Pravilnik o izmjenama Pravilnika o arheološkim istraživanjima

NN 2/2020 (3.1.2020.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o arheološkim istraživanjima

Ministarstvo kulture

18

Na temelju članka 49. stavka 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99, 151/03; 157/03 Ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17 i 90/18) ministrica kulture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ARHEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA

Članak 1.

U Pravilniku o arheološkim istraživanjima (»Narodne novine«, broj 102/10) članak 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Stručni voditelj može biti državljanin Republike Hrvatske, druge države članice Europske unije ili druge države članice Europskog gospodarskog prostora.«

Članak 2.

U članku 12. podstavak 2. mijenja se i glasi:

» – vođenje terenske dokumentacije na hrvatskom jeziku;«

Članak 3.

U članku 16. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Stručni voditelj dužan je u roku od 3 mjeseca od završetka istraživanja nadležnom tijelu dostaviti stručno izvješće na hrvatskom jeziku, a Ministarstvu kulture skraćeno stručno izvješće na hrvatskom jeziku o provedenim istraživanjima.«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-08/19-04/3213
Urbroj: 532-06-01-01/4-19-1
Zagreb, 17. prosinca 2019.

Ministrica
dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.