Pravilnik o promidžbenim aktivnostima i internetskoj stranici mirovinskog osiguravajućeg društva

NN 2/2020 (3.1.2020.), Pravilnik o promidžbenim aktivnostima i internetskoj stranici mirovinskog osiguravajućeg društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

26

Na temelju članka 74. stavka 2. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14, 29/18 i 115/18), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. prosinca 2019. godine donosi

PRAVILNIK

O PROMIDŽBENIM AKTIVNOSTIMA I INTERNETSKOJ STRANICI MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) propisuje:

1. pravila promidžbenih aktivnosti mirovinskog osiguravajućeg društva i

2. podatke i informacije koje mora sadržavati internetska stranica mirovinskog osiguravajućeg društva.

Pravila promidžbenih aktivnosti

Članak 2.

(1) Promidžbene aktivnosti, u smislu ovog Pravilnika, su sve aktivnosti koje sadrže promidžbene informacije, odnosno podatke upućene trećim osobama iz kojih proizlazi namjera promidžbe mirovinskog osiguravajućeg društva i mogu obuhvaćati, ali nisu ograničene na:

1. promociju putem promotivnih materijala (katalozi, brošure, prospekti, letci i drugi proizvodi sa logom društva, internetskih stranica Društva i slično)

2. oglašavanje putem medija ili internetskih stanica

3. sponzorstva u novcu ili naravi pravnoj ili fizičkoj osobi uz određenu promidžbenu protuuslugu

4. izravnu promidžbu kroz ponudu mirovinskih programa mirovinskog osiguravajućeg društva.

(2) Promidžbene informacije mirovinskog osiguravajućeg društva ne smiju biti protivne Zakonu o mirovinskim osiguravajućim društvima niti sadržavati tvrdnje, pisane ili usmene izjave, navode, slike i poruke:

1. koje su zavaravajuće ili mogu dovesti u zabludu potencijalnog korisnika mirovine,

2. koje onemogućuju donijeti informiranu odluku o usluzi koju mirovinsko osiguravajuće društvo pruža,

3. koje stvaraju krivi ili lažni dojam o mirovinskom osiguravajućem društvu,

4. kojim se prikrivaju informacije koje su potrebne potencijalnim korisnicima mirovine da donesu odluku o izboru mirovinskog programa ili mirovinskog osiguravajućeg društva,

5. koje propuštaju navesti važne obavijesti koje su potrebne prosječnom potencijalnom korisniku mirovine kako bi mogao donijeti odluku utemeljenu na potpunoj obavijesti i tako ga navesti ili je vjerojatno da će ga se navesti da donese odluku koju inače ne bi donio,

6. koje su u suprotnosti sa statutom i pravilima mirovinskog osiguravajućeg društva o mirovinama koje isplaćuje i mirovinskim programima koje nudi,

7. koje ne sadrže podatke o naknadama i troškovima koje plaća korisnik mirovine, kada se te informacije odnose na ponudu mirovinskih programa,

8. koje sadrže obećanja, procjene i predviđanja koja nisu utemeljene na adekvatnim aktuarskim izračunima i koja su nepotpuna odnosno za koje istovremeno nisu dane osnove na temelju kojih su procjene izrađene ili za koje istovremeno nisu prikazana odstupanja obećanih, procijenjenih i predviđenih vrijednosti s obzirom na nepovoljna odstupanja od korištenih osnova,

9. koje sadrže nerevidirane podatke i pokazatelje o prethodnom financijskom poslovanju mirovinskog osiguravajućeg društva,

10. koje sadržavaju podatke o financijskom stanju, položaju na tržištu i rezultatima poslovanja mirovinskog osiguravajućeg društva objavljene protivno uvjetima iz ovog Pravilnika,

11. koje negativno, neistinito i pogrešno opisuju druge sudionike sustava mirovinskog osiguranja ili ih dovode u nepovoljan položaj.

Promidžba kroz prikaz poslovanja mirovinskog osiguravajućeg društva

Članak 3.

(1) Rezultatom poslovanja mirovinskog osiguravajućeg društva smatraju se informacije o vrijednosti tehničkih pričuva, prinosu ulaganja, strukturi tehničkih pričuva i ukupnim troškovima, odnosno sve informacije kojima je cilj prikazati poslovanje mirovinskog osiguravajućeg društva.

(2) Rezultati iz stavka 1. ovoga članka objavljuju se uz napomenu da ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog osiguravajućeg društva.

(3) Promidžbene informacije koje sadržavaju podatke o financijskom stanju, položaju na tržištu i rezultatima poslovanja, mirovinsko osiguravajuće društvo je dužno dostaviti Hanfi najkasnije 15 (petnaest) dana prije njihovog korištenja ili objave, zajedno s mišljenjima iz članka članka 6. stavka 3_ovoga Pravilnika i ne smiju se objaviti sve dok Hanfa ne potvrdi mirovinskom osiguravajućem društvu da je korištenje predmetnih informacija dopušteno.

(4) Informacije iz ovoga članka prikazuju se na jednom mjestu na internetskoj stranici mirovinskog osiguravajućeg društva ili u promidžbenom materijalu i moraju sadržavati vremensko razdoblje koje obuhvaćaju.

Oglašavanje i usporedno oglašavanje pružanja usluga isplate mirovina

Članak 4.

(1) Usporedno oglašavanje u smislu ovog Pravilnika je svaki oblik oglašavanja koje, uz predstavljanje usluge mirovinskog osiguravajućeg društva, izrijekom ili prešutno identificira konkurenta ili usluge koje taj konkurent nudi.

(2) Usporedno oglašavanje je dopušteno ako:

– nije zavaravajuće u smislu odredbi zakona koji uređuje zaštitu potrošača

– se objektivno uspoređuje jedno ili veći broj materijalnih, relevantnih i reprezentativnih provjerljivih obilježja usluge iste vrste i oblika, a može obuhvaćati i naknadu za pružanje usluge i troškove koji su obveza korisnika mirovine

– ne dovodi potencijalnog korisnika mirovine u zabludu u pogledu mirovinskog osiguravajućeg društva i njegovih konkurenata i programa koje nude

– ne diskreditira ili podcjenjuje usluge, djelatnosti ili prilike konkurenta

– nije usmjereno na nepošteno iskorištavanje ugleda ili drugih razlikovnih obilježja konkurenta

– ne iskorištava na nepošten način prednost konkurenta

– ne stvara zbunjenost među razlikovnim obilježjima usluga oglašivača i usluga njegovih konkurenata

– sadrži navode o izvoru objavljenih informacija i odgovornosti za njihovu vjerodostojnost.

(3) Ako oglašavanje ili usporedno oglašavanje sadrži i ponudu usluga mirovinskog osiguravajućeg društva, potrebno je osigurati dostupnost svih relevantnih informacija koje su potrebne prosječnom potencijalnom korisniku mirovine za razumijevanje ponude i donošenje informirane odluke, a što uključuje i sve Zakonom propisane informacije te predugovorne informacije u smislu Pravilnika HANFA-e kojim se propisuje ponuda mirovinskih programa na odgovarajući način.

(4) Oglašivač usporednih podataka dužan je osigurati da podaci koje objavljuje budu vjerodostojni, jasni i istaknuti na lako dostupnom i vidljivom mjestu na internetskoj stranici za usporedbu, a radi zaštite potencijalnih korisnika mirovine i izbjegavanja mogućnosti sumnji u sukob interesa.

(5) Internetska stranica s usporednim prikazom odnosno oglašavanjem usluga mirovinskog osiguravajućeg društva mora sadržavati jasno navedene:

1. tvrtke subjekata čije usluge se na stranici uspoređuju ili oglašavaju ili nude

2. ako se oglašava i ponuda usluga potrebno je navesti tko je ponuđač usluge mirovinskog osiguravajućeg društva

3. tko je vlasnik internetske stranice za oglašavanje, subjekte uključene u rad ili sadržaj internetske stranice

4. postupak za zaprimanje upita i pritužbi u vezi sadržaja internetske stranice odnosno kome se može obratiti u vezi s pitanjima povezanim sa sadržajem internetske stranice i proizvodima dostupnima na toj stranici, ali i prigovorima na sadržaj te stranice

5. ako se putem internetske stranice mogu zatražiti predugovorne informacije i druge informacije koje mirovinsko osiguravajuće društvo dostavlja potencijalnom korisniku usluge, prije sklapanja ugovora, internetska stranica mora sadržavati uputu na koji način se te informacije mogu dobiti

6. s namjerom izbjegavanja sumnji u zavaravajuće oglašavanje na stranici treba biti istaknuta informacija:

– opseg tržišta usluge isplate mirovina koje stranica pokriva te navesti o kojim je subjektima riječ

– radi li se samo o usporedbi usluga ili i o ponudi objavljenih usluga pri čemu je potrebno navesti tko je ponuđač svake pojedine usluge

– radi osiguranja poštenog pristupa prema korisnicima i nepristranog oglašavanja usporednih podataka ili ponude mirovinskih osiguravajućih društava internetska stranica mora sadržavati:

– kriterije koji se uzimaju u obzir, odnosno po kojima se određene usluge uspoređuju i rangiraju

– naknade povezane s uslugom i druge troškove koji su obveza korisnika mirovine (njihov postotak ili iznos, kad je primjenjivo i kome se plaćaju uz navođenje ukupnog iznosa troška za korisnika mirovine, kad je primjenjivo)

– datum posljednjeg ažuriranja internetske stranice

7. trebaju biti jasno istaknute i sve druge informacije koje prosječnom potrošaču mogu pomoći razumjeti sadržaj objavljenih informacija.

(6) Hanfa je ovlaštena zabraniti oglašavanje i usporedno oglašavanje koje ne ispunjava uvjete iz ovoga Pravilnika.

Vođenje evidencije o promidžbi

Članak 5.

(1) Mirovinsko osiguravajuće društvo je dužno uredno voditi evidenciju o promidžbenim aktivnostima koja mora sadržavati sljedeće podatke:

1. oblik i naziv promidžbe

2. naziv medija za oglašavanje

2. početak i završetak promidžbene aktivnosti

3. izvor financiranja promidžbene aktivnosti

4. troškove svake pojedine promidžbene aktivnosti

4. sklopljene ugovore o promidžbenim aktivnostima

5. promidžbene materijale.

(2) Mirovinsko osiguravajuće društvo je dužno sačuvati primjerak svakog objavljenog promidžbenog sadržaja, kada je to primjenjivo, kao i izvore podataka na temelju kojih je sastavljena promidžba.

Internetska stranica mirovinskog osiguravajućeg društva

Članak 6.

(1) Osim podataka propisanih člankom 70. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (dalje u tekstu: Zakon), i podataka navedenih u predugovornim informacijama iz Pravilnika kojim se propisuje ponuda mirovinskih programa, internetska stranica mirovinskog osiguravajućeg društva mora, sadržavati sljedeće podatke i informacije:

1. predmet poslovanja mirovinskog osiguravajućeg društva uključujući i poslove iz članka 9. stavak 1. točka 5. za koje mirovinskog osiguravajućeg društva ima odobrenje ili suglasnost Hanfe za rad i poslove iz članka 10. Zakona koje mirovinsko osiguravajuće društvo obavlja,

2. podatke o vlasničkoj strukturi mirovinskog osiguravajućeg društva

3. imena i prezimena članova uprave i nadzornog odbora mirovinskog osiguravajućeg društva

4. pravila mirovinskog osiguravajućeg društva za sklapanje pojedinih ugovora iz djelatnosti mirovinskog osiguravajućeg društva, uključujući i sve važne informacije u vezi s promjenama tih pravila, uz navođenje dana njihove primjene

5. izjavu o načelima ulaganja iz članka 91. Zakona,

6. postupak izbora mirovinskog osiguravajućeg društva za isplatu mirovine, u okviru obveznog mirovinskog osiguranja

7. vrste i oblike mirovina u okviru obveznog mirovinskog osiguranja čiju isplatu mirovinsko osiguravajućeg društva nudi

8. vrste i oblike mirovina u okviru dobrovoljnog mirovinskog osiguranja koje mirovinsko osiguravajuće društvo nudi,

9. postupak izbora mirovinskog osiguravajućeg društva za isplatu mirovine, u okviru dobrovoljnog mirovinskog osiguranja,

10. naknade (postotni iznos godišnje naknade za upravljanje) i troškove koje mirovinsko osiguravajuće društvo naplaćuje od korisnika njegovih usluga

11. kalkulator za informativni izračun mirovine dostupan svakoj zainteresiranoj osobi putem internetske stranice mirovinskog osiguravajućeg društva,

12. adresu mirovinskog osiguravajućeg društva

13. popis podružnica mirovinskog osiguravajućeg društva s njihovim adresama i kontakt podacima te odgovornoj osobi u podružnici

14. popis osoba ovlaštenih za ponudu mirovinskih programa mirovinskog osiguravajućeg društva i njihove kontakt podatke,

15. godišnje izvješće, u roku od 8 dana od dana dostave tog izvješća Hanfi, osim ako postoji zapreka za objavu tog izvješća

16. podatke o svim oblicima naknada, bonusa ili nagrada članova uprave društva za prethodnu godinu, najkasnije do 30. travnja tekuće godine,

17. kada je to moguće, bez odgode na vidljivom i lako dostupnom mjestu objaviti svaki pravni i poslovni događaj u vezi s mirovinskim osiguravajućim društvom kada se radi o događaju koji bi mogao značajno utjecati na poslovanje mirovinskog osiguravajućeg društva, sa jasnim obrazloženjem o utjecaju događaja na poslovanje mirovinskog osiguravajućeg društva i statusu korisnika njegovih usluga

18. države u kojima je mirovinsko osiguravajuće društvo ovlašteno pružati svoje usluge

19. kada je primjenjivo rješenja koja je Hanfa javno objavila o mirovinskom osiguravajućem društvu:

– ukidanju ili poništavanju odobrenja za rad

– prestanku važenja odobrenja za rad

– izricanju javne opomene (objava izreke rješenja)

– ukidanju ili poništavanju odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave (objava izreke rješenja),

– prestanku važenja odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave (objava izreke rješenja),

20. način zaprimanja pitanja korisnika usluga i trećih osoba i način davanja odgovora u određenom roku

21. postupak zaprimanja i rješavanja pritužbi.

(2) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je osigurati da je sadržaj internetske stranice uvijek vjerodostojan i u skladu s ovim Pravilnikom.

(3) Mirovinsko osiguravajuće društvo mora imati mišljenje svog unutarnjeg revizora da je kalkulator iz ovoga članka u skladu sa zakonskim i internim pravilima po kojima mirovinsko osiguravajuće društvo pruža usluge isplate mirovina.

Dostavljanje obavijesti Hanfi

Članak 7.

(1) Mirovinsko osiguravajuće društvo dostavlja Hanfi dokumentaciju iz članka 5. ovog Pravilnika na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za mirovinsko osiguravajuće društvo.

(2) Smatra se da je mirovinsko osiguravajuće društvo dostavilo dokumentaciju iz članka 2. ovoga Pravilnika u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

(3) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (pr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavkom 1. ovoga članka, mirovinsko osiguravajuće društvo dokumentaciju dostavlja u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja, a na način propisan stavkom 1. ovoga članka u roku od 8 dana od prestanka razloga za nemogućnost takve dostave.

(4) Osim dokumentacije propisane člankom 5. ovoga Pravilnika, mirovinskog osiguravajućeg društva je dužno dostaviti na zahtjev Hanfe i drugu dokumentaciju ili podatke za potrebe nadzora ili za obavljanje drugih poslova iz nadležnosti i djelokruga Agencije u vezi s poslovanjem Društva, na način kako je propisano odredbama ovoga članka i u roku određenom u zahtjevu.

(5) Mirovinsko osiguravajuće društvo može zatražiti mišljenje Hanfe o ispravnosti pojedine promidžbene aktivnosti ili materijala prije njenog korištenja.

(6) Hanfa može, kad to ocijeni potrebnim, zatražiti od mirovinskog osiguravajućeg društva dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.

Članak 8.

(1) Prije korištenja promidžbenog sadržaja taj sadržaj mora pregledati i odobriti nositelj funkcije usklađenosti mirovinskog osiguravajućeg društva.

(2) Prije korištenja promidžbenog sadržaja koji se odnosi na rezultate poslovanja društva taj sadržaj mora pregledati i odobriti i imenovani ovlašteni aktuar mirovinskog osiguravajućeg društva.

Stupanje na snagu

Članak 9.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Mirovinska osiguravajuća društva dužna su se uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(3) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o promidžbenim aktivnostima i mrežnoj stranici mirovinskog osiguravajućeg društva (»Narodne novine« br. 72/14 i 91/16).

Klasa: 011-02/19-04/06
Urbroj: 326-01-70-72-19-9
Zagreb, 23. prosinca 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.