Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila

NN 1/2020 (2.1.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila

MINISTARSTVO FINANCIJA

8

Na temelju članka 33. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, br. 15/13, 108/13 – ispravak, 115/16, 127/17 i 121/19) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA

Članak 1.

U Pravilniku o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, br. 1/17 i 2/18) u članku 3. stavku 3. točki 2. brišu se riječi: »i na čije ime se motorno vozilo mora registrirati.«.

U stavku 3. dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. motorno vozilo iz stavka 2. točke 1. podtočke b) mora se registrirati na ime djeteta ili roditelja ili skrbnika djeteta s težim smetnjama u razvoju.«.

U stavku 6. iza riječi: »odredbama« dodaju se riječi: » stavka 2.«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. najmanja duljina teretnog prostora 890 milimetara«.

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) Stjecatelj koji rabljeno kombi vozilo iz stavka 4. ovoga članka unosi/uvozi za vlastite potrebe obvezan je prije registracije kod nadležnog tijela ishoditi mišljenje nadležnog carinskog ureda da se radi o motornom vozilu koje nije predmet oporezivanja posebnim porezom sukladno članku 5. stavku 1. točki 1. u vezi s člankom 4. stavkom 1. točkom n) Zakona o posebnom porezu na motorna vozila.

(7) Rabljenim dostavnim »van« vozilom s najviše jednim redom sjedala smatra se motorno vozilo za koje je teretna homologacija izdana od proizvođača motornog vozila.«.

Članak 3.

U članku 14. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Ako se radi o rabljenom dostavnom »van« vozilu s najviše jednim redom sjedala koje temeljem odredbi članka 5. stavka 1. točke 1. u vezi s člankom 4. stavkom 1. točkom n) Zakona nije predmet oporezivanja, prilikom registracije motornog vozila kod nadležnog tijela uz račun obvezno se prilaže teretna homologacija izdana od proizvođača motornog vozila ili od njegovog predstavnika u Republici Hrvatskoj.«.

Dosadašnji stavci. 4., 5., 6. i 7. postaju stavci: 5., 6., 7. i 8.

Članak 4.

U Pravilniku o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, br. 1/17 i 2/18) Obrazac B iz Priloga 7 zamjenjuje se novim obrascem koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/3

Urbroj: 513-02-1710/1-19-1

Zagreb, 2. siječnja 2020.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG 7