Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o automatskoj razmjeni informacija u području poreza

NN 1/2020 (2.1.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o automatskoj razmjeni informacija u području poreza

MINISTARSTVO FINANCIJA

5

Na temelju članka 35.a stavka 5. Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (»Narodne novine«, br. 115/16, 130/17, 106/18 i 121/19) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O AUTOMATSKOJ RAZMJENI INFORMACIJA U PODRUČJU POREZA

Članak 1.

U Pravilniku o automatskoj razmjeni informacija u području poreza (»Narodne novine«, br. 18/17 i 1/19), članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim se Pravilnikom utvrđuju pravila za provedbu članka 29. stavka 5. Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (dalje u tekstu: Zakon) kojim se propisuju definicije pojmova, pravila izvješćivanja i dubinske analize potrebne za provedbu automatske razmjene informacija o financijskim računima, članka 35. stavka 3. Zakona kojim se uređuje sadržaj, oblik i pravila za ispunjavanje izvješća po državama potrebnih za provedbu automatske razmjene informacija o izvješćima po državama, i članka 35.a stavka 5. Zakona kojim se propisuju obilježja koja ukazuju na potencijalni rizik od izbjegavanja plaćanja poreza.«.

Članak 2.

U članku 7. stavak 4. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. svaki subjekt čija bruto dobit prvenstveno proizlazi iz investiranja, reinvestiranja ili trgovanja financijskom imovinom, ako subjektom upravlja drugi subjekt koji je depozitna institucija, skrbnička institucija, određeno društvo za osiguranje ili investicijski subjekt iz točke 1. ovoga stavka. Smatra se da subjektom upravlja drugi subjekt ako subjekt koji upravlja izravno ili neizravno putem drugog pružatelja usluge obavlja bilo koju aktivnost ili radnju iz točke 1. ovoga stavka u ime subjekta kojim upravlja i ima pravo upravljanja imovinom tog subjekta. Ako subjektom upravljaju različite financijske institucije, subjekti koji se ne smatraju financijskim institucijama ili fizičke osobe, smatra se da subjektom upravlja drugi subjekt koji je depozitna institucija, skrbnička institucija, određeno društvo za osiguranje ili investicijski subjekt iz točke 1. ovoga stavka ako je jedan od subjekata koji upravljaju takav subjekt.«.

Članak 3.

U članku 37. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. manje od 50% bruto prihoda subjekta koji nije financijska institucija ostvarenog u prethodnoj kalendarskoj godini su pasivni prihodi te je manje od 50% imovine subjekta koji nije financijska institucija u prethodnoj kalendarskoj godini imovina koja se ostvaruje ili drži radi ostvarenja pasivnih prihoda. Za potrebe ove točke pasivnim prihodom smatraju se dividende, kamate ili drugi prihod koji se smatra kamatom te najam i naknade za autorska prava, renta, prihod od prodaje ili razmjene financijske imovine ili od transakcija drugom financijskom imovinom, trgovanje stranim valutama, neto prihod od ugovora o razmjeni ili iznos isplaćen na temelju ugovora o osiguranju uz mogućnost isplate otkupne vrijednosti police. Kada subjekt koji se ne smatra financijskom institucijom redovno trguje financijskom imovinom ostvareni prihod od bilo koje takve transakcije koji ulazi u redovni tijek poslovanja neće se smatrati pasivnim prihodom ili primitkom.«.

Članak 4.

Iza članka 57. dodaju se članci 57.a do 57.c i naslovima iznad njih koji glase:

»Pojmovi u smislu automatske razmjene informacija o prekograničnim aranžmanima o kojima se izvješćuje

Članak 57.a

U člancima 57.b i 57.c ovoga Pravilnika propisuje se značenje pojmova u smislu automatske razmjene informacija o prekograničnim aranžmanima o kojima se izvješćuje iz članaka 122.a do 122.m ovoga Pravilnika.

Pojam aranžman

Članak 57.b

(1) Aranžman podrazumijeva sljedeće:

1. transakciju, radnju, aktivnost, shemu, plan ili prijedlog

2. sporazum, dogovor, razumijevanje, obećanje ili preuzetu obvezu, koja je izvršena ili namijenjena izvršenju

3. slijed ili splet okolnosti navedenih u točkama 1. i 2. ovoga stavka.

(2) Aranžman iz stavka 1. ovoga članka može biti sklopljen ili dogovoren od strane jedne ili više osoba:

1. koje djeluju sporazumno ili ne ili

2. koje su sklopile aranžman ili su ga dogovorile u cijelosti ili djelomično izvan Republike Hrvatske ili

3. koje su sklopile ili dogovorile aranžman kao dio većeg aranžmana ili u vezi s bilo kojim drugim aranžmanom ili aranžmanima.

Pojam broj prekograničnog aranžmana

Članak 57.c

Broj prekograničnog aranžmana podrazumijeva broj koji je Ministarstvo financija, Porezna uprava ili nadležno tijelo druge države članice dodijelio prekograničnom aranžmanu o kojem se izvješćuje.«.

Članak 5.

U članku 107. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Dostava obavijesti iz stavka 1. i 2. ovoga članka obavlja se elektroničkim putem u propisanom formatu.«.

Članak 6.

Iza članka 122. dodaje se Poglavlje III. s člancima 122.a do 122.m i naslovima iznad njih koji glase:

»POGLAVLJE III.
AUTOMATSKA RAZMJENA INFORMACIJA O PREKOGRANIČNIM ARANŽMANIMA O KOJIMA se izvješćuje

ODJELJAK 1.
ISPITIVANJE OSNOVNE KORISTI

Članak 122.a

(1) Ispitivanje osnovne koristi smatra se zadovoljenim ako se može utvrditi da je ostvarivanje porezne pogodnosti osnovna korist ili jedna od osnovnih koristi za koje, uzimajući u obzir sve relevantne činjenice i okolnosti, osoba može razumno očekivati da će proizići iz aranžmana.

(2) Opća obilježja iz članka 122.c ovoga Pravilnika, posebna obilježja iz članka 122.d ovoga Pravilnika te članka 122.e stavka 1. podstavka 1. točke b) podtočke 1. i stavka 1. podstavka 1. točke c) i d) ovoga Pravilnika mogu se uzeti u obzir samo ako zadovoljavaju ispitivanje osnovne koristi.

(3) U smislu obilježja iz članka 122.e stavka 1. podstavka 1. ovoga Pravilnika postojanje uvjeta utvrđenih u članku 122.e stavku 1. podstavku 1. točki b) podtočki 1. i stavku 1. podstavku 1. točki c) i d) ovoga Pravilnika ne može samo po sebi biti razlog za zaključivanje da aranžman zadovoljava ispitivanje osnovne koristi.

Kategorije obilježja

Članak 122.b

Obilježja prekograničnih aranžmana o kojima se izvješćuje podijeljena su u pet kategorija:

1. opća obilježja povezana s ispitivanjem osnovne koristi

2. posebna obilježja povezana s ispitivanjem osnovne koristi

3. posebna obilježja povezana s prekograničnim transakcijama

4. posebna obilježja u vezi s automatskom razmjenom informacija i stvarnim vlasništvom

5. posebna obilježja povezana s transfernim cijenama.

Opća obilježja povezana s ispitivanjem osnovne koristi

Članak 122.c

Opća obilježja povezana s ispitivanjem osnovne koristi obuhvaćaju:

1. Aranžman u kojem se relevantni porezni obveznik ili sudionik u aranžmanu obvezuje ispuniti uvjet povjerljivosti kojim se od njega može zahtijevati da drugim posrednicima ili poreznim tijelima ne otkriva način na koji bi se tim aranžmanom mogla osigurati porezna pogodnost.

2. Aranžman u kojem posrednik ima pravo na naknadu (ili udio, naknadu za trošak financiranja ili druge naknade) za aranžman i ta je naknada određena uzimajući u obzir:

a) iznos porezne pogodnosti koja je proizašla iz aranžmana ili

b) pitanje je li ta porezna pogodnost proizašla iz aranžmana, a što bi uključivalo obvezu posrednika da djelomično ili u cijelosti izvrši povrat naknade ako se namjeravana porezna pogodnost proizašla iz aranžmana ne ostvari djelomično ili u cijelosti.

3. Aranžman koji obuhvaća bitno standardiziranu dokumentaciju i/ili strukturu te je dostupan više nego jednom relevantnom poreznom obvezniku i za njegovu provedbu nije potrebna bitna prilagodba.

Posebna obilježja povezana s ispitivanjem osnovne koristi

Članak 122.d

Posebna obilježja povezana s ispitivanjem osnovne koristi obuhvaćaju:

1. Aranžman na temelju kojeg sudionik u aranžmanu poduzima umjetne korake radi stjecanja poduzeća koje posluje s gubitkom, prekida glavne djelatnosti tog poduzeća i upotrebu njegovih gubitaka kako bi mu smanjio porezne obveze, uključujući prijenos tih gubitaka u drugu jurisdikciju ili ubrzanu primjenu tih gubitaka.

2. Aranžman koji ima učinak pretvaranja prihoda u kapital, darove ili u druge vrste prihoda koji se oporezuju nižom poreznom stopom ili se na njih ne plaća porez.

3. Aranžman koji uključuje kružne transakcije koje za posljedicu imaju fiktivno trgovanje financijskim sredstvima, i to uključivanjem posrednih subjekata bez druge primarne komercijalne svrhe ili transakcija koje se međusobno prebijaju ili poništavaju ili koje imaju slične značajke.

Posebna obilježja povezana s prekograničnim transakcijama

Članak 122.e

Posebna obilježja povezana s prekograničnim transakcijama obuhvaćaju:

1. Aranžman koji uključuje prekogranična plaćanja između dvaju ili više povezanih poduzeća koja se mogu odbiti od poreza, pri čemu je ispunjen najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

a) primatelj nije rezident u porezne svrhe ni u jednoj poreznoj jurisdikciji

b) iako je primatelj rezident u porezne svrhe u određenoj jurisdikciji, ta jurisdikcija

1.     ne propisuje obvezu plaćanja poreza na dobit ili propisuje plaćanje nulte ili gotovo nulte stope poreza na dobit ili

2.     uvrštena je na popis jurisdikcija trećih zemalja koje su države članice zajedno ili u okviru Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) ocijenile kao nesudjelujuće

c) plaćanje je u cijelosti izuzeto od poreza u jurisdikciji u kojoj je primatelj rezident u porezne svrhe ili

d) plaćanje podliježe povlaštenom poreznom režimu u jurisdikciji u kojoj je primatelj rezident u porezne svrhe.

2. Amortizacija za istu imovinu može se odbiti u više od jedne jurisdikcije.

3. Oslobođenje od dvostrukog oporezivanja u pogledu iste stavke prihoda ili kapitala potražuje se u više od jedne jurisdikcije.

4. Postoji aranžman koji predviđa mogućnost prijenosa imovine i kojem postoji bitna razlika s obzirom na uvećanje vrijednosti imovine koje se primjenjuje u uključenim jurisdikcijama.

Posebna obilježja u vezi s automatskom razmjenom informacija i stvarnim vlasništvom

Članak 122.f

Posebna obilježja u vezi s automatskom razmjenom informacija i stvarnim vlasništvom obuhvaćaju:

1. Aranžman kojim se može dovesti u pitanje obveza izvješćivanja u skladu s propisima kojima se provode propisi Europske unije ili bilo kojim jednakovrijednim sporazumom o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima, uključujući sporazume s trećim zemljama, ili kojima se iskorištava nepostojanje takvog zakonodavstva ili sporazuma. Takvi aranžmani uključuju najmanje sljedeće:

a) upotrebu računa, proizvoda ili ulaganja koje nije, ili se za njega tvrdi da nije, financijski račun, ali ima značajke koje su u bitnoj mjeri slične značajkama financijskog računa

b) prijenos financijskog računa ili imovine u jurisdikciju koja nije obvezna provoditi automatsku razmjenu informacija o financijskim računima s državom rezidentnosti relevantnog poreznog obveznika

c) ponovnu klasifikaciju prihoda i kapitala u proizvode ili plaćanja koji ne podliježu automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima

d) prijenos ili pretvorbu financijske institucije ili financijskog računa ili njihove imovine u financijsku instituciju ili financijski račun ili imovinu koji ne podliježu izvješćivanju u skladu s automatskom razmjenom informacija o financijskim računima

e) upotrebu pravnih subjekata, aranžmana ili struktura kojima se uklanja ili se za njih tvrdi da uklanjaju izvješćivanje jednog ili više imatelja računa ili osoba koje imaju kontrolu u skladu s automatskom razmjenom informacija o financijskim računima

f) aranžmani kojima se dovode u pitanje postupci dubinske analize ili iskorištavaju slabosti postupaka dubinske analize kojima se financijske institucije služe radi ispunjavanja svojih obveza izvješćivanja informacija o financijskim računima, uključujući upotrebu jurisdikcija s neprimjerenim ili slabim sustavima provedbe zakonodavstva o sprječavanju pranja novca ili sa slabim zahtjevima u pogledu transparentnosti za pravne osobe ili pravne aranžmane.

2. Aranžman koji uključuje netransparentan lanac pravnog ili stvarnog vlasništva uz upotrebu osoba, pravnih aranžmana ili struktura:

a) koje ne obavljaju znatnu gospodarsku djelatnost koja se obavlja uz pomoć odgovarajućeg osoblja, opreme, imovine i zgrada i

b) koje su osnovane ili pod kontrolom ili se njima upravlja ili imaju rezidentnost ili poslovni nastan u jurisdikciji koja nije jurisdikcija rezidentnosti jednog ili više stvarnih vlasnika imovine koju drže takve osobe, pravni aranžmani ili strukture i

c) pri čemu se ne može identificirati stvarne vlasnike takvih osoba, pravnih aranžmana ili struktura, u skladu s propisima kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma.

Posebna obilježja povezana s transfernim cijenama

Članak 122.g

Posebna obilježja povezana s transfernim cijenama obuhvaćaju:

1. Aranžman koji uključuje upotrebu jednostranih pravila sigurne luke.

2. Aranžman koji uključuje prijenos nematerijalne imovine čiju je vrijednost teško utvrditi. Pojam nematerijalne imovine čiju je vrijednost teško utvrditi obuhvaća nematerijalnu imovinu ili prava u okviru nematerijalne imovine za koju, u trenutku njihova prijenosa između povezanih poduzeća:

a) ne postoje pouzdane usporedive vrijednosti i

b) u vrijeme pokretanja transakcije, predviđanja budućih novčanih tokova ili prihoda za koje se očekuje da će proizići iz prenesene nematerijalne imovine ili pretpostavke koje se primjenjuju pri utvrđivanju vrijednosti nematerijalne imovine vrlo su nepouzdani, zbog čega je teško predvidjeti konačni uspjeh u vezi s nematerijalnom imovinom u trenutku prijenosa.

3. Aranžman koji uključuje prekogranični prijenos funkcija i/ili rizika i/ili imovine unutar skupine ako predviđena godišnja dobit prije kamata i poreza (EBIT) tijekom trogodišnjeg razdoblja nakon prijenosa, prenositelja ili više prenositelja, iznosi manje od 50% predviđenog godišnjeg EBIT-a tog prenositelja ili tih prenositelja u slučaju da prijenos nije izvršen.

ODJELJAK 2.
ROKOVI I NAČIN PODNOŠENJA INFORMACIJA O PREKOGRANIČNIM ARANŽMANIMA O KOJIMA SE IZVJEŠĆUJE

Članak 122.h

(1) Dostava informacija o prekograničnim aranžmanima o kojima se izvješćuje iz članka 35.k Zakona obavlja se u rokovima propisanim člancima 35.f i 35.i Zakona elektroničkim putem na hrvatskom jeziku osim informacija iz članka 35.k stavka 1. točke 3. Zakona koje se dostavljaju na hrvatskom i engleskom jeziku.

(2) Ministarstvo financija, Porezna uprava u trenutku prijave prekograničnog aranžmana od strane posrednika ili relevantnog poreznog obveznika dodjeljuje broj prekograničnom aranžmanu o kojem se izvješćuje elektroničkim putem u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

Oslobođenje od obveze podnošenja informacija o prekograničnim aranžmanima o kojima se izvješćuje

Članak 122.i

(1) Odvjetnici i porezni savjetnici oslobođeni su obveze podnošenja informacija o prekograničnim aranžmanima o kojima se izvješćuje u skladu s člankom 35.h stavkom 1. Zakona.

(2) Odvjetnici i porezni savjetnici iz stavka 1. ovoga članka obvezni su u roku od tri dana obavijestiti pisanim putem sve druge posrednike, ili ako takvih posrednika nema, relevantnog poreznog obveznika o obvezi izvješćivanja iz članka 35.i stavka 1. Zakona.

Izvješćivanje kada postoji više posrednika

Članak 122.j

(1) Posrednik koji podnosi izvješće o prekograničnom aranžmanu će o dodijeljenom broju prekograničnog aranžmana iz članka 122.h stavka 2. ovoga Pravilnika odmah po primitku dodijeljenog broja obavijestiti sve posrednike i relevantnog poreznog obveznika koji sudjeluju u tom prekograničnom aranžmanu.

(2) Posrednik će biti oslobođen od obveze podnošenja izvješća o prekograničnom aranžmanu u skladu s člankom 35.j stavkom 2. Zakona ako je posrednik primio od bilo kojeg drugog posrednika uključenog u prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje sljedeće:

1. broj prekograničnog aranžmana dodijeljen od strane Ministarstva financija, Porezne uprave i

2. informacije iz članka 35.k stavka 1. Zakona podnesene Ministarstvu financija, Poreznoj upravi od strane drugog posrednika.

(3) Posrednik će broj prekograničnog aranžmana iz stavka 2. ovoga članka dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi elektroničkim putem u roku od 15 dana od dana kada je zaprimio obavijest od strane drugog posrednika.

Izvješćivanje kada postoji nekoliko relevantnih poreznih obveznika

Članak 122.k

(1) Relevantni porezni obveznik koji ima obvezu podnošenja izvješća o prekograničnim aranžmanima o kojima se izvješćuje u skladu s člankom 35.i stavkom 2. Zakona ako postoji više relevantnih poreznih obveznika uključenih u isti prekogranični aranžman o kojemu se izvješćuje, obavijestit će po primitku dodijeljenog broja svakog relevantnog poreznog obveznika koji sudjeluje u tom prekograničnom aranžmanu o dodijeljenom broju prekograničnog aranžmana iz članka 122.h stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Relevantni porezni obveznik bit će oslobođen podnošenja izvješća o prekograničnom aranžmanu iz članka 35.j stavka 4. Zakona ako je relevantni porezni obveznik primio od bilo kojeg drugog relevantnog poreznog obveznika uključenog u prekogranični aranžman sljedeće:

1. broj prekograničnog aranžmana dodijeljen od strane Ministarstva financija, Porezne uprave i

2. informacije iz članka 35.k stavka 1. Zakona podnesene Ministarstvu financija, Poreznoj upravi od strane drugog relevantnog poreznog obveznika.

(3) Relevantni porezni obveznik će broj prekograničnog aranžmana iz stavka 2. ovoga članka dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi elektroničkim putem u roku od 15 dana od dana kada je zaprimio obavijest od drugog relevantnog poreznog obveznika.

Izvješćivanje kada postoji više nadležnih tijela u više država članica

Članak 122.l

(1) Posrednik i relevantni porezni obveznik bit će oslobođeni od obveze podnošenja izvješća o prekograničnim aranžmanima u skladu s člankom 35.g stavkom 2. Zakona i člankom 35.i stavkom 4. Zakona ako Ministarstvu financija, Poreznoj upravi dostave broj prekograničnog aranžmana dodijeljen od nadležnog tijela druge države članice.

(2) Rok za dostavu broja prekograničnog aranžmana iz stavka 1. ovoga članka je 15 dana od dana zaprimanja informacije o dodijeljenom broju prekograničnog aranžmana.

Obavijest o upotrebi prekograničnog aranžmana

Članak 122.m

(1) Relevantni porezni obveznik u skladu s člankom 35.j stavkom 5. Zakona podnosi Ministarstvu financija, Poreznoj upravi obavijest o upotrebi prekograničnog aranžmana za svaku godinu u kojoj je:

1. zaključio bilo koju transakciju koja je ili čini dio prekograničnog aranžmana o kojem se izvješćuje

2. ostvaruje ili nastoji ostvariti poreznu pogodnost iz prekograničnog aranžmana o kojem se izvješćuje.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Ministarstvu financija, Poreznoj upravi elektroničkim putem u roku od tri mjeseca nakon isteka godine u kojoj se aranžman upotrebljavao.

(3) U slučaju tržišnih aranžmana, posrednik će u skladu s člankom 35.f stavkom 3. Zakona svaka tri mjeseca obavijestiti Ministarstvo financija, Poreznu upravu, kroz izmjenu izvješća, o svakoj novoj informaciji iz članka 35.k stavka 1. točaka 1., 4., 7. i 8. Zakona koja je postala dostupna nakon podnošenja posljednjeg izvješća.

(4) Izvješće iz stavka 3. ovoga članka podnosi se Ministarstvu financija, Poreznoj upravi elektroničkim putem u roku od jednog mjeseca od završetka tromjesečja u kojem su informacije postale dostupne.«.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-02/19
Urbroj: 513-07-21-01/1
Zagreb, 2. siječnja 2020.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.