Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu

NN 1/2020 (2.1.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu

MINISTARSTVO FINANCIJA

6

Na temelju članka 82. stavka 11. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16, 106/18 i 121/19), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PAUŠALNOM OPOREZIVANJU DJELATNOSTI IZNAJMLJIVANJA I ORGANIZIRANJA SMJEŠTAJA
U TURIZMU

Članak 1.

U Pravilniku o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu (»Narodne novine«, br. 1/19), u članku 7. riječi: »odnosno nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva« te riječi: »ili na temelju rješenja o ispunjavanju uvjeta za posebni standard nadležnog ureda odobreno pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu« brišu se.

Članak 2.

U članku 8. stavku 2. riječi: »(dalje u tekstu: rješenje o odobrenju) ili rješenja o ispunjavanju uvjeta za posebni standard na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu« brišu se.

U stavku 3. riječi: »prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika« zamjenjuju se riječima: »mjestu gdje se nekretnina odnosno smještajna jedinica nalaze, a za koje je izdano rješenje nadležnog ureda o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu«.

Članak 3.

U članku 11. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako tijekom godine nastupe uvjeti iz članka 82. stavka 8. Zakona, čime prestaje mogućnost za utvrđivanje godišnjega paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, Porezna uprava će utvrditi obvezu utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga s 1. danom mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem su prestali uvjeti za utvrđivanje paušalnog dohotka te donijeti rješenje o plaćanju predujma poreza u skladu s člankom 37. stavkom 1. Zakona.«.

Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»(4) Rješenje iz stavka 3. izdaje nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika najkasnije do kraja mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem su prestali uvjeti za utvrđivanje paušalnog dohotka i plaćanje paušalnog poreza na dohodak.

(5) U slučaju prelaska s utvrđivanja dohotka u paušalnom iznosu na utvrđivanje temeljem propisanih poslovnih knjiga zbog prestanka uvjeta propisanih člankom 7. ovoga Pravilnika porezni obveznik je obvezan postupiti u skladu s odredbama Pravilnika o porezu na dohodak vezanim za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti.

(6) Porezni obveznik iz stavka 5. ovoga članka, s datumom promjene oporezivanja sastavlja popis izdanih i nenaplaćenih računa te popis primljenih i neplaćenih računa.«.

Iza dosadašnjeg stavka 4. koji postaje stavak 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) U slučaju kada porezni obveznik nakon odjave u istom ili sljedećem poreznom razdoblju prijavi istu djelatnost za isti objekt ne primjenjuju se odredbe iz stavka 7. ovog članka.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 9.

Članak 4.

U članku 14. u stavku 1. iza riječi: » 87. Zakona,« dodaju se riječi: »na Obrascu RPO u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak«.

Stavak 5. briše se.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu dan nakon objave.

Klasa: 011-01/19-02/22
Urbroj: 513-07-21-01-19-2
Zagreb, 2. siječnja 2020.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.