Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama

NN 1/2020 (2.1.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama

MINISTARSTVO FINANCIJA

7

Na temelju članka 13. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 121/2019) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TROŠARINAMA

Članak 1.

U Pravilniku o trošarinama (»Narodne novine«, broj 1/2019) u članku 3. stavku 1. točka 5. briše se.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. iza riječi: »Republike Hrvatske« brišu se riječi: »tih proizvoda«.

Članak 3.

U članku 46. stavku 3. riječi: »pokusnu (probnu)« zamjenjuju se s riječi: »probnu«.

Članak 4.

U članku 54. stavku 3. riječ: »označen« zamjenjuju se riječima »obojan plavom«.

Članak 5.

Članak 71. briše se.

Članak 6.

U članku 83. stavku 2. riječi: »člankom 105. stavkom 8. točkom 5.« zamjenjuju se riječima: »člankom 105. stavkom 8. točkama 5. i 7.«.

Članak 7.

Naslov Odjeljka 1. u Poglavlju IV. te naslov iznad članka 88. i članak 88. mijenjaju se i glase:

»POSEBNE MJERE NADZORA NAD PRODAJOM I ISPORUKOM LOŽIVA ULJA, PLAVOG DIZELA, BIOGORIVA, ENERGENATA ZA POGON TE OSTALIH ENERGENATA IZ ČLANKA 51. ZAKONA O TROŠARINAMA

Izdavanje odobrenja

Članak 88.

(1) Osobe iz članka 111. stavka 1., članka 113. stavka 2. i članka 114. stavka 1. Zakona podnose nadležnom carinskom uredu zahtjev za izdavanje posebnog odobrenja za poslovanje s loživim uljem, plavim dizelom, biogorivom, energentima za pogon i ostalim energentima iz članka 51. Zakona, puštenim u potrošnju najkasnije osam dana prije početka poslovanja.

(2) Zahtjev za izdavanje posebnog odobrenja iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

1. podatke o podnositelju zahtjeva, i to: naziv tvrtke/obrta, sjedište, adresu i podatke za kontakt, mjesto vođenja glavnog knjigovodstva, osobni identifikacijski broj (OIB)

2. lokaciju svakog posebno utvrđenog prodajnog mjesta loživa ulja

3. lokaciju svakog posebno utvrđenog skladišta za prodaju loživa ulja

4. lokaciju svakog mjesta prodaje loživa ulja, plavog dizela, biogoriva, energenata za pogon te ostalih energenata iz članka 51. Zakona, puštenih u potrošnju

5. pravnu osnovu vlasništva ili posjeda lokacija iz točaka 2., 3. i 4. ovoga stavka (ako se rješenje o minimalno-tehničkim uvjetima ne odnosi na lokaciju za koju se traži posebno odobrenje)

6. naziv i registracijske podatke svake autocisterne iz stavka 6. ovog članka

7. podatke o zadovoljavanju minimalnih tehničkih, mjeriteljskih ili drugih uvjeta ukoliko je to propisano posebnim propisima

8. predviđene odnosno uobičajene godišnje količine poslovanja s loživim uljem, plavim dizelom, biogorivom te energentima za pogon, puštenim u potrošnju

9. podatke o izdanoj dozvoli nadležnog tijela za obavljanje energetskih djelatnosti, ukoliko je to propisano posebnim propisom.

(3) Na posebni zahtjev nadležnog carinskog ureda podnositelj zahtjeva je dužan podnijeti instrument osiguranja plaćanja trošarine ovisno o iznosu mogućeg trošarinskog duga.

(4) Na zahtjev nadležnog carinskog ureda podnositelj zahtjeva obvezan je dostaviti i druge potrebne podatke.

(5) U postupku utvrđivanja uvjeta za izdavanje posebnih odobrenja primjenjuje se članak 18. stavak 3. Zakona.

(6) Ako se isporuka loživog ulja, plavog dizela, biogoriva, energenata za pogon i ostalih energenata iz članka 51. Zakona, puštenih u potrošnju obavlja autocisternama koje ne obavljaju isporuku u ime i za račun korisnika posebnog odobrenja ili osoba iz članka 121. stavka 3. Zakona, svaka osoba koja obavlja takvu isporuku obvezna je ishoditi posebno odobrenje.

(7) Osobe iz članka 121. stavka 3. Zakona koje ne moraju ishoditi posebno odobrenje, obvezne su nadležnom carinskom uredu dostaviti podatke iz stavka 2. točaka 2., 3. i 4. ovoga članka.«.

Članak 8.

U članku 92. stavku 5. iza riječi: »energentima za pogon« dodaju se riječi: »i ostalim energentima iz članka 51. Zakona«.

U članku 92. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Korisnici posebnih odobrenja za poslovanje s ostalim energentima iz članka 51. Zakona, puštenim u potrošnju dužni su voditi specifikacije tih energenata u skladu s člankom 79. stavkom 4. ovog Pravilnika.«.

Dosadašnji stavci 6., 7. i 8. postaju stavci 7., 8. i 9.

Članak 9.

U članku 99. stavku 1. točki 3. iza riječi: »duhanskih prerađevina« dodaje se zarez i riječi: »duhanskih proizvoda i duhanske sirovine«.

Članak 10.

(1) Obrasci: Prilog 42 – Obrazac MI-C, Prilog 43 – Obrazac MI-CR-CL, Prilog 44 – Obrazac MI-DP i Prilog 45 – Obrazac MI-OT koji su tiskani u prilogu Pravilnika o trošarinama brišu se.

(2) Obrasci: Prilog 13 – Obrazac A – Rezervni postupak, Prilog 14 – Obrazac B – Rezervni postupak, Prilog 15 – Obrazac C – Rezervni postupak, Prilog 18 – Obrazac PTD, Prilog 24 – Obrazac O-OMPV-e-TD, Prilog 52 – Obrazac MI-UTE, Prilog 55 – Obrazac MI-PL i Prilog 56 – Obrazac MI-EL zamjenjuju se novim obrascima koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/55

Urbroj: 513-02-1710/1-19-1

Zagreb, 2. siječnja 2020.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG 13

Obrazac A

REZERVNI POSTUPAK

Prateći dokument za kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine1

1Zaglavlje e-TD-a
aŠifra odredišta
bTrajanje kretanja
cOrganizator prijevoza
2Pošiljatelj
aTrošarinski broj pošiljatelja
bNaziv
cUlica
dKućni broj
ePoštanski broj
fMjesto
gNAD_LNG
3Mjesto otpreme
aTrošarinski broj trošarinskog skladišta
bNaziv
cUlica
dKućni broj
ePoštanski broj
fMjesto
gNAD_LNG
4Carinski ured otpreme – Uvoz
aŠifra ureda
5Primatelj
aIdentifikacijski broj
bNaziv
cUlica
dKućni broj
ePoštanski broj
fMjesto
hEORI broj
gNAD_LNG
6Primatelj dodatni podaci
aŠifra države članice
bSerijski broj potvrde o oslobođenju
7Mjesto isporuke
aIdentifikacijski broj
bNaziv
cUlica
dKućni broj
ePoštanski broj
fMjesto
gNAD_LNG
8Carinski ured – Mjesto isporuke
aŠifra ureda
9e-TD
aLokalni referentni broj
bBroj računa
cDatum računa
dŠifra polazišta
eDatum otpreme
fVrijeme otpreme
9.1Uvozna carinska deklaracija
aMRN uvozne carinske deklaracije
10Carinski ured otpreme
aŠifra ureda
11Jamstvo za kretanje
aŠifra davatelja jamstva
12Davatelj jamstva
aTrošarinski broj
bPDV identifikacijski broj
cNaziv
dUlica
eKućni broj
fPoštanski broj
gMjesto
hNAD_LNG
13Prijevoz
aŠifra načina prijevoza
bDodatni podaci
cDodatni podaci_LNG
14Organizator prijevoza
aPDV identifikacijski broj
bNaziv
cUlica
dKućni broj
ePoštanski broj
fMjesto
gNAD_LNG
15Prvi prijevoznik
aPDV identifikacijski broj
bNaziv
cUlica
dKućni broj
ePoštanski broj
fMjesto
gNAD_LNG
16Podaci o prijevozu
aŠifra prijevoznog sredstva
bIdentitet prijevoznog sredstva
cIdentitet trgovačke plombe
dPodaci o plombi
ePodaci o plombi_LNG
fDodatni podaci
gDodatni podaci_LNG
17e-TD stavke
aJedinstveni referentni broj stavke
bŠifra trošarinskoga proizvoda
cTarifna oznaka KN
dKoličina
eBruto težina
fNeto težina
gUdio alkohola
hStupanj Platoa
iFiskalna oznaka
jFiskalna oznaka_LNG
kKorištenje fiskalne oznake
lOznaka podrijetla
mOznaka podrijetla_LNG
nVeličina proizvođača
oGustoća
pTrgovački opis
qTrgovački opis_LNG
rRobna marka proizvoda
sRobna marka proizvoda_LNG
17.1Pakiranje
aŠifra vrste pakiranja
bBroj koleta
cIdentitet trgovačke plombe
dPodaci o plombi
ePodaci o plombi_LNG
17.2Vino
aKategorija – vino
bŠifra vinorodne zone
cTreća država podrijetla
dOstale informacije
eOstale informacije_LNG
17.2.1Oznaka postupka tehnološke obrade
aŠifra postupka
18Dokument
aKratki opis dokumenta
bKratki opis dokumenta_LNG
cUputa na dokument
dUputa na dokument_LNG
Mjesto i datumPotpis odgovorne osobe

POPUNJAVA TROŠARINSKI URED ZA VEZU

 
Datum i vrijeme prihvaćanja Pratećeg dokumenta za kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine u rezervnom postupku

(Pečat)

Upute za popunjavanje

Obrazac se popunjava u skladu s Tablicom 1. iz Priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 684/2009 od 24. srpnja 2009.2 uključujući sve njezine izmjene i dopune.

U slučaju više stavki robe (npr. alkoholna pića s različitim udjelom alkohola) potrebno je kopirati skupinu podataka 17 i podskupine podataka 17.1 i 17.2 te, ako je primjenjivo, podskupinu podataka 17.2.1, ovisno o potrebnom broju seta podataka (npr. u slučaju pošiljke s 2 stavke robe skupinu podataka 17 i podskupine podataka 17.1, 17.2 i 17.2.1 potrebno je kopirati kako bi se omogućio unos obadvije stavke, pri čemu se u polju 17a navodi o kojoj se stavci radi, odnosno navodi se 1 ili 2).


1 Članak 8. Uredbe Komisije (EZ) br. 684/2009 od 24. srpnja 2009. o provedbi Direktive Vijeća 2008/118/EZ s obzirom na računalnu obradu postupaka za kretanje trošarinske robe tijekom obustave plaćanja trošarina (SL L 197, 29.7.2009., str. 24.).

2 Uredba Komisije (EZ) br. 684/2009 od 24. srpnja 2009. o provedbi Direktive Vijeća 2008/118/EZ s obzirom na računalnu obradu postupaka za kretanje trošarinske robe tijekom obustave plaćanja trošarina (SL L 197, 29. 7. 2009., str. 24.).


Dodatne napomene: Obrazac je potrebno tiskati obostrano.

PRILOG 14

Obrazac B

REZERVNI POSTUPAK

Prateći dokument za promjenu odredišta1

2Ažuriranje e-TD-a
bJRO (Jedinstvena referentna oznaka)
cTrajanje kretanja
dPromjena organizacije prijevoza
eBroj računa
fDatum računa
gŠifra načina prijevoza
hDodatni podaci
iDodatni podaci_LNG
3Promjena odredišta
aŠifra odredišta
4Novi primatelj
aIdentifikacijski broj
bNaziv
cUlica
dKućni broj
ePoštanski broj
fMjesto
gNAD_LNG
hEORI broj
5Mjesto isporuke
aIdentifikacijski broj
bNaziv
cUlica
dKućni broj
ePoštanski broj
fMjesto
gNAD_LNG
6Carinski ured – Mjesto isporuke
aŠifra carinskog ureda
7Organizator prijevoza
aPDV identifikacijski broj
bNaziv
cUlica
dKućni broj
ePoštanski broj
fMjesto
gNAD_LNG
8Novi prijevoznik
aPDV identifikacijski broj
bNaziv
cUlica
dKućni broj
ePoštanski broj
fMjesto
gNAD_LNG
9Podaci o prijevozu
aŠifra prijevoznog sredstva
bIdentitet prijevoznog sredstva
cIdentitet trgovačke plombe
dPodaci o plombi
ePodaci o plombi_LNG
fDodatni podaci
gDodatni podaci_LNG
Mjesto i datumPotpis odgovorne osobe

POPUNJAVA TROŠARINSKI URED ZA VEZU

 
Datum i vrijeme prihvaćanja Pratećeg dokumenta za promjenu odredišta u rezervnom postupku(Pečat)

Upute za popunjavanje

Obrazac se popunjava u skladu s Tablicom 3. iz Priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 684/2009 od 24. srpnja 2009.2 uključujući sve njezine izmjene i dopune.


1 Članak 8. Uredbe Komisije (EZ) br. 684/2009 od 24. srpnja 2009. o provedbi Direktive Vijeća 2008/118/EZ s obzirom na računalnu obradu postupaka za kretanje trošarinske robe tijekom obustave plaćanja trošarina (SL L 197, 29. 7. 2009., str. 24.).

2 Uredba Komisije (EZ) br. 684/2009 od 24. srpnja 2009. o provedbi Direktive Vijeća 2008/118/EZ s obzirom na računalnu obradu postupaka za kretanje trošarinske robe tijekom obustave plaćanja trošarina (SL L 197, 29. 7. 2009., str. 24.).


Dodatne napomene: Obrazac je potrebno tiskati obostrano.

PRILOG 15

Obrazac C

REZERVNI POSTUPAK

Potvrda o primitku / Potvrda o izvozu1

2Kretanje trošarinskih proizvoda e-TD
aJRO (Jedinstvena referentna oznaka)
bSlijedni broj
3Primatelj
aIdentifikacijski broj
bNaziv
cUlica
dKućni broj
ePoštanski broj
fMjesto
gNAD_LNG
hEORI broj
4Mjesto isporuke
aIdentifikacijski broj
bNaziv
cUlica
dKućni broj
ePoštanski broj
fMjesto
gNAD_LNG
5Carinski ured – Mjesto odredišta
aŠifra ureda
6Potvrda o primitku/Izvoz
aDatum dolaska trošarinskih proizvoda
bOpći zaključci o primitku
cDodatni podaci
dDodatni podaci_LNG
7Stavke Potvrde o primitku/izvozu
aJedinstveni referentni broj stavke
bIndikator manjka ili viška
cUtvrđen manjak ili višak
dŠifra trošarinskog proizvoda
eOdbijena količina
8Razlog nezadovoljstva
aRazlog nezadovoljstva
bDodatni podaci
cDodatni podaci_LNG
Mjesto i datumPotpis odgovorne osobe

POPUNJAVA TROŠARINSKI URED ZA VEZU

 
Datum i vrijeme prihvaćanja Potvrde o primitku / Potvrde o izvozu u rezervnom postupku(Pečat)

Upute za popunjavanje

Obrazac se popunjava u skladu s Tablicom 6. iz Priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 684/2009 od 24. srpnja 2009.2 uključujući sve njezine izmjene i dopune.


1 Članak 8. Uredbe Komisije (EZ) br. 684/2009 od 24. srpnja 2009. o provedbi Direktive Vijeća 2008/118/EZ s obzirom na računalnu obradu postupaka za kretanje trošarinske robe tijekom obustave plaćanja trošarina (SL L 197, 29. 7. 2009., str. 24.).

2 Uredba Komisije (EZ) br. 684/2009 od 24. srpnja 2009. o provedbi Direktive Vijeća 2008/118/EZ s obzirom na računalnu obradu postupaka za kretanje trošarinske robe tijekom obustave plaćanja trošarina (SL L 197, 29. 7. 2009., str. 24.).


Dodatne napomene: Obrazac je potrebno tiskati obostrano.

PRILOG 18

Obrazac PTD

PRATEĆI TROŠARINSKI DOKUMENT

PRILOG 24

Obrazac O-OMPV-e-TD

Obavijest o namjeravanoj otpremi vina u sustavu odgode plaćanja trošarine s elektroničkim trošarinskim dokumentom iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu Europske unije

POŠILJATELJ

Naziv/ime i prezime malog proizvođača vina:

Adresa (sjedišta/prebivališta) malog proizvođača vina:­­­­­­­­­­­­­­­­

Osobni identifikacijski broj (OIB) malog proizvođača vina:

Trošarinski broj malog proizvođača vina:

PODACI O POŠILJCI
Nacrt elektroničkog trošarinskog dokumenta
(članak 57. stavak 3. Zakona o trošarinama)

Niže navedeni podaci se popunjavaju u skladu s Tablicom 1. iz Priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 684/2009 od 24. srpnja 2009.1 uključujući sve njezine izmjene i dopune.

U slučaju više stavki robe (tj. vina s različitim udjelom alkohola) potrebno je skupinu podataka 17 i podskupine podataka 17.1, 17.2 i 17.2.1 kopirati ovisno o potrebnom broju seta podataka (npr. u slučaju pošiljke s 2 stavke robe skupinu podataka 17 i podskupine podataka 17.1, 17.2 i 17.2.1 potrebno je kopirati kako bi se omogućio unos obadvije stavke, pri čemu se u polju 17a navodi o kojoj se stavci radi, odnosno navodi se 1 ili 2).

Nacrt elektroničkog trošarinskog dokumenta

1ZAGLAVLJE e-TD
aŠifra odredišta
bTrajanje kretanja
cOrganizator prijevoza
5PRIMATELJ
aIdentifikacijski broj primatelja
bNaziv
cUlica
dKućni broj
ePoštanski broj
fMjesto
6PRIMATELJ DODATNI PODACI
aŠifra države članice
bSerijski broj potvrde o oslobođenju
7MJESTO ISPORUKE
aIdentifikacijski broj
bNaziv
cUlica
dKućni broj
ePoštanski broj
fMjesto
8CARINSKI URED – MJESTO ISPORUKE
aŠifra ureda
9e-TD
aLokalni referentni broj
bBroj računa
cDatum računa
dŠifra polazišta
eDatum otpreme
fVrijeme otpreme
11JAMSTVO ZA KRETANJE
aŠifra davatelja jamstva
13PRIJEVOZ
aŠifra načina prijevoza
bDodatni podaci
14ORGANIZATOR PRIJEVOZA
aPDV identifikacijski broj
bNaziv
cUlica
dKućni broj
ePoštanski broj
fMjesto
15PRVI PRIJEVOZNIK
aPDV identifikacijski broj
bNaziv
cUlica
dKućni broj
ePoštanski broj
fMjesto
16PODACI O PRIJEVOZU
aŠifra prijevoznog sredstva
bIdentitet prijevoznog sredstva
cIdentitet trgovačke plombe
dPodaci o plombi
fDodatni podaci
17e-TD STAVKE
aJedinstveni referentni broj stavke
bŠifra trošarinskog proizvoda
cTarifna oznaka KN
dKoličina
eBruto težina
fNeto težina
gUdio alkohola
iFiskalna oznaka
kKorištenje fiskalne oznake
lOznaka podrijetla
pTrgovački opis
rRobna marka proizvoda
17.1PAKIRANJE
aŠifra vrste pakiranja
bBroj koleta
cIdentitet trgovačke plombe
dPodaci o plombi
17.2VINO
aKategorija – vino
bŠifra vinorodne zone
cTreća država podrijetla
dOstale informacije
17.2.1OZNAKA POSTUPKA TEHNOLOŠKE OBRADE
aŠifra postupka
18DOKUMENT
aKratki opis dokumenta
cUputa na dokument
Mjesto i datum: __________Potpis: _________


POPUNJAVA NADLEŽNI CARINSKI URED

Evidencijski broj ObavijestiNadležni carinski ured (Naziv i adresa; datum, potpis i pečat)
Evidencijski broj instrumenta osiguranja plaćanja trošarine
Datum prihvata instrumenta osiguranja plaćanja trošarine
Jedinstvena referentna oznaka (JRO) elektroničkog trošarinskog dokumenta (e-TD-a)


Upute za popunjavanje

PošiljateljNavesti puni naziv odnosno ime i prezime, adresu, osobni identifikacijski broj (OIB) te trošarinski broj pošiljatelja – trošarinskog obveznika sa statusom malog proizvođača vina.


Nacrt elektroničkog trošarinskog dokumenta

Šifra odredišta

Navesti jednu od sljedećih šifri ovisno o trošarinskom statusu primatelja:

    »1 = Trošarinsko skladište« (ukoliko primatelj posluje u statusu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta),

    »2 = Registrirani primatelj«,

    »3 = Povremeno registrirani primatelj«,

    »4 = Direktna isporuka« (ukoliko država članica odredišta primjenjuje u svom zakonodavstvu taj institut),

    »5 = Izuzeti primatelj« (npr. diplomatska i konzularna predstavništva; članak 35. stavak 1. Zakona o trošarinama8),

    »6 = Izvoz«.

Trajanje kretanjaTrajanje kretanje se iskazuje ili u satima (S) ili u danima (D) nakon čega slijedi dvoznamenkasti broj (npr. S12 ili D04). Pošiljatelj navodi uobičajeno vremensko trajanje kretanja uzimajući u obzir vrstu prijevoza i udaljenost.
Organizator prijevoza

Navesti osobu koja je odgovorna za organizaciju prijevoza. Polje se popunjava na način da se unese jedna od sljedećih vrijednosti, ovisno o konkretnom slučaju:

    Pošiljatelj,

    Primatelj,

    Vlasnik robe,

    Drugo.

PRIMATELJ

U grupi podataka Primatelj, u polju identifikacijski broj potrebno je navesti važeći trošarinski broj primatelja (nacionalni identifikacijski broj trošarinskog obveznika, 13-znamenkasta oznaka) ako je primatelj osoba sa statusom:

    ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta (šifra odredišta u polju 1a: »1«);

    registriranog primatelja (šifra odredišta u polju 1a: »2«);

    povremeno registriranog primatelja (šifra odredišta u polju 1a: »3«).

U slučaju direktne isporuke (šifra odredišta u polju 1a: »4«), u polju identifikacijski broj potrebno je navesti važeći trošarinski broj primatelja: ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta odnosno registriranog primatelja koji ima odobrenje nadležnog tijela za direktnu isporuku.

Nakon toga se navodi adresa sjedišta/prebivališta primatelja.

Trošarinski broj (engl. excise number) svojih poslovnih partnera pošiljatelj može provjeriti na internetskoj stranici Europske komisije SEED on Europa na poveznici: <http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/seed/seed_consultation.jsp?Lang=hr>

Ako je šifra odredišta u polju 1a »5 = izuzeti primatelj«, u grupi podataka Primatelj navode se samo naziv i adresa »izuzetog primatelja« (npr. diplomatske misije, odnosno veleposlanstva akreditiranog u drugoj državi članici Europske unije).

U slučaju podnošenja za izvoz (šifra odredišta u polju 1a »6-izvoz«, u grupi podataka potrebno je navesti naziv i adresu (opcionalno i EORI broj) osobe koja zastupa pošiljatelja u carinskom uredu izvoza.

PRIMATELJ – DODATNI PODACIOva grupa podataka se popunjava samo u slučaju otpreme »izuzetom primatelju« (šifra odredišta u polju 1a »5 = izuzeti primatelj«). U navedenom slučaju navodi se naziv države članice odredišta te serijski broj potvrde o oslobođenju od plaćanja trošarine (ako je serijski broj naveden u potvrdi o oslobođenju od plaćanja trošarine).
MJESTO ISPORUKE

Polja u grupi podataka Mjesto isporuke se popunjavaju ovisno o trošarinskom statusu primatelja:

    ako je primatelj ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta, u polju 7a 'Identifikacijski broj' potrebno je navesti važeći trošarinski broj trošarinskog skladišta odredišta te u ostalim poljima navesti adresu na kojoj se trošarinsko skladište nalazi;

    ako je primatelj registrirani primatelj ili povremeno registrirani primatelj polja se ne popunjavaju;

    ako je šifra odredišta »4 = direktna isporuka«, polje 7a se ne popunjava već se samo navodi adresa ili identifikacijska oznaka (također u poljima predviđenim za unos adrese) mjesta direktne isporuke te opcionalno naziv stvarnog primatelja (unos nije obavezan);

    ako je šifra odredišta »5 = izuzeti primatelj«, može se navesti (unos nije obavezan) naziv i adresa »izuzetog primatelja« (npr. diplomatske misije, odnosno veleposlanstva akreditiranog u drugoj državi članici Europske unije).

CARINSKI URED – MJESTO ISPORUKE

U slučaju podnošenja za izvoz (šifra odredišta u polju 1a »6«) navesti naziv i šifru nadležnog carinskog ureda izvoza (carinski ured kojem će biti podnesena izvozna carinska deklaracija).

Napomena: Kontaktirati nadležni carinski ured radi provjere ispravnosti šifre.

Lokalni referentni brojLokalni referentni broj – LRN je jedinstveni serijski broj kojeg pošiljatelj dodjeljuje elektroničkom trošarinskom dokumentu (e-TD-u), a kojim se pošiljka označava u evidenciji pošiljatelja (referentni broj pošiljke u evidenciji pošiljatelja). LRN je jedinstven za svaku pojedinu pošiljku te u slučaju otkazivanja e-TD-a pošiljatelj mora dodijeliti novi LRN novom e-TD-u koji se podnosi u računalni sustav.
Broj računaNavesti broj računa koju se odnosi na trošarinske proizvode. Ako račun još nije ispostavljen, potrebno je navesti broj dostavnice ili bilo kojeg transportnog dokumenta.
Datum računaDatum računa je datum dokumenta iz prethodnog polja. U skladu s nacionalnom odlukom, ovaj je podatak obvezan.
Datum otpremeNavesti podatke o datumu na koji kretanje započinje.
Vrijeme otpremeNavesti vrijeme otpreme. Podatak je, u skladu s nacionalnom odlukom, obvezan podatak. Navedeno vrijeme je lokalno vrijeme.
Šifra načina prijevoza

Navesti način prijevoza na način da se upiše jedna od sljedećih vrijednosti, ovisno o konkretnom slučaju:

    Drugo,

    Pomorski prijevoz,

    Željeznički prijevoz,

    Cestovni prijevoz,

    Zračni prijevoz,

    Poštanske pošiljke.

Način prijevoza se odnosi na početak kretanja odnosno način prijevoza u trenutku otpreme.

ORGANIZATOR PRIJEVOZAAko je u polju 1c 'Organizator prijevoza' kao vrijednost navedeno »Vlasnik robe« ili »Ostalo«, potrebno je navesti naziv te adresu organizatora prijevoza (i eventualno PDV identifikacijski broj). U slučaju kada je organizator prijevoza pošiljatelj ili primatelj ova grupa podataka se ne popunjava.
PRVI PRIJEVOZNIKNavesti naziv/ime i prezime i adresu prvog prijevoznika.
Šifra prijevoznog sredstva

Navesti o kojem se prijevoznom sredstvu radi te navesti odgovarajuću šifru prijevoznog sredstva na način da se upiše jedna od sljedećih vrijednosti:

    Kontejner,

    Vozilo,

    Prikolica,

    Traktor.

Potrebno je unijeti sve podatke o prvom prijevoznom sredstvu koje će se koristiti u trenutku otpreme, a vezano na sam početak kretanja.

Identitet prijevoznog sredstvaNavesti registracijsku oznaku prvog prijevoznog sredstva.
Identitet trgovačke plombeNavesti identifikaciju trgovačkih plombi ako se koriste za pečaćenje/plombiranje prijevoznog sredstva.
Podaci o plombiNavesti sve dodatne podatke o trgovačkim plombama (npr. vrsta plombe).
Dodatni podaciU polju 'Dodatni podaci' mogu se navesti svi dodatni podaci o prijevozu, npr. identitet svakog sljedećeg prijevoznika, informacije o sljedećim prijevoznim sredstvima/sljedećem prijevoznom sredstvu koje će biti korišteno pri kretanju do mjesta odredišta, ako su ti podaci poznati u trenutku dostave podataka o nacrtu e-TD-a (navesti vrstu i registracijsku oznaku svakog sljedećeg prijevoznog sredstva).
e-TD stavkePotrebno je upotrijebiti zaseban podatkovni skup za svaki proizvod koji je sastavni dio pošiljke.
Jedinstveni referentni broj stavkeBroj stavke robe u pošiljci (1 za prvu stavku, 2 za drugu stavku itd.).
Šifra trošarinskog proizvoda

Navesti odgovarajuću šifru, odnosno:

    W200 ako se otpremaju mirna vina,

    W300 ako se otpremaju pjenušava vina.

Tarifna oznaka KN

Upisati odgovarajuću tarifnu oznaku KN

Tarifna oznaka KN mora odgovarati šifri trošarinskog proizvoda.

Količina

Navesti količinu trošarinskog proizvoda izraženu u

litrama (temperatura od 20 °C).

Bruto težinaNavesti bruto težinu pošiljke (trošarinski proizvodi s pakiranjem).
Neto težinaNavesti težinu trošarinskih proizvoda bez pakiranja.
Udio alkoholaNavesti udio alkohola, odnosno volumni postotak alkohola mjeren pri temperaturi od 20 °C.
Fiskalna oznakaNavesti informacije o markicama.
Korištenje fiskalne oznakeAko je roba označena markicama potrebno je označiti kvačicom polje.
Oznaka podrijetla

Ovo se polje može koristiti za certificiranje (ako je primjenjivo):

u slučaju određenih vina, s obzirom na zaštićenu oznaku izvornosti ili zemljopisnog podrijetla (ZOI ili ZOZP) te godinu berbe i vrstu (vrste) vina, u skladu s člancima 24. i 31. Uredbe Komisije (EZ) br. 436/20093, certificiranje se provodi tako da se navede sljedeće:

'Ovime se potvrđuje da je opisani proizvod proizveden u skladu s mjerama predviđenima Uredbom (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća4 i njezinim delegiranim i provedbenim aktima.'

Ako proizvod nosi oznaku ZOI ili ZOZP uz nju se navodi naziv (nazivi) ZOI ili ZOZP-a i registarski broj (brojevi) kako je utvrđeno člankom 18. Uredbe Komisije (EZ) br. 607/20095.

Trgovački opisNavesti trgovački opis robe radi identifikacije proizvoda koji se prevoze.
Robna marka proizvodaNavesti robnu marku proizvoda ako je primjenjivo.
Šifra vrste pakiranjaNavesti vrstu pakiranja (npr. kutija, paleta).
Broj koletaNavesti broj koleta.
Kategorija – vino

Za vina navedena u Dijelu XII. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1308/2013 navesti odgovarajuću vrijednost sa sljedećeg popisa:

    Vino bez ZOI/ZOZP«,

    Sortno vino bez ZOI/ZOZP«,

    Vino sa ZOI ili ZOZP«,

    Vino iz uvoza,

    Ostalo.

Šifra vinorodne zone

Polje šifra vinorodne zone se primjenjuje na vina u rasutom stanju (količina veća od 60 litara).

Navesti vinorodnu zonu iz koje potječe proizvod koji se prevozi u skladu s Dodatkom I. Priloga VII. Uredbe (EZ) br. 1308/2013.

Treća država podrijetlaPolje 'Treća država podrijetla 'se popunjava ako je kategorija vina »Vino iz uvoza«, pri čemu se navodi naziv države.
Šifra postupka

Polje šifra postupka tehnološke obrade vina se primjenjuje na vina u rasutom stanju (količina veća od 60 litara).

Navesti jednu ili više 'šifri postupka tehnološke obrade vina' u skladu s popisom pod točkom 1.4 (b) dijela B Priloga VI. Uredbe (EZ) br. 436/2009.

DOKUMENTNavesti podatke o pratećoj dokumentaciji, odnosno o bilo kojoj potvrdi (certifikatu) koja se odnosi na robu koja se prevozi (primjerice potvrde koje se odnose na oznaku podrijetla navedene u polju 17l), i to na način da se popuni ili polje 'Kratki opis dokumenta' ili polje 'Uputa na dokument' ili oba.
Evidencijski broj ObavijestiOvlašteni carinski službenik nadležnog carinskog ureda upisuje klasifikacijsku oznaku pod kojom je zaprimljena Obavijest.
Evidencijski broj instrumenta osiguranja plaćanja trošarineNavodi se evidencijski broj instrumenta osiguranja plaćanja trošarine, ako je podnesen.
Datum prihvata instrumenta osiguranja plaćanja trošarineNavodi se datum prihvata instrumenta osiguranja plaćanja trošarine.
Jedinstvena referentna oznaka (JRO) elektroničkog trošarinskog dokumenta (e-TD-a)Navodi se jedinstvena referentna oznaka (JRO) elektroničkog trošarinskog dokumenta koju je računalni sustav dodijelio nakon uspješne validacije nacrta e-TD-a podnesenog od strane nadležnog carinskog ureda.
Nadležni carinski uredNavodi se naziv i adresa nadležnog carinskog ureda. Ovlašteni carinski službenik upisuje datum primitka Obavijesti te potpisuje i ovjerava obrazac.1 Uredba Komisije (EZ) br. 684/2009 od 24. srpnja 2009. o provedbi Direktive Vijeća 2008/118/EZ s obzirom na računalnu obradu postupaka za kretanje trošarinske robe tijekom obustave plaćanja trošarina (SL L 197, 29. 7. 2009., str. 24.).8

2 Zakon o trošarinama (»Narodne novine«, br. 106/2018).

3 Uredba Komisije (EZ) br. 436/2009 od 26. svibnja 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu vinogradarskog registra, obveznih izjava te prikupljanja informacija za praćenje tržišta vina, dokumenata koji prate pošiljke proizvoda od grožđa i vina i evidencija koje se vode u sektoru vina (SL L 128, 27. 5. 2009., str. 15.).

4 Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 67.).

5 Uredba Komisije (EZ) br. 607/2009. od 14. srpnja 2009. o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu zaštićenih oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla, tradicionalnih izraza, označavanja i prezentiranja određenih proizvoda u sektoru vina (SL L 193, 24. 7. 2009., str. 60.).


Dodatne napomene: Obrazac je potrebno tiskati obostrano.

PRILOG 52

Obrazac MI-UTE


PRILOG 55

Obrazac MI-PL

PRILOG 56

Obrazac MI-EL