041 – 0050Obračun poreza na dohodak i doprinosa za mjesec dana rada ili kraće od mjesec dana po osnovi radnog odnosa kada plaća nije isplaćena
0041Obračun poreza na dohodak i doprinosa po osnovi plaće
0042Obračun poreza na dohodak i doprinosa po osnovi plaće, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa
0043Obračun poreza na dohodak i doprinosa po osnovi plaće, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0044Naknadni obračun doprinosa po osnovi plaće za razdoblje do 31. prosinca 2002.
0045Obračun doprinosa primjenom najniže osnovice ukoliko ne postoji obveza isplate plaće
0046Obračun ukoliko ne postoji obveza doprinosa za određene dane u mjesecu u osiguranju
0047Obračun poreza na dohodak i doprinosa po osnovi plaće do iznosa minimalne plaće, ako je minimalna plaća ugovorena
0048Obračun obveze doprinosa radnika koji radi u dvije ili više država EU temeljem jednog ugovora o radu u slučaju neisplate plaće
0049Obračun obveze doprinosa radnika koji radi u dvije ili više država EU temeljem jednog ugovora o radu, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa u slučaju neisplate plaće
0050Obračun obveze doprinosa radnika koji radi u dvije ili više država EU temeljem jednog ugovora o radu, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa u slučaju neisplate plaće
0051 – 0059Isplata zaostale plaće za mjesec dana rada ili kraće od mjesec dana za koju je prethodno izvršen obračun i zaduženi su doprinosi na punu osnovicu za radni odnos
0051Isplata zaostale plaće za koju je prethodno izvršen obračun i zadužen je porez na dohodak i doprinosi prema plaći
0052Isplata zaostale plaće za razdoblje do 31. prosinca 2002., a za koju je prethodno izvršen obračun i zaduženi su doprinosi na minimalnu osnovicu
0053Isplata zaostale minimalne plaće (do iznosa minimalne plaće), ako je minimalna plaća ugovorena
0061 – 0069Obračun obveze doprinosa za mjesec dana rada ili kraće od mjesec dana izaslanog radnika za koje se sukladno međunarodnom ugovoru ne obračunava predujam poreza na dohodak i prireza
0061Obračun obveze doprinosa izaslanog radnika u slučaju isplate plaće
0062Obračun obveze doprinosa izaslanog radnika, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa u slučaju isplate plaće
0063Obračun obveze doprinosa izaslanog radnika, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa u slučaju isplate plaće
0064Naknadni obračun obveze doprinosa izaslanog radnika za razdoblje do 31. prosinca 2002. u slučaju isplate plaće
0065Obračun obveze doprinosa izaslanog radnika u slučaju neisplate plaće
0066Obračun obveze doprinosa izaslanog radnika, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa u slučaju neisplate plaće
0067Obračun obveze doprinosa izaslanog, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa u slučaju neisplate plaće
0068Naknadni obračun obveze doprinosa izaslanog radnika za razdoblje do 31. prosinca 2002. u slučaju neisplate plaće
0071 – 0079Obveze iz radnog odnosa – za osobu koja je izaslana na rad u Republiku Hrvatsku
0071Obračun poreza na dohodak po osnovi plaće za rad osobi koja je izaslana na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca u tuzemna društva za rad u tim društvima u slučaju isplate plaće
0072Obračun poreza na dohodak po osnovi ostalih primitaka osobi koja je izaslana na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca u tuzemna društva za rad u tim društvima
0073Isplata zaostale plaće za rad osobi koja je izaslana na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca u tuzemna društva za rad u tim društvima
0081 – 0099Obveze iz radnog odnosa – za osobu koja radi za poslodavca u inozemstvu ili sa sjedištem u inozemstvu ili u drugoj državi članici Europske unije u Republici Hrvatskoj ili u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet i obveze iz radnog odnosa – stalnog sezonskog radnika
0081Obračun poreza na dohodak osiguraniku po osnovi plaće za mjesec dana rada u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet
0082Obračun doprinosa osiguraniku po osnovi plaće za mjesec dana rada u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet
0083Obračun poreza na dohodak po osnovi plaće za rad za inozemnog poslodavca, plaće za mjesec dana rada u Republici Hrvatskoj za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije odnosno rada za tuzemnog poslodavca kada se doprinosi plaćaju u drugoj državi članici Europske unije
0084Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada u Republici Hrvatskoj za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije
0086Obračun poreza na dohodak i doprinosa osiguraniku po osnovi plaće za rad u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet
0087Obračun doprinosa osiguraniku po osnovi plaće za rad u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice
0088Obračun doprinosa osiguraniku po osnovi plaće za rad u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet, a koja je viša od najviše godišnje osnovice
0090Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada u Republici Hrvatskoj za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije koja je viša od najviše mjesečne osnovice
0091Obračun obveze doprinosa (produženo mirovinsko osiguranje) za mjesec dana osiguranja ili kraće, stalnog sezonskog radnika
0092Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada u Republici Hrvatskoj za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije, a koja je viša od najviše godišnje osnovice
0093Obračun poreza na dohodak po osnovi ostalih primitaka za rad za inozemnog poslodavca, rad za poslodavca iz druge države članice Europske unije odnos rad za tuzemnog poslodavca kada se doprinosi plaćaju u drugoj državi članici Europske unije
0094Obračun doprinosa po osnovi ostalih primitaka za rad u Republici Hrvatskoj za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije
0095Obračun doprinosa po osnovi ostalih primitaka za rad u Republici Hrvatskoj za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije, a koji su viši od najviše godišnje osnovice
0096Obračun poreza na dohodak osiguraniku po osnovi ostalih primitaka za rad u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet
0097Obračun doprinosa osiguraniku po osnovi ostalih primitaka za rad u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet
0098Obračun doprinosa osiguraniku po osnovi ostalih primitaka za rad u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet koji su viši od najviše godišnje osnovice
0101 – 0119Poduzetnička plaća
0101Primici po osnovi poduzetničke plaće koja je jednaka ili viša od propisane osnovice za obračun doprinosa
0102Primici po osnovi poduzetničke plaće koji su niži od propisane osnovice za obračun doprinosa
0103Obveze poduzetnika za doprinose prema propisanoj osnovici ukoliko se ne isplaćuje poduzetnička plaća
0201 – 0299Primici po osnovi radnog odnosa isplaćeni temeljem sudske presude ili nagodbe iz članka 25. stavka 6. Zakona o porezu na dohodak
0201Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi
0202Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa
0203Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0204Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada ili kraće, prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi (neisplata plaće)
0205Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada ili kraće, prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa (neisplata plaće)
0206Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada ili kraće, prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa (neisplata plaće)
0207Obračun doprinosa na osnovicu
0208Obračun poreza na dohodak prema plaći utvrđenoj prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja za koju je prethodno izvršen obračun i zaduženi su doprinosi za obveza osiguranja (naknadna isplata plaće)
0209Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja do 31. prosinca 2002. i za koju je prethodno izvršen obračun doprinosa primjenom minimalne osnovice
0210Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi osobi koja je izaslana na rad u Republiku Hrvatsku
0211Obračun poreza na dohodak osiguraniku po osnovi rada u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koji u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet na primitak ostvaren temeljem sudske presude ili nagodbe
0212Obračun doprinosa osiguraniku po osnovi rada u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane država ili međunarodnih organizacija koji u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet na primitak ostvaren temeljem sudske presude ili nagodbe
0213Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi osobi koja je zaposlena kod poslodavca u inozemstvu ili sa sjedištem u inozemstvu
0214Obračun obveze doprinosa za mjesec dana osiguranja ili kraće, stalnog sezonskog radnika prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi
0215Obračun doprinosa po osnovi prethodno isplaćene plaće i obračunanog i uplaćenog poreza za mjesec dana rada ili kraće, prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nisu zaduženi doprinosi
0216Obračun doprinosa po osnovi prethodno isplaćene plaće (radniku ili nasljednicima) i obračunanog i uplaćenog poreza za mjesec dana rada ili kraće, prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nisu zaduženi doprinosi, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa
0217Obračun doprinosa po osnovi prethodno isplaćene plaće i obračunanog i uplaćenog poreza za mjesec dana rada ili kraće, prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0218Primici po osnovi isplate ostalih primitaka uz plaću prema sudskoj presudi ili nagodbi
0219Primici po osnovi isplate ostalih primitaka uz plaću prema sudskoj presudi ili nagodbi koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0220Obračun doprinosa po osnovi isplate ostalih primitaka uz plaću prema sudskoj presudi ili nagodbi u slučaju isplate nasljednicima
0221Obračun doprinosa po osnovi isplate ostalih primitaka uz plaću prema sudskoj presudi ili nagodbi u slučaju isplate nasljednicima, a koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0222Obračun poreza na dohodak po osnovi isplate ostalih primitaka uz plaću prema sudskoj presudi ili nagodbi u slučaju isplate nasljednicima
Primici po osnovi mirovina
0301 – 0319Mirovine koje isplaćuje HZMO, a koje ne podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina
0301Mirovine koje ne podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina
0302Mirovine ili razlike mirovina koje ne podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina, a koje se isplaćuju za više proteklih mjeseci istoga poreznog razdoblja (iste kalendarske godine)
0303Mirovine ili razlike mirovina koje ne podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina, a koje se isplaćuju za protekla porezna razdoblja (kalendarske godine)
0321 – 0329Mirovine koje isplaćuje HZMO, a koje podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina
0321Mirovine koje podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina
0322Mirovine koje podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina, a koja se isplaćuje za više proteklih mjeseci istoga poreznog razdoblja (iste kalendarske godine)
0323Mirovine koje podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina, a koje se isplaćuju za protekla porezna razdoblja (kalendarske godine)
0331 – 0339Mirovine koje isplaćuju ostali isplatitelji
0331Mirovine ostvarene na temelju individualne kapitalizirane štednje koje isplaćuju mirovinska osiguravajuća društva
0332Mirovine ostvarene temeljem dokupa
0333Mirovinske rente
0334Mirovine ostvarene po ostaloj osnovi
0401 – 0499Ostali primici od nesamostalnog rada
0401Primici po osnovi nesamostalnog rada iz članka 114. stavka 1. Zakona o doprinosima koji se isplaćuju bivšem radniku ili drugoj osobi umjesto bivšeg radnika
0402Primici iz članka 114. stavka 2. Zakona o doprinosima od kojih se prema propisima o porezu na dohodak utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada, a prema propisima o doprinosima drugi dohodak
0403Ostali primici po osnovi nesamostalnog rada
0404Ostali primici po osnovi nesamostalnog rada koji ne podliježu obvezi doprinosa
0405Obračun doprinosa prema primicima od kojih se prema propisima o porezu na dohodak utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada, a prema propisima o doprinosima drugi dohodak ili ne postoji obveza doprinosa prema isplaćeno primitku
0406Obveze po konačnom godišnjem obračunu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od nesamostalnog rada
0407Primici po osnovi nesamostalnog rada iz članka 114. stavka 1. Zakona o doprinosima koji se isplaćuju bivšem radniku ili drugoj osobi umjesto bivšeg radnika, a koja je viša od najviše godišnje osnovice
0408Primici iz članka 114. stavka 2. Zakona o doprinosima od kojih se prema propisima o porezu na dohodak utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada, a prema propisima o doprinosima drugi dohodak, a koja je viša od najviše godišnje osnovice
0409Primici po osnovi nesamostalnog rada iz članka 114. stavka 1. Zakona o doprinosima koji se isplaćuju u obliku rente koju bivši poslodavac isplaćuje po sudskoj presudi članu obitelji bivšeg radnika, te po osnovi tih primitaka ne postoji obveza doprinosa
0411Porez na dohodak po osnovi nesamostalnog rada iz članka 114. stavka 1. Zakona o doprinosima koji se isplaćuju bivšem radniku ili drugoj osobi umjesto bivšeg radnika
0412Primici iz članka 114. stavka 2. Zakona o doprinosima od kojih se prema propisima o porezu na dohodak utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada, a prema propisima o doprinosima drugi dohodak prema kojima ne postoji obveza doprinosa na osnovicu
0413Primici iz članka 114. stavka 2. Zakona o doprinosima od kojih se prema propisima o porezu na dohodak utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada, a prema propisima o doprinosima drugi dohodak prema kojima ne postoji obveza doprinosa na osnovicu, a koji su viši od najviše godišnje osnovice
0414Porez na dohodak po osnovi nesamostalnog rada iz članka 212. stavka 2. Zakona o doprinosima koji se isplaćuju nasljedniku
0415Obračun doprinosa po osnovi plaće u slučaju iz članka 212. stavak 2. Zakona o doprinosima
0416Obračun doprinosa po osnovi plaće u slučaju iz članka 212. stavak 2. Zakona o doprinosima, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa
0417Obračun doprinosa po osnovi plaće u slučaju iz članka 212. stavak 2. Zakona o doprinosima, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0418Obračun doprinosa po osnovi ostalih primitaka koji se isplaćuju uz plaću u slučaju iz članka 212. stavak 2. Zakona o doprinosima
0419Obračun doprinosa po osnovi ostalih primitaka koji se isplaćuju uz plaću u slučaju iz članka 212. stavak 2. Zakona o doprinosima, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0501 – 0539Obveze doprinosa po osnovi rada u drugoj državi članici Europske unije za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije
0501Obračun poreza na dohodak po osnovi plaće za mjesec dana rada u drugoj državi članici Europske unije za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije odnosno rad za tuzemnog poslodavca kada se doprinosi plaćaju u drugoj državi članici Europske unije
0502Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada u drugoj državi članici Europske unije za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije
0503Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada u drugoj državi članici Europske unije za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije koja je viša od najviše mjesečne osnovice
0504Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada u drugoj državi članici Europske unije za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije, a koja je viša od najviše godišnje osnovice
0505Obračun doprinosa po osnovi ostalih primitaka za rad u drugoj državi članici Europske unije za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije
PRIMICI OD KAPITALA
1001 – 1099Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala
1001Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu
1002Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi izuzimanja i korištenja usluga članova trgovačkih društava za privatne potrebe (skrivene isplate dobiti) te izuzimanja fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost od koje se plaća porez na dobit
1003Primici u naravi od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi udjela u dobiti koje ostvaruju putem dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica
1004Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi kamata na štednju
1005Ostali primici od kapitala (uključujući i dohodak od kapitala po osnovi kamata osim kamata na štednju)
1006Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka
PRIMICI OD IMOVINSKIH PRAVA
2001 – 2099Primici od kojih se utvrđuje dohodak od imovinskih prava
2001Primici od kojih se utvrđuje dohodak od imovinskih prava
2002Primici od kojih se utvrđuje dohodak od posebnih vrsta imovine
PRIMICI OD KOJIH SE UTVRĐUJE DRUGI DOHODAK
4001 – 4099Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak
4001Primici od autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava
4002Primici po osnovi naknada za isporučeno umjetničko djelo osobama koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost
4003Primici po osnovi naknada profesionalnih djelatnosti novinara, umjetnika i sportaša koji su osigurani po toj osnovi i doprinose za obvezna osiguranja plaćaju prema rješenju
4004Primici nerezidenata za obavljanje umjetničke, artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti te djelatnosti u svezi s tiskom, radijem i televizijom te zabavnim priredbama po osnovi kojih postoji obveza doprinosa
4005Primici nerezidenata za obavljanje umjetničke, artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti te djelatnosti u svezi s tiskom, radijem i televizijom te zabavnim priredbama po osnovi kojih postoji obveza doprinosa, koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
4006Primici nerezidenata za obavljanje umjetničke, artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti te djelatnosti u svezi s tiskom, radijem i televizijom te zabavnim priredbama po osnovi kojih ne postoji obveza doprinosa
4007Primici po osnovi djelatnosti sportaša (koji nisu osigurani po osnovi samostalne djelatnosti sportaša)
4008Primici po osnovi djelatnosti sportaša (koji nisu osigurani po osnovi samostalne djelatnosti sportaša) koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
4010Primici po osnovi djelatnosti trgovačkih putnika, agenta, akvizitera, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, konzultanata, sudskih vještaka te druge slične djelatnosti
4011Primici po osnovi djelatnosti trgovačkih putnika, agenta, akvizitera, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, konzultanata, sudskih vještaka te druge slične djelatnosti, koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
4013Primici po osnovi djelatnosti sportskih sudaca i delegata
4014Primici po osnovi djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, članova povjerenstava i odbora koje imaju ta tijela i sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu
4015Primici po osnovi djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, članova povjerenstava i odbora koje imaju ta tijela i sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu, koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
4017Primici u naravi – korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti prema članku 14. stavku 3. Zakona o porezu na dohodak, a koje davatelji tih primitaka daju fizičkim osobama koje nisu njihovi radnici i osobe koje ostvaruju primitke iz članka 14. toga Zakona
4018Primici u naravi – korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti prema članku 14. stavku 3. Zakona o porezu na dohodak, a koje davatelji tih primitaka daju fizičkim osobama koje nisu njihovi radnici i osobe koje ostvaruju primitke iz članka 14. toga Zakona, koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
4020Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja te naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja, iznad propisanog iznosa
4021Stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima, iznad propisanog iznosa,
4022Sportske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju sportašima amaterima za njihovo sportsko usavršavanje, iznad propisanog iznosa
4023Nagrade za sportska ostvarenja i naknade sportašima amaterima prema posebnim propisima, iznad propisanih iznosa
4025Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak, a primatelj ga ostvari neposredno iz inozemstva
4026Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak, a primatelj ga ostvari neposredno iz inozemstva, a koji je viši od najviše godišnje osnovice
4028Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak i koji bi bili podložni obvezi doprinosa da ugovorom o socijalnom osiguranju nije drugačije uređeno
4029Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak i koji su podložni obvezi doprinosa za zdravstveno osiguranja, a nisu podložni obvezi doprinosa za mirovinsko osiguranje sukladno ugovoru o socijalnom osiguranju
4030Ostali nenavedeni primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak
4031Ostali primici koje fizičkim osobama isplaćuju ili daju pravne i fizičke osobe (obveznici poreza na dobit i obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti) i drugi isplatitelji i davatelji, a po osnovi kojih postoji i obveza doprinosa, a koji su viši od najviše godišnje osnovice
4032Ostali primici koje fizičkim osobama isplaćuju ili daju pravne i fizičke osobe (obveznici poreza na dobit i obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti) i drugi isplatitelji i davatelji, a po osnovi kojih ne postoji obveza doprinosa
4033Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak, ostvareni temeljem sezonskog rada u poljoprivredi prema posebnom propisu kojim se uređuje tržište rada
4034Primici nerezidenata od autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava a koji nemaju pravo na paušalni izdatak
4035Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak a koji se isplaćuju nerezidentima Republike Hrvatske – članovima uprave odnosno članovima drugih odgovarajućim upravljačkih tijela društva te izvršnim direktorima
4036Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak a koji se isplaćuju nerezidentima Republike Hrvatske – članovima uprave odnosno članovima drugih odgovarajućim upravljačkih tijela društva te izvršnim direktorima, koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
4037Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak a koji se isplaćuju nerezidentima Republike Hrvatske – članovima uprave odnosno članovima drugih odgovarajućim upravljačkih tijela društva te izvršnim direktorima, a prema kojima ne postoji obveza doprinosa
4038Primici po osnovi drugog dohotka koji podliježu obvezi doprinosa, a prema kojima je predujam poreza na dohodak plaćen u inozemstvu
4039Primici po osnovi drugog dohotka koji podliježu obvezi doprinosa ali su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa, a prema kojima je predujam poreza na dohodak plaćen u inozemstvu
4040Primici po osnovi drugog dohotka koji podliježu obvezi doprinosa koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije, u slučaju kada Republika Hrvatska sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja izuzima te primitke od oporezivanja
4041Primici po osnovi drugog dohotka koji podliježu obvezi doprinosa, ali su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa, a koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije, u slučaju kada Republika Hrvatska sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja izuzima te primitke od oporezivanja
4042Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak, a primatelj ga ostvari neposredno od fizičke osobe
4043Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak, a primatelj ga ostvari neposredno od fizičke osobe, a koji su viši od najviše godišnje osnovice
4045Primici od autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava, a koji su viši od najviše godišnje osnovice
4046Primici po osnovi naknada za isporučeno umjetničko djelo osobama koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost, a koji su viši od najviše godišnje osnovice
4047Primici od autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava koji su ostvareni iz inozemstva
4048Primici po osnovi naknada za isporučeno umjetničko djelo osobama koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost koji su ostvareni iz inozemstva
4049Primici od autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava koji su ostvareni iz inozemstva, a koji su viši od najviše godišnje osnovice
4050Primici po osnovi naknada za isporučeno umjetničko djelo osobama koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost koji su ostvareni iz inozemstva, a koji su viši od najviše godišnje osnovice
4051Primici od autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava koji su ostvareni neposredno od fizičke osobe
4052Primici po osnovi naknada za isporučeno umjetničko djelo osobama koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost koji su ostvareni neposredno od fizičke osobe
4053Primici od autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava koji su ostvareni neposredno od fizičke, a koji su viši od najviše godišnje osnovice
4054Primici po osnovi naknada za isporučeno umjetničko djelo osobama koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost koji su ostvareni neposredno od fizičke osobe, a koji su viši od najviše godišnje osnovice
4055Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa koji HZMO isplaćuje osiguraniku, prema zakonu kojim se uređuje prijenos mirovinskih prava, a čija su mirovinska prava stečena u Europskoj uniji prenijeta u sustav mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj
OSTALE OBVEZE DOPRINOSA I OBVEZE DOPRINOSA TEMELJEM OBAVLJANJA SAMOSTALNE DJELATNOSTI
5001 – 5009Obveze posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu
5001Obveze posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za osiguranike koji službeno borave u inozemstvu
5002Obveze posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za osiguranike koji borave na službenom putu u inozemstvu
5003Obveze posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za osiguranike po osnovi primitka od kojih se utvrđuje drugi dohodak koji borave na službenom putu u inozemstvu
5004Obveze posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za osiguranika po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti koji boravi na službenom putu u inozemstvu
5005Obveze posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za osiguranika po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti – izaslanog na rad u inozemstvo
5101 – 5729Obveze po osnovi naknade plaće, prava iz osiguranja koji se financiraju na teret nositelja osiguranja ili državnog proračuna i obveze prema osiguranju u određenim okolnostima
5101Obveze poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak te doprinosa za osiguranike po osnovi njegovatelja HRVI
5102Obveze doprinosa za osiguranike po osnovi roditelja – njegovatelja
5103Obveza doprinosa za osiguranike po osnovi slobodnog zanimanja – samostalnih umjetnika
5104Primici učenika i redovitih studenata za vrijeme rada preko posrednika pri zapošljavanju iznad propisanih iznosa, odnosno obveza doprinosa učenika i redovitih studenata za vrijeme rada preko posrednika pri zapošljavanju
5105Obveza doprinosa za osiguranike za koje se obveza doprinosa izračunava primjenom doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti i doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje na najnižu osnovicu za obračun doprinosa
5106Obveza doprinosa za osiguranike za koje se obveza doprinosa izračunava primjenom doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje na najnižu osnovicu za obračun doprinosa
5107Obveza doprinosa za osiguranike za koje se obveza doprinosa izračunava primjenom doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje na naknadu plaće
5108Obveza doprinos za mirovinsko osiguranje u određenim okolnostima i posebnog doprinosa za zaštitu zdravlja na radu na minimalnu osnovicu za obračun
5109Obveza doprinosa za zdravstveno osiguranje na najnižu osnovicu za obračun doprinosa
5110Obveza mirovinskog osiguranja u određenim okolnostima i zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti najnižu osnovicu za obračun doprinosa
5111Obveze doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za osiguranika – osobu s invaliditetom kojoj se staž mirovinskog osiguranja računa s povećanim trajanjem
5112Obveze doprinosa za osiguranike bračne drugove profesionalnog odnosno ugovornog diplomata i članove obitelji profesionalnog odnosno ugovornog diplomata
5113Obveze doprinosa za osiguranike po osnovi standardnog udomitelja
5114Obveze doprinosa za osiguranike po osnovi specijaliziranog udomitelja za djecu
5701 – 5719Obveze po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa
5701Obveze po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za mjesec dana rada
5702Obveze po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za mjesec dana rada – osobi koja se prvi put zapošljava – prema Zakonu o doprinosima
5703Obveze po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za mjesec dana rada – osobi koja se prvi put zapošljava – prema Zakonu o poticanju zapošljavanja
5721 – 5729Obveze za kamate
5721Naplaćena kamata za doprinose za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje zbog nepravovremene uplate dospjele obveze
5800 – 5900Obveze doprinosa po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti koji od obavljanja tih djelatnosti, sukladno propisima o porezu na dohodak, utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti
5801Obveza doprinosa prema propisanoj osnovici za obračun doprinosa
5802Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 1)
5803Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 2)
5804Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 3)
5805Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 4)
5806Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 5)
5807Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 6)


PRILOG 4

Oznaka4. Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom
01Primici od kamata po obveznicama koji su obračunati nakon 1. siječnja 2016. i primici po osnovi ugovora životnog osiguranja
02Primici po osnovi kapitalnih dobitaka od otuđenja financijske imovine ako to nije djelatnost poreznog obveznika koje ne podliježu oporezivanju sukladno odredbi članka 67. stavka 8. Zakona o porezu na dohodak i primici po osnovi otkupa udjela u Fondu hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji
03Novčani dodaci uz mirovinu koje umirovljenicima isplaćuju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na temelju svojih općih akata i za koje su sredstva planirana u proračunima tih jedinica, te jednokratni novčani dodaci koji se isplaćuju uz mirovine na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske ili na temelju posebnog propisa
04Obiteljske mirovine i invalidnine koje djeca ostvaruju nakon smrti roditelja prema zakonu kojim se uređuje mirovinsko osiguranje i zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
07Socijalne potpore
08Doplatak za djecu i novčani primici za opremu novorođenog djeteta i primici po osnovi potpora za novorođenče, odnosno potpora za opremu novorođenog djeteta koje isplaćuju ili daju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na temelju svojih općih akata i za koje su sredstva planirana u proračunima tih jedinica
09Potpore zbog zbrinjavanja ratnih invalida i članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata porezu na dohodak), te primici osoba s invaliditetom, osim plaća i mirovina
10Potpore koje djeci u slučaju smrti roditelja isplaćuju ili daju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju svojih općih akata te pravne i fizičke osobe
11Naknada razlike plaće za vrijeme vojne službe u Oružanim snagama Republike Hrvatske te naknada razlike plaće pričuvniku pozvanom na izvršavanje vojne obveze na službu u Oružanim snagama Republike Hrvatske, naknada plaće pripadnicima civilne zaštite i drugim osobama za djelatnost u okviru civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda, te naknade i nagrade koje osuđene osobe primaju za rad u kazneno-popravnim ustanovama i domovima za preodgoj
12Naknada plaće za vrijeme spriječenosti za rad isplaćena na teret sredstava obveznih osiguranja
13Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja te naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja, do propisanog iznosa
15Primici učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga, po posebnim propisima, do propisanog iznosa
16Naknade štete zbog posljedica nesreće na radu prema odluci suda ili nagodbi u tijeku sudskog postupka, ako je naknada određena u jednokratnom iznosu i zatezne kamate isplaćene temeljem plaće ili mirovine po sudskoj presudi
17Dnevnice za službena putovanja i naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, do propisanog iznosa isplaćene po osnovi službenih putovanja
18Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, do propisanog iznosa
19Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom
20Potpore zbog invalidnosti radnika do propisanog iznosa, potpore za slučaj smrti radnika, potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika, do propisanog iznosa, potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana, do propisanog iznosa
21Dar djetetu do 15 godina starosti, do propisanog iznosa i potpore za novorođenče, do propisanog iznosa
22Prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) za tekuće porezno razdoblje
23Dnevnica za rad na terenu, do propisanog iznosa
24Pomorski dodatak, do propisanog iznosa
25Naknade za odvojeni život od obitelji, do propisanog iznosa
26Otpremnine, do propisanog iznosa
28Stipendije i potpora djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja, ukupno do propisanog iznosa
29Nagrade za sportska ostvarenja i naknade sportašima amaterima prema posebnim propisima, do propisanih iznosa
30Pomoći i potpore koje neprofitne organizacije isplaćuju svim svojim članovima pod istim uvjetima iz sredstava prikupljenih članarinama koja nisu ostvarena obavljanjem djelatnosti koja podliježe obvezi plaćanja poreza na dobit, a temeljem statuta i odluka nadležnih tijela neprofitnih organizacija, uz uvjet da se za isplaćene primitke ne traži niti ne daje protučinidba odnosno da se ne radi o primicima iz članka 5. Zakona o porezu na dohodak
31Primici koji se kao bespovratna sredstva isplaćuju iz fondova i programa Europske unije putem tijela akreditiranih u skladu s pravilima Europske komisije u Republici Hrvatskoj za provedbu aktivnosti mobilnosti u okviru programa i fondova Europske unije, a u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja
32Primici koje isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, a koji se ne smatraju primicima od nesamostalnog rada
34Primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti iskorišteni za uvećanje temeljnog kapitala društva
35Obiteljske mirovine odnosno novčane naknade u visini obiteljske mirovine ostvarene prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
38Primici fizičkih osoba po osnovi izravnih plaćanja u poljoprivredi sukladno posebnim propisima po osnovi kojih se ne utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti
40Povrat isplaćene naknade plaće za vrijeme spriječenosti za rad isplaćena na teret sredstava obveznih osiguranja kojega vrši nositelj osiguranja isplatitelju naknade
41Ostale nenavedene naknade plaća koje se isplaćuju na teret državnog proračuna ili na teret sredstava obveznog osiguranja
42Primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti koji ne podliježu oporezivanju
52Dnevnice za službena putovanja i naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, do propisanog iznosa isplaćene po osnovi službenih putovanja fizičkim osobama koje u neprofitnim organizacijama ne ostvaruju primitke po osnovi nesamostalnog rada odnosno primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak
54Novčana pomoć polaznicima stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa
55Primici u visini razlike između primljenih bespovratnih sredstava isplaćenih iz fondova Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske za provedbu mjere trajne obustave ribolovne aktivnosti uz uništenje plovila i knjigovodstvene vrijednosti tog plovila
56Športske stipendije, do propisanog iznosa
57Primici po osnovi mirovina koje HZMO isplaćuju nerezidentima Republike Hrvatske, a koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije
58Primici koji se smatraju neoporezivim primicima/primicima prema kojima se ne utvrđuju doprinosi prema posebnim propisima
59Obračunani porez na dohodak koji se iskazuje kod naknadne isplate plaće/ostalog primitak uz plaću
60Nagrade radnicima za navršene godine staža, do propisanih iznosa
61Prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) za prethodna porezna razdoblja (naknadne isplate)
62Trošak prehrane i smještaja sezonskih radnika iz članka 7. stavka 35. Pravilnika o porezu na dohodak
63Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)
64Troškovi smještaja i prehrane osoba koje obavljaju privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi članka 6. stavka 10. Pravilnika o porezu na dohodak
65Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do propisanog iznosa
66Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije do propisanog iznosa
67Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju bezgotovinskim putem
68Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju na račun radnika
69Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam
70Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika u ustanovama predškolskog odgoja te drugim pravnim ili fizičkim osobama koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi
71Premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika do propisanog iznosa


Šifrarnik INO – DOH

Primici po osnovi radnog odnosa (plaća)
0001Primici po osnovi plaće
0021Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću
0025Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću a koji se odnose se na otpremninu
0027Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću a koji se odnose se na bonuse i nagrade menadžmentu društva, članovima uprave i nadzornog odbora trgovačkog društva, te izvršnim i neizvršnim direktorima dioničkog društva
Primici po osnovi mirovina
0335Mirovine ostvarene iz inozemstva
Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala
1001Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu
1002Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi izuzimanja i korištenja usluga članova trgovačkih društava za privatne potrebe (skrivene isplate dobiti) te izuzimanja fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost od koje se plaća porez na dobit
1003Primici u naravi od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi udjela u dobiti članova uprave i radnika trgovačkih društava koje ostvaruju putem dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica
1004Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi kamata na štednju
1005Ostali primici od kapitala (uključujući i dohodak od kapitala po osnovi kamata osim kamata na štednju)
1006Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka
Primici od kojih se utvrđuje dohodak od imovinskih prava
2001Primici od kojih se utvrđuje dohodak od imovinskih prava
2002Primici od kojih se utvrđuje dohodak od posebnih vrsta imovine
2003Primici od kojih se utvrđuje dohodak od izravnog iskorištavanja, davanja u zakup ili najam te na svaki drugi način korištenja nekretnina
Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak
4001Primici od autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava
4002Primici po osnovi naknada za isporučeno umjetničko djelo osobama koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost
4003Primici po osnovi naknada profesionalnih djelatnosti novinara, umjetnika i sportaša koji su osigurani po toj osnovi i doprinose za obvezna osiguranja plaćaju prema rješenju
4004Primici nerezidenata za obavljanje umjetničke, artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti te djelatnosti u svezi s tiskom, radijem i televizijom te zabavnim priredbama
4007Primici po osnovi djelatnosti sportaša (koji nisu osigurani po osnovi samostalne djelatnosti sportaša)
4009Primici po osnovi djelatnosti sportaša koji se isplaćuju umirovljenicima
4010Primici po osnovi djelatnosti trgovačkih putnika, agenta, akvizitera, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, konzultanata, sudskih vještaka te druge slične djelatnosti
4013Primici po osnovi djelatnosti sportskih sudaca i delegata
4014Primici po osnovi djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, članova povjerenstava i odbora koje imaju ta tijela i sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu
4017Primici u naravi – korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti, a koje davatelji tih primitaka daju fizičkim osobama koje nisu njihovi radnici i osobe koje ostvaruju primitke iz članka 21. Zakona
4020Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja te naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja, iznad propisanog iznosa
4021Stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima, iznad propisanog iznosa,
4022Športske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju športašima amaterima za njihovo športsko usavršavanje, iznad propisanog iznosa
4023Nagrade za športska ostvarenja i naknade sportašima amaterima prema posebnim propisima, iznad propisanih iznosa
4025Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak, a primatelj ga ostvari neposredno iz inozemstva
4028Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak i koji bi bili podložni obvezi doprinosa da ugovorom o socijalnom osiguranju nije drugačije uređeno
4033Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak, ostvareni temeljem sezonskog rada u poljoprivredi
4034Primici nerezidenata od autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava a koji nemaju pravo na paušalni izdatak
4035Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak a koji se isplaćuju nerezidentima Republike Hrvatske – članovima uprave odnosno članovima drugih odgovarajućim upravljačkih tijela društva te izvršnim direktorima
4038Primici po osnovi drugog dohotka koji podliježu obvezi doprinosa, a prema kojima je predujam poreza na dohodak plaćen u inozemstvu
Primici po osnovi samostalne djelatnosti
5800Primici po osnovi samostalne djelatnosti u inozemstvu
Neoporezivi primici
9001Primici od kamata po obveznicama koji su obračunati nakon 1. siječnja 2016. i primici po osnovi ugovora životnog osiguranja
9002Primici po osnovi kapitalnih dobitaka od otuđenja financijske imovine ako to nije djelatnost poreznog obveznika koje ne podliježu oporezivanju sukladno odredbi članka 67. stavka 8. Zakona o porezu na dohodak i primici po osnovi otkupa udjela u Fondu hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji
9007Socijalne potpore
9010Potpore djeci u slučaju smrti roditelja
9012Naknada plaće za vrijeme spriječenosti za rad isplaćena na teret sredstava obveznih osiguranja
9013Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja te naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja, do propisanog iznosa
9015Primici učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga, po posebnim propisima, do propisanog iznosa
9016Naknade štete zbog posljedica nesreće na radu prema odluci suda ili nagodbi u tijeku sudskog postupka, ako je naknada određena u jednokratnom iznosu i zatezne kamate isplaćene temeljem plaće ili mirovine po sudskoj presudi
9017Dnevnice za službena putovanja i naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, do propisanog iznosa isplaćene po osnovi službenih putovanja
9018Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, do propisanog iznosa
9019Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom
9020Potpore zbog invalidnosti radnika do propisanog iznosa, potpore za slučaj smrti radnika, potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika, do propisanog iznosa, potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana, do propisanog iznosa
9021Dar djetetu do 15 godina starosti, do propisanog iznosa i potpore za novorođenče, do propisanog iznosa
9022Prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) za tekuće porezno razdoblje
9023Dnevnica za rad na terenu, do propisanog iznosa
9024Pomorski dodatak, do propisanog iznosa
9025Naknade za odvojeni život od obitelji, do propisanog iznosa
9026Otpremnine, do propisanog iznosa
9028Stipendije i potpora djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja, ukupno do propisanog iznosa
9029Nagrade za sportska ostvarenja i naknade sportašima amaterima prema posebnim propisima, do propisanih iznosa
9030Pomoći i potpore koje neprofitne organizacije isplaćuju svim svojim članovima pod istim uvjetima iz sredstava prikupljenih članarinama koja nisu ostvarena obavljanjem djelatnosti koja podliježe obvezi plaćanja poreza na dobit te članovima uže obitelji preminulog člana neprofitne organizacije, a temeljem statuta i odluka nadležnih tijela neprofitnih organizacija, uz uvjet da se za isplaćene primitke ne traži niti ne daje protučinidba odnosno da se ne radi o primicima iz članka 5. Zakona o porezu na dohodak
9031Primici koji se kao bespovratna sredstva isplaćuju iz fondova i programa Europske unije putem tijela akreditiranih u skladu s pravilima Europske komisije u Republici Hrvatskoj za provedbu aktivnosti mobilnosti u okviru programa i fondova Europske unije, a u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja
9034Primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti iskorišteni za uvećanje temeljnog kapitala društva
9037Primici po osnovi nesamostalnog rada koji se isplaćuju nerezidentima Republike Hrvatske koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije, u slučaju kada Republika Hrvatska sukladno ugovoru izuzima te primitke od oporezivanja
9038Primici fizičkih osoba po osnovi izravnih plaćanja u poljoprivredi sukladno posebnim propisima po osnovi kojih se ne utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti
9042Primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti koji ne podliježu oporezivanju
9044Primici po osnovi drugog dohotka koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije, u slučaju kada Republika Hrvatska sukladno ugovoru izuzima te primitke od oporezivanja
9045Primici po osnovi drugog dohotka koji se isplaćuju nerezidentima Republike Hrvatske – članovima uprave odnosno članovima drugih odgovarajućim upravljačkih tijela društva te izvršnim direktorima a koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije, u slučaju kada Republika Hrvatska sukladno ugovoru izuzima te primitke od oporezivanja
9046Primici po osnovi dohotka od kapitala koji se isplaćuju nerezidentima Republike Hrvatske koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije, u slučaju kada Republika Hrvatska sukladno ugovoru izuzima te primitke od oporezivanja
9049Primici po osnovi dohotka od osiguranja koji se isplaćuju nerezidentima Republike Hrvatske koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije, u slučaju kada Republika Hrvatska sukladno ugovoru izuzima te primitke od oporezivanja
9052Dnevnice za službena putovanja i naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, do propisanog iznosa isplaćene po osnovi službenih putovanja fizičkim osobama koje u neprofitnim organizacijama ne ostvaruju primitke po osnovi nesamostalnog rada odnosno primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak
9054Novčana pomoć polaznicima stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa
9055Primici u visini razlike između primljenih bespovratnih sredstava isplaćenih iz fondova Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske za provedbu mjere trajne obustave ribolovne aktivnosti uz uništenje plovila i knjigovodstvene vrijednosti tog plovila
9056Športske stipendije, do propisanog iznosa
9058Primici koji se smatraju neoporezivim primicima/primicima prema kojima se ne utvrđuju doprinosi prema posebnim propisima
9060Nagrade radnicima za navršene godine staža, do propisanih iznosa
9061Prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) za prethodna porezna razdoblja (naknadne isplate)
9063Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)
9065Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do propisanog iznosa
9066Naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika nastalih za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije do propisanog iznosa
9067Naknade za podmirivanje troškova smještaja radnika nastalih za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju bezgotovinskim putem
9068Naknade za podmirivanje troškova smještaja radnika nastalih za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju na račun radnika
9069Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam
9070Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika u ustanovama predškolskog odgoja te drugim pravnim ili fizičkim osobama koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi
9071Premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika do propisanog iznosa