Pravilnik o odobrenju osnivanja i statuta obveznog mirovinskog fonda

NN 2/2020 (3.1.2020.), Pravilnik o odobrenju osnivanja i statuta obveznog mirovinskog fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

21

Na temelju članka 82. stavka 4., članka 138. stavka 3. i članka 139. stavka 1. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014, 93/2015, 64/2018, 115/18), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. prosinca 2019. godine donosi

PRAVILNIK

O ODOBRENJU OSNIVANJA I STATUTA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom pobliže se uređuju:

a) dodatna dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje obveznim mirovinskim fondovima,

b) sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja na statut obveznog mirovinskog fonda.

Članak 2.

Pojedini pojmovi, u smislu ovoga Pravilnika, imaju sljedeće značenje:

1. Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

2. Zakon je Zakon o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014, 93/2015, 64/2018, 115/18).

3. Mirovinsko društvo je mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom.

4. Mirovinski fond je obvezni mirovinski fond.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OSNIVANJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Članak 3.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje mirovinskim fondovima Hanfi u ime fonda podnosi mirovinsko društvo.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, pored dokumentacije i podataka navedenih u članku 82. stavku 1. Zakona mora sadržavati:

1. odluku o osnivanju mirovinskih fondova,

2. dokaz o održavanju regulatornog kapitala mirovinskog društva u skladu s člankom 9. Zakona,

3. dokaz o uplaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi,

4. drugu dokumentaciju na zahtjev Hanfe.

STATUT MIROVINSKOG FONDA

Zahtjev za izdavanje odobrenja na statut mirovinskog fonda

Članak 4.

(1) Mirovinsko društvo podnosi Hanfi zahtjev za izdavanje odobrenja statuta mirovinskog fonda. Uz zahtjev se dostavlja prijedlog statuta mirovinskog fonda, ovjeren potpisom ili elektroničkim potpisom na zadnjoj stranici od osoba koje su ovlaštene zastupati mirovinsko društvo. Ukoliko se statut mirovinskog fonda dostavlja u pisanoj formi, u tom slučaju potrebno je dostaviti statut mirovinskog fonda i u elektroničkom obliku, na odgovarajućem mediju u jasnom i čitljivom formatu.

(2) Kada službena osoba Hanfe u postupku izdavanja odobrenja statuta ili promjene statuta utvrdi da je potrebno izvršiti određena usklađenja sa zakonskim i podzakonskim propisima, mirovinsko društvo će usklađeni prijedlog statuta dostaviti na način propisan u stavku 1. ovog članka.

Zahtjev za izdavanje odobrenja na bitne izmjene i dopune statuta

Članak 5.

(1) Kod bitne promjene statuta mirovinsko društvo Hanfi podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja na bitne izmjene i dopune statuta mirovinskog fonda na način propisan člankom 4. ovog Pravilnika.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka mirovinsko društvo je dužno priložiti i odluku o usvajanju promjena statuta mirovinskog fonda, u kojoj će se naznačiti u kojim dijelovima se statut mijenja i na koji način, uz izjavu da u preostalim dijelovima nema promjene, te razlikovnu verziju statuta na odgovarajućem mediju u jasnom i čitljivom formatu.

Članak 6.

Osim dokumentacije iz zahtjeva, Hanfa može tijekom postupka obrade zahtjeva zatražiti i drugu dokumentaciju koju ocijeni potrebnom za odlučivanje o izdavanju odobrenja statuta ili njegove bitne promjene.

Javna objava statuta mirovinskog fonda

Članak 7.

(1) Pored odredaba o uvjetima i načinu objave statuta mirovinskog fonda, propisanih člankom 140. Zakona, objava statuta u elektroničkom obliku mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. statut mora biti objavljen na vidljivom mjestu na mrežnoj stranici mirovinskog društva

2. članovi mirovinskog fonda moraju imati mogućnost spremanja i ispisa statuta.

(2) Kada mirovinsko društvo objavljuje statut u skladu s odredbama članka 140. stavka 2. Zakona, dužno je u roku od sedam dana od njegove objave dostaviti Hanfi obavijest o navedenom.

(3) Mirovinsko društvo dužno je Hanfi dostaviti obavijest iz stavka 2. ovoga članka na način propisan odredbama članka 9. ovoga Pravilnika.

DOSTAVA ELEKTRONIČKIM PUTEM

Dostava Zahtjeva

Članak 8.

(1) Zahtjeve i dokumentaciju iz članaka 3., 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika mirovinsko društvo može dostaviti Hanfi na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za mirovinska društva.

(2) Smatra se da je mirovinsko društvo dostavilo dokumentaciju iz članaka 3., 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika na način propisan stavkom 1. ovoga članka u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

Dostava obavijesti

Članak 9.

(1) Mirovinsko društvo dužno je dostaviti Hanfi obavijest iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za mirovinska društva.

(2) Smatra se da je mirovinsko društvo dostavilo obavijest iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika u trenutku kada su zabilježeni na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

(3) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (npr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavkom 1. ovoga članka, mirovinsko društvo dužno je dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Mirovinsko društvo dužno je dostaviti dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka na način propisan stavkom 1. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti takve dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

(4) Hanfa može, u slučaju potrebe, zatražiti od mirovinskog društva dostavu dokumentacije propisane člankom 7. stavkom 2. ovoga Pravilnika i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o odobrenju osnivanja i statuta obveznog mirovinskog fonda i o informativnom prospektu obveznog mirovinskog fonda (»Narodne novine« br. 52/14 i 39/17).

Klasa: 011-02/19-03/05
Urbroj: 326-01-70-72-19-11
Zagreb, 23. prosinca 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.