Pravilnik o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda

NN 2/2020 (3.1.2020.), Pravilnik o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

20

Na temelju odredbi članka 144. stavka 3. i članka 145. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14, 93/15, 64/18 i 115/18) i članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15, 134/15, i 120/16 i 116/18) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. prosinca 2019. godine donosi

PRAVILNIK

O GODIŠNJIM, TROMJESEČNIM I DRUGIM IZVJEŠTAJIMA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovaj Pravilnik uređuje vođenje računovodstva, sadržaj, strukturu, objavu, način i rokove izrade i dostave godišnjih izvještaja i tromjesečnih izvještaja za izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine kojima mirovinska društva izvještavaju Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) i druge vanjske korisnike o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i novčanim tokovima obveznog mirovinskog fonda (dalje: mirovinski fond), kontni plan mirovinskog fonda te druge izvještaje koje mirovinsko društvo sastavlja za potrebe Hanfe.

VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA I PRIPREMA GODIŠNJIH I TROMJESEČNIH IZVJEŠTAJA

Članak 2.

(1) Mirovinsko društvo dužno je za mirovinski fond kojim upravlja voditi poslovne knjige, sastavljati knjigovodstvene isprave, vrednovati imovinu i obveze te sastavljati godišnje i tromjesečne izvještaje sukladno Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 19/14, 93/15, 64/18 i 115/18; dalje: Zakon), propisima koji uređuju računovodstvo i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

(2) Mirovinsko društvo dužno je poslovne događaje evidentirati u poslovnim knjigama mirovinskog fonda koristeći konta najmanje u opsegu koji je jednak kontnom planu propisanom u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

SADRŽAJ I OBLIK GODIŠNJIH I TROMJESEČNIH IZVJEŠTAJA

Članak 3.

(1) Godišnje i tromjesečne izvještaje mirovinskog fonda čine:

– Izvještaj o financijskom položaju,

– Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti,

– Izvještaj o novčanim tokovima,

– Izvještaj o promjenama u neto imovini mirovinskog fonda,

– Izvještaj o posebnim pokazateljima mirovinskog fonda,

– Izvještaj o vrednovanju imovine i obveza mirovinskog fonda,

– Bilješke uz financijske izvještaje.

(2) Mirovinsko društvo dužno je za mirovinski fond kojim upravlja sastaviti godišnje izvještaje za razdoblje poslovne godine sa stanjem na dan 31. prosinca i tromjesečne izvještaje za razdoblja tijekom poslovne godine sa stanjem na dan 31. ožujka, 30. lipnja i 30. rujna tekuće godine.

(3) Mirovinsko društvo dužno je za mirovinski fond kojim upravlja sastaviti tromjesečne izvještaje za razdoblja tijekom poslovne godine i godišnje izvještaje sukladno strukturi i sadržaju koji su definirani obrascima Godišnji i tromjesečni izvještaji mirovinskog fonda iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

(4) Godišnji izvještaji iz stavka 1. ovoga članka moraju biti revidirani od strane vanjskog neovisnog ovlaštenog revizora, a sastavljeni sukladno strukturi i sadržaju koji su definirani obrascima Godišnji i tromjesečni izvještaji mirovinskog fonda iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

(5) Bilješke uz izvještaje iz stavka 1. alineja 7. ovoga članka za razdoblja tijekom poslovne godine trebaju obuhvaćati samo značajne poslovne događaje i promjene računovodstvenih politika u odnosu na zadnje objavljene godišnje izvještaje.

(6) U bilješkama uz godišnje izvještaje iz stavka 1. alineja 7. ovoga članka mirovinsko društvo dužno je objaviti svako pojedino ulaganje:

1. u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od strane povezanih osoba mirovinskog društva,

2. u udjele investicijskih fondova pod upravljanjem povezane osobe mirovinskog društva,

3. utjecaj ulaganja iz točaka 1. i 2. ovoga stavka na dobit i gubitak te financijski položaj mirovinskog fonda.

(7) Mirovinsko društvo dužno je u bilješkama uz godišnje izvještaje iz stavka 1. alineja 7. ovoga članka objaviti i pregled naknada i ostalih transakcijskih troškova nastalih prilikom kupnje ili prodaje financijskih instrumenata posredovanjem povezane osobe mirovinskog fonda.

(8) Mirovinsko društvo prilikom sastavljanja Izvještaja o novčanim tokovima iz stavka 1. alineja 3. ovoga članka za mirovinski fond kojim upravlja može koristiti ili direktnu ili indirektnu metodu.

(9) Pored izvještaja iz stavka 1. ovoga članka Hanfa može od mirovinskog društava zatražiti dodatne podatke, informacije i objašnjenja pojedinih stavki u financijskim izvještajima mirovinskog fonda.

(10) Mirovinsko društvo dužno je u godišnjem izvješću mirovinskog fonda, osim informacija koje su propisane Zakonom o računovodstvu, dodatno opisati:

– značajna gospodarska i makroekonomska kretanja u izvještajnom razdoblju, koja su izravno ili neizravno utjecala na poslovanje mirovinskog fonda, odnosno njihov utjecaj na kretanje neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda i pojedine klase imovine, uključujući i izloženost mirovinskog fonda značajnim rizicima,

– poduzete mjere i aktivnosti u svrhu provođenja investicijske politike i donošenje investicijskih odluka u odnosu na tržišna, gospodarska i makroekonomska kretanja te aktivnosti poduzete u svrhu upravljanja izloženošću prema značajnim rizicima.

– ostvareni efekti i rezultati primijenjenih mjera i aktivnosti iz prethodne alineje.

DRUGI IZVJEŠTAJI MIROVINSKOG FONDA

Članak 4.

(1) Drugi izvještaji mirovinskog fonda uz godišnje i tromjesečne izvještaje su:

– izvještaj o realiziranim dobicima (gubicima) mirovinskog fonda,

– izvještaj o nerealiziranim dobicima (gubicima) mirovinskog fonda,

– statistička izvješća.

(2) Mirovinsko društvo dužno je za mirovinski fond kojim upravlja sastaviti izvještaje iz stavka 1. ovoga članka uz godišnje izvještaje i tromjesečne izvještaje mirovinskog fonda sukladno strukturi i sadržaju koji su definirani u Prilogu 3. i 4. ovoga Pravilnika.

(3) Statistička izvješća iz stavka 1. alineje 3. ovoga članka su izvješća o radu mirovinskog fonda čiji sadržaj, oblik i rokove dostave, ovisno o potrebi istraživanja/analize sustava nebankarskih financijskih usluga, izvještavanja javnosti i korisnika usluga te razmjene informacija s drugim nadzornim tijelima i/ili institucijama nadležnim za statistiku, kreira Hanfa.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, Hanfa ne dovodeći u pitanje načela nadležnosti, tajnosti i zaštitite podataka, može prihvatiti statističke upitnike odnosno način prikupljanja podataka kreirane od strane drugih nadzornih tijela i/ili institucija nadležnih za statistiku.

(5) Izvješća iz stavaka 3. i 4. ovoga članka mirovinsko društvo dužno je sastavljati i dostavljati na način i u rokovima prema zahtjevu Hanfe.

ROKOVI I NAČIN DOSTAVE

Članak 5.

(1) Rok za dostavu tromjesečnih izvještaja mirovinskog fonda za razdoblja tijekom poslovne godine za:

– tromjesečno razdoblje sa stanjem na dan 31. ožujka tekuće godine je 30. travnja tekuće godine,

– šestomjesečno razdoblje sa stanjem na dan 30. lipnja tekuće godine je 31. srpnja tekuće godine,

– devetomjesečno razdoblje sa stanjem na dan 30. rujna tekuće godine je 31. listopada tekuće godine.

(2) Rok za dostavu revidiranih godišnjih izvještaja mirovinskog fonda sa stanjem na dan 31. prosinca je 30. travnja sljedeće godine.

Članak 6.

Mirovinsko društvo dužno je za mirovinski fond kojim upravlja sastaviti izvještaje iz članka 4. stavka 1. alineje 1. i 2. ovoga Pravilnika u rokovima istovjetnim rokovima iz članka 5. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika.

IZVJEŠTAJ O LIKVIDNOSTI IMOVINE I POKRIĆU OBVEZA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA

Članak 7.

(1) Mirovinsko društvo dužno je Hanfi, na način propisan odredbama članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika, najmanje dva puta godišnje na izvještajne datume 30. lipnja i 31. prosinca u roku od dva mjeseca od izvještajnog datuma, te iznimno na zahtjev Hanfe, dostavljati izvještaj o likvidnosti imovine i pokriću obveza obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja iz Priloga 5. i 6. ovoga Pravilnika.

(2) Mirovinsko društvo je dužno osigurati da se izvještaj iz stavka 1. ovoga članka popunjava nepristrano, te odrediti osobe ili organizacijske jedinice zadužene da se Izvještaj popunjava nepristrano vodeći pri tome računa da se odabrane osobe ili organizacijske jedinice ne nalaze u sukobu interesa zbog sudjelovanja u kreiranju portfelja obveznog mirovinskog fonda.

(3) Mirovinsko društvo kod izrade izvještaja iz stavka 1. ovoga članka prilikom procjene tržišne likvidnosti u budućim razdobljima može koristiti vlastite procjene, koje se moraju bazirati na trenutnoj tržišnoj likvidnosti, a bilo kakva značajnija odstupanja moraju biti obrazložena u samoj procjeni likvidnosti na temelju uvjeta navedenih u internim aktima mirovinskog društva kojima se načelno predviđaju situacije i uvjeti u kojima može doći do značajnijih odstupanja.

Članak 8.

(1) Mirovinsko društvo dužno je za mirovinski fond kojima upravlja dostaviti Hanfi izvještaje iz članka 3. stavak 2. i 4. članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika i članka 7. ovoga Pravilnika u elektroničkom obliku potpisane naprednim elektroničkim potpisom u skladu s tehničkom uputom Hanfe.

(2) Mirovinsko društvo dužno je za mirovinski fond kojim upravlja godišnje izvještaje iz članka 3. stavka 4. ovoga Pravilnika i članka 7. ovoga Pravilnika, zajedno s revizorskim izvješćem o obavljenoj reviziji godišnjih izvještaja i godišnjim izvješćem mirovinskog fonda, dostaviti na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za fondove: UCITS, AIF, OMF i DMF.

(3) Smatra se da je mirovinsko društvo dostavilo izvještaje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Hanfe za zaprimanje izvještaja.

(4) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (npr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavcima 1. i 2. ovoga članka, mirovinsko društvo dužno je dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Mirovinsko društvo dužno je dostaviti dokumentaciju na način propisan stavcima 1. i 2. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti takve dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

(5) Osim izvještaja propisanih člancima 3., 4. i 7. ovoga Pravilnika, mirovinsko društvo dužno je dostaviti na zahtjev Hanfe i drugu dokumentaciju ili podatke za potrebe nadzora ili za obavljanje drugih poslova iz nadležnosti i djelokruga Hanfe u vezi s poslovanjem mirovinskog fonda, na način kako je propisano odredbama ovoga članka i u roku određenom u zahtjevu.

(6) Hanfa može, u slučaju potrebe, zatražiti od mirovinskog društva dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.

(7) Mirovinsko društvo dužno je postupiti po članku 148. stavku 3. Zakona u roku 15 dana od dana primitka zahtjeva.

OBJAVA GODIŠNJIH I TROMJESEČNIH IZVJEŠTAJA

Članak 9.

(1) Mirovinsko društvo dužno je objaviti revidirane godišnje i tromjesečne izvještaje mirovinskog fonda kojim upravlja na svojim mrežnim stranicama u rokovima istovjetnim rokovima iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(2) Mirovinsko društvo dužno je na svojim mrežnim stranicama imati objavljene izvještaje iz stavka 1. ovoga članka najmanje za zadnjih 5 poslovnih godina ili od početka osnivanja mirovinskog fonda ako fond posluje kraće od 5 godina.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda (»Narodne novine« br. 104/17, 9/19).

(3) Mirovinska društva su izvještaj iz članka 7. ovoga Pravilnika dužna prvi put dostaviti za izvještajni datum 30. lipnja 2020. godine.

Klasa: 011-02/19-03/05
Urbroj: 326-01-70-72-19-10
Zagreb, 23. prosinca 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG 1.

KONTNI PLAN MIROVINSKOG FONDA

1 Novčana sredstva i potraživanja

10 – Novčana sredstva

11 – Potraživanja s osnove prodaje prenosivih vrijednosnih papira te instrumenata tržišta novca

12 – Potraživanja s osnove prodaje ostalih financijskih instrumenata

13 – Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica

14 – Potraživanja s osnove predujmova

15 – Potraživanja od mirovinskog društva i depozitara

16 – Potraživanja s osnove prijenosa obračunskih jedinica

18 – Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina

2 Obveze fonda

20 – Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente

21 – Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti

22 – Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku

23 – Obveze prema mirovinskom društvu

24 – Obveze prema depozitaru

25 – Ostale obveze mirovinskog fonda

26 – Obveze s osnove prijenosa obračunskih jedinica

28 – Obveze po obračunatoj kamati i ostale obveze

3 Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

30 – Dužnički prenosivi vrijednosni papiri i usklađenje vrijednosti

31 – Instrumenti tržišta novca i usklađenje vrijednosti

32 – Vlasnički prenosivi vrijednosni papiri i usklađenje vrijednosti

33 – Udjeli UCITS fondova i odgovarajućih fondova te usklađenje vrijednosti

33x – Udjeli UCITS fondova i usklađenje vrijednosti

33y – Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom iz država članica OECD-a sličnih UCITS fondovima i usklađenje vrijednosti

34 – Udjeli AIF-a i usklađenje vrijednosti

35 – Izvedeni financijski instrumenti i usklađenje vrijednosti

37 – Ulaganja u depozite i usklađenje vrijednosti

39 – Ostali financijski instrumenti i usklađenje vrijednosti

4 Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

40 – Dužnički prenosivi vrijednosni papiri i usklađenje vrijednosti

41 – Vlasnički prenosivi vrijednosni papiri i usklađenje vrijednosti

49 – Ostali financijski instrumenti i usklađenje vrijednosti

5 Financijska imovina po amortiziranom trošku

50 – Dužnički prenosivi vrijednosni papiri i usklađenje vrijednosti

51 – Instrumenti tržišta novca i usklađenje vrijednosti

52 – Ulaganja u depozite i usklađenje vrijednosti

55 – Ostala financijska imovina

6 Rashodi

60 – Negativne tečajne razlike

60x – Negativne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

61 – Rashodi s osnove odnosa s mirovinskim društvom

62 – Nerealizirani gubici – svođenje na fer vrijednost

63 – Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata

63x – Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrijednosti

63y – Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata koji se vrednuju po amortiziranom trošku

64 – Umanjenje imovine

64x – Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

64y – Umanjenje ostale imovine

65 – Naknada depozitaru

66 – Transakcijski troškovi

67 – Rashodi od kamata

68 – Ostali rashodi s osnova ulaganja u financijske instrumente

69 – Ostali dozvoljeni troškovi mirovinskog fonda

7 Prihodi

70 – Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)

70x – Amortizacija premije (diskonta) imovine s fiksnim dospijećem

70y – Prihodi od kamata

71 – Pozitivne tečajne razlike

71x – Pozitivne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

72 – Nerealizirani dobici – svođenje na fer vrijednost

73 – Realizirani dobici od prodaje financijskih instrumenata

73x – Realizirani dobici od prodaje financijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrijednosti

73y – Realizirani dobici od prodaje financijskih instrumenata koji se vrednuju po amortiziranom trošku

74 – Prihodi od dividendi

75 – Dobit od ukidanja rezervacija umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

76 – Ostali prihodi

79 – Razlika prihoda i rashoda

9 Obveze prema izvorima imovine i revalorizacijske rezerve mirovinskog fonda

90 – Novčani primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva

93 – Novčani izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana

94 – Dobit/gubitak tekuće financijske godine

95 – Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja

96 – Rezerve fer vrijednosti

96x – Dobici/gubici financijske imovine – svođenje na fer vrijednost

96y – Dobici/gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

96z – Revalorizacijske rezerve računovodstva zaštite

990-994 – Aktivna izvanbilančna evidencija

995-999 – Pasivna izvanbilančna evidencija

PRILOG 2.

GODIŠNJI I TROMJESEČNI IZVJEŠTAJI MIROVINSKOG FONDA

Obrazac IFP

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Naziv mirovinskog fonda: ______________________________

OIB fonda: __________________________________________

Naziv mirovinskog društva: _____________________________

Izvještajno razdoblje: __________________________________

(U HRK)

Konta skupinePozicijaAOPZadnji dan prethodne poslovne godineNa izvještajni datum tekućeg razdoblja
Imovina fonda
10 + 18*Novčana sredstva1
37 + 52 + 18*Depoziti kod kreditnih institucija2

Prenosivi dužnički i vlasnički vrijednosni papiri:

(∑ AOP4 + AOP7)

3
30 + 32 + 40 + 41 + 18*

– koji se vrednuju po fer vrijednosti

(AOP5 + AOP6)

4
a) kojima se trguje na uređenom tržištu5
b) neuvršteni na uređenom tržištu6
50 + 18* – koji se vrednuju po amortiziranom trošku7
31 + 51Instrumenti tržišta novca8
33xUdjeli UCITS fondova9
33yUdjeli fondova sličnih UCITS fondovima10
34Udjeli alternativnih investicijskih fondova11
35Izvedeni financijski instrumenti12
55Ostala financijska imovina13

raz 1

(osim kt 10) + 39 + 49

Ostala imovina14

Ukupna imovina

(∑AOP1 + AOP2 + AOP3 + AOP8 + AOP9 + AOP10 + AOP11 + AOP12 + AOP13 + AOP14)

15
990-994Izvanbilančna evidencija aktiva16
Obveze fonda
20Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente17
21 + 28*Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti18
22 + 28*Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku19
23Obveze prema mirovinskom društvu20
24Obveze prema depozitaru21
26Obveze s osnove prijenosa obračunskih jedinica22
25 + 28*Ostale obveze mirovinskog fonda23

Ukupno obveze mirovinskog fonda

(∑od AOP17 do AOP23)

24

Neto imovina mirovinskog fonda

(AOP15-AOP24)

25
Broj obračunskih jedinica26

Vrijednost obračunske jedinice mirovinskog fonda

(AOP25/AOP26)

27
Obveze fonda prema izvorima imovine
90Novčani primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva28
93Novčani izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana29
94Dobit/gubitak tekuće poslovne godine30
95Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja31
96

Rezerve fer vrijednosti

(AOP33 + AOP34)

32
96x + 96y – fer vrijednost financijske imovine33
96z – učinkoviti dio računovodstva zaštite34

Ukupno obveze prema izvorima imovine

(Σ od AOP28 do AOP32)

35
995-999Izvanbilančna evidencija pasiva36* obračunata kamata po financijskom instrumentu

Obrazac ISD

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI

Naziv mirovinskog fonda: _______________________________

OIB: ________________________________________________

Izvještajno razdoblje: ___________________________________

(u HRK)

Konta skupinePozicijaAOPIsto razdoblje
prethodne godine
Tekuće razdoblje

Neto realizirani dobici (gubici) financijskih instrumenata

(AOP38 AOP39)

37
73Realizirani dobici od financijskih instrumenata38
63Realizirani gubici od financijskih instrumenata39

Neto nerealizirani dobici (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

(AOP41 AOP42)

40
72 – 62Neto nerealizirani dobici (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost)41
71x-60xNeto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka42

Ostali prihodi

(Σ od AOP44 do AOP48)

43
70Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)44
71 (osim 71x)Pozitivne tečajne razlike45
74Prihodi od dividendi46
75Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke47
76Ostali prihodi48

Ostali financijski rashodi

(Σ od AOP50 do AOP53)

49
67Rashodi od kamata50
60 (osim 60x)Negativne tečajne razlike51
64xGubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke52
68Ostali rashodi s osnova ulaganja u financijske instrumente53

Ostali rashodi

(Σ od AOP55 do AOP59)

54
61Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom55
65Naknada depozitaru56
66Transakcijski troškovi57
64yUmanjenje ostale imovine58
69Ostali dozvoljeni troškovi mirovinskog fonda59

Dobit ili gubitak

(AOP37 + AOP40 + AOP43 – AOP49 – AOP54)

60

Ostala sveobuhvatna dobit

(AOP62 + AOP63 + AOP66)

61
Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata62

Promjena revalorizacijskih rezervi:

dužnički vrijednosni papiri

(AOP64 + AOP65)

63
– nerealizirani dobici/gubici64
– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)65

Promjena revalorizacijskih rezervi: instrumenti zaštite (učinkoviti dio)

(AOP67 + AOP68)

66
– dobici/gubici67
– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)68

Ukupna sveobuhvatna dobit

(AOP60 + AOP61)

69Obrazac INTD

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (direktna metoda)

Naziv mirovinskog fonda: __________________

OIB: ____________________________________

Izvještajno razdoblje: ______________________

(u HRK)

PozicijaOznaka pozicijeIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje

Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti

(Σ od AOP71 do AOP88)

70
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira71
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira72
Primici od prodaje instrumenata tržišta novca73
Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca74
Primici od prodaje udjela investicijskih fondova75
Izdaci od kupnje udjela investicijskih fondova76
Primici od ulaganja u izvedenice77
Izdaci od ulaganja u izvedenice78
Primici od dividendi79
Primici od kamata80
Izdaci za kamate81
Primici po depozitima i sličnim instrumentima82
Izdaci po depozitima i sličnim instrumentima83
Izdaci od naknada za upravljanje84
Izdaci za naknade depozitaru85
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove mirovinskog fonda86
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti87
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti88

Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti

(Σ od AOP90 do AOP93)

89
Primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva90
Izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana91
Ostali primici iz financijskih aktivnosti92
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti93
Efekti promjene tečaja stranih valuta94

Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava

(AOP70 + AOP89 + AOP94)

95
Novac na početku razdoblja96

Novac na kraju razdoblja

(AOP95 + AOP96)

97Obrazac INTI

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (indirektna metoda)

Naziv mirovinskog fonda: ________________

OIB: __________________________________

Izvještajno razdoblje: ____________________

(u HRK)

PozicijaAOPIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje

Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti

(Σ od AOP99 do AOP118)

98
Dobit ili gubitak99
Dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente100
Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke101
Prihodi od kamata102
Rashodi od kamata103
Prihodi od dividendi104
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi105
Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive dužničke i vlasničke vrijednosne papire106
Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca107
Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele investicijskih fondova108
Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice109
Primici od kamata110
Izdaci od kamata111
Primici od dividendi112
Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine113
Povećanje (smanjenje) ostale imovine114
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente115
Povećanje (smanjenje) financijskih obveza116
Povećanje (smanjenje) obveza prema mirovinskom društvu i depozitaru117
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti118

Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti

(Σ od AOP120 do AOP123)

119
Primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva120
Izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana121
Ostali primici iz financijskih aktivnosti122
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti123

Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava

(AOP98 + AOP119)

124
Novac na početku razdoblja125

Novac na kraju razdoblja

(AOP124 + AOP125)

126Obrazac IPNI

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI MIROVINSKOG FONDA

Naziv mirovinskog fonda: _______________________________

OIB: ________________________________________________

Izvještajno razdoblje: ___________________________________

(u HRK)

PozicijaAOPIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje
Dobit ili gubitak127
Ostala sveobuhvatna dobit128

Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja mirovinskog fonda (sveobuhvatna dobit)

(AOP127 + AOP128)

129
Primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva130
Izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana131

Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s obračunskim jedinicama mirovinskog fonda

(AOP130 + AOP131)

132

Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine mirovinskog fonda

(AOP129 + AOP132)

133


Obrazac IPPF

IZVJEŠTAJ O POSEBNIM POKAZATELJIMA MIROVINSKOG FONDA

Naziv mirovinskog fonda: _______________________________

OIB: ________________________________________________

Izvještajno razdoblje: ___________________________________

PozicijaTekuće razdobljeZadnji dan
prethodne (n)
poslovne godine
Zadnji dan
prethodne (n-1) poslovne godine
Zadnji dan
prethodne (n-2)
poslovne godine
Zadnji dan
prethodne (n-3)
poslovne godine
Neto imovina mirovinskog fonda
Broj obračunskih jedinica mirovinskog fonda
Vrijednost obračunske jedinice mirovinskog fonda
Tekuće razdobljePrethodna godina
(n)
Prethodna godina
(n-1)
Prethodna godina
(n-2)
Prethodna godina
(n-3)
Prinos mirovinskog fonda
Pokazatelj ukupnih troškova
Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim instrumentima putem kojih je mirovinski fond obavio više od 10% svojih transakcija tijekom tekućeg razdoblja
Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim instrumentimaVrijednost transakcija obavljenih putem pravnih osoba za posredovanje iskazana kao postotak od ukupne vrijednosti svih transakcija fonda u tekućem razdobljuProvizija plaćena pravnoj osobi za posredovanje iskazana kao postotak ukupne vrijednosti transakcija obavljenih posredstvom te pravne osobe
   
   
   
   
   
   Obrazac IVMF

IZVJEŠTAJ O VREDNOVANJU IMOVINE I OBVEZA MIROVINSKOG FONDA

Naziv mirovinskog fonda: ___________________________________________________

OIB mirovinskog fonda: ____________________________________________________

Izvještajno razdoblje: ______________________________________________________

(u kunama)

Metoda vrednovanjaPozicijeZadnji dan prethodne poslovne godine% NAVNa izvještajni datum tekućeg razdoblja% NAV
Fer vrijednostFinancijska imovina
……. od toga tehnikama procjene
Financijske obveze
……. od toga tehnikama procjene
Amortizirani trošakFinancijska imovina
Financijske obveze
Ostale metodeOstala imovina
Ostale obveze


Obrazac IB

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

Naziv fonda: _______________________________________

OIB: _____________________________________________

Za razdoblje: _______________________________________

Bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:

a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 1 (MRS 1),

b) objaviti informacije prema MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda,

c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.

PRILOG 3.

Obrazac RDGT

IZVJEŠTAJ O REALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OD PRODAJE FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
MIROVINSKOG FONDA

Naziv mirovinskog fonda: ___________________________________________

OIB fonda: _______________________________________________________

Izvještajno razdoblje: _______________________________________________

(U HRK)

Datum prodajeVrsta ulaganjaISINNaziv izdavateljaOznaka kategorije financijske imovine i obveza prema MSFI 9Količina (nominalna vrijednost)Knjigovodstvena ili fer vrijednostProdajna vrijednostRealizirani dobitak / gubitak
         
         
         Vrsta ulaganja može biti:

1 Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri

2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri

3 Instrumenti tržišta novca

4 Udjeli UCITS fondova

5 Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima

6 Udjeli/dionice AIF-a

7 Izvedenice

9 Poslovni udjeli

11 Ostala ulaganja

Oznaka kategorije financijske imovine prema MSFI 9

1 Financijska imovina i financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

2 Financijska imovina i obveze po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

3 Financijska imovina i obveze po amortiziranom trošku

PRILOG 4.

Obrazac NDGT

IZVJEŠTAJ O NEREALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) FINANCIJSKIH INSTRUMENATA I UMANJENJU VRIJEDNOSTI IMOVINE MIROVINSKOG FONDA

Naziv mirovinskog fonda: ___________________________________________

OIB fonda: _______________________________________________________

Izvještajno razdoblje: _______________________________________________

Vrsta ulaganjaISINNaziv izdavatelja ili druga ugovorna stranaOznaka kategorije financijske imovine i obveza prema MSFI 9Trošak nabave (nominalna vrijednost) ili početna vrijednost izvještajnog razdobljaKnjigovodstvena ili fer vrijednost
      
      


Nerealizirani dobitak ili gubitak priznat kroz račun dobiti i gubitka (usklađenje fer vrijednosti)Neto tečajne razlikeAmortizacija diskonta ili premije imovine s fiksnim dospijećemUmanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitkeNerealizirani dobitak ili gubitak priznat kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (u izvještajnom razdoblju)Revalorizacijske rezerve računovodstva zaštite
      
      


Vrsta ulaganja može biti:

1 Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri

2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri

3 Instrumenti tržišta novca

4 Udjeli UCITS fondova

5 Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima

6 Udjeli / dionice AIF-a

7 Izvedenice

9 Poslovni udjeli

11 Ostala ulaganja

Oznaka kategorije financijske imovine prema MSFI 9

1 Financijska imovina i financijske obveze po fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka

2 Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

3 Financijska imovina i obveze po amortiziranom trošku

Datum izvještaja: Ovlaštena osoba društva:

PRILOG 5.

IZVJEŠTAJ O LIKVIDNOSTI IMOVINE I POKRIĆU OBVEZA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA

PRILOG 6.

PODLOGA ZA IZVJEŠTAJ O LIKVIDNOSTI IMOVINE I POKRIĆU OBVEZA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA