Pravilnik o dopunama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama

NN 1/2020 (2.1.2020.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama

MINISTARSTVO FINANCIJA

9

Na temelju članka 21. stavka 3. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br. 87/08, 136/12 i 15/15) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA

Članak 1.

U Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, br. 26/10 i 120/13) u članku 6. iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:

»(10) Izvanproračunski korisnici državnog proračuna koji posluju preko jedinstvenog računa državnog proračuna prikazuju se u državnom proračunu kao proračunski korisnici na razini glave organizacijske klasifikacije.«

Članak 2.

U članku 18. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od točke 4. stavka 1. ovoga članka prihodi od trošarina namijenjeni za financiranje građenja i održavanja javnih cesta i željezničke infrastrukture, čiji su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima, uključuju se u izvor financiranja opći prihodi i primici.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-02/19-01/75

Urbroj: 513-05-02-19-1

Zagreb, 30. prosinca 2019.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.